Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 12k
Štvrtok, 17. septembra 2020 - Brusel

14. Druhé hlasovanie
CRE

Parlament hlasuje v záverečnom hlasovaní o:

—   Situácia na Filipínach vrátane prípadu Marie Ressovej
Návrh spoločného uznesenia, ktorým sa nahrádzajú návrhy uznesenia B9-0290/2020, B9-0291/2020, B9-0292/2020, B9-0294/2020, B9-0295/2020 a B9-0297/2020, preložili v súlade s článkom 144 ods. 5 a článkom 132 ods. 4 rokovacieho poriadku Michael Gahler, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Krzysztof Hetman, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Luděk Niedermayer, Janina Ochojska, David Lega, Stelios Kympouropoulos, Benoît Lutgen, Stanislav Polčák, Antonio López-Istúriz White, Peter Pollák, Michal Wiezik, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Michaela Šojdrová, Magdalena Adamowicz, Romana Tomc, Loránt Vincze, Maria Walsh, Loucas Fourlas, Lefteris Christoforou a Tomáš Zdechovský, v mene skupiny PPE, Kati Piri, Marianne Vind a Niels Fuglsang, v mene skupiny S&D, Bernard Guetta, Clotilde Armand, Petras Auštrevičius, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță a Ramona Strugariu, v mene skupiny Renew, Hannah Neumann, v mene skupiny Verts/ALE, Anna Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Ruža Tomašić a Elżbieta Kruk, v mene skupiny ECR, Miguel Urbán Crespo, v mene skupiny GUE/NGL, a Fabio Massimo Castaldo o situácii na Filipínach vrátane prípadu Marie Ressovej (2020/2782(RSP)) (RC-B9-0290/2020);

—   Prípad Dr. Denisa Mukwegeho v Konžskej demokratickej republike (KDR)
Návrh spoločného uznesenia RC-B9-0287/2020;

—   Humanitárna situácia v Mozambiku
Návrh spoločného uznesenia RC-B9-0300/2020;

—   Udržateľný trh železničnej dopravy vzhľadom na pandémiu COVID-19 ***I
[COM(2020)0260 - C9-0186/2020 - 2020/0127(COD)] - výbor TRAN;

—   Návrh opravného rozpočtu č. 8: Zvýšenie platobných rozpočtových prostriedkov pre nástroj núdzovej podpory na financovanie stratégie v oblasti vakcinácie proti ochoreniu COVID-19 a pre dosah Investičnej iniciatívy v reakcii na koronavírus Plus
[10696/2020 - C9-0290/2020 - 2020/1997(BUD)] - výbor BUDG.

—   Námietka podľa článku 112 ods. 2 a 3 a ods. 4 písm. c): Maximálne hladiny rezíduí viacerých látok vrátane flonikamidu, haloxyfopu a mandestrobínu
Návrh uznesenia predložený v súlade s článkom 112 ods. 2 a 3 a ods. 4 písm. c) rokovacieho poriadku, o návrhu nariadenia Komisie, ktorým sa menia prílohy II, III a IV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí cykloxydímu, flonikamidu, haloxyfopu, mandestrobínu, mepikvátu, látky Metschnikowia fructicola kmeň NRRL Y-27328 a prohexadiónu v určitých produktoch alebo na nich (D063880/06 - 2020/2734(RPS)) (B9-0245/2020) - výbor ENVI - Zodpovedná poslankyňa: Michèle Rivasi

—   Kultúrna obnova Európy
Návrh spoločného uznesenia, ktorým sa nahrádzajú návrhy uznesenia B9-0246/2020, B9-0249/2020 a B9-0250/2020, preložili v súlade s článkom 132 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku Tomasz Frankowski, Michaela Šojdrová a Sabine Verheyen, v mene skupiny PPE, Petra Kammerevert, v mene skupiny S&D, Laurence Farreng, Stéphane Séjourné, Irena Joveva, Vlad-Marius Botoş, Ilana Cicurel, Radka Maxová, Monica Semedo, Petras Auštrevičius, Ramona Strugariu, Claudia Gamon, Nicola Danti, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Marie-Pierre Vedrenne, Chrysoula Zacharopoulou, Clotilde Armand, Fabienne Keller, Martina Dlabajová a Irène Tolleret, v mene skupiny Renew, Niklas Nienaß, v mene skupiny Verts/ALE, Dace Melbārde, Elżbieta Kruk a Andrey Slabakov, v mene skupiny ECR, Niyazi Kizilyürek a Alexis Georgoulis, v mene skupiny GUE/NGL, o kultúrnej obnove Európy (2020/2708(RSP)) (RC-B9-0246/2020);

—   Covid-19: Koordinácia hodnotení zdravotného stavu a klasifikácie rizika a dôsledkov pre Schengen a jednotný trh na úrovni EÚ
Návrh spoločného uznesenia, ktorým sa nahrádzajú návrhy uznesenia B9-0257/2020, B9-0259/2020, B9-0261/2020, B9-0265/2020 a B9-0269/2020, preložili v súlade s článkom 132 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku Esther de Lange, Andreas Schwab, Peter Liese a Roberta Metsola, v mene skupiny PPE, Sara Cerdas, v mene skupiny S&D, Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță a Dita Charanzová, v mene skupiny Renew, Petra De Sutter, Anna Cavazzini, Francisco Guerreiro, Monika Vana a Tilly Metz, v mene skupiny Verts/ALE, Kateřina Konečná, v mene skupiny GUE/NGL, o Covid-19: koordinácii hodnotení zdravotného stavu a klasifikácie rizika a dôsledkov pre Schengen a jednotný trh na úrovni EÚ (2020/2780(RSP)) (RC-B9-0257/2020);

—   Význam mestskej a zelenej infraštruktúry – Európsky rok zelenších miest 2022
Návrh uznesenia B9-0243/2020.

Hlasovať je možné do do 14.15 h.

Hlasovanie sa začalo.

Výsledky hlasovania budú oznámené: 16.30 h.

(Rokovanie bolo prerušené o 14.15 h.)

Posledná úprava: 19. augusta 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia