Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
XML 11k
Czwartek, 17 września 2020 r. - Bruksela

24. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez inne instytucje

- Projekt budżetu korygującego nr 7 do budżetu ogólnego na rok 2020: Aktualizacja dochodów (zasoby własne) − Stanowisko Rady z dnia 4 września 2020 r. (10430/2020 - C9-0283/2020 - 2020/1999(BUD))
odesłano do komisji przedm. właśc.: BUDG

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zniesienia ceł na niektóre produkty (COM(2020)0496 - C9-0284/2020 - 2020/0253(COD))
odesłano do komisji przedm. właśc.: INTA

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie tymczasowego odstępstwa od niektórych przepisów dyrektywy 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wykorzystywania technologii przez dostawców usług łączności interpersonalnej niewykorzystujących numerów do przetwarzania danych osobowych i innych danych do celów zwalczania niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych w internecie (COM(2020)0568 - C9-0288/2020 - 2020/0259(COD))
Zgodnie z art. 145 ust. 1 Regulaminu Przewodniczący zasięgnie opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie tego wniosku.
odesłano do komisji przedm. właśc.: LIBE
opinia: ITRE, IMCO, CULT, FEMM

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w następstwie wniosku Hiszpanii – EGF/2020/001 ES/Galicia shipbuilding ancillary sectors (COM(2020)0485 - C9-0294/2020 - 2020/1996(BUD))
odesłano do komisji przedm. właśc.: BUDG
opinia: EMPL, REGI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 603/2013, rozporządzenie 2016/794, rozporządzenie 2018/1862, rozporządzenie 2019/816 i rozporządzenie 2019/818 w odniesieniu do ustanowienia warunków dostępu do innych systemów informacyjnych UE na potrzeby wizowego systemu informacyjnego (VIS) (COM(2018)0302 [02] - C9-0297/2020 - 2018/0152B(COD))
odesłano do komisji przedm. właśc.: LIBE
opinia: BUDG

- Decyzja Rady w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a rządem Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie współpracy w zakresie oznaczeń geograficznych i ich ochrony (08359/2020 - C9-0298/2020 - 2020/0089(NLE))
odesłano do komisji przedm. właśc.: INTA
opinia: AGRI, PECH

2) przez posłów

- Jordan Bardella. Projekt rezolucji w sprawie badań naukowych i rozwoju w Unii Europejskiej (B9-0209/2020)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ITRE
opinia: ENVI

- Christine Anderson. Projekt rezolucji w sprawie rozszerzenia art. 83 TFUE o przestępstwa w zakresie przestępczości związanej z „niszczeniem dóbr kultury i zabytków” (B9-0210/2020)
odesłano do komisji przedm. właśc.: AFCO
opinia: CULT, LIBE

- Gilbert Collard i Catherine Griset. Projekt rezolucji w sprawie ochrony europejskiego dziedzictwa kulturowego (B9-0223/2020)
odesłano do komisji przedm. właśc.: LIBE
opinia: CULT

- Maxette Pirbakas. Projekt rezolucji w sprawie finansowania dziedzictwa pamięci regionów europejskich z funduszy strukturalnych (B9-0224/2020)
odesłano do komisji przedm. właśc.: REGI
opinia: CULT

- Dominique Bilde, Gianna Gancia i Bernhard Zimniok. Projekt rezolucji w sprawie europejskiej pomocy humanitarnej dla Frontu Polisario (B9-0225/2020)
odesłano do komisji przedm. właśc.: DEVE
opinia: AFET

- Thierry Mariani i Jérôme Rivière. Projekt rezolucji w sprawie postępowania Turcji w Libii w związku ze środkami przyjętymi na podstawie decyzji o embargu na dostawy broni (B9-0226/2020)
odesłano do komisji przedm. właśc.: AFET

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie ochrony chrześcijańskiego dziedzictwa kulturowego i religijnego Hagii Sophii w Turcji (B9-0227/2020)
odesłano do komisji przedm. właśc.: AFET
opinia: CULT

- Viktor Uspaskich. Projekt rezolucji w sprawie sieci elektroenergetycznej i poprawy warunków konkurencji w Unii (B9-0228/2020)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ITRE
opinia: IMCO

- Gianantonio Da Re. Projekt rezolucji w sprawie specjalnych programów poradnictwa i szkoleń dla pracowników dotkniętych kryzysem w firmach i zagrożonych bezrobociem (B9-0231/2020)
odesłano do komisji przedm. właśc.: EMPL

- Dominique Bilde. Projekt rezolucji w sprawie przekształcenia przez Turcję dawnej bazyliki Hagia Sophia w meczet (B9-0232/2020)
odesłano do komisji przedm. właśc.: AFET
opinia: CULT

- Thierry Mariani i Jérôme Rivière. Projekt rezolucji w sprawie wniosku prezydenta Republiki Turcji skierowanego do Rady Stanu Republiki Turcji w sprawie wykorzystania bazyliki Hagia Sophia w Stambule jako miejsca kultu muzułmańskiego (B9-0233/2020)
odesłano do komisji przedm. właśc.: AFET
opinia: CULT

- Gilbert Collard. Projekt rezolucji w sprawie wprowadzenia oznaczenia historycznego w serwisach streamingowych (B9-0234/2020)
odesłano do komisji przedm. właśc.: CULT

- Catherine Griset. Projekt rezolucji w sprawie ochrony dziedzictwa ormiańskiego w Turcji (B9-0235/2020)
odesłano do komisji przedm. właśc.: AFET
opinia: CULT

- Christine Anderson. Projekt rezolucji w sprawie przemocy domowej wobec mężczyzn (B9-0236/2020)
odesłano do komisji przedm. właśc.: LIBE

- Gianantonio Da Re. Projekt rezolucji w sprawie wdrażania środków na rzecz włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami poprzez sport (B9-0237/2020)
odesłano do komisji przedm. właśc.: CULT
opinia: EMPL

- Julie Lechanteux. Projekt rezolucji w sprawie reformy Trybunału Konstytucyjnego Bośni i Hercegowiny (B9-0238/2020)
odesłano do komisji przedm. właśc.: AFET

- Viktor Uspaskich. Projekt rezolucji w sprawie terminów rozpatrywania spraw wnoszonych do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (B9-0239/2020)
odesłano do komisji przedm. właśc.: LIBE

- Peter Kofod, Jaak Madison, Rob Rooken, Harald Vilimsky, Charlie Weimers i Bernhard Zimniok. Projekt rezolucji w sprawie skuteczniejszego informowania obywateli oraz możliwości przekazywania informacji zwrotnych na temat planów działania (B9-0240/2020)
odesłano do komisji przedm. właśc.: JURI

Ostatnia aktualizacja: 2 lutego 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności