Indeks 
Protokół
XML 448kPDF 297kWORD 102k
Czwartek, 17 września 2020 r. - Bruksela
Wyniki głosowania

 Skróty i symbole

 1. Mianowanie przewodniczącego komitetu nadzorczego ds. CCP  

Sprawozdanie: Irene Tinagli (A9-0152/2020) (głosowanie tajne (art. 191 ust. 1 Regulaminu))

PrzedmiotGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Głosowanie: mianowanie Klausa Löberataj+546, 34, 107

 2. Mianowanie niezależnego członka komitetu nadzorczego ds. CCP 

Sprawozdanie: Irene Tinagli (A9-0151/2020) (głosowanie tajne (art. 191 ust. 1 Regulaminu))

PrzedmiotGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Głosowanie: mianowanie Nicoletty Giustotaj+614, 18, 55

 3. Mianowanie niezależnego członka komitetu nadzorczego ds. CCP 

Sprawozdanie: Irene Tinagli (A9-0153/2020) (głosowanie tajne (art. 191 ust. 1 Regulaminu))

PrzedmiotGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Głosowanie: mianowanie Froukelien Wendttaj+548, 33, 106

 4. Wniosek dotyczący decyzji Rady upoważniającej Portugalię do stosowania obniżonej stawki podatku akcyzowego na niektóre produkty alkoholowe produkowane w autonomicznych regionach Madery i Azorów * 

Sprawozdanie: Younous Omarjee (A9-0140/2020)

PrzedmiotGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Jedno głosowaniegi+672, 7, 8

 5. Skuteczne środki ekologizacji programów Erasmus+ i Kreatywna Europa oraz Europejskiego Korpusu Solidarności 

Sprawozdanie: Laurence Farreng (A9-0141/2020)

PrzedmiotGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Jedno głosowaniegi+566, 52, 69

 6. Rola UE w ochronie i odtwarzaniu światowych lasów 

Sprawozdanie: Stanislav Polčák (A9-0143/2020)

PrzedmiotPopr. nrAutorGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Ust.10ust.pierwotny tekstgp
1/gi+603, 47, 36
2/gi+354, 327, 6
Ust.241posłowiegi-255, 420, 12
ust.pierwotny tekstgi+406, 260, 21
Ust.38ust.pierwotny tekstgp
1/gi+585, 61, 41
2/gi+373, 272, 42
Ust.392posłowiegi-327, 354, 6
ust.pierwotny tekstgi+401, 224, 62
Ust.413posłowiegi-327, 346, 14
ust.pierwotny tekstgp
1/gi+657, 18, 12
2/gi+354, 277, 56
Motyw Hust.pierwotny tekstgi+452, 213, 21
Motyw Just.pierwotny tekstgp
1/gi+614, 61, 12
2/gi+366, 253, 68
Motyw Lust.pierwotny tekstgp
1/gi+619, 59, 9
2/gi+414, 259, 14
Rezolucja (całość tekstu)gi+543, 47, 109
Wnioski o głosowanie odrębne
posłowie:motyw H, ust. 24, 39
Wnioski o głosowanie podzielone
posłowie:
motyw J
część pierwsza„mając na uwadze, że negatywny wpływ dyrektywy o odnawialnych źródłach energii na lasy na świecie i w UE spowodował konieczność przekształcenia tej dyrektywy;”
część druga„mając jednak na uwadze, że wprowadzone zmiany nie rozwiążą problemu;”
motyw L
część pierwsza„mając na uwadze, że obowiązujące przepisy dyrektywy o odnawialnych źródłach energii oparto na założeniu, iż pozyskiwanie materiału do produkcji energii prowadzi się w sposób zrównoważony i neutralny dla klimatu oraz że umożliwia ono odnowienie źródła w odpowiednim czasie;”
część druga„mając na uwadze, że jest to założenie błędne;”
ust.10
część pierwszacały tekst z wyjątkiem słowa „wiążące” (w pierwszym miejscu)
część drugato słowo
ust.38
część pierwsza„przypomina list podpisany przez ponad 700 naukowców, apelujących o naukowo uzasadniony przegląd dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii,”
część druga„zwłaszcza o niezaliczanie określonych rodzajów biomasy drzewnej do osiągania wyznaczonego celu oraz o nieuznawanie ich za kwalifikujące się do otrzymania wsparcia;”
ust.41
część pierwsza„apeluje do Komisji i państw członkowskich o pełne uwzględnienie wpływu większego zużycia biopaliw na wylesianie;”
część druga„apeluje zatem do Komisji o dogłębne zreformowanie polityki UE w dziedzinie bioenergii przez zmianę dyrektywy o odnawialnych źródłach energii;”

 7. Współpraca UE–Afryka w dziedzinie bezpieczeństwa w regionie Sahelu, Afryce Zachodniej i Rogu Afryki 

Sprawozdanie: Javier Nart (A9-0129/2020)

PrzedmiotPopr. nrAutorGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Po ust. 201sprawozdawcagi+615, 14, 58
Ust.322sprawozdawcagi+596, 21, 70
Ust.46ust.pierwotny tekstgp
1/gi+655, 27, 5
2/gi+396, 248, 40
Rezolucja (całość tekstu)gi+427, 128, 140
Wnioski o głosowanie podzielone
posłowie:
ust.46
część pierwszacały tekst z wyjątkiem słów „i apeluje do Unii Europejskiej o ułatwienie legalnej, bezpiecznej i godnej migracji;”
część drugate słowa

 8. Zmiana decyzji nr 1313/2013/UE w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności ***I 

Sprawozdanie: Nikos Androulakis (A9-0148/2020)

PrzedmiotPopr. nrAutorGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Poprawki komisji przedmiotowo właściwej –
głosowanie łączne
1-9
11-16
18-52
55-87
komisjagi+628, 58, 9
Zmiana decyzji nr 1313/2013/UE
Art. 7 ust. 291posłowiegi-259, 430, 6
Art. 12 ust. 3 akapit 192posłowiegi-192, 498, 5
53komisjagi+522, 117, 56
Art. 12 ust. 3 akapit 293posłowiegi-185, 496, 13
Art. 12 ust. 3 akapit 394posłowiegi-189, 498, 8
54komisjagi+578, 107, 10
Projekt aktu prawnego
Motyw 688PPEgi+657, 28, 10
10komisjagi
Po motywie 689PPEgp
1/gi+605, 60, 30
2/gi+357, 334, 4
Motyw 1090posłowiegi-193, 495, 7
17komisjagi+550, 135, 10
Motyw 1120komisjagi+525, 157, 11
525, 157, 11
Wniosek Komisjigi+617, 52, 23
Wnioski o głosowanie podzielone
S&D:
poprawka 89
część pierwszacały tekst z wyjątkiem słów „przed uruchomieniem zdolności rescEU”
część drugate słowa

 9. Globalny system gromadzenia danych na temat zużycia paliwa olejowego przez statki***I 

Sprawozdanie: Jutta Paulus (A9-0144/2020)

PrzedmiotPopr. nrAutorGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Wniosek o odrzucenie wniosku Komisji
Odrzucenie64IDgi-81, 558, 54
Poprawki komisji przedmiotowo właściwej
Poprawki komisji przedmiotowo właściwej –
głosowanie łączne
1-2
5
7-33
35-40
42-47
50-53
55
57-59
komisjagi+583, 68, 44
Poprawki komisji przedmiotowo właściwej – głosowanie odrębne34komisjagi+540, 144, 11
41komisjagi+595, 90, 10
48komisjagi+521, 150, 24
49komisjagi+595, 88, 12
54komisjagi+627, 56, 12
56komisjagi+587, 62, 46
Zmiany w rozporządzeniu (UE) 2015/757
Art. 2 ust. 271GUE/NGLgi-129, 553, 12
Art. 6 ust. 3 lit. c)72GUE/NGLgi+360, 297, 38
Art. 9 ust. 2 lit. b)81ECRgi-143, 546, 6
Dyrektywa 2003/87/WE60komisjagi+354, 328, 13
63PPE, ECRgi
Art. 21 ust. 2 lit. d)74GUE/NGLgi+400, 290, 5
Art. 21 ust. 2 lit. f)75GUE/NGLgi-104, 584, 7
Art. 21 ust. 2 lit. kb)–kf)76GUE/NGLgi+398, 291, 6
77GUE/NGLgi+388, 291, 16
78GUE/NGLgi+387, 292, 16
79GUE/NGLgi+413, 266, 16
80GUE/NGLgi+357, 332, 6
Projekt aktu prawnego
Motyw 265sIDgi-81, 605, 8
3komisjagi+547, 135, 12
Motyw 366sIDgi-84, 602, 8
4komisjagi+443, 199, 53
Motyw 467sIDgi-79, 605, 10
6komisjagi+548, 140, 7
Motyw 568sIDgi-82, 603, 8
Motyw 869IDgi-79, 609, 6
Motyw 1361ECRgi-151, 537, 7
Po motywie 1470GUE/NGLgi-56, 569, 70
Wniosek Komisjigi+520, 94, 77
Wnioski o głosowanie odrębne
ECR:poprawka 4
ID:poprawki 34, 41, 48, 49, 54, 56, 60
Różne
Poprawka 62 została anulowana.
Poprawka 73 została wycofana.

 10. Projekt decyzji Rady w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej * 

Sprawozdanie: José Manuel Fernandes, Valérie Hayer (A9-0146/2020)

PrzedmiotPopr. nrAutorGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Poprawki komisji przedmiotowo właściwej –
głosowanie łączne
1-5
7
10-11
13-14
17-18
29-30
34-36
komisjagi+447, 177, 70
Poprawki komisji przedmiotowo właściwej – głosowanie odrębne9komisjagi+447, 216, 31
12komisjagi+513, 151, 30
16komisjagi+484, 173, 37
20komisjagi+487, 187, 20
21komisjagi+507, 151, 36
22komisjagi+476, 149, 69
23komisjagi+450, 184, 60
24komisjagi+460, 134, 100
25komisjagi+581, 76, 37
26komisjagi+489, 191, 14
33komisjagi+479, 152, 63
Art. 2 ust. 1 akapit 1 lit. c)43sIDgi-95, 580, 17
19komisjagi+485, 187, 22
Art. 2 ust. 1 akapit 1 lit. ca)47Verts/ALEgi-171, 498, 24
48Verts/ALEgi-162, 494, 34
Art. 3 ust. 144IDgi-68, 587, 37
27komisjagi+457, 208, 29
Art. 3 ust. 228skomisjagi+514, 132, 48
45IDgi
Art. 12b49sposłowiegi-68, 611, 15
31komisjagi+478, 189, 27
Art. 532skomisjagi+429, 233, 32
46IDgi
Motyw 737sIDgi-98, 581, 13
6komisjagi+510, 167, 17
Motyw 838aIDgi-114, 568, 10
8komisjagi+491, 178, 25
Motyw 1239IDgi-94, 588, 10
Motyw 1340IDgi-70, 587, 35
15komisjagi+466, 199, 29
Motyw 1641sIDgi-96, 581, 15
Motyw 1742sIDgi-95, 572, 25
Głosowanie: projekt Radygi+455, 146, 88
Wnioski o głosowanie odrębne
ID:poprawki 9, 12, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 33

 11. Wdrażanie układu o stowarzyszeniu UE z Gruzją 

Sprawozdanie: Sven Mikser (A9-0136/2020)

PrzedmiotPopr. nrAutorGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Ust.1ust.pierwotny tekstgp
1/gi+636, 19, 40
2/gi+556, 107, 32
3/gi+576, 45, 74
Po ust. 12GUE/NGLgi-117, 562, 16
Ust.23GUE/NGLgi-93, 562, 39
Ust.41Verts/ALEgi-240, 440, 14
ust.pierwotny tekstgp
1/gi+586, 26, 83
2/gi+432, 233, 29
3/gi+644, 30, 21
Ust.16ust.pierwotny tekstgp
1/gi+619, 30, 46
2/gi+533, 99, 63
Ust.17ust.pierwotny tekstgp
1/gi+567, 72, 55
2/gi+528, 43, 124
Ust.185S&Dgi+576, 53, 66
Ust.19ust.pierwotny tekstgp
1/gi+625, 22, 48
2/gi+527, 104, 62
Ust.20ust.pierwotny tekstgp
1/gi+618, 19, 58
2/gi+588, 64, 43
3/gi+381, 271, 43
4/gi+626, 21, 48
Ust.26ust.pierwotny tekstgi+563, 109, 23
Rezolucja (całość tekstu)gi+552, 61, 78
Wnioski o głosowanie odrębne
GUE/NGL:ust.17
ID:ust.26
Wnioski o głosowanie podzielone
GUE/NGL:
ust.4
część pierwszacały tekst z wyjątkiem słów „odnotowuje rosnącą liczbę nieuzasadnionych wniosków o azyl składanych przez obywateli Gruzji i wzywa wszystkie państwa członkowskie do uznania Gruzji za bezpieczny kraj pochodzenia w celu przyspieszenia rozpatrywania takich wniosków i readmisji;” oraz „z zadowoleniem przyjmuje wzmocnienie międzynarodowej współpracy w zakresie egzekwowania prawa między Gruzją a Europolem;”
część druga„odnotowuje rosnącą liczbę nieuzasadnionych wniosków o azyl składanych przez obywateli Gruzji i wzywa wszystkie państwa członkowskie do uznania Gruzji za bezpieczny kraj pochodzenia w celu przyspieszenia rozpatrywania takich wniosków i readmisji;”
część trzecia„z zadowoleniem przyjmuje wzmocnienie międzynarodowej współpracy w zakresie egzekwowania prawa między Gruzją a Europolem;”
Verts/ALE:
ust.16
część pierwsza„przyznaje, że krajobraz medialny w Gruzji jest dynamiczny i pluralistyczny, ale również spolaryzowany; podkreśla znaczenie wolności mediów, która powinna obejmować równy dostęp wszystkich partii politycznych do mediów, niezależność redakcyjną oraz pluralistyczne, niezależne, bezstronne i niedyskryminacyjne przedstawianie poglądów politycznych w programach przez nadawców prywatnych, a zwłaszcza publicznych, w trakcie zbliżającej się kampanii wyborczej; podkreśla, że należy ustanowić jasne przepisy regulujące bezpłatne i płatne reklamy, a także zapewnić większą przejrzystość własności mediów poprzez wzmocnienie monitorowania mediów; apeluje do władz, by powstrzymały się od ingerowania w wolność mediów lub wytaczania spraw sądowych umotywowanych politycznie przeciwko właścicielom lub przedstawicielom mediów; wzywa rząd gruziński, aby podjął kroki w celu zapobiegania kampaniom dezinformacyjnym prowadzonym przez podmioty zagraniczne lub krajowe wobec kraju lub jakiejkolwiek partii politycznej;”
część druga„wzywa platformy mediów społecznościowych do zadbania o to, by nie były wykorzystywane do podważania integralności procesu wyborczego;”
ust.17
część pierwsza„zdecydowanie potępia cyberataki na gruzińskie instytucje i media, powszechnie przypisywane rosyjskim podmiotom; podkreśla potrzebę skutecznego zbadania i zwalczania zagranicznych kampanii dezinformacyjnych i propagandy, które szkodzą instytucjom gruzińskim i przyczyniają się do polaryzacji społeczeństwa; w związku z tym wzywa Radę i ESDZ do zacieśnienia współpracy w zakresie cyberbezpieczeństwa, aby wzmocnić odporność Gruzji w tej dziedzinie, a także zwraca się do Komisji, by wspierała reformy w zakresie umiejętności korzystania z mediów i informacji, a do rządu gruzińskiego, by współpracował z instytucjami UE w zakresie najlepszych praktyk dotyczących zwalczania dezinformacji; ponadto wzywa wszystkie podmioty polityczne w Gruzji, by powstrzymały się od wykorzystywania mediów społecznościowych do atakowania poszczególnych osób, organizacji i instytucji oraz do celowego rozpowszechniania fałszywych informacji;”
część druga„odnotowuje niedawne działania podjęte przez platformy mediów społecznościowych, dotyczące kont i stron zaangażowanych w skoordynowaną fałszywą aktywność i ataki na opozycję, media i społeczeństwo obywatelskie;”
PPE:
ust.19
część pierwsza„podkreśla, że równość płci jest podstawowym warunkiem zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu; wyraża uznanie dla pracy Rady ds. Równości Płci gruzińskiego parlamentu oraz dla jej wysiłków na rzecz uznania molestowania seksualnego za formę dyskryminacji oraz podnoszenia świadomości na ten temat; wzywa rząd i władze Gruzji do dalszego zwiększenia reprezentacji kobiet i równego traktowania na wszystkich szczeblach życia politycznego i społecznego; wzywa Komisję Europejską do uwzględnienia kwestii równości płci we wszystkich obszarach polityki, programach i działaniach związanych z Gruzją;”
część druga„wzywa do pełnego wdrożenia konwencji stambulskiej;”
GUE/NGL, ID:
ust.1
część pierwsza„z zadowoleniem przyjmuje ciągłe pogłębianie stosunków między UE a Gruzją”
część druga„a także zdecydowane poparcie, jakim wybrana przez Gruzję ścieżka integracji europejskiej i euroatlantyckiej cieszy się na całej scenie politycznej i w społeczeństwie;”
część trzecia„uznaje postępy osiągnięte we wdrażaniu kompleksowych reform, dzięki którym Gruzja stała się jednym z kluczowych partnerów UE w regionie, i przypomina, że należy nadal wdrażać i monitorować reformy w ramach układu o stowarzyszeniu oraz DCFTA; przypomina, że wzmocniona współpraca i pomoc UE opierają się na zasadzie „więcej za więcej” i są uzależnione od dalszych postępów w zakresie reform, w szczególności dotyczących demokracji i praworządności, co obejmuje mechanizmy kontroli i równowagi w instytucjach, niezależność wymiaru sprawiedliwości i reformę ordynacji wyborczej;”
PPE, ID:
ust.20
część pierwsza„z zadowoleniem przyjmuje pracę Departamentu ds. Praw Człowieka w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Gruzji i nalega na dokładne i skuteczne wdrożenie istniejących przepisów dotyczących praw człowieka i przeciwdziałania dyskryminacji; wzywa do dalszych wysiłków na rzecz rozwiązania problemu dyskryminacji kobiet, osób LGBT, Romów i mniejszości religijnych w obszarach społecznym, gospodarczym, związanym z pracą i zdrowiem oraz do przyspieszenia dochodzeń i postępowań dotyczących mowy nienawiści i przestępstw z użyciem przemocy wobec wszystkich mniejszości i słabszych grup społecznych;”
część druga„wzywa wszystkie wspólnoty religijne,”
część trzecia„w tym gruziński Kościół Prawosławny”
część czwarta„i społeczeństwo obywatelskie do stworzenia atmosfery tolerancji;”

 12. Homologacja typu pojazdów silnikowych (emisje zanieczyszczeń w warunkach rzeczywistych) ***I 

Sprawozdanie: Esther de Lange (A9-0139/2020)

PrzedmiotPopr. nrAutorGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Poprawki komisji przedmiotowo właściwej –
głosowanie łączne
1-10
13-17
19-20
23
komisjagi+661, 25, 13
Poprawki komisji przedmiotowo właściwej – głosowanie odrębne11komisjagi+373, 314, 12
Zmiany w rozporządzeniu (WE) nr 715/2007
Głosowanie łączne Akomisjagi+401, 281, 17
Głosowanie łączne Bposłowie, ECRgi
Wniosek Komisjigi+485, 169, 42
Wnioski o głosowanie odrębne
ECR:poprawka 11

 13. Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji ***I 

Sprawozdanie: Manolis Kefalogiannis (A9-0135/2020)

PrzedmiotPopr. nrAutorGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Poprawki komisji przedmiotowo właściwej –
głosowanie łączne
1-5
7-9
13-14
16-17
19
21
23
25-27
29
31-34
36-37
42-46
49-50
52-61
104
komisjagi+616, 71, 12
Poprawki komisji przedmiotowo właściwej – głosowanie odrębne13komisjagi+449, 207, 43
45komisjagp
1/gi+374, 303, 22
2/gi+532, 134, 33
3/gi+559, 105, 33
4/gi+525, 142, 32
5/gi+525, 142, 32
6/gi+525, 142, 32
7/gi+347, 337, 15
8/gi+542, 147, 10
59komisjagi+461, 228, 10
61komisjagi+580, 110, 9
Poprawki do art. 1
Ust.182Verts/ALEgi-155, 510, 34
18komisjagi+593, 41, 65
Poprawki do art. 3
Ust.2 akapit 169GUE/NGLgi-143, 453, 103
20komisjagi+567, 69, 62
Po ust. 370GUE/NGLgi-123, 565, 11
22komisjagi+508, 127, 64
Po art. 366Renew, S&Dgi+402, 281, 16
Poprawki do art. 4 ust. 2
Akapit 1 lit. a)99ECRgi-296, 382, 21
24komisjagi+658, 26, 15
Akapit 1 lit. d)83Verts/ALEgi-195, 494, 10
28komisjagi+581, 101, 17
100ECRgi
Akapit 1 lit. da)101ECRgi-250, 395, 54
62IDgi-143, 543, 9
84Verts/ALEgi-234, 453, 11
85Verts/ALEgi-176, 480, 43
30komisjagi+545, 107, 47
Akapit 1 lit. h)86Verts/ALEgi-182, 481, 36
35komisjagi+660, 10, 29
Akapit 1 lit. ja)87Verts/ALEgi-195, 455, 49
Akapit 238komisjagp
1/gi+473, 204, 22
2/gi+590, 85, 24
88Verts/ALEgi
71GUE/NGLgi
Po akapicie 289Verts/ALEgi-185, 492, 22
Akapit 372s=
90s=
GUE/NGL
Verts/ALE
gi-141, 534, 24
39komisjagi+471, 214, 14
Poprawki do art. 5 ust. 1
Lit.c)63sIDgi-130, 560, 6
40komisjagp
1/gi+592, 97, 10
2/gi+534, 152, 13
Lit.d)102ECRgi-246, 409, 44
64IDgi-149, 537, 8
41komisjagp
1/gi+544, 119, 36
2/gi-314, 347, 38
Poprawki do art. 6
Ust.1 akapit91Verts/ALEgi-164, 525, 10
47komisjagi+533, 124, 41
Ust.265IDgi-129, 562, 6
48komisjagi+611, 38, 50
Poprawki do art. 7 ust. 2
Lit.a)73=
92=
GUE/NGL
Verts/ALE
gi-166, 520, 13
51komisjagi+596, 95, 8
Lit.f)93Verts/ALEgi-170, 521, 8
Po lit. g)103ECRgi-279, 407, 13
Lit.i)74s=
94s=
GUE/NGL
Verts/ALE
gi-145, 539, 14
Poprawki do załącznika I ust. 1 lit. a
Po lit. i)75GUE/NGLgi-96, 572, 31
Po ppkt (vi)76GUE/NGLgi-44, 605, 50
Po ppkt (vii)77GUE/NGLgi-72, 574, 53
Poprawki do załącznika II pkt. 3 pkt 3.1
Umocowanie 1a95Verts/ALEgi-171, 488, 40
Poprawki do motywów
Po motywie 596ECRgi-243, 325, 131
Motyw 678Verts/ALEgi-139, 549, 11
6komisjagi+539, 74, 86
Motyw 1097ECRgi-263, 423, 13
10komisjagi+583, 69, 47
Motyw 1167GUE/NGLgi-194, 494, 11
11komisjagi+631, 52, 16
Po motywie 1179Verts/ALEgi-165, 494, 40
Motyw 1268GUE/NGLgi-156, 506, 37
98ECRgi-274, 415, 10
80Verts/ALEgi-197, 492, 10
12komisjagp
1/gi+534, 148, 17
2/gi+619, 43, 37
Motyw 1481Verts/ALEgi-163, 521, 15
15komisjagi+594, 89, 16
Wniosek Komisjigi+417, 141, 138
Wnioski o głosowanie odrębne
GUE/NGL:poprawki 45, 59
Verts/ALE:poprawki 13, 45
ECR:poprawka 22
ID:poprawka 61
Wnioski o głosowanie podzielone
Verts/ALE:
poprawka 12
część pierwsza„Aby zwiększyć dywersyfikację gospodarczą terytoriów dotkniętych skutkami transformacji, FST powinien wspierać inwestycje produkcyjne w MŚP. Inwestycje produkcyjne należy rozumieć jako inwestycje w środki trwałe lub aktywa niematerialne i prawne przedsiębiorstw służące produkcji towarów i usług i przyczyniające się w ten sposób do akumulacji brutto i zatrudnienia. W przypadku przedsiębiorstw innych niż MŚP inwestycje produkcyjne należy wspierać tylko wówczas, gdy są one konieczne do ograniczenia utraty miejsc pracy wskutek transformacji poprzez stworzenie lub ochronę znacznej liczby miejsc pracy i gdy nie prowadzą one do przeniesienia produkcji ani nie są rezultatem przeniesienia produkcji. Inwestycje w istniejące zakłady przemysłowe, w tym zakłady objęte unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji, powinny być dozwolone, jeżeli przyczyniają się do przejścia na gospodarkę neutralną dla klimatu do 2050 r., a redukcja emisji przewyższa znacznie odpowiednie poziomy odniesienia ustanowione do celów przydziału bezpłatnych uprawnień na podstawie dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz jeżeli zapewniają stworzenie i utrzymanie znacznej liczby miejsc pracy.”
część drugaWszelkie takie inwestycje powinny być odpowiednio uzasadnione w odpowiednim terytorialnym planie sprawiedliwej transformacji, zrównoważone oraz, w stosownych przypadkach, spójne z zasadą „zanieczyszczający płaci” i zasadą „efektywność energetyczna przede wszystkim.” W celu ochrony integralności rynku wewnętrznego i polityki spójności wsparcie na rzecz przedsiębiorstw powinno być zgodne z unijnymi zasadami pomocy państwa określonymi w art. 107 i 108 TFUE.”
poprawka 38
część pierwsza„Oprócz tego FST może wspierać, w regionach słabiej rozwiniętych i regionach w okresie przejściowym, o których mowa w art.. 102 ust. 2 rozporządzenia .../... [nowe RWP], inwestycje produkcyjne w przedsiębiorstwa inne niż MŚP, pod warunkiem że inwestycje te zostały zatwierdzone jako część terytorialnego planu sprawiedliwej transformacji w oparciu o informacje wymagane na podstawie art. 7 ust. 2 lit. h).”
część druga„Takie inwestycje kwalifikują się do wsparcia tylko wówczas, gdy są niezbędne do wdrożenia terytorialnego planu sprawiedliwej transformacji w celu tworzenia nowych miejsc pracy, gdy są zgodne z celami społecznymi w zakresie tworzenia miejsc pracy, równości płci i równości wynagrodzeń i z celami środowiskowymi oraz gdy ułatwiają przejście na gospodarkę neutralną dla klimatu i nie sprzyjają przenoszeniu działalności, zgodnie z art. 60 ust. 1 rozporządzenia nr .../... [nowe RWP].”
poprawka 40
część pierwszacały tekst z wyjątkiem słów „w których trudności wynikają z procesu transformacji energetycznej lub”
część drugate słowa
poprawka 41
część pierwsza„d) inwestycji w zakresie produkcji, przetwarzania, transportu, dystrybucji, składowania lub spalania paliw kopalnych;”
część druga„o ile nie są zgodne z ust. 1a;”
ECR, ID:
poprawka 45
część pierwsza„Na zasadzie odstępstwa od art. 5 ust. 1 lit. d) niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do regionów silnie uzależnionych od wydobycia i spalania węgla kamiennego, węgla brunatnego, łupków bitumicznych lub torfu Komisja może zatwierdzić terytorialne plany sprawiedliwej transformacji, które obejmują inwestycje w działalność związaną z gazem ziemnym, pod warunkiem że taką działalność”
część druga„można uznać za zrównoważoną środowiskowo zgodnie z art. 3 rozporządzenia (UE) nr .../2020 [rozporządzenie w sprawie systematyki] i”
część trzecia„że spełnia ona wszystkie następujące warunki: a) pełni funkcję technologii pomostowej zastępującej węgiel kamienny, węgiel brunatny, torf lub łupki bitumiczne; b) mieści się w granicach zrównoważonej dostępności lub jest zgodna z wykorzystaniem czystego wodoru, biogazu i biometanu; c) przyczynia się do realizacji unijnych celów środowiskowych dotyczących łagodzenia zmiany klimatu i przystosowywania się do niej przez przyspieszenie działań zmierzających do pełnego wycofania węgla kamiennego, węgla brunatnego, torfu lub łupków bitumicznych; d) pozwala znacznie ograniczyć emisje gazów cieplarnianych i zanieczyszczenie powietrza oraz zwiększyć efektywność energetyczną; e) przyczynia się do zwalczania ubóstwa energetycznego; f) nie utrudnia rozwoju odnawialnych źródeł energii na danych terytoriach oraz jest zgodna i współgra z późniejszym wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.” z wyjątkiem słów
„wszystkie”, „czystego” i „znacznie”
część czwarta„wszystkie”
część piąta„czystego”
część szósta„znacznie”
część siódma„W należycie uzasadnionych przypadkach Komisja może również zatwierdzić inwestycje w niekwalifikowalne rodzaje działalności zgodnie z art. 3 rozporządzenia (UE) nr.../2020 [rozporządzenie w sprawie systematyki], jeżeli działalność taka spełnia wszystkie pozostałe warunki określone w akapicie pierwszym niniejszego ustępu, a państwo członkowskie może uzasadnić w terytorialnym planie sprawiedliwej transformacji potrzebę wsparcia takiej działalności i wykazać jej spójność z unijnymi celami i przepisami w dziedzinie energii i klimatu oraz z krajowym planem w zakresie energii i klimatu.” z wyjątkiem słów „jeżeli działalność taka spełnia wszystkie pozostałe warunki określone w akapicie pierwszym niniejszego ustępu, a”
część ósmate słowa

 14. Wywóz broni: wdrażanie wspólnego stanowiska 2008/944/WPZiB 

Sprawozdanie: Hannah Neumann (A9-0137/2020)

PrzedmiotPopr. nrAutorGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Ust.1ust.pierwotny tekstgi+495, 106, 97
Po ust. 25GUE/NGLgi-59, 610, 29
Ust.4ust.pierwotny tekstgi+389, 246, 63
Ust.5ust.pierwotny tekstgp
1/gi+550, 86, 62
2/gi-293, 386, 19
Ust.6ust.pierwotny tekstgi+370, 267, 61
Po ust. 66GUE/NGLgi-222, 462, 14
Ust.10ust.pierwotny tekstgp
1/gi+585, 103, 10
2/gi+556, 87, 55
Ust.12ust.pierwotny tekstgp
1/gi+426, 205, 67
2/gi+327, 307, 63
Ust.13ust.pierwotny tekstgi+402, 207, 89
Ust.1623S&Dgi+524, 79, 94
ust.pierwotny tekstgi
Ust.19ust.pierwotny tekstgi+406, 250, 39
Ust.2220Renewgi+394, 290, 13
Ust.24ust.pierwotny tekstgp
1/gi+355, 331, 11
2/gi+347, 336, 14
3/gi+502, 142, 53
Po ust. 257GUE/NGLgi-182, 491, 24
Ust.28ust.pierwotny tekstgi+550, 134, 13
Ust.298GUE/NGLgi-79, 580, 38
ust.pierwotny tekstgp
1/gi+636, 32, 29
2/gi+551, 110, 36
Ust.329sGUE/NGLgi-240, 430, 27
ust.pierwotny tekstgp
1/gi+444, 209, 44
2/gi-207, 306, 184
Ust.3410GUE/NGLgi-168, 514, 15
Ust.35ust.pierwotny tekstgi+344, 168, 185
Ust.3611sGUE/NGLgi-64, 591, 42
Po ust. 3612GUE/NGLgi-40, 617, 40
Ust.37ust.pierwotny tekstgp
1/gi+592, 69, 36
2/gi+500, 183, 14
Ust.40ust.pierwotny tekstgp
1/gi+548, 107, 42
2/gi-293, 383, 21
Po ust. 4113GUE/NGLgi-58, 598, 41
Ust.42ust.pierwotny tekstgp
1/gi+633, 42, 22
2/gi+447, 227, 23
Ust.44ust.pierwotny tekstgp
1/gi+525, 160, 12
2/gi-317, 364, 16
Ust.45ust.pierwotny tekstgp
1/gi+501, 139, 57
2/gi+542, 108, 47
Ust.45 lit. ba)17Verts/ALEgi-274, 405, 18
Ust.46ust.pierwotny tekstgi+551, 95, 51
Ust.4818Verts/ALEgi-273, 380, 44
Ust.52ust.pierwotny tekstgi+319, 304, 74
Ust.5321sRenewgi+381, 303, 13
Po ust. 5519Verts/ALEgi-314, 367, 15
Motyw A1GUE/NGLgi-202, 472, 22
14Verts/ALEgi+342, 334, 20
Motyw Bust.pierwotny tekstgi+404, 217, 75
Motyw C22sS&Dgi-289, 394, 12
15Verts/ALEgi-232, 413, 51
Po motywie F2GUE/NGLgi-193, 486, 16
Motyw G3GUE/NGLgi-182, 461, 53
Motyw Hust.pierwotny tekstgi+379, 287, 30
Po motywie H4GUE/NGLgi-221, 387, 88
Motyw Iust.pierwotny tekstgi+349, 298, 49
Motyw J16Verts/ALEgi-230, 408, 57
ust.pierwotny tekstgi+403, 257, 36
Motyw Kust.pierwotny tekstgi+339, 336, 21
Motyw Nust.pierwotny tekstgi-337, 344, 15
Rezolucja (całość tekstu)gi+341, 124, 230
Wnioski o głosowanie odrębne
PPE:ust.4, 6, 12, 13, 19, 52; motywy B, H, I, K, N
GUE/NGL:motyw J
Verts/ALE:ust.1
ID:ust.16, 28, 35, 46
Wnioski o głosowanie podzielone
Renew:
ust.5
część pierwszacały tekst z wyjątkiem słów „ubolewa, że Belgia, Cypr, Grecja, Irlandia, Malta, Niemcy i Zjednoczone Królestwo w odniesieniu do 20. sprawozdania oraz Belgia, Cypr, Grecja, Łotwa, Malta, Niemcy i Zjednoczone Królestwo w odniesieniu do 21. sprawozdania nie przekazały informacji na temat faktycznych wywozów, podczas gdy Francja i Włochy przekazały w przypadku obydwu sprawozdań jedynie zagregowane dane na temat faktycznego wywozu;”
część drugate słowa
ust.12
część pierwszacały tekst z wyjątkiem słów „22 mln”
część drugate słowa
ust.40
część pierwszacały tekst z wyjątkiem słów „domaga się publikacji szczegółowego wykazu sprzętu będącego przedmiotem transferu do państw trzecich na podstawie Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju;”
część drugate słowa
GUE/NGL:
ust.37
część pierwszacały tekst z wyjątkiem słów „aby przezwyciężyły obecny brak wydajności wydatków na obronność spowodowany powielaniem, fragmentacją i brakiem interoperacyjności oraz dążyły to tego, by UE”
część drugate słowa
ust.45
część pierwsza„z zadowoleniem przyjmuje wzmocnienie unijnej współpracy w dziedzinie obrony w ramach WPBiO;”
część druga„uważa, że rosnącemu znaczeniu szczebla UE w dziedzinie produkcji broni musi towarzyszyć większa przejrzystość; uważa, że w tej dziedzinie wciąż pozostaje wiele do zrobienia, w szczególności w odniesieniu do jakości i jednolitości danych przekazywanych przez państwa członkowskie; uważa, że definicja „europejskiej polityki w zakresie zdolności i uzbrojenia”, przewidziana w art. 42 ust. 3 TUE, musi być zgodna ze wspólnym stanowiskiem 2008/944/WPZiB; uważa, że większa konwergencja wspólnych zasad i norm przejrzystości wywozu broni i technologii sprzyja budowaniu zaufania wśród państw członkowskich i partnerskich państw trzecich; docenia wysiłki COARM, szczególnie wytyczne dotyczące stosowania wspólnego stanowiska przez państwa członkowskie w odniesieniu do współpracy, koordynacji i konwergencji; zauważa, że system wymiany informacji COARM oraz wytyczne dotyczące wdrażania wspólnego stanowiska stanowią dla organów kontrolnych użyteczne narzędzia do codziennego zastosowania; przypomina wysiłki podjęte przez państwa członkowskie w celu włączenia się w prace COARM służące propagowaniu wymiany najlepszych praktyk; zaleca, aby COARM: a) wprowadziła następujące dodatkowe kategorie do zmienionego formularza sprawozdawczego, zgodnie z normami uznawanymi na arenie międzynarodowej, w celu wdrożenia konkluzji Rady z września 2019 r.: konkretny rodzaj i ilość wywiezionej broni, nazwa amunicji, wielkość partii i konkretny użytkownik końcowy, cofnięte zezwolenia oraz wartość i okres obowiązywania umów dotyczących usług po dostawie, takich jak szkolenie i konserwacja; dostosowała unijną definicję „broni strzeleckiej” do szerszej definicji ONZ;”
Verts/ALE:
ust.42
część pierwsza„wskazuje, że badania i rozwój dotyczące broni, uzbrojenia i sprzętu wojskowego mają duże znaczenie dla gwarantowania państwom członkowskim środków umożliwiających im obronę swoich terytoriów”
część druga„oraz dla przemysłu obronnego w celu osiągnięcia rozwoju technologicznego;”
ust.44
część pierwszacały tekst z wyjątkiem słów „co najmniej”
część drugate słowa
ID:
ust.10
część pierwsza„popiera zobowiązanie Rady do wzmocnienia kontroli wywozu technologii wojskowych i sprzętu wojskowego;”
część druga„odnotowuje gotowość państw członkowskich do zacieśnienia współpracy i promowania koordynacji działań w tym obszarze w ramach WPZiB; z zadowoleniem przyjmuje te wysiłki, ponieważ są zgodne z ogólnymi celami wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (WPZiB) ustanowionymi w art. 21 TUE oraz priorytetami regionalnymi określonymi w globalnej strategii UE (2016 r.); w związku z tym apeluje do państw członkowskich o opracowanie, wdrożenie i utrzymywanie w mocy wspólnych norm zarządzania transferem technologii wojskowych i sprzętu wojskowego;”
ust.29
część pierwsza„odnotowuje wzrost transferu wiedzy i technologii, który umożliwia państwom trzecim podejmowanie licencjonowanej produkcji europejskiej technologii wojskowej;”
część druga„uważa, że proces ten nie powinien ograniczać zdolności UE do kontrolowania produkcji broni, uzbrojenia i sprzętu wojskowego, lecz powinien sprzyjać konwergencji nadzoru publicznego i norm przejrzystości w produkcji związanej z obronnością oraz przyspieszyć tworzenie uznawanych i przestrzeganych na arenie międzynarodowej zasad produkcji i wywozu broni;”
ust.32
część pierwsza„zauważa, że pierwszą próbą uregulowania transferów wewnątrzeuropejskich była umowa o harmonizacji Schmidt-Debré między Francją a Niemcami z zapisaną w niej zasadą de minimis; odnotowuje w związku z tym francusko-niemiecką umowę w sprawie kontroli wywozu produktów obronnych;”
część druga„uważa, że takie umowy dwustronne mogą być jedynie pierwszym krokiem w kierunku unijnego systemu kontroli transferu broni i muszą ułatwiać dalszą konwergencję polityki państw członkowskich w zakresie wywozu broni; podkreśla, że w tym celu należy dokładnie przeanalizować wszystkie mechanizmy dwustronne i inne;”
GUE/NGL, ID:
ust.24
część pierwsza„zauważa z zaniepokojeniem, że rosnące rozbieżności między polityką a praktyką w zakresie wywozu broni w państwach członkowskich spowalniają konwergencję przepisów UE w tej dziedzinie;”
część druga„odnotowuje potrzebę wprowadzenia nowych instrumentów w tym obszarze;”
część trzecia„zauważa, że przyszłe działania finansowane z Europejskiego Funduszu Obronnego będą przyczyniać się do rozwoju nowych technologii wojskowych i sprzętu wojskowego;”

 15. Stwierdzenie wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia przez Rzeczpospolitą Polską zasady praworządności 

Sprawozdanie: Juan Fernando López Aguilar (A9-0138/2020)

PrzedmiotPopr. nrAutorGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Ust.245ECRgi-124, 535, 9
Po ust. 246ECRgi-80, 538, 49
Ust.347ECRgi-84, 537, 46
Ust.448ECRgi-128, 528, 11
ust.pierwotny tekstgi+525, 147, 18
Ust.549ECRgi-132, 522, 13
Po ust. 550ECRgi-121, 535, 11
Ust.651ECRgi-138, 511, 18
Funkcjonowanie systemu ustawodawczego i wyborczego w Polsce
Głosowanie łączne AECRgi-121, 529, 17
Ust.1159sECRgi-115, 536, 16
1S&D, PPE, Renew, Verts/ALE, GUE/NGLgi+527, 120, 21
Niezależność sądownictwa i innych instytucji oraz prawa sędziów w Polsce
Głosowanie łączne BECRgi-116, 534, 17
Ust.1413IDgi-137, 537, 14
62ECRgi-119, 537, 11
ust.pierwotny tekstgp
1/gi+531, 120, 17
2/gi+656, 5, 7
Ust.1563ECRgi-119, 536, 12
Ust.1664ECRgi-88, 536, 43
Ust.1866ECRgi-79, 535, 53
Ust.1967ECRgi-120, 533, 14
Ust.2068ECRgi-126, 529, 12
Ust.2270ECRgi-82, 536, 49
Ust.2371ECRgi-120, 533, 14
Ust.2472ECRgi-82, 535, 50
Ust.2977ECRgi-120, 535, 12
Ust.3179ECRgi-116, 536, 15
Ust.3280sECRgi-116, 536, 15
2S&D, PPE, Renew, Verts/ALE, GUE/NGLgi+530, 117, 21
Ust.3381ECRgi-84, 534, 48
Ust.3482ECRgi-118, 532, 17
3S&D, PPE, Renew, Verts/ALE, GUE/NGLgi+522, 126, 19
Ust.3583ECRgi-118, 533, 15
Ogólna ocena praworządności w Polsce
Ust.3785ECRgi-91, 530, 46
Ochrona praw podstawowych w Polsce
Głosowanie łączne CECRgi-118, 533, 16
Ust.3888sECRgi-122, 535, 9
4S&D, PPE, Renew, Verts/ALE, GUE/NGLgi+534, 113, 20
Ust.48100ECRgi-117, 533, 16
Ust.49101ECRgi-118, 527, 20
Ust.50102ECRgi-118, 529, 17
ust.pierwotny tekstgi+507, 154, 27
Po ust. 505S&D, PPE, Renew, Verts/ALE, GUE/NGLgi+515, 126, 26
Ust.51104ECRgi-88, 531, 47
Po ust. 52106ECRgi-118, 532, 16
Ust.5314sIDgi-140, 533, 14
107ECRgi-117, 532, 17
Po ust. 5315IDgi-148, 516, 23
Ust.5416sIDgi-141, 531, 15
108ECRgi-123, 531, 12
Po ust. 5417IDgi-135, 542, 10
Poddział 24109sECRgi-142, 481, 38
Ust.55110ECRgi-132, 515, 17
ust.pierwotny tekstgp
1/gi+555, 77, 33
2/gi+464, 115, 80
3/gi+512, 99, 52
4/gi+498, 110, 54
5/gi+541, 88, 35
6/gi+482, 116, 61
7/gi+519, 101, 44
8/gi+471, 127, 62
Ust.56111ECRgi-116, 522, 26
ust.pierwotny tekstgp
1/gi+466, 108, 85
2/gi+500, 95, 69
Po ust. 56112ECRgi-105, 517, 42
Ust.57114ECRgi-115, 531, 19
Ust.58115ECRgi-117, 531, 18
6S&D, PPE, Renew, Verts/ALE, GUE/NGLgi+513, 123, 31
Ust.59116ECRgi-113, 535, 18
7S&D, PPE, Renew, Verts/ALE, GUE/NGLgi+530, 110, 26
Ust.6018IDgi-135, 539, 12
117ECRgi-117, 533, 16
8S&D, PPE, Renew, Verts/ALE, GUE/NGLgi+522, 120, 26
Po ust. 609S&D, PPE, Renew, Verts/ALE, GUE/NGLgi+530, 114, 23
10S&D, PPE, Renew, Verts/ALE, GUE/NGLgi+533, 88, 46
Ust.61118ECRgi-116, 532, 17
11S&D, PPE, Renew, Verts/ALE, GUE/NGLgi+533, 123, 11
Ust.6212S&D, PPE, Renew, Verts/ALE, GUE/NGLgi+533, 123, 11
119ECRgi
Ust.64121ECRgi-123, 530, 13
Ust.65ust.pierwotny tekstgp
1/gi+534, 145, 10
2/gi+510, 158, 20
Umocowania
Głosowanie łączne DECRgi-117, 536, 12
Motywy
Motyw A41ECRgi-114, 523, 29
Motyw B42ECRgi-123, 526, 17
ust.pierwotny tekstgi+526, 148, 15
Po motywie B43ECRgi-130, 524, 12
44ECRgi-126, 527, 12
Rezolucja (całość tekstu)gi+513, 148, 33
Wnioski o głosowanie odrębne
PPE:poprawka 109
ID:ust.4, 50, 65; motyw B
Wnioski o głosowanie podzielone
PPE:
ust.55
część pierwsza„przypomina, że zgodnie z Kartą, EKPC oraz orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka zdrowie seksualne i reprodukcyjne kobiet jest związane z wieloma prawami człowieka, w tym z prawem do życia i godności, wolnością od nieludzkiego i poniżającego traktowania, prawem dostępu do opieki zdrowotnej, prawem do prywatności, prawem do edukacji i zakazem dyskryminacji, co znajduje również odzwierciedlenie w Konstytucji RP;”
część druga„przypomina, że w rezolucji z dnia 15 listopada 2017 r. Parlament zdecydowanie skrytykował wszelkie wnioski ustawodawcze, które zakazywałyby aborcji w przypadku poważnych lub śmiertelnych wad płodu, przez co drastycznie ograniczyłyby dostęp do opieki aborcyjnej w Polsce, a w praktyce doprowadziłyby do niemal całkowitego zakazu takiej opieki, ponieważ większość legalnych zabiegów aborcji przeprowadza się z tego powodu, oraz podkreślił, że powszechny dostęp do opieki zdrowotnej, w tym opieki w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz związanych z tym praw, jest podstawowym prawem człowieka; ubolewa nad zaproponowanymi zmianami do ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, zgodnie z którymi lekarze nie byliby już prawnie zobowiązani do wskazania alternatywnej placówki lub innego lekarza, jeżeli sami odmawiają wyświadczenia usługi w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego ze względu na przekonania osobiste;”
część trzecia„jest zaniepokojony powoływaniem się na klauzulę sumienia, w tym brakiem sprawnych mechanizmów kierowania pacjentek do innych placówek oraz brakiem możliwości odwołania się w odpowiednim czasie przez kobiety, którym odmówiono takich usług; wzywa polski parlament, aby nie podejmował żadnych dalszych prób ograniczenia praw kobiet w dziedzinie zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego;” z wyjątkiem słów „praw”
część czwarta„praw”
część piąta„zdecydowanie stwierdza, że odmowa świadczenia usług w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz związanych z tym praw” z wyjątkiem słów „usług w zakresie” i „oraz związanych z tym praw”
część szósta„oraz związanych z tym praw”
część siódma„usług w zakresie” i „jest formą przemocy wobec kobiet i dziewcząt; wzywa władze polskie do podjęcia środków w celu pełnego wykonania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach przeciwko Polsce,”
część ósma„który kilkakrotnie orzekł, że restrykcyjne przepisy dotyczące aborcji i niewdrożenie stosownych środków naruszają przynależne kobietom prawa człowieka;”
ust.56
część pierwsza„przypomina, że poprzednie próby zaostrzenia przepisów antyaborcyjnych w Polsce, które i tak należą do najbardziej restrykcyjnych w Unii, zostały powstrzymane w latach 2016 i 2018 w wyniku masowych protestów polskich obywateli w formie „czarnych marszów”;”
część druga„zdecydowanie wzywa polskie władze, aby rozważyły uchylenie przepisów ograniczających dostęp kobiet i dziewcząt do tabletki „dzień po”;”
ust.65
część pierwszacały tekst z wyjątkiem słów „a także instrumentów budżetowych;”
część drugate słowa
ECR:
ust.14
część pierwszacały tekst z wyjątkiem słów „choć organizacja wymiaru sprawiedliwości należy do kompetencji krajowych”
część drugate słowa
Różne
Pod poprawkami 1-122 podpisał się również Patryk Jaki (grupa ECR).

 16. Strategiczne podejście do substancji farmaceutycznych w środowisku 

Projekt rezolucji: B9-0242/2020

PrzedmiotPopr. nrAutorGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Projekt rezolucji B9-0242/2020
(komisja ENVI)
Ust.15ust.pierwotny tekstgp
1/gi+678, 8, 4
2/gi+403, 282, 5
3/gi-308, 374, 8
Ust.391Verts/ALEgi+449, 225, 16
Rezolucja (całość tekstu)gi+671, 15, 10
Wnioski o głosowanie podzielone
Verts/ALE:
ust.15
część pierwszacały tekst z wyjątkiem słów „samoregulacji” i „jako wzór”
część druga„samoregulacji”
część trzecia„jako wzór”

 17. Maksymalizacja potencjału efektywności energetycznej zasobów budowlanych UE 

Sprawozdanie: Ciarán Cuffe (A9-0134/2020)

PrzedmiotPopr. nrAutorGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Ust.42ust.pierwotny tekstgp
1/gi+594, 11, 85
2/gi+510, 170, 10
Rezolucja (całość tekstu)gi+526, 77, 94
Wnioski o głosowanie podzielone
posłów
ust.42
część pierwsza„zwraca uwagę na potrzebę informowania konsumentów i zachęcania ich, by zastępowali stare, niewydajne technologie ogrzewania i chłodzenia nowymi, wysoce wydajnymi i odnawialnymi rozwiązaniami, w szczególności podczas podejmowania decyzji o wymianie, a jednocześnie przyznaje, że paliwa kopalne, zwłaszcza gaz ziemny, odgrywają obecnie pewną rolę w systemach grzewczych budynków; wzywa Komisję i państwa członkowskie do proponowania programów złomowania zgodnie z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym oraz do wykorzystywania etykietowania i doradztwa energetycznego podczas rutynowych kontroli w celu przyspieszenia wymiany;”
część druga„wzywa państwa członkowskie do opracowania planów działania na potrzeby wycofywania technologii ogrzewania i chłodzenia opartych na paliwach kopalnych w ramach ich krajowych planów w dziedzinie energii i klimatu;”

 18. Brak leków – jak poradzić sobie z narastającym problemem 

Sprawozdanie: Nathalie Colin-Oesterlé (A9-0142/2020)

PrzedmiotPopr. nrAutorGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Ust.60ust.pierwotny tekstgi+376, 256, 58
Ust.93ust.pierwotny tekstgp
1/gi+649, 28, 13
2/gi+395, 286, 9
Rezolucja (całość tekstu)gi+663, 23, 10
Wnioski o głosowanie odrębne
posłówust.60
Wnioski o głosowanie podzielone
posłów
ust.93
część pierwsza„uważa, że systemy opieki zdrowotnej w UE potrzebują większej liczby wspólnych standardów i lepszej interoperacyjności, aby uniknąć niedoborów leków i zapewnić całemu społeczeństwu wysokiej jakości opiekę zdrowotną;”
część druga„wzywa zatem Komisję, aby w oparciu o wyniki testów warunków skrajnych zaproponowała dyrektywę ustalającą minimalne normy jakości systemów opieki zdrowotnej;”

 19. Wdrażanie krajowych strategii integracji Romów: zwalczanie negatywnych postaw wobec osób pochodzenia romskiego w Europie 

Sprawozdanie: Romeo Franz (A9-0147/2020)

PrzedmiotPopr. nrAutorGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Po ust. 12IDgi-109, 575, 2
Ust.26PPEgi-194, 482, 12
1Renew, Verts/ALEgi+366, 307, 15
ust.pierwotny tekstgi
Ust.3ust.pierwotny tekstgp
1/gi+564, 78, 46
2/gi+543, 125, 20
Po ust. 43IDgi-114, 532, 39
Ust.5ust.pierwotny tekstgi+528, 124, 36
Po ust. 54IDgi-97, 573, 16
Ust.6ust.pierwotny tekstgi+572, 93, 23
Ust.12ust.pierwotny tekstgi+577, 98, 13
Ust.13ust.pierwotny tekstgi+583, 94, 10
Po ust. 195IDgi-95, 586, 5
Ust.24ust.pierwotny tekstgp
1/gi+592, 54, 42
2/gi+544, 123, 20
Ust.26ust.pierwotny tekstgp
1/gi+594, 57, 37
2/gi+557, 119, 12
Ust.35ust.pierwotny tekstgp
1/gi+593, 80, 14
2/gi+545, 88, 54
Ust.40ust.pierwotny tekstgi+560, 100, 26
Ust.42ust.pierwotny tekstgi+670, 13, 5
Ust.47ust.pierwotny tekstgp
1/gi+596, 84, 8
2/gi+521, 130, 35
Motyw Pust.pierwotny tekstgp
1/gi+587, 61, 40
2/gi+544, 17, 127
Rezolucja (całość tekstu)gi+545, 96, 54
Wnioski o głosowanie odrębne
ID:ust.2, 5, 6, 12, 13, 40, 42
Wnioski o głosowanie podzielone
ECR:
ust.3
część pierwszacały tekst z wyjątkiem słów „osób LGBTI”
część drugate słowa
ust.24
część pierwszacały tekst z wyjątkiem słów „osób LGBTI”
część drugate słowa
ust.26
część pierwszacały tekst z wyjątkiem słów „w tym w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego”
część drugate słowa
ust.35
część pierwsza„wzywa państwa członkowskie do zapewnienia, aby we wszystkich szkołach i inspektoratach rzeczywiście wypełniano zobowiązanie prawne do przeciwdziałania segregacji w szkołach, a także wzywa je do zobowiązania się do corocznego gromadzenia i publikowania informacji na temat sytuacji związanej z segregacją szkolną na wszystkich poziomach, w tym poprzez karanie osób, które nie wypełniają obowiązków;”
część druga„przypomina, że Komisja wszczęła 3 procedury o naruszenie w związku z segregacją dzieci romskich; uważa, że mimo wysiłków Komisji w ostatnich latach nie odnotowano żadnej poprawy w tym zakresie; w świetle powyższego wzywa Komisję do podjęcia dalszych działań i – w razie potrzeby – skierowania spraw do Trybunału Sprawiedliwości;”
ust.47
część pierwszacały tekst z wyjątkiem słów „wzywa wszystkie państwa członkowskie, które jeszcze nie ratyfikowały konwencji stambulskiej, aby to pilnie uczyniły;”
część drugate słowa
ID:
motyw P
część pierwszacały tekst z wyjątkiem słów „mając na uwadze, że problem naruszania praw kobiet dotyczy w szczególności kobiet romskich, które są często są narażone na brutalne przejawy nękania werbalnego, fizycznego, psychicznego i rasowego oraz segregacji etnicznej w placówkach opieki zdrowotnej nad matkami; mając na uwadze, że kobiety romskie umieszcza się w osobnych salach z osobnymi łazienkami i stołówkami;”
część druga„mając na uwadze, że w niektórych państwach członkowskich kobiety romskie poddaje się systematycznym praktykom wymuszonej i przymusowej sterylizacji oraz że nie są one w stanie uzyskać odpowiednich odszkodowań, w tym odszkodowania za wynikające z tego procederu naruszenia praw człowieka;”

 20. Przygotowania do nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej poświęconego niebezpiecznej eskalacji napięcia i roli Turcji we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego 

Projekty rezolucji: B9-0258/2020, B9-0260/2020, B9-0263/2020, B9-0264/2020, B9-0266/2020, B9-0268/2020, B9-0270/2020

PrzedmiotPopr. nrAutorGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0260/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL)
Po ust. 12IDgi-107, 562, 21
3IDgi-107, 557, 26
4IDgi-96, 559, 36
Ust.31Verts/ALEgi+668, 22, 3
ust.pierwotny tekstgp
1/gi
2/gi
Ust.8ust.pierwotny tekstgp
1/gi+607, 27, 60
2/gi+598, 88, 8
Ust.12ust.pierwotny tekstgp
1/gi+630, 29, 35
2/gi+592, 77, 25
Umocowanie 8ust.pierwotny tekstgi+611, 74, 9
Motyw Nust.pierwotny tekstgi+631, 51, 12
Rezolucja (całość tekstu)gi+601, 57, 36
Projekty rezolucji grup politycznych
B9-0258/2020IDgi
B9-0260/2020GUE/NGLgi
B9-0263/2020Verts/ALEgi
B9-0264/2020S&Dgi
B9-0266/2020Renewgi
B9-0268/2020ECRgi
B9-0270/2020PPEgi
Wnioski o głosowanie odrębne
GUE/NGL:umocowanie 8; motyw N
Wnioski o głosowanie podzielone
GUE/NGL:
ust.8
część pierwszacały tekst z wyjątkiem słów „jak NATO”
część drugate słowa
ust.12
część pierwszacały tekst z wyjątkiem słów „w ramach NATO, a zwłaszcza grupę zadaniową wysokiego szczebla ds. kontroli broni konwencjonalnej”
część drugate słowa
PPE, Verts/ALE, GUE/NGL:
ust.3
część pierwsza„z zadowoleniem przyjmuje decyzję Turcji z dnia 12 września 2020 r. o wycofaniu swojego statku do badań sejsmicznych Oruç Reis, co stanowi pierwszy krok na drodze ku złagodzeniu napięć we wschodniej części Morza Śródziemnego;”
część druga„wzywa Turcję do powściągliwości oraz do wniesienia aktywnego wkładu w deeskalację sytuacji, w tym również poprzez poszanowanie terytorialnej integralności i suwerenności wszystkich swoich sąsiadów, natychmiastowe zaprzestanie wszelkich nielegalnych poszukiwań i odwiertów we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego, powstrzymanie się od naruszania greckiej przestrzeni powietrznej oraz greckich i cypryjskich wód terytorialnych, a także poprzez zdystansowanie się od nacjonalistycznej retoryki podżegającej do wojny; odrzuca stosowanie gróźb i obraźliwego języka pod adresem państw członkowskich i UE jako narzędzi niedopuszczalnych i niestosownych ze strony kraju kandydującego do członkostwa w UE;”
Różne
Hermann Tertsch (grupa ECR) nie jest już sygnatariuszem wspólnego projektu rezolucji RC-B9-0260/2020.

 21. Sytuacja na Białorusi 

Projekty rezolucji: B9-0271/2020, B9-0272/2020, B9-0273/2020, B9-0274/2020, B9-0275/2020, B9-0278/2020

PrzedmiotPopr. nrAutorGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0271/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)
Po ust. 11GUE/NGLgi-112, 564, 14
Ust.73GUE/NGLgi-15, 648, 26
Ust.84GUE/NGLgi-192, 442, 55
Ust.145GUE/NGLgi-30, 614, 45
Ust.166GUE/NGLgi-29, 643, 17
Po ust. 177GUE/NGLgi-144, 513, 33
Ust.198GUE/NGLgi-188, 425, 76
ust.pierwotny tekstgp
1/gi+561, 66, 62
2/gi+570, 75, 45
Ust.2410ECRgi+479, 172, 37
Ust.28ust.pierwotny tekstgp
1/gi+557, 58, 75
2/gi+554, 65, 71
Ust.299ECRgi+361, 307, 21
Motyw P2GUE/NGLgi-73, 532, 85
Rezolucja (całość tekstu)gi+574, 37, 82
Projekty rezolucji grup politycznych
B9-0271/2020PPEgi
B9-0272/2020Verts/ALEgi
B9-0273/2020GUE/NGLgi
B9-0274/2020S&Dgi
B9-0275/2020ECRgi
B9-0278/2020Renewgi
Wnioski o głosowanie podzielone
GUE/NGL:
ust.19
część pierwsza„zachęca państwa członkowskie UE, aby ułatwiły i przyspieszyły tworzenie korytarza humanitarnego, a także procedury wizowe dla osób uciekających z Białorusi z powodów politycznych lub osób wymagających leczenia z powodu doznanych przez nie aktów przemocy oraz aby zaoferowały tym osobom i ich rodzinom wszelkie niezbędne wsparcie i pomoc;”
część druga„wzywa Komisję do szybkiego i realnego udzielenia pomocy finansowej UE na wsparcie dla społeczeństwa obywatelskiego i dla ofiar represji oraz do zmobilizowania większych zasobów na ich wsparcie fizyczne, psychologiczne i materialne;”
ust.28
część pierwsza„wzywa krajowe federacje hokeja na lodzie państw członkowskich UE i pozostałych państw demokratycznych do wywarcia presji na Międzynarodową Federację Hokeja na Lodzie, by wycofała decyzję o zorganizowaniu na Białorusi części mistrzostw świata w hokeju na lodzie w 2021 r.;”
część druga„by do czasu poprawy sytuacji, a zwłaszcza stanu praw człowieka w tym kraju;”
Różne
Pod wspólnym projektem rezolucji RC-B9-0271/2020 podpisał się również Nikolaj Villumsen (grupa GUE/NGL).

 22. Sytuacja w Rosji, otrucie Aleksieja Nawalnego 

Projekty rezolucji: B9-0279/2020, B9-0280/2020, B9-0281/2020, B9-0282/2020, B9-0283/2020, B9-0284/2020

PrzedmiotPopr. nrAutorGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0280/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)
Ust.6ust.pierwotny tekstgp
1/gi+507, 150, 29
2/gi+532, 69, 84
Ust.15ust.pierwotny tekstgp
1/gi+547, 87, 52
2/gi+503, 138, 44
3/gi+465, 140, 78
Rezolucja (całość tekstu)gi+532, 84, 72
Projekty rezolucji grup politycznych
B9-0279/2020GUE/NGLgi
B9-0280/2020Verts/ALEgi
B9-0281/2020S&Dgi
B9-0282/2020Renewgi
B9-0283/2020ECRgi
B9-0284/2020PPEgi
Wnioski o głosowanie odrębne
GUE/NGL:ust.15 lit. c) i d)
Wnioski o głosowanie podzielone
GUE/NGL:
ust.6
część pierwsza„wzywa Radę do Spraw Zagranicznych, aby zajęła aktywne stanowisko w tej sprawie na posiedzeniu w dniu 21 września; żąda, aby UE jak najszybciej sporządziła wykaz dalekosiężnych środków ograniczających wobec Rosji i zaostrzyła już obowiązujące sankcje wobec tego kraju;”
część druga„apeluje, aby wprowadzić mechanizmy sankcji umożliwiające zajmowanie i zamrażanie europejskich aktywów osób skorumpowanych wskazanych na podstawie ustaleń Fundacji Antykorupcyjnej Aleksieja Nawalnego;”
GUE/NGL, S&D:
ust.15
część pierwszacały tekst z wyjątkiem lit. c) i d)
część drugalit.c
część trzecialit.d

 23. Sytuacja na Filipinach, w tym sprawa Marii Ressy 

Projekty rezolucji: B9-0290/2020, B9-0291/2020, B9-0292/2020, B9-0294/2020, B9-0295/2020, B9-0297/2020

PrzedmiotPopr. nrAutorGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0290/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL)
Rezolucja (całość tekstu)gi+626, 7, 52
Projekty rezolucji grup politycznych
B9-0290/2020GUE/NGLgi
B9-0291/2020ECRgi
B9-0292/2020Verts/ALEgi
B9-0294/2020S&Dgi
B9-0295/2020PPEgi
B9-0297/2020Renewgi

 24. Sprawa dr Denisa Mukwege w Demokratycznej Republice Konga 

Projekty rezolucji: B9-0286/2020, B9-0287/2020, B9-0288/2020, B9-0289/2020, B9-0293/2020, B9-0296/2020, B9-0298/2020

PrzedmiotPopr. nrAutorGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0287/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL)
Ust.14ust.pierwotny tekstgi+651, 33, 10
Ust.16ust.pierwotny tekstgi+563, 46, 88
Motyw Kust.pierwotny tekstgi+641, 31, 25
Rezolucja (całość tekstu)gi+654, 5, 26
Projekty rezolucji grup politycznych
B9-0286/2020IDgi
B9-0287/2020GUE/NGLgi
B9-0288/2020Verts/ALEgi
B9-0289/2020ECRgi
B9-0293/2020S&Dgi
B9-0296/2020PPEgi
B9-0298/2020Renewgi
Wnioski o głosowanie odrębne
GUE/NGL:ust.14
ECR:motyw K, ust. 16

 25. Sytuacja humanitarna w Mozambiku 

Projekty rezolucji: B9-0285/2020, B9-0299/2020, B9-0300/2020, B9-0301/2020, B9-0302/2020, B9-0303/2020, B9-0304/2020

PrzedmiotPopr. nrAutorGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0300/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)
Po ust. 19GUE/NGLgi-186, 501, 10
Po ust. 310GUE/NGLgi-186, 502, 9
Po ust. 41GUE/NGLgi-50, 529, 118
2GUE/NGLgi-70, 553, 74
Po ust. 511GUE/NGLgi-136, 489, 72
12GUE/NGLgi-165, 508, 24
Ust.813ECRgi-152, 540, 5
Po ust. 134GUE/NGLgi-141, 527, 29
Ust.20ust.pierwotny tekstgp
1/gi+577, 53, 66
2/gi+498, 158, 40
Po ust. 213GUE/NGLgi-151, 533, 13
5GUE/NGLgi-37, 576, 84
6GUE/NGLgi-46, 557, 94
7GUE/NGLgi-42, 560, 95
8GUE/NGLgi-42, 559, 96
Rezolucja (całość tekstu)gi+616, 13, 57
Projekty rezolucji grup politycznych
B9-0285/2020IDgi
B9-0299/2020GUE/NGLgi
B9-0300/2020Verts/ALEgi
B9-0301/2020ECRgi
B9-0302/2020S&Dgi
B9-0303/2020PPEgi
B9-0304/2020Renewgi
Wnioski o głosowanie podzielone
ECR:
ust.20
część pierwsza„z zadowoleniem przyjmuje ustanowiony przez MFW Fundusz Powierniczy Ograniczania Skutków Katastrof i Pomocy dla ich Ofiar (CCRT), uznając go za krok we właściwym kierunku, jeżeli chodzi o wspieranie Mozambiku w walce z gospodarczymi skutkami pandemii COVID-19;”
część druga„wzywa UE i jej państwa członkowskie do dalszych darowizn na rzecz MFW, a MFW do zbadania dalszych możliwości zwiększenia zasobów dostępnych dla CCRT, takich jak wykorzystanie własnych istniejących rezerw; przypomina, że wkłady do funduszu nie mogą w żadnym wypadku zastępować oficjalnej pomocy rozwojowej (ODA);”

 26. Zrównoważony rynek kolejowy w związku z pandemią COVID-19 ***I 

Wniosek dotyczący rozporządzenia (COM(2020)0260 – C9-0186/2020 – 2020/0127(COD))

PrzedmiotPopr. nrAutorGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Art. 2 ust. 18=
16=
Renew
S&D
gi+458, 229, 9
23PPEgi
Art. 2 po ust. 42GUE/NGLgi-105, 538, 53
3GUE/NGLgi-68, 551, 77
9=
17=
24=
Renew
S&D
PPE
gi+618, 46, 32
Art. 5 ust. 1 po akapicie 110=
18=
25=
Renew
S&D
PPE
gi+617, 47, 32
Art. 5 ust. 211=
19=
26=
Renew
S&D
PPE
gi+636, 50, 10
Przed motywem 11GUE/NGLgi-58, 560, 78
Motyw 34=
12=
20=
Renew
S&D
PPE
gi+643, 46, 7
Po motywie 35=
13=
Renew
S&D
gi-326, 361, 9
Po motywie 86=
14=
21=
Renew
S&D
PPE
gi+676, 13, 7
Motyw 107s=
15s=
22s=
Renew
S&D
PPE
gi+608, 82, 6
Wniosek Komisjigi+678, 3, 5

 27. Projekt budżetu korygującego nr 8: Zwiększenie środków na płatności przeznaczonych na instrument wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych w celu sfinansowania strategii w sprawie szczepionek przeciwko Covid-19 oraz na wpływ inicjatywy inwestycyjnej „plus” w odpowiedzi na koronawirusa 

Wniosek dotyczący rozporządzenia (10696/2020 – C9-0290/2020 – 2020/1997(BUD))

PrzedmiotGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Jedno głosowaniegi+643, 29, 14

 28. Sprzeciw na podstawie art. 112 ust. 2 i 3 oraz art. 112 ust. 4 lit. c) Regulaminu: Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości różnych substacji, w tym flonikamidu, haloksyfopu i mandestrobiny 

Projekt rezolucji: B9-0245/2020 (wymagana większość głosów posłów do Parlamentu)

PrzedmiotGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Projekt rezolucji B9-0245/2020
(komisja ENVI)
Rezolucja (całość tekstu)gi+372, 275, 39

 29. Odbudowa życia kulturalnego w Europie 

Projekty rezolucji: B9-0246/2020, B9-0250/2020

PrzedmiotPopr. nrAutorGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0246/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL)
Rezolucja (całość tekstu)gi+598, 42, 46
Projekty rezolucji grup politycznych
B9-0246/2020GUE/NGLgi
B9-0250/2020Renewgi
Różne
Grupa PPE wycofała projekt rezolucji B9-0249/2020.

 30. Covid-19: Koordynacja przez UE ocen sytuacji zdrowotnej i klasyfikacji ryzyka oraz konsekwencje dla Schengen i jednolitego rynku 

Projekty rezolucji: B9-0257/2020, B9-0259/2020, B9-0261/2020, B9-0265/2020, B9-0267/2020, B9-0269/2020

PrzedmiotPopr. nrAutorGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0257/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)
Ust.1ust.pierwotny tekstgi+652, 2, 43
Ust.2ust.pierwotny tekstgi+634, 11, 52
Po ust. 91GUE/NGLgi+534, 130, 33
Ust.157ECRgi-135, 551, 11
Ust.19ust.pierwotny tekstgi+602, 71, 24
Ust.21ust.pierwotny tekstgi+569, 56, 72
Ust.27ust.pierwotny tekstgi+556, 122, 19
Po ust. 272GUE/NGLgi-318, 328, 51
Ust.30ust.pierwotny tekstgp
1/gi+625, 29, 42
2/gi+508, 141, 48
Po ust. 303GUE/NGLgi+380, 308, 9
Ust.314GUE/NGLgi-183, 442, 72
Ust.32ust.pierwotny tekstgp
1/gi+606, 56, 35
2/gi+562, 84, 51
Ust.33ust.pierwotny tekstgi+556, 88, 53
Ust.35ust.pierwotny tekstgp
1/gi+683, 5, 9
2/gi+494, 193, 10
3/gi+399, 280, 18
Ust.46ust.pierwotny tekstgp
1/gi+683, 9, 5
2/gi+631, 60, 6
Ust.48ust.pierwotny tekstgp
1/gi+629, 21, 47
2/gi+555, 108, 34
Po ust. 488ECRgi-95, 571, 31
Po ust. 496PPEgi+523, 52, 122
Ust.52ust.pierwotny tekstgp
1/gi+661, 29, 7
2/gi+565, 85, 47
Po ust. 535GUE/NGLgi-151, 472, 74
Motyw Nust.pierwotny tekstgp
1/gi+626, 54, 16
2/gi+511, 175, 11
Motyw Qust.pierwotny tekstgp
1/gi+603, 84, 10
2/gi+663, 29, 5
Motyw Rust.pierwotny tekstgi+650, 33, 14
Motyw Vust.pierwotny tekstgi+597, 35, 65
Motyw Yust.pierwotny tekstgp
1/gi+616, 65, 16
2/gi+572, 113, 12
Rezolucja (całość tekstu)gi+595, 50, 41
Projekty rezolucji grup politycznych
B9-0257/2020PPEgi
B9-0259/2020GUE/NGLgi
B9-0261/2020Renewgi
B9-0265/2020S&Dgi
B9-0267/2020ECRgi
B9-0269/2020Verts/ALEgi
Wnioski o głosowanie odrębne
GUE/NGL:ust.27, 30
ID:motywy N, V, Y, ust. 1, 2, 27
ECR:ust.19, 21, 33; motyw R
Wnioski o głosowanie podzielone
ECR:
motyw Y
część pierwsza„mając na uwadze, że wydaje się, iż państwa członkowskie nie wyciągnęły wniosków z pierwszej fazy kryzysu;”
część druga„mając na uwadze, że brak wspólnej europejskiej polityki zdrowotnej, a zamiast niej mamy jedynie wiele polityk krajowych;”
ust.30
część pierwsza„z zadowoleniem przyjmuje korzystanie przez obywateli z karty lokalizacji pasażera; uważa, że należy korzystać przede wszystkim ze zharmonizowanej wersji karty lokalizacji pasażera w formacie cyfrowym, aby ułatwić przetwarzanie, oraz że należy ją dostarczyć również w formacie analogowym, aby zapewnić dostęp wszystkim Europejczykom; apeluje do Komisji o opracowanie zharmonizowanej karty lokalizacji pasażera, aby wzbudzić zaufanie”
część druga„do ogólnounijnego systemu monitorowania;”
ust.32
część pierwszacały tekst z wyjątkiem słów „wzmocnienia koordynacji operacyjnej na szczeblu UE”
część drugate słowa
ust.46
część pierwsza„uważa, że mnożenie się oszustw i niebezpiecznych produktów, zwłaszcza w internecie, podczas kryzysu związanego z COVID-19 uwidoczniło słabe punkty w zakresie ochrony konsumentów; podkreśla potrzebę zajęcia się tymi niedociągnięciami oraz zapewnienia, by jednolity rynek cyfrowy był sprawiedliwy i bezpieczny dla wszystkich”
część druga„dzięki przyszłemu aktowi prawnemu o usługach cyfrowych, tak aby zmusić platformy internetowe do podejmowania odpowiednich działań przeciwko produktom niebezpiecznym;”
ust.52
część pierwszacały tekst z wyjątkiem słów „nieuzasadnionymi”
część drugate słowa
ID:
motyw Q
część pierwsza„mając na uwadze, że decyzje państw członkowskich, w tym ponowne kontrole na granicach wewnętrznych, mają wpływ na prawa i swobody osób zapisane w prawie Unii;”
część druga„mając na uwadze, że podejmując decyzje, Unia i państwa członkowskie powinny zawsze przestrzegać praw podstawowych; mając na uwadze, że podejmowane środki powinny być konieczne, proporcjonalne, tymczasowe i ograniczone;”
PPE, ID:
ust.35
część pierwsza„podkreśla znaczenie jasnych, dostępnych i zrozumiałych informacji na temat liczby zakażeń na szczeblu europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym, systemów opieki zdrowotnej, obowiązujących środków i ograniczeń podróży; podkreśla, że te kluczowe informacje muszą być dostępne we wszystkich językach urzędowych”
część druga„i w językach używanych przez znaczną część społeczeństwa”
część trzecia „w celu uwzględnienia osób ze środowisk migracyjnych;”
GUE/NGL, ECR:
motyw N
część pierwsza„mając na uwadze, że Unia Europejska mogłaby jeszcze lepiej realizować politykę w zakresie zdrowia publicznego w ramach dotychczas obowiązujących postanowień Traktatów; mając na uwadze, że potencjał zawartych w Traktatach przepisów dotyczących zdrowia publicznego nadal jest w znacznej mierze niewystarczająco wykorzystywany, jeżeli chodzi o zobowiązania, do których realizacji mogłyby posłużyć;”
część druga„mając na uwadze, że apel Parlamentu o utworzenie europejskiej unii zdrowia w rezolucji z 10 lipca warto jeszcze raz przypomnieć;”
ECR, ID:
ust.48
część pierwsza„wzywa państwa członkowskie i Komisję do jak najszybszego pełnego wdrożenia środków instrumentu Next Generation EU dzięki uczynieniu procedur krajowych możliwie najprostszymi i pozbawionymi biurokracji, aby zapewnić skuteczność procesu unijnej odbudowy w zmaganiach z największym kryzysem, z jakim UE miała ostatnio do czynienia;”
część druga„podkreśla, że kryzysu związanego z COVID-19 nie należy wykorzystywać jako pretekstu do odroczenia, osłabienia lub zaprzestania wdrażania różnych norm dotyczących produktów i norm przemysłowych, w tym norm mających na celu promowanie zrównoważonego rozwoju, ale że powinien być on raczej okazją do poprawy jednolitego rynku w sposób promujący zrównoważoną produkcję i konsumpcję;”

 31. Znaczenie infrastruktury miejskiej i zielonej – Europejski Rok Zielonych Miast 2022 

Projekt rezolucji: B9-0243/2020

PrzedmiotPopr. nrAutorGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Projekt rezolucji B9-0243/2020
(komisja ENVI)
Po ust. 65GUE/NGLgi+641, 11, 45
Ust.86GUE/NGLgi+426, 244, 27
Ust.10 lit. ja)7GUE/NGLgi+336, 313, 48
Ust.111ECRgi-178, 507, 11
Ust.13ust.pierwotny tekstgp
1/gi+612, 79, 6
2/gi+576, 117, 4
3/gi+516, 177, 4
Umocowanie 6a2GUE/NGLgi+597, 80, 20
Motyw H3GUE/NGLgi+596, 83, 18
Motyw U4GUE/NGLgi+353, 320, 24
Rezolucja (całość tekstu)gi+593, 80, 13
Wnioski o głosowanie podzielone
GUE/NGL:
ust.13
część pierwszacały tekst z wyjątkiem słów „partnerstwa innowacyjne” i „partnerstwa publiczno-prywatne”
część druga„partnerstwa innowacyjne”
część trzecia„partnerstwa publiczno-prywatne”
Różne
Pod poprawką 1 podpisała się również Joanna Kopcińska (grupa ECR).
Ostatnia aktualizacja: 4 listopada 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności