Показалец 
Протокол
XML 225kPDF 326kWORD 84k
Четвъртък, 17 септември 2020 г. - Брюксел
1.Откриване на заседанието
 2.Обявяване на резултатите от гласуването
 3.Възобновяване на заседанието
 4.Борба със сексуалното насилие и сексуалната експлоатация на деца (разискване)
 5.Първо гласуване
 6.Борба със сексуалното насилие и сексуалната експлоатация на деца (продължeние на разискването)
 7.Културно възстановяване на Европа (внесени предложения за резолюция)
 8.Значението на градската и зелената инфраструктура: 2022 година – Европейска година за по-зелени градове (разискване)
 9.Необходимостта от незабавен и хуманитарен отговор от страна на ЕС на настоящото положение в бежанския лагер в Мория (разискване)
 10.Възобновяване на заседанието
 11.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  11.1.Положението във Филипините, включително случая на Мария Реса
  11.2.Случаят на д-р Денис Муквеге в Демократична република Конго (ДРК)
  11.3.Хуманитарната ситуация в Мозамбик
 12.Обявяване на резултатите от гласуването
 13.Възобновяване на заседанието
 14.Второ гласуване
 15.Възобновяване на заседанието
 16.Обявяване на резултатите от гласуването
 17.Обяснения на вот
 18.Поправки на вот и намерения за гласуване
 19.Позиции на Съвета на първо четене
 20.Промени в сезирането на комисии (член 56 от Правилника за дейността)
 21.Асоциирани комисии (член 57 от Правилника за дейността)
 22.Решения за изготвяне на доклади по собствена инициатива
 23.Оттегляне на процедури за доклади по собствена инициатива
 24.Внасяне на документи
 25.Одобряване на протоколите от заседанията от настоящата сесия и предаване на приетите текстове
 26.График на следващите заседания
 27.Закриване на заседанието
 28.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 8.30 ч.


2. Обявяване на резултатите от гласуването

Председателят прочете резултатите от окончателното гласуване по:

Типово одобрение на моторни превозни средства (емисии в реални условия на движение) ***I
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 715/2007 за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства [COM(2019)0208 - C9-0009/2019 - 2019/0101(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Esther de Lange (A9-0139/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Приема се (P9_TA(2020)0222)
(Подробности от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 14, 15, 16 и 17 септември 2020 г., точка 12)

ИСКАНЕ ЗА ВРЪЩАНЕ ЗА НОВО РАЗГЛЕЖДАНЕ В КОМИСИЯ

Одобрява се с поименно гласуване (601 „за“, 81 „против“, 14 въздържали се)

Фонд за справедлив преход ***I
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Фонда за справедлив преход [COM(2020)0022 - C9-0007/2020 - 2020/0006(COD)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Manolis Kefalogiannis (A9-0135/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Приема се (P9_TA(2020)0223)

(Подробности от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 14, 15, 16 и 17 септември 2020 г., точка 13)

ИСКАНЕ ЗА ВРЪЩАНЕ ЗА НОВО РАЗГЛЕЖДАНЕ В КОМИСИЯ

Одобрява се с поименно гласуване (610 „за“, 23 „против“, 63 въздържали се)

Износ на оръжие: прилагане на Обща позиция 2008/944/ОВППС
Доклад относно износа на оръжие: прилагане на Обща позиция 2008/944/ОВППС [2020/2003(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Hannah Neumann (A9-0137/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0224)
(Подробности от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 14, 15, 16 и 17 септември 2020 г., точка 14)

Председателят прочете резултатите от гласуването на измененията по:

Устойчив железопътен пазар с оглед на пандемията от COVID-19 ***I
[COM(2020)0260 - C9-0186/2020 - 2020/0127(COD)] - комисия TRAN

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2020)0236)
(Подробности от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 14, 15, 16 и 17 септември 2020 г., точка 26)

Подготовка на извънредното заседание на Европейския съвет, с акцент върху опасната ескалация на напрежението и ролята на Турция в Източното Средиземноморие
Общо предложение за резолюция RC-B9-0260/2020

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2020)0230)
(Подробности от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 14, 15, 16 и 17 септември 2020 г., точка 20)

Положението в Беларус
Общо предложение за резолюция RC-B9-0271/2020

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2020)0231)
(Подробности от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 14, 15, 16 и 17 септември 2020 г., точка 21)

Положението в Русия, отравянето на Алексей Навални
Общо предложение за резолюция RC-B9-0280/2020

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2020)0232)
(Подробности от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 14, 15, 16 и 17 септември 2020 г., точка 22)

(Заседанието беше прекъснато в 8.34 ч.)


3. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 8.45 ч.


4. Борба със сексуалното насилие и сексуалната експлоатация на деца (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Борба със сексуалното насилие и сексуалната експлоатация на деца (2020/2702(RSP))

Ylva Johansson (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се Jeroen Lenaers, от името на групата PPE, Birgit Sippel, от името на групата S&D, Hilde Vautmans, от името на групата Renew, Christine Anderson, от името на групата ID, Saskia Bricmont, от името на групата Verts/ALE, Jorge Buxadé Villalba, от името на групата ECR, Anne-Sophie Pelletier, от името на групата GUE/NGL, Ewa Kopacz, Javier Moreno Sánchez, France Jamet, Marcel Kolaja, Jadwiga Wiśniewska, Marion Walsmann, Josianne Cutajar, Jean-Lin Lacapelle, Assita Kanko, Lena Düpont, Beata Kempa, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Javier Zarzalejos и Laura Ferrara.

(Продължение на разискването: точка 6 от протокола от 17.9.2020 г.)


5. Първо гласуване

Парламентът пристъпи към окончателно гласуване по:

—   Констатиране на очевиден риск от тежко нарушение на принципите на правовата държава от страна на Полша
Междинен доклад относно предложението за решение на Съвета относно констатирането на очевиден риск от тежко нарушение на принципите на правовата държава от страна на Република Полша [COM(2017)0835 - 2017/0360R(NLE)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Juan Fernando López Aguilar (A9-0138/2020);

—   Стратегически подход към фармацевтичните продукти в околната среда
Предложение за резолюция B9-0242/2020;

—   Максимално използване на потенциала за енергийна ефективност на сградния фонд на ЕС
Доклад относно максимално използване на потенциала за енергийна ефективност на сградния фонд на ЕС [2020/2070(INI)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Ciarán Cuffe (A9-0134/2020);

—   Недостиг на лекарства - как да се намери решение на нововъзникващ проблем
Доклад относно недостига на лекарства – как да се намери решение на нововъзникващ проблем [2020/2071(INI)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Nathalie Colin-Oesterlé (A9-0142/2020);

—   Изпълнение на националните стратегии за интегриране на ромите: борба с отрицателните нагласи към хората с ромски произход в Европа
Доклад относно изпълнението на националните стратегии за интегриране на ромите: борба с отрицателните нагласи към хората с ромски произход в Европа [2020/2011(INI)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Romeo Franz (A9-0147/2020);

—   Подготовка на извънредното заседание на Европейския съвет, с акцент върху опасната ескалация на напрежението и ролята на Турция в Източното Средиземноморие
Общо предложение за резолюция RC-B9-0260/2020;

—   Положението в Беларус
Общо предложение за резолюция RC-B9-0271/2020;

—   Положението в Русия, отравянето на Алексей Навални
Общо предложение за резолюция RC-B9-0280/2020.

Парламентът пристъпи към гласуване на измененията по:

—   Случаят на д-р Денис Муквеге в Демократична република Конго (ДРК)
Общо предложение за резолюция, внесено съгласно член 144, параграф 5 и член 132, параграф 4 от Правилника за дейността вместо предложения за резолюция B9-0287/2020, B9-0288/2020, B9-0289/2020, B9-0293/2020, B9-0296/2020 и B9-0298/2020, от Michael Gahler, Loránt Vincze, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Isabel Wiseler-Lima, Krzysztof Hetman, Ева Майдел, Jiří Pospíšil, Luděk Niedermayer, Janina Ochojska, David Lega, Stelios Kympouropoulos, Benoît Lutgen, Stanislav Polčák, Antonio López-Istúriz White, Peter Pollák, Michal Wiezik, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Michaela Šojdrová, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Romana Tomc, Maria Walsh, Loucas Fourlas, Lefteris Christoforou и Tomáš Zdechovský, от името на групата PPE, Kati Piri и Maria Arena, от името на групата S&D, Frédérique Ries, Clotilde Armand, Petras Auštrevičius, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Moritz Körner, Илхан Кючюк, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Nicolae Ştefănuță и Ramona Strugariu, от името на групата Renew, Salima Yenbou, от името на групата Verts/ALE, Assita Kanko, от името на групата ECR, Marisa Matias, от името на групата GUE/NGL, и Fabio Massimo Castaldo, относно случая на д-р Денис Муквеге в Демократична република Конго (2020/2783(RSP)) (RC-B9-0287/2020);

—   Хуманитарната ситуация в Мозамбик
Общо предложение за резолюция, внесено съгласно член 144, параграф 5 и член 132, параграф 4 от Правилника за дейността вместо предложения за резолюция B9-0300/2020, B9-0301/2020, B9-0302/2020, B9-0303/2020 и B9-0304/2020, от Michael Gahler, Paulo Rangel, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Isabel Wiseler-Lima, Krzysztof Hetman, Ева Майдел, Jiří Pospíšil, Luděk Niedermayer, Janina Ochojska, David Lega, Stelios Kympouropoulos, Benoît Lutgen, Stanislav Polčák, Antonio López-Istúriz White, Peter Pollák, Michal Wiezik, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Michaela Šojdrová, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Romana Tomc, Loránt Vincze, György Hölvényi, Maria Walsh, Loucas Fourlas, Lefteris Christoforou и Tomáš Zdechovský, от името на групата PPE, Kati Piri и Carlos Zorrinho, от името на групата S&D, Jan-Christoph Oetjen, Petras Auštrevičius, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Moritz Körner, Илхан Кючюк, Javier Nart, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță и Ramona Strugariu, от името на групата Renew, Katrin Langensiepen, от името на групата Verts/ALE, Ryszard Czarnecki, Grzegorz Tobiszowski, Joanna Kopcińska, Jadwiga Wiśniewska, Adam Bielan, Elżbieta Kruk, Karol Karski, Anna Fotyga, Assita Kanko и Bogdan Rzońca, от името на групата ECR, и Fabio Massimo Castaldo, относно хуманитарната ситуация в Мозамбик (2020/2784(RSP)) (RC-B9-0300/2020);

—   Covid-19: съгласуване на равнище ЕС на здравните оценки и класификацията на риска и последиците за Шенген и единния пазар
Общо предложение за резолюция, внесено съгласно член 132, параграфи 2 и 4 от Правилника за дейността вместо предложения за резолюция B9-0257/2020, B9-0259/2020, B9-0261/2020, B9-0265/2020 и B9-0269/2020, от Esther de Lange, Andreas Schwab, Peter Liese и Roberta Metsola, от името на групата PPE, Sara Cerdas, от името на групата S&D, Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță и Dita Charanzová, от името на групата Renew, Petra De Sutter, Anna Cavazzini, Francisco Guerreiro, Monika Vana и Tilly Metz, от името на групата Verts/ALE, и Kateřina Konečná, от името на групата GUE/NGL, относно Covid-19: съгласуване на равнище ЕС на здравните оценки и класификацията на риска и последиците за Шенген и единния пазар (2020/2780(RSP)) (RC-B9-0257/2020);

—   Значението на градската и зелената инфраструктура: 2022 година – Европейска година за по-зелени градове
Предложение за резолюция B9-0243/2020.

Гласуването ще продължи до 10.45 ч.

Пристъпи се към гласуване.

Резултатите от гласуването ще бъдат обявени в 12.30 ч.


6. Борба със сексуалното насилие и сексуалната експлоатация на деца (продължeние на разискването)

Изявления на Съвета и на Комисията: Борба със сексуалното насилие и сексуалната експлоатация на деца (2020/2702(RSP))

(Начало на разискването: точка 4 от протокола от 17.9.2020 г.)

Изказа се Ylva Johansson (член на Комисията).

Разискването приключи.


7. Културно възстановяване на Европа (внесени предложения за резолюция)

Изявление на Комисията: Културно възстановяване на Европа (2019/2708(RSP))

Разискването се състоя на 10 юли 2020 г. (точка 10 от протокола от 10.7.2020 г.).

Предложения за резолюции, внесени съгласно член 132, параграф 2 от Правилника за дейността, за приключване на разискванията:

—   Alexis Georgoulis и Niyazi Kizilyürek, от името на групата GUE/NGL, относно културното възстановяване на Европа (2020/2708(RSP)) (B9-0246/2020);

—   Tomasz Frankowski, от името на групата PPE, относно културното възстановяване на Европа (2020/2708(RSP)) (B9-0249/2020);

—   Laurence Farreng, Stéphane Séjourné, Vlad-Marius Botoş, Ilana Cicurel, Radka Maxová, Monica Semedo, Morten Løkkegaard, Petras Auštrevičius, Ramona Strugariu, Claudia Gamon, Irène Tolleret, Nicola Danti, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Marie-Pierre Vedrenne, Andrus Ansip, Olivier Chastel, Chrysoula Zacharopoulou, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Fabienne Keller, Katalin Cseh, Samira Rafaela, Christophe Grudler, Martina Dlabajová, Stéphanie Yon-Courtin и Maite Pagazaurtundúa, от името на групата Renew, относно културното възстановяване на Европа (2020/2708(RSP)) (B9-0250/2020).

Гласуване: точка 16 от протокола от 17.9.2020 г.


8. Значението на градската и зелената инфраструктура: 2022 година – Европейска година за по-зелени градове (разискване)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000039/2020), зададен от Sirpa Pietikäinen, Christel Schaldemose, Karin Karlsbro, Bas Eickhout, Jadwiga Wiśniewska и Idoia Villanueva Ruiz, от името на комисия ENVI, към Комисията: Значението на градската и зелената инфраструктура: 2022 година – Европейска година за по-зелени градове (B9-0014/2020)

Christel Schaldemose разви въпроса.

Virginijus Sinkevičius (член на Комисията) отговори на въпроса.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 136, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Sirpa Pietikäinen, Christel Schaldemose, Karin Karlsbro, Bas Eickhout, Jadwiga Wiśniewska и Idoia Villanueva Ruiz, от името на комисията ENVI, относно 2020 година – Европейска година на по-зелените градове (2019/2805(RSP)) (B9-0243/2020).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 12. от протокола от 17.9.2020 г.


9. Необходимостта от незабавен и хуманитарен отговор от страна на ЕС на настоящото положение в бежанския лагер в Мория (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Необходимостта от незабавен и хуманитарен отговор от страна на ЕС на настоящото положение в бежанския лагер в Мория (2020/2781(RSP))

Ylva Johansson (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се Roberta Metsola, от името на групата PPE, Iratxe García Pérez, от името на групата S&D, Sophia in 't Veld, от името на групата Renew, Gilles Lebreton, от името на групата ID, и Terry Reintke, от името на групата Verts/ALE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Katarina BARLEY
Заместник-председател

Изказаха се Emmanouil Fragkos, от името на групата ECR, Elena Kountoura, от името на групата GUE/NGL, Ioannis Lagos, независим член на ЕП, Malin Björk относно изказванията на двама предходни оратори (председателят отбеляза нейните думи), Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Kati Piri, Malik Azmani, Gianantonio Da Re, Tineke Strik, Carlo Fidanza, Miguel Urbán Crespo, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Jeroen Lenaers, Birgit Sippel, Maite Pagazaurtundúa, Teuvo Hakkarainen, Damien Carême, Helmut Geuking, Malin Björk, Antoni Comín i Oliveres, Loucas Fourlas, Juan Fernando López Aguilar, Jan-Christoph Oetjen, Bernhard Zimniok, Damian Boeselager, Hermann Tertsch, Pernando Barrena Arza, Lena Düpont, Eva Kaili, Hilde Vautmans, Diana Riba i Giner, Marisa Matias, Karlo Ressler, Pietro Bartolo, Barry Andrews, Margrete Auken, Idoia Villanueva Ruiz, Othmar Karas, Claudia Gamon, Michaela Šojdrová и Samira Rafaela.

Изказа се Ylva Johansson.

Разискването приключи.

(Заседанието беше прекъснато в 11.11 ч.)


10. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 11.23 ч.


11. Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)

(Относно заглавията и авторите на предложенията за резолюции, вж.: точка 17 от протокола от 16.9.2020 г.)


11.1. Положението във Филипините, включително случая на Мария Реса

Предложения за резолюция B9-0290/2020, B9-0291/2020, B9-0292/2020, B9-0294/2020, B9-0295/2020 и B9-0297/2020 (2019/2782(RSP))

Изказаха се Hannah Neumann и Frédérique Ries относно организацията на разискването (председателят даде пояснения).

Hannah Neumann, Isabel Wiseler-Lima, Niels Fuglsang и Bernard Guetta представиха предложенията за резолюции B9-0292/2020, B9-0295/2020, B9-0294/2020 и B9-0297/2020.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Klára DOBREV
Заместник-председател

Miguel Urbán Crespo и Adam Bielan представиха предложенията за резолюция B9-0290/2020 и B9-0291/2020.

Изказаха се Maria Arena, от името на групата S&D, и Lars Patrick Berg, от името на групата ID.

Изказа се Jutta Urpilainen (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 16 от протокола от 17.9.2020 г.


11.2. Случаят на д-р Денис Муквеге в Демократична република Конго (ДРК)

Предложения за резолюция B9-0286/2020, B9-0287/2020, B9-0288/2020, B9-0289/2020, B9-0293/2020, B9-0296/2020 и B9-0298/2020 (2019/2783(RSP))

Maria Arena, Dominique Bilde, Loránt Vincze, Frédérique Ries, Salima Yenbou, Marisa Matias и Assita Kanko представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се Krzysztof Hetman, от името на групата PPE, Carlos Zorrinho, от името на групата S&D, Hilde Vautmans, от името на групата Renew, Christine Anderson, от името на групата ID, Jadwiga Wiśniewska, от името на групата ECR, Isabel Wiseler-Lima, Evelyn Regner, Samira Rafaela и Evin Incir.

Изказа се Jutta Urpilainen (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 16 от протокола от 17.9.2020 г.


11.3. Хуманитарната ситуация в Мозамбик

Предложения за резолюция B9-0286/2020, B9-0299/2020, B9-0300/2020, B9-0301/2020, B9-0302/2020, B9-0303/2020 и B9-0304/2020 (2019/2784(RSP))

Paulo Rangel, Carlos Zorrinho, Jan-Christoph Oetjen, Katrin Langensiepen, Ryszard Czarnecki, Marisa Matias и Lars Patrick Berg представиха предложенията за резолюция.

Изказаха се Željana Zovko, от името на групата PPE, Nacho Sánchez Amor, от името на групата S&D, Charles Goerens, от името на групата Renew, и Isabel Santos.

Изказа се Jutta Urpilainen (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 16 от протокола от 17.9.2020 г.


12. Обявяване на резултатите от гласуването

Председателят прочете резултатите от окончателното гласуване по:

Констатиране на очевиден риск от тежко нарушение на принципите на правовата държава от страна на Полша
Междинен доклад относно предложението за решение на Съвета относно констатирането на очевиден риск от тежко нарушение на принципите на правовата държава от страна на Република Полша [COM(2017)0835 - 2017/0360R(NLE)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Juan Fernando López Aguilar (A9-0138/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0225)
(Подробности от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 14, 15, 16 и 17 септември 2020 г., точка 15)

Стратегически подход към фармацевтичните продукти в околната среда
Предложение за резолюция B9-0242/2020

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0226)
(Подробности от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 14, 15, 16 и 17 септември 2020 г., точка 16)

Максимално използване на потенциала за енергийна ефективност на сградния фонд на ЕС
Доклад относно максимално използване на потенциала за енергийна ефективност на сградния фонд на ЕС [2020/2070(INI)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Ciarán Cuffe (A9-0134/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0227)
(Подробности от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 14, 15, 16 и 17 септември 2020 г., точка 17)

Недостиг на лекарства - как да се намери решение на нововъзникващ проблем
Доклад относно недостига на лекарства – как да се намери решение на нововъзникващ проблем [2020/2071(INI)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Nathalie Colin-Oesterlé (A9-0142/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0228)
(Подробности от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 14, 15, 16 и 17 септември 2020 г., точка 18)

Изпълнение на националните стратегии за интегриране на ромите: борба с отрицателните нагласи към хората с ромски произход в Европа
Доклад относно изпълнението на националните стратегии за интегриране на ромите: борба с отрицателните нагласи към хората с ромски произход в Европа [2020/2011(INI)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Romeo Franz (A9-0147/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0229)
(Подробности от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 14, 15, 16 и 17 септември 2020 г., точка 19)

Подготовка на извънредното заседание на Европейския съвет, с акцент върху опасната ескалация на напрежението и ролята на Турция в Източното Средиземноморие
Общо предложение за резолюция RC-B9-0260/2020

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0230)
(Подробности от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 14, 15, 16 и 17 септември 2020 г., точка 20)

(Предложението за резолюция B9-0258/2020 отпада.)

Положението в Беларус
Общо предложение за резолюция RC-B9-0271/2020

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0231)
(Подробности от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 14, 15, 16 и 17 септември 2020 г., точка 21)

(Предложението за резолюция B9-0273/2020 отпада.)

Положението в Русия, отравянето на Алексей Навални
Общо предложение за резолюция RC-B9-0280/2020

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0232)
(Подробности от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 14, 15, 16 и 17 септември 2020 г., точка 22)

(Предложението за резолюция B9-0279/2020 отпада.)

Председателят прочете резултатите от гласуването на измененията по:

Случаят на д-р Денис Муквеге в Демократична република Конго (ДРК)
Общо предложение за резолюция RC-B9-0287/2020

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2020)0234)
(Подробности от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 14, 15, 16 и 17 септември 2020 г., точка 24)

Хуманитарната ситуация в Мозамбик
Общо предложение за резолюция RC-B9-0300/2020

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2020)0235)
(Подробности от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 14, 15, 16 и 17 септември 2020 г., точка 25)

Covid-19: съгласуване на равнище ЕС на здравните оценки и класификацията на риска и последиците за Шенген и единния пазар
Общо предложение за резолюция RC-B9-0257/2020

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2020)0240)
(Подробности от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 14, 15, 16 и 17 септември 2020 г., точка 30)

Значението на градската и зелената инфраструктура: 2022 година – Европейска година за по-зелени градове
Предложение за резолюция B9-0243/2020

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2020)0240)
(Подробности от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 14, 15, 16 и 17 септември 2020 г., точка 31)

(Заседанието беше прекъснато в 12.40 ч.)


13. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 12.59 ч.


14. Второ гласуване

Парламентът пристъпи към окончателно гласуване по:

—   Положението във Филипините, включително случая на Мария Реса
Общо предложение за резолюция, внесено съгласно член 144, параграф 5 и член 132, параграф 4 от Правилника за дейността вместо предложения за резолюция B9-0290/2020, B9-0291/2020, B9-0292/2020, B9-0294/2020, B9-0295/2020 и B9-0297/2020, от Michael Gahler, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Krzysztof Hetman, Ева Майдел, Jiří Pospíšil, Luděk Niedermayer, Janina Ochojska, David Lega, Stelios Kympouropoulos, Benoît Lutgen, Stanislav Polčák, Antonio López-Istúriz White, Peter Pollák, Michal Wiezik, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Michaela Šojdrová, Magdalena Adamowicz, Romana Tomc, Loránt Vincze, Maria Walsh, Loucas Fourlas, Lefteris Christoforou и Tomáš Zdechovský, от името на групата PPE, Kati Piri, Marianne Vind и Niels Fuglsang, от името на групата S&D, Bernard Guetta, Clotilde Armand, Petras Auštrevičius, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Moritz Körner, Илхан Кючюк, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță и Ramona Strugariu, от името на групата Renew, Hannah Neumann, от името на групата Verts/ALE, Anna Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Ruža Tomašić и Elżbieta Kruk, от името на групата ECR, Miguel Urbán Crespo, от името на групата GUE/NGL, и Fabio Massimo Castaldo, относно положението във Филипините, включително случая на Мария Реса (2020/2782(RSP) (RC-B9-0290/2020);

—   Случаят на д-р Денис Муквеге в Демократична република Конго (ДРК)
Общо предложение за резолюция RC-B9-0287/2020;

—   Хуманитарната ситуация в Мозамбик
Общо предложение за резолюция RC-B9-0300/2020;

—   Устойчив железопътен пазар с оглед на пандемията от COVID-19 ***I
[COM(2020)0260 - C9-0186/2020 - 2020/0127(COD)] - комисия TRAN;

—   Проект на коригиращ бюджет № 8: Увеличаване на бюджетните кредити за плащания за Инструмента за спешна подкрепа с цел финансиране на стратегията за ваксини срещу COVID-19 и за въздействието на Инвестиционната инициатива в отговор на коронавируса – плюс
[10696/2020 - C9-0290/2020 - 2020/1997(BUD)] - комисия BUDG.

—   Възражение съгласно член 112, параграфи 2 и 3 и параграф 4, буква в): Максимално допустими граници на остатъчни вещества за няколко вещества, включително флоникамид, халоксифоп и мандестробин
Предложение за резолюция, внесено съгласно член 112, параграфи 2 и 3, и член 112, параграф 4, буква в) от Правилника за дейността, относно проекта на Регламент на Комисията за изменение на приложения II, III и ІV към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от циклоксидим, флоникамид, халоксифоп, мандестробин, мепикват, Metschnikowia fructicola, щам NRRL Y-27328, и прохексадион във или върху определени продукти (D063880/06 - 2020/2734(RPS)) (B9-0245/2020) - комисия ENVI - Член на ЕП, компетентен за разглеждането на акта: Michèle Rivasi

—   Културно възстановяване на Европа
Общо предложение за резолюция, внесено съгласно член 132, параграфи 2 и 4 от Правилника за дейността вместо предложения за резолюция B9-0246/2020, B9-0249/2020 и B9-0250/2020, от Tomasz Frankowski, Michaela Šojdrová и Sabine Verheyen, от името на групата PPE, Petra Kammerevert, от името на групата S&D, Laurence Farreng, Stéphane Séjourné, Irena Joveva, Vlad-Marius Botoş, Ilana Cicurel, Radka Maxová, Monica Semedo, Petras Auštrevičius, Ramona Strugariu, Claudia Gamon, Nicola Danti, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Marie-Pierre Vedrenne, Chrysoula Zacharopoulou, Clotilde Armand, Fabienne Keller, Martina Dlabajová и Irène Tolleret, от името на групата Renew, Niklas Nienaß, от името на групата Verts/ALE, Dace Melbārde, Elżbieta Kruk и Андрей Слабаков, от името на групата ECR, Niyazi Kizilyürek и Alexis Georgoulis, от името на групата GUE/NGL, относно културното възстановяване на Европа (2020/2708(RSP)) (RC-B9-0246/2020);

—   Covid-19: съгласуване на равнище ЕС на здравните оценки и класификацията на риска и последиците за Шенген и единния пазар
Общо предложение за резолюция, внесено съгласно член 132, параграфи 2 и 4 от Правилника за дейността вместо предложения за резолюция B9-0257/2020, B9-0259/2020, B9-0261/2020, B9-0265/2020 и B9-0269/2020, от Esther de Lange, Andreas Schwab, Peter Liese и Roberta Metsola, от името на групата PPE, Sara Cerdas, от името на групата S&D, Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță и Dita Charanzová, от името на групата Renew, Petra De Sutter, Anna Cavazzini, Francisco Guerreiro, Monika Vana и Tilly Metz, от името на групата Verts/ALE, Kateřina Konečná, от името на групата GUE/NGL, относно Covid-19: съгласуване на равнище ЕС на здравните оценки и класификацията на риска и последиците за Шенген и единния пазар (2020/2780(RSP)) (RC-B9-0257/2020);

—   Значението на градската и зелената инфраструктура: 2022 година – Европейска година за по-зелени градове
Предложение за резолюция B9-0243/2020.

Гласуването ще продължи до 14.15 ч.

Пристъпи се към гласуване.

Резултатите от гласуването ще бъдат обявени в 16.30 ч.

(Заседанието е прекъснато в 14.15 ч.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

15. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 16.33 ч.


16. Обявяване на резултатите от гласуването

Председателят прочете резултатите от окончателното гласуване по:

Положението във Филипините, включително случая на Мария Реса
Общо предложение за резолюция RC-B9-0290/2020

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0233)
(Подробности от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 14, 15, 16 и 17 септември 2020 г., точка 23)

Случаят на д-р Денис Муквеге в Демократична република Конго (ДРК)
Общо предложение за резолюция RC-B9-0287/2020

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0234)
(Подробности от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 14, 15, 16 и 17 септември 2020 г., точка 24)

(Предложението за резолюция B9-0286/2020 отпада.)

Хуманитарната ситуация в Мозамбик
Общо предложение за резолюция RC-B9-0300/2020

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0235)
(Подробности от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 14, 15, 16 и 17 септември 2020 г., точка 25)

(Предложенията за резолюции B9-0285/2020 и B9-0299/2020 отпадат.)

Устойчив железопътен пазар с оглед на пандемията от COVID-19 ***I
[COM(2020)0260 - C9-0186/2020 - 2020/0127(COD)] - комисия TRAN

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Прието с изменения (P9_TA(2020)0236)
(Подробности от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 14, 15, 16 и 17 септември 2020 г., точка 26)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.

Проект на коригиращ бюджет № 8: Увеличаване на бюджетните кредити за плащания за Инструмента за спешна подкрепа с цел финансиране на стратегията за ваксини срещу COVID-19 и за въздействието на Инвестиционната инициатива в отговор на коронавируса – плюс
[10696/2020 - C9-0290/2020 - 2020/1997(BUD)] - комисия BUDG

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Приема се с единно гласуване (P9_TA(2020)0237)
(Подробности от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 14, 15, 16 и 17 септември 2020 г., точка 27)

Възражение съгласно член 112, параграфи 2 и 3 и параграф 4, буква в): Максимално допустими граници на остатъчни вещества за няколко вещества, включително флоникамид, халоксифоп и мандестробин
Предложение за резолюция, внесено съгласно член 112, параграфи 2 и 3, и член 112, параграф 4, буква в) от Правилника за дейността, относно проекта на Регламент на Комисията за изменение на приложения II, III и ІV към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от циклоксидим, флоникамид, халоксифоп, мандестробин, мепикват, Metschnikowia fructicola, щам NRRL Y-27328, и прохексадион във или върху определени продукти (D063880/06 - 2020/2734(RPS)) (B9-0245/2020) - комисия ENVI - Член на ЕП, компетентен за разглеждането на акта: Michèle Rivasi

(Необходимо е квалифицирано мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0238)
(Подробности от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 14, 15, 16 и 17 септември 2020 г., точка 28)

Културно възстановяване на Европа
Общо предложение за резолюция RC-B9-0246/2020

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0239)
(Подробности от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 14, 15, 16 и 17 септември 2020 г., точка 29)

Covid-19: съгласуване на равнище ЕС на здравните оценки и класификацията на риска и последиците за Шенген и единния пазар
Общо предложение за резолюция RC-B9-0257/2020

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0240)
(Подробности от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 14, 15, 16 и 17 септември 2020 г., точка 30)

(Предложението за резолюция B9-0267/2020 отпада.)

Значението на градската и зелената инфраструктура: 2022 година – Европейска година за по-зелени градове
Предложение за резолюция B9-0243/2020

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0241)
(Подробности от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 14, 15, 16 и 17 септември 2020 г., точка 31)


17. Обяснения на вот

Писмени обяснения на вот:

Съгласно член 194 от Правилника за дейността писмените обяснения на вот се публикуват на страниците, запазени за членовете на ЕП на интернет сайта на Парламента.

По изключение ще се приемат обяснения на вот от максимум 400 думи.


18. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вот и намеренията за гласуване се включват в документа „Резултати от поименните гласувания“, който е приложен към протокола от заседанието и се намира на интернет сайта на Парламента. Те се публикуват единствено за сведение и с нищо не променят резултата от гласуването, обявен в пленарната зала.

Документът се актуализира редовно за максимален период от две седмици след месечната парламентарна сесия.

След изтичането на този срок достъпът до списъка с поправките на вот и намеренията за гласуване се преустановява с оглед на неговия превод и публикуване в Официален вестник на ЕС.


19. Позиции на Съвета на първо четене

Председателят обяви, на основание член 63, параграф 1 от Правилника за дейността, че е получил от страна на Съвета следните позиции, придружени от мотивите за тяхното приемане, както и позицията на Комисията относно:

- Позиция на Съвета на първо четене с оглед на приемането на директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2014/65/ЕС относно пазарите на финансови инструменти - приета от Съвета на 20 юли 2020 г. (06799/1/2020 - C9-0291/2020 - 2018/0047(COD)) - (09424/2020 - COM(2020)0356)
Разглеждане в комисия: водеща: ECON

- Позиция на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейските доставчици на услуги за колективно финансиране за бизнеса и за изменение на Регламент (ЕС) 2017/1129 и Директива (ЕС) 2019/1937 - Изложение на мотивите на Съвета - прието от Съвета на 20 юли 2020 г. (06800/1/2020 - C9-0292/2020 - 2018/0048(COD)) - (09425/2020 - COM(2020)0356)
Разглеждане в комисия: водеща: ECON

Срокът от три месеца, с който Парламентът разполага, за да се приеме своите позиции, започва да тече от утре, 18 септември 2020 г.


20. Промени в сезирането на комисии (член 56 от Правилника за дейността)

комисия ITRE

- Към механизъм на Съюза, съвместим с правилата на СТО, за коригиране на въглеродните емисии на границите (2020/2043(INI))
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI
подпомагаща: INTA (член 57 от Правилника за дейността), BUDG, ECON (член 57 от Правилника за дейността), ITRE


21. Асоциирани комисии (член 57 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 22 юли 2020 г.)

комисия CULT

- Определяне на политиката за дигитално образование (2020/2135(INI))
(подпомагаща: EMPL (член 57 от Правилника за дейността), FEMM)

комисия AFCO

- Укрепване на прозрачността и почтеността в институциите на ЕС чрез създаване на независим орган на ЕС по етика (2020/2133(INI))
(подпомагаща: CONT, ECON, JURI (член 57 от Правилника за дейността), PETI)

- Право на инициатива на Парламента (2020/2132(INI))
(подпомагаща: JURI (член 57 от Правилника за дейността))

комисия JURI

- Корпоративна надлежна проверка и корпоративна отчетност (2020/2129(INL))
(подпомагаща: AFET (член 57 от Правилника за дейността), DEVE, INTA (член 57 от Правилника за дейността), ECON)

комисия ECON

- Финансови дейности на Европейската инвестиционна банка - годишен доклад за 2020 г. (2020/2124(INI))
(подпомагаща: DEVE, BUDG (член 57 от Правилника за дейността))

комисия AFET

- Свързаността и отношенията между ЕС и Азия (2020/2115(INI))
(подпомагаща: INTA (член 57 от Правилника за дейността), TRAN (член 57 от Правилника за дейността))

- ЕС и защитата на многостранното сътрудничество (2020/2114(INI))
(подпомагаща: INTA (член 57 от Правилника за дейността))


22. Решения за изготвяне на доклади по собствена инициатива

Решения за изготвяне на доклади по собствена инициатива (член 47 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 22 юли 2020 г.)

комисия JURI

- Отговорно частно финансиране на съдебни спорове (2020/2130(INL))
(подпомагаща: ECON)

- Корпоративна надлежна проверка и корпоративна отчетност (2020/2129(INL))
(подпомагаща: AFET (член 57 от Правилника за дейността), DEVE, INTA (член 57 от Правилника за дейността), ECON)

Решения за изготвяне на доклади по собствена инициатива (член 54 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 22 юли 2020 г.)

комисия JURI

- Устойчиво корпоративно управление (2020/2137(INI))
(подпомагаща: INTA, ECON, EMPL, ENVI)

комисия AFCO

- Оценка на прилагането на член 50 от ДЕС (2020/2136(INI))
(подпомагаща: AFET, INTA, EMPL)

- Укрепване на прозрачността и почтеността в институциите на ЕС чрез създаване на независим орган на ЕС по етика (2020/2133(INI))
(подпомагаща: CONT, ECON, JURI (член 57 от Правилника за дейността), PETI)

- Право на инициатива на Парламента (2020/2132(INI))
(подпомагаща: JURI (член 57 от Правилника за дейността))

комисия CULT

- Определяне на политиката за дигитално образование (2020/2135(INI))
(подпомагаща: EMPL (член 57 от Правилника за дейността), FEMM)

комисия AFET

- Последиците от изменението на климата върху правата на човека и ролята на защитниците на околната среда по този въпрос (2020/2134(INI))
(подпомагаща: DEVE, ENVI, LIBE)

- Защитата на правата на човека и външната политика на ЕС в областта на миграцията (2020/2116(INI))
(подпомагаща: DEVE, LIBE, FEMM)

- Свързаността и отношенията между ЕС и Азия (2020/2115(INI))
(подпомагаща: INTA (член 57 от Правилника за дейността), TRAN (член 57 от Правилника за дейността))

- ЕС и защитата на многостранното сътрудничество (2020/2114(INI))
(подпомагаща: INTA (член 57 от Правилника за дейността))

- Насърчаване на регионалната стабилност и сигурност в широкия регион на Близкия изток (2020/2113(INI))

- Арктика: възможности, проблеми и предизвикателства за сигурността (2020/2112(INI))

- Последиците от избухването на COVID-19 за външната политика (2020/2111(INI))

комисия ITRE

- Нова стратегия за европейските МСП (2020/2131(INI))
(подпомагаща: INTA, ECON, EMPL, IMCO, TRAN, AGRI, CULT, JURI)

комисия CONT

- Оценка на ефективността на използването от държавите членки на средствата на ЕС по линия на фонд „Солидарност“ (в случай на природни бедствия) (2020/2127(INI))
(подпомагаща: BUDG)

- МФР за периода 2021-2027 г.: борба срещу олигархичните структури, защита на средствата на ЕС от измами и конфликти на интереси (2020/2126(INI))
(подпомагаща: AGRI)

комисия PETI

- Дейности на Европейския омбудсман - годишен доклад за 2019 г. (2020/2125(INI))

комисия ECON

- Финансови дейности на Европейската инвестиционна банка - годишен доклад за 2020 г. (2020/2124(INI))
(подпомагаща: DEVE, BUDG (член 57 от Правилника за дейността))

- Европейска централна банка - годишен доклад за 2020 г. (2020/2123(INI))

- Банков съюз – годишен доклад за 2020 г. (2020/2122(INI))

комисия FEMM

- Перспективата за равенство между половете по време на кризата с Covid-19 и в периода след кризата (2020/2121(INI))
(подпомагаща: LIBE)

комисия REGI

- Към по-силно партньорство с най-отдалечените региони на ЕС (2020/2120(INI))

комисия DEVE

- Ролята на сътрудничеството за развитие и хуманитарната помощ на ЕС за справяне с последиците от пандемията от COVID-19 (2020/2118(INI))
(подпомагаща: CULT)

комисия INTA

- Свързани с търговията аспекти и последици от COVID-19 (2020/2117(INI))
(подпомагаща: DEVE, AGRI)

Решения за изготвяне на доклади по собствена инициатива (член 118 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 22 юли 2020 г.)

комисия AFET

- Препоръка до Съвета относно 75-ата сесия на Общото събрание на ООН (2020/2128(INI))


23. Оттегляне на процедури за доклади по собствена инициатива

(Съгласно решение на Председателския съвет от 22 юли 2020 г.)

комисия ENVI

Положението по отношение на сексуалното и репродуктивното здраве и правата в тази област в ЕС във връзка със здравето на жените (2019/2165(INI))


24. Внасяне на документи

Внесени са следните документи:

1) от други институции

- Проект за коригиращ бюджет № 7 към общия бюджет за 2020 г.: Актуализация на приходите (собствени ресурси) - Позиция на Съвета от 4 септември 2020 г. (10430/2020 - C9-0283/2020 - 2020/1999(BUD))
Разглеждане в комисия: водеща: BUDG

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за премахване на митата върху определени продукти (COM(2020)0496 - C9-0284/2020 - 2020/0253(COD))
Разглеждане в комисия: водеща: INTA

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно временна дерогация от някои разпоредби на Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на използването на технологии от доставчици на междуличностни съобщителни услуги без номерà за обработка на лични и други данни за целите на борбата със сексуалното насилие над деца онлайн (COM(2020)0568 - C9-0288/2020 - 2020/0259(COD))
В съответствие с член 145, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет относно това предложение.
Разглеждане в комисия: водеща: LIBE
подпомагаща: ITRE, IMCO, CULT, FEMM

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление от Испания — EGF/2020/001 ES/Galicia shipbuilding ancillary sectors (COM(2020)0485 - C9-0294/2020 - 2020/1996(BUD))
Разглеждане в комисия: водеща: BUDG
подпомагаща: EMPL, REGI

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на регламенти (EС) 603/2013, 2016/794, 2018/1862, 2019/816 и 2019/818 по отношение на установяването на условията за достъп до други информационни системи на ЕС за целите на Визовата информационна система (ВИС) (COM(2018)0302 [02] - C9-0297/2020 - 2018/0152B(COD))
Разглеждане в комисия: водеща: LIBE
подпомагаща: BUDG

- Решение на Съвета за сключването на Споразумението за сътрудничество между Европейския съюз и правителството на Китайската народна република за закрила на географските указания (08359/2020 - C9-0298/2020 - 2020/0089(NLE))
Разглеждане в комисия: водеща: INTA
подпомагаща: AGRI, PECH

2) от членове на Парламента

- Jordan Bardella. Предложение за резолюция относно научноизследователската и развойната дейност в Европейския съюз (B9-0209/2020)
Разглеждане в комисия: водеща: ITRE
подпомагаща: ENVI

- Christine Anderson. Предложение за резолюция относно разширяването на списъка на престъпленията, посочени в член 83 от ДФЕС, така че да включва „унищожаване на културни ценности и паметници“ (B9-0210/2020)
Разглеждане в комисия: водеща: AFCO
подпомагаща: CULT, LIBE

- Gilbert Collard и Catherine Griset. Предложение за резолюция относно опазването на европейското културно наследство (B9-0223/2020)
Разглеждане в комисия: водеща: LIBE
подпомагаща: CULT

- Maxette Pirbakas. Предложение за резолюция относно финансирането на историческото наследство на европейските региони чрез структурните фондове (B9-0224/2020)
Разглеждане в комисия: водеща: REGI
подпомагаща: CULT

- Dominique Bilde, Gianna Gancia и Bernhard Zimniok. Предложение за резолюция относно европейската хуманитарна помощ за Фронта Полисарио (B9-0225/2020)
Разглеждане в комисия: водеща: DEVE
подпомагаща: AFET

- Thierry Mariani и Jérôme Rivière. Предложение за резолюция относно действията на Турция в Либия в контекста на мерките във връзка с оръжейното ембарго (B9-0226/2020)
Разглеждане в комисия: водеща: AFET

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно опазването на християнското културно и религиозно наследство на „Света София“ в Турция (B9-0227/2020)
Разглеждане в комисия: водеща: AFET
подпомагаща: CULT

- Viktor Uspaskich. Предложение за резолюция относно свързването на електроенергийните системи и подобряването на конкурентната среда в Съюза (B9-0228/2020)
Разглеждане в комисия: водеща: ITRE
подпомагаща: IMCO

- Gianantonio Da Re. Предложение за резолюция относно прилагането на специфични насоки и курсове за обучение за работници, засегнати от ситуации на кризи в предприятията и риск от безработица (B9-0231/2020)
Разглеждане в комисия: водеща: EMPL

- Dominique Bilde. Предложение за резолюция относно превръщането на бившата църква „Света София“ в джамия от Турция (B9-0232/2020)
Разглеждане в комисия: водеща: AFET
подпомагаща: CULT

- Thierry Mariani и Jérôme Rivière. Предложение за резолюция относно искането на президента на Република Турция до Държавния съвет на Република Турция за превръщане на църквата „Света София“ в Истанбул в място за ислямско богослужение (B9-0233/2020)
Разглеждане в комисия: водеща: AFET
подпомагаща: CULT

- Gilbert Collard. Предложение за резолюция относно създаването на исторически етикет за услуги за стрийминг (B9-0234/2020)
Разглеждане в комисия: водеща: CULT

- Catherine Griset. Предложение за резолюция относно опазването на арменското наследство в Турция (B9-0235/2020)
Разглеждане в комисия: водеща: AFET
подпомагаща: CULT

- Christine Anderson. Предложение за резолюция относно мъжете като жертви на домашно насилие (B9-0236/2020)
Разглеждане в комисия: водеща: LIBE

- Gianantonio Da Re. Предложение за резолюция относно прилагането на мерки на социално приобщаване на хората с увреждания чрез спорт (B9-0237/2020)
Разглеждане в комисия: водеща: CULT
подпомагаща: EMPL

- Julie Lechanteux. Предложение за резолюция относно реформата на Конституционния съд на Босна и Херцеговина (B9-0238/2020)
Разглеждане в комисия: водеща: AFET

- Viktor Uspaskich. Предложение за резолюция относно сроковете за разглеждане на делата, заведени пред Европейския съд по правата на човека (B9-0239/2020)
Разглеждане в комисия: водеща: LIBE

- Peter Kofod, Jaak Madison, Rob Rooken, Harald Vilimsky, Charlie Weimers и Bernhard Zimniok. Предложение за резолюция относно подобряването на информацията за гражданите и възможностите за предоставяне на обратна информация относно пътните карти (B9-0240/2020)
Разглеждане в комисия: водеща: JURI


25. Одобряване на протоколите от заседанията от настоящата сесия и предаване на приетите текстове

Протоколът от настоящото заседание и протоколите от заседанията от 14 септември, 15 септември и 16 септември 2020 г. ще бъдат подложени на одобрението на Парламента в началото на следващото заседание.

Със съгласието на Парламента текстовете, приети по време на настоящата сесия, ще бъдат предадени на получателите им.


26. График на следващите заседания

Следващите заседания ще се състоят от 5 октомври 2020 г. до 8 октомври 2020 г.


27. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 16.35 ч.


28. Прекъсване на сесията

Сесията на Европейския парламент се прекъсва.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Генерален секретар

Председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Adamowicz Magdalena, Адемов Асим, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Александров Йорданов Александър, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Asimakopoulou Anna-Michelle, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Basso Alessandra, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beghin Tiziana, Bellamy François-Xavier, Benjumea Benjumea Isabel, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogovič Franc, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Buxadé Villalba Jorge, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Carvalhais Isabel, Casa David, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Clune Deirdre, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, Dalli Miriam, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danielsson Johan, Da Re Gianantonio, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Man Filip, Demirel Özlem, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Didier Geoffroy, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Джамбазки Ангел, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Evi Eleonora, Evren Agnès, Falcă Gheorghe, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Gahler Michael, Gál Kinga, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, de Graaff Marcel, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Gruffat Claude, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Heide Hannes, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Holmgren Pär, Homs Ginel Alicia, Hortefeux Brice, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jerković Romana, Joron Virginie, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Kaili Eva, Kaljurand Marina, Кънев Радан, Kanko Assita, Karas Othmar, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Ковачев Андрей, Krah Maximilian, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Кючюк Илхан, Lacapelle Jean-Lin, Lagos Ioannis, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Melbārde Dace, Mélin Joëlle, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Milazzo Giuseppe, Miller Leszek, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Neumann Hannah, Niebler Angelika, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Новаков Андрей, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pelletier Anne-Sophie, Пенкова Цветелина, Pereira Lídia, Picula Tonino, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Piri Kati, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Puigdemont i Casamajó Carles, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Rodríguez-Piñero Inma, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Rougé André, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Santos Isabel, Sardone Silvia, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Scholz Helmut, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Станишев Сергей, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szájer József, Szydło Beata, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Terras Riho, Tertsch Hermann, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Toom Yana, Tóth Edina, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Tudose Mihai, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Virkkunen Henna, Витанов Петър, Vollath Bettina, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yenbou Salima, Йончева Елена, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Извинени:

Beňová Monika, Майдел Ева, Thun und Hohenstein Róża

Във връзка с пандемията от COVID-19 беше въведена система за дистанционно гласуване (вж. Решение на Бюрото от 20 март 2020 г. за допълнение на неговото решение от 3 май 2004 г. относно Правилника относно гласуването). Имената на участвалите в гласуването членове на ЕП са посочени в документа „Резултати от поименните гласувания“, приложен към настоящия протокол от заседанието и на разположение на интернет сайта на Парламента.

Последно осъвременяване: 19 август 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност