Seznam 
Zápis
XML 195kPDF 296kWORD 80k
Čtvrtek, 17. září 2020 - Brusel
1.Zahájení denního zasedání
 2.Oznámení výsledků hlasování
 3.Pokračování denního zasedání
 4.Boj proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí (rozprava)
 5.První hlasování
 6.Boj proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí (pokračování rozpravy)
 7.Kulturní oživení Evropy (předložené návrhy usnesení)
 8.Význam městské a zelené infrastruktury – Evropský rok zelenějších měst 2022 (rozprava)
 9.Potřeba okamžité a humanitární reakce EU na současnou situaci v uprchlickém táboře v Morii (rozprava)
 10.Pokračování denního zasedání
 11.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)
  
11.1.Situace na Filipínách včetně případu Marie Ressaové
  
11.2.Případ dr. Denise Mukwegeho v Demokratické republice Kongo (DRC)
  
11.3.Humanitární situace v Mosambiku
 12.Oznámení výsledků hlasování
 13.Pokračování denního zasedání
 14.Druhé hlasování
 15.Pokračování denního zasedání
 16.Oznámení výsledků hlasování
 17.Vysvětlení hlasování
 18.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 19.Postoje Rady v 1. čtení
 20.Změny v postoupení výborům (článek 56 jednacího řádu)
 21.Postup s přidruženými výbory (článek 57 jednacího řádu)
 22.Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu
 23.Stáhnutí zpráv vypracovaných z vlastního podnětu
 24.Předložení dokumentů
 25.Schválení zápisů z tohoto dílčího zasedání a předání přijatých textů
 26.Termín příštího dílčího zasedání
 27.Ukončení denního zasedání
 28.Přerušení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 8:30.


2. Oznámení výsledků hlasování

Předsedající oznámil výsledky konečných hlasování:

Schvalování typu motorových vozidel (emise v reálném provozu) ***I
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 715/2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla [COM(2019)0208 - C9-0009/2019 - 2019/0101(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Esther de Lange (A9-0139/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH KOMISE

přijat (P9_TA(2020)0222)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 14., 15., 16. a 17. září 2020, bod 12)

ŽÁDOST O VRÁCENÍ VÝBORU

schválena JH (601 pro, 81 proti, 14 zdržení se)

Fond pro spravedlivou transformaci ***I
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Fond pro spravedlivou transformaci [COM(2020)0022 - C9-0007/2020 - 2020/0006(COD)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodaj: Manolis Kefalogiannis (A9-0135/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH KOMISE

přijat (P9_TA(2020)0223)

(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 14., 15., 16. a 17. září 2020, bod 13)

ŽÁDOST O VRÁCENÍ VÝBORU

schválena JH (610 pro, 23 proti, 63 zdržení se)

Vývoz zbraní: provádění společného postoje 2008/944/SZBP
Zpráva o vývozu zbraní: provádění společného postoje 2008/944/SZBP [2020/2003(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodajka: Hannah Neumann (A9-0137/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2020)0224)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 14., 15., 16. a 17. září 2020, bod 14)

Předsedající oznámil výsledky hlasování o pozměňovacích návrzích k:

Udržitelný železniční trh s ohledem na rozšíření nemoci COVID-19 ***I
[COM(2020)0260 - C9-0186/2020 - 2020/0127(COD)] - výbor TRAN

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2020)0236)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 14., 15., 16. a 17. září 2020, bod 26)

Příprava zvláštního zasedání Evropské rady, které se zaměří na nebezpečnou eskalaci a úlohu Turecka ve východním Středomoří
Společný návrh usnesení RC-B9-0260/2020

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2020)0230)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 14., 15., 16. a 17. září 2020, bod 20)

Situace v Bělorusku
Společný návrh usnesení RC-B9-0271/2020

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2020)0231)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 14., 15., 16. a 17. září 2020, bod 21)

Situace v Rusku a otrávení Alexeje Navalného
Společný návrh usnesení RC-B9-0280/2020

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2020)0232)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 14., 15., 16. a 17. září 2020, bod 22)

(Denní zasedání bylo přerušeno v 8:34.)


3. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 8:45.


4. Boj proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Boj proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí (2020/2702(RSP))

Ylva Johansson (členka Komise) učinila prohlášení.

Vystoupili: Jeroen Lenaers za skupinu PPE, Birgit Sippel za skupinu S&D, Hilde Vautmans za skupinu Renew, Christine Anderson za skupinu ID, Saskia Bricmont za skupinu Verts/ALE, Jorge Buxadé Villalba za skupinu ECR, Anne-Sophie Pelletier za skupinu GUE/NGL, Ewa Kopacz, Javier Moreno Sánchez, France Jamet, Marcel Kolaja, Jadwiga Wiśniewska, Marion Walsmann, Josianne Cutajar, Jean-Lin Lacapelle, Assita Kanko, Lena Düpont, Beata Kempa, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Javier Zarzalejos a Laura Ferrara.

(pokračování rozpravy: bod 6 zápisu ze dne 17.9.2020)


5. První hlasování

Parlament hlasuje o konečných hlasováních:

—   Zjištění zřejmého nebezpečí závažného porušení zásady právního státu ze strany Polska
Průběžná zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o zjištění zřejmého nebezpečí závažného porušení zásady právního státu ze strany Polské republiky [COM(2017)0835 - 2017/0360R(NLE)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Juan Fernando López Aguilar (A9-0138/2020);

—   Strategický přístup k léčivým přípravkům v životním prostředí
Návrh usnesení B9-0242/2020;

—   Maximalizace potenciálu energetické účinnosti fondu budov v EU
Zpráva o maximalizaci potenciálu energetické účinnosti fondu budov v EU [2020/2070(INI)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Ciarán Cuffe (A9-0134/2020);

—   Nedostatek léků – jak řešit vznikající problém
Zpráva o nedostatku léků – jak řešit vznikající problém [2020/2071(INI)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Nathalie Colin-Oesterlé (A9-0142/2020);

—   Provádění vnitrostátních strategií pro integraci Romů: boj proti negativním postojům vůči osobám romského původu v Evropě
Zpráva o provádění vnitrostátních strategií integrace Romů: boji proti negativním postojům vůči osobám romského původu v Evropě [2020/2011(INI)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Romeo Franz (A9-0147/2020);

—   Příprava zvláštního zasedání Evropské rady, které se zaměří na nebezpečnou eskalaci a úlohu Turecka ve východním Středomoří
Společný návrh usnesení RC-B9-0260/2020;

—   Situace v Bělorusku
Společný návrh usnesení RC-B9-0271/2020;

—   Situace v Rusku a otrávení Alexeje Navalného
Společný návrh usnesení RC-B9-0280/2020.

Parlament hlasuje o pozměňovacích návrzích k:

—   Případ dr. Denise Mukwegeho v Demokratické republice Kongo (DRC)
Společný návrh usnesení, který v souladu s čl. 144 odst. 5 a čl. 132 odst. 4 jednacího řádu předložili Michael Gahler, Loránt Vincze, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Isabel Wiseler-Lima, Krzysztof Hetman, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Luděk Niedermayer, Janina Ochojska, David Lega, Stelios Kympouropoulos, Benoît Lutgen, Stanislav Polčák, Antonio López-Istúriz White, Peter Pollák, Michal Wiezik, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Michaela Šojdrová, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Romana Tomc, Maria Walsh, Loucas Fourlas, Lefteris Christoforou a Tomáš Zdechovský za skupinu PPE, Kati Piri a Maria Arena za skupinu S&D, Frédérique Ries, Clotilde Armand, Petras Auštrevičius, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Nicolae Ştefănuță a Ramona Strugariu za skupinu Renew, Salima Yenbou za skupinu Verts/ALE, Assita Kanko za skupinu ECR, Marisa Matias za skupinu GUE/NGL a Fabio Massimo Castaldo a kterým se nahrazují návrhy usnesení B9-0287/2020, B9-0288/2020, B9-0289/2020, B9-0293/2020, B9-0296/2020 a B9-0298/2020, o případu dr. Denise Mukwegeho v Demokratické republice Kongo (DRC) (2020/2783(RSP)) (RC-B9-0287/2020);

—   Humanitární situace v Mosambiku
Společný návrh usnesení, který v souladu s čl. 144 odst. 5 a čl. 132 odst. 4 jednacího řádu předložili Michael Gahler, Paulo Rangel, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Isabel Wiseler-Lima, Krzysztof Hetman, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Luděk Niedermayer, Janina Ochojska, David Lega, Stelios Kympouropoulos, Benoît Lutgen, Stanislav Polčák, Antonio López-Istúriz White, Peter Pollák, Michal Wiezik, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Michaela Šojdrová, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Romana Tomc, Loránt Vincze, György Hölvényi, Maria Walsh, Loucas Fourlas, Lefteris Christoforou a Tomáš Zdechovský za skupinu PPE, Kati Piri a Carlos Zorrinho za skupinu S&D, Jan-Christoph Oetjen, Petras Auštrevičius, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță a Ramona Strugariu za skupinu Renew, Katrin Langensiepen za skupinu Verts/ALE, Ryszard Czarnecki, Grzegorz Tobiszowski, Joanna Kopcińska, Jadwiga Wiśniewska, Adam Bielan, Elżbieta Kruk, Karol Karski, Anna Fotyga, Assita Kanko a Bogdan Rzońca za skupinu ECR a Fabio Massimo Castaldo a kterým se nahrazují návrhy usnesení B9-0300/2020, B9-0301/2020, B9-0302/2020, B9-0303/2020 a B9-0304/2020, o humanitární situaci v Mozambiku (2020/2784(RSP)) (RC-B9-0300/2020);

—   COVID-19: Koordinace zdravotních posudků a klasifikace rizik na úrovni EU a dopady na schengenský prostor a jednotný trh
Společný návrh usnesení, který v souladu s čl. 132 odst. 2 a 4 jednacího řádu předložili Esther de Lange, Andreas Schwab, Peter Liese a Roberta Metsola za skupinu PPE, Sara Cerdas za skupinu S&D, Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță a Dita Charanzová za skupinu Renew, Petra De Sutter, Anna Cavazzini, Francisco Guerreiro, Monika Vana a Tilly Metz za skupinu Verts/ALE a Kateřina Konečná za skupinu GUE/NGL a kterým se nahrazují návrhy usnesení B9-0257/2020, B9-0259/2020, B9-0261/2020, B9-0265/2020 a B9-0269/2020, o COVID-19: Koordinace zdravotních posouzení a klasifikace rizik na úrovni EU a dopady na schengenský prostor a jednotný trh (2020/2780(RSP)) (RC-B9-0257/2020);

—   Význam městské a zelené infrastruktury – Evropský rok zelenějších měst 2022
Návrh usnesení B9-0243/2020.

Hlasovat je možné do 10:45.

Hlasování začalo.

Výsledky hlasování budou oznámeny ve 12:30.


6. Boj proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí (pokračování rozpravy)

Prohlášení Rady a Komise: Boj proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí (2020/2702(RSP))

(začátek rozpravy: bod 4 zápisu ze dne 17.9.2020)

Vystoupila Ylva Johansson (členka Komise).

Rozprava skončila.


7. Kulturní oživení Evropy (předložené návrhy usnesení)

Prohlášení Komise: Kulturní oživení Evropy (2019/2708(RSP))

Rozprava se konala dne 10. července 2020 (bod 10 zápisu ze dne 10.7.2020).

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 132 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Alexis Georgoulis a Niyazi Kizilyürek za skupinu GUE/NGL o kulturním oživení v Evropě (2020/2708(RSP)) (B9-0246/2020);

—   Tomasz Frankowski za skupinu PPE o kulturní obnově Evropy (2020/2708(RSP)) (B9-0249/2020);

—   Laurence Farreng, Stéphane Séjourné, Vlad-Marius Botoş, Ilana Cicurel, Radka Maxová, Monica Semedo, Morten Løkkegaard, Petras Auštrevičius, Ramona Strugariu, Claudia Gamon, Irène Tolleret, Nicola Danti, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Marie-Pierre Vedrenne, Andrus Ansip, Olivier Chastel, Chrysoula Zacharopoulou, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Fabienne Keller, Katalin Cseh, Samira Rafaela, Christophe Grudler, Martina Dlabajová, Stéphanie Yon-Courtin a Maite Pagazaurtundúa za skupinu Renew o kulturní obnově Evropy (2020/2708(RSP)) (B9-0250/2020).

Hlasování: bod 16 zápisu ze dne 17.9.2020.


8. Význam městské a zelené infrastruktury – Evropský rok zelenějších měst 2022 (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou (O-000039/2020), kterou pokládají Sirpa Pietikäinen, Christel Schaldemose, Karin Karlsbro, Bas Eickhout, Jadwiga Wiśniewska a Idoia Villanueva Ruiz za výbor ENVI Komisi: Význam městské a zelené infrastruktury – Evropský rok zelenějších měst 2022 (B9-0014/2020)

Christel Schaldemose rozvinula otázku.

Virginijus Sinkevičius (člen Komise) odpověděl na otázku.

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 136 odst. 5 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Sirpa Pietikäinen, Christel Schaldemose, Karin Karlsbro, Bas Eickhout, Jadwiga Wiśniewska a Idoia Villanueva Ruiz za výbor ENVI o Evropském roce zelenějších měst 2022 (2019/2805(RSP)) (B9-0243/2020).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 12. zápisu ze dne 17.9.2020.


9. Potřeba okamžité a humanitární reakce EU na současnou situaci v uprchlickém táboře v Morii (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Potřeba okamžité a humanitární reakce EU na současnou situaci v uprchlickém táboře v Morii (2020/2781(RSP))

Ylva Johansson (členka Komise) učinila prohlášení.

Vystoupili: Roberta Metsola za skupinu PPE, Iratxe García Pérez za skupinu S&D, Sophia in 't Veld za skupinu Renew, Gilles Lebreton za skupinu ID, a Terry Reintke za skupinu Verts/ALE.

PŘEDSEDNICTVÍ: Katarina BARLEY
místopředsedkyně

Vystoupili: Emmanouil Fragkos za skupinu ECR, Elena Kountoura za skupinu GUE/NGL, Ioannis Lagos – nezařazený poslanec, Malin Björk k vystoupením, které učinili dva z předcházejících řečníků (předsedající vzala její výroky na vědomí), Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Kati Piri, Malik Azmani, Gianantonio Da Re, Tineke Strik, Carlo Fidanza, Miguel Urbán Crespo, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Jeroen Lenaers, Birgit Sippel, Maite Pagazaurtundúa, Teuvo Hakkarainen, Damien Carême, Helmut Geuking, Malin Björk, Antoni Comín i Oliveres, Loucas Fourlas, Juan Fernando López Aguilar, Jan-Christoph Oetjen, Bernhard Zimniok, Damian Boeselager, Hermann Tertsch, Pernando Barrena Arza, Lena Düpont, Eva Kaili, Hilde Vautmans, Diana Riba i Giner, Marisa Matias, Karlo Ressler, Pietro Bartolo, Barry Andrews, Margrete Auken, Idoia Villanueva Ruiz, Othmar Karas, Claudia Gamon, Michaela Šojdrová a Samira Rafaela.

Vystoupila Ylva Johansson.

Rozprava skončila.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 11:11.)


10. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 11:23.


11. Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)

(Pokud jde o názvy a autory návrhů usnesení, viz bod 17 zápisu ze dne 16.9.2020.)


11.1. Situace na Filipínách včetně případu Marie Ressaové

Návrhy usnesení B9-0290/2020, B9-0291/2020, B9-0292/2020, B9-0294/2020, B9-0295/2020 a B9-0297/2020 (2019/2782(RSP))

Vystoupily: Hannah Neumann a Frédérique Ries k organizaci rozpravy (předsedající poskytla upřesnění).

Hannah Neumann, Isabel Wiseler-Lima, Niels Fuglsang a Bernard Guetta uvedli návrhy usnesení B9-0292/2020, B9-0295/2020, B9-0294/2020 a B9-0297/2020.

PŘEDSEDNICTVÍ: Klára DOBREV
místopředsedkyně

Miguel Urbán Crespo a Adam Bielan uvedli návrhy usnesení B9-0290/2020 a B9-0291/2020.

Vystoupili: Maria Arena za skupinu S&D, a Lars Patrick Berg za skupinu ID.

Vystoupila Jutta Urpilainen (členka Komise).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 16 zápisu ze dne 17.9.2020.


11.2. Případ dr. Denise Mukwegeho v Demokratické republice Kongo (DRC)

Návrhy usnesení B9-0286/2020, B9-0287/2020, B9-0288/2020, B9-0289/2020, B9-0293/2020, B9-0296/2020 a B9-0298/2020 (2019/2783(RSP))

Maria Arena, Dominique Bilde, Loránt Vincze, Frédérique Ries, Salima Yenbou, Marisa Matias a Assita Kanko uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Krzysztof Hetman za skupinu PPE, Carlos Zorrinho za skupinu S&D, Hilde Vautmans za skupinu Renew, Christine Anderson za skupinu ID, Jadwiga Wiśniewska za skupinu ECR, Isabel Wiseler-Lima, Evelyn Regner, Samira Rafaela a Evin Incir.

Vystoupila Jutta Urpilainen (členka Komise).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 16 zápisu ze dne 17.9.2020.


11.3. Humanitární situace v Mosambiku

Návrhy usnesení B9-0286/2020, B9-0299/2020, B9-0300/2020, B9-0301/2020, B9-0302/2020, B9-0303/2020 a B9-0304/2020 (2019/2784(RSP))

Paulo Rangel, Carlos Zorrinho, Jan-Christoph Oetjen, Katrin Langensiepen, Ryszard Czarnecki, Marisa Matias a Lars Patrick Berg uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Željana Zovko za skupinu PPE, Nacho Sánchez Amor za skupinu S&D, Charles Goerens za skupinu Renew, a Isabel Santos.

Vystoupila Jutta Urpilainen (členka Komise).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 16 zápisu ze dne 17.9.2020.


12. Oznámení výsledků hlasování

Předsedající oznámila výsledky konečných hlasování:

Zjištění zřejmého nebezpečí závažného porušení zásady právního státu ze strany Polska
Průběžná zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o zjištění zřejmého nebezpečí závažného porušení zásady právního státu ze strany Polské republiky [COM(2017)0835 - 2017/0360R(NLE)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Juan Fernando López Aguilar (A9-0138/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2020)0225)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 14., 15., 16. a 17. září 2020, bod 15)

Strategický přístup k léčivým přípravkům v životním prostředí
Návrh usnesení B9-0242/2020

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2020)0226)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 14., 15., 16. a 17. září 2020, bod 16)

Maximalizace potenciálu energetické účinnosti fondu budov v EU
Zpráva o maximalizaci potenciálu energetické účinnosti fondu budov v EU [2020/2070(INI)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Ciarán Cuffe (A9-0134/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2020)0227)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 14., 15., 16. a 17. září 2020, bod 17)

Nedostatek léků – jak řešit vznikající problém
Zpráva o nedostatku léků – jak řešit vznikající problém [2020/2071(INI)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Nathalie Colin-Oesterlé (A9-0142/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2020)0228)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 14., 15., 16. a 17. září 2020, bod 18)

Provádění vnitrostátních strategií pro integraci Romů: boj proti negativním postojům vůči osobám romského původu v Evropě
Zpráva o provádění vnitrostátních strategií integrace Romů: boji proti negativním postojům vůči osobám romského původu v Evropě [2020/2011(INI)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Romeo Franz (A9-0147/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2020)0229)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 14., 15., 16. a 17. září 2020, bod 19)

Příprava zvláštního zasedání Evropské rady, které se zaměří na nebezpečnou eskalaci a úlohu Turecka ve východním Středomoří
Společný návrh usnesení RC-B9-0260/2020

(vyžaduje se prostá většina)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2020)0230)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 14., 15., 16. a 17. září 2020, bod 20)

(Návrh usnesení B9-0258/2020 se nebere v potaz.)

Situace v Bělorusku
Společný návrh usnesení RC-B9-0271/2020

(vyžaduje se prostá většina)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2020)0231)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 14., 15., 16. a 17. září 2020, bod 21)

(Návrh usnesení B9-0273/2020 se nebere v potaz.)

Situace v Rusku a otrávení Alexeje Navalného
Společný návrh usnesení RC-B9-0280/2020

(vyžaduje se prostá většina)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2020)0232)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 14., 15., 16. a 17. září 2020, bod 22)

(Návrh usnesení B9-0279/2020 se nebere v potaz.)

Předsedající oznámila výsledky hlasování o pozměňovacích návrzích k:

Případ dr. Denise Mukwegeho v Demokratické republice Kongo (DRC)
Společný návrh usnesení RC-B9-0287/2020

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2020)0234)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 14., 15., 16. a 17. září 2020, bod 24)

Humanitární situace v Mosambiku
Společný návrh usnesení RC-B9-0300/2020

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2020)0235)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 14., 15., 16. a 17. září 2020, bod 25)

COVID-19: Koordinace zdravotních posudků a klasifikace rizik na úrovni EU a dopady na schengenský prostor a jednotný trh
Společný návrh usnesení RC-B9-0257/2020

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2020)0240)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 14., 15., 16. a 17. září 2020, bod 30)

Význam městské a zelené infrastruktury – Evropský rok zelenějších měst 2022
Návrh usnesení B9-0243/2020

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2020)0240)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 14., 15., 16. a 17. září 2020, bod 31)

(Denní zasedání bylo přerušeno v 12:40.)


13. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 12:59.


14. Druhé hlasování

Parlament hlasuje v konečných hlasováních:

—   Situace na Filipínách včetně případu Marie Ressaové
Společný návrh usnesení, který v souladu s čl. 144 odst. 5 a čl. 132 odst. 4 jednacího řádu předložili Michael Gahler, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Krzysztof Hetman, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Luděk Niedermayer, Janina Ochojska, David Lega, Stelios Kympouropoulos, Benoît Lutgen, Stanislav Polčák, Antonio López-Istúriz White, Peter Pollák, Michal Wiezik, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Michaela Šojdrová, Magdalena Adamowicz, Romana Tomc, Loránt Vincze, Maria Walsh, Loucas Fourlas, Lefteris Christoforou a Tomáš Zdechovský za skupinu PPE, Kati Piri, Marianne Vind a Niels Fuglsang za skupinu S&D, Bernard Guetta, Clotilde Armand, Petras Auštrevičius, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță a Ramona Strugariu za skupinu Renew, Hannah Neumann za skupinu Verts/ALE, Anna Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Ruža Tomašić a Elżbieta Kruk za skupinu ECR, Miguel Urbán Crespo za skupinu GUE/NGL a Fabio Massimo Castaldo a který se nahrazují návrhy usnesení B9-0290/2020, B9-0291/2020, B9-0292/2020, B9-0294/2020, B9-0295/2020 a B9-0297/2020, o situaci na Filipínách včetně případu Marie Ressaové (2020/2782(RSP) (RC-B9-0290/2020);

—   Případ dr. Denise Mukwegeho v Demokratické republice Kongo (DRC)
Společný návrh usnesení RC-B9-0287/2020;

—   Humanitární situace v Mosambiku
Společný návrh usnesení RC-B9-0300/2020;

—   Udržitelný železniční trh s ohledem na rozšíření nemoci COVID-19 ***I
[COM(2020)0260 - C9-0186/2020 - 2020/0127(COD)] - výbor TRAN;

—   Návrh opravného rozpočtu č. 8: Navýšení prostředků na platby v rámci nástroje pro mimořádnou podporu na financování strategie pro očkovací látky proti COVID-19 a v rámci dopadu iniciativy pro reakci na koronavirus plus
[10696/2020 - C9-0290/2020 - 2020/1997(BUD)] - výbor BUDG.

—   Námitka podle čl. 112 odst. 2 a 3 a odst. 4 písm. c): Maximální limity reziduí pro některé látky včetně flonikamidu, haloxyfopu a mandestrobinu
Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 112 odst. 2, 3 a odst. 4 písm. c) jednacího řádu o návrhu nařízení Komise, kterým se mění přílohy II, III a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro cykloxydim, flonikamid, haloxyfop, mandestrobin, mepikvat, Metschnikowia fructicola kmen NRRL Y-27328 a prohexadion v některých produktech a na jejich povrchu (D063880/06 - 2020/2734(RPS)) (B9-0245/2020) - výbor ENVI - Odpovědná poslankyně: Michèle Rivasi

—   Kulturní oživení Evropy
Společný návrh usnesení, který v souladu s čl. 132 odst. 2 a 4 jednacího řádu předložili Tomasz Frankowski, Michaela Šojdrová a Sabine Verheyen za skupinu PPE, Petra Kammerevert za skupinu S&D, Laurence Farreng, Stéphane Séjourné, Irena Joveva, Vlad-Marius Botoş, Ilana Cicurel, Radka Maxová, Monica Semedo, Petras Auštrevičius, Ramona Strugariu, Claudia Gamon, Nicola Danti, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Marie-Pierre Vedrenne, Chrysoula Zacharopoulou, Clotilde Armand, Fabienne Keller, Martina Dlabajová a Irène Tolleret za skupinu Renew, Niklas Nienaß za skupinu Verts/ALE, Dace Melbārde, Elżbieta Kruk a Andrey Slabakov, au nom du groupe ECR, Niyazi Kizilyürek a Alexis Georgoulis za skupinu GUE/NGL a kterým se nahrazují návrhy usnesení B9-0246/2020, B9-0249/2020 a B9-0250/2020, o kulturním oživení Evropy (2020/2708(RSP)) (RC-B9-0246/2020);

—   COVID-19: Koordinace zdravotních posudků a klasifikace rizik na úrovni EU a dopady na schengenský prostor a jednotný trh
Společný návrh usnesení, který v souladu s čl. 132 odst. 2 a 4 jednacího řádu předložili par Esther de Lange, Andreas Schwab, Peter Liese a Roberta Metsola za skupinu PPE, Sara Cerdas za skupinu S&D, Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță a Dita Charanzová za skupinu Renew, Petra De Sutter, Anna Cavazzini, Francisco Guerreiro, Monika Vana a Tilly Metz za skupinu Verts/ALE, Kateřina Konečná za skupinu GUE/NGL a kterým se nahrazují návrhy usnesení B9-0257/2020, B9-0259/2020, B9-0261/2020, B9-0265/2020 a B9-0269/2020, o COVID-19: Koordinace zdravotních posudků a klasifikace rizik na úrovni EU a dopady na schengenský prostor a jednotný trh (2020/2780(RSP)) (RC-B9-0257/2020);

—   Význam městské a zelené infrastruktury – Evropský rok zelenějších měst 2022
Návrh usnesení B9-0243/2020.

Hlasovat je možné do 14:15

Hlasování začalo.

Výsledky hlasování budou oznámeny v 16:30.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 14:15.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda

15. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 16:33.


16. Oznámení výsledků hlasování

Předsedající oznámil výsledky konečných hlasování

Situace na Filipínách včetně případu Marie Ressaové
Společný návrh usnesení RC-B9-0290/2020

(vyžaduje se prostá většina)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2020)0233)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 14., 15., 16. a 17. září 2020, bod 23)

Případ dr. Denise Mukwegeho v Demokratické republice Kongo (DRC)
Společný návrh usnesení RC-B9-0287/2020

(vyžaduje se prostá většina)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2020)0234)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 14., 15., 16. a 17. září 2020, bod 24)

(Návrh usnesení B9-0286/2020 se nebere v potaz.)

Humanitární situace v Mosambiku
Společný návrh usnesení RC-B9-0300/2020

(vyžaduje se prostá většina)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2020)0235)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 14., 15., 16. a 17. září 2020, bod 25)

(Návrhy usnesení B9-0285/2020 a B9-0299/2020 se neberou v potaz.)

Udržitelný železniční trh s ohledem na rozšíření nemoci COVID-19 ***I
[COM(2020)0260 - C9-0186/2020 - 2020/0127(COD)] - výbor TRAN

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH KOMISE

přijat v pozměněním znění (P9_TA(2020)0236)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 14., 15., 16. a 17. září 2020, bod 26)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.

Návrh opravného rozpočtu č. 8: Navýšení prostředků na platby v rámci nástroje pro mimořádnou podporu na financování strategie pro očkovací látky proti COVID-19 a v rámci dopadu iniciativy pro reakci na koronavirus plus
[10696/2020 - C9-0290/2020 - 2020/1997(BUD)] - výbor BUDG

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH KOMISE

přijat jediným hlasováním (P9_TA(2020)0237)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 14., 15., 16. a 17. září 2020, bod 27)

Námitka podle čl. 112 odst. 2 a 3 a odst. 4 písm. c): Maximální limity reziduí pro některé látky včetně flonikamidu, haloxyfopu a mandestrobinu
Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 112 odst. 2 a 3 a odst. 4 písm. c) jednacího řádu o návrhu nařízení Komise, kterým se mění přílohy II, III a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro cykloxydim, flonikamid, haloxyfop, mandestrobin, mepikvat, Metschnikowia fructicola kmen NRRL Y-27328 a prohexadion v některých produktech a na jejich povrchu (D063880/06 - 2020/2734(RPS)) (B9-0245/2020) - výbor ENVI - Odpovědná poslanykně: Michèle Rivasi

(vyžaduje se většina hlasů všech poslanců Parlamentu)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2020)0238)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 14., 15., 16. a 17. září 2020, bod 28)

Kulturní oživení Evropy
Společný návrh usnesení RC-B9-0246/2020

(vyžaduje se prostá většina)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2020)0239)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 14., 15., 16. a 17. září 2020, bod 29)

COVID-19: Koordinace zdravotních posudků a klasifikace rizik na úrovni EU a dopady na schengenský prostor a jednotný trh
Společný návrh usnesení RC-B9-0257/2020

(vyžaduje se prostá většina)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2020)0240)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 14., 15., 16. a 17. září 2020, bod 30)

(Návrh usnesení B9-0267/2020 se nebere v potaz.)

Význam městské a zelené infrastruktury – Evropský rok zelenějších měst 2022
Návrh usnesení B9-0243/2020

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2020)0241)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 14., 15., 16. a 17. září 2020, bod 31)


17. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Písemná vysvětlení hlasování podaná podle článku 194 jednacího řádu se umístí na stránku daného poslance na internetových stránkách Parlamentu.

Výjimečně bude možno podat písemná vysvětlení hlasování obsahující nejvýše 400 slov.


18. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny v dokumentu „Výsledky jmenovitého hlasování“, který je přílohou zápisu a který je zveřejněn na internetových stránkách Parlamentu. Zveřejňují se pouze pro informaci a v žádném případě nemění výsledek hlasování, který byl oznámen na plenárním zasedání.

Dokument se pravidelně aktualizuje po dobu nejvýše dvou týdnů od posledního dne dílčího zasedání.

Po uplynutí této lhůty je seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


19. Postoje Rady v 1. čtení

Předsedající oznámil, že na základě čl. 63 odst.1 jednacího řádu obdržel níže uvedené postoje Rady, odůvodnění jejich přijetí a rovněž postoje Komise k:

- Postoj Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů - přijatý Radou dne 20. července 2020 (06799/1/2020 - C9-0291/2020 – 2018/0047(COD)) - (09424/2020 - COM(2020)0356)
předáno příslušnému výboru: ECON

- Postoj Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropských poskytovatelích služeb skupinového financování pro podniky a o změně nařízení (EU) 2017/1129 a směrnice (EU) 2019/1937 – odůvodnění Rady – přijato Radou dne 20. července 2020 (06800/1/2020 - C9-0292/2020 – 2018/0048(COD)) - (09425/2020 - COM(2020)0356)
předáno příslušnému výboru: ECON

Tříměsíční lhůta poskytnutá Parlamentu k přijetí postojů začne běžet zítra, dne 18. září 2020.


20. Změny v postoupení výborům (článek 56 jednacího řádu)

výbor ITRE

- Směrem k mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích, který bude slučitelný s pravidly WTO (2020/2043(INI))
předáno příslušnému výboru: ENVI
stanovisko: INTA (článek 57 jednacího řádu), BUDG, ECON (článek 57 jednacího řádu), ITRE


21. Postup s přidruženými výbory (článek 57 jednacího řádu)

(V návaznosti na rozhodnutí Konference předsedů ze dne 22. července 2020)

výbor CULT

- Utváření politiky v oblasti digitálního vzdělávání (2020/2135(INI))
(stanovisko: EMPL (článek 57 jednacího řádu), FEMM)

výbor AFCO

- Posílení transparentnosti a integrity v orgánech a institucích EU vytvořením nezávislého subjektu EU pro etiku (2020/2133(INI))
(stanovisko: CONT, ECON, JURI (článek 57 jednacího řádu), PETI)

- Právo podnětu Parlamentu (2020/2132(INI))
(stanovisko: JURI (článek 57 jednacího řádu))

výbor JURI

- Náležitá péče podniků a odpovědnost podniků (2020/2129(INL))
(stanovisko: AFET (článek 57 jednacího řádu), DEVE, INTA (článek 57 jednacího řádu), ECON)

výbor ECON

- Finanční činnosti Evropské investiční banky – výroční zpráva za rok 2020 (2020/2124(INI))
(stanovisko: DEVE, BUDG (článek 57 jednacího řádu))

výbor AFET

- Konektivita a vztahy mezi EU a Asií (2020/2115(INI))
(stanovisko: INTA (článek 57 jednacího řádu), TRAN (článek 57 jednacího řádu))

- EU a obrana multilateralismu (2020/2114(INI))
(stanovisko: INTA (článek 57 jednacího řádu))


22. Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu

Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu (článek 47 jednacího řádu)

(V návaznosti na rozhodnutí Konference předsedů ze dne 22. července 2020)

výbor JURI

- Odpovědné soukromé financování sporů (2020/2130(INL))
(stanovisko: ECON)

- Náležitá péče podniků a odpovědnost podniků (2020/2129(INL))
(stanovisko: AFET (článek 57 jednacího řádu), DEVE, INTA (článek 57 jednacího řádu), ECON)

Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu (článek 54 jednacího řádu)

(V návaznosti na rozhodnutí Konference předsedů ze dne 22. července 2020)

výbor JURI

- Udržitelná správa a řízení podniků (2020/2137(INI))
(stanovisko: INTA, ECON, EMPL, ENVI)

výbor AFCO

- Posouzení provádění článku 50 SEU (2020/2136(INI))
(stanovisko: AFET, INTA, EMPL)

- Posílení transparentnosti a integrity v orgánech a institucích EU vytvořením nezávislého subjektu EU pro etiku (2020/2133(INI))
(stanovisko: CONT, ECON, JURI (článek 57 jednacího řádu), PETI)

- Právo podnětu Parlamentu (2020/2132(INI))
(stanovisko: JURI (článek 57 jednacího řádu))

výbor CULT

- Utváření politiky v oblasti digitálního vzdělávání (2020/2135(INI))
(stanovisko: EMPL (článek 57 jednacího řádu), FEMM)

výbor AFET

- Dopady změny klimatu na lidská práva a úloha ochránců životního prostředí v této záležitosti (2020/2134(INI))
(stanovisko: DEVE, ENVI, LIBE)

- Ochrana lidských práv a vnější migrační politika EU (2020/2116(INI))
(stanovisko: DEVE, LIBE, FEMM)

- Konektivita a vztahy mezi EU a Asií (2020/2115(INI))
(stanovisko: INTA (článek 57 jednacího řádu), TRAN (článek 57 jednacího řádu))

- EU a obrana multilateralismu (2020/2114(INI))
(stanovisko: INTA (článek 57 jednacího řádu))

- Podpora regionální stability a bezpečnosti v širším regionu Blízkého východu (2020/2113(INI))

- Arktida: příležitosti, obavy a bezpečnostní výzvy (2020/2112(INI))

- Zahraničně politické důsledky pandemie COVID-19 (2020/2111(INI))

výbor ITRE

- Nová strategie pro evropské MSP (2020/2131(INI))
(stanovisko: INTA, ECON, EMPL, IMCO, TRAN, AGRI, CULT, JURI)

výbor CONT

- Jak efektivně využily členské státy finanční prostředky EU čerpané z Fondu solidarity (v případě přírodních katastrof)? (2020/2127(INI))
(stanovisko: BUDG)

- VFR 2021-2027: boj proti oligarchickým strukturám, ochrana fondů EU před podvody a střety zájmů (2020/2126(INI))
(stanovisko: AGRI)

výbor PETI

- Činnost evropského veřejného ochránce práv - výroční zpráva za rok 2019 (2020/2125(INI))

výbor ECON

- Finanční činnosti Evropské investiční banky – výroční zpráva za rok 2020 (2020/2124(INI))
(stanovisko: DEVE, BUDG (článek 57 jednacího řádu))

- Evropská centrální banka – výroční zpráva za rok 2020 (2020/2123(INI))

- Bankovní unie – výroční zpráva za rok 2020 (2020/2122(INI))

výbor FEMM

- Genderová perspektiva během krize způsobené pandemií COVID-19 a po jejím skončení (2020/2121(INI))
(stanovisko: LIBE)

výbor REGI

- Směrem k silnějšímu partnerství s nejvzdálenějšími regiony EU (2020/2120(INI))

výbor DEVE

- Úloha rozvojové spolupráce a humanitární pomoci EU při řešení dopadů pandemie COVID-19 (2020/2118(INI))
(stanovisko: CULT)

výbor INTA

- Obchodní aspekty a dopady onemocnění COVID-19 (2020/2117(INI))
(stanovisko: DEVE, AGRI)

Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu (článek 118 jednacího řádu)

(V návaznosti na rozhodnutí Konference předsedů ze dne 22. července 2020)

výbor AFET

- Doporučení Radě k 75. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů (2020/2128(INI))


23. Stáhnutí zpráv vypracovaných z vlastního podnětu

(V návaznosti na rozhodnutí Konference předsedů ze dne 22. července 2020)

výbor ENVI

Situace v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví a práv v EU v souvislosti se zdravím žen (2019/2165(INI))


24. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) jinými orgány

- Návrh opravného rozpočtu č. 7 k souhrnnému rozpočtu na rok 2020: aktualizace příjmů (vlastní zdroje) – postoj Rady ze dne 4. září 2020 (10430/2020 - C9-0283/2020 - 2020/1999(BUD))
předáno příslušnému výboru: BUDG

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o odstranění cel na určité produkty (COM(2020)0496 - C9-0284/2020 - 2020/0253(COD))
předáno příslušnému výboru: INTA

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o dočasné odchylce od některých ustanovení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES, pokud jde o používání technologií poskytovateli interpersonálních komunikačních služeb nezávislých na číslech ke zpracování osobních a jiných údajů pro účely boje proti pohlavnímu zneužívání dětí na internetu (COM(2020)0568 - C9-0288/2020 - 2020/0259(COD))
Předseda bude návrh konzultovat v souladu s čl. 145 odst. 1 jednacího řádu s Evropským hospodářským a sociálním výborem.
předáno příslušnému výboru: LIBE
stanovisko: ITRE, IMCO, CULT, FEMM

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci na základě žádosti Španělska – EGF/2020/001 ES/Galicia shipbuilding ancillary sectors (COM(2020)0485 - C9-0294/2020 - 2020/1996(BUD))
předáno příslušnému výboru: BUDG
stanovisko: EMPL, REGI

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 603/2013, 2016/794, 2018/1862, 2019/816 a 2019/818, pokud jde o vytvoření podmínek pro přístup do jiných informačních systémů EU pro účely Vízového informačního systému (COM(2018)0302 [02] - C9-0297/2020 - 2018/0152B(COD))
předáno příslušnému výboru: LIBE
stanovisko: BUDG

- Rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a vládou Čínské lidové republiky o spolupráci v oblasti zeměpisných označení a jejich ochraně (08359/2020 - C9-0298/2020 - 2020/0089(NLE))
předáno příslušnému výboru: INTA
stanovisko: AGRI, PECH

2) poslanci

- Jordan Bardella. Návrh usnesení o vědeckém výzkumu a rozvoji v Evropské unii (B9-0209/2020)
předáno příslušnému výboru: ITRE
stanovisko: ENVI

- Christine Anderson. Návrh usnesení o rozšíření seznamu trestných činů podle článku 83 SFEU tak, aby zahrnoval „ničení kulturních statků a památek“ (B9-0210/2020)
předáno příslušnému výboru: AFCO
stanovisko: CULT, LIBE

- Gilbert Collard a Catherine Griset. Návrh usnesení o ochraně evropského kulturního dědictví (B9-0223/2020)
předáno příslušnému výboru: LIBE
stanovisko: CULT

- Maxette Pirbakas. Návrh usnesení o financování historického dědictví evropských regionů ze strukturálních fondů (B9-0224/2020)
předáno příslušnému výboru: REGI
stanovisko: CULT

- Dominique Bilde, Gianna Gancia a Bernhard Zimniok. Návrh usnesení o evropské humanitární pomoci určené Frontě Polisario (B9-0225/2020)
předáno příslušnému výboru: DEVE
stanovisko: AFET

- Thierry Mariani a Jérôme Rivière. Návrh usnesení o jednání Turecka v Libyi v souvislosti s opatřeními přijatými na základě zbrojního embarga (B9-0226/2020)
předáno příslušnému výboru: AFET

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o ochraně křesťanského kulturního a náboženského dědictví Hagia Sofia v Turecku (B9-0227/2020)
předáno příslušnému výboru: AFET
stanovisko: CULT

- Viktor Uspaskich. Návrh usnesení o propojení rozvodných sítí a zlepšení konkurenčního prostředí v Unii (B9-0228/2020)
předáno příslušnému výboru: ITRE
stanovisko: IMCO

- Gianantonio Da Re. Návrh usnesení o zavedení zvláštních poradenských a vzdělávacích programů pro pracovníky zasažené hospodářskou krizí a ohrožené ztrátou zaměstnání (B9-0231/2020)
předáno příslušnému výboru: EMPL

- Dominique Bilde. Návrh usnesení o přeměně bývalé baziliky Hagia Sofia na mešitu provedené Tureckem (B9-0232/2020)
předáno příslušnému výboru: AFET
stanovisko: CULT

- Thierry Mariani a Jérôme Rivière. Návrh usnesení o žádosti prezidenta Turecké republiky adresované Státní radě Turecké republiky, aby byla bazilika Hagia Sofia určena pro používání k obřadům islámského náboženství (B9-0233/2020)
předáno příslušnému výboru: AFET
stanovisko: CULT

- Gilbert Collard. Návrh usnesení o vytvoření historického označení ve streamingových službách (B9-0234/2020)
předáno příslušnému výboru: CULT

- Catherine Griset. Návrh usnesení o ochraně arménského kulturního dědictví v Turecku (B9-0235/2020)
předáno příslušnému výboru: AFET
stanovisko: CULT

- Christine Anderson. Návrh usnesení na téma „Muži jako oběti domácího násilí“ (B9-0236/2020)
předáno příslušnému výboru: LIBE

- Gianantonio Da Re. Návrh usnesení o zavedení opatření pro sociální začlenění osob se zdravotním postižením prostřednictvím sportu (B9-0237/2020)
předáno příslušnému výboru: CULT
stanovisko: EMPL

- Julie Lechanteux. Návrh usnesení o reformě Ústavního soudu Bosny a Hercegoviny (B9-0238/2020)
předáno příslušnému výboru: AFET

- Viktor Uspaskich. Návrh usnesení o lhůtách pro projednání případů předložených u Evropského soudu pro lidská práva (B9-0239/2020)
předáno příslušnému výboru: LIBE

- Peter Kofod, Jaak Madison, Rob Rooken, Harald Vilimsky, Charlie Weimers a Bernhard Zimniok. Návrh usnesení o zlepšování informací pro občany a o možnostech předkládání připomínek k plánům postupu (B9-0240/2020)
předáno příslušnému výboru: JURI


25. Schválení zápisů z tohoto dílčího zasedání a předání přijatých textů

Zápis z tohoto denního zasedání a zápisy z denních zasedání, která se konala ve dnech 14., 15. a 16. září 2020, budou předloženy Parlamentu ke schválení na začátku příštího denního zasedání.

Se souhlasem Parlamentu budou texty přijaté na tomto dílčím zasedání ihned předány všem příjemcům.


26. Termín příštího dílčího zasedání

Příští zasedání se bude konat od 5. do 8. října 2020.


27. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo v 16:35.


28. Přerušení zasedání

Zasedání Evropského parlamentu bylo přerušeno.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

generální tajemník

předseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Asimakopoulou Anna-Michelle, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Basso Alessandra, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beghin Tiziana, Bellamy François-Xavier, Benjumea Benjumea Isabel, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogovič Franc, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Buxadé Villalba Jorge, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Carvalhais Isabel, Casa David, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Clune Deirdre, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, Dalli Miriam, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danielsson Johan, Da Re Gianantonio, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Man Filip, Demirel Özlem, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Didier Geoffroy, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Evi Eleonora, Evren Agnès, Falcă Gheorghe, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Gahler Michael, Gál Kinga, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, de Graaff Marcel, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Gruffat Claude, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Heide Hannes, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Holmgren Pär, Homs Ginel Alicia, Hortefeux Brice, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jerković Romana, Joron Virginie, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Kaili Eva, Kaljurand Marina, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagos Ioannis, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Melbārde Dace, Mélin Joëlle, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Milazzo Giuseppe, Miller Leszek, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Neumann Hannah, Niebler Angelika, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Lídia, Picula Tonino, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Piri Kati, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Puigdemont i Casamajó Carles, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Rodríguez-Piñero Inma, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Rougé André, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Santos Isabel, Sardone Silvia, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Scholz Helmut, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szájer József, Szydło Beata, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Terras Riho, Tertsch Hermann, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Toom Yana, Tóth Edina, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Tudose Mihai, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Vollath Bettina, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yenbou Salima, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Omluven/a:

Beňová Monika, Maydell Eva, Thun und Hohenstein Róża

S ohledem na důvody související s pandemií COVID-19 byl zaveden alternativní systém elektronického hlasování (viz rozhodnutí předsednictva ze dne 20. března 2020, kterým se doplňuje jeho rozhodnutí ze dne 3. května 2004 o pravidlech pro hlasování). Jména poslanců, kteří se účastnili hlasování, jsou uvedena v dokumentu „Výsledky jmenovitého hlasování“, který je přílohou zápisu z denního zasedání a který je zveřejněn na internetových stránkách Parlamentu.

Poslední aktualizace: 19. srpna 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí