Indeks 
Protokol
XML 193kPDF 301kWORD 79k
Torsdag den 17. september 2020 - Bruxelles
1.Åbning af mødet
 2.Bekendtgørelse af afstemningsresultaterne
 3.Genoptagelse af mødet
 4.Bekæmpelse af seksuelt misbrug og seksuel udnyttelse af børn (forhandling)
 5.Første afstemningsrunde
 6.Bekæmpelse af seksuelt misbrug og seksuel udnyttelse af børn (fortsat forhandling)
 7.Kulturel genopbygning af Europa (indgivne beslutningsforslag)
 8.Byernes og den grønne infrastrukturs betydning – Det europæiske år for grønnere byer 2022 (forhandling)
 9.Behovet for en øjeblikkelig humanitær EU-indsats som reaktion på den nuværende situation i flygtningelejren i Moria (forhandling)
 10.Genoptagelse af mødet
 11.Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)
  
11.1.Situationen i Filippinerne, herunder sagen vedrørende Maria Ressa
  
11.2.Sagen vedrørende Denis Mukwege i Den Demokratiske Republik Congo (DRC)
  
11.3.Den humanitære situation i Mozambique
 12.Bekendtgørelse af afstemningsresultaterne
 13.Genoptagelse af mødet
 14.Anden afstemningsrunde
 15.Genoptagelse af mødet
 16.Bekendtgørelse af afstemningsresultaterne
 17.Stemmeforklaringer
 18.Stemmerettelser og -intentioner
 19.Rådets førstebehandlingsholdninger
 20.Ændringer i udvalgshenvisninger (forretningsordenens artikel 56)
 21.Associerede udvalg (forretningsordenens artikel 57)
 22.Afgørelser om at udarbejde initiativbetænkninger
 23.Tilbagetrækning af procedurer for udarbejdelse af initiativbetænkninger
 24.Modtagne dokumenter
 25.Godkendelse af protokollerne fra denne mødeperiode og fremsendelse af vedtagne tekster
 26.Tidspunkt for næste mødeperiode
 27.Hævelse af mødet
 28.Afbrydelse af sessionen
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 08.30.


2. Bekendtgørelse af afstemningsresultaterne

Formanden bekendtgjorde resultaterne af de endelige afstemninger om:

Typegodkendelse af motorkøretøjer (emission ved faktisk kørsel ) ***I
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 715/2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6), om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer [COM(2019)0208 - C9-0009/2019 - 2019/0101(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Esther de Lange (A9-0139/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Vedtaget (P9_TA(2020)0222)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for den 14., 15., 16. og 17. september 2020, punkt 12)

ANMODNING OM HENVISNING TIL FORNYET UDVALGSBEHANDLING

Godkendt ved AN (601 for, 81 imod, 14 hverken/eller)

Fonden for Retfærdig Omstilling ***I
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Fonden for Retfærdig Omstilling [COM(2020)0022 - C9-0007/2020 - 2020/0006(COD)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Manolis Kefalogiannis (A9-0135/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Vedtaget (P9_TA(2020)0223)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for den 14., 15., 16. og 17. september 2020, punkt 13)

ANMODNING OM HENVISNING TIL FORNYET UDVALGSBEHANDLING

Godkendt ved AN (610 for, 23 imod, 63 hverken/eller)

Våbeneksport: gennemførelse af fælles holdning 2008/944/FUSP
Betænkning om våbeneksport: gennemførelse af fælles holdning 2008/944/FUSP [2020/2003(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Hannah Neumann (A9-0137/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2020)0224)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for den 14., 15., 16. og 17. september 2020, punkt 14)

Formanden bekendtgjorde resultaterne af afstemningen om ændringsforslagene til:

Et bæredygtigt jernbanemarked på baggrund af covid-19-udbruddet ***I
[COM(2020)0260 - C9-0186/2020 - 2020/0127(COD)] - TRAN

(Simpelt flertal påkrævet)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2020)0236)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for den 14., 15., 16. og 17. september 2020, punkt 26)

Forberedelse af det ekstraordinære møde i Det Europæiske Råd med fokus på den farlige eskalering og Tyrkiets rolle i det østlige Middelhavsområde
Fælles beslutningsforslag RC-B9-0260/2020

(Simpelt flertal påkrævet)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2020)0230)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for den 14., 15., 16. og 17. september 2020, punkt 20)

Situationen i Hviderusland
Fælles beslutningsforslag RC-B9-0271/2020

(Simpelt flertal påkrævet)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2020)0231)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for den 14., 15., 16. og 17. september 2020, punkt 21)

Situationen i Rusland, forgiftningen af Aleksej Navalnyj
Fælles beslutningsforslag RC-B9-0280/2020

(Simpelt flertal påkrævet)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2020)0232)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for den 14., 15., 16. og 17. september 2020, punkt 22)

(Mødet afbrudt kl. 08.34)


3. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 08.45.


4. Bekæmpelse af seksuelt misbrug og seksuel udnyttelse af børn (forhandling)

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Bekæmpelse af seksuelt misbrug og seksuel udnyttelse af børn (2020/2702(RSP))

Ylva Johansson (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Jeroen Lenaers for PPE-Gruppen, Birgit Sippel for S&D-Gruppen, Hilde Vautmans for Renew-Gruppen, Christine Anderson for ID-Gruppen, Saskia Bricmont for Verts/ALE-Gruppen, Jorge Buxadé Villalba for ECR-Gruppen, Anne-Sophie Pelletier for GUE/NGL-Gruppen, Ewa Kopacz, Javier Moreno Sánchez, France Jamet, Marcel Kolaja, Jadwiga Wiśniewska, Marion Walsmann, Josianne Cutajar, Jean-Lin Lacapelle, Assita Kanko, Lena Düpont, Beata Kempa, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Javier Zarzalejos og Laura Ferrara.

(Fortsat forhandling: punkt 6 i protokollen af 17.9.2020)


5. Første afstemningsrunde

Parlamentet gik over til den endelige afstemning om:

—   Fastslåelse af, at der er en klar fare for, at Republikken Polen groft overtræder retsstatsprincippet
Interimsbetænkning om forslag til Rådets afgørelse, hvorved det fastslås, at der er en klar fare for, at Republikken Polen groft overtræder retsstatsprincippet [COM(2017)0835 - 2017/0360R(NLE)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Juan Fernando López Aguilar (A9-0138/2020);

—   Strategisk tilgang til lægemidler i miljøet
Forslag til beslutning B9-0242/2020;

—   Maksimering af potentialet for energieffektivitet i EU's bygningsmasse
Betænkning om maksimering af potentialet for energieffektivitet i EU's bygningsmasse [2020/2070(INI)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Ciarán Cuffe (A9-0134/2020);

—   Mangel på lægemidler – håndtering af et voksende problem
Betænkning om manglen på lægemidler – håndtering af et voksende problem [2020/2071(INI)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Nathalie Colin-Oesterlé (A9-0142/2020);

—   Gennemførelsen af de nationale strategier for romaernes integration: bekæmpelse af negative holdninger til personer med romabaggrund i Europa
Betænkning om gennemførelsen af de nationale strategier for romaernes integration: bekæmpelse af negative holdninger til personer med romabaggrund i Europa [2020/2011(INI)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Romeo Franz (A9-0147/2020);

—   Forberedelse af det ekstraordinære møde i Det Europæiske Råd med fokus på den farlige eskalering og Tyrkiets rolle i det østlige Middelhavsområde
Fælles beslutningsforslag RC-B9-0260/2020;

—   Situationen i Hviderusland
Fælles beslutningsforslag RC-B9-0271/2020;

—   Situationen i Rusland, forgiftningen af Aleksej Navalnyj
Fælles beslutningsforslag RC-B9-0280/2020.

Parlamentet gik over til afstemningen om ændringsforslagene til:

—   Sagen vedrørende Denis Mukwege i Den Demokratiske Republik Congo
Fælles beslutningsforslag indgivet i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 144, stk. 5, og artikel 132, stk. 4, til erstatning af beslutningsforslag B9-0287/2020, B9-0288/2020, B9-0289/2020, B9-0293/2020, B9-0296/2020 og B9-0298/2020, af Michael Gahler, Loránt Vincze, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Isabel Wiseler-Lima, Krzysztof Hetman, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Luděk Niedermayer, Janina Ochojska, David Lega, Stelios Kympouropoulos, Benoît Lutgen, Stanislav Polčák, Antonio López-Istúriz White, Peter Pollák, Michal Wiezik, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Michaela Šojdrová, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Romana Tomc, Maria Walsh, Loucas Fourlas, Lefteris Christoforou og Tomáš Zdechovský, for PPE-Gruppen, Kati Piri og Maria Arena, for S&D-Gruppen, Frédérique Ries, Clotilde Armand, Petras Auštrevičius, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Nicolae Ştefănuță og Ramona Strugariu, for Gruppen Renew, Salima Yenbou, for Verts/ALE-Gruppen, Assita Kanko, for ECR-Gruppen, Marisa Matias, for GUE/NGL-Gruppen, og Fabio Massimo Castaldo, om sagen vedrørende Denis Mukwege i Den Demokratiske Republik Congo (2020/2783(RSP)) (RC-B9-0287/2020);

—   Den humanitære situation i Mozambique
Fælles beslutningsforslag indgivet i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 144, stk. 5, og artikel 132, stk. 4, til erstatning af beslutningsforslag B9-0300/2020, B9-0301/2020, B9-0302/2020, B9-0303/2020 og B9-0304/2020, af Michael Gahler, Paulo Rangel, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Isabel Wiseler-Lima, Krzysztof Hetman, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Luděk Niedermayer, Janina Ochojska, David Lega, Stelios Kympouropoulos, Benoît Lutgen, Stanislav Polčák, Antonio López-Istúriz White, Peter Pollák, Michal Wiezik, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Michaela Šojdrová, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Romana Tomc, Loránt Vincze, György Hölvényi, Maria Walsh, Loucas Fourlas, Lefteris Christoforou og Tomáš Zdechovský, for PPE-Gruppen, Kati Piri og Carlos Zorrinho, for S&D-Gruppen, Jan-Christoph Oetjen, Petras Auštrevičius, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță og Ramona Strugariu, for Gruppen Renew, Katrin Langensiepen, for Verts/ALE-Gruppen, Ryszard Czarnecki, Grzegorz Tobiszowski, Joanna Kopcińska, Jadwiga Wiśniewska, Adam Bielan, Elżbieta Kruk, Karol Karski, Anna Fotyga, Assita Kanko og Bogdan Rzońca, for ECR-Gruppen, og Fabio Massimo Castaldo, om den humanitære situation i Mozambique (2020/2784(RSP)) (RC-B9-0300/2020);

—   Covid-19: EU-koordinering af sundhedsvurderinger og risikoklassificering og konsekvenserne for Schengenområdet og det indre marked
Fælles beslutningsforslag indgivet i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 144, stk. 5, og artikel 132, stk. 4, til erstatning af beslutningsforslag B9-0257/2020, B9-0259/2020, B9-0261/2020, B9-0265/2020 og B9-0269/2020, af Esther de Lange, Andreas Schwab, Peter Liese og Roberta Metsola, for PPE-Gruppen, Sara Cerdas, for S&D-Gruppen, Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță og Dita Charanzová, for Gruppen Renew, Petra De Sutter, Anna Cavazzini, Francisco Guerreiro, Monika Vana og Tilly Metz, for Verts/ALE-Gruppen, og Kateřina Konečná, for GUE/NGL-Gruppen, om Covid-19: EU-koordinering af sundhedsvurderinger og risikoklassificering og konsekvenserne for Schengenområdet og det indre marked (2020/2780(RSP)) (RC-B9-0257/2020);

—   Byernes og den grønne infrastrukturs betydning – Det europæiske år for grønnere byer 2022
Forslag til beslutning B9-0243/2020.

Afstemningen ville være åben til kl. 10.45.

Afstemningen gennemførtes.

Afstemningsresultaterne ville blive bekendtgjort kl. 12.30.


6. Bekæmpelse af seksuelt misbrug og seksuel udnyttelse af børn (fortsat forhandling)

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Bekæmpelse af seksuelt misbrug og seksuel udnyttelse af børn (2020/2702(RSP))

(Første del af forhandlingen: punkt 4 i protokollen af 17.9.2020)

Taler: Ylva Johansson (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


7. Kulturel genopbygning af Europa (indgivne beslutningsforslag)

Redegørelse ved Kommissionen: Kulturel genopbygning af Europa (2019/2708(RSP))

Forhandlingen fandt sted den 10. juli 2020 (punkt 10 i protokollen af 10.7.2020)

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 132, stk. 2):

—   Alexis Georgoulis og Niyazi Kizilyürek, for GUE/NGL-Gruppen, om kulturel genopbygning af Europa (2020/2708(RSP)) (B9-0246/2020);

—   Tomasz Frankowski, for PPE-Gruppen, om kulturel genopbygning af Europa (2020/2708(RSP)) (B9-0249/2020);

—   Laurence Farreng, Stéphane Séjourné, Vlad-Marius Botoş, Ilana Cicurel, Radka Maxová, Monica Semedo, Morten Løkkegaard, Petras Auštrevičius, Ramona Strugariu, Claudia Gamon, Irène Tolleret, Nicola Danti, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Marie-Pierre Vedrenne, Andrus Ansip, Olivier Chastel, Chrysoula Zacharopoulou, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Fabienne Keller, Katalin Cseh, Samira Rafaela, Christophe Grudler, Martina Dlabajová, Stéphanie Yon-Courtin og Maite Pagazaurtundúa, for Gruppen Renew, om kulturel genopbygning af Europa (2020/2708(RSP)) (B9-0250/2020).

Afstemning: punkt 16 i protokollen af 17.9.2020.


8. Byernes og den grønne infrastrukturs betydning – Det europæiske år for grønnere byer 2022 (forhandling)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000039/2020) af Sirpa Pietikäinen, Christel Schaldemose, Karin Karlsbro, Bas Eickhout, Jadwiga Wiśniewska og Idoia Villanueva Ruiz, for ENVI, til Kommissionen: Byernes og den grønne infrastrukturs betydning – Det europæiske år for grønnere byer 2022 (B9-0014/2020)

Christel Schaldemose begrundede spørgsmålet.

Virginijus Sinkevičius (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 136, stk. 5):

—   Sirpa Pietikäinen, Christel Schaldemose, Karin Karlsbro, Bas Eickhout, Jadwiga Wiśniewska og Idoia Villanueva Ruiz, for ENVI, om det europæiske år for grønnere byer 2022 (2019/2805(RSP)) (B9-0243/2020).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 12. i protokollen af 17.9.2020.


9. Behovet for en øjeblikkelig humanitær EU-indsats som reaktion på den nuværende situation i flygtningelejren i Moria (forhandling)

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Behovet for en øjeblikkelig humanitær EU-indsats som reaktion på den nuværende situation i flygtningelejren i Moria (2020/2781(RSP))

Ylva Johansson (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Roberta Metsola for PPE-Gruppen, Iratxe García Pérez for S&D-Gruppen, Sophia in 't Veld for Renew-Gruppen, Gilles Lebreton for ID-Gruppen, og Terry Reintke for Verts/ALE-Gruppen.

FORSÆDE: Katarina BARLEY
næstformand

Talere: Emmanouil Fragkos for ECR-Gruppen, Elena Kountoura for GUE/NGL-Gruppen, Ioannis Lagos, løsgænger, Malin Björk om indlæggene fra to foregående talere (formanden tog hendes ord til efterretning), Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Kati Piri, Malik Azmani, Gianantonio Da Re, Tineke Strik, Carlo Fidanza, Miguel Urbán Crespo, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Jeroen Lenaers, Birgit Sippel, Maite Pagazaurtundúa, Teuvo Hakkarainen, Damien Carême, Helmut Geuking, Malin Björk, Antoni Comín i Oliveres, Loucas Fourlas, Juan Fernando López Aguilar, Jan-Christoph Oetjen, Bernhard Zimniok, Damian Boeselager, Hermann Tertsch, Pernando Barrena Arza, Lena Düpont, Eva Kaili, Hilde Vautmans, Diana Riba i Giner, Marisa Matias, Karlo Ressler, Pietro Bartolo, Barry Andrews, Margrete Auken, Idoia Villanueva Ruiz, Othmar Karas, Claudia Gamon, Michaela Šojdrová og Samira Rafaela.

Taler: Ylva Johansson.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

(Mødet afbrudt kl. 11.11)


10. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 11.23.


11. Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)

(Emner og forslagsstillere, se punkt 17 i protokollen af 16.9.2020).


11.1. Situationen i Filippinerne, herunder sagen vedrørende Maria Ressa

Forslag til beslutning B9-0290/2020, B9-0291/2020, B9-0292/2020, B9-0294/2020, B9-0295/2020 og B9-0297/2020 (2019/2782(RSP))

Talere: Hannah Neumann og Frédérique Ries om afviklingen af forhandlingen (formanden gav præciseringer).

Hannah Neumann, Isabel Wiseler-Lima, Niels Fuglsang og Bernard Guetta forelagde beslutningsforslagene B9-0292/2020, B9-0295/2020, B9-0294/2020 og B9-0297/2020.

FORSÆDE: Klára DOBREV
næstformand

Miguel Urbán Crespo og Adam Bielan fremlagde beslutningsforslagene B9-0290/2020 og B9-0291/2020.

Talere: Maria Arena for S&D-Gruppen, og Lars Patrick Berg for ID-Gruppen.

Taler: Jutta Urpilainen (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 16 i protokollen af 17.9.2020.


11.2. Sagen vedrørende Denis Mukwege i Den Demokratiske Republik Congo (DRC)

Forslag til beslutning B9-0286/2020, B9-0287/2020, B9-0288/2020, B9-0289/2020, B9-0293/2020, B9-0296/2020 og B9-0298/2020 (2019/2783(RSP))

Maria Arena, Dominique Bilde, Loránt Vincze, Frédérique Ries, Salima Yenbou, Marisa Matias og Assita Kanko fremlagde beslutningsforslagene.

Talere: Krzysztof Hetman for PPE-Gruppen, Carlos Zorrinho for S&D-Gruppen, Hilde Vautmans for Renew-Gruppen, Christine Anderson for ID-Gruppen, Jadwiga Wiśniewska for ECR-Gruppen, Isabel Wiseler-Lima, Evelyn Regner, Samira Rafaela og Evin Incir.

Taler: Jutta Urpilainen (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 16 i protokollen af 17.9.2020.


11.3. Den humanitære situation i Mozambique

Forslag til beslutning B9-0286/2020, B9-0299/2020, B9-0300/2020, B9-0301/2020, B9-0302/2020, B9-0303/2020 og B9-0304/2020 (2019/2784(RSP))

Paulo Rangel, Carlos Zorrinho, Jan-Christoph Oetjen, Katrin Langensiepen, Ryszard Czarnecki, Marisa Matias og Lars Patrick Berg forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Željana Zovko for PPE-Gruppen, Nacho Sánchez Amor for S&D-Gruppen, Charles Goerens for Renew-Gruppen, og Isabel Santos.

Taler: Jutta Urpilainen (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 16 i protokollen af 17.9.2020.


12. Bekendtgørelse af afstemningsresultaterne

Formanden bekendtgjorde resultaterne af de endelige afstemninger om:

Fastslåelse af, at der er en klar fare for, at Republikken Polen groft overtræder retsstatsprincippet
Interimsbetænkning om forslag til Rådets afgørelse, hvorved det fastslås, at der er en klar fare for, at Republikken Polen groft overtræder retsstatsprincippet [COM(2017)0835 - 2017/0360R(NLE)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Juan Fernando López Aguilar (A9-0138/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2020)0225)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for den 14., 15., 16. og 17. september 2020, punkt 15)

Strategisk tilgang til lægemidler i miljøet
Forslag til beslutning B9-0242/2020

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2020)0226)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for den 14., 15., 16. og 17. september 2020, punkt 16)

Maksimering af potentialet for energieffektivitet i EU's bygningsmasse
Betænkning om maksimering af potentialet for energieffektivitet i EU's bygningsmasse [2020/2070(INI)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Ciarán Cuffe (A9-0134/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2020)0227)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for den 14., 15., 16. og 17. september 2020, punkt 17)

Mangel på lægemidler – håndtering af et voksende problem
Betænkning om manglen på lægemidler – håndtering af et voksende problem [2020/2071(INI)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Nathalie Colin-Oesterlé (A9-0142/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2020)0228)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for den 14., 15., 16. og 17. september 2020, punkt 18)

Gennemførelsen af de nationale strategier for romaernes integration: bekæmpelse af negative holdninger til personer med romabaggrund i Europa
Betænkning om gennemførelsen af de nationale strategier for romaernes integration: bekæmpelse af negative holdninger til personer med romabaggrund i Europa [2020/2011(INI)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Romeo Franz (A9-0147/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2020)0229)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for den 14., 15., 16. og 17. september 2020, punkt 19)

Forberedelse af det ekstraordinære møde i Det Europæiske Råd med fokus på den farlige eskalering og Tyrkiets rolle i det østlige Middelhavsområde
Fælles beslutningsforslag RC-B9-0260/2020

(Simpelt flertal påkrævet)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P9_TA(2020)0230)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for den 14., 15., 16. og 17. september 2020, punkt 20)

(Forslag til beslutning B9-0258/2020 bortfaldt).

Situationen i Hviderusland
Fælles beslutningsforslag RC-B9-0271/2020

(Simpelt flertal påkrævet)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P9_TA(2020)0231)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for den 14., 15., 16. og 17. september 2020, punkt 21)

(Forslag til beslutning B9-0273/2020 bortfaldt).

Situationen i Rusland, forgiftningen af Aleksej Navalnyj
Fælles beslutningsforslag RC-B9-0280/2020

(Simpelt flertal påkrævet)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P9_TA(2020)0232)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for den 14., 15., 16. og 17. september 2020, punkt 22)

(Forslag til beslutning B9-0279/2020 bortfaldt).

Formanden bekendtgjorde resultaterne af afstemningen om ændringsforslagene til:

Sagen vedrørende Denis Mukwege i Den Demokratiske Republik Congo
Fælles beslutningsforslag RC-B9-0287/2020

(Simpelt flertal påkrævet)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2020)0234)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for den 14., 15., 16. og 17. september 2020, punkt 24)

Den humanitære situation i Mozambique
Fælles beslutningsforslag RC-B9-0300/2020

(Simpelt flertal påkrævet)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2020)0235)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for den 14., 15., 16. og 17. september 2020, punkt 25)

Covid-19: EU-koordinering af sundhedsvurderinger og risikoklassificering og konsekvenserne for Schengenområdet og det indre marked
Fælles beslutningsforslag RC-B9-0257/2020

(Simpelt flertal påkrævet)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2020)0240)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for den 14., 15., 16. og 17. september 2020, punkt 30)

Byernes og den grønne infrastrukturs betydning – Det europæiske år for grønnere byer 2022
Forslag til beslutning B9-0243/2020

(Simpelt flertal påkrævet)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2020)0240)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for den 14., 15., 16. og 17. september 2020, punkt 31)

(Mødet afbrudt kl. 12.40)


13. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 12.59.


14. Anden afstemningsrunde

Parlamentet gik over til den endelige afstemning om:

—   Situationen i Filippinerne, herunder sagen vedrørende Maria Ressa
Fælles beslutningsforslag indgivet i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 144, stk. 5, og artikel 132, stk. 4, til erstatning af beslutningsforslag, B9-0290/2020, B9-0291/2020, B9-0292/2020, B9-0294/2020, B9-0295/2020 og B9-0297/2020, af Michael Gahler, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Krzysztof Hetman, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Luděk Niedermayer, Janina Ochojska, David Lega, Stelios Kympouropoulos, Benoît Lutgen, Stanislav Polčák, Antonio López-Istúriz White, Peter Pollák, Michal Wiezik, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Michaela Šojdrová, Magdalena Adamowicz, Romana Tomc, Loránt Vincze, Maria Walsh, Loucas Fourlas, Lefteris Christoforou og Tomáš Zdechovský, for PPE-Gruppen, Kati Piri, Marianne Vind og Niels Fuglsang, for S&D-Gruppen, Bernard Guetta, Clotilde Armand, Petras Auštrevičius, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță og Ramona Strugariu, for Gruppen Renew, Hannah Neumann, for Verts/ALE-Gruppen, Anna Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Ruža Tomašić og Elżbieta Kruk, for ECR-Gruppen, Miguel Urbán Crespo, for GUE/NGL-Gruppen, og Fabio Massimo Castaldo, om situationen i Filippinerne, herunder sagen vedrørende Maria Ressa (2020/2782(RSP)) (RC-B9-0290/2020);

—   Sagen vedrørende Denis Mukwege i Den Demokratiske Republik Congo (DRC)
Fælles beslutningsforslag RC-B9-0287/2020;

—   Den humanitære situation i Mozambique
Fælles beslutningsforslag RC-B9-0300/2020;

—   Et bæredygtigt jernbanemarked på baggrund af covid-19-udbruddet ***I
[COM(2020)0260 - C9-0186/2020 - 2020/0127(COD)] - TRAN;

—   Forslag til ændringsbudget nr. 8: Forhøjelse af betalingsbevillingerne til nødhjælpsinstrumentet for at finansiere strategien for covid-19-vacciner og i forbindelse med investeringsinitiativet som reaktion på coronavirusset plus
[10696/2020 - C9-0290/2020 - 2020/1997(BUD)] - BUDG.

—   Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112, stk. 2, 3 og stk. 4, litra c): Maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer for flere stoffer, herunder flonicamid, haloxyfop, mandestrobin
Forslag til beslutning indgivet i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 112, stk. 2 og 3, og stk. 4, litra c), om udkast til Kommissionens forordning om ændring af bilag II, III og IV til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af cycloxydim, flonicamid, haloxyfop, mandestrobin, mepiquat, Metschnikowia fructicola stamme NRRL Y-27328 og prohexadion i eller på visse produkter (D063880/06 - 2020/2734(RPS)) (B9-0245/2020) - ENVI - Ansvarligt medlem: Michèle Rivasi

—   Kulturel genopbygning af Europa
Fælles beslutningsforslag indgivet i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 132, stk. 2 og 4, til erstatning af beslutningsforslag B9-0246/2020, B9-0249/2020 og B9-0250/2020, par Tomasz Frankowski, Michaela Šojdrová og Sabine Verheyen, for PPE-Gruppen, Petra Kammerevert, for S&D-Gruppen, Laurence Farreng, Stéphane Séjourné, Irena Joveva, Vlad-Marius Botoş, Ilana Cicurel, Radka Maxová, Monica Semedo, Petras Auštrevičius, Ramona Strugariu, Claudia Gamon, Nicola Danti, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Marie-Pierre Vedrenne, Chrysoula Zacharopoulou, Clotilde Armand, Fabienne Keller, Martina Dlabajová og Irène Tolleret, for Gruppen Renew, Niklas Nienaß, for Verts/ALE-Gruppen, Dace Melbārde, Elżbieta Kruk og Andrey Slabakov, for ECR-Gruppen, Niyazi Kizilyürek og Alexis Georgoulis, for GUE/NGL-Gruppen, om kulturel genopbygning af Europa (2020/2708(RSP)) (RC-B9-0246/2020);

—   Covid-19: EU-koordinering af sundhedsvurderinger og risikoklassificering og konsekvenserne for Schengenområdet og det indre marked
Fælles beslutningsforslag indgivet i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 132, stk. 2 og 4, til erstatning af beslutningsforslag B9-0257/2020, B9-0259/2020, B9-0261/2020, B9-0265/2020 og B9-0269/2020, af Esther de Lange, Andreas Schwab, Peter Liese og Roberta Metsola, for PPE-Gruppen, Sara Cerdas, for S&D-Gruppen, Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță og Dita Charanzová, for Gruppen Renew, Petra De Sutter, Anna Cavazzini, Francisco Guerreiro, Monika Vana og Tilly Metz, for Verts/ALE-Gruppen, Kateřina Konečná, for GUE/NGL-Gruppen, om Covid-19: EU-koordinering af sundhedsvurderinger og risikoklassificering og konsekvenserne for Schengenområdet og det indre marked (2020/2780(RSP)) (RC-B9-0257/2020);

—   Byernes og den grønne infrastrukturs betydning – Det europæiske år for grønnere byer 2022
Forslag til beslutning B9-0243/2020.

Afstemningen ville være åben til kl.14.15

Afstemningen gennemførtes.

Afstemningsresultaterne ville blive bekendtgjort kl. 16.30.

(Mødet udsat kl. 14.15.)


FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

15. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 16.33.


16. Bekendtgørelse af afstemningsresultaterne

Formanden bekendtgjorde resultaterne af de endelige afstemninger om:

Situationen i Filippinerne, herunder sagen vedrørende Maria Ressa
Fælles beslutningsforslag RC-B9-0290/2020

(Simpelt flertal påkrævet)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P9_TA(2020)0233)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for den 14., 15., 16. og 17. september 2020, punkt 23)

Sagen vedrørende Denis Mukwege i Den Demokratiske Republik Congo (DRC)
Fælles beslutningsforslag RC-B9-0287/2020

(Simpelt flertal påkrævet)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P9_TA(2020)0234)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for den 14., 15., 16. og 17. september 2020, punkt 24)

(Forslag til beslutning B9-0286/2020 bortfaldt).

Den humanitære situation i Mozambique
Fælles beslutningsforslag RC-B9-0300/2020

(Simpelt flertal påkrævet)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P9_TA(2020)0235)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for den 14., 15., 16. og 17. september 2020, punkt 25)

(Forslag til beslutning B9-0285/2020 og B9-0299/2020 bortfaldt).

Et bæredygtigt jernbanemarked på baggrund af covid-19-udbruddet ***I
[COM(2020)0260 - C9-0186/2020 - 2020/0127(COD)] - TRAN

(Simpelt flertal påkrævet)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Vedtaget som ændret (P9_TA(2020)0236)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for den 14., 15., 16. og 17. september 2020, punkt 26)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.

Forslag til ændringsbudget nr. 8: Forhøjelse af betalingsbevillingerne til nødhjælpsinstrumentet for at finansiere strategien for covid-19-vacciner og i forbindelse med investeringsinitiativet som reaktion på coronavirusset plus
[10696/2020 - C9-0290/2020 - 2020/1997(BUD)] - BUDG

(Simpelt flertal påkrævet)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P9_TA(2020)0237)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for den 14., 15., 16. og 17. september 2020, punkt 27)

Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112, stk. 2, 3 og stk. 4, litra c): Maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer for flere stoffer, herunder flonicamid, haloxyfop, mandestrobin
Forslag til beslutning indgivet i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 112, stk. 2 og 3, og stk. 4, litra c), om udkast til Kommissionens forordning om ændring af bilag II, III og IV til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af cycloxydim, flonicamid, haloxyfop, mandestrobin, mepiquat, Metschnikowia fructicola stamme NRRL Y-27328 og prohexadion i eller på visse produkter (D063880/06 - 2020/2734(RPS)) (B9-0245/2020) - ENVI - Ansvarligt medlem: Michèle Rivasi

(Flertal af Parlamentets medlemmer)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2020)0238)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for den 14., 15., 16. og 17. september 2020, punkt 28)

Kulturel genopbygning af Europa
Fælles beslutningsforslag RC-B9-0246/2020

(Simpelt flertal påkrævet)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P9_TA(2020)0239)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for den 14., 15., 16. og 17. september 2020, punkt 29)

Covid-19: EU-koordinering af sundhedsvurderinger og risikoklassificering og konsekvenserne for Schengenområdet og det indre marked
Fælles beslutningsforslag RC-B9-0257/2020

(Simpelt flertal påkrævet)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P9_TA(2020)0240)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for den 14., 15., 16. og 17. september 2020, punkt 30)

(Forslag til beslutning B9-0267/2020 bortfaldt).

Byernes og den grønne infrastrukturs betydning – Det europæiske år for grønnere byer 2022
Forslag til beslutning B9-0243/2020

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2020)0241)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for den 14., 15., 16. og 17. september 2020, punkt 31)


17. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 194, var tilgængelige på medlemmernes sider på Parlamentets websted.

Undtagelsesvis ville stemmeforklaringer på højst 400 ord blive accepteret.


18. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser og -intentioner findes i dokumentet "Resultat af afstemningerne ved navneopråb", der er vedlagt protokollen for mødet og er tilgængelig på Parlamentets hjemmeside. De nævnes udelukkende til orientering og ændrer ikke på nogen måde resultatet af afstemningen som meddelt på plenarmødet.

Dokumentet bliver ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter mødeperioden.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.


19. Rådets førstebehandlingsholdninger

Formanden gav i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 63, stk. 1, meddelelse om fra Rådet at have modtaget følgende holdninger, grundene til Rådets holdninger samt Kommissionens holdning til:

- Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter - Vedtaget af Rådet den 20. juli 2020 (06799/1/2020 - C9-0291/2020 – 2018/0047(COD)) - (09424/2020 - COM(2020)0356)
henvist til kor. udv.: ECON

- Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæiske crowdfundingtjenesteudbydere for erhvervslivet og om ændring af forordning (EU) 2017/1129 og direktiv (EU) 2019/1937 – Rådets begrundelse – Vedtaget af Rådet den 20. juli 2020 (06800/1/2020 - C9-0292/2020 - 2018/0048(COD)) - (09425/2020 - COM(2020)0356)
henvist til kor. udv.: ECON

Fristen på tre måneder, som Parlamentet råder over til at vedtage sin holdning, var således at regne fra i morgen, den 18. september 2020.


20. Ændringer i udvalgshenvisninger (forretningsordenens artikel 56)

ITRE

- Mod en EU-mekanisme for CO2-grænsetilpasning, som er i overensstemmelse med WTO (2020/2043(INI))
henvist til kor. udv.: ENVI
rådg.udv.: INTA (forretningsordenens artikel 57), BUDG, ECON (forretningsordenens artikel 57), ITRE


21. Associerede udvalg (forretningsordenens artikel 57)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 22. juli 2020)

CULT

- Udformning af digital uddannelsespolitik (2020/2135(INI))
(rådg.udv.: EMPL (forretningsordenens artikel 57), FEMM)

AFCO

- Styrkelse af gennemsigtigheden og integriteten i EU-institutionerne gennem oprettelse af et uafhængigt etisk organ i EU (2020/2133(INI))
(rådg.udv.: CONT, ECON, JURI (forretningsordenens artikel 57), PETI)

- Parlamentets initiativret (2020/2132(INI))
(rådg.udv.: JURI (forretningsordenens artikel 57))

JURI

- Virksomheders due diligence og virksomhedsansvar (2020/2129(INL))
(rådg.udv.: AFET (forretningsordenens artikel 57), DEVE, INTA (forretningsordenens artikel 57), ECON)

ECON

- Den Europæiske Investeringsbanks finansielle aktiviteter - årsberetning 2020 (2020/2124(INI))
(rådg.udv.: DEVE, BUDG (forretningsordenens artikel 57))

AFET

- Konnektivitet og forbindelserne mellem EU og Asien (2020/2115(INI))
(rådg.udv.: INTA (forretningsordenens artikel 57), TRAN (forretningsordenens artikel 57))

- EU og forsvaret for multilateralisme (2020/2114(INI))
(rådg.udv.: INTA (forretningsordenens artikel 57))


22. Afgørelser om at udarbejde initiativbetænkninger

Afgørelser om at udarbejde initiativbetænkninger (forretningsordenens artikel 47)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 22. juli 2020)

JURI

- Ansvarlig privat finansiering af retssager (2020/2130(INL))
(rådg.udv.: ECON)

- Virksomheders due diligence og virksomhedsansvar (2020/2129(INL))
(rådg.udv.: AFET (forretningsordenens artikel 57), DEVE, INTA (forretningsordenens artikel 57), ECON)

Afgørelser om at udarbejde initiativbetænkninger (forretningsordenens artikel 54)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 22. juli 2020)

JURI

- Bæredygtig virksomhedsledelse (2020/2137(INI))
(rådg.udv.: INTA, ECON, EMPL, ENVI)

AFCO

- Vurdering af gennemførelsen af artikel 50 i EUT (2020/2136(INI))
(rådg.udv.: AFET, INTA, EMPL)

- Styrkelse af gennemsigtigheden og integriteten i EU-institutionerne gennem oprettelse af et uafhængigt etisk organ i EU (2020/2133(INI))
(rådg.udv.: CONT, ECON, JURI (forretningsordenens artikel 57), PETI)

- Parlamentets initiativret (2020/2132(INI))
(rådg.udv.: JURI (forretningsordenens artikel 57))

CULT

- Udformning af digital uddannelsespolitik (2020/2135(INI))
(rådg.udv.: EMPL (forretningsordenens artikel 57), FEMM)

AFET

- Klimaændringernes indvirkning på menneskerettighederne og miljøforkæmperes rolle i denne sag (2020/2134(INI))
(rådg.udv.: DEVE, ENVI, LIBE)

- Beskyttelse af menneskerettighederne og EU's eksterne migrationspolitik (2020/2116(INI))
(rådg.udv.: DEVE, LIBE, FEMM)

- Konnektivitet og forbindelserne mellem EU og Asien (2020/2115(INI))
(rådg.udv.: INTA (forretningsordenens artikel 57), TRAN (forretningsordenens artikel 57))

- EU og forsvaret for multilateralisme (2020/2114(INI))
(rådg.udv.: INTA (forretningsordenens artikel 57))

- Fremme af regional stabilitet og sikkerhed i det bredere Mellemøsten (2020/2113(INI))

- Arktis: muligheder, bekymringer og sikkerhedsudfordringer (2020/2112(INI))

- Udenrigspolitiske konsekvenser af covid 19-udbruddet (2020/2111(INI))

ITRE

- En ny strategi for europæiske SMV'er (2020/2131(INI))
(rådg.udv.: INTA, ECON, EMPL, IMCO, TRAN, AGRI, CULT, JURI)

CONT

- Hvor effektivt har medlemsstaterne anvendt midlerne fra Den Europæiske Unions Solidaritetsfond (i tilfælde af naturkatastrofer)? (2020/2127(INI))
(rådg.udv.: BUDG)

- FFR 2021-2027: bekæmpelse af oligarkstrukturer, beskyttelse af EU-midler mod svig og interessekonflikter (2020/2126(INI))
(rådg.udv.: AGRI)

PETI

- Den Europæiske Ombudsmands virksomhed - årsberetning 2020 (2020/2125(INI))

ECON

- Den Europæiske Investeringsbanks finansielle aktiviteter - årsberetning 2020 (2020/2124(INI))
(rådg.udv.: DEVE, BUDG (forretningsordenens artikel 57))

- Den Europæiske Centralbank – årsberetning for 2020 (2020/2123(INI))

- Bankunionen – årsberetning 2020 (2020/2122(INI))

FEMM

- Kønsperspektivet i covid-19-krisen og perioden efter krisen (2020/2121(INI))
(rådg.udv.: LIBE)

REGI

- Et stærkere partnerskab med regionerne i den yderste periferi (2020/2120(INI))

DEVE

- EU's udviklingssamarbejdes og humanitære bistands rolle i håndteringen af følgerne af covid-19-pandemien (2020/2118(INI))
(rådg.udv.: CULT)

INTA

- Handelsrelaterede aspekter og følgerne af covid-19-udbruddet (2020/2117(INI))
(rådg.udv.: DEVE, AGRI)

Afgørelser om at udarbejde initiativbetænkninger (forretningsordenens artikel 118)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 22. juli 2020)

AFET

- Henstilling til Rådet om FN's Generalforsamlings 75. samling (2020/2128(INI))


23. Tilbagetrækning af procedurer for udarbejdelse af initiativbetænkninger

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 22. juli 2020)

ENVI

Situationen for så vidt angår seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder inden for rammerne af kvinders sundhed (2019/2165(INI))


24. Modtagne dokumenter

Der var modtaget følgende dokumenter:

1) fra andre institutioner

- Forslag til ændringsbudget nr. 7 til det almindelige budget for 2020: ajourføring af indtægter (egne indtægter) – Rådets holdning af 4. september 2020 (10430/2020 - C9-0283/2020 - 2020/1999(BUD))
henvist til kor. udv.: BUDG

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om afskaffelse af told på visse varer (COM(2020)0496 - C9-0284/2020 - 2020/0253(COD))
henvist til kor. udv.: INTA

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en midlertidig undtagelse fra visse bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF for så vidt angår udbydere af nummeruafhængige interpersonelle kommunikationstjenesters anvendelse af teknologier til behandling af personoplysninger og andre data med henblik på bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn online (COM(2020)0568 - C9-0288/2020 - 2020/0259(COD))
Formanden ville i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 145, stk. 1, høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.
henvist til kor. udv.: LIBE
rådg.udv.: ITRE, IMCO, CULT, FEMM

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen på baggrund af en ansøgning fra Spanien – EGF/2020/001 ES/Galicia shipbuilding ancillary sectors (COM(2020)0485 - C9-0294/2020 - 2020/1996(BUD))
henvist til kor. udv.: BUDG
rådg.udv.: EMPL, REGI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 603/2013, 2016/794, 2018/1862, 2019/816 og 2019/818 for så vidt angår fastsættelse af betingelserne for adgang til andre EU-informationssystemer med henblik på visuminformationssystem (VIS) (COM(2018)0302 [02] - C9-0297/2020 - 2018/0152B(COD))
henvist til kor. udv.: LIBE
rådg.udv.: BUDG

- Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Folkerepublikken Kinas regering om samarbejde om og beskyttelse af geografiske betegnelser (08359/2020 - C9-0298/2020 - 2020/0089(NLE))
henvist til kor. udv.: INTA
rådg.udv.: AGRI, PECH

2) fra medlemmerne

- Jordan Bardella. Forslag til beslutning om videnskabelig forskning og udvikling i Den Europæiske Union (B9-0209/2020)
henvist til kor. udv.: ITRE
rådg.udv.: ENVI

- Christine Anderson. Forslag til beslutning om udvidelse af listen over strafbare handlinger i artikel 83 i TEUF til at omfatte "ødelæggelse af kulturgoder og monumenter" (B9-0210/2020)
henvist til kor. udv.: AFCO
rådg.udv.: CULT, LIBE

- Gilbert Collard og Catherine Griset. Forslag til beslutning om bevarelse af den europæiske kulturarv (B9-0223/2020)
henvist til kor. udv.: LIBE
rådg.udv.: CULT

- Maxette Pirbakas. Forslag til beslutning om finansiering fra strukturfondene af de europæiske regioners kulturarv (B9-0224/2020)
henvist til kor. udv.: REGI
rådg.udv.: CULT

- Dominique Bilde, Gianna Gancia og Bernhard Zimniok. Forslag til beslutning om europæisk humanitær bistand til Front Polisario (B9-0225/2020)
henvist til kor. udv.: DEVE
rådg.udv.: AFET

- Thierry Mariani og Jérôme Rivière. Forslag til beslutning om Tyrkiets handlinger i Libyen i forbindelse med våbenembargoen (B9-0226/2020)
henvist til kor. udv.: AFET

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om beskyttelse af den kristne religiøse og kulturelle arv i Hagia Sophia i Tyrkiet (B9-0227/2020)
henvist til kor. udv.: AFET
rådg.udv.: CULT

- Viktor Uspaskich. Forslag til beslutning om sammenkobling af elnettet og forbedring af konkurrenceevnen i EU (B9-0228/2020)
henvist til kor. udv.: ITRE
rådg.udv.: IMCO

- Gianantonio Da Re. Forslag til beslutning om vejlednings- og uddannelsesforløb for arbejdstagere, der risikerer at miste deres arbejde på grund af en virksomhedskrise (B9-0231/2020)
henvist til kor. udv.: EMPL

- Dominique Bilde. Forslag til beslutning om Tyrkiets omdannelse af Hagia Sophia-basilikaen til moské (B9-0232/2020)
henvist til kor. udv.: AFET
rådg.udv.: CULT

- Thierry Mariani og Jérôme Rivière. Forslag til beslutning om Tyrkiets præsidents anmodning til det tyrkiske statsråd om at omdanne Hagia Sophia-basilikaen i Istanbul til moské (B9-0233/2020)
henvist til kor. udv.: AFET
rådg.udv.: CULT

- Gilbert Collard. Forslag til beslutning om indførelse af et historiemærke til streamingtjenester (B9-0234/2020)
henvist til kor. udv.: CULT

- Catherine Griset. Forslag til beslutning om beskyttelse af den armenske arv i Tyrkiet (B9-0235/2020)
henvist til kor. udv.: AFET
rådg.udv.: CULT

- Christine Anderson. Forslag til beslutning om mænd som ofre for vold i hjemmet (B9-0236/2020)
henvist til kor. udv.: LIBE

- Gianantonio Da Re. Forslag til beslutning om gennemførelse af foranstaltninger til social inklusion af handicappede gennem sport (B9-0237/2020)
henvist til kor. udv.: CULT
rådg.udv.: EMPL

- Julie Lechanteux. Forslag til beslutning om reform af Bosnien-Hercegovinas forfatningsdomstol (B9-0238/2020)
henvist til kor. udv.: AFET

- Viktor Uspaskich. Forslag til beslutning om varigheden af sagsbehandlingen ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (B9-0239/2020)
henvist til kor. udv.: LIBE

- Peter Kofod, Jaak Madison, Rob Rooken, Harald Vilimsky, Charlie Weimers og Bernhard Zimniok. Forslag til beslutning om bedre information til borgerne og muligheder for at give feedback om køreplaner (B9-0240/2020)
henvist til kor. udv.: JURI


25. Godkendelse af protokollerne fra denne mødeperiode og fremsendelse af vedtagne tekster

Protokollen fra dette møde og protokollerne fra møderne den 14. september, 15 september og 16. september 2020 ville blive forelagt Parlamentet til godkendelse ved begyndelsen af næste møde.

Med Parlamentets godkendelse ville de tekster, der var blevet vedtaget under den indeværende mødeperiode, allerede nu blive fremsendt til de heri nævnte instanser.


26. Tidspunkt for næste mødeperiode

Formanden meddelte, at næste mødeperiode ville finde sted den 5. oktober 2020 - 8. oktober 2020.


27. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 16.35.


28. Afbrydelse af sessionen

Formanden erklærede Europa-Parlamentets session for afbrudt.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

generalsekretær

formand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Asimakopoulou Anna-Michelle, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Basso Alessandra, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beghin Tiziana, Bellamy François-Xavier, Benjumea Benjumea Isabel, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogovič Franc, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Buxadé Villalba Jorge, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Carvalhais Isabel, Casa David, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Clune Deirdre, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, Dalli Miriam, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danielsson Johan, Da Re Gianantonio, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Man Filip, Demirel Özlem, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Didier Geoffroy, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Evi Eleonora, Evren Agnès, Falcă Gheorghe, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Gahler Michael, Gál Kinga, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, de Graaff Marcel, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Gruffat Claude, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Heide Hannes, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Holmgren Pär, Homs Ginel Alicia, Hortefeux Brice, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jerković Romana, Joron Virginie, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Kaili Eva, Kaljurand Marina, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagos Ioannis, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Melbārde Dace, Mélin Joëlle, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Milazzo Giuseppe, Miller Leszek, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Neumann Hannah, Niebler Angelika, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Lídia, Picula Tonino, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Piri Kati, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Puigdemont i Casamajó Carles, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Rodríguez-Piñero Inma, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Rougé André, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Santos Isabel, Sardone Silvia, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Scholz Helmut, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szájer József, Szydło Beata, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Terras Riho, Tertsch Hermann, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Toom Yana, Tóth Edina, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Tudose Mihai, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Vollath Bettina, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yenbou Salima, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Fritaget:

Beňová Monika, Maydell Eva, Thun und Hohenstein Róża

Der er på grund af covid-19-pandemien etableret et fjernafstemningssystem (jf. Præsidiets afgørelse af 20. marts 2020 om supplering af afgørelse af 3. maj 2004 om afstemningsregler). De medlemmer, der har deltaget i en afstemning, er opført i dokumentet "Resultat af afstemningerne ved navneopråb", der er vedlagt som bilag til protokollen fra mødet og er tilgængeligt på Parlamentets websted.

Seneste opdatering: 19. august 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik