Hakemisto 
Pöytäkirja
XML 195kPDF 293kWORD 79k
Torstai 17. syyskuuta 2020 - Bryssel
1.Istunnon avaaminen
 2.Äänestystulosten ilmoittaminen
 3.Istunnon jatkaminen
 4.Lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston torjuminen (keskustelu)
 5.Ensimmäiset äänestykset
 6.Lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston torjuminen (jatkoa keskustelulle)
 7.Euroopan kulttuurinen elpyminen (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 8.Kaupunkien ja vihreän infrastruktuurin merkitys – Vihreämpien kaupunkien eurooppalainen teemavuosi 2022 (keskustelu)
 9.Tarve EU:n välittömille humanitaarisille toimille Morian pakolaisleirin tämänhetkisen tilanteen johdosta (keskustelu)
 10.Istunnon jatkaminen
 11.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)
  
11.1.Filippiinien tilanne, mukaan lukien Maria Ressan tapaus
  
11.2.Tri Denis Mukwegen tapaus Kongon demokraattisessa tasavallassa
  
11.3.Mosambikin humanitaarinen tilanne
 12.Äänestystulosten ilmoittaminen
 13.Istunnon jatkaminen
 14.Toiset äänestykset
 15.Istunnon jatkaminen
 16.Äänestystulosten ilmoittaminen
 17.Äänestysselitykset
 18.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 19.Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannat
 20.Valiokuntaan lähettäminen (muutosten jälkeen) (työjärjestyksen 56 artikla)
 21.Valiokuntien yhteistyömenettely (työjärjestyksen 57 artikla)
 22.Päätökset laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä
 23.Valiokunta-aloitteisia mietintöjä koskevien menettelyjen peruuttaminen
 24.Vastaanotetut asiakirjat
 25.Tämän istuntojakson pöytäkirjojen hyväksyminen ja hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 26.Seuraavien istuntojen aikataulu
 27.Istunnon päättäminen
 28.Istuntokauden keskeyttäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 8.30.


2. Äänestystulosten ilmoittaminen

Puhemies luki ääneen lopullisten äänestysten tulokset:

Moottoriajoneuvojen tyyppihyväksyntä (todelliset ajonaikaiset päästöt) ***I
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 5 ja Euro 6) osalta ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta annetun asetuksen (EY) N:o 715/2007 muuttamisesta [COM(2019)0208 - C9-0009/2019 - 2019/0101(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Esther de Lange (A9-0139/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0222)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 14., 15., 16. ja 17. syyskuuta 2020, kohta 12)

VALIOKUNTAAN PALAUTTAMISTA KOSKEVA PYYNTÖ

Hyväksyttiin NHÄ:ssä (601 puolesta, 81 vastaan, 14 tyhjää)

Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto ***I
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi oikeudenmukaisen siirtymän rahaston perustamisesta [COM(2020)0022 - C9-0007/2020 - 2020/0006(COD)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Manolis Kefalogiannis (A9-0135/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0223)

(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 14., 15., 16. ja 17. syyskuuta 2020, kohta 13)

VALIOKUNTAAN PALAUTTAMISTA KOSKEVA PYYNTÖ

Hyväksyttiin NHÄ:ssä (610 puolesta, 23 vastaan, 63 tyhjää)

Asevienti: yhteisen kannan 2008/944/YUTP täytäntöönpano
Mietintö aseviennistä: yhteisen kannan 2008/944/YUTP täytäntöönpano [2020/2003(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Hannah Neumann (A9-0137/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0224)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 14., 15., 16. ja 17. syyskuuta 2020, kohta 14)

Puhemies luki ääneen seuraaviin asiakirjoihin esitetyistä tarkistuksista toimitettujen äänestysten tulokset:

Toimenpiteiden vahvistaminen kestäviä rautatiemarkkinoita varten covid-19-pandemian johdosta ***I
[COM(2020)0260 - C9-0186/2020 - 2020/0127(COD)] - TRAN-valiokunta

(yksinkertainen enemmistö)

TARKISTUKSET

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2020)0236)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 14., 15., 16. ja 17. syyskuuta 2020, kohta 26)

Ylimääräisen Eurooppa-neuvoston kokouksen valmistelu, erityisesti vaarallinen eskaloituminen ja Turkin rooli itäisellä Välimerellä
Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0260/2020

(yksinkertainen enemmistö)

TARKISTUKSET

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2020)0230)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 14., 15., 16. ja 17. syyskuuta 2020, kohta 20)

Valko-Venäjän tilanne
Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0271/2020

(yksinkertainen enemmistö)

TARKISTUKSET

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2020)0231)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 14., 15., 16. ja 17. syyskuuta 2020, kohta 21)

Venäjän tilanne ja Aleksei Navalnyin myrkyttäminen
Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0280/2020

(yksinkertainen enemmistö)

TARKISTUKSET

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2020)0232)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 14., 15., 16. ja 17. syyskuuta 2020, kohta 22)

(Istunto keskeytettiin klo 8.34.)


3. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 8.45.


4. Lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston torjuminen (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston torjuminen (2020/2702(RSP))

Ylva Johansson (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Jeroen Lenaers PPE-ryhmän puolesta, Birgit Sippel S&D-ryhmän puolesta, Hilde Vautmans Renew-ryhmän puolesta, Christine Anderson ID-ryhmän puolesta, Saskia Bricmont Verts/ALE-ryhmän puolesta, Jorge Buxadé Villalba ECR-ryhmän puolesta, Anne-Sophie Pelletier GUE/NGL-ryhmän puolesta, Ewa Kopacz, Javier Moreno Sánchez, France Jamet, Marcel Kolaja, Jadwiga Wiśniewska, Marion Walsmann, Josianne Cutajar, Jean-Lin Lacapelle, Assita Kanko, Lena Düpont, Beata Kempa, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Javier Zarzalejos ja Laura Ferrara.

(jatkoa keskustelulle: istunnon pöytäkirja 17.9.2020, kohta 6)


5. Ensimmäiset äänestykset

Parlamentin äänestettäväksi annettiin lopulliset äänestykset seuraavista asiakirjoista:

—   Sen toteaminen, että on olemassa selvä vaara, että Puolan tasavalta loukkaa vakavasti oikeusvaltioperiaatetta
Väliaikainen mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi sen toteamisesta, että on olemassa selvä vaara, että Puolan tasavalta loukkaa vakavasti oikeusvaltioperiaatetta [COM(2017)0835 - 2017/0360R(NLE)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Juan Fernando López Aguilar (A9-0138/2020)

—   Strateginen lähestymistapa ympäristössä oleviin lääkeaineisiin
Päätöslauselmaesitys B9-0242/2020

—   EU:n rakennuskannan energiatehokkuuspotentiaalin maksimointi
Mietintö EU:n rakennuskannan energiatehokkuuspotentiaalin maksimoinnista [2020/2070(INI)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Ciarán Cuffe (A9-0134/2020)

—   Lääkepula - kuinka ratkaista kasvava ongelma
Mietintö lääkepulasta – kuinka ratkaista kasvava ongelma [2020/2071(INI)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Nathalie Colin-Oesterlé (A9-0142/2020)

—   Romanien kansallisten integrointistrategioiden täytäntöönpano: romanitaustaisiin henkilöihin kohdistuvien kielteisten asenteiden torjunta Euroopassa
Mietintö romanien kansallisten integrointistrategioiden täytäntöönpanosta: romanitaustaisiin henkilöihin kohdistuvien kielteisten asenteiden torjunta Euroopassa [2020/2011(INI)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Romeo Franz (A9-0147/2020)

—   Ylimääräisen Eurooppa-neuvoston kokouksen valmistelu, erityisesti vaarallinen eskaloituminen ja Turkin rooli itäisellä Välimerellä
Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0260/2020

—   Valko-Venäjän tilanne
Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0271/2020;

—   Venäjän tilanne ja Aleksei Navalnyin myrkyttäminen
Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0280/2020.

Parlamentin äänestettäväksi annettiin seuraaviin asiakirjoihin esitetyt tarkistukset:

—   Tri Denis Mukwegen tapaus Kongon demokraattisessa tasavallassa
Työjärjestyksen 144 artiklan 5 kohdan ja 132 artiklan 4 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätetty yhteinen päätöslauselmaesitys, joka korvaa päätöslauselmaesitykset B9-0287/2020, B9-0288/2020, B9-0289/2020, B9-0293/2020, B9-0296/2020 ja B9-0298/2020 ja jonka ovat jättäneet käsiteltäväksi Michael Gahler, Loránt Vincze, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Isabel Wiseler-Lima, Krzysztof Hetman, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Luděk Niedermayer, Janina Ochojska, David Lega, Stelios Kympouropoulos, Benoît Lutgen, Stanislav Polčák, Antonio López-Istúriz White, Peter Pollák, Michal Wiezik, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Michaela Šojdrová, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Romana Tomc, Maria Walsh, Loucas Fourlas, Lefteris Christoforou ja Tomáš Zdechovský PPE-ryhmän puolesta, Kati Piri ja Maria Arena S&D-ryhmän puolesta, Frédérique Ries, Clotilde Armand, Petras Auštrevičius, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Nicolae Ştefănuță ja Ramona Strugariu Renew-ryhmän puolesta, Salima Yenbou Verts/ALE-ryhmän puolesta, Assita Kanko ECR-ryhmän puolesta, Marisa Matias GUE/NGL-ryhmän puolesta ja Fabio Massimo Castaldo tri Denis Mukwegen tapauksesta Kongon demokraattisessa tasavallassa (2020/2783(RSP)) (RC-B9-0287/2020)

—   Mosambikin humanitaarinen tilanne
Työjärjestyksen 144 artiklan 5 kohdan ja 132 artiklan 4 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätetty yhteinen päätöslauselmaesitys, joka korvaa päätöslauselmaesitykset B9-0300/2020, B9-0301/2020, B9-0302/2020, B9-0303/2020 ja B9-0304/2020 ja jonka ovat jättäneet käsiteltäväksi Michael Gahler, Paulo Rangel, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Isabel Wiseler-Lima, Krzysztof Hetman, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Luděk Niedermayer, Janina Ochojska, David Lega, Stelios Kympouropoulos, Benoît Lutgen, Stanislav Polčák, Antonio López-Istúriz White, Peter Pollák, Michal Wiezik, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Michaela Šojdrová, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Romana Tomc, Loránt Vincze, György Hölvényi, Maria Walsh, Loucas Fourlas, Lefteris Christoforou ja Tomáš Zdechovský PPE-ryhmän puolesta, Kati Piri ja Carlos Zorrinho S&D-ryhmän puolesta, Jan-Christoph Oetjen, Petras Auštrevičius, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță ja Ramona Strugariu Renew-ryhmän puolesta, Katrin Langensiepen Verts/ALE-ryhmän puolesta, Ryszard Czarnecki, Grzegorz Tobiszowski, Joanna Kopcińska, Jadwiga Wiśniewska, Adam Bielan, Elżbieta Kruk, Karol Karski, Anna Fotyga, Assita Kanko ja Bogdan Rzońca ECR-ryhmän puolesta ja Fabio Massimo Castaldo Mosambikin humanitaarisesta tilanteesta (2020/2784(RSP)) (RC-B9-0300/2020)

—   Covid-19-pandemia: terveysarviointien ja riskiluokituksen koordinointi EU:ssa sekä vaikutukset Schengenin alueeseen ja sisämarkkinoihin
Työjärjestyksen 144 artiklan 5 kohdan ja 132 artiklan 4 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätetty yhteinen päätöslauselmaesitys, joka korvaa päätöslauselmaesitykset B9-0257/2020, B9-0259/2020, B9-0261/2020, B9-0265/2020 ja B9-0269/2020 ja jonka ovat jättäneet käsiteltäväksi Esther de Lange, Andreas Schwab, Peter Liese ja Roberta Metsola PPE-ryhmän puolesta, Sara Cerdas S&D-ryhmän puolesta, Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță ja Dita Charanzová Renew-ryhmän puolesta, Petra De Sutter, Anna Cavazzini, Francisco Guerreiro, Monika Vana ja Tilly Metz Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Kateřina Konečná GUE/NGL-ryhmän puolesta covid-19-pandemiasta: terveysarviointien ja riskiluokituksen koordinointi EU:ssa sekä vaikutukset Schengenin alueeseen ja sisämarkkinoihin (2020/2780(RSP)) (RC-B9-0257/2020)

—   Kaupunkien ja vihreän infrastruktuurin merkitys – Vihreämpien kaupunkien eurooppalainen teemavuosi 2022
Päätöslauselmaesitys B9-0243/2020.

Äänestykset olivat avoinna klo 10.45 saakka.

Äänestykset toimitettiin.

Äänestystulokset ilmoitetaan klo 12.30.


6. Lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston torjuminen (jatkoa keskustelulle)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston torjuminen (2020/2702(RSP))

(keskustelun alku: istunnon pöytäkirja 17.9.2020, kohta 4)

Ylva Johansson (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


7. Euroopan kulttuurinen elpyminen (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Komission julkilausuma: Euroopan kulttuurinen elpyminen (2019/2708(RSP))

Keskustelu käytiin 10. heinäkuuta 2020 (istunnon pöytäkirja 10.7.2020, kohta 10).

Työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

—   Alexis Georgoulis ja Niyazi Kizilyürek GUE/NGL-ryhmän puolesta Euroopan kulttuurisesta elpymisestä (2020/2708(RSP)) (B9-0246/2020)

—   Tomasz Frankowski PPE-ryhmän puolesta Euroopan kulttuurisesta elpymisestä (2020/2708(RSP)) (B9-0249/2020)

—   Laurence Farreng, Stéphane Séjourné, Vlad-Marius Botoş, Ilana Cicurel, Radka Maxová, Monica Semedo, Morten Løkkegaard, Petras Auštrevičius, Ramona Strugariu, Claudia Gamon, Irène Tolleret, Nicola Danti, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Marie-Pierre Vedrenne, Andrus Ansip, Olivier Chastel, Chrysoula Zacharopoulou, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Fabienne Keller, Katalin Cseh, Samira Rafaela, Christophe Grudler, Martina Dlabajová, Stéphanie Yon-Courtin ja Maite Pagazaurtundúa Renew-ryhmän puolesta Euroopan kulttuurisesta elpymisestä (2020/2708(RSP)) (B9-0250/2020).

Äänestys: istunnon pöytäkirja 17.9.2020, kohta 16.


8. Kaupunkien ja vihreän infrastruktuurin merkitys – Vihreämpien kaupunkien eurooppalainen teemavuosi 2022 (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000039/2020) Sirpa Pietikäinen, Christel Schaldemose, Karin Karlsbro, Bas Eickhout, Jadwiga Wiśniewska ja Idoia Villanueva Ruiz ENVI-valiokunnan puolesta komissiolle: Kaupunkien ja vihreän infrastruktuurin merkitys – Vihreämpien kaupunkien eurooppalainen teemavuosi 2022 (B9-0014/2020)

Christel Schaldemose esitteli kysymyksen.

Virginijus Sinkevičius (komission jäsen) vastasi kysymykseen.

Työjärjestyksen 136 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

—   Sirpa Pietikäinen, Christel Schaldemose, Karin Karlsbro, Bas Eickhout, Jadwiga Wiśniewska ja Idoia Villanueva Ruiz ENVI-valiokunnan puolesta vihreämpien kaupunkien eurooppalaisesta teemavuodesta 2022 (2019/2805(RSP)) (B9-0243/2020).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 17.9.2020, kohta 12.


9. Tarve EU:n välittömille humanitaarisille toimille Morian pakolaisleirin tämänhetkisen tilanteen johdosta (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Tarve EU:n välittömille humanitaarisille toimille Morian pakolaisleirin tämänhetkisen tilanteen johdosta (2020/2781(RSP))

Ylva Johansson (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Roberta Metsola PPE-ryhmän puolesta, Iratxe García Pérez S&D-ryhmän puolesta, Sophia in 't Veld Renew-ryhmän puolesta, Gilles Lebreton ID-ryhmän puolesta ja Terry Reintke Verts/ALE-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Katarina BARLEY

Puheenvuorot: Emmanouil Fragkos ECR-ryhmän puolesta, Elena Kountoura GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Ioannis Lagos, Malin Björk kahden aikaisemman puhujan puheenvuoroista (puhemies merkitsi ylös hänen huomautuksensa), Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Kati Piri, Malik Azmani, Gianantonio Da Re, Tineke Strik, Carlo Fidanza, Miguel Urbán Crespo, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Jeroen Lenaers, Birgit Sippel, Maite Pagazaurtundúa, Teuvo Hakkarainen, Damien Carême, Helmut Geuking, Malin Björk, Antoni Comín i Oliveres, Loucas Fourlas, Juan Fernando López Aguilar, Jan-Christoph Oetjen, Bernhard Zimniok, Damian Boeselager, Hermann Tertsch, Pernando Barrena Arza, Lena Düpont, Eva Kaili, Hilde Vautmans, Diana Riba i Giner, Marisa Matias, Karlo Ressler, Pietro Bartolo, Barry Andrews, Margrete Auken, Idoia Villanueva Ruiz, Othmar Karas, Claudia Gamon, Michaela Šojdrová ja Samira Rafaela.

Ylva Johansson käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

(Istunto keskeytettiin klo 11.11.)


10. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 11.23.


11. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)

(päätöslauselmaesitysten aiheiden ja laatijoiden osalta katso istunnon pöytäkirja 16.9.2020, kohta 17.)


11.1. Filippiinien tilanne, mukaan lukien Maria Ressan tapaus

Päätöslauselmaesitykset B9-0290/2020, B9-0291/2020, B9-0292/2020, B9-0294/2020, B9-0295/2020 ja B9-0297/2020 (2019/2782(RSP))

Puheenvuorot: Hannah Neumann ja Frédérique Ries keskustelun järjestämisestä (puhemies selvensi asiaa).

Hannah Neumann, Isabel Wiseler-Lima, Niels Fuglsang ja Bernard Guetta esittelivät päätöslauselmaesitykset B9-0292/2020, B9-0295/2020, B9-0294/2020 ja B9-0297/2020.

Puhetta johti
varapuhemies Klára DOBREV

Miguel Urbán Crespo ja Adam Bielan esittelivät päätöslauselmaesitykset B9-0290/2020 ja B9-0291/2020.

Puheenvuorot: Maria Arena S&D-ryhmän puolesta ja Lars Patrick Berg ID-ryhmän puolesta.

Jutta Urpilainen (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 17.9.2020, kohta 16.


11.2. Tri Denis Mukwegen tapaus Kongon demokraattisessa tasavallassa

Päätöslauselmaesitykset B9-0286/2020, B9-0287/2020, B9-0288/2020, B9-0289/2020, B9-0293/2020, B9-0296/2020 ja B9-0298/2020 (2019/2783(RSP))

Maria Arena, Dominique Bilde, Loránt Vincze, Frédérique Ries, Salima Yenbou, Marisa Matias ja Assita Kanko esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Krzysztof Hetman PPE-ryhmän puolesta, Carlos Zorrinho S&D-ryhmän puolesta, Hilde Vautmans Renew-ryhmän puolesta, Christine Anderson ID-ryhmän puolesta, Jadwiga Wiśniewska ECR-ryhmän puolesta, Isabel Wiseler-Lima, Evelyn Regner, Samira Rafaela ja Evin Incir.

Jutta Urpilainen (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 17.9.2020, kohta 16.


11.3. Mosambikin humanitaarinen tilanne

Päätöslauselmaesitykset B9-0286/2020, B9-0299/2020, B9-0300/2020, B9-0301/2020, B9-0302/2020, B9-0303/2020 ja B9-0304/2020 (2019/2784(RSP))

Paulo Rangel, Carlos Zorrinho, Jan-Christoph Oetjen, Katrin Langensiepen, Ryszard Czarnecki, Marisa Matias ja Lars Patrick Berg esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Željana Zovko PPE-ryhmän puolesta, Nacho Sánchez Amor S&D-ryhmän puolesta, Charles Goerens Renew-ryhmän puolesta ja Isabel Santos.

Jutta Urpilainen (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 17.9.2020, kohta 16.


12. Äänestystulosten ilmoittaminen

Puhemies luki ääneen lopullisten äänestysten tulokset:

Sen toteaminen, että on olemassa selvä vaara, että Puolan tasavalta loukkaa vakavasti oikeusvaltioperiaatetta
Väliaikainen mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi sen toteamisesta, että on olemassa selvä vaara, että Puolan tasavalta loukkaa vakavasti oikeusvaltioperiaatetta [COM(2017)0835 - 2017/0360R(NLE)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Juan Fernando López Aguilar (A9-0138/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0225)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 14., 15., 16. ja 17. syyskuuta 2020, kohta 15)

Strateginen lähestymistapa ympäristössä oleviin lääkeaineisiin
Päätöslauselmaesitys B9-0242/2020

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0226)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 14., 15., 16. ja 17. syyskuuta 2020, kohta 16)

EU:n rakennuskannan energiatehokkuuspotentiaalin maksimointi
Mietintö EU:n rakennuskannan energiatehokkuuspotentiaalin maksimoinnista [2020/2070(INI)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Ciarán Cuffe (A9-0134/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0227)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 14., 15., 16. ja 17. syyskuuta 2020, kohta 17)

Lääkepula - kuinka ratkaista kasvava ongelma
Mietintö lääkepulasta – kuinka ratkaista kasvava ongelma [2020/2071(INI)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Nathalie Colin-Oesterlé (A9-0142/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0228)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 14., 15., 16. ja 17. syyskuuta 2020, kohta 18)

Romanien kansallisten integrointistrategioiden täytäntöönpano: romanitaustaisiin henkilöihin kohdistuvien kielteisten asenteiden torjunta Euroopassa
Mietintö romanien kansallisten integrointistrategioiden täytäntöönpanosta: romanitaustaisiin henkilöihin kohdistuvien kielteisten asenteiden torjunta Euroopassa [2020/2011(INI)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Romeo Franz (A9-0147/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0229)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 14., 15., 16. ja 17. syyskuuta 2020, kohta 19)

Ylimääräisen Eurooppa-neuvoston kokouksen valmistelu, erityisesti vaarallinen eskaloituminen ja Turkin rooli itäisellä Välimerellä
Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0260/2020

(yksinkertainen enemmistö)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0230)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 14., 15., 16. ja 17. syyskuuta 2020, kohta 20)

(Päätöslauselmaesitys B9-0258/2020 raukesi.)

Valko-Venäjän tilanne
Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0271/2020

(yksinkertainen enemmistö)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0231)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 14., 15., 16. ja 17. syyskuuta 2020, kohta 21)

(Päätöslauselmaesitys B9-0273/2020 raukesi.)

Venäjän tilanne ja Aleksei Navalnyin myrkyttäminen
Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0280/2020

(yksinkertainen enemmistö)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0232)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 14., 15., 16. ja 17. syyskuuta 2020, kohta 22)

(Päätöslauselmaesitys B9-0279/2020 raukesi.)

Puhemies luki ääneen seuraaviin asiakirjoihin esitetyistä tarkistuksista toimitettujen äänestysten tulokset:

Tri Denis Mukwegen tapaus Kongon demokraattisessa tasavallassa
Yhteinen päätöslauselmaesitys (RC-B9-0287/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

TARKISTUKSET

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2020)0234)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 14., 15., 16. ja 17. syyskuuta 2020, kohta 24)

Mosambikin humanitaarinen tilanne
Yhteinen päätöslauselmaesitys (RC-B9-0300/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

TARKISTUKSET

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2020)0235)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 14., 15., 16. ja 17. syyskuuta 2020, kohta 25)

Covid-19-pandemia: terveysarviointien ja riskiluokituksen koordinointi EU:ssa sekä vaikutukset Schengenin alueeseen ja sisämarkkinoihin
Yhteinen päätöslauselmaesitys (RC-B9-0257/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

TARKISTUKSET

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2020)0240)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 14., 15., 16. ja 17. syyskuuta 2020, kohta 30)

Kaupunkien ja vihreän infrastruktuurin merkitys – Vihreämpien kaupunkien eurooppalainen teemavuosi 2022
Päätöslauselmaesitys B9-0243/2020

(yksinkertainen enemmistö)

TARKISTUKSET

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2020)0240)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 14., 15., 16. ja 17. syyskuuta 2020, kohta 31)

(Istunto keskeytettiin klo 12.40.)


13. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 12.59.


14. Toiset äänestykset

Parlamentin äänestettäväksi annettiin lopulliset äänestykset seuraavista asiakirjoista:

—   Filippiinien tilanne, mukaan lukien Maria Ressan tapaus
Työjärjestyksen 144 artiklan 5 kohdan ja 132 artiklan 4 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätetty yhteinen päätöslauselmaesitys, joka korvaa päätöslauselmaesitykset B9-0290/2020, B9-0291/2020, B9-0292/2020, B9-0294/2020, B9-0295/2020 ja B9-0297/2020 ja jonka ovat jättäneet käsiteltäväksi Michael Gahler, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Krzysztof Hetman, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Luděk Niedermayer, Janina Ochojska, David Lega, Stelios Kympouropoulos, Benoît Lutgen, Stanislav Polčák, Antonio López-Istúriz White, Peter Pollák, Michal Wiezik, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Michaela Šojdrová, Magdalena Adamowicz, Romana Tomc, Loránt Vincze, Maria Walsh, Loucas Fourlas, Lefteris Christoforou ja Tomáš Zdechovský PPE-ryhmän puolesta, Kati Piri, Marianne Vind ja Niels Fuglsang S&D-ryhmän puolesta, Bernard Guetta, Clotilde Armand, Petras Auštrevičius, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță ja Ramona Strugariu Renew-ryhmän puolesta, Hannah Neumann Verts/ALE-ryhmän puolesta, Anna Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Ruža Tomašić ja Elżbieta Kruk ECR-ryhmän puolesta, Miguel Urbán Crespo GUE/NGL-ryhmän puolesta ja Fabio Massimo Castaldo Filippiinien tilanteesta, mukaan lukien Maria Ressan tapaus (2020/2782(RSP)) (RC-B9-0290/2020)

—   Tri Denis Mukwegen tapaus Kongon demokraattisessa tasavallassa
Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0287/2020

—   Mosambikin humanitaarinen tilanne
Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0300/2020

—   Toimenpiteiden vahvistaminen kestäviä rautatiemarkkinoita varten covid-19-pandemian johdosta ***I
[COM(2020)0260 - C9-0186/2020 - 2020/0127(COD)] - TRAN-valiokunta

—   Lisätalousarvioesitys nro 8 varainhoitovuoden 2020 yleiseen talousarvioon: Maksumäärärahojen lisäys hätätilanteen tukivälinettä varten covid-19-rokotestrategian rahoittamiseksi sekä koronaviruksen vaikutusten lieventämistä koskevaa toista investointialoitetta varten
[10696/2020 - C9-0290/2020 - 2020/1997(BUD)] - BUDG-valiokunta

—   Työjärjestyksen 112 artiklan 2 kohdan, 3 kohdan ja 4 kohdan c alakohdan mukainen vastalause: useiden aineiden jäämien enimmäismäärät, muun muassa flonikamidi, haloksifoppi ja mandestrobiini
Työjärjestyksen 112 artiklan 2 ja 3 kohdan ja 4 kohdan c alakohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys ehdotuksesta komission asetukseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II, III ja IV muuttamisesta siltä osin kuin on kyse sykloksidiimin, flonikamidin, haloksifopin, mandestrobiinin, mepikvatin, Metschnikowia fructicola -kannan NRRL Y-27328 ja proheksadionin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla (D063880/06 - 2020/2734(RPS)) (B9-0245/2020) - ENVI-valiokunta - Asiasta vastaava jäsen: Michèle Rivasi

—   Euroopan kulttuurinen elpyminen
Työjärjestyksen 132 artiklan 2 ja 4 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätetty yhteinen päätöslauselmaesitys, joka korvaa päätöslauselmaesitykset B9-0246/2020, B9-0249/2020 ja B9-0250/2020 ja jonka ovat jättäneet käsiteltäväksi Tomasz Frankowski, Michaela Šojdrová ja Sabine Verheyen PPE-ryhmän puolesta, Petra Kammerevert S&D-ryhmän puolesta, Laurence Farreng, Stéphane Séjourné, Irena Joveva, Vlad-Marius Botoş, Ilana Cicurel, Radka Maxová, Monica Semedo, Petras Auštrevičius, Ramona Strugariu, Claudia Gamon, Nicola Danti, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Marie-Pierre Vedrenne, Chrysoula Zacharopoulou, Clotilde Armand, Fabienne Keller, Martina Dlabajová ja Irène Tolleret Renew-ryhmän puolesta, Niklas Nienaß Verts/ALE-ryhmän puolesta, Dace Melbārde, Elżbieta Kruk ja Andrey Slabakov ECR-ryhmän puolesta, Niyazi Kizilyürek ja Alexis Georgoulis GUE/NGL-ryhmän puolesta Euroopan kulttuurisesta elpymisestä (2020/2708(RSP)) (RC-B9-0246/2020)

—   Covid-19-pandemia: terveysarviointien ja riskiluokituksen koordinointi EU:ssa sekä vaikutukset Schengenin alueeseen ja sisämarkkinoihin
Työjärjestyksen 132 artiklan 2 ja 4 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätetty yhteinen päätöslauselmaesitys, joka korvaa päätöslauselmaesitykset B9-0257/2020, B9-0259/2020, B9-0261/2020, B9-0265/2020 ja B9-0269/2020 ja jonka ovat jättäneet käsiteltäväksi Esther de Lange, Andreas Schwab, Peter Liese ja Roberta Metsola PPE-ryhmän puolesta, Sara Cerdas S&D-ryhmän puolesta, Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță ja Dita Charanzová Renew-ryhmän puolesta, Petra De Sutter, Anna Cavazzini, Francisco Guerreiro, Monika Vana ja Tilly Metz Verts/ALE-ryhmän puolesta, Kateřina Konečná GUE/NGL-ryhmän puolesta covid-19-pandemiasta: terveysarviointien ja riskiluokituksen koordinointi EU:ssa sekä vaikutukset Schengenin alueeseen ja sisämarkkinoihin (2020/2780(RSP)) (RC-B9-0257/2020)

—   Kaupunkien ja vihreän infrastruktuurin merkitys – Vihreämpien kaupunkien eurooppalainen teemavuosi 2022
Päätöslauselmaesitys B9-0243/2020.

Äänestykset olivat avoinna klo 14.15 saakka.

Äänestykset toimitettiin.

Äänestystulokset ilmoitetaan klo16.30.

(Istunto keskeytettiin klo 14.15.)


Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

15. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 16.33.


16. Äänestystulosten ilmoittaminen

Puhemies luki ääneen lopullisten äänestysten tulokset:

Filippiinien tilanne, mukaan lukien Maria Ressan tapaus
Yhteinen päätöslauselmaesitys (RC-B9-0290/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0233)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 14., 15., 16. ja 17. syyskuuta 2020, kohta 23)

Tri Denis Mukwegen tapaus Kongon demokraattisessa tasavallassa
Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0287/2020

(yksinkertainen enemmistö)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0234)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 14., 15., 16. ja 17. syyskuuta 2020, kohta 24)

(Päätöslauselmaesitys B9-0286/2020 raukesi.)

Mosambikin humanitaarinen tilanne
Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0300/2020

(yksinkertainen enemmistö)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0235)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 14., 15., 16. ja 17. syyskuuta 2020, kohta 25)

(Päätöslauselmaesitykset B9-0285/2020 ja B9-0299/2020 raukesivat.)

Toimenpiteiden vahvistaminen kestäviä rautatiemarkkinoita varten covid-19-pandemian johdosta ***I
[COM(2020)0260 - C9-0186/2020 - 2020/0127(COD)] - TRAN-valiokunta

(yksinkertainen enemmistö)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin muutettuna (P9_TA(2020)0236)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 14., 15., 16. ja 17. syyskuuta 2020, kohta 26)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.

Lisätalousarvioesitys nro 8 varainhoitovuoden 2020 yleiseen talousarvioon: Maksumäärärahojen lisäys hätätilanteen tukivälinettä varten covid-19-rokotestrategian rahoittamiseksi sekä koronaviruksen vaikutusten lieventämistä koskevaa toista investointialoitetta varten
[10696/2020 - C9-0290/2020 - 2020/1997(BUD)] - BUDG-valiokunta

(yksinkertainen enemmistö)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P9_TA(2020)0237)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 14., 15., 16. ja 17. syyskuuta 2020, kohta 27)

Työjärjestyksen 112 artiklan 2 kohdan, 3 kohdan ja 4 kohdan c alakohdan mukainen vastalause: useiden aineiden jäämien enimmäismäärät, muun muassa flonikamidi, haloksifoppi ja mandestrobiini
Työjärjestyksen 112 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys ehdotuksesta komission asetukseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II, III ja IV muuttamisesta siltä osin kuin on kyse sykloksidiimin, flonikamidin, haloksifopin, mandestrobiinin, mepikvatin, Metschnikowia fructicola -kannan NRRL Y-27328 ja proheksadionin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla (D063880/06 - 2020/2734(RPS)) (B9-0245/2020) - ENVI-valiokunta - Asiasta vastaava jäsen: Michèle Rivasi

(parlamentin jäsenten enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0238)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 14., 15., 16. ja 17. syyskuuta 2020, kohta 28)

Euroopan kulttuurinen elpyminen
Yhteinen päätöslauselmaesitys (RC-B9-0246/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0239)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 14., 15., 16. ja 17. syyskuuta 2020, kohta 29)

Covid-19-pandemia: terveysarviointien ja riskiluokituksen koordinointi EU:ssa sekä vaikutukset Schengenin alueeseen ja sisämarkkinoihin
Yhteinen päätöslauselmaesitys (RC-B9-0257/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0240)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 14., 15., 16. ja 17. syyskuuta 2020, kohta 30)

(Päätöslauselmaesitys B9-0267/2020 raukesi.)

Kaupunkien ja vihreän infrastruktuurin merkitys – Vihreämpien kaupunkien eurooppalainen teemavuosi 2022
Päätöslauselmaesitys B9-0243/2020

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0241)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 14., 15., 16. ja 17. syyskuuta 2020, kohta 31)


17. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 194 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset ovat saatavilla jäsenten sivuilla parlamentin verkkosivustolla.

Äänestysselitysten enimmäispituus voi poikkeuksellisesti olla 400 sanaa.


18. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset kirjataan asiakirjaan ”Nimenhuutoäänestysten tulokset”, joka on istunnon pöytäkirjan liitteenä ja saatavilla parlamentin verkkosivustolla. Ne mainitaan vain tiedoksi eivätkä ne muuta täysistunnossa ilmoitettua äänestystulosta.

Asiakirjaa päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan istuntojakson jälkeen.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


19. Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannat

Puhemies ilmoitti työjärjestyksen 63 artiklan 1 kohdan mukaisesti vastaanottaneensa neuvoston seuraavat kannat ja perusteet niiden vahvistamiselle sekä komission kannan:

- Neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistama kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2014/65/EU muuttamisesta – Neuvosto hyväksynyt 20 päivänä heinäkuuta 2020 (06799/1/2020 - C9-0291/2020 – 2018/0047(COD)) - (09424/2020 - COM(2020)0356)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistama kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi yrityksille suunnatun joukkorahoituspalvelun eurooppalaisista tarjoajista sekä asetuksen (EU) 2017/1129 ja direktiivin (EU) 2019/1937 muuttamisesta – Neuvoston perustelut – Hyväksytty neuvostossa 20. heinäkuuta 2020 (06800/1/2020 - C9-0292/2020 – 2018/0048(COD)) - (09425/2020 - COM(2020)0356)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

Kolmen kuukauden määräaika, jonka kuluessa parlamentti vahvistaa kantansa, alkaa näin ollen huomisesta 18. syyskuuta 2020.


20. Valiokuntaan lähettäminen (muutosten jälkeen) (työjärjestyksen 56 artikla)

ITRE-valiokunta

- Kohti WTO:n sääntöjen mukaista hiilidioksidipäästöjä koskevaa EU:n tullimekanismia (2020/2043(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: INTA (työjärjestyksen 57 artikla), BUDG, ECON (työjärjestyksen 57 artikla), ITRE


21. Valiokuntien yhteistyömenettely (työjärjestyksen 57 artikla)

(puheenjohtajakokouksen päätös 22. heinäkuuta 2020)

CULT-valiokunta

- Digitaalisen koulutuspolitiikan muotoilu (2020/2135(INI))
(lausuntoa varten: EMPL (työjärjestyksen 57 artikla), FEMM)

AFCO-valiokunta

- Avoimuuden ja lahjomattomuuden vahvistaminen EU:n toimielimissä perustamalla riippumaton EU:n eettinen elin (2020/2133(INI))
(lausuntoa varten: CONT, ECON, JURI (työjärjestyksen 57 artikla), PETI)

- Parlamentin aloiteoikeus (2020/2132(INI))
(lausuntoa varten: JURI (työjärjestyksen 57 artikla))

JURI-valiokunta

- Yritysten huolellisuusvelvoite ja vastuuvelvollisuus (2020/2129(INL))
(lausuntoa varten: AFET (työjärjestyksen 57 artikla), DEVE, INTA (työjärjestyksen 57 artikla), ECON)

ECON-valiokunta

- Euroopan investointipankin rahoitustoiminta – vuosikertomus 2020 (2020/2124(INI))
(lausuntoa varten: DEVE, BUDG (työjärjestyksen 57 artikla))

AFET-valiokunta

- EU:n ja Aasian yhteydet (2020/2115(INI))
(lausuntoa varten: INTA (työjärjestyksen 57 artikla), TRAN (työjärjestyksen 57 artikla))

- EU ja monenvälisyyden puolustaminen (2020/2114(INI))
(lausuntoa varten: INTA (työjärjestyksen 57 artikla))


22. Päätökset laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä

Päätökset laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 47 artikla)

(puheenjohtajakokouksen päätös 22. heinäkuuta 2020)

JURI-valiokunta

- Riita-asioiden vastuullinen yksityisrahoitus (2020/2130(INL))
(lausuntoa varten: ECON)

- Yritysten huolellisuusvelvoite ja vastuuvelvollisuus (2020/2129(INL))
(lausuntoa varten: AFET (työjärjestyksen 57 artikla), DEVE, INTA (työjärjestyksen 57 artikla), ECON)

Päätökset laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 54 artikla)

(puheenjohtajakokouksen päätös 22. heinäkuuta 2020)

JURI-valiokunta

- Yritysten kestävä hallinnointi (2020/2137(INI))
(lausuntoa varten: INTA, ECON, EMPL, ENVI)

AFCO-valiokunta

- SEU:n 50 artiklan soveltamisen arviointi (2020/2136(INI))
(lausuntoa varten: AFET, INTA, EMPL)

- Avoimuuden ja lahjomattomuuden vahvistaminen EU:n toimielimissä perustamalla riippumaton EU:n eettinen elin (2020/2133(INI))
(lausuntoa varten: CONT, ECON, JURI (työjärjestyksen 57 artikla), PETI)

- Parlamentin aloiteoikeus (2020/2132(INI))
(lausuntoa varten: JURI (työjärjestyksen 57 artikla))

CULT-valiokunta

- Digitaalisen koulutuspolitiikan muotoilu (2020/2135(INI))
(lausuntoa varten: EMPL (työjärjestyksen 57 artikla), FEMM)

AFET-valiokunta

- Ilmastonmuutoksen vaikutukset ihmisoikeuksiin ja ympäristönsuojelijoiden rooli siinä (2020/2134(INI))
(lausuntoa varten: DEVE, ENVI, LIBE)

- Ihmisoikeuksien suojelu ja EU:n ulkoinen muuttoliikepolitiikka (2020/2116(INI))
(lausuntoa varten: DEVE, LIBE, FEMM)

- EU:n ja Aasian yhteydet (2020/2115(INI))
(lausuntoa varten: INTA (työjärjestyksen 57 artikla), TRAN (työjärjestyksen 57 artikla))

- EU ja monenvälisyyden puolustaminen (2020/2114(INI))
(lausuntoa varten: INTA (työjärjestyksen 57 artikla))

- Alueellisen vakauden ja turvallisuuden edistäminen laajemmalla Lähi-idän alueella (2020/2113(INI))

- Arktinen alue: mahdollisuudet, huolenaiheet ja turvallisuushaasteet (2020/2112(INI))

- Covid-19-pandemian ulkopoliittiset seuraukset (2020/2111(INI))

ITRE-valiokunta

- Uusi eurooppalaisia pk-yrityksiä koskeva strategia (2020/2131(INI))
(lausuntoa varten: INTA, ECON, EMPL, IMCO, TRAN, AGRI, CULT, JURI)

CONT-valiokunta

- Kuinka tehokkaasti jäsenvaltiot käyttävät solidaarisuusrahaston kautta (luonnonkatastrofien vuoksi) myönnettyjä EU:n varoja? (2020/2127(INI))
(lausuntoa varten: BUDG)

- Monivuotinen rahoituskehys 2021–2027: harvainvaltaisten rakenteiden torjuminen, EU:n varojen suojeleminen petoksilta ja eturistiriidat (2020/2126(INI))
(lausuntoa varten: AGRI)

PETI-valiokunta

- Euroopan oikeusasiamiehen toiminta – vuosikertomus 2020 (2020/2125(INI))

ECON-valiokunta

- Euroopan investointipankin rahoitustoiminta – vuosikertomus 2020 (2020/2124(INI))
(lausuntoa varten: DEVE, BUDG (työjärjestyksen 57 artikla))

- Euroopan keskuspankki – vuosikertomus 2020 (2020/2123(INI))

- Pankkiunioni - vuosikertomus 2020 (2020/2122(INI))

FEMM-valiokunta

- Covid-19-kriisi ja sen jälkeinen aika sukupuolinäkökulmasta tarkastellen (2020/2121(INI))
(lausuntoa varten: LIBE)

REGI-valiokunta

- Kumppanuuden vahvistaminen EU:n syrjäisimipien seutujen kanssa (2020/2120(INI))

DEVE-valiokunta

- EU:n kehitysyhteistyön ja humanitaarisen avun rooli käsiteltäessä covid-19-pandemian seurauksia (2020/2118(INI))
(lausuntoa varten: CULT)

INTA-valiokunta

- Covid-19-pandemian kauppaan liittyvät näkökohdat ja vaikutukset (2020/2117(INI))
(lausuntoa varten: DEVE, AGRI)

Päätökset laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 118 artikla)

(puheenjohtajakokouksen päätös 22. heinäkuuta 2020)

AFET-valiokunta

- Suositus neuvostolle Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen 75. istunnon johdosta (2020/2128(INI))


23. Valiokunta-aloitteisia mietintöjä koskevien menettelyjen peruuttaminen

(puheenjohtajakokouksen päätös 22. heinäkuuta 2020)

ENVI-valiokunta

Seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien tilanne EU:ssa naisten terveyden osalta (2019/2165(INI))


24. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu

1) muilta toimielimiltä

- Lisätalousarvioesitys nro 7 varainhoitovuoden 2020 yleiseen talousarvioon: Tulojen tarkistaminen (omat varat) – Neuvoston kanta 4. syyskuuta 2020 (10430/2020 - C9-0283/2020 - 2020/1999(BUD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: BUDG

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tiettyihin tuotteisiin sovellettavien tullien poistamisesta (COM(2020)0496 - C9-0284/2020 - 2020/0253(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: INTA

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tilapäisestä poikkeuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/58/EY tietyistä säännöksistä siltä osin kuin on kyse teknologioista, joita numeroista riippumattomien henkilöiden välisten viestintäpalvelujen tarjoajat käyttävät henkilötietojen ja muiden tietojen käsittelyyn verkossa tapahtuvan lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjumiseksi (COM(2020)0568 - C9-0288/2020 - 2020/0259(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 145 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa tästä ehdotuksesta.
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: LIBE
lausuntoa varten: ITRE, IMCO, CULT, FEMM

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta Espanjan hakemuksen johdosta – EGF/2020/001 ES/Galicia shipbuilding ancillary sectors (COM(2020)0485 - C9-0294/2020 - 2020/1996(BUD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: BUDG
lausuntoa varten: EMPL, REGI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetusten (EU) N:o 603/2013, 2016/794, 2018/1862, 2019/816 ja 2019/818 muuttamisesta viisumitietojärjestelmän tarkoituksia varten tapahtuvan muihin EU:n tietojärjestelmiin pääsyn edellytysten osalta (COM(2018)0302 [02] - C9-0297/2020 - 2018/0152B(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: LIBE
lausuntoa varten: BUDG

- Neuvoston päätös maantieteellisiin merkintöihin liittyvää yhteistyötä ja maantieteellisten merkintöjen suojaa koskevan Euroopan unionin ja Kiinan kansantasavallan hallituksen välisen sopimuksen tekemisestä (08359/2020 - C9-0298/2020 - 2020/0089(NLE))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: INTA
lausuntoa varten: AGRI, PECH

2) jäseniltä:

- Jordan Bardella. Päätöslauselmaesitys tieteellisestä tutkimuksesta ja kehittämisestä Euroopan unionissa (B9-0209/2020)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ITRE
lausuntoa varten: ENVI

- Christine Anderson. Päätöslauselmaesitys ”kulttuuriesineiden ja muistomerkkien tuhoamisen” sisällyttämisestä SEUT-sopimuksen 83 artiklassa lueteltuihin rikollisuuden aloihin (B9-0210/2020)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AFCO
lausuntoa varten: CULT, LIBE

- Gilbert Collard ja Catherine Griset. Päätöslauselmaesitys Euroopan kulttuuriperinnön suojelusta (B9-0223/2020)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: LIBE
lausuntoa varten: CULT

- Maxette Pirbakas. Päätöslauselmaesitys rakennerahastojen varojen käytöstä Euroopan alueiden muistiperinnön edistämiseen (B9-0224/2020)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: REGI
lausuntoa varten: CULT

- Dominique Bilde, Gianna Gancia ja Bernhard Zimniok. Päätöslauselmaesitys unionin humanitaarisesta avusta Polisario-rintamalle (B9-0225/2020)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: DEVE
lausuntoa varten: AFET

- Thierry Mariani ja Jérôme Rivière. Päätöslauselmaesitys Turkin toimista Libyassa asevientikiellon osalta (B9-0226/2020)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AFET

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys Hagia Sofian kristillisen ja kulttuuriperinnön suojelusta Turkissa (B9-0227/2020)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AFET
lausuntoa varten: CULT

- Viktor Uspaskich. Päätöslauselmaesitys sähköverkkojen yhteenliitännöistä ja kilpailuympäristön parantamisesta Euroopan unionissa (B9-0228/2020)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ITRE
lausuntoa varten: IMCO

- Gianantonio Da Re. Päätöslauselmaesitys yritysten kriiseistä kärsiville ja työttömyyden uhkaamille työntekijöille tarkoitetun erityisen ohjauksen ja koulutuksen toteuttamisesta (B9-0231/2020)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: EMPL

- Dominique Bilde. Päätöslauselmaesitys entisen Hagia Sofian basilikan muuttamisesta moskeijaksi Turkissa (B9-0232/2020)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AFET
lausuntoa varten: CULT

- Thierry Mariani ja Jérôme Rivière. Päätöslauselmaesitys Turkin tasavallan presidentin Turkin tasavallan valtioneuvostolle esittämästä pyynnöstä muuttaa Istanbulissa sijaitseva Hagia Sofian basilika moskeijaksi (B9-0233/2020)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AFET
lausuntoa varten: CULT

- Gilbert Collard. Päätöslauselmaesitys historiaa koskevan selosteen luomisesta suoratoistopalveluissa (B9-0234/2020)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: CULT

- Catherine Griset. Päätöslauselmaesitys armenialaisen kulttuuriperinnön suojelusta Turkissa (B9-0235/2020)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AFET
lausuntoa varten: CULT

- Christine Anderson. Päätöslauselmaesitys aiheesta miehet perheväkivallan uhreina (B9-0236/2020)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: LIBE

- Gianantonio Da Re. Päätöslauselmaesitys vammaisten sosiaalista osallisuutta urheilun avulla edistävien toimenpiteiden täytäntöönpanosta (B9-0237/2020)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: CULT
lausuntoa varten: EMPL

- Julie Lechanteux. Päätöslauselmaesitys Bosnia ja Hertsegovinan perustuslakituomioistuimen uudistamisesta (B9-0238/2020)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AFET

- Viktor Uspaskich. Päätöslauselmaesitys asioiden käsittelyn kestosta Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa (B9-0239/2020)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: LIBE

- Peter Kofod, Jaak Madison, Rob Rooken, Harald Vilimsky, Charlie Weimers ja Bernhard Zimniok. Päätöslauselmaesitys kansalaisille suunnatun tiedotuksen parantamisesta ja mahdollisuuksista antaa palautetta etenemissuunnitelmista (B9-0240/2020)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: JURI


25. Tämän istuntojakson pöytäkirjojen hyväksyminen ja hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen

Tämän istunnon pöytäkirja ja 14., 15. ja 16. syyskuuta 2020 pidettyjen istuntojen pöytäkirjat annetaan parlamentin hyväksyttäviksi seuraavan istunnon alussa.

Tämän istuntojakson aikana hyväksytyt tekstit toimitetaan parlamentin hyväksynnällä asianomaisille tahoille.


26. Seuraavien istuntojen aikataulu

Seuraavat istunnot pidetään 5. lokakuuta 2020 - 8. lokakuuta 2020.


27. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 16.35.


28. Istuntokauden keskeyttäminen

Euroopan parlamentin istuntokausi julistettiin keskeytetyksi.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

pääsihteeri

puhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Asimakopoulou Anna-Michelle, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Basso Alessandra, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beghin Tiziana, Bellamy François-Xavier, Benjumea Benjumea Isabel, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogovič Franc, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Buxadé Villalba Jorge, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Carvalhais Isabel, Casa David, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Clune Deirdre, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, Dalli Miriam, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danielsson Johan, Da Re Gianantonio, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Man Filip, Demirel Özlem, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Didier Geoffroy, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Evi Eleonora, Evren Agnès, Falcă Gheorghe, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Gahler Michael, Gál Kinga, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, de Graaff Marcel, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Gruffat Claude, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Heide Hannes, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Holmgren Pär, Homs Ginel Alicia, Hortefeux Brice, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jerković Romana, Joron Virginie, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Kaili Eva, Kaljurand Marina, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagos Ioannis, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Melbārde Dace, Mélin Joëlle, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Milazzo Giuseppe, Miller Leszek, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Neumann Hannah, Niebler Angelika, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Lídia, Picula Tonino, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Piri Kati, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Puigdemont i Casamajó Carles, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Rodríguez-Piñero Inma, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Rougé André, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Santos Isabel, Sardone Silvia, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Scholz Helmut, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szájer József, Szydło Beata, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Terras Riho, Tertsch Hermann, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Toom Yana, Tóth Edina, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Tudose Mihai, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Vollath Bettina, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yenbou Salima, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Estyneet:

Beňová Monika, Maydell Eva, Thun und Hohenstein Róża

Covid-19-pandemian vuoksi on otettu käyttöön etä-äänestysjärjestelmä (ks. 20. maaliskuuta 2020 tehty puhemiehistön päätös äänestysohjeista 3. toukokuuta 2004 tehdyn päätöksen täydentämisestä). Äänestykseen osallistuneiden jäsenten nimet ilmoitetaan asiakirjassa ”Nimenhuutoäänestysten tulokset”, joka liitetään istuntopöytäkirjaan ja on saatavilla parlamentin verkkosivustolla.

Päivitetty viimeksi: 19. elokuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö