Index 
Notulen
XML 195kPDF 303kWORD 79k
Donderdag 17 september 2020 - Brussel
1.Opening van de vergadering
 2.Bekendmaking van de uitslag van de stemming
 3.Hervatting van de vergadering
 4.De bestrijding van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen (debat)
 5.Eerste stemming
 6.De bestrijding van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen (voortzetting van het debat)
 7.Cultureel herstel van Europa (ingediende ontwerpresoluties)
 8.Het belang van stedelijke en groene infrastructuur – Europees Jaar van groenere steden 2022 (debat)
 9.De noodzaak van een onmiddellijke humanitaire EU-respons op de huidige situatie in het vluchtelingenkamp Moria (debat)
 10.Hervatting van de vergadering
 11.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  11.1.De situatie in de Filipijnen, onder meer het geval van Maria Ressa
  11.2.Het geval van dr. Denis Mukwege in de Democratische Republiek Congo (DRC)
  11.3.De humanitaire situatie in Mozambique
 12.Bekendmaking van de uitslag van de stemming
 13.Hervatting van de vergadering
 14.Tweede stemming
 15.Hervatting van de vergadering
 16.Bekendmaking van de uitslag van de stemming
 17.Stemverklaringen
 18.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 19.Standpunten van de Raad in eerste lezing
 20.Wijzigingen aanwijzing commissies (artikel 56 van het Reglement)
 21.Medeverantwoordelijke commissies (artikel 57 van het Reglement)
 22.Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen
 23.Intrekking van procedures voor initiatiefverslagen
 24.Ingekomen stukken
 25.Goedkeuring van de notulen van deze vergaderperiode en verzending van de aangenomen teksten
 26.Rooster van de volgende vergaderingen
 27.Sluiting van de vergadering
 28.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 8.30 uur geopend.


2. Bekendmaking van de uitslag van de stemming

De Voorzitter leest de uitslag voor van de eindstemming over:

Typegoedkeuring van motorvoertuigen (emissies onder reële rijomstandigheden) ***I
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 715/2007 betreffende de typegoedkeuring van motorvoertuigen met betrekking tot emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen (Euro 5 en Euro 6) en de toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie [COM(2019)0208 - C9-0009/2019 - 2019/0101(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Esther de Lange (A9-0139/2020)

(Gewone meerderheid)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0222)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 14, 15, 16 en 17 september 2020, punt 12)

MOTIE TOT TERUGVERWIJZING NAAR DE COMMISSIE

Goedgekeurd bij hoofdelijke stemming (601 voor, 81 tegen, 14 onthoudingen)

Fonds voor een rechtvaardige transitie ***I
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van het Fonds voor een rechtvaardige transitie [COM(2020)0022 - C9-0007/2020 - 2020/0006(COD)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Manolis Kefalogiannis (A9-0135/2020)

(Gewone meerderheid)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0223)

(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 14, 15, 16 en 17 september 2020, punt 13)

MOTIE TOT TERUGVERWIJZING NAAR DE COMMISSIE

Goedgekeurd bij hoofdelijke stemming (610 voor, 23 tegen, 63 onthoudingen)

Wapenuitvoer: uitvoering van gemeenschappelijk standpunt 2008/944/GBVB
Verslag over wapenuitvoer: uitvoering van gemeenschappelijk standpunt 2008/944/GBVB [2020/2003(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Hannah Neumann (A9-0137/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0224)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 14, 15, 16 en 17 september 2020, punt 14)

De Voorzitter leest de uitslag voor van de stemming over de amendementen op:

Een duurzame spoorwegmarkt naar aanleiding van de COVID-19-pandemie ***I
[COM(2020)0260 - C9-0186/2020 - 2020/0127(COD)] - commissie TRAN

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2020)0236)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 14, 15, 16 en 17 september 2020, punt26)

Voorbereiding van de buitengewone Europese Raad over de gevaarlijke escalatie in het oostelijke Middellandse Zeegebied en de rol van Turkije
Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0260/2020

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2020)0230)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 14, 15, 16 en 17 september 2020, punt 20)

Situatie in Belarus
Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0271/2020

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2020)0231)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 14, 15, 16 en 17 september 2020, punt 21)

Situatie in Rusland, vergiftiging van Aleksej Navalny
Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0280/2020

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2020)0232)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 14, 15, 16 en 17 september 2020, punt 22)

(De vergadering wordt om 8.34 uur geschorst.)


3. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 8.45 uur hervat.


4. De bestrijding van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: De bestrijding van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen (2020/2702(RSP))

Ylva Johansson (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Jeroen Lenaers, namens de PPE-Fractie, Birgit Sippel, namens de S&D-Fractie, Hilde Vautmans, namens de Renew-Fractie, Christine Anderson, namens de ID-Fractie, Saskia Bricmont, namens de Verts/ALE-Fractie, Jorge Buxadé Villalba, namens de ECR-Fractie, Anne-Sophie Pelletier, namens de GUE/NGL-Fractie, Ewa Kopacz, Javier Moreno Sánchez, France Jamet, Marcel Kolaja, Jadwiga Wiśniewska, Marion Walsmann, Josianne Cutajar, Jean-Lin Lacapelle, Assita Kanko, Lena Düpont, Beata Kempa, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Javier Zarzalejos en Laura Ferrara.

(Voortzetting van het debat: punt 6 van de notulen van 17.9.2020)


5. Eerste stemming

Het Parlement houdt een eindstemming over:

—   Vaststelling van een duidelijk gevaar van ernstige schending van de rechtsstaat door de Republiek Polen
Interimverslag over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de vaststelling van een duidelijk gevaar van ernstige schending van de rechtsstaat door de Republiek Polen [COM(2017)0835 - 2017/0360R(NLE)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Juan Fernando López Aguilar (A9-0138/2020);

—   Strategische benadering van geneesmiddelen in het milieu
Ontwerpresolutie B9-0242/2020;

—   Het maximaliseren van het energie-efficiëntiepotentieel van het gebouwenbestand in de EU
Verslag over het maximaliseren van het energie-efficiëntiepotentieel van het gebouwenbestand in de EU [2020/2070(INI)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Ciarán Cuffe (A9-0134/2020);

—   Tekort aan geneesmiddelen — hoe moet dit oprukkende probleem worden aangepakt?
Verslag over het tekort aan geneesmiddelen — hoe moet dit oprukkende probleem worden aangepakt? [2020/2071(INI)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Nathalie Colin-Oesterlé (A9-0142/2020);

—   Uitvoering van de nationale strategieën voor integratie van de Roma: bestrijding van een negatieve houding jegens personen met een Roma-achtergrond in Europa
Verslag over de uitvoering van de nationale strategieën voor integratie van de Roma: bestrijding van een negatieve houding jegens personen met een Roma-achtergrond in Europa [2020/2011(INI)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Romeo Franz (A9-0147/2020);

—   Voorbereiding van de buitengewone Europese Raad over de gevaarlijke escalatie in het oostelijke Middellandse Zeegebied en de rol van Turkije
Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0260/2020;

—   Situatie in Belarus
Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0271/2020;

—   Situatie in Rusland, vergiftiging van Aleksej Navalny
Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0280/2020.

Het Parlement gaat over tot stemming over de amendementen op:

—   Het geval van dr. Denis Mukwege in de Democratische Republiek Congo (DRC)
Gezamenlijke ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 144, lid 5, en artikel 132, lid 4, van het Reglement, ter vervanging van de ontwerpresoluties B9-0287/2020, B9-0288/2020, B9-0289/2020, B9-0293/2020, B9-0296/2020 en B9-0298/2020, door Michael Gahler, Loránt Vincze, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Isabel Wiseler-Lima, Krzysztof Hetman, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Luděk Niedermayer, Janina Ochojska, David Lega, Stelios Kympouropoulos, Benoît Lutgen, Stanislav Polčák, Antonio López-Istúriz White, Peter Pollák, Michal Wiezik, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Michaela Šojdrová, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Romana Tomc, Maria Walsh, Loucas Fourlas, Lefteris Christoforou en Tomáš Zdechovský, namens de PPE-Fractie, Kati Piri en Maria Arena, namens de S&D-Fractie, Frédérique Ries, Clotilde Armand, Petras Auštrevičius, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Nicolae Ştefănuță en Ramona Strugariu, namens de Renew-Fractie, Salima Yenbou, namens de Verts/ALE-Fractie, Assita Kanko, namens de ECR-Fractie, Marisa Matias, namens de GUE/NGL-Fractie, en Fabio Massimo Castaldo, over het geval van dr. Denis Mukwege in de Democratische Republiek Congo (2020/2783(RSP)) (RC-B9-0287/2020);

—   De humanitaire situatie in Mozambique
Gezamenlijke ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 144, lid 5, en artikel 132, lid 4, van het Reglement, ter vervanging van de ontwerpresoluties B9-0300/2020, B9-0301/2020, B9-0302/2020, B9-0303/2020 en B9-0304/2020, door Michael Gahler, Paulo Rangel, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Isabel Wiseler-Lima, Krzysztof Hetman, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Luděk Niedermayer, Janina Ochojska, David Lega, Stelios Kympouropoulos, Benoît Lutgen, Stanislav Polčák, Antonio López-Istúriz White, Peter Pollák, Michal Wiezik, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Michaela Šojdrová, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Romana Tomc, Loránt Vincze, György Hölvényi, Maria Walsh, Loucas Fourlas, Lefteris Christoforou en Tomáš Zdechovský, namens de PPE-Fractie, Kati Piri en Carlos Zorrinho, namens de S&D-Fractie, Jan-Christoph Oetjen, Petras Auštrevičius, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță en Ramona Strugariu, namens de Renew-Fractie, Katrin Langensiepen, namens de Verts/ALE-Fractie, Ryszard Czarnecki, Grzegorz Tobiszowski, Joanna Kopcińska, Jadwiga Wiśniewska, Adam Bielan, Elżbieta Kruk, Karol Karski, Anna Fotyga, Assita Kanko en Bogdan Rzońca, namens de ECR-Fractie, en Fabio Massimo Castaldo, over de humanitaire situatie in Mozambique (2020/2784(RSP)) (RC-B9-0300/2020);

—   COVID-19: EU-coördinatie van gezondheidsbeoordelingen en risicoclassificatie en de gevolgen voor het Schengengebied en de interne markt
Gezamenlijke ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 144, lid 5, en artikel 132, lid 4, van het Reglement, ter vervanging van de ontwerpresoluties B9-0257/2020, B9-0259/2020, B9-0261/2020, B9-0265/2020 en B9-0269/2020, door Esther de Lange, Andreas Schwab, Peter Liese en Roberta Metsola, namens de PPE-Fractie, Sara Cerdas, namens de S&D-Fractie, Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță en Dita Charanzová, namens de Renew-Fractie, Petra De Sutter, Anna Cavazzini, Francisco Guerreiro, Monika Vana en Tilly Metz, namens de Verts/ALE-Fractie, en Kateřina Konečná, namens de GUE/NGL-Fractie, over COVID-19: EU-coördinatie van gezondheidsbeoordelingen en risicoclassificatie en de gevolgen voor het Schengengebied en de interne markt (2020/2780(RSP)) (RC-B9-0257/2020);

—   Het belang van stedelijke en groene infrastructuur – Europees Jaar van groenere steden 2022
Ontwerpresolutie B9-0243/2020.

Er kan worden gestemd tot 10.45 uur.

Vervolgens wordt tot stemming overgegaan.

De uitslag van de stemming wordt bekendgemaakt om 12.30 uur.


6. De bestrijding van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen (voortzetting van het debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: De bestrijding van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen (2020/2702(RSP))

(Begin van het debat: punt 4 van de notulen van 17.9.2020)

Het woord wordt gevoerd door Ylva Johansson (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.


7. Cultureel herstel van Europa (ingediende ontwerpresoluties)

Verklaring van de Commissie: Cultureel herstel van Europa (2019/2708(RSP))

Het debat heeft plaatsgevonden op 10 juli 2020 (punt 10 van de notulen van 10.7.2020).

Ontwerpresoluties tot afsluiting van het debat, ingediend op grond van artikel 132, lid 2, van het Reglement:

—   Alexis Georgoulis en Niyazi Kizilyürek, namens de GUE/NGL-Fractie, over het cultureel herstel van Europa (2020/2708(RSP)) (B9-0246/2020);

—   Tomasz Frankowski, namens de PPE-Fractie, over het cultureel herstel van Europa (2020/2708(RSP)) (B9-0249/2020);

—   Laurence Farreng, Stéphane Séjourné, Vlad-Marius Botoş, Ilana Cicurel, Radka Maxová, Monica Semedo, Morten Løkkegaard, Petras Auštrevičius, Ramona Strugariu, Claudia Gamon, Irène Tolleret, Nicola Danti, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Marie-Pierre Vedrenne, Andrus Ansip, Olivier Chastel, Chrysoula Zacharopoulou, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Fabienne Keller, Katalin Cseh, Samira Rafaela, Christophe Grudler, Martina Dlabajová, Stéphanie Yon-Courtin en Maite Pagazaurtundúa, namens de Renew-Fractie, over het cultureel herstel van Europa (2020/2708(RSP)) (B9-0250/2020).

Stemming: punt 16 van de notulen van 17.9.2020.


8. Het belang van stedelijke en groene infrastructuur – Europees Jaar van groenere steden 2022 (debat)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000039/2020) van Sirpa Pietikäinen, Christel Schaldemose, Karin Karlsbro, Bas Eickhout, Jadwiga Wiśniewska en Idoia Villanueva Ruiz, namens de commissie ENVI, aan de Commissie: Het belang van stedelijke en groene infrastructuur – Europees Jaar van groenere steden 2022 (B9-0014/2020)

Christel Schaldemose licht de vraag toe.

Virginijus Sinkevičius (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Ontwerpresolutie tot afsluiting van het debat, ingediend op grond van artikel 136, lid 5, van het Reglement:

—   Sirpa Pietikäinen, Christel Schaldemose, Karin Karlsbro, Bas Eickhout, Jadwiga Wiśniewska en Idoia Villanueva Ruiz, namens de commissie ENVI, over het Europees Jaar van groenere steden 2022 (2019/2805(RSP)) (B9-0243/2020).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 12. van de notulen van 17.9.2020.


9. De noodzaak van een onmiddellijke humanitaire EU-respons op de huidige situatie in het vluchtelingenkamp Moria (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: De noodzaak van een onmiddellijke humanitaire EU-respons op de huidige situatie in het vluchtelingenkamp Moria (2020/2781(RSP))

Ylva Johansson (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Roberta Metsola, namens de PPE-Fractie, Iratxe García Pérez, namens de S&D-Fractie, Sophia in 't Veld, namens de Renew-Fractie, Gilles Lebreton, namens de ID-Fractie, en Terry Reintke, namens de Verts/ALE-Fractie.

VOORZITTER: Katarina BARLEY
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Emmanouil Fragkos, namens de ECR-Fractie, Elena Kountoura, namens de GUE/NGL-Fractie, Ioannis Lagos, niet-fractiegebonden lid, Malin Björk over de woorden van twee eerdere sprekers (de Voorzitter neemt zijn woorden ter kennis), Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Kati Piri, Malik Azmani, Gianantonio Da Re, Tineke Strik, Carlo Fidanza, Miguel Urbán Crespo, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Jeroen Lenaers, Birgit Sippel, Maite Pagazaurtundúa, Teuvo Hakkarainen, Damien Carême, Helmut Geuking, Malin Björk, Antoni Comín i Oliveres, Loucas Fourlas, Juan Fernando López Aguilar, Jan-Christoph Oetjen, Bernhard Zimniok, Damian Boeselager, Hermann Tertsch, Pernando Barrena Arza, Lena Düpont, Eva Kaili, Hilde Vautmans, Diana Riba i Giner, Marisa Matias, Karlo Ressler, Pietro Bartolo, Barry Andrews, Margrete Auken, Idoia Villanueva Ruiz, Othmar Karas, Claudia Gamon, Michaela Šojdrová en Samira Rafaela.

Het woord wordt gevoerd door Ylva Johansson.

Het debat wordt gesloten.

(De vergadering wordt om 11.11 uur geschorst.)


10. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 11.23 uur hervat.


11. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)

(Zie punt 17 van de notulen van 16.9.2020 voor de titels en indieners van de ontwerpresoluties.)


11.1. De situatie in de Filipijnen, onder meer het geval van Maria Ressa

Ontwerpresoluties B9-0290/2020, B9-0291/2020, B9-0292/2020, B9-0294/2020, B9-0295/2020 en B9-0297/2020 (2019/2782(RSP))

Het woord wordt gevoerd door Hannah Neumann en Frédérique Ries over de opzet van het debat (de Voorzitter geeft een toelichting).

Hannah Neumann, Isabel Wiseler-Lima, Niels Fuglsang en Bernard Guetta lichten de ontwerpresoluties B9-0292/2020, B9-0295/2020, B9-0294/2020 en B9-0297/2020 toe.

VOORZITTER: Klára DOBREV
Ondervoorzitter

Miguel Urbán Crespo en Adam Bielan lichten de ontwerpresoluties B9-0290/2020 en B9-0291/2020 toe.

Het woord wordt gevoerd door Maria Arena, namens de S&D-Fractie, en Lars Patrick Berg, namens de ID-Fractie.

Het woord wordt gevoerd door Jutta Urpilainen (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 16 van de notulen van 17.9.2020.


11.2. Het geval van dr. Denis Mukwege in de Democratische Republiek Congo (DRC)

Ontwerpresoluties B9-0286/2020, B9-0287/2020, B9-0288/2020, B9-0289/2020, B9-0293/2020, B9-0296/2020 en B9-0298/2020 (2019/2783(RSP))

Maria Arena, Dominique Bilde, Loránt Vincze, Frédérique Ries, Salima Yenbou, Marisa Matias en Assita Kanko .

Het woord wordt gevoerd door Krzysztof Hetman, namens de PPE-Fractie, Carlos Zorrinho, namens de S&D-Fractie, Hilde Vautmans, namens de Renew-Fractie, Christine Anderson, namens de ID-Fractie, Jadwiga Wiśniewska, namens de ECR-Fractie, Isabel Wiseler-Lima, Evelyn Regner, Samira Rafaela en Evin Incir.

Het woord wordt gevoerd door Jutta Urpilainen (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 16 van de notulen van 17.9.2020.


11.3. De humanitaire situatie in Mozambique

Ontwerpresoluties B9-0286/2020, B9-0299/2020, B9-0300/2020, B9-0301/2020, B9-0302/2020, B9-0303/2020 en B9-0304/2020 (2019/2784(RSP))

Paulo Rangel, Carlos Zorrinho, Jan-Christoph Oetjen, Katrin Langensiepen, Ryszard Czarnecki, Marisa Matias en Lars Patrick Berg lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Željana Zovko, namens de PPE-Fractie, Nacho Sánchez Amor, namens de S&D-Fractie, Charles Goerens, namens de Renew-Fractie, en Isabel Santos.

Het woord wordt gevoerd door Jutta Urpilainen (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 16 van de notulen van 17.9.2020.


12. Bekendmaking van de uitslag van de stemming

De Voorzitter leest de uitslag voor van de eindstemming over:

Vaststelling van een duidelijk gevaar van ernstige schending van de rechtsstaat door de Republiek Polen
Interimverslag over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de vaststelling van een duidelijk gevaar van ernstige schending van de rechtsstaat door de Republiek Polen [COM(2017)0835 - 2017/0360R(NLE)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Juan Fernando López Aguilar (A9-0138/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0225)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 14, 15, 16 en 17 september 2020, punt 15)

Strategische benadering van geneesmiddelen in het milieu
Ontwerpresolutie B9-0242/2020

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0226)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 14, 15, 16 en 17 september 2020, punt 16)

Het maximaliseren van het energie-efficiëntiepotentieel van het gebouwenbestand in de EU
Verslag over het maximaliseren van het energie-efficiëntiepotentieel van het gebouwenbestand in de EU [2020/2070(INI)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Ciarán Cuffe (A9-0134/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0227)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 14, 15, 16 en 17 september 2020, punt 17)

Tekort aan geneesmiddelen — hoe moet dit oprukkende probleem worden aangepakt?
Verslag over het tekort aan geneesmiddelen — hoe moet dit oprukkende probleem worden aangepakt? [2020/2071(INI)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Nathalie Colin-Oesterlé (A9-0142/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0228)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 14, 15, 16 en 17 september 2020, punt 18)

Uitvoering van de nationale strategieën voor integratie van de Roma: bestrijding van een negatieve houding jegens personen met een Roma-achtergrond in Europa
Verslag over de uitvoering van de nationale strategieën voor integratie van de Roma: bestrijding van een negatieve houding jegens personen met een Roma-achtergrond in Europa [2020/2011(INI)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Romeo Franz (A9-0147/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0229)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 14, 15, 16 en 17 september 2020, punt 19)

Voorbereiding van de buitengewone Europese Raad over de gevaarlijke escalatie in het oostelijke Middellandse Zeegebied en de rol van Turkije
Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0260/2020

(Gewone meerderheid)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0230)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 14, 15, 16 en 17 september 2020, punt 20)

(Ontwerpresolutie B9-0258/2020 komt te vervallen.)

Situatie in Belarus
Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0271/2020

(Gewone meerderheid)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0231)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 14, 15, 16 en 17 september 2020, punt 21)

(Ontwerpresolutie B9-0273/2020 komt te vervallen.)

Situatie in Rusland, vergiftiging van Aleksej Navalny
Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0280/2020

(Gewone meerderheid)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0232)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 14, 15, 16 en 17 september 2020, punt 22)

(Ontwerpresolutie B9-0279/2020 komt te vervallen.)

De Voorzitter leest de uitslag voor van de stemming over de amendementen op:

Het geval van dr. Denis Mukwege in de Democratische Republiek Congo (DRC)
Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0287/2020

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2020)0234)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 14, 15, 16 en 17 september 2020, punt 24)

De humanitaire situatie in Mozambique
Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0300/2020

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2020)0235)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 14, 15, 16 en 17 september 2020, punt 25)

COVID-19: EU-coördinatie van gezondheidsbeoordelingen en risicoclassificatie en de gevolgen voor het Schengengebied en de interne markt
Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0257/2020

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2020)0240)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 14, 15, 16 en 17 september 2020, punt 30)

Het belang van stedelijke en groene infrastructuur – Europees Jaar van groenere steden 2022
Ontwerpresolutie B9-0243/2020

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2020)0240)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 14, 15, 16 en 17 september 2020, punt 31)

(De vergadering wordt om 12.40 uur geschorst.)


13. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 12.59 uur hervat.


14. Tweede stemming

Het Parlement houdt een eindstemming over:

—   De situatie in de Filipijnen, onder meer het geval van Maria Ressa
Gezamenlijke ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 144, lid 5, en artikel 132, lid 4, van het Reglement, ter vervanging van de ontwerpresoluties B9-0290/2020, B9-0291/2020, B9-0292/2020, B9-0294/2020, B9-0295/2020 en B9-0297/2020, door Michael Gahler, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Krzysztof Hetman, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Luděk Niedermayer, Janina Ochojska, David Lega, Stelios Kympouropoulos, Benoît Lutgen, Stanislav Polčák, Antonio López-Istúriz White, Peter Pollák, Michal Wiezik, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Michaela Šojdrová, Magdalena Adamowicz, Romana Tomc, Loránt Vincze, Maria Walsh, Loucas Fourlas, Lefteris Christoforou en Tomáš Zdechovský, namens de PPE-Fractie, Kati Piri, Marianne Vind en Niels Fuglsang, namens de S&D-Fractie, Bernard Guetta, Clotilde Armand, Petras Auštrevičius, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță en Ramona Strugariu, namens de Renew-Fractie, Hannah Neumann, namens de Verts/ALE-Fractie, Anna Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Ruža Tomašić en Elżbieta Kruk, namens de ECR-Fractie, Miguel Urbán Crespo, namens de GUE/NGL-Fractie, en Fabio Massimo Castaldo, over de situatie in de Filipijnen, onder meer het geval van Maria Ressa (2020/2782(RSP)) (RC-B9-0290/2020);

—   Het geval van dr. Denis Mukwege in de Democratische Republiek Congo (DRC)
Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0287/2020;

—   De humanitaire situatie in Mozambique
Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0300/2020;

—   Een duurzame spoorwegmarkt naar aanleiding van de COVID-19-pandemie ***I
[COM(2020)0260 - C9-0186/2020 - 2020/0127(COD)] - commissie TRAN;

—   Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 8: Verhoging van de betalingskredeiten voor het instrument voor noodhulp ter financiering van de COVID-19-vaccinstrategie en met het oog op de effecten van het corona-investeringsinitiatief plus
[10696/2020 - C9-0290/2020 - 2020/1997(BUD)] - commissie BUDG.

—   Bezwaar op grond van artikel 112, leden 2 en 3, en lid 4, onder c), van het Reglement: Maximumgehalten aan residuen van bepaalde stoffen, waaronder flonicamid, haloxyfop en mandestrobin
Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 112, leden 2 en 3, en lid 4, onder c), van het Reglement, over het ontwerp van verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlagen II, III en IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen van cycloxydim, flonicamid, haloxyfop, mandestrobin, mepiquat, Metschnikowia fructicola stam NRRL Y-27328 en prohexadione in of op bepaalde producten (D063880/06 - 2020/2734(RPS)) (B9-0245/2020) - commissie ENVI - Verantwoordelijk lid: Michèle Rivasi

—   Cultureel herstel van Europa
Gezamenlijke ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 112, leden 2 en 3, en lid 4, onder c), van het Reglement, ter vervanging van de ontwerpresoluties B9-0246/2020, B9-0249/2020 en B9-0250/2020, door Tomasz Frankowski, Michaela Šojdrová en Sabine Verheyen, namens de PPE-Fractie, Petra Kammerevert, namens de S&D-Fractie, Laurence Farreng, Stéphane Séjourné, Irena Joveva, Vlad-Marius Botoş, Ilana Cicurel, Radka Maxová, Monica Semedo, Petras Auštrevičius, Ramona Strugariu, Claudia Gamon, Nicola Danti, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Marie-Pierre Vedrenne, Chrysoula Zacharopoulou, Clotilde Armand, Fabienne Keller, Martina Dlabajová en Irène Tolleret, namens de Renew-Fractie, Niklas Nienaß, namens de Verts/ALE-Fractie, Dace Melbārde, Elżbieta Kruk en Andrey Slabakov, namens de ECR-Fractie, Niyazi Kizilyürek en Alexis Georgoulis, namens de GUE/NGL-Fractie, over cultureel herstel van Europa (2020/2708(RSP)) (RC-B9-0246/2020);

—   COVID-19: EU-coördinatie van gezondheidsbeoordelingen en risicoclassificatie en de gevolgen voor het Schengengebied en de interne markt
Gezamenlijke ontwerpresolutie ingediend overeenkomstig artikel 132, leden 2 en 4, van het Reglement, ter vervanging van de ontwerpresoluties B9-0257/2020, B9-0259/2020, B9-0261/2020, B9-0265/2020 en B9-0269/2020, door Esther de Lange, Andreas Schwab, Peter Liese en Roberta Metsola, namens de PPE-Fractie, Sara Cerdas, namens de S&D-Fractie, Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță en Dita Charanzová, namens de Renew-Fractie, Petra De Sutter, Anna Cavazzini, Francisco Guerreiro, Monika Vana en Tilly Metz, namens de Verts/ALE-Fractie, Kateřina Konečná, namens de GUE/NGL-Fractie, over COVID-19: EU-coördinatie van gezondheidsbeoordelingen en risicoclassificatie en de gevolgen voor het Schengengebied en de interne markt (2020/2780(RSP)) (RC-B9-0257/2020);

—   Het belang van stedelijke en groene infrastructuur – Europees Jaar van groenere steden 2022
Ontwerpresolutie B9-0243/2020.

Er kan worden gestemd tot 14.15 uur.

Vervolgens wordt tot stemming overgegaan.

De uitslag van de stemming wordt bekendgemaakt om 16.30 uur.

(De vergadering wordt om 14.15 uur geschorst.)


VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

15. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 16.33 uur hervat.


16. Bekendmaking van de uitslag van de stemming

De Voorzitter leest de uitslag voor van de eindstemming over:

De situatie in de Filipijnen, onder meer het geval van Maria Ressa
Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0290/2020

(Gewone meerderheid)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0233)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 14, 15, 16 en 17 september 2020, punt 23)

Het geval van dr. Denis Mukwege in de Democratische Republiek Congo (DRC)
Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0287/2020

(Gewone meerderheid)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0234)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 14, 15, 16 en 17 september 2020, punt 24)

(Ontwerpresolutie B9-0286/2020 komt te vervallen.)

De humanitaire situatie in Mozambique
Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0300/2020

(Gewone meerderheid)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0235)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 14, 15, 16 en 17 september 2020, punt 25)

(Ontwerpresoluties B9-0285/2020 en B9-0299/2020 komen te vervallen.)

Een duurzame spoorwegmarkt naar aanleiding van de COVID-19-pandemie ***I
[COM(2020)0260 - C9-0186/2020 - 2020/0127(COD)] - commissie TRAN

(Gewone meerderheid)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Aangenomen in gewijzigde vorm (P9_TA(2020)0236)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 14, 15, 16 en 17 september 2020, punt 26)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.

Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 8: Verhoging van de betalingskredieten voor het instrument voor noodhulp ter financiering van de COVID-19-vaccinstrategie en met het oog op de effecten van het corona-investeringsinitiatief plus
[10696/2020 - C9-0290/2020 - 2020/1997(BUD)] - commissie BUDG

(Gewone meerderheid)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Aangenomen bij enkele stemming (P9_TA(2020)0237)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 14, 15, 16 en 17 september 2020, punt 27)

Bezwaar op grond van artikel 112, leden 2 en 3, en lid 4, onder c), van het Reglement: Maximumgehalten aan residuen van bepaalde stoffen, waaronder flonicamid, haloxyfop en mandestrobin
Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 112, leden 2 en 3, et lid 4, onder c), van het Reglement, over het ontwerp van verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlagen II, III en IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen van cycloxydim, flonicamid, haloxyfop, mandestrobin, mepiquat, Metschnikowia fructicola stam NRRL Y-27328 en prohexadione in of op bepaalde producten (D063880/06 - 2020/2734(RPS)) (B9-0245/2020) - commissie ENVI - Verantwoordelijk lid: Michèle Rivasi

(Meerderheid van de leden van het Parlement)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0238)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 14, 15, 16 en 17 september 2020, punt 28)

Cultureel herstel van Europa
Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0246/2020

(Gewone meerderheid)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0239)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 14, 15, 16 en 17 september 2020, punt 29)

COVID-19: EU-coördinatie van gezondheidsbeoordelingen en risicoclassificatie en de gevolgen voor het Schengengebied en de interne markt
Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0257/2020

(Gewone meerderheid)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0240)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 14, 15, 16 en 17 september 2020, punt 30)

(Ontwerpresolutie B9-0267/2020 komt te vervallen.)

Het belang van stedelijke en groene infrastructuur – Europees Jaar van groenere steden 2022
Ontwerpresolutie B9-0243/2020

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0241)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 14, 15, 16 en 17 september 2020, punt 31)


17. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 194 van het Reglement staan op de webpagina’s van de leden op de website van het Parlement.

Bij wijze van uitzondering worden er stemverklaringen van maximaal 400 woorden aanvaard.


18. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan in het document “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”, dat als bijlage bij de notulen van de vergadering wordt gevoegd en beschikbaar is op de website van het Parlement. Zij worden alleen ter informatie vermeld en veranderen niets aan de uitslag van de stemming zoals die in de plenaire vergadering is bekendgemaakt.

Het document wordt regelmatig tot uiterlijk twee weken na de vergaderperiode bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn wordt de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag afgesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.


19. Standpunten van de Raad in eerste lezing

De Voorzitter deelt op grond van artikel 63, lid 1, van het Reglement mede de volgende standpunten van de Raad te hebben ontvangen, alsmede de redenen die de Raad hebben geleid tot het vaststellen van deze standpunten, alsook het standpunt van de Commissie inzake:

- Standpunt van de Raad in eerste lezing over de vaststelling van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2014/65/EU betreffende markten voor financiële instrumenten – Vastgesteld door de Raad op 20 juli 2020 (06799/1/2020 - C9-0291/2020 – 2018/0047(COD)) - (09424/2020 - COM(2020)0356)
verwezen naar de bevoegde commissie: ECON

- Standpunt van de Raad in eerste lezing over de vaststelling van een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende Europese crowdfundingdienstverleners voor bedrijven, en tot wijziging van Verordening (EU) 2017/1129 en Richtlijn (EU) 2019/1937 – Motivering van de Raad – Vastgesteld door de Raad op 20 juli 2020 (06800/1/2020 - C9-0292/2020 – 2018/0048(COD)) - (09425/2020 - COM(2020)0356)
verwezen naar de bevoegde commissie: ECON

De termijn van drie maanden waarover het Parlement beschikt om zijn standpunten goed te keuren, gaat bijgevolg morgen, 18 september 2020, in.


20. Wijzigingen aanwijzing commissies (artikel 56 van het Reglement)

commissie ITRE

- Op weg naar een met de WTO verenigbaar EU-mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens (2020/2043(INI))
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI
advies: INTA (artikel 57 van het Reglement), BUDG, ECON (artikel 57 van het Reglement), ITRE


21. Medeverantwoordelijke commissies (artikel 57 van het Reglement)

(ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 22 juli 2020)

commissie CULT

- Het vormgeven van beleid inzake digitaal onderwijs (2020/2135(INI))
(advies: EMPL (artikel 57 van het Reglement), FEMM)

commissie AFCO

- Versterking van de transparantie en integriteit in de EU-instellingen door de oprichting van een onafhankelijk ethisch orgaan van de EU (2020/2133(INI))
(advies: CONT, ECON, JURI (artikel 57 van het Reglement), PETI)

- Initiatiefrecht van het Parlement (2020/2132(INI))
(advies: JURI (artikel 57 van het Reglement))

commissie JURI

- Zorgvuldigheidsplicht en verantwoordingsplicht voor ondernemingen (2020/2129(INL))
(advies: AFET (artikel 57 van het Reglement), DEVE, INTA (artikel 57 van het Reglement), ECON)

commissie ECON

- Financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank - jaarverslag 2020 (2020/2124(INI))
(advies: DEVE, BUDG (artikel 57 van het Reglement))

commissie AFET

- Connectiviteit en de betrekkingen EU-Azië (2020/2115(INI))
(advies: INTA (artikel 57 van het Reglement), TRAN (artikel 57 van het Reglement))

- De EU en de verdediging van het multilateralisme (2020/2114(INI))
(advies: INTA (artikel 57 van het Reglement))


22. Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen

Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 47 van het Reglement)

(ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 22 juli 2020)

commissie JURI

- Verantwoordelijke particuliere financiering van proceskosten (2020/2130(INL))
(advies: ECON)

- Zorgvuldigheidsplicht en verantwoordingsplicht voor ondernemingen (2020/2129(INL))
(advies: AFET (artikel 57 van het Reglement), DEVE, INTA (artikel 57 van het Reglement), ECON)

Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 54 van het Reglement)

(ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 22 juli 2020)

commissie JURI

- Duurzame corporate governance (2020/2137(INI))
(advies: INTA, ECON, EMPL, ENVI)

commissie AFCO

- Beoordeling van de tenuitvoerlegging van artikel 50 VEU (2020/2136(INI))
(advies: AFET, INTA, EMPL)

- Versterking van de transparantie en integriteit in de EU-instellingen door de oprichting van een onafhankelijk ethisch orgaan van de EU (2020/2133(INI))
(advies: CONT, ECON, JURI (artikel 57 van het Reglement), PETI)

- Initiatiefrecht van het Parlement (2020/2132(INI))
(advies: JURI (artikel 57 van het Reglement))

commissie CULT

- Het vormgeven van beleid inzake digitaal onderwijs (2020/2135(INI))
(advies: EMPL (artikel 57 van het Reglement), FEMM)

commissie AFET

- Effecten van klimaatverandering op de mensenrechten en de rol van milieuactivisten in dit verband (2020/2134(INI))
(advies: DEVE, ENVI, LIBE)

- De bescherming van de mensenrechten en het externe migratiebeleid van de EU (2020/2116(INI))
(advies: DEVE, LIBE, FEMM)

- Connectiviteit en de betrekkingen EU-Azië (2020/2115(INI))
(advies: INTA (artikel 57 van het Reglement), TRAN (artikel 57 van het Reglement))

- De EU en de verdediging van het multilateralisme (2020/2114(INI))
(advies: INTA (artikel 57 van het Reglement))

- Bevordering van de regionale stabiliteit en veiligheid in de grotere regio van het Midden-Oosten (2020/2113(INI))

- Het Noordpoolgebied: kansen, zorgen en veiligheidsuitdagingen (2020/2112(INI))

- Gevolgen van de COVID-19-pandemie voor het buitenlands beleid (2020/2111(INI))

commissie ITRE

- Een nieuwe strategie voor Europese kmo's (2020/2131(INI))
(advies: INTA, ECON, EMPL, IMCO, TRAN, AGRI, CULT, JURI)

commissie CONT

- Hoe doeltreffend hebben de lidstaten gebruikgemaakt van EU-middelen via het Solidariteitsfonds (bij natuurrampen)? (2020/2127(INI))
(advies: BUDG)

- MFK 2021-2027: de strijd tegen oligarchische structuren, de bescherming van EU-fondsen tegen fraude en belangenconflicten (2020/2126(INI))
(advies: AGRI)

commissie PETI

- De werkzaamheden van de Europese Ombudsman - jaarverslag 2019 (2020/2125(INI))

commissie ECON

- Financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank - jaarverslag 2020 (2020/2124(INI))
(advies: DEVE, BUDG (artikel 57 van het Reglement))

- Europese Centrale Bank – jaarverslag 2020 (2020/2123(INI))

- Bankenunie - jaarverslag 2020 (2020/2122(INI))

commissie FEMM

- Het genderperspectief in de COVID-19-crisis en de periode na de crisis (2020/2121(INI))
(advies: LIBE)

commissie REGI

- Naar een hechter partnerschap met de ultraperifere gebieden van de EU (2020/2120(INI))

commissie DEVE

- De rol van de ontwikkelingssamenwerking en humanitaire bijstand van de EU bij het aanpakken van de gevolgen van de COVID-19-pandemie (2020/2118(INI))
(advies: CULT)

commissie INTA

- Handelsgerelateerde aspecten en gevolgen van de uitbraak van COVID-19 (2020/2117(INI))
(advies: DEVE, AGRI)

Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 118 van het Reglement)

(ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 22 juli 2020)

commissie AFET

- Aanbeveling aan de Raad betreffende de 75e zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (2020/2128(INI))


23. Intrekking van procedures voor initiatiefverslagen

(ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 22 juli 2020)

commissie ENVI

De situatie op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten in de EU, in verband met de gezondheid van vrouwen (2019/2165(INI))


24. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van andere instellingen

- Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 7 bij de algemene begroting voor 2020: actualisering van de ontvangsten (eigen middelen) - Standpunt van de Raad van 4 september 2020 (10430/2020 - C9-0283/2020 - 2020/1999(BUD))
verwezen naar de bevoegde commissie: BUDG

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de afschaffing van de douanerechten op bepaalde producten (COM(2020)0496 - C9-0284/2020 - 2020/0253(COD))
verwezen naar de bevoegde commissie: INTA

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een tijdelijke afwijking van sommige bepalingen van Richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad ten aanzien van het gebruik van technologieën door aanbieders van nummeronafhankelijke interpersoonlijke communicatiediensten voor de verwerking van persoonsgegevens en andere gegevens ten behoeve van de bestrijding van online seksueel misbruik van kinderen (COM(2020)0568 - C9-0288/2020 - 2020/0259(COD))
Overeenkomstig artikel 145, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.
verwezen naar de bevoegde commissie: LIBE
advies: ITRE, IMCO, CULT, FEMM

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (aanvraag van Spanje - EGF/2020/001 ES/Galicia aanverwante sectoren van de scheepsbouw) (COM(2020)0485 - C9-0294/2020 - 2020/1996(BUD))
verwezen naar de bevoegde commissie: BUDG
advies: EMPL, REGI

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 603/2013, 2016/794, 2018/1862, 2019/816 en 2019/818 wat betreft de voorwaarden voor toegang tot andere EU-informatiesystemen voor VIS-doeleinden (Visuminformatiesysteem) (COM(2018)0302 [02] - C9-0297/2020 - 2018/0152B(COD))
verwezen naar de bevoegde commissie: LIBE
advies: BUDG

- Besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de regering van de Volksrepubliek China betreffende samenwerking op het gebied van geografische aanduidingen en de bescherming daarvan (08359/2020 - C9-0298/2020 - 2020/0089(NLE))
verwezen naar de bevoegde commissie: INTA
advies: AGRI, PECH

2) van de leden

- Jordan Bardella. Ontwerpresolutie over wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling in de Europese Unie (B9-0209/2020)
verwezen naar de bevoegde commissie: ITRE
advies: ENVI

- Christine Anderson. Ontwerpresolutie over de uitbreiding van de lijst met strafbare feiten in artikel 83 VWEU met het criminaliteitsgebied “vernieling van cultuurgoederen en monumenten” (B9-0210/2020)
verwezen naar de bevoegde commissie: AFCO
advies: CULT, LIBE

- Gilbert Collard en Catherine Griset. Ontwerpresolutie over de bescherming van het Europees cultureel erfgoed (B9-0223/2020)
verwezen naar de bevoegde commissie: LIBE
advies: CULT

- Maxette Pirbakas. Ontwerpresolutie over de financiering, met middelen van de structuurfondsen, van het herinneringserfgoed van de Europese regio’s (B9-0224/2020)
verwezen naar de bevoegde commissie: REGI
advies: CULT

- Dominique Bilde, Gianna Gancia en Bernhard Zimniok. Ontwerpresolutie over Europese humanitaire hulp aan Polisario (B9-0225/2020)
verwezen naar de bevoegde commissie: DEVE
advies: AFET

- Thierry Mariani en Jérôme Rivière. Ontwerpresolutie over het optreden van Turkije in Libië in het kader van de maatregelen uit hoofde van het wapenembargo (B9-0226/2020)
verwezen naar de bevoegde commissie: AFET

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de bescherming van het christelijk religieus en cultureel erfgoed van de Hagia Sophia in Turkije (B9-0227/2020)
verwezen naar de bevoegde commissie: AFET
advies: CULT

- Viktor Uspaskich. Ontwerpresolutie inzake een koppelnet en de verbetering van het mededingingsklimaat in de Unie (B9-0228/2020)
verwezen naar de bevoegde commissie: ITRE
advies: IMCO

- Gianantonio Da Re. Ontwerpresolutie over de tenuitvoerlegging van specifieke begeleidings- en opleidingstrajecten voor werknemers in een bedrijfscrisis die hun baan dreigen te verliezen (B9-0231/2020)
verwezen naar de bevoegde commissie: EMPL

- Dominique Bilde. Ontwerpresolutie over de omvorming door Turkije van de voormalige basiliek Hagia Sophia tot een moskee (B9-0232/2020)
verwezen naar de bevoegde commissie: AFET
advies: CULT

- Thierry Mariani en Jérôme Rivière. Ontwerpresolutie over het verzoek van de president van de Republiek Turkije aan de Raad van State van de Republiek Turkije om de Hagia Sophia voor de islamitische eredienst te bestemmen (B9-0233/2020)
verwezen naar de bevoegde commissie: AFET
advies: CULT

- Gilbert Collard. Ontwerpresolutie over het creëren van een historisch label voor streamingdiensten (B9-0234/2020)
verwezen naar de bevoegde commissie: CULT

- Catherine Griset. Ontwerpresolutie over de bescherming van het Armeense erfgoed van Turkije (B9-0235/2020)
verwezen naar de bevoegde commissie: AFET
advies: CULT

- Christine Anderson. Ontwerpresolutie over mannen als slachtoffer van huiselijk geweld (B9-0236/2020)
verwezen naar de bevoegde commissie: LIBE

- Gianantonio Da Re. Ontwerpresolutie over de uitvoering van maatregelen ter bevordering van de sociale inclusie van personen met een handicap door middel van sport (B9-0237/2020)
verwezen naar de bevoegde commissie: CULT
advies: EMPL

- Julie Lechanteux. Ontwerpresolutie over de hervorming van het grondwettelijk hof van Bosnië en Herzegovina (B9-0238/2020)
verwezen naar de bevoegde commissie: AFET

- Viktor Uspaskich. Ontwerpresolutie over de termijnen voor de behandeling van zaken voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (B9-0239/2020)
verwezen naar de bevoegde commissie: LIBE

- Peter Kofod, Jaak Madison, Rob Rooken, Harald Vilimsky, Charlie Weimers en Bernhard Zimniok. Ontwerpresolutie over verbetering van informatie voor burgers en de mogelijkheden om feedback te geven over stappenplannen (B9-0240/2020)
verwezen naar de bevoegde commissie: JURI


25. Goedkeuring van de notulen van deze vergaderperiode en verzending van de aangenomen teksten

De notulen van de huidige vergadering en de notulen van de vergaderingen van 14 september, 15 september en 16 september 2020 zullen aan het begin van de volgende vergadering aan het Parlement ter goedkeuring worden voorgelegd.

Met instemming van het Parlement worden de tijdens deze vergaderperiode aangenomen teksten nu aan de ontvangers toegezonden.


26. Rooster van de volgende vergaderingen

De volgende vergaderingen vinden plaats van 5 oktober 2020 t/m 8 oktober 2020.


27. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 16.35 uur gesloten.


28. Onderbreking van de zitting

De zitting van het Europees Parlement wordt onderbroken.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Secretaris-generaal

Voorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Asimakopoulou Anna-Michelle, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Basso Alessandra, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beghin Tiziana, Bellamy François-Xavier, Benjumea Benjumea Isabel, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogovič Franc, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Buxadé Villalba Jorge, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Carvalhais Isabel, Casa David, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Clune Deirdre, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, Dalli Miriam, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danielsson Johan, Da Re Gianantonio, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Man Filip, Demirel Özlem, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Didier Geoffroy, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Evi Eleonora, Evren Agnès, Falcă Gheorghe, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Gahler Michael, Gál Kinga, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, de Graaff Marcel, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Gruffat Claude, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Heide Hannes, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Holmgren Pär, Homs Ginel Alicia, Hortefeux Brice, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jerković Romana, Joron Virginie, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Kaili Eva, Kaljurand Marina, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagos Ioannis, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Melbārde Dace, Mélin Joëlle, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Milazzo Giuseppe, Miller Leszek, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Neumann Hannah, Niebler Angelika, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Lídia, Picula Tonino, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Piri Kati, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Puigdemont i Casamajó Carles, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Rodríguez-Piñero Inma, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Rougé André, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Santos Isabel, Sardone Silvia, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Scholz Helmut, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szájer József, Szydło Beata, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Terras Riho, Tertsch Hermann, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Toom Yana, Tóth Edina, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Tudose Mihai, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Vollath Bettina, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yenbou Salima, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Verontschuldigd:

Beňová Monika, Maydell Eva, Thun und Hohenstein Róża

Naar aanleiding van de COVID-19-pandemie is er een systeem ingevoerd voor stemming op afstand (zie het besluit van het Bureau van 20 maart 2020 tot aanvulling van zijn besluit van 3 mei 2004 over instructies voor de stemmingen). De namen van de leden die hebben deelgenomen aan de stemming staan in het document “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”, dat als bijlage gaat bij de notulen van de vergadering en beschikbaar is op de website van het Parlement.

Laatst bijgewerkt op: 19 augustus 2021Juridische mededeling - Privacybeleid