Indeks 
Protokół
XML 198kPDF 304kWORD 80k
Czwartek, 17 września 2020 r. - Bruksela
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Ogłoszenie wyników głosowania
 3.Wznowienie posiedzenia
 4.Zwalczanie niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci (debata)
 5.Pierwsza część głosowania
 6.Zwalczanie niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci (ciąg dalszy debaty)
 7.Odbudowa życia kulturalnego w Europie (złożone projekty rezolucji)
 8.Znaczenie infrastruktury miejskiej i zielonej – Europejski Rok Zielonych Miast 2022 (debata)
 9.Potrzeba natychmiastowego podjęcia przez UE działań humanitarnych w reakcji na obecną sytuację w obozie dla uchodźców w Morii (debata)
 10.Wznowienie posiedzenia
 11.Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)
  
11.1.Sytuacja na Filipinach, w tym sprawa Marii Ressy
  
11.2.Sprawa dr Denisa Mukwege w Demokratycznej Republice Konga
  
11.3.Sytuacja humanitarna w Mozambiku
 12.Ogłoszenie wyników głosowania
 13.Wznowienie posiedzenia
 14.Druga część głosowania
 15.Wznowienie posiedzenia
 16.Ogłoszenie wyników głosowania
 17.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu
 18.Korekty i zamiary głosowania
 19.Stanowiska Rady w pierwszym czytaniu
 20.Zmiany w przekazaniu spraw komisjom (art. 56 Regulaminu)
 21.Zaangażowane komisje (art. 57 Regulaminu)
 22.Decyzje w sprawie sporządzenia sprawozdań z własnej inicjatywy
 23.Wycofanie procedur sprawozdań z własnej inicjatywy
 24.Składanie dokumentów
 25.Zatwierdzenie protokołów posiedzeń bieżącej sesji i przekazanie przyjętych tekstów
 26.Kalendarz następnych posiedzeń
 27.Zamknięcie posiedzenia
 28.Przerwa w obradach
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 8.30.


2. Ogłoszenie wyników głosowania

Przewodniczący odczytał wyniki głosowań końcowych nad następującymi dokumentami:

Homologacja typu pojazdów silnikowych (emisje zanieczyszczeń w warunkach rzeczywistych) ***I
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 715/2007 w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów [COM(2019)0208 - C9-0009/2019 - 2019/0101(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Esther de Lange (A9-0139/2020)

(Wymagana zwykła większość)

WNIOSEK KOMISJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0222)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 14, 15, 16 i 17 września 2020 r., pkt 12)

WNIOSEK O ODESŁANIE DO KOMISJI

Zatwierdzono w GI (601 za, 81 przeciw, 14 wstrzymało się)

Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji ***I
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji [COM(2020)0022 - C9-0007/2020 - 2020/0006(COD)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Manolis Kefalogiannis (A9-0135/2020)

(Wymagana zwykła większość)

WNIOSEK KOMISJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0223)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 14, 15, 16 i 17 września 2020 r., pkt 13)

WNIOSEK O ODESŁANIE DO KOMISJI

Zatwierdzono w GI (610 za, 23 przeciw, 63 wstrzymało się)

Wywóz broni: wdrażanie wspólnego stanowiska 2008/944/WPZiB
Sprawozdanie w sprawie wywozu broni: wdrażanie wspólnego stanowiska 2008/944/WPZiB [2020/2003(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawczyni: Hannah Neumann (A9-0137/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0224)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 14, 15, 16 i 17 września 2020 r., pkt 14)

Przewodniczący odczytał wyniki głosowania nad poprawkami do następujących tekstów:

Zrównoważony rynek kolejowy w związku z pandemią COVID-19 ***I
[COM(2020)0260 - C9-0186/2020 - 2020/0127(COD)] - komisja TRAN

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2020)0236)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 14, 15, 16 i 17 września 2020 r., pkt 26)

Przygotowania do nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej poświęconego niebezpiecznej eskalacji napięcia i roli Turcji we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego
Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0260/2020

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2020)0230)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 14, 15, 16 i 17 września 2020 r., pkt 20)

Sytuacja na Białorusi
Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0271/2020

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2020)0231)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 14, 15, 16 i 17 września 2020 r., pkt 21)

Sytuacja w Rosji, otrucie Aleksieja Nawalnego
Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0280/2020

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2020)0232)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 14, 15, 16 i 17 września 2020 r., pkt 22)

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 8.34.)


3. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 8.45.


4. Zwalczanie niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Zwalczanie niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci (2020/2702(RSP))

Ylva Johansson (członkini Komisji) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali Jeroen Lenaers w imieniu grupy PPE, Birgit Sippel w imieniu grupy S&D, Hilde Vautmans w imieniu grupy Renew, Christine Anderson w imieniu grupy ID, Saskia Bricmont w imieniu grupy Verts/ALE, Jorge Buxadé Villalba w imieniu grupy ECR, Anne-Sophie Pelletier w imieniu grupy GUE/NGL, Ewa Kopacz, Javier Moreno Sánchez, France Jamet, Marcel Kolaja, Jadwiga Wiśniewska, Marion Walsmann, Josianne Cutajar, Jean-Lin Lacapelle, Assita Kanko, Lena Düpont, Beata Kempa, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Javier Zarzalejos i Laura Ferrara.

(Ciąg dalszy debaty: pkt 6 protokołu z dnia 17.9.2020)


5. Pierwsza część głosowania

Parlament przystąpi do głosowań końcowych nad następującymi tekstami:

—   Stwierdzenie wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia przez Rzeczpospolitą Polską zasady praworządności
Wstępne sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie stwierdzenia wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia przez Rzeczpospolitą Polską zasady praworządności [COM(2017)0835 - 2017/0360R(NLE)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Juan Fernando López Aguilar (A9-0138/2020);

—   Strategiczne podejście do substancji farmaceutycznych w środowisku
Projekt rezolucji B9-0242/2020;

—   Maksymalizacja potencjału efektywności energetycznej zasobów budowlanych UE
Sprawozdanie w sprawie maksymalizacji potencjału efektywności energetycznej zasobów budowlanych UE [2020/2070(INI)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Ciarán Cuffe (A9-0134/2020);

—   Brak leków– jak poradzić sobie z narastającym problemem
Sprawozdanie w sprawie braku leków – jak poradzić sobie z narastającym problemem [2020/2071(INI)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Nathalie Colin-Oesterlé (A9-0142/2020);

—   Wdrażanie krajowych strategii integracji Romów: zwalczanie negatywnych postaw wobec osób pochodzenia romskiego w Europie
Sprawozdanie z wdrażania krajowych strategii integracji Romów: zwalczanie negatywnych postaw wobec osób pochodzenia romskiego w Europie [2020/2011(INI)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Romeo Franz (A9-0147/2020);

—   Przygotowania do nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej poświęconego niebezpiecznej eskalacji napięcia i roli Turcji we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego
Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0260/2020;

—   Sytuacja na Białorusi
Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0271/2020;

—   Sytuacja w Rosji, otrucie Aleksieja Nawalnego
Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0280/2020.

Parlament przystąpi do głosowania nad poprawkami do następujących tekstów:

—   Sprawa dr Denisa Mukwege w Demokratycznej Republice Konga
Wspólny projekt rezolucji złożony zgodnie z art. 144 ust. 5 i art. 132 ust. 2 i 4 Regulaminu, zastępujący tym samym projekty rezolucji B9-0287/2020, B9-0288/2020, B9-0289/2020, B9-0293/2020, B9-0296/2020 i B9-0298/2020, przez następujących posłów: Michael Gahler, Loránt Vincze, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Isabel Wiseler-Lima, Krzysztof Hetman, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Luděk Niedermayer, Janina Ochojska, David Lega, Stelios Kympouropoulos, Benoît Lutgen, Stanislav Polčák, Antonio López-Istúriz White, Peter Pollák, Michal Wiezik, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Michaela Šojdrová, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Romana Tomc, Maria Walsh, Loucas Fourlas, Lefteris Christoforou i Tomáš Zdechovský, w imieniu grupy PPE, Kati Piri i Maria Arena, w imieniu grupy S&D, Frédérique Ries, Clotilde Armand, Petras Auštrevičius, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Nicolae Ştefănuță i Ramona Strugariu, w imieniu grupy Renew, Salima Yenbou, w imieniu grupy Verts/ALE, Assita Kanko, w imieniu grupy ECR, Marisa Matias, w imieniu grupy GUE/NGL, i Fabio Massimo Castaldo, w sprawie dr. Denisa Mukwege w Demokratycznej Republice Konga (2020/2783(RSP)) (RC-B9-0287/2020);

—   Sytuacja humanitarna w Mozambiku
Wspólny projekt rezolucji złożony zgodnie z art. 144 ust. 5 i art. 132 ust. 2 i 4 Regulaminu, zastępujący tym samym projekty rezolucji B9-0300/2020, B9-0301/2020, B9-0302/2020, B9-0303/2020 i B9-0304/2020, przez następujących posłów: Michael Gahler, Paulo Rangel, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Isabel Wiseler-Lima, Krzysztof Hetman, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Luděk Niedermayer, Janina Ochojska, David Lega, Stelios Kympouropoulos, Benoît Lutgen, Stanislav Polčák, Antonio López-Istúriz White, Peter Pollák, Michal Wiezik, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Michaela Šojdrová, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Romana Tomc, Loránt Vincze, György Hölvényi, Maria Walsh, Loucas Fourlas, Lefteris Christoforou i Tomáš Zdechovský, w imieniu grupy PPE, Kati Piri i Carlos Zorrinho, w imieniu grupy S&D, Jan-Christoph Oetjen, Petras Auštrevičius, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță i Ramona Strugariu, w imieniu grupy Renew, Katrin Langensiepen, w imieniu grupy Verts/ALE, Ryszard Czarnecki, Grzegorz Tobiszowski, Joanna Kopcińska, Jadwiga Wiśniewska, Adam Bielan, Elżbieta Kruk, Karol Karski, Anna Fotyga, Assita Kanko i Bogdan Rzońca, w imieniu grupy ECR, i Fabio Massimo Castaldo, w sprawie sytuacji humanitarnej w Mozambiku (2020/2784(RSP)) (RC-B9-0300/2020);

—   Covid-19: Koordynacja przez UE ocen sytuacji zdrowotnej i klasyfikacji ryzyka oraz konsekwencje dla Schengen i jednolitego rynku
Wspólny projekt rezolucji złożony zgodnie z art. 132 ust. 2 i 4 Regulaminu, zastępujący tym samym projekty rezolucji B9-0257/2020, B9-0259/2020, B9-0261/2020, B9-0265/2020 i B9-0269/2020, przez następujących posłów: Esther de Lange, Andreas Schwab, Peter Liese i Roberta Metsola, w imieniu grupy PPE, Sara Cerdas, w imieniu grupy S&D, Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță i Dita Charanzová, w imieniu grupy Renew, Petra De Sutter, Anna Cavazzini, Francisco Guerreiro, Monika Vana i Tilly Metz, w imieniu grupy Verts/ALE, i Kateřina Konečná, w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie COVID-19: koordynacja przez UE oceny sytuacji zdrowotnej i klasyfikacji ryzyka oraz konsekwencje dla Schengen i jednolitego rynku (2020/2780(RSP)) (RC-B9-0257/2020);

—   Znaczenie infrastruktury miejskiej i zielonej – Europejski Rok Zielonych Miast 2022
Projekt rezolucji B9-0243/2020.

Głosowanie będzie otwarte do godz. 10.45.

Przystąpiono do głosowania.

Wyniki głosowania zostaną ogłoszone o godz. 12.30.


6. Zwalczanie niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci (ciąg dalszy debaty)

Oświadczenia Rady i Komisji: Zwalczanie niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci (2020/2702(RSP))

(Początek debaty: pkt 4 protokołu z dnia 17.9.2020)

Głos zabrała Ylva Johansson (członkini Komisji).

Debata została zamknięta.


7. Odbudowa życia kulturalnego w Europie (złożone projekty rezolucji)

Oświadczenie Komisji: Odbudowa życia kulturalnego w Europie (2019/2708(RSP))

Debata odbyła się dnia 10 lipca 2020 r. (pkt 10 protokołu z dnia 10.7.2020).

Projekty rezolucji składanych zgodnie z art. 132 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Alexis Georgoulis i Niyazi Kizilyürek, w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie odbudowy życia kulturalnego w Europie (2020/2708(RSP)) (B9-0246/2020);

—   Tomasz Frankowski, w imieniu grupy PPE, w sprawie odbudowy życia kulturalnego w Europie (2020/2708(RSP)) (B9-0249/2020);

—   Laurence Farreng, Stéphane Séjourné, Vlad-Marius Botoş, Ilana Cicurel, Radka Maxová, Monica Semedo, Morten Løkkegaard, Petras Auštrevičius, Ramona Strugariu, Claudia Gamon, Irène Tolleret, Nicola Danti, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Marie-Pierre Vedrenne, Andrus Ansip, Olivier Chastel, Chrysoula Zacharopoulou, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Fabienne Keller, Katalin Cseh, Samira Rafaela, Christophe Grudler, Martina Dlabajová, Stéphanie Yon-Courtin i Maite Pagazaurtundúa, w imieniu grupy Renew, w sprawie odbudowy życia kulturalnego w Europie (2020/2708(RSP)) (B9-0250/2020).

Głosowanie: pkt 16 protokołu z dnia 17.9.2020.


8. Znaczenie infrastruktury miejskiej i zielonej – Europejski Rok Zielonych Miast 2022 (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000039/2020), które skierowali Sirpa Pietikäinen, Christel Schaldemose, Karin Karlsbro, Bas Eickhout, Jadwiga Wiśniewska i Idoia Villanueva Ruiz, w imieniu komisji ENVI, do Komisji: Znaczenie infrastruktury miejskiej i zielonej – Europejski Rok Zielonych Miast 2022 (B9-0014/2020)

Christel Schaldemose rozwinęła pytanie.

Virginijus Sinkevičius (członek Komisji) odpowiedział na pytanie.

Projekt rezolucji składanej zgodnie z art. 136 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Sirpa Pietikäinen, Christel Schaldemose, Karin Karlsbro, Bas Eickhout, Jadwiga Wiśniewska i Idoia Villanueva Ruiz, w imieniu komisji ENVI, w sprawie Europejskiego Roku Bardziej Zielonych Miast 2022 (2019/2805(RSP)) (B9-0243/2020).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 12. protokołu z dnia 17.9.2020.


9. Potrzeba natychmiastowego podjęcia przez UE działań humanitarnych w reakcji na obecną sytuację w obozie dla uchodźców w Morii (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Potrzeba natychmiastowego podjęcia przez UE działań humanitarnych w reakcji na obecną sytuację w obozie dla uchodźców w Morii (2020/2781(RSP))

Ylva Johansson (członkini Komisji) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali Roberta Metsola w imieniu grupy PPE, Iratxe García Pérez w imieniu grupy S&D, Sophia in 't Veld w imieniu grupy Renew, Gilles Lebreton w imieniu grupy ID i Terry Reintke w imieniu grupy Verts/ALE.

PRZEWODNICTWO: Katarina BARLEY
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali Emmanouil Fragkos w imieniu grupy ECR, Elena Kountoura w imieniu grupy GUE/NGL, Ioannis Lagos niezrzeszony, Malin Björk w sprawie wystąpień dwóch poprzednich mówców (Przewodnicząca przyjęła do wiadomości jej uwagi), Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Kati Piri, Malik Azmani, Gianantonio Da Re, Tineke Strik, Carlo Fidanza, Miguel Urbán Crespo, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Jeroen Lenaers, Birgit Sippel, Maite Pagazaurtundúa, Teuvo Hakkarainen, Damien Carême, Helmut Geuking, Malin Björk, Antoni Comín i Oliveres, Loucas Fourlas, Juan Fernando López Aguilar, Jan-Christoph Oetjen, Bernhard Zimniok, Damian Boeselager, Hermann Tertsch, Pernando Barrena Arza, Lena Düpont, Eva Kaili, Hilde Vautmans, Diana Riba i Giner, Marisa Matias, Karlo Ressler, Pietro Bartolo, Barry Andrews, Margrete Auken, Idoia Villanueva Ruiz, Othmar Karas, Claudia Gamon, Michaela Šojdrová i Samira Rafaela.

Głos zabrała Ylva Johansson.

Debata została zamknięta.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 11.11.)


10. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 11.23.


11. Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)

(Tytuły i autorzy projektów rezolucji figurują w pkt 17 protokołu z dnia 16.9.2020)


11.1. Sytuacja na Filipinach, w tym sprawa Marii Ressy

Projekty rezolucji B9-0290/2020, B9-0291/2020, B9-0292/2020, B9-0294/2020, B9-0295/2020 i B9-0297/2020 (2019/2782(RSP))

Głos zabrały Hannah Neumann i Frédérique Ries w sprawie organizacji debaty (Przewodnicząca udzieliła wyjaśnień).

Hannah Neumann, Isabel Wiseler-Lima, Niels Fuglsang i Bernard Guetta przedstawili projekty rezolucji B9-0292/2020, B9-0295/2020, B9-0294/2020 i B9-0297/2020.

PRZEWODNICTWO: Klára DOBREV
Wiceprzewodnicząca

Miguel Urbán Crespo i Adam Bielan przedstawili projekty rezolucji B9-0290/2020 i B9-0291/2020.

Głos zabrali Maria Arena w imieniu grupy S&D i Lars Patrick Berg w imieniu grupy ID.

Głos zabrała Jutta Urpilainen (członkini Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 16 protokołu z dnia 17.9.2020.


11.2. Sprawa dr Denisa Mukwege w Demokratycznej Republice Konga

Projekty rezolucji B9-0286/2020, B9-0287/2020, B9-0288/2020, B9-0289/2020, B9-0293/2020, B9-0296/2020 i B9-0298/2020 (2019/2783(RSP))

Maria Arena, Dominique Bilde, Loránt Vincze, Frédérique Ries, Salima Yenbou, Marisa Matias i Assita Kanko przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali Krzysztof Hetman w imieniu grupy PPE, Carlos Zorrinho w imieniu grupy S&D, Hilde Vautmans w imieniu grupy Renew, Christine Anderson w imieniu grupy ID, Jadwiga Wiśniewska w imieniu grupy ECR, Isabel Wiseler-Lima, Evelyn Regner, Samira Rafaela i Evin Incir.

Głos zabrała Jutta Urpilainen (członkini Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 16 protokołu z dnia 17.9.2020.


11.3. Sytuacja humanitarna w Mozambiku

Projekty rezolucji B9-0286/2020, B9-0299/2020, B9-0300/2020, B9-0301/2020, B9-0302/2020, B9-0303/2020 i B9-0304/2020 (2019/2784(RSP))

Paulo Rangel, Carlos Zorrinho, Jan-Christoph Oetjen, Katrin Langensiepen, Ryszard Czarnecki, Marisa Matias i Lars Patrick Berg przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali Željana Zovko w imieniu grupy PPE, Nacho Sánchez Amor w imieniu grupy S&D, Charles Goerens w imieniu grupy Renew i Isabel Santos.

Głos zabrała Jutta Urpilainen (członkini Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 16 protokołu z dnia 17.9.2020.


12. Ogłoszenie wyników głosowania

Przewodnicząca odczytała wyniki głosowań końcowych nad następującymi tekstami:

Stwierdzenie wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia przez Rzeczpospolitą Polską zasady praworządności
Wstępne sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie stwierdzenia wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia przez Rzeczpospolitą Polską zasady praworządności [COM(2017)0835 - 2017/0360R(NLE)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Juan Fernando López Aguilar (A9-0138/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0225)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 14, 15, 16 i 17 września 2020 r., pkt 15)

Strategiczne podejście do substancji farmaceutycznych w środowisku
Projekt rezolucji B9-0242/2020

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0226)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 14, 15, 16 i 17 września 2020 r., pkt 16)

Maksymalizacja potencjału efektywności energetycznej zasobów budowlanych UE
Sprawozdanie w sprawie maksymalizacji potencjału efektywności energetycznej zasobów budowlanych UE [2020/2070(INI)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Ciarán Cuffe (A9-0134/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0227)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 14, 15, 16 i 17 września 2020 r., pkt 17)

Brak leków– jak poradzić sobie z narastającym problemem
Sprawozdanie w sprawie braku leków – jak poradzić sobie z narastającym problemem [2020/2071(INI)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Nathalie Colin-Oesterlé (A9-0142/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0228)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 14, 15, 16 i 17 września 2020 r., pkt 18)

Wdrażanie krajowych strategii integracji Romów: zwalczanie negatywnych postaw wobec osób pochodzenia romskiego w Europie
Sprawozdanie z wdrażania krajowych strategii integracji Romów: zwalczanie negatywnych postaw wobec osób pochodzenia romskiego w Europie [2020/2011(INI)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Romeo Franz (A9-0147/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0229)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 14, 15, 16 i 17 września 2020 r., pkt 19)

Przygotowania do nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej poświęconego niebezpiecznej eskalacji napięcia i roli Turcji we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego
Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0260/2020

(Wymagana zwykła większość)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0230)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 14, 15, 16 i 17 września 2020 r., pkt 20)

(Projekt rezolucji B9-0258/2020 stał się bezprzedmiotowy.)

Sytuacja na Białorusi
Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0271/2020

(Wymagana zwykła większość)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0231)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 14, 15, 16 i 17 września 2020 r., pkt 21)

(Projekt rezolucji B9-0273/2020 stał się bezprzedmiotowy.)

Sytuacja w Rosji, otrucie Aleksieja Nawalnego
Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0280/2020

(Wymagana zwykła większość)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0232)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 14, 15, 16 i 17 września 2020 r., pkt 22)

(Projekt rezolucji B9-0279/2020 stał się bezprzedmiotowy.)

Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania nad poprawkami do następujących tekstów::

Sprawa dr Denisa Mukwege w Demokratycznej Republice Konga
Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0287/2020

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2020)0234)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 14, 15, 16 i 17 września 2020 r., pkt 24)

Sytuacja humanitarna w Mozambiku
Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0300/2020

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2020)0235)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 14, 15, 16 i 17 września 2020 r., pkt 25)

Covid-19: Koordynacja przez UE ocen sytuacji zdrowotnej i klasyfikacji ryzyka oraz konsekwencje dla Schengen i jednolitego rynku
Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0257/2020

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2020)0240)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 14, 15, 16 i 17 września 2020 r., pkt 30)

Znaczenie infrastruktury miejskiej i zielonej – Europejski Rok Zielonych Miast 2022
Projekt rezolucji B9-0243/2020

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2020)0240)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 14, 15, 16 i 17 września 2020 r., pkt 31)

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 12.40.)


13. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 12.59.


14. Druga część głosowania

Parlament przystąpi do głosowań końcowych nad następującymi tekstami:

—   Sytuacja na Filipinach, w tym sprawa Marii Ressy
Wspólny projekt rezolucji złożony zgodnie z art. 144 ust. 5 i art. 132 ust. 4 Regulaminu, zastępujący tym samym projekty rezolucji B9-0290/2020, B9-0291/2020, B9-0292/2020, B9-0294/2020, B9-0295/2020 i B9-0297/2020, przez następujących posłów: Michael Gahler, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Krzysztof Hetman, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Luděk Niedermayer, Janina Ochojska, David Lega, Stelios Kympouropoulos, Benoît Lutgen, Stanislav Polčák, Antonio López-Istúriz White, Peter Pollák, Michal Wiezik, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Michaela Šojdrová, Magdalena Adamowicz, Romana Tomc, Loránt Vincze, Maria Walsh, Loucas Fourlas, Lefteris Christoforou i Tomáš Zdechovský, w imieniu grupy PPE, Kati Piri, Marianne Vind i Niels Fuglsang, w imieniu grupy S&D, Bernard Guetta, Clotilde Armand, Petras Auštrevičius, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță i Ramona Strugariu, w imieniu grupy Renew, Hannah Neumann, w imieniu grupy Verts/ALE, Anna Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Ruža Tomašić i Elżbieta Kruk, w imieniu grupy ECR, Miguel Urbán Crespo, w imieniu grupy GUE/NGL, i Fabio Massimo Castaldo, w sprawie sytuacji na Filipinach, w tym sprawy Marii Ressy (2020/2782(RSP)) (RC-B9-0290/2020);

—   Sprawa dr Denisa Mukwege w Demokratycznej Republice Konga
Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0287/2020;

—   Sytuacja humanitarna w Mozambiku
Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0300/2020;

—   Zrównoważony rynek kolejowy w związku z pandemią COVID-19 ***I
[COM(2020)0260 - C9-0186/2020 - 2020/0127(COD)] - komisja TRAN;

—   Projekt budżetu korygującego nr 8: Zwiększenie środków na płatności przeznaczonych na instrument wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych w celu sfinansowania strategii w sprawie szczepionek przeciwko Covid-19 oraz na wpływ inicjatywy inwestycyjnej „plus” w odpowiedzi na koronawirusa
[10696/2020 - C9-0290/2020 - 2020/1997(BUD)] - komisja BUDG.

—   Sprzeciw na podstawie art. 112 ust. 2 i 3 oraz art. 112 ust. 4 lit. c) Regulaminu: Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości różnych substancji, w tym flonikamidu, haloksyfopu i mandestrobiny
Projekt rezolucji złożony zgodnie z art. 112 ust. 2 i 3 oraz art. 112 ust. 4 lit. c) Regulaminu w sprawie projektu rozporządzenia Komisji zmieniającego załączniki II, III i IV do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości cykloksydymu, flonikamidu, haloksyfopu, mandestrobiny, mepikwatu, szczepu Metschnikowia fructicola NRRL Y-27328 i proheksadionu w określonych produktach lub na ich powierzchni (D063880/06 - 2020/2734(RPS)) (B9-0245/2020) - komisja ENVI - Posłanka odpowiedzialna: Michèle Rivasi

—   Odbudowa życia kulturalnego w Europie
Wspólny projekt rezolucji złożony zgodnie z art. 132 ust. 2 i 4 Regulaminu, zastępujący tym samym projekty rezolucji B9-0246/2020, B9-0249/2020 i B9-0250/2020, przez następujących posłów: Tomasz Frankowski, Michaela Šojdrová i Sabine Verheyen, w imieniu grupy PPE, Petra Kammerevert, w imieniu grupy S&D, Laurence Farreng, Stéphane Séjourné, Irena Joveva, Vlad-Marius Botoş, Ilana Cicurel, Radka Maxová, Monica Semedo, Petras Auštrevičius, Ramona Strugariu, Claudia Gamon, Nicola Danti, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Marie-Pierre Vedrenne, Chrysoula Zacharopoulou, Clotilde Armand, Fabienne Keller, Martina Dlabajová i Irène Tolleret, w imieniu grupy Renew, Niklas Nienaß, w imieniu grupy Verts/ALE, Dace Melbārde, Elżbieta Kruk i Andrey Slabakov, au nom du groupe ECR, Niyazi Kizilyürek i Alexis Georgoulis, w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie odbudowy życia kulturalnego w Europie (2020/2708(RSP)) (RC-B9-0246/2020);

—   Covid-19: Koordynacja przez UE ocen sytuacji zdrowotnej i klasyfikacji ryzyka oraz konsekwencje dla Schengen i jednolitego rynku
Wspólny projekt rezolucji złożony zgodnie z art. 132 ust. 2 i 4 Regulaminu, zastępujący tym samym projekty rezolucji B9-0257/2020, B9-0259/2020, B9-0261/2020, B9-0265/2020 i B9-0269/2020, przez następujących posłów: Esther de Lange, Andreas Schwab, Peter Liese i Roberta Metsola, w imieniu grupy PPE, Sara Cerdas, w imieniu grupy S&D, Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță i Dita Charanzová, w imieniu grupy Renew, Petra De Sutter, Anna Cavazzini, Francisco Guerreiro, Monika Vana i Tilly Metz, w imieniu grupy Verts/ALE, Kateřina Konečná, w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie Covid-19: koordynacja przez UE oceny sytuacji zdrowotnej i klasyfikacji ryzyka oraz konsekwencje dla Schengen i jednolitego rynku (2020/2780(RSP)) (RC-B9-0257/2020);

—   Znaczenie infrastruktury miejskiej i zielonej – Europejski Rok Zielonych Miast 2022
Projekt rezolucji B9-0243/2020.

Głosowanie będzie otwarte do godz. 14.15

Przystąpiono do głosowania.

Wyniki głosowania zostaną ogłoszone o godz. 16.30.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 14.15.)


PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

15. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 16.33.


16. Ogłoszenie wyników głosowania

Przewodniczący odczytał wyniki głosowań końcowych nad następującymi dokumentami:

Sytuacja na Filipinach, w tym sprawa Marii Ressy
Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0290/2020

(Wymagana zwykła większość)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0233)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 14, 15, 16 i 17 września 2020 r., pkt 23)

Sprawa dr Denisa Mukwege w Demokratycznej Republice Konga
Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0287/2020

(Wymagana zwykła większość)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0234)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 14, 15, 16 i 17 września 2020 r., pkt 24)

(Projekt rezolucji B9-0286/2020 stał się bezprzedmiotowy.)

Sytuacja humanitarna w Mozambiku
Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0300/2020

(Wymagana zwykła większość)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0235)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 14, 15, 16 i 17 września 2020 r., pkt 25)

(Projekty rezolucji B9-0285/2020 i B9-0299/2020 stały się bezprzedmiotowe.)

Zrównoważony rynek kolejowy w związku z pandemią COVID-19 ***I
[COM(2020)0260 - C9-0186/2020 - 2020/0127(COD)] - komisja TRAN

(Wymagana zwykła większość)

WNIOSEK KOMISJI

Przyjęto ze zmianami (P9_TA(2020)0236)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 14, 15, 16 i 17 września 2020 r., pkt 26)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.

Projekt budżetu korygującego nr 8: Zwiększenie środków na płatności przeznaczonych na instrument wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych w celu sfinansowania strategii w sprawie szczepionek przeciwko Covid-19 oraz na wpływ inicjatywy inwestycyjnej „plus” w odpowiedzi na koronawirusa
[10696/2020 - C9-0290/2020 - 2020/1997(BUD)] - komisja BUDG

(Wymagana zwykła większość)

WNIOSEK KOMISJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P9_TA(2020)0237)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 14, 15, 16 i 17 września 2020 r., pkt 27)

Sprzeciw na podstawie art. 112 ust. 2 i 3 oraz art. 112 ust. 4 lit. c) Regulaminu: Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości różnych substancji, w tym flonikamidu, haloksyfopu i mandestrobiny
Projekt rezolucji złożony zgodnie z art. 112 ust. 2 i 3 oraz art. 112 ust. 4 lit. c) Regulaminu w sprawie projektu rozporządzenia Komisji zmieniającego załączniki II, III i IV do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości cykloksydymu, flonikamidu, haloksyfopu, mandestrobiny, mepikwatu, szczepu Metschnikowia fructicola NRRL Y-27328 i proheksadionu w określonych produktach lub na ich powierzchni (D063880/06 - 2020/2734(RPS)) (B9-0245/2020) - komisja ENVI - Posłanka odpowiedzialna: Michèle Rivasi

(Wymagana większość głosów posłów do Parlamentu)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0238)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 14, 15, 16 i 17 września 2020 r., pkt 28)

Odbudowa życia kulturalnego w Europie
Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0246/2020

(Wymagana zwykła większość)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0239)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 14, 15, 16 i 17 września 2020 r., pkt 29)

Covid-19: Koordynacja przez UE ocen sytuacji zdrowotnej i klasyfikacji ryzyka oraz konsekwencje dla Schengen i jednolitego rynku
Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0257/2020

(Wymagana zwykła większość)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0240)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 14, 15, 16 i 17 września 2020 r., pkt 30)

(Projekt rezolucji B9-0267/2020 stał się bezprzedmiotowy.)

Znaczenie infrastruktury miejskiej i zielonej – Europejski Rok Zielonych Miast 2022
Projekt rezolucji B9-0243/2020

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0241)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 14, 15, 16 i 17 września 2020 r., pkt 31)


17. Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu w rozumieniu art. 194 Regulaminu figurują na stronach zarezerwowanych dla posłów na stronie internetowej Parlamentu.

W drodze wyjątku przyjmuje się wyjaśnienia o długości do 400 słów.


18. Korekty i zamiary głosowania

Korekty głosowania i zamiary głosowania są zawarte w dokumencie „Wyniki głosowań imiennych” załączonym do protokołu posiedzenia i dostępnym na stronie internetowej Parlamentu. Są one publikowane jedynie tytułem informacji i nie wpływają na wynik głosowania ogłoszony na posiedzeniu plenarnym.

Dokument ten jest regularnie aktualizowany przez maksymalnie dwa tygodnie po zakończeniu sesji miesięcznej.

Po upływie tego terminu lista korekt i zamiarów głosowania zostaje zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.


19. Stanowiska Rady w pierwszym czytaniu

Przewodniczący powiadomił zgodnie z art. 63 ust. 1 Regulaminu o otrzymaniu następujących stanowisk Rady, wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi powodów ich przyjęcia, oraz stanowiska Komisji na temat:

- Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia dyrektywy Parlamentu europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2014/65/UE w sprawie rynków instrumentów finansowych – Przyjęte przez Radę 20 lipca 2020 r. (06799/1/2020 - C9-0291/2020 – 2018/0047(COD)) - (09424/2020 - COM(2020)0356)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskich dostawców usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) 2017/1129 i dyrektywę (UE) 2019/1937 – Uzasadnienie Rady – Przyjęte przez Radę 20 lipca 2020 r. (06800/1/2020 - C9-0292/2020 – 2018/0048(COD)) - (09425/2020 - COM(2020)0356)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

Trzymiesięczny termin, w jakim Parlament powinien zająć stanowiska, zaczyna zatem biec od jutra, tj. od dnia 18 września 2020 r.


20. Zmiany w przekazaniu spraw komisjom (art. 56 Regulaminu)

komisja ITRE

- W kierunku unijnego mechanizmu dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 zgodnego z zasadami WTO (2020/2043(INI))
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI
opinia: INTA (art. 57 Regulaminu), BUDG, ECON (art. 57 Regulaminu), ITRE


21. Zaangażowane komisje (art. 57 Regulaminu)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 22 lipca 2020 r.)

komisja CULT

- Kształtowanie polityki edukacji cyfrowej (2020/2135(INI))
(opinia: EMPL (art. 57 Regulaminu), FEMM)

komisja AFCO

- Wzmocnienie przejrzystości i uczciwości w instytucjach UE poprzez ustanowienie niezależnego unijnego organu ds. etyki (2020/2133(INI))
(opinia: CONT, ECON, JURI (art. 57 Regulaminu), PETI)

- Parlamentarne prawo inicjatywy (2020/2132(INI))
(opinia: JURI (art. 57 Regulaminu))

komisja JURI

- Należyta staranność i odpowiedzialność przedsiębiorstw (2020/2129(INL))
(opinia: AFET (art. 57 Regulaminu), DEVE, INTA (art. 57 Regulaminu), ECON)

komisja ECON

- Sprawozdanie roczne z działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego za rok 2020 (2020/2124(INI))
(opinia: DEVE, BUDG (art. 57 Regulaminu))

komisja AFET

- Łączność i stosunki UE–Azja (2020/2115(INI))
(opinia: INTA (art. 57 Regulaminu), TRAN (art. 57 Regulaminu))

- UE i obrona multilateralizmu (2020/2114(INI))
(opinia: INTA (art. 57 Regulaminu))


22. Decyzje w sprawie sporządzenia sprawozdań z własnej inicjatywy

Decyzje w sprawie sporządzenia sprawozdań z własnej inicjatywy (art. 47 Regulaminu)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 22 lipca 2020 r.)

komisja JURI

- Odpowiedzialne finansowanie prywatnych kosztów postępowań sądowych (2020/2130(INL))
(opinia: ECON)

- Należyta staranność i odpowiedzialność przedsiębiorstw (2020/2129(INL))
(opinia: AFET (art. 57 Regulaminu), DEVE, INTA (art. 57 Regulaminu), ECON)

Decyzje w sprawie sporządzenia sprawozdań z własnej inicjatywy (art. 54 Regulaminu)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 22 lipca 2020 r.)

komisja JURI

- Zrównoważony ład korporacyjny (2020/2137(INI))
(opinia: INTA, ECON, EMPL, ENVI)

komisja AFCO

- Ocena wdrożenia art. 50 TUE (2020/2136(INI))
(opinia: AFET, INTA, EMPL)

- Wzmocnienie przejrzystości i uczciwości w instytucjach UE poprzez ustanowienie niezależnego unijnego organu ds. etyki (2020/2133(INI))
(opinia: CONT, ECON, JURI (art. 57 Regulaminu), PETI)

- Parlamentarne prawo inicjatywy (2020/2132(INI))
(opinia: JURI (art. 57 Regulaminu))

komisja CULT

- Kształtowanie polityki edukacji cyfrowej (2020/2135(INI))
(opinia: EMPL (art. 57 Regulaminu), FEMM)

komisja AFET

- Wpływ zmiany klimatu na prawa człowieka i rola obrońców środowiska w tej kwestii (2020/2134(INI))
(opinia: DEVE, ENVI, LIBE)

- Ochrona praw człowieka i zewnętrzna polityka migracyjna UE (2020/2116(INI))
(opinia: DEVE, LIBE, FEMM)

- Łączność i stosunki UE–Azja (2020/2115(INI))
(opinia: INTA (art. 57 Regulaminu), TRAN (art. 57 Regulaminu))

- UE i obrona multilateralizmu (2020/2114(INI))
(opinia: INTA (art. 57 Regulaminu))

- Promowanie stabilności i bezpieczeństwa w szeroko rozumianym regionie Bliskiego Wschodu (2020/2113(INI))

- Arktyka: możliwości, obawy i wyzwania związane z bezpieczeństwem (2020/2112(INI))

- Wpływ pandemii COVID-19 na politykę zagraniczną (2020/2111(INI))

komisja ITRE

- Nowa strategia dla europejskich MŚP (2020/2131(INI))
(opinia: INTA, ECON, EMPL, IMCO, TRAN, AGRI, CULT, JURI)

komisja CONT

- Jak skutecznie państwa członkowskie wykorzystały środki finansowe UE z Funduszu Solidarności (w sytuacjach klęsk żywiołowych) (2020/2127(INI))
(opinia: BUDG)

- WRF na lata 2021–2027: zwalczanie oligarchicznych struktur, ochrona funduszy UE przed nadużyciami finansowymi i konfliktami interesów (2020/2126(INI))
(opinia: AGRI)

komisja PETI

- Działalność Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich – sprawozdanie roczne za 2019 r. (2020/2125(INI))

komisja ECON

- Sprawozdanie roczne z działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego za rok 2020 (2020/2124(INI))
(opinia: DEVE, BUDG (art. 57 Regulaminu))

- Europejski Bank Centralny – raport roczny za rok 2020 (2020/2123(INI))

- Unia bankowa – sprawozdanie roczne za rok 2020 (2020/2122(INI))

komisja FEMM

- Perspektywa płci w okresie kryzysu związanego z COVID-19 oraz w okresie pokryzysowym (2020/2121(INI))
(opinia: LIBE)

komisja REGI

- W kierunku silniejszego partnerstwa z regionami najbardziej oddalonymi UE (2020/2120(INI))

komisja DEVE

- Znaczenie unijnej współpracy na rzecz rozwoju i pomocy humanitarnej w radzeniu sobie ze skutkami pandemii COVID-19 (2020/2118(INI))
(opinia: CULT)

komisja INTA

- Aspekty handlowe pandemii COVID-19 i jej konsekwencje dla handlu (2020/2117(INI))
(opinia: DEVE, AGRI)

Decyzje w sprawie sporządzenia sprawozdań z własnej inicjatywy (art. 118 Regulaminu)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 22 lipca 2020 r.)

komisja AFET

- Zalecenie dla Rady w sprawie 75. sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych (2020/2128(INI))


23. Wycofanie procedur sprawozdań z własnej inicjatywy

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 22 lipca 2020 r.)

komisja ENVI

Sytuacja w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz praw w tej dziedzinie w UE a zdrowie kobiet (2019/2165(INI))


24. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez inne instytucje

- Projekt budżetu korygującego nr 7 do budżetu ogólnego na rok 2020: Aktualizacja dochodów (zasoby własne) − Stanowisko Rady z dnia 4 września 2020 r. (10430/2020 - C9-0283/2020 - 2020/1999(BUD))
odesłano do komisji przedm. właśc.: BUDG

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zniesienia ceł na niektóre produkty (COM(2020)0496 - C9-0284/2020 - 2020/0253(COD))
odesłano do komisji przedm. właśc.: INTA

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie tymczasowego odstępstwa od niektórych przepisów dyrektywy 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wykorzystywania technologii przez dostawców usług łączności interpersonalnej niewykorzystujących numerów do przetwarzania danych osobowych i innych danych do celów zwalczania niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych w internecie (COM(2020)0568 - C9-0288/2020 - 2020/0259(COD))
Zgodnie z art. 145 ust. 1 Regulaminu Przewodniczący zasięgnie opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie tego wniosku.
odesłano do komisji przedm. właśc.: LIBE
opinia: ITRE, IMCO, CULT, FEMM

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w następstwie wniosku Hiszpanii – EGF/2020/001 ES/Galicia shipbuilding ancillary sectors (COM(2020)0485 - C9-0294/2020 - 2020/1996(BUD))
odesłano do komisji przedm. właśc.: BUDG
opinia: EMPL, REGI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 603/2013, rozporządzenie 2016/794, rozporządzenie 2018/1862, rozporządzenie 2019/816 i rozporządzenie 2019/818 w odniesieniu do ustanowienia warunków dostępu do innych systemów informacyjnych UE na potrzeby wizowego systemu informacyjnego (VIS) (COM(2018)0302 [02] - C9-0297/2020 - 2018/0152B(COD))
odesłano do komisji przedm. właśc.: LIBE
opinia: BUDG

- Decyzja Rady w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a rządem Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie współpracy w zakresie oznaczeń geograficznych i ich ochrony (08359/2020 - C9-0298/2020 - 2020/0089(NLE))
odesłano do komisji przedm. właśc.: INTA
opinia: AGRI, PECH

2) przez posłów

- Jordan Bardella. Projekt rezolucji w sprawie badań naukowych i rozwoju w Unii Europejskiej (B9-0209/2020)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ITRE
opinia: ENVI

- Christine Anderson. Projekt rezolucji w sprawie rozszerzenia art. 83 TFUE o przestępstwa w zakresie przestępczości związanej z „niszczeniem dóbr kultury i zabytków” (B9-0210/2020)
odesłano do komisji przedm. właśc.: AFCO
opinia: CULT, LIBE

- Gilbert Collard i Catherine Griset. Projekt rezolucji w sprawie ochrony europejskiego dziedzictwa kulturowego (B9-0223/2020)
odesłano do komisji przedm. właśc.: LIBE
opinia: CULT

- Maxette Pirbakas. Projekt rezolucji w sprawie finansowania dziedzictwa pamięci regionów europejskich z funduszy strukturalnych (B9-0224/2020)
odesłano do komisji przedm. właśc.: REGI
opinia: CULT

- Dominique Bilde, Gianna Gancia i Bernhard Zimniok. Projekt rezolucji w sprawie europejskiej pomocy humanitarnej dla Frontu Polisario (B9-0225/2020)
odesłano do komisji przedm. właśc.: DEVE
opinia: AFET

- Thierry Mariani i Jérôme Rivière. Projekt rezolucji w sprawie postępowania Turcji w Libii w związku ze środkami przyjętymi na podstawie decyzji o embargu na dostawy broni (B9-0226/2020)
odesłano do komisji przedm. właśc.: AFET

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie ochrony chrześcijańskiego dziedzictwa kulturowego i religijnego Hagii Sophii w Turcji (B9-0227/2020)
odesłano do komisji przedm. właśc.: AFET
opinia: CULT

- Viktor Uspaskich. Projekt rezolucji w sprawie sieci elektroenergetycznej i poprawy warunków konkurencji w Unii (B9-0228/2020)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ITRE
opinia: IMCO

- Gianantonio Da Re. Projekt rezolucji w sprawie specjalnych programów poradnictwa i szkoleń dla pracowników dotkniętych kryzysem w firmach i zagrożonych bezrobociem (B9-0231/2020)
odesłano do komisji przedm. właśc.: EMPL

- Dominique Bilde. Projekt rezolucji w sprawie przekształcenia przez Turcję dawnej bazyliki Hagia Sophia w meczet (B9-0232/2020)
odesłano do komisji przedm. właśc.: AFET
opinia: CULT

- Thierry Mariani i Jérôme Rivière. Projekt rezolucji w sprawie wniosku prezydenta Republiki Turcji skierowanego do Rady Stanu Republiki Turcji w sprawie wykorzystania bazyliki Hagia Sophia w Stambule jako miejsca kultu muzułmańskiego (B9-0233/2020)
odesłano do komisji przedm. właśc.: AFET
opinia: CULT

- Gilbert Collard. Projekt rezolucji w sprawie wprowadzenia oznaczenia historycznego w serwisach streamingowych (B9-0234/2020)
odesłano do komisji przedm. właśc.: CULT

- Catherine Griset. Projekt rezolucji w sprawie ochrony dziedzictwa ormiańskiego w Turcji (B9-0235/2020)
odesłano do komisji przedm. właśc.: AFET
opinia: CULT

- Christine Anderson. Projekt rezolucji w sprawie przemocy domowej wobec mężczyzn (B9-0236/2020)
odesłano do komisji przedm. właśc.: LIBE

- Gianantonio Da Re. Projekt rezolucji w sprawie wdrażania środków na rzecz włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami poprzez sport (B9-0237/2020)
odesłano do komisji przedm. właśc.: CULT
opinia: EMPL

- Julie Lechanteux. Projekt rezolucji w sprawie reformy Trybunału Konstytucyjnego Bośni i Hercegowiny (B9-0238/2020)
odesłano do komisji przedm. właśc.: AFET

- Viktor Uspaskich. Projekt rezolucji w sprawie terminów rozpatrywania spraw wnoszonych do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (B9-0239/2020)
odesłano do komisji przedm. właśc.: LIBE

- Peter Kofod, Jaak Madison, Rob Rooken, Harald Vilimsky, Charlie Weimers i Bernhard Zimniok. Projekt rezolucji w sprawie skuteczniejszego informowania obywateli oraz możliwości przekazywania informacji zwrotnych na temat planów działania (B9-0240/2020)
odesłano do komisji przedm. właśc.: JURI


25. Zatwierdzenie protokołów posiedzeń bieżącej sesji i przekazanie przyjętych tekstów

Protokół niniejszego posiedzenia oraz protokoły posiedzeń z dni 14 września, 15 września i 16 września 2020 r. zostaną przedłożone Parlamentowi do zatwierdzenia na początku następnego posiedzenia.

Za zgodą Parlamentu teksty przyjęte podczas bieżącej sesji zostaną niezwłocznie przekazane ich adresatom.


26. Kalendarz następnych posiedzeń

Następne posiedzenia odbędą się w dniach od 5 października 2020 r. do 8 października 2020 r.


27. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 16.35.


28. Przerwa w obradach

Nastąpiła przerwa w obradach Parlamentu Europejskiego.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Sekretarz generalny

Przewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Asimakopoulou Anna-Michelle, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Basso Alessandra, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beghin Tiziana, Bellamy François-Xavier, Benjumea Benjumea Isabel, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogovič Franc, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Buxadé Villalba Jorge, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Carvalhais Isabel, Casa David, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Clune Deirdre, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, Dalli Miriam, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danielsson Johan, Da Re Gianantonio, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Man Filip, Demirel Özlem, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Didier Geoffroy, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Evi Eleonora, Evren Agnès, Falcă Gheorghe, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Gahler Michael, Gál Kinga, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, de Graaff Marcel, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Gruffat Claude, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Heide Hannes, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Holmgren Pär, Homs Ginel Alicia, Hortefeux Brice, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jerković Romana, Joron Virginie, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Kaili Eva, Kaljurand Marina, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagos Ioannis, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Melbārde Dace, Mélin Joëlle, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Milazzo Giuseppe, Miller Leszek, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Neumann Hannah, Niebler Angelika, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Lídia, Picula Tonino, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Piri Kati, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Puigdemont i Casamajó Carles, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Rodríguez-Piñero Inma, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Rougé André, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Santos Isabel, Sardone Silvia, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Scholz Helmut, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szájer József, Szydło Beata, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Terras Riho, Tertsch Hermann, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Toom Yana, Tóth Edina, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Tudose Mihai, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Vollath Bettina, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yenbou Salima, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Nieobecność usprawiedliwiona:

Beňová Monika, Maydell Eva, Thun und Hohenstein Róża

W związku z pandemią COVID-19 wprowadzono zdalny system głosowania (zob. Decyzja Prezydium z dnia 20 marca 2020 r. uzupełniająca decyzję z dnia 3 maja 2004 r. w sprawie zasad głosowania). Nazwiska posłów, którzy wzięli udział w głosowaniu, zapisano w dokumencie „Wyniki głosowania imiennego” załączonym do protokołu posiedzenia i dostępnym na stronie internetowej Parlamentu.

Ostatnia aktualizacja: 19 sierpnia 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności