Kazalo 
Zapisnik
XML 191kPDF 289kWORD 79k
Četrtek, 17. september 2020 - Bruselj
1.Otvoritev seje
 2.Razglasitev izidov glasovanja
 3.Nadaljevanje seje
 4.Boj proti spolni zlorabi in izkoriščanju otrok (razprava)
 5.Prvi čas glasovanja
 6.Boj proti spolni zlorabi in izkoriščanju otrok (nadaljevanje razprave)
 7.Kulturna obnova Evrope (vloženi predlogi resolucij)
 8.Pomen mestne in zelene infrastrukture – evropsko leto bolj zelenih mest 2022 (razprava)
 9.Potreba po takojšnjem humanitarnem odzivu EU na sedanje razmere v begunskem taborišču Moria (razprava)
 10.Nadaljevanje seje
 11.Razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)
  
11.1.Razmere na Filipinih in primer Marie Ressa
  
11.2.Primer dr. Denisa Mukwegeja v Demokratični republiki Kongo
  
11.3.Humanitarne razmere v Mozambiku
 12.Razglasitev izidov glasovanja
 13.Nadaljevanje seje
 14.Drugi čas glasovanja
 15.Nadaljevanje seje
 16.Razglasitev izidov glasovanja
 17.Obrazložitve glasovanja
 18.Popravki in namere glasovanj
 19.Stališča Sveta v prvi obravnavi
 20.Spremembe napotitev na odbore (člen 56 Poslovnika)
 21.Pridruženi odbori (člen 57 Poslovnika)
 22.Sklep o pripravi samoiniciativnih poročil
 23.Umik postopkov priprave samoiniciativnih poročil
 24.Predložitev dokumentov
 25.Sprejetje zapisnikov tega delnega zasedanja in posredovanje sprejetih besedil
 26.Datum naslednjih sej
 27.Zaključek seje
 28.Prekinitev zasedanja
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Rainer WIELAND
podpredsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 8.30.


2. Razglasitev izidov glasovanja

Predsednik je prebral izide končnega glasovanja o:

Homologacija motornih vozil (dejanske emisije, ki nastajajo med vožnjo) ***I
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 715/2007 o homologaciji motornih vozil glede na emisije iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 5 in Euro 6) in o dostopu do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil [COM(2019)0208 - C9-0009/2019 - 2019/0101(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Esther de Lange (A9-0139/2020)

(potrebna navadna večina)

PREDLOG KOMISIJE

Sprejeto (P9_TA(2020)0222)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 14., 15., 16. in 17. septembra 2020, točka 12)

PREDLOG ZA VRNITEV V ODBOR

Odobreno s poimenskim glasovanjem (601 za, 81 proti, 14 vzdržanih)

Sklad za pravični prehod ***I
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Sklada za pravični prehod [COM(2020)0022 - C9-0007/2020 - 2020/0006(COD)] - Odbor za regionalni razvoj. Poročevalec: Manolis Kefalogiannis (A9-0135/2020)

(potrebna navadna večina)

PREDLOG KOMISIJE

Sprejeto (P9_TA(2020)0223)

(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 14., 15., 16. in 17. septembra 2020, točka 13)

PREDLOG ZA VRNITEV V ODBOR

Odobreno s poimenskim glasovanjem (610 za, 23 proti, 63 vzdržanih)

Izvoz orožja: izvajanje Skupnega stališča Sveta 2008/944/SZVP
Poročilo o izvozu orožja: izvajanje Skupnega stališča Sveta 2008/944/SZVP [2020/2003(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalka: Hannah Neumann (A9-0137/2020)

(potrebna navadna večina)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P9_TA(2020)0224)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 14., 15., 16. in 17. septembra 2020, točka 14)

Predsednik je prebral izide glasovanja o predlogih sprememb k:

Trajnostni trg storitev v železniškem prometu zaradi pandemije COVID-19 ***I
[COM(2020)0260 - C9-0186/2020 - 2020/0127(COD)] - odbor TRAN

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SPREMEMB

Glej sprejeta besedila (P9_TA(2020)0236)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 14., 15., 16. in 17. septembra 2020, točka 26)

Priprave na izredno zasedanje Evropskega sveta s poudarkom na nevarnem zaostrovanju in vlogi Turčije v vzhodnem Sredozemlju
Skupni predlog resolucije RC-B9-0260/2020

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SPREMEMB

Glej sprejeta besedila(P9_TA(2020)0230)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 14., 15., 16. in 17. septembra 2020, točka 20)

Razmere v Belorusiji
Skupni predlog resolucije RC-B9-0271/2020

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SPREMEMB

Glej sprejeta besedila(P9_TA(2020)0231)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 14., 15., 16. in 17. septembra 2020, točka 21)

Razmere v Rusiji in zastrupitev Alekseja Navalnega
Skupni predlog resolucije RC-B9-0280/2020

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SPREMEMB

Glej sprejeta besedila(P9_TA(2020)0232)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 14., 15., 16. in 17. septembra 2020, točka 22)

(Seja je bila prekinjena ob 08.34.)


3. Nadaljevanje seje

Seja se je nadaljevala ob 8.45.


4. Boj proti spolni zlorabi in izkoriščanju otrok (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Boj proti spolni zlorabi in izkoriščanju otrok (2020/2702(RSP))

Ylva Johansson (članica Komisije) je podala izjavo.

Govorili so Jeroen Lenaers v imenu skupine PPE, Birgit Sippel v imenu skupine S&D, Hilde Vautmans v imenu skupine Renew, Christine Anderson v imenu skupine ID, Saskia Bricmont v imenu skupine Verts/ALE, Jorge Buxadé Villalba v imenu skupine ECR, Anne-Sophie Pelletier v imenu skupine GUE/NGL, Ewa Kopacz, Javier Moreno Sánchez, France Jamet, Marcel Kolaja, Jadwiga Wiśniewska, Marion Walsmann, Josianne Cutajar, Jean-Lin Lacapelle, Assita Kanko, Lena Düpont, Beata Kempa, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Javier Zarzalejos in Laura Ferrara.

(Nadaljevanje razprave: točka 6 zapisnika z dne 17.9.2020)


5. Prvi čas glasovanja

Parlament bo glasoval o končnem glasovanju o:

—   Ugotovitev očitnega tveganja hujše kršitve načela pravne države v Republiki Poljski
Vmesno poročilo o predlogu sklepa Sveta o ugotovitvi očitnega tveganja hujše kršitve načela pravne države v Republiki Poljski [COM(2017)0835 - 2017/0360R(NLE)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Juan Fernando López Aguilar (A9-0138/2020);

—   Strateški pristop k farmacevtskim izdelkom v okolju
Predlog resolucije B9-0242/2020;

—   Čim večje izkoriščanje potenciala stavbnega fonda EU za energetsko učinkovitost
Poročilo o čim večjem izkoriščanju potenciala stavbnega fonda EU za energetsko učinkovitost [2020/2070(INI)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: Ciarán Cuffe (A9-0134/2020);

—   Pomanjkanje zdravil – kako rešiti vse večji problem
Poročilo o pomanjkanju zdravil – kako rešiti vse večji problem [2020/2071(INI)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Nathalie Colin-Oesterlé (A9-0142/2020);

—   Izvajanje nacionalnih strategij vključevanja Romov: boj proti predsodkom zoper ljudi romskega porekla v Evropi
Poročilo o izvajanju nacionalnih strategij vključevanja Romov: boj proti predsodkom zoper ljudi romskega porekla v Evropi [2020/2011(INI)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Romeo Franz (A9-0147/2020);

—   Priprave na izredno zasedanje Evropskega sveta s poudarkom na nevarnem zaostrovanju in vlogi Turčije v vzhodnem Sredozemlju
Skupni predlog resolucije RC-B9-0260/2020;

—   Razmere v Belorusiji
Skupni predlog resolucije RC-B9-0271/2020;

—   Razmere v Rusiji in zastrupitev Alekseja Navalnega
Skupni predlog resolucije RC-B9-0280/2020.

Parlament bo glasoval o predlogih sprememb:

—   Primer dr. Denisa Mukwegeja v Demokratični republiki Kongo
Skupni predlog resolucije v skladu s členoma 144(5) in 132(4) Poslovnika, ki nadomesti naslednje predloge resolucij B9-0287/2020, B9-0288/2020, B9-0289/2020, B9-0293/2020, B9-0296/2020 in B9-0298/2020, ki jo vlagajo Michael Gahler, Loránt Vincze, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Isabel Wiseler-Lima, Krzysztof Hetman, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Luděk Niedermayer, Janina Ochojska, David Lega, Stelios Kympouropoulos, Benoît Lutgen, Stanislav Polčák, Antonio López-Istúriz White, Peter Pollák, Michal Wiezik, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Michaela Šojdrová, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Romana Tomc, Maria Walsh, Loucas Fourlas, Lefteris Christoforou in Tomáš Zdechovský v imenu skupine PPE, Kati Piri in Maria Arena v imenu skupine S&D, Frédérique Ries, Clotilde Armand, Petras Auštrevičius, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Nicolae Ştefănuță in Ramona Strugariu v imenu skupine Renew, Salima Yenbou v imenu skupine Verts/ALE, Assita Kanko v imenu skupine ECR, Marisa Matias v imenu skupine GUE/NGL in Fabio Massimo Castaldo, o primeru dr. Denisa Mukwegeja v Demokratični republiki Kongo (2020/2783(RSP)) (RC-B9-0287/2020);

—   Humanitarne razmere v Mozambiku
Skupni predlog resolucije v skladu s členoma 144(5) in 132(4) Poslovnika, ki nadomesti naslednje predloge resolucij B9-0300/2020, B9-0301/2020, B9-0302/2020, B9-0303/2020 in B9-0304/2020, ki jo vlagajo Michael Gahler, Paulo Rangel, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Isabel Wiseler-Lima, Krzysztof Hetman, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Luděk Niedermayer, Janina Ochojska, David Lega, Stelios Kympouropoulos, Benoît Lutgen, Stanislav Polčák, Antonio López-Istúriz White, Peter Pollák, Michal Wiezik, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Michaela Šojdrová, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Romana Tomc, Loránt Vincze, György Hölvényi, Maria Walsh, Loucas Fourlas, Lefteris Christoforou in Tomáš Zdechovský v imenu skupine PPE, Kati Piri in Carlos Zorrinho v imenu skupine S&D, Jan-Christoph Oetjen, Petras Auštrevičius, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță in Ramona Strugariu v imenu skupine Renew, Katrin Langensiepen v imenu skupine Verts/ALE, Ryszard Czarnecki, Grzegorz Tobiszowski, Joanna Kopcińska, Jadwiga Wiśniewska, Adam Bielan, Elżbieta Kruk, Karol Karski, Anna Fotyga, Assita Kanko in Bogdan Rzońca v imenu skupine ECR in Fabio Massimo Castaldo, o humanitarnih razmerah v Mozambiku (2020/2784(RSP)) (RC-B9-0300/2020);

—   Pandemija covida-19: usklajevanje zdravstvenih ocen in stopnje tveganja na ravni EU ter posledice za schengensko območje in enotni trg
Skupni predlog resolucije v skladu s členom 132(2) in (4) Poslovnika, ki nadomesti naslednje predloge resolucij: B9-0257/2020, B9-0259/2020, B9-0261/2020, B9-0265/2020 in B9-0269/2020, ki jo vlagajo Esther de Lange, Andreas Schwab, Peter Liese in Roberta Metsola v imenu skupine PPE, Sara Cerdas, v imenu skupine S&D, Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță in Dita Charanzová v imenu skupine Renew, Petra De Sutter, Anna Cavazzini, Francisco Guerreiro, Monika Vana in Tilly Metz v imenu skupine Verts/ALE in Kateřina Konečná v imenu skupine GUE/NGL, o pandemiji covida-19: usklajevanje zdravstvenih ocen in stopnje tveganja na ravni EU ter posledice za schengensko območje in enotni trg (2020/2780(RSP)) (RC-B9-0257/2020);

—   Pomen mestne in zelene infrastrukture – evropsko leto bolj zelenih mest 2022
Predlog resolucije B9-0243/2020.

Glasovanje je odprto do10.45.

Glasovanje se je začelo.

Rezultati glasovanja bodo objavljeni 12.30.


6. Boj proti spolni zlorabi in izkoriščanju otrok (nadaljevanje razprave)

Izjavi Sveta in Komisije: Boj proti spolni zlorabi in izkoriščanju otrok (2020/2702(RSP))

(Začetek razprave: točka 4 zapisnika z dne 17.9.2020)

Govorila je Ylva Johansson (članica Komisije).

Razprava se je zaključila.


7. Kulturna obnova Evrope (vloženi predlogi resolucij)

Izjava Komisije: Kulturna obnova Evrope (2019/2708(RSP))

Razprava je potekala dne 10. julija 2020 (točka 10 zapisnika z dne 10.7.2020)

Predlogi resolucije, vloženi v skladu s členom 132(2) Poslovnika ob koncu razprave:

—   Alexis Georgoulis in Niyazi Kizilyürek v imenu skupine GUE/NGL, o kulturni obnovi Evrope (2020/2708(RSP)) (B9-0246/2020);

—   Tomasz Frankowski v imenu skupine PPE, o kulturni obnovi Evrope (2020/2708(RSP)) (B9-0249/2020);

—   Laurence Farreng, Stéphane Séjourné, Vlad-Marius Botoş, Ilana Cicurel, Radka Maxová, Monica Semedo, Morten Løkkegaard, Petras Auštrevičius, Ramona Strugariu, Claudia Gamon, Irène Tolleret, Nicola Danti, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Marie-Pierre Vedrenne, Andrus Ansip, Olivier Chastel, Chrysoula Zacharopoulou, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Fabienne Keller, Katalin Cseh, Samira Rafaela, Christophe Grudler, Martina Dlabajová, Stéphanie Yon-Courtin in Maite Pagazaurtundúa v imenu skupine Renew, o kulturnem okrevanju Evrope (2020/2708(RSP)) (B9-0250/2020).

Glasovanje: točka 16 zapisnika z dne 17.9.2020.


8. Pomen mestne in zelene infrastrukture – evropsko leto bolj zelenih mest 2022 (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000039/2020), ki so ga postavili Sirpa Pietikäinen, Christel Schaldemose, Karin Karlsbro, Bas Eickhout, Jadwiga Wiśniewska in Idoia Villanueva Ruiz v imenu odbora ENVI, Komisiji: Pomen mestne in zelene infrastrukture – Evropsko leto bolj zelenih mest 2022 (B9-0014/2020)

Christel Schaldemose je predstavila vprašanje.

Virginijus Sinkevičius (član Komisije) je odgovoril na vprašanje.

Predlog resolucije, vložen v skladu s členom 136(5) Poslovnika ob koncu razprave:

—   Sirpa Pietikäinen, Christel Schaldemose, Karin Karlsbro, Bas Eickhout, Jadwiga Wiśniewska in Idoia Villanueva Ruiz v imenu odbora ENVI, o evropskem letu bolj zelenih mest 2022 (2019/2805(RSP)) (B9-0243/2020).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 12. zapisnika z dne 17.9.2020.


9. Potreba po takojšnjem humanitarnem odzivu EU na sedanje razmere v begunskem taborišču Moria (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Potreba po takojšnjem humanitarnem odzivu EU na sedanje razmere v begunskem taborišču Moria (2020/2781(RSP))

Ylva Johansson (članica Komisije) je podala izjavo.

Govorili so Roberta Metsola v imenu skupine PPE, Iratxe García Pérez v imenu skupine S&D, Sophia in 't Veld v imenu skupine Renew, Gilles Lebreton v imenu skupine ID, in Terry Reintke v imenu skupine Verts/ALE.

PREDSEDSTVO: Katarina BARLEY
podpredsednica

Govorili so Emmanouil Fragkos v imenu skupine ECR, Elena Kountoura v imenu skupine GUE/NGL, Ioannis Lagos (samostojni poslanec), Malin Björk o izjavah prejšnjih govorcev (predsedujoča je vzela na znanje njeno mnenje), Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Kati Piri, Malik Azmani, Gianantonio Da Re, Tineke Strik, Carlo Fidanza, Miguel Urbán Crespo, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Jeroen Lenaers, Birgit Sippel, Maite Pagazaurtundúa, Teuvo Hakkarainen, Damien Carême, Helmut Geuking, Malin Björk, Antoni Comín i Oliveres, Loucas Fourlas, Juan Fernando López Aguilar, Jan-Christoph Oetjen, Bernhard Zimniok, Damian Boeselager, Hermann Tertsch, Pernando Barrena Arza, Lena Düpont, Eva Kaili, Hilde Vautmans, Diana Riba i Giner, Marisa Matias, Karlo Ressler, Pietro Bartolo, Barry Andrews, Margrete Auken, Idoia Villanueva Ruiz, Othmar Karas, Claudia Gamon, Michaela Šojdrová in Samira Rafaela.

Govorila je Ylva Johansson.

Razprava se je zaključila.

(Seja je bila prekinjena ob 11.11.)


10. Nadaljevanje seje

Seja se je nadaljevala ob 11.23.


11. Razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)

(Za naslove in avtorje predlogov resolucij glej: točka 17 zapisnika z dne 16.9.2020.)


11.1. Razmere na Filipinih in primer Marie Ressa

Predlogi resolucij B9-0290/2020, B9-0291/2020, B9-0292/2020, B9-0294/2020, B9-0295/2020 in B9-0297/2020 (2019/2782(RSP))

Govorila sta Hannah Neumann in Frédérique Ries o poteku razprave (predsedujoča je podala pojasnila).

Hannah Neumann, Isabel Wiseler-Lima, Niels Fuglsang in Bernard Guetta so predstavili predloge resolucij B9-0292/2020, B9-0295/2020, B9-0294/2020 in B9-0297/2020.

PREDSEDSTVO: Klára DOBREV
podpredsednica

Miguel Urbán Crespo in Adam Bielan sta predstavila predloge resolucij B9-0290/2020 in B9-0291/2020.

Govorila sta Maria Arena v imenu skupine S&D, in Lars Patrick Berg v imenu skupine ID.

Govorila je Jutta Urpilainen (članica Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 16 zapisnika z dne 17.9.2020.


11.2. Primer dr. Denisa Mukwegeja v Demokratični republiki Kongo

Predlogi resolucij B9-0286/2020, B9-0287/2020, B9-0288/2020, B9-0289/2020, B9-0293/2020, B9-0296/2020 in B9-0298/2020 (2019/2783(RSP))

Maria Arena, Dominique Bilde, Loránt Vincze, Frédérique Ries, Salima Yenbou, Marisa Matias in Assita Kanko so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Krzysztof Hetman v imenu skupine PPE, Carlos Zorrinho v imenu skupine S&D, Hilde Vautmans v imenu skupine Renew, Christine Anderson v imenu skupine ID, Jadwiga Wiśniewska v imenu skupine ECR, Isabel Wiseler-Lima, Evelyn Regner, Samira Rafaela in Evin Incir.

Govorila je Jutta Urpilainen (članica Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 16 zapisnika z dne 17.9.2020.


11.3. Humanitarne razmere v Mozambiku

Predlogi resolucij B9-0286/2020, B9-0299/2020, B9-0300/2020, B9-0301/2020, B9-0302/2020, B9-0303/2020 in B9-0304/2020 (2019/2784(RSP))

Paulo Rangel, Carlos Zorrinho, Jan-Christoph Oetjen, Katrin Langensiepen, Ryszard Czarnecki, Marisa Matias in Lars Patrick Berg so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Željana Zovko v imenu skupine PPE, Nacho Sánchez Amor v imenu skupine S&D, Charles Goerens v imenu skupine Renew, in Isabel Santos.

Govorila je Jutta Urpilainen (članica Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 16 zapisnika z dne 17.9.2020.


12. Razglasitev izidov glasovanja

Predsedujoča je prebrala izide končnega glasovanja o:

Ugotovitev očitnega tveganja hujše kršitve načela pravne države v Republiki Poljski
Vmesno poročilo o predlogu sklepa Sveta o ugotovitvi očitnega tveganja hujše kršitve načela pravne države v Republiki Poljski [COM(2017)0835 - 2017/0360R(NLE)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Juan Fernando López Aguilar (A9-0138/2020)

(potrebna navadna večina)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P9_TA(2020)0225)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 14., 15., 16. in 17. septembra 2020, točka 15)

Strateški pristop k farmacevtskim izdelkom v okolju
Predlog resolucije B9-0242/2020

(potrebna navadna večina)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P9_TA(2020)0226)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 14., 15., 16. in 17. septembra 2020, točka 16)

Čim večje izkoriščanje potenciala stavbnega fonda EU za energetsko učinkovitost
Poročilo o čim večjem izkoriščanju potenciala stavbnega fonda EU za energetsko učinkovitost [2020/2070(INI)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: Ciarán Cuffe (A9-0134/2020)

(potrebna navadna večina)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P9_TA(2020)0227)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 14., 15., 16. in 17. septembra 2020, točka 17)

Pomanjkanje zdravil – kako rešiti vse večji problem
Poročilo o pomanjkanju zdravil – kako rešiti vse večji problem [2020/2071(INI)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Nathalie Colin-Oesterlé (A9-0142/2020)

(potrebna navadna večina)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P9_TA(2020)0228)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 14., 15., 16. in 17. septembra 2020, točka 18)

Izvajanje nacionalnih strategij vključevanja Romov: boj proti predsodkom zoper ljudi romskega porekla v Evropi
Poročilo o izvajanju nacionalnih strategij vključevanja Romov: boj proti predsodkom zoper ljudi romskega porekla v Evropi [2020/2011(INI)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Romeo Franz (A9-0147/2020)

(potrebna navadna večina)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P9_TA(2020)0229)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 14., 15., 16. in 17. septembra 2020, točka 19)

Priprave na izredno zasedanje Evropskega sveta s poudarkom na nevarnem zaostrovanju in vlogi Turčije v vzhodnem Sredozemlju
Skupni predlog resolucije RC-B9-0260/2020

(potrebna navadna večina)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P9_TA(2020)0230)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 14., 15., 16. in 17. septembra 2020, točka 20)

(Predlog resolucije B9-0258/2020 je brezpredmeten.)

Razmere v Belorusiji
Skupni predlog resolucije RC-B9-0271/2020

(potrebna navadna večina)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P9_TA(2020)0231)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 14., 15., 16. in 17. septembra 2020, točka 21)

(Predlog resolucije B9-0273/2020 je brezpredmeten.)

Razmere v Rusiji in zastrupitev Alekseja Navalnega
Skupni predlog resolucije RC-B9-0280/2020

(potrebna navadna večina)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P9_TA(2020)0232)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 14., 15., 16. in 17. septembra 2020, točka 22)

(Predlog resolucije B9-0279/2020 je brezpredmeten.)

Predsedujoča je prebrala izide glasovanja o predlogih sprememb:

Primer dr. Denisa Mukwegeja v Demokratični republiki Kongo
Skupni predlog resolucije RC-B9-0287/2020

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SPREMEMB

Glej sprejeta besedila(P9_TA(2020)0234)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 14., 15., 16. in 17. septembra 2020, točka 24)

Humanitarne razmere v Mozambiku
Skupni predlog resolucije RC-B9-0300/2020

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SPREMEMB

Glej sprejeta besedila(P9_TA(2020)0235)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 14., 15., 16. in 17. septembra 2020, točka 25)

Pandemija covida-19: usklajevanje zdravstvenih ocen in stopnje tveganja na ravni EU ter posledice za schengensko območje in enotni trg
Skupni predlog resolucije RC-B9-0257/2020

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SPREMEMB

Glej sprejeta besedila(P9_TA(2020)0240)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 14., 15., 16. in 17. septembra 2020, točka 30)

Pomen mestne in zelene infrastrukture – evropsko leto bolj zelenih mest 2022
Predlog resolucije B9-0243/2020

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SPREMEMB

Glej sprejeta besedila(P9_TA(2020)0240)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 14., 15., 16. in 17. septembra 2020, točka 31)

(Seja je bila prekinjena ob 12.40.)


13. Nadaljevanje seje

Seja se je nadaljevala ob 12.59.


14. Drugi čas glasovanja

Parlament bo glasoval o končnem glasovanju o:

—   Razmere na Filipinih in primer Marie Ressa
Skupni predlog resolucije v skladu s členoma 144(5) in 132(4) Poslovnika, ki nadomesti naslednje predloge resolucij: B9-0290/2020, B9-0291/2020, B9-0292/2020, B9-0294/2020, B9-0295/2020 in B9-0297/2020, ki jo vlagajo Michael Gahler, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Krzysztof Hetman, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Luděk Niedermayer, Janina Ochojska, David Lega, Stelios Kympouropoulos, Benoît Lutgen, Stanislav Polčák, Antonio López-Istúriz White, Peter Pollák, Michal Wiezik, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Michaela Šojdrová, Magdalena Adamowicz, Romana Tomc, Loránt Vincze, Maria Walsh, Loucas Fourlas, Lefteris Christoforou in Tomáš Zdechovský v imenu skupine PPE, Kati Piri, Marianne Vind in Niels Fuglsang v imenu skupine S&D, Bernard Guetta, Clotilde Armand, Petras Auštrevičius, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță in Ramona Strugariu v imenu skupine Renew, Hannah Neumann v imenu skupine Verts/ALE, Anna Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Ruža Tomašić in Elżbieta Kruk v imenu skupine ECR, Miguel Urbán Crespo v imenu skupine GUE/NGL in Fabio Massimo Castaldo, o razmerah na Filipinih in primeru Marie Ressa (2020/2782(RSP)) (RC-B9-0290/2020);

—   Primer dr. Denisa Mukwegeja v Demokratični republiki Kongo
Skupni predlog resolucije RC-B9-0287/2020;

—   Humanitarne razmere v Mozambiku
Skupni predlog resolucije RC-B9-0300/2020;

—   Trajnostni trg storitev v železniškem prometu zaradi pandemije COVID-19 ***I
[COM(2020)0260 - C9-0186/2020 - 2020/0127(COD)] - odbor TRAN;

—   Predlog spremembe proračuna št. 8: Povečanje odobritev plačil za instrument za nujno pomoč za financiranje strategije za cepiva proti COVID-19 in za učinek naložbene pobude v odziv na koronavirus plus
[10696/2020 - C9-0290/2020 - 2020/1997(BUD)] - odbor BUDG.

—   Nasprotovanje v skladu s členom 112(2), (3) in (4)(c): mejne vrednosti za več snovi, vključno s flonikamidom, haloksifopom in mandestrobinom
Predlog resolucije v skladu s členom 112(2), (3) in (4)(c) Poslovnika o osnutku uredbe Komisije o spremembi prilog II, III in IV k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za cikloksidim, flonikamid, haloksifop, mandestrobin, mepikvat, Metschnikowia fructicola sev NRRL Y-27328 in proheksadion v ali na nekaterih proizvodih (D063880/06 - 2020/2734(RPS)) (B9-0245/2020) - odbor ENVI - Pristojna poslanka: Michèle Rivasi

—   Kulturna obnova Evrope
Skupni predlog resolucije v skladu s členom 132(2) in (4) Poslovnika, ki nadomesti naslednje predloge resolucij: B9-0246/2020, B9-0249/2020 in B9-0250/2020, ki jo vlagajo Tomasz Frankowski, Michaela Šojdrová in Sabine Verheyen v imenu skupine PPE, Petra Kammerever v imenu skupine S&D, Laurence Farreng, Stéphane Séjourné, Irena Joveva, Vlad-Marius Botoş, Ilana Cicurel, Radka Maxová, Monica Semedo, Petras Auštrevičius, Ramona Strugariu, Claudia Gamon, Nicola Danti, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Marie-Pierre Vedrenne, Chrysoula Zacharopoulou, Clotilde Armand, Fabienne Keller, Martina Dlabajová in Irène Tolleret v imenu skupine Renew, Niklas Nienaß v imenu skupine Verts/ALE, Dace Melbārde, Elżbieta Kruk in Andrey Slabakov, au nom du groupe ECR, Niyazi Kizilyürek in Alexis Georgoulis v imenu skupine GUE/NGL, o kulturni obnovi Evrope (2020/2708(RSP)) (RC-B9-0246/2020);

—   Pandemija covida-19: usklajevanje zdravstvenih ocen in stopnje tveganja na ravni EU ter posledice za schengensko območje in enotni trg
Skupni predlog resolucije v skladu s členom 132(2) in (4) Poslovnika, ki nadomesti naslednje predloge resolucij: B9-0257/2020, B9-0259/2020, B9-0261/2020, B9-0265/2020 in B9-0269/2020, ki jo vlagajo Esther de Lange, Andreas Schwab, Peter Liese in Roberta Metsola v imenu skupine PPE, Sara Cerdas v imenu skupine S&D, Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță in Dita Charanzová v imenu skupine Renew, Petra De Sutter, Anna Cavazzini, Francisco Guerreiro, Monika Vana in Tilly Metz v imenu skupine Verts/ALE, Kateřina Konečná v imenu skupine GUE/NGL, o pandemiji covida-19: usklajevanje zdravstvenih ocen in stopnje tveganja na ravni EU ter posledice za schengensko območje in enotni trg (2020/2780(RSP)) (RC-B9-0257/2020);

—   Pomen mestne in zelene infrastrukture – evropsko leto bolj zelenih mest 2022

Predlog resolucije B9-0243/2020.

Glasovanje je odprto do14.15.

Glasovanje se je začelo.

Rezultati glasovanja bodo objavljeni 16.30.

(Seja je bila prekinjena ob 14.15.)


PREDSEDSTVO: Rainer WIELAND
podpredsednik

15. Nadaljevanje seje

Seja se je nadaljevala ob 16.33.


16. Razglasitev izidov glasovanja

Predsednik je prebral izide končnega glasovanja o:

Razmere na Filipinih in primer Marie Ressa
Skupni predlog resolucije RC-B9-0290/2020

(potrebna navadna večina)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P9_TA(2020)0233)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 14., 15., 16. in 17. septembra 2020, točka 23)

Primer dr. Denisa Mukwegeja v Demokratični republiki Kongo
Skupni predlog resolucije RC-B9-0287/2020

(potrebna navadna večina)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P9_TA(2020)0234)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 14., 15., 16. in 17. septembra 2020, točka 24)

(Predlog resolucije B9-0286/2020 je brezpredmeten.)

Humanitarne razmere v Mozambiku
Skupni predlog resolucije RC-B9-0300/2020

(potrebna navadna večina)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P9_TA(2020)0235)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 14., 15., 16. in 17. septembra 2020, točka 25)

(Predlogi resolucij B9-0285/2020 in B9-0299/2020 so brezpredmetni.)

Trajnostni trg storitev v železniškem prometu zaradi pandemije COVID-19 ***I
[COM(2020)0260 - C9-0186/2020 - 2020/0127(COD)] - odbor TRAN

(potrebna navadna večina)

PREDLOG KOMISIJE

Sprejeto, kot je bilo spremenjeno (P9_TA(2020)0236)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 14., 15., 16. in 17. septembra 2020, točka 26)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.

Predlog spremembe proračuna št. 8: Povečanje odobritev plačil za instrument za nujno pomoč za financiranje strategije za cepiva proti COVID-19 in za učinek naložbene pobude v odziv na koronavirus plus
[10696/2020 - C9-0290/2020 - 2020/1997(BUD)] - odbor BUDG

(potrebna navadna večina)

PREDLOG KOMISIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P9_TA(2020)0237)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 14., 15., 16. in 17. septembra 2020, točka 27)

Nasprotovanje v skladu s členom 112(2), (3) in (4)(c): mejne vrednosti za več snovi, vključno s flonikamidom, haloksifopom in mandestrobinom
Predlog resolucije v skladu s členom 112(2) in (3) ter členom 112(4)(c) Poslovnika o osnutku uredbe Komisije o spremembi prilog II, III in IV k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za cikloksidim, flonikamid, haloksifop, mandestrobin, mepikvat, Metschnikowia fructicola sev NRRL Y-27328 in proheksadion v ali na nekaterih proizvodih (D063880/06 - 2020/2734(RPS)) (B9-0245/2020) - odbor ENVI - Pristojna poslanka: Michèle Rivasi

(večina vseh poslancev Parlamenta)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P9_TA(2020)0238)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 14., 15., 16. in 17. septembra 2020, točka 28)

Kulturna obnova Evrope
Skupni predlog resolucije RC-B9-0246/2020

(potrebna navadna večina)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P9_TA(2020)0239)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 14., 15., 16. in 17. septembra 2020, točka 29)

Pandemija covida-19: usklajevanje zdravstvenih ocen in stopnje tveganja na ravni EU ter posledice za schengensko območje in enotni trg
Skupni predlog resolucije RC-B9-0257/2020

(potrebna navadna večina)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P9_TA(2020)0240)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 14., 15., 16. in 17. septembra 2020, točka 30)

(Predlog resolucije B9-0267/2020 je brezpredmeten.)

Pomen mestne in zelene infrastrukture – evropsko leto bolj zelenih mest 2022

Predlog resolucije B9-0243/2020

(potrebna navadna večina)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P9_TA(2020)0241)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 14., 15., 16. in 17. septembra 2020, točka 31)


17. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja so v skladu s členom 194 Poslovnika na voljo na spletnem mestu Parlamenta na straneh, rezerviranih za poslance.

Izjemoma bodo sprejete obrazložitve glasovanja, ki niso daljše kot 400 besed.


18. Popravki in namere glasovanj

Popravki in namere glasovanj se nahajajo v dokumentu “Izidi poimenskega glasovanja”, ki je priložen zapisniku zasedanja, in so na voljo na spletnem mestu Parlamenta. Navedeni so samo informativno in ne spreminjajo izida glasovanja, ki je razglašen na plenarni seji.

Dokument se redno posodablja največ dva tedna po zadnjem dnevu delnega zasedanja.

Po tem roku je seznam popravkov in namer glasovanja dokončen in se predloži v prevajanje in objavo v Uradnem listu.


19. Stališča Sveta v prvi obravnavi

Predsednik je sporočil, da je v skladu s členom 63(1) Poslovnika od Sveta prejel naslednji stališči, skupaj z razlogi za njuno sprejetje, in stališče Komisije o:

- stališče Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2014/65/EU o trgih finančnih instrumentov - sprejeto s strani Sveta dne 20. julija 2020 (06799/1/2020 - C9-0291/2020 – 2018/0047(COD)) - (09424/2020 - COM(2020)0356)
posredovano pristojnemu odboru: ECON

- stališče Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropskih ponudnikih storitev množičnega financiranja za podjetnike ter spremembi Uredbe (EU) 2017/1129 in Direktive (EU) 2019/1937 – Utemeljitev Sveta – Sprejel Svet 20. julija 2020 (06800/1/2020 - C9-0292/2020 - 2018/0048(COD)) - (09425/2020 - COM(2020)0356)
posredovano pristojnemu odboru: ECON

Trimesečni rok, ki ga ima Parlament na razpolago za sprejetje stališč, začne teči z jutrišnjim dnem, 18. septembra 2020.


20. Spremembe napotitev na odbore (člen 56 Poslovnika)

odbor ITRE

- Za mehanizem EU za ogljično prilagoditev na mejah, ki bo skladen s pravili Svetovne trgovinske organizacije (2020/2043(INI))
posredovano pristojnemu odboru: ENVI
mnenje: INTA (člen 57 Poslovnika), BUDG, ECON (člen 57 Poslovnika), ITRE


21. Pridruženi odbori (člen 57 Poslovnika)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 22. julija 2020)

odbor CULT

- Oblikovanje digitalne izobraževalne politike (2020/2135(INI))
(mnenje: EMPL (člen 57 Poslovnika), FEMM)

odbor AFCO

- Ustanovitev neodvisnega organa EU za etiko, da bi povečali preglednost in integriteto v institucijah EU (2020/2133(INI))
(mnenje: CONT, ECON, JURI (člen 57 Poslovnika), PETI)

- Pravica Parlamenta do pobude (2020/2132(INI))
(mnenje: JURI (člen 57 Poslovnika))

odbor JURI

- Primerna skrbnost in odgovornost podjetij (2020/2129(INL))
(mnenje: AFET (člen 57 Poslovnika), DEVE, INTA (člen 57 Poslovnika), ECON)

odbor ECON

- Finančne dejavnosti Evropske investicijske banke - letno poročilo za leto 2020 (2020/2124(INI))
(mnenje: DEVE, BUDG (člen 57 Poslovnika))

odbor AFET

- Povezljivost in odnosi med EU in Azijo (2020/2115(INI))
(mnenje: INTA (člen 57 Poslovnika), TRAN (člen 57 Poslovnika))

- EU in zaščita multilateralizma (2020/2114(INI))
(mnenje: INTA (člen 57 Poslovnika))


22. Sklep o pripravi samoiniciativnih poročil

Sklep o pripravi samoiniciativnih poročil (člen 47 Poslovnika)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 22. julija 2020)

odbor JURI

- Odgovorno zasebno financiranje sodnih postopkov (2020/2130(INL))
(mnenje: ECON)

- Primerna skrbnost in odgovornost podjetij (2020/2129(INL))
(mnenje: AFET (člen 57 Poslovnika), DEVE, INTA (člen 57 Poslovnika), ECON)

Sklep o pripravi samoiniciativnih poročil (člen 54 Poslovnika)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 22. julija 2020)

odbor JURI

- Trajnostno upravljanje podjetij (2020/2137(INI))
(mnenje: INTA, ECON, EMPL, ENVI)

odbor AFCO

- Ocena izvajanja člena 50 PEU (2020/2136(INI))
(mnenje: AFET, INTA, EMPL)

- Ustanovitev neodvisnega organa EU za etiko, da bi povečali preglednost in integriteto v institucijah EU (2020/2133(INI))
(mnenje: CONT, ECON, JURI (člen 57 Poslovnika), PETI)

- Pravica Parlamenta do pobude (2020/2132(INI))
(mnenje: JURI (člen 57 Poslovnika))

odbor CULT

- Oblikovanje digitalne izobraževalne politike (2020/2135(INI))
(mnenje: EMPL (člen 57 Poslovnika), FEMM)

odbor AFET

- Učinki podnebnih sprememb na človekove pravice in vloga okoljevarstvenikov pri tem vprašanju (2020/2134(INI))
(mnenje: DEVE, ENVI, LIBE)

- Varstvo človekovih pravic in zunanja migracijska politika EU (2020/2116(INI))
(mnenje: DEVE, LIBE, FEMM)

- Povezljivost in odnosi med EU in Azijo (2020/2115(INI))
(mnenje: INTA (člen 57 Poslovnika), TRAN (člen 57 Poslovnika))

- EU in zaščita multilateralizma (2020/2114(INI))
(mnenje: INTA (člen 57 Poslovnika))

- Spodbujanje regionalne stabilnosti in varnosti v širši bližnjevzhodni regiji (2020/2113(INI))

- Arktika: priložnosti, pomisleki in varnostni izzivi (2020/2112(INI))

- Zunanjepolitične posledice pandemije covida-19 (2020/2111(INI))

odbor ITRE

- Nova strategija za evropska mala in srednja podjetja (2020/2131(INI))
(mnenje: INTA, ECON, EMPL, IMCO, TRAN, AGRI, CULT, JURI)

odbor CONT

- Kako učinkovito so države članice uporabile denar EU prek Solidarnostnega sklada (v primeru naravnih nesreč) (2020/2127(INI))
(mnenje: BUDG)

- Večletni finančni okvir 2021-2027: boj proti oligarhičnim strukturam, zaščita sredstev EU pred goljufijami in nasprotji interesov (2020/2126(INI))
(mnenje: AGRI)

odbor PETI

- Letno poročilo o dejavnostih evropskega varuha človekovih pravic za leto 2019 (2020/2125(INI))

odbor ECON

- Finančne dejavnosti Evropske investicijske banke - letno poročilo za leto 2020 (2020/2124(INI))
(mnenje: DEVE, BUDG (člen 57 Poslovnika))

- Evropska centralna banka – letno poročilo za leto 2020 (2020/2123(INI))

- Bančna unija - letno poročilo za leto 2020 (2020/2122(INI))

odbor FEMM

- Vidik enakosti spolov v obdobju krize zaradi COVID-19 in obdobju po krizi (2020/2121(INI))
(mnenje: LIBE)

odbor REGI

- Trdnejšemu partnerstvu z najbolj oddaljenimi regijami EU naproti (2020/2120(INI))

odbor DEVE

- Vloga razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči pri odpravljanju posledic pandemije zaradi covida-19 (2020/2118(INI))
(mnenje: CULT)

odbor INTA

- Trgovinski vidiki in posledice pandemije covida-19 (2020/2117(INI))
(mnenje: DEVE, AGRI)

Sklep o pripravi samoiniciativnih poročil (člen 118 Poslovnika)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 22. julija 2020)

odbor AFET

- Priporočilo Svetu o 75. zasedanju Generalne skupščine Organizacije združenih narodov (2020/2128(INI))


23. Umik postopkov priprave samoiniciativnih poročil

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 22. julija 2020)

odbor ENVI

Stanje spolnega in reproduktivnega zdravja in pravic v EU v povezavi z zdravjem žensk (2019/2165(INI))


24. Predložitev dokumentov

Predloženi so bili naslednji dokumenti:

1) od drugih institucij

- Predlog spremembe proračuna št. 7 k splošnemu proračunu za leto 2020: posodobitev prihodkov (lastna sredstva) – stališče Sveta z dne 4. septembra 2020 (10430/2020 - C9-0283/2020 - 2020/1999(BUD))
posredovano pristojnemu odboru: BUDG

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o odpravi carin na nekatere proizvode (COM(2020)0496 - C9-0284/2020 - 2020/0253(COD))
posredovano pristojnemu odboru: INTA

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o začasnem odstopanju od nekaterih določb Direktive 2002/58/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe tehnologij s strani ponudnikov medosebnih komunikacijskih storitev, neodvisnih od številke, za obdelavo osebnih in drugih podatkov za namen boja proti spolni zlorabi otrok na spletu (COM(2020)0568 - C9-0288/2020 - 2020/0259(COD))
Predsednik se bo o tem predlogu v skladu s členom 145(1) Poslovnika posvetoval z Ekonomsko-socialnim odbrom.
posredovano pristojnemu odboru: LIBE
mnenje: ITRE, IMCO, CULT, FEMM

- Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji na podlagi vloge Španije – EGF/2020/001 ES/Galicia shipbuilding ancillary sectors (COM(2020)0485 - C9-0294/2020 - 2020/1996(BUD))
posredovano pristojnemu odboru: BUDG
mnenje: EMPL, REGI

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi uredb (EU) št. 603/2013, 2016/794, 2018/1862, 2019/816 in 2019/818 v zvezi z določitvijo pogojev za dostop do drugih informacijskih sistemov EU za namene vizumskega informacijskega sistema (COM(2018)0302 [02] - C9-0297/2020 - 2018/0152B(COD))
posredovano pristojnemu odboru: LIBE
mnenje: BUDG

- Sklep Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Vlado Ljudske republike Kitajske o sodelovanju na področju geografskih označb in njihovi zaščiti (08359/2020 - C9-0298/2020 - 2020/0089(NLE))
posredovano pristojnemu odboru: INTA
mnenje: AGRI, PECH

2) od poslancev Parlamenta

- Jordan Bardella. Predlog resolucije o znanstvenih raziskavah in razvoju v Evropski uniji (B9-0209/2020)
posredovano pristojnemu odboru: ITRE
mnenje: ENVI

- Christine Anderson. Predlog resolucije za razširitev seznama kaznivih dejanj v členu 83 PDEU na področje „uničevanja kulturnih dobrin in spomenikov“ (B9-0210/2020)
posredovano pristojnemu odboru: AFCO
mnenje: CULT, LIBE

- Gilbert Collard in Catherine Griset. Predlog resolucije o varstvu evropske kulturne dediščine (B9-0223/2020)
posredovano pristojnemu odboru: LIBE
mnenje: CULT

- Maxette Pirbakas. Predlog resolucije o financiranju spominske dediščine v evropskih regijah iz strukturnih skladov (B9-0224/2020)
posredovano pristojnemu odboru: REGI
mnenje: CULT

- Dominique Bilde, Gianna Gancia in Bernhard Zimniok. Predlog resolucije o evropski humanitarni pomoči Fronti Polisario (B9-0225/2020)
posredovano pristojnemu odboru: DEVE
mnenje: AFET

- Thierry Mariani in Jérôme Rivière. Predlog resolucije o delovanju Turčije v Libiji v okviru ukrepov za embargo na orožje (B9-0226/2020)
posredovano pristojnemu odboru: AFET

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o varstvu krščanske kulturne in verske dediščine Hagije Sofije v Turčiji (B9-0227/2020)
posredovano pristojnemu odboru: AFET
mnenje: CULT

- Viktor Uspaskich. Predlog resolucije o interkonekcijah in izboljšanju konkurenčnega okolja v Uniji (B9-0228/2020)
posredovano pristojnemu odboru: ITRE
mnenje: IMCO

- Gianantonio Da Re. Predlog resolucije o izvajanju posebnih programov usmerjanja in usposabljanja za delavce, ki jim grozi brezposelnost, ker so se njihova podjetja znašla v krizi (B9-0231/2020)
posredovano pristojnemu odboru: EMPL

- Dominique Bilde. Predlog resolucije o preoblikovanju nekdanje bazilike sv. Sofije v mošejo s strani Turčije (B9-0232/2020)
posredovano pristojnemu odboru: AFET
mnenje: CULT

- Thierry Mariani in Jérôme Rivière. Predlog resolucije o prošnji predsednika Republike Turčije državnemu svetu Republike Turčije, da baziliko svete Sofije v Carigradu spremeni v objekt za izvajanje muslimanskih verskih obredov (B9-0233/2020)
posredovano pristojnemu odboru: AFET
mnenje: CULT

- Gilbert Collard. Predlog resolucije o oblikovanju zgodovinske oznake za storitve pretočnega prenosa (B9-0234/2020)
posredovano pristojnemu odboru: CULT

- Catherine Griset. Predlog resolucije o varstvu armenske kulturne dediščine v Turčiji (B9-0235/2020)
posredovano pristojnemu odboru: AFET
mnenje: CULT

- Christine Anderson. Predlog resolucije o moških kot žrtvah nasilja v družini (B9-0236/2020)
posredovano pristojnemu odboru: LIBE

- Gianantonio Da Re. Predlog resolucije o izvajanju ukrepov za socialno vključevanje invalidov prek športa (B9-0237/2020)
posredovano pristojnemu odboru: CULT
mnenje: EMPL

- Julie Lechanteux. Predlog resolucije o reformi ustavnega sodišča Bosne in Hercegovine (B9-0238/2020)
posredovano pristojnemu odboru: AFET

- Viktor Uspaskich. Predlog resolucije o trajanju postopkov na Evropskem sodišču za človekove pravice (B9-0239/2020)
posredovano pristojnemu odboru: LIBE

- Peter Kofod, Jaak Madison, Rob Rooken, Harald Vilimsky, Charlie Weimers in Bernhard Zimniok. Predlog resolucije o izboljšanju informacij za državljane in možnostih za povratne informacije o časovnih načrtih (B9-0240/2020)
posredovano pristojnemu odboru: JURI


25. Sprejetje zapisnikov tega delnega zasedanja in posredovanje sprejetih besedil

Zapisnik te seje in zapisniki sej z dne 14. septembra, 15. septembra in 16. septembra 2020 bodo predloženi Parlamentu v odobritev na začetku naslednje seje.

S soglasjem Parlamenta se besedila, sprejeta med tem delnim zasedanjem, takoj posredujejo naslovnikom.


26. Datum naslednjih sej

Naslednje seje bodo potekale od 5. oktobra 2020 do 8. oktobra 2020.


27. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 16.35.


28. Prekinitev zasedanja

Zasedanje Parlamenta je prekinjeno.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

generalni sekretar

predsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Asimakopoulou Anna-Michelle, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Basso Alessandra, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beghin Tiziana, Bellamy François-Xavier, Benjumea Benjumea Isabel, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogovič Franc, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Buxadé Villalba Jorge, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Carvalhais Isabel, Casa David, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Clune Deirdre, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, Dalli Miriam, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danielsson Johan, Da Re Gianantonio, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Man Filip, Demirel Özlem, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Didier Geoffroy, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Evi Eleonora, Evren Agnès, Falcă Gheorghe, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Gahler Michael, Gál Kinga, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, de Graaff Marcel, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Gruffat Claude, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Heide Hannes, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Holmgren Pär, Homs Ginel Alicia, Hortefeux Brice, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jerković Romana, Joron Virginie, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Kaili Eva, Kaljurand Marina, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagos Ioannis, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Melbārde Dace, Mélin Joëlle, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Milazzo Giuseppe, Miller Leszek, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Neumann Hannah, Niebler Angelika, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Lídia, Picula Tonino, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Piri Kati, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Puigdemont i Casamajó Carles, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Rodríguez-Piñero Inma, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Rougé André, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Santos Isabel, Sardone Silvia, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Scholz Helmut, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szájer József, Szydło Beata, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Terras Riho, Tertsch Hermann, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Toom Yana, Tóth Edina, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Tudose Mihai, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Vollath Bettina, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yenbou Salima, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Opravičeni:

Beňová Monika, Maydell Eva, Thun und Hohenstein Róża

Zaradi pandemije COVID-19 je bil vzpostavljen sistem glasovanja na daljavo (glej sklep predsedstva z dne 20. marca 2020, ki je dopolnil sklep z dne 3. maja 2004 o pravilih glasovanja). Imena poslancev, ki so sodelovali pri glasovanju, so navedena v dokumentu "Izidi poimenskega glasovanja", ki je priložen zapisniku seje in je na voljo na spletnem mestu Parlamenta.

Zadnja posodobitev: 19. avgust 2021Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov