Index 
Protokoll
XML 196kPDF 297kWORD 78k
Torsdagen den 17 september 2020 - Bryssel
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Tillkännagivande av omröstningsresultat
 3.Återupptagande av sammanträdet
 4.Bekämpande av sexuella övergrepp mot barn och sexuell exploatering av barn (debatt)
 5.Första omröstningsomgången
 6.Bekämpande av sexuella övergrepp mot barn och sexuell exploatering av barn (fortsättning på debatten)
 7.Kulturell återhämtning i Europa (ingivna resolutionsförslag)
 8.Vikten av grön infrastruktur i städerna – Europaåret för grönare städer 2022 (debatt)
 9.Behovet av en omedelbar och humanitär reaktion från EU:s sida på den rådande situationen i flyktinglägret i Moria (debatt)
 10.Återupptagande av sammanträdet
 11.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  11.1.Situationen i Filippinerna, inklusive fallet Maria Ressa
  11.2.Fallet Denis Mukwege i Demokratiska republiken Kongo
  11.3.Den humanitära situationen i Moçambique
 12.Tillkännagivande av omröstningsresultat
 13.Återupptagande av sammanträdet
 14.Andra omröstningsomgången
 15.Återupptagande av sammanträdet
 16.Tillkännagivande av omröstningsresultat
 17.Röstförklaringar
 18.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 19.Rådets ståndpunkter vid första behandlingen
 20.Ändrade hänvisningar till utskott (artikel 56 i arbetsordningen)
 21.Associerade utskott (artikel 57 i arbetsordningen)
 22.Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden
 23.Tillbakadragande av initiativbetänkanden
 24.Inkomna dokument
 25.Justering av protokoll från denna sammanträdesperiod och översändande av antagna texter
 26.Datum för nästa sammanträdesperiod
 27.Avslutande av sammanträdet
 28.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 08.30.


2. Tillkännagivande av omröstningsresultat

Talmannen läste upp resultaten av slutomröstningarna om följande ärenden:

Typgodkännande av motorfordon ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 715/2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon [COM(2019)0208 - C9-0009/2019 - 2019/0101(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Esther de Lange (A9-0139/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0222)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 14, 15, 16 och 17 september 2020, punkt 12)

BEGÄRAN OM ÅTERFÖRVISNING TILL UTSKOTTET

Godkändes genom omröstning med namnupprop (601 röster för, 81 röster emot, 14 nedlagda röster)

Fonden för en rättvis omställning ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Fonden för en rättvis omställning [COM(2020)0022 - C9-0007/2020 - 2020/0006(COD)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Manolis Kefalogiannis (A9-0135/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0223)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 14, 15, 16 och 17 september 2020, punkt 13)

BEGÄRAN OM ÅTERFÖRVISNING TILL UTSKOTTET

Godkändes genom omröstning med namnupprop (610 röster för, 23 röster emot, 63 nedlagda röster)

Vapenexport: genomförande av den gemensamma ståndpunkten 2008/944/Gusp
Betänkande om vapenexport: genomförande av den gemensamma ståndpunkten 2008/944/Gusp [2020/2003(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Hannah Neumann (A9-0137/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0224)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 14, 15, 16 och 17 september 2020, punkt 14)

Talmannen läste upp omröstningsresultaten från omröstningen om ändringsförslagen till följande ärenden:

Hållbar järnvägsmarknad mot bakgrund av covid-19-pandemin ***I
[COM(2020)0260 - C9-0186/2020 - 2020/0127(COD)] - TRAN-utskottet

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna Texter (P9_TA(2020)0236)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 14, 15, 16 och 17 september 2020, punkt 26)

Förberedelse av Europeiska rådets extra möte med fokus på den farliga upptrappningen och Turkiets roll i östra Medelhavet
Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0260/2020

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna Texter (P9_TA(2020)0230)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 14, 15, 16 och 17 september 2020, punkt 20)

Situationen i Belarus
Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0271/2020

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna Texter (P9_TA(2020)0231)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 14, 15, 16 och 17 september 2020, punkt 21)

Situationen i Ryssland, förgiftningen av Aleksej Navalnyj
Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0280/2020

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna Texter (P9_TA(2020)0232)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 14, 15, 16 och 17 september 2020, punkt 22)

(Sammanträdet avbröts kl. 08.34.)


3. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 08.45.


4. Bekämpande av sexuella övergrepp mot barn och sexuell exploatering av barn (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Bekämpande av sexuella övergrepp mot barn och sexuell exploatering av barn (2020/2702(RSP))

Ylva Johansson (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Jeroen Lenaers för PPE-gruppen, Birgit Sippel för S&D-gruppen, Hilde Vautmans för Renew-gruppen, Christine Anderson för ID-gruppen, Saskia Bricmont för Verts/ALE-gruppen, Jorge Buxadé Villalba för ECR-gruppen, Anne-Sophie Pelletier för GUE/NGL-gruppen, Ewa Kopacz, Javier Moreno Sánchez, France Jamet, Marcel Kolaja, Jadwiga Wiśniewska, Marion Walsmann, Josianne Cutajar, Jean-Lin Lacapelle, Assita Kanko, Lena Düpont, Beata Kempa, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Javier Zarzalejos och Laura Ferrara.

(Fortsättningen på debatten, se punkt 6 i protokollet av den 17.9.2020)


5. Första omröstningsomgången

Parlamentet genomförde slutomröstning om följande:

—   Fastslående av att det finns en klar risk för att Republiken Polen allvarligt åsidosätter rättsstatsprincipen
Interimsbetänkande om förslaget till rådets beslut om fastslående av att det finns en klar risk för att Republiken Polen allvarligt åsidosätter rättsstatsprincipen [COM(2017)0835 - 2017/0360R(NLE)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Juan Fernando López Aguilar (A9-0138/2020);

—   Strategin om läkemedel i miljön
Resolutionsförslag B9-0242/2020;

—   Maximering av energieffektivitetspotentialen hos EU:s byggnadsbestånd
Betänkande om maximering av energieffektivitetspotentialen hos EU:s byggnadsbestånd [2020/2070(INI)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Ciarán Cuffe (A9-0134/2020);

—   Brist på läkemedel – hantering av ett växande problem
Betänkande om läkemedelsbristen – att hantera ett växande problem [2020/2071(INI)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Nathalie Colin-Oesterlé (A9-0142/2020);

—   Genomförandet av de nationella strategierna för integrering av romer: bekämpning av negativa attityder gentemot människor med romsk bakgrund i Europa
Betänkande om genomförandet av de nationella strategierna för integrering av romer: bekämpning av negativa attityder gentemot människor med romsk bakgrund i Europa [2020/2011(INI)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Romeo Franz (A9-0147/2020);

—   Förberedelse av Europeiska rådets extra möte med fokus på den farliga upptrappningen och Turkiets roll i östra Medelhavet
Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0260/2020;

—   Situationen i Belarus
Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0271/2020;

—   Situationen i Ryssland, förgiftningen av Aleksej Navalnyj
Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0280/2020.

Parlamentet röstade om änringsförslagen till följande resolutionsförslag:

—   Fallet Denis Mukwege i Demokratiska republiken Kongo
Gemensamt förslag till resolution, i enlighet med artiklarna 144.5 och 132.4 i arbetsordningen, som ersatte resolutionsförslagen B9-0287/2020, B9-0288/2020, B9-0289/2020, B9-0293/2020, B9-0296/2020 och B9-0298/2020, och som lagts fram av Michael Gahler, Loránt Vincze, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Isabel Wiseler-Lima, Krzysztof Hetman, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Luděk Niedermayer, Janina Ochojska, David Lega, Stelios Kympouropoulos, Benoît Lutgen, Stanislav Polčák, Antonio López-Istúriz White, Peter Pollák, Michal Wiezik, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Michaela Šojdrová, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Romana Tomc, Maria Walsh, Loucas Fourlas, Lefteris Christoforou och Tomáš Zdechovský, för PPE-gruppen, Kati Piri och Maria Arena, för S&D-gruppen, Frédérique Ries, Clotilde Armand, Petras Auštrevičius, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Nicolae Ştefănuță och Ramona Strugariu, för Renew-gruppen, Salima Yenbou, för Verts/ALE-gruppen, Assita Kanko, för ECR-gruppen, Marisa Matias, för GUE/NGL-gruppen, och Fabio Massimo Castaldo, om fallet Denis Mukwege i Demokratiska republiken Kongo (2020/2783(RSP)) (RC-B9-0287/2020);

—   Den humanitära situationen i Moçambique
Gemensamt förslag till resolution, i enlighet med artiklarna 144.5 och 132.4 i arbetsordningen, som ersatte resolutionsförslagen B9-0300/2020, B9-0301/2020, B9-0302/2020, B9-0303/2020 och B9-0304/2020, och som lagts fram av Michael Gahler, Paulo Rangel, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Isabel Wiseler-Lima, Krzysztof Hetman, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Luděk Niedermayer, Janina Ochojska, David Lega, Stelios Kympouropoulos, Benoît Lutgen, Stanislav Polčák, Antonio López-Istúriz White, Peter Pollák, Michal Wiezik, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Michaela Šojdrová, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Romana Tomc, Loránt Vincze, György Hölvényi, Maria Walsh, Loucas Fourlas, Lefteris Christoforou och Tomáš Zdechovský, för PPE-gruppen, Kati Piri och Carlos Zorrinho, för S&D-gruppen, Jan-Christoph Oetjen, Petras Auštrevičius, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță och Ramona Strugariu, för Renew-gruppen, Katrin Langensiepen, för Verts/ALE-gruppen, Ryszard Czarnecki, Grzegorz Tobiszowski, Joanna Kopcińska, Jadwiga Wiśniewska, Adam Bielan, Elżbieta Kruk, Karol Karski, Anna Fotyga, Assita Kanko och Bogdan Rzońca, för ECR-gruppen, och Fabio Massimo Castaldo, om den humanitära situationen i Moçambique (2020/2784(RSP)) (RC-B9-0300/2020);

—   Covid-19: EU-samordning av hälsobedömningar och riskklassificering samt konsekvenserna för Schengen och den inre marknaden
Gemensamt förslag till resolution, i enlighet med artikel 132.2 och 132.4 i arbetsordningen, som ersatte resolutionsförslagen B9-0257/2020, B9-0259/2020, B9-0261/2020, B9-0265/2020 och B9-0269/2020, och som lagts fram av Esther de Lange, Andreas Schwab, Peter Liese och Roberta Metsola, för PPE-gruppen, Sara Cerdas, för S&D-gruppen, Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță och Dita Charanzová, för Renew-gruppen, Petra De Sutter, Anna Cavazzini, Francisco Guerreiro, Monika Vana och Tilly Metz, för Verts/ALE-gruppen, och Kateřina Konečná, för GUE/NGL-gruppen, om Covid-19: EU-samordning av hälsobedömningar och riskklassificering samt konsekvenserna för Schengen och den inre marknaden (2020/2780(RSP)) (RC-B9-0257/2020);

—   Vikten av grön infrastruktur i städerna – Europaåret för grönare städer 2022
Resolutionsförslag B9-0243/2020.

Omröstningen skulle pågå fram till kl. 10.45.

Omröstningen genomfördes.

Omröstningsresultaten skulle tillkännages kl. 12.30.


6. Bekämpande av sexuella övergrepp mot barn och sexuell exploatering av barn (fortsättning på debatten)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Bekämpande av sexuella övergrepp mot barn och sexuell exploatering av barn (2020/2702(RSP))

(Första delen av debatten, se punkt 4 i protokollet av den 17.9.2020)

Talare: Ylva Johansson (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.


7. Kulturell återhämtning i Europa (ingivna resolutionsförslag)

Uttalande av kommissionen: Kulturell återhämtning i Europa (2019/2708(RSP))

Debatten hade ägt rum den 10 juli 2020 (punkt 10 i protokollet av den 10.7.2020).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 132.2 i arbetsordningen):

—   Alexis Georgoulis och Niyazi Kizilyürek, för GUE/NGL-gruppen, om kulturell återhämtning i Europa (2020/2708(RSP)) (B9-0246/2020);

—   Tomasz Frankowski, för PPE-gruppen, om den kulturella återhämtningen i Europa (2020/2708(RSP)) (B9-0249/2020);

—   Laurence Farreng, Stéphane Séjourné, Vlad-Marius Botoş, Ilana Cicurel, Radka Maxová, Monica Semedo, Morten Løkkegaard, Petras Auštrevičius, Ramona Strugariu, Claudia Gamon, Irène Tolleret, Nicola Danti, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Marie-Pierre Vedrenne, Andrus Ansip, Olivier Chastel, Chrysoula Zacharopoulou, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Fabienne Keller, Katalin Cseh, Samira Rafaela, Christophe Grudler, Martina Dlabajová, Stéphanie Yon-Courtin och Maite Pagazaurtundúa, för Renew-gruppen, om den kulturella återhämtningen i Europa (2020/2708(RSP)) (B9-0250/2020).

Omröstning: punkt 16 i protokollet av den 17.9.2020.


8. Vikten av grön infrastruktur i städerna – Europaåret för grönare städer 2022 (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000039/2020) från Sirpa Pietikäinen, Christel Schaldemose, Karin Karlsbro, Bas Eickhout, Jadwiga Wiśniewska och Idoia Villanueva Ruiz, för ENVI-utskottet, till kommissionen: Vikten av grön infrastruktur i städerna – Europaåret för grönare städer 2022 (B9-0014/2020)

Christel Schaldemose utvecklade frågan.

Virginijus Sinkevičius (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 136.5 i arbetsordningen):

—   Sirpa Pietikäinen, Christel Schaldemose, Karin Karlsbro, Bas Eickhout, Jadwiga Wiśniewska och Idoia Villanueva Ruiz, för ENVI-utskottet, om Europaåret för grönare städer 2022 (2019/2805(RSP)) (B9-0243/2020).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 12. i protokollet av den 17.9.2020.


9. Behovet av en omedelbar och humanitär reaktion från EU:s sida på den rådande situationen i flyktinglägret i Moria (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Behovet av en omedelbar och humanitär reaktion från EU:s sida på den rådande situationen i flyktinglägret i Moria (2020/2781(RSP))

Ylva Johansson (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Roberta Metsola för PPE-gruppen, Iratxe García Pérez för S&D-gruppen, Sophia in 't Veld för Renew-gruppen, Gilles Lebreton för ID-gruppen, och Terry Reintke för Verts/ALE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Katarina BARLEY
Vice talman

Talare: Emmanouil Fragkos för ECR-gruppen, Elena Kountoura för GUE/NGL-gruppen, Ioannis Lagos, grupplös; Malin Björk kommenterade uttalandena av två tidigare talare (talmannen noterade hennes kommentarer); Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Kati Piri, Malik Azmani, Gianantonio Da Re, Tineke Strik, Carlo Fidanza, Miguel Urbán Crespo, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Jeroen Lenaers, Birgit Sippel, Maite Pagazaurtundúa, Teuvo Hakkarainen, Damien Carême, Helmut Geuking, Malin Björk, Antoni Comín i Oliveres, Loucas Fourlas, Juan Fernando López Aguilar, Jan-Christoph Oetjen, Bernhard Zimniok, Damian Boeselager, Hermann Tertsch, Pernando Barrena Arza, Lena Düpont, Eva Kaili, Hilde Vautmans, Diana Riba i Giner, Marisa Matias, Karlo Ressler, Pietro Bartolo, Barry Andrews, Margrete Auken, Idoia Villanueva Ruiz, Othmar Karas, Claudia Gamon, Michaela Šojdrová och Samira Rafaela.

Talare: Ylva Johansson.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

(Sammanträdet avbröts kl. 11.11.)


10. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 11.23.


11. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)

(För resolutionsförslagens titlar och författare, se punkt 17 i protokollet av den 16.9.2020.)


11.1. Situationen i Filippinerna, inklusive fallet Maria Ressa

Resolutionsförslag B9-0290/2020, B9-0291/2020, B9-0292/2020, B9-0294/2020, B9-0295/2020 och B9-0297/2020 (2019/2782(RSP))

Talare: Hannah Neumann och Frédérique Ries yttrade sig om genomförandet av debatten (talmannen gjorde förtydliganden).

Hannah Neumann, Isabel Wiseler-Lima, Niels Fuglsang och Bernard Guetta redogjorde för resolutionsförslagen B9-0292/2020, B9-0295/2020, B9-0294/2020 och B9-0297/2020.

ORDFÖRANDESKAP: Klára DOBREV
Vice talman

Miguel Urbán Crespo och Adam Bielan redogjorde för resolutionsförslagen B9-0290/2020 och B9-0291/2020.

Talare: Maria Arena för S&D-gruppen, och Lars Patrick Berg för ID-gruppen.

Talare: Jutta Urpilainen (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 16 i protokollet av den 17.9.2020.


11.2. Fallet Denis Mukwege i Demokratiska republiken Kongo

Resolutionsförslag B9-0286/2020, B9-0287/2020, B9-0288/2020, B9-0289/2020, B9-0293/2020, B9-0296/2020 och B9-0298/2020 (2019/2783(RSP))

Maria Arena, Dominique Bilde, Loránt Vincze, Frédérique Ries, Salima Yenbou, Marisa Matias och Assita Kanko redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Krzysztof Hetman för PPE-gruppen, Carlos Zorrinho för S&D-gruppen, Hilde Vautmans för Renew-gruppen, Christine Anderson för ID-gruppen, Jadwiga Wiśniewska för ECR-gruppen, Isabel Wiseler-Lima, Evelyn Regner, Samira Rafaela och Evin Incir.

Talare: Jutta Urpilainen (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 16 i protokollet av den 17.9.2020.


11.3. Den humanitära situationen i Moçambique

Resolutionsförslag B9-0286/2020, B9-0299/2020, B9-0300/2020, B9-0301/2020, B9-0302/2020, B9-0303/2020 och B9-0304/2020 (2019/2784(RSP))

Paulo Rangel, Carlos Zorrinho, Jan-Christoph Oetjen, Katrin Langensiepen, Ryszard Czarnecki, Marisa Matias och Lars Patrick Berg redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Željana Zovko för PPE-gruppen, Nacho Sánchez Amor för S&D-gruppen, Charles Goerens för Renew-gruppen, och Isabel Santos.

Talare: Jutta Urpilainen (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 16 i protokollet av den 17.9.2020.


12. Tillkännagivande av omröstningsresultat

Talmannen läste upp resultaten av slutomröstningarna om följande ärenden:

Fastslående av att det finns en klar risk för att Republiken Polen allvarligt åsidosätter rättsstatsprincipen
Interimsbetänkande om förslaget till rådets beslut om fastslående av att det finns en klar risk för att Republiken Polen allvarligt åsidosätter rättsstatsprincipen [COM(2017)0835 - 2017/0360R(NLE)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Juan Fernando López Aguilar (A9-0138/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0225)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 14, 15, 16 och 17 september 2020, punkt 15)

Strategin om läkemedel i miljön
Resolutionsförslag B9-0242/2020

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0226)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 14, 15, 16 och 17 september 2020, punkt 16)

Maximering av energieffektivitetspotentialen hos EU:s byggnadsbestånd
Betänkande om maximering av energieffektivitetspotentialen hos EU:s byggnadsbestånd [2020/2070(INI)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Ciarán Cuffe (A9-0134/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0227)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 14, 15, 16 och 17 september 2020, punkt 17)

Brist på läkemedel – hantering av ett växande problem
Betänkande om läkemedelsbristen – att hantera ett växande problem [2020/2071(INI)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Nathalie Colin-Oesterlé (A9-0142/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0228)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 14, 15, 16 och 17 september 2020, punkt 18)

Genomförandet av de nationella strategierna för integrering av romer: bekämpning av negativa attityder gentemot människor med romsk bakgrund i Europa
Betänkande om genomförandet av de nationella strategierna för integrering av romer: bekämpning av negativa attityder gentemot människor med romsk bakgrund i Europa [2020/2011(INI)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Romeo Franz (A9-0147/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0229)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 14, 15, 16 och 17 september 2020, punkt 19)

Förberedelse av Europeiska rådets extra möte med fokus på den farliga upptrappningen och Turkiets roll i östra Medelhavet
Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0260/2020

(enkel majoritet erfordrades)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION

Antogs (P9_TA(2020)0230)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 14, 15, 16 och 17 september 2020, punkt 20)

(Resolutionsförslag B9-0258/2020 bortföll.)

Situationen i Belarus
Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0271/2020

(enkel majoritet erfordrades)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION

Antogs (P9_TA(2020)0231)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 14, 15, 16 och 17 september 2020, punkt 21)

(Resolutionsförslag B9-0273/2020 bortföll.)

Situationen i Ryssland, förgiftningen av Aleksej Navalnyj
Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0280/2020

(enkel majoritet erfordrades)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION

Antogs (P9_TA(2020)0232)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 14, 15, 16 och 17 september 2020, punkt 22)

(Resolutionsförslag B9-0279/2020 bortföll.)

Talmannen läste upp resultaten av omröstningen om ändringsförslagen till följande resolutionsförslag:

Fallet Denis Mukwege i Demokratiska republiken Kongo
Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0287/2020

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna Texter (P9_TA(2020)0234)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 14, 15, 16 och 17 september 2020, punkt 24)

Den humanitära situationen i Moçambique
Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0300/2020

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna Texter (P9_TA(2020)0235)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 14, 15, 16 och 17 september 2020, punkt 25)

Covid-19: EU-samordning av hälsobedömningar och riskklassificering samt konsekvenserna för Schengen och den inre marknaden
Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0257/2020

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna Texter (P9_TA(2020)0240)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 14, 15, 16 och 17 september 2020, punkt 30)

Vikten av grön infrastruktur i städerna – Europaåret för grönare städer 2022
Resolutionsförslag B9-0243/2020

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna Texter (P9_TA(2020)0240)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 14, 15, 16 och 17 september 2020, punkt 31)

(Sammanträdet avbröts kl. 12.40.)


13. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 12.59.


14. Andra omröstningsomgången

Parlamentet genomförde slutomröstning om följande:

—   Situationen i Filippinerna, inklusive fallet Maria Ressa
Gemensamt förslag till resolution, i enlighet med artiklarna 144.5 och 132.4 i arbetsordningen, som ersatte resolutionsförslagen B9-0290/2020, B9-0291/2020, B9-0292/2020, B9-0294/2020, B9-0295/2020 och B9-0297/2020, och som lagts fram av Michael Gahler, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Krzysztof Hetman, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Luděk Niedermayer, Janina Ochojska, David Lega, Stelios Kympouropoulos, Benoît Lutgen, Stanislav Polčák, Antonio López-Istúriz White, Peter Pollák, Michal Wiezik, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Michaela Šojdrová, Magdalena Adamowicz, Romana Tomc, Loránt Vincze, Maria Walsh, Loucas Fourlas, Lefteris Christoforou och Tomáš Zdechovský, för PPE-gruppen, Kati Piri, Marianne Vind och Niels Fuglsang, för S&D-gruppen, Bernard Guetta, Clotilde Armand, Petras Auštrevičius, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță och Ramona Strugariu, för Renew-gruppen, Hannah Neumann, för Verts/ALE-gruppen, Anna Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Ruža Tomašić och Elżbieta Kruk, för ECR-gruppen, Miguel Urbán Crespo, för GUE/NGL-gruppen, och Fabio Massimo Castaldo, om situationen i Filippinerna, inklusive fallet Maria Ressa (2020/2782(RSP)) (RC-B9-0290/2020);

—   Fallet Denis Mukwege i Demokratiska republiken Kongo
Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0287/2020;

—   Den humanitära situationen i Moçambique
Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0300/2020;

—   Hållbar järnvägsmarknad mot bakgrund av covid-19-pandemin ***I
[COM(2020)0260 - C9-0186/2020 - 2020/0127(COD)] - TRAN-utskottet;

—   Förslag till ändringsbudget nr 8: Ökning av betalningsbemyndiganden för krisstödsinstrumentet som finansierar strategin för vacciner mot covid-19 och för investeringsinitiativet mot effekter av coronaviruset plus (CRII+)
[10696/2020 - C9-0290/2020 - 2020/1997(BUD)] - BUDG-utskottet.

—   Invändning enligt artikel 112.2, 112.3 och 112.4 c: Gränsvärden för flera ämnen, däribland flonicamid, haloxifop, mandestrobin
Resolutionsförslag, i enlighet med artikel 112.2 och 112.3 och 112.4 c i arbetsordningen, om utkastet till kommissionens förordning om ändring av bilagorna II, III och IV till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för cykloxydim, flonicamid, haloxifop, mandestrobin, mepikvat, Metschnikowia fructicola stam NRRL Y-27328 och prohexadion i eller på vissa produkter (D063880/06 - 2020/2734(RPS)) (B9-0245/2020) - ENVI-utskottet - Ansvarig ledamot: Michèle Rivasi

—   Kulturell återhämtning i Europa
Gemensamt förslag till resolution, i enlighet med artikel 132.2 och 132.4 i arbetsordningen, som ersatte resolutionsförslagen B9-0246/2020, B9-0249/2020 och B9-0250/2020, och som lagts fram av Tomasz Frankowski, Michaela Šojdrová och Sabine Verheyen, för PPE-gruppen, Petra Kammerevert, för S&D-gruppen, Laurence Farreng, Stéphane Séjourné, Irena Joveva, Vlad-Marius Botoş, Ilana Cicurel, Radka Maxová, Monica Semedo, Petras Auštrevičius, Ramona Strugariu, Claudia Gamon, Nicola Danti, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Marie-Pierre Vedrenne, Chrysoula Zacharopoulou, Clotilde Armand, Fabienne Keller, Martina Dlabajová och Irène Tolleret, för Renew-gruppen, Niklas Nienaß, för Verts/ALE-gruppen, Dace Melbārde, Elżbieta Kruk och Andrey Slabakov, au nom du groupe ECR, Niyazi Kizilyürek och Alexis Georgoulis, för GUE/NGL-gruppen, om kulturell återhämtning i Europa (2020/2708(RSP)) (RC-B9-0246/2020);

—   Covid-19: EU-samordning av hälsobedömningar och riskklassificering samt konsekvenserna för Schengen och den inre marknaden
Gemensamt förslag till resolution, i enlighet med artikel 132.2 och 132.4 i arbetsordningen, som ersatte resolutionsförslagen B9-0257/2020, B9-0259/2020, B9-0261/2020, B9-0265/2020 och B9-0269/2020, och som lagts fram av Esther de Lange, Andreas Schwab, Peter Liese och Roberta Metsola, för PPE-gruppen, Sara Cerdas, för S&D-gruppen, Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță och Dita Charanzová, för Renew-gruppen, Petra De Sutter, Anna Cavazzini, Francisco Guerreiro, Monika Vana och Tilly Metz, för Verts/ALE-gruppen, Kateřina Konečná, för GUE/NGL-gruppen, om Covid-19: EU-samordning av hälsobedömningar och riskklassificering samt konsekvenserna för Schengen och den inre marknaden (2020/2780(RSP)) (RC-B9-0257/2020);

—   Vikten av grön infrastruktur i städerna – Europaåret för grönare städer 2022
Resolutionsförslag B9-0243/2020.

Omröstningen skulle pågå fram till kl. 14.15.

Omröstningen genomfördes.

Omröstningsresultaten skulle tillkännages kl. 16.30.

(Sammanträdet avbröts kl. 14.15.)


ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

15. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 16.33.


16. Tillkännagivande av omröstningsresultat

Talmannen läste upp resultaten av slutomröstningarna om

Situationen i Filippinerna, inklusive fallet Maria Ressa
Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0290/2020

(enkel majoritet erfordrades)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION

Antogs (P9_TA(2020)0233)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 14, 15, 16 och 17 september 2020, punkt 23)

Fallet Denis Mukwege i Demokratiska republiken Kongo
Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0287/2020

(enkel majoritet erfordrades)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION

Antogs (P9_TA(2020)0234)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 14, 15, 16 och 17 september 2020, punkt 24)

(Resolutionsförslag B9-0286/2020 bortföll.)

Den humanitära situationen i Moçambique
Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0300/2020

(enkel majoritet erfordrades)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION

Antogs (P9_TA(2020)0235)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 14, 15, 16 och 17 september 2020, punkt 25)

(Resolutionsförslagen B9-0285/2020 och B9-0299/2020 bortföll.)

Hållbar järnvägsmarknad mot bakgrund av covid-19-pandemin ***I
[COM(2020)0260 - C9-0186/2020 - 2020/0127(COD)] - TRAN-utskottet

(enkel majoritet erfordrades)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Antogs i dess ändrade form (P9_TA(2020)0236)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 14, 15, 16 och 17 september 2020, punkt 26)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

Förslag till ändringsbudget nr 8: Ökning av betalningsbemyndiganden för krisstödsinstrumentet som finansierar strategin för vacciner mot covid-19 och för investeringsinitiativet mot effekter av coronaviruset plus (CRII+)
[10696/2020 - C9-0290/2020 - 2020/1997(BUD)] - BUDG-utskottet

(enkel majoritet erfordrades)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P9_TA(2020)0237)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 14, 15, 16 och 17 september 2020, punkt 27)

Invändning enligt artikel 112.2, 112.3 och 112.4 c: Gränsvärden för flera ämnen, däribland flonicamid, haloxifop, mandestrobin
Resolutionsförslag, i enlighet med artikel 112.2, 112.3 och 112.4 c i arbetsordningen, om utkastet till kommissionens förordning om ändring av bilagorna II, III och IV till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för cykloxydim, flonicamid, haloxifop, mandestrobin, mepikvat, Metschnikowia fructicola stam NRRL Y-27328 och prohexadion i eller på vissa produkter (D063880/06 - 2020/2734(RPS)) (B9-0245/2020) - ENVI-utskottet - Ansvarig ledamot: Michèle Rivasi

(en majoritet av parlamentets ledamöter erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0238)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 14, 15, 16 och 17 september 2020, punkt 28)

Kulturell återhämtning i Europa
Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0246/2020

(enkel majoritet erfordrades)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION

Antogs (P9_TA(2020)0239)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 14, 15, 16 och 17 september 2020, punkt 29)

Covid-19: EU-samordning av hälsobedömningar och riskklassificering samt konsekvenserna för Schengen och den inre marknaden
Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0257/2020

(enkel majoritet erfordrades)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION

Antogs (P9_TA(2020)0240)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 14, 15, 16 och 17 september 2020, punkt 30)

(Resolutionsförslag B9-0267/2020 bortföll.)

Vikten av grön infrastruktur i städerna – Europaåret för grönare städer 2022
Resolutionsförslag B9-0243/2020

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0241)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 14, 15, 16 och 17 september 2020, punkt 31)


17. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 194 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Undantagsvis accepteras skriftliga röstförklaringar på högst 400 ord.


18. Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns i dokumentet ”Resultat av omröstningar med namnupprop”, som bifogas sammanträdesprotokollet och finns på parlamentets webbplats. De anges endast i informationssyfte och påverkar inte det omröstningsresultat som tillkännagivits i kammaren.

Dokumentet uppdateras regelbundet under högst två veckor efter sammanträdesperioden.

Därefter slutförs förteckningen över rättelser och avsiktsförklaringar för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


19. Rådets ståndpunkter vid första behandlingen

Talmannen tillkännagav, i enlighet med artikel 63.1 i arbetsordningen, mottagandet av nedanstående ståndpunkter från rådet, skälen till antagandet av dessa samt kommissionens ståndpunkt om följande dokument:

- Rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument – Antagen av rådet den 20 juli 2020 (06799/1/2020 - C9-0291/2020 – 2018/0047(COD)) - (09424/2020 - COM(2020)0356)
hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om europeiska leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster för företag och om ändring av förordning (EU) 2017/1129 och direktiv (EU) 2019/1937 – Antagen av rådet den 20 juli 2020 (06800/1/2020 - C9-0292/2020 – 2018/0048(COD)) - (09425/2020 - COM(2020)0356)
hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

Den tidsfrist på tre månader som parlamentet har för att anta sina ståndpunkter började således löpa följande dag, den 18 september 2020.


20. Ändrade hänvisningar till utskott (artikel 56 i arbetsordningen)

ITRE-utskottet

- En WTO-förenlig EU-mekanism för koldioxidjustering vid gränserna (2020/2043(INI))
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: INTA (artikel 57 i arbetsordningen), BUDG, ECON (artikel 57 i arbetsordningen), ITRE


21. Associerade utskott (artikel 57 i arbetsordningen)

(Talmanskonferensens beslut av den 22 juli 2020)

CULT-utskottet

- Utformning av politiken för digital utbildning (2020/2135(INI))
(rådgivande utskott: EMPL (artikel 57 i arbetsordningen), FEMM)

AFCO-utskottet

- Stärka transparensen och integriteten i EU:s institutioner genom inrättande av ett oberoende EU-organ för etiska frågor (2020/2133(INI))
(rådgivande utskott: CONT, ECON, JURI (artikel 57 i arbetsordningen), PETI)

- Parlamentets initiativrätt (2020/2132(INI))
(rådgivande utskott: JURI (artikel 57 i arbetsordningen))

JURI-utskottet

- Företagens tillbörliga aktsamhet och ansvarsskyldighet (2020/2129(INL))
(rådgivande utskott: AFET (artikel 57 i arbetsordningen), DEVE, INTA (artikel 57 i arbetsordningen), ECON)

ECON-utskottet

- Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet – årsrapport 2020 (2020/2124(INI))
(rådgivande utskott: DEVE, BUDG (artikel 57 i arbetsordningen))

AFET-utskottet

- Konnektivitet och förbindelserna mellan EU och Asien (2020/2115(INI))
(rådgivande utskott: INTA (artikel 57 i arbetsordningen), TRAN (artikel 57 i arbetsordningen))

- EU och försvaret av multilateralismen (2020/2114(INI))
(rådgivande utskott: INTA (artikel 57 i arbetsordningen))


22. Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 47 i arbetsordningen)

(Talmanskonferensens beslut av den 22 juli 2020)

JURI-utskottet

- Ansvarsfull privatfinansiering av rättstvister (2020/2130(INL))
(rådgivande utskott: ECON)

- Företagens tillbörliga aktsamhet och ansvarsskyldighet (2020/2129(INL))
(rådgivande utskott: AFET (artikel 57 i arbetsordningen), DEVE, INTA (artikel 57 i arbetsordningen), ECON)

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 54 i arbetsordningen)

(Talmanskonferensens beslut av den 22 juli 2020)

JURI-utskottet

- Hållbar bolagsstyrning (2020/2137(INI))
(rådgivande utskott: INTA, ECON, EMPL, ENVI)

AFCO-utskottet

- Bedömning av genomförandet av artikel 50 i EU-fördraget (2020/2136(INI))
(rådgivande utskott: AFET, INTA, EMPL)

- Stärka transparensen och integriteten i EU:s institutioner genom inrättande av ett oberoende EU-organ för etiska frågor (2020/2133(INI))
(rådgivande utskott: CONT, ECON, JURI (artikel 57 i arbetsordningen), PETI)

- Parlamentets initiativrätt (2020/2132(INI))
(rådgivande utskott: JURI (artikel 57 i arbetsordningen))

CULT-utskottet

- Utformning av politiken för digital utbildning (2020/2135(INI))
(rådgivande utskott: EMPL (artikel 57 i arbetsordningen), FEMM)

AFET-utskottet

- Klimatförändringarnas konsekvenser för de mänskliga rättigheterna och miljöförsvararnas roll i denna fråga (2020/2134(INI))
(rådgivande utskott: DEVE, ENVI, LIBE)

- Skydd av mänskliga rättigheter och EU:s externa migrationspolitik (2020/2116(INI))
(rådgivande utskott: DEVE, LIBE, FEMM)

- Konnektivitet och förbindelserna mellan EU och Asien (2020/2115(INI))
(rådgivande utskott: INTA (artikel 57 i arbetsordningen), TRAN (artikel 57 i arbetsordningen))

- EU och försvaret av multilateralismen (2020/2114(INI))
(rådgivande utskott: INTA (artikel 57 i arbetsordningen))

- Främjande av regional stabilitet och säkerhet i hela Mellanösternregionen (2020/2113(INI))

- Arktis: möjligheter, problem och säkerhetsutmaningar (2020/2112(INI))

- Covid-19-pandemins utrikespolitiska konsekvenser (2020/2111(INI))

ITRE-utskottet

- En ny strategi för europeiska små och medelstora företag (2020/2131(INI))
(rådgivande utskott: INTA, ECON, EMPL, IMCO, TRAN, AGRI, CULT, JURI)

CONT-utskottet

- Hur effektivt har medlemsstaterna använt medlen från EU:s solidaritetsfond (vid naturkatastrofer)? (2020/2127(INI))
(rådgivande utskott: BUDG)

- Fleråriga budgetramen 2021-2027: Bekämpning av oligarkiska strukturer, skydd av EU:s medel mot bedrägerier och intressekonflikter (2020/2126(INI))
(rådgivande utskott: AGRI)

PETI-utskottet

- Årsrapporten om Europeiska ombudsmannens verksamhet 2019 (2020/2125(INI))

ECON-utskottet

- Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet – årsrapport 2020 (2020/2124(INI))
(rådgivande utskott: DEVE, BUDG (artikel 57 i arbetsordningen))

- Europeiska centralbanken - årsrapport 2020 (2020/2123(INI))

- Bankunionen - årsrapport 2020 (2020/2122(INI))

FEMM-utskottet

- Könsperspektivet under covid-19-krisen och tiden efter krisen (2020/2121(INI))
(rådgivande utskott: LIBE)

REGI-utskottet

- Ett starkare partnerskap med EU:s yttersta randområden (2020/2120(INI))

DEVE-utskottet

- Rollen för EU:s utvecklingssamarbete och humanitära bistånd i hanteringen av följderna av covid-19-pandemin (2020/2118(INI))
(rådgivande utskott: CULT)

INTA-utskottet

- Handelsrelaterade aspekter och följderna av covid-19 (2020/2117(INI))
(rådgivande utskott: DEVE, AGRI)

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 118 i arbetsordningen)

(Talmanskonferensens beslut av den 22 juli 2020)

AFET-utskottet

- Rekommendation till rådet om den 75:e sessionen i FN:s generalförsamling (2020/2128(INI))


23. Tillbakadragande av initiativbetänkanden

(Talmanskonferensens beslut av den 22 juli 2020)

ENVI-utskottet

Situationen beträffande sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i EU med avseende på kvinnohälsa (2019/2165(INI))


24. Inkomna dokument

Följande dokument hade inkommit:

1) från andra institutioner

- Förslag till ändringsbudget nr 7 till 2020 års allmänna budget: Uppdaterade inkomster (egna medel) – Rådets ståndpunkt av den 4 september 2020 (10430/2020 - C9-0283/2020 - 2020/1999(BUD))
hänvisat till ansvarigt utskott: BUDG

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om avskaffande av tullar på vissa produkter (COM(2020)0496 - C9-0284/2020 - 2020/0253(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: INTA

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ett tillfälligt undantag från vissa bestämmelser i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG vad gäller användning av teknik hos leverantörer av nummeroberoende interpersonella kommunikationstjänster för behandling av personuppgifter och andra uppgifter i syfte att bekämpa sexuella övergrepp mot barn på nätet (COM(2020)0568 - C9-0288/2020 - 2020/0259(COD))
I enlighet med artikel 145.1 i arbetsordningen skulle talmannen höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.
hänvisat till ansvarigt utskott: LIBE
rådgivande utskott: ITRE, IMCO, CULT, FEMM

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter efter en ansökan från Spanien – EGF/2020/001 ES/Stödsektorer till Galiciens varvsindustri (COM(2020)0485 - C9-0294/2020 - 2020/1996(BUD))
hänvisat till ansvarigt utskott: BUDG
rådgivande utskott: EMPL, REGI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordningarna (EU) nr 603/2013, 2016/794, 2018/1862, 2019/816 och 2019/818 vad gäller fastställandet av villkoren för åtkomst till andra EU-informationssystem för syften som avser informationssystemet för viseringar (VIS) (COM(2018)0302 [02] - C9-0297/2020 - 2018/0152B(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: LIBE
rådgivande utskott: BUDG

- Rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Folkrepubliken Kinas regering om samarbete kring och skydd av geografiska beteckningar (08359/2020 - C9-0298/2020 - 2020/0089(NLE))
hänvisat till ansvarigt utskott: INTA
rådgivande utskott: AGRI, PECH

2) från ledamöterna

- Jordan Bardella. Förslag till resolution om vetenskaplig forskning och utveckling i Europeiska unionen (B9-0209/2020)
hänvisat till ansvarigt utskott: ITRE
rådgivande utskott: ENVI

- Christine Anderson. Förslag till resolution om utökning av de områden av brottslighet som anges i artikel 83 i EUF-fördraget genom tillägg av ”förstörelse av kulturföremål och monument” (B9-0210/2020)
hänvisat till ansvarigt utskott: AFCO
rådgivande utskott: CULT, LIBE

- Gilbert Collard och Catherine Griset. Förslag till resolution om skyddet av Europas kulturarv (B9-0223/2020)
hänvisat till ansvarigt utskott: LIBE
rådgivande utskott: CULT

- Maxette Pirbakas. Förslag till resolution om finansieringen av de europeiska regionernas kulturarv genom strukturfonderna (B9-0224/2020)
hänvisat till ansvarigt utskott: REGI
rådgivande utskott: CULT

- Dominique Bilde, Gianna Gancia och Bernhard Zimniok. Förslag till resolution om det europeiska humanitära biståndet till Front Polisario (B9-0225/2020)
hänvisat till ansvarigt utskott: DEVE
rådgivande utskott: AFET

- Thierry Mariani och Jérôme Rivière. Förslag till resolution om Turkiets agerande i Libyen i förbindelse med åtgärder inom ramen för vapenembargot (B9-0226/2020)
hänvisat till ansvarigt utskott: AFET

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om skydd av Hagia Sofia i Turkiet – ett kristet kultur- och religionshistoriskt arv (B9-0227/2020)
hänvisat till ansvarigt utskott: AFET
rådgivande utskott: CULT

- Viktor Uspaskich. Förslag till resolution om elsammanlänkning och förbättring av konkurrensmiljön i unionen (B9-0228/2020)
hänvisat till ansvarigt utskott: ITRE
rådgivande utskott: IMCO

- Gianantonio Da Re. Förslag till resolution om genomförandet av särskilda väglednings- och utbildningsprogram för arbetstagare som drabbats av företagskriser och som riskerar att bli arbetslösa (B9-0231/2020)
hänvisat till ansvarigt utskott: EMPL

- Dominique Bilde. Förslag till resolution om Turkiets konvertering av den tidigare basilikan Hagia Sofia till moské (B9-0232/2020)
hänvisat till ansvarigt utskott: AFET
rådgivande utskott: CULT

- Thierry Mariani och Jérôme Rivière. Förslag till resolution om Turkiets presidents begäran till det turkiska lagrådet att låta basilikan Hagia Sofia i Istanbul användas som moské (B9-0233/2020)
hänvisat till ansvarigt utskott: AFET
rådgivande utskott: CULT

- Gilbert Collard. Förslag till resolution om införande av historiemärkning i samband med strömningstjänster (B9-0234/2020)
hänvisat till ansvarigt utskott: CULT

- Catherine Griset. Förslag till resolution om skyddet av Turkiets armeniska kulturarv (B9-0235/2020)
hänvisat till ansvarigt utskott: AFET
rådgivande utskott: CULT

- Christine Anderson. Förslag till resolution om män som utsätts för våld i hemmet (B9-0236/2020)
hänvisat till ansvarigt utskott: LIBE

- Gianantonio Da Re. Förslag till resolution om åtgärder för social inkludering av personer med funktionsnedsättning via idrott (B9-0237/2020)
hänvisat till ansvarigt utskott: CULT
rådgivande utskott: EMPL

- Julie Lechanteux. Förslag till resolution om reform av författningsdomstolen i Bosnien och Hercegovina (B9-0238/2020)
hänvisat till ansvarigt utskott: AFET

- Viktor Uspaskich. Förslag till resolution om handläggningstiderna för mål vid Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (B9-0239/2020)
hänvisat till ansvarigt utskott: LIBE

- Peter Kofod, Jaak Madison, Rob Rooken, Harald Vilimsky, Charlie Weimers och Bernhard Zimniok. Förslag till resolution om bättre information till medborgarna och möjligheter att lämna synpunkter på färdplaner (B9-0240/2020)
hänvisat till ansvarigt utskott: JURI


25. Justering av protokoll från denna sammanträdesperiod och översändande av antagna texter

Protokollet från innevarande sammanträde liksom protokollen från den 14, 15 och 16 september 2020 ska läggas fram för parlamentet för justering vid inledningen av följande sammanträdesperiod.

Med parlamentets godkännande ska de texter som antagits under denna sammanträdesperiod nu översändas till mottagarna.


26. Datum för nästa sammanträdesperiod

Nästa sammanträdesperiod: 5–8 oktober 2020.


27. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 16.35.


28. Avbrytande av sessionen

Europaparlamentets session avbröts.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Asimakopoulou Anna-Michelle, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Basso Alessandra, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beghin Tiziana, Bellamy François-Xavier, Benjumea Benjumea Isabel, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogovič Franc, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Buxadé Villalba Jorge, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Carvalhais Isabel, Casa David, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Clune Deirdre, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, Dalli Miriam, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danielsson Johan, Da Re Gianantonio, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Man Filip, Demirel Özlem, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Didier Geoffroy, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Evi Eleonora, Evren Agnès, Falcă Gheorghe, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Gahler Michael, Gál Kinga, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, de Graaff Marcel, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Gruffat Claude, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Heide Hannes, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Holmgren Pär, Homs Ginel Alicia, Hortefeux Brice, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jerković Romana, Joron Virginie, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Kaili Eva, Kaljurand Marina, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagos Ioannis, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Melbārde Dace, Mélin Joëlle, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Milazzo Giuseppe, Miller Leszek, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Neumann Hannah, Niebler Angelika, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Lídia, Picula Tonino, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Piri Kati, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Puigdemont i Casamajó Carles, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Rodríguez-Piñero Inma, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Rougé André, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Santos Isabel, Sardone Silvia, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Scholz Helmut, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szájer József, Szydło Beata, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Terras Riho, Tertsch Hermann, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Toom Yana, Tóth Edina, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Tudose Mihai, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Vollath Bettina, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yenbou Salima, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Befriade från närvaro:

Beňová Monika, Maydell Eva, Thun und Hohenstein Róża

På grund av covid-19-pandemin hade det inrättats ett system för distansomröstning (se presidiets beslut av den 20 mars 2020 om komplettering av presidiets beslut av den 3 maj 2004 om anvisningar för omröstningar). Namnen på de ledamöter som deltog i omröstningen finns i sammanträdesprotokollets bilaga ”Resultat av omröstningar med namnupprop” på parlamentets webbplats.

Senaste uppdatering: 19 augusti 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy