Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 4k
Måndagen den 5 oktober 2020 - Bryssel

8. Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 71 i arbetsordningen)

Talmannen tillkännagav, i enlighet med artikel 71 i arbetsordningen, INTA, BUDG/ECON- och EMPL-utskottens beslut om att inleda interinstitutionella förhandlingar på grundval av följande betänkanden:

—   INTA-utskottet: Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1215/2009 om införande av särskilda handelsåtgärder för länder och territorier som deltar i eller är knutna till Europeiska unionens stabiliserings- och associeringsprocess (COM(2020)0135 – C9-0099/2020 – 2020/0051(COD)). Föredragande: Emmanuel Maurel (A9-0175/2020);

—   BUDG/ECON-utskotten: Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett instrument för tekniskt stöd (COM(2020)0409 – C9-0148/2020 – 2020/0103(COD)). föredragande Alexandra Geese, Othmar Karas och Dragoș Pîslaru (A9-0173/2020);

—   EMPL-utskottet: Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 223/2014 vad gäller införandet av särskilda åtgärder för att hantera covid-19-krisen (COM(2020)0223 – C9-0151/2020 – 2020/0105(COD)). Föredragande: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0174/2020).

I enlighet med artikel 71.2 i arbetsordningen fick ledamöter eller en eller flera politiska grupper som uppnår minst det medelhöga tröskelvärdet senast midnatt nästa dag, tisdagen den 6 oktober 2020, skriftligen begära omröstning om besluten att inleda förhandlingar.

Förhandlingarna kan inledas när som helst efter det att denna tidsfrist har löpt ut om det inte har inkommit någon begäran om omröstning i kammaren om beslutet att inleda förhandlingar.

Senaste uppdatering: 19 augusti 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy