Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 8k
Måndagen den 5 oktober 2020 - Bryssel

17. Omröstning
CRE

Parlamentet röstade om följande begäranden om tillämpning av brådskande förfarande (artikel 163 i arbetsordningen):

—   Tillämpningen av reglerna för järnvägssäkerhet och driftskompatibilitet på förbindelsen under Engelska kanalen ***I
[COM(2020)0623 - C9-0212/2020 - 2020/0161(COD)] - TRAN-utskottet;

—   Beslut om bemyndigande för Frankrike att förhandla fram ett internationellt avtal avseende Engelska kanalen ***I
[COM(2020)0622 - C9-0211/2020 - 2020/0160(COD)] - TRAN-utskottet;

—   Ekologisk produktion: datum för tillämpning och vissa andra datum***I
[COM(2020)0483 - C9-0286/2020 - 2020/0231(COD)] - AGRI-utskottet.

Parlamentet röstade genom en enda omröstning per ärende om följande:

—   Ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 514/2014 vad gäller förfarandet för tillbakadragande ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 514/2014 vad gäller förfarandet för tillbakadragande [COM(2020)0309 - C9-0202/2020 - 2020/0140(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0171/2020);

—   Guadeloupe, Franska Guyana, Martinique och Réunion: indirekta skatter på ”traditionell” rom *
Betänkande om förslaget till rådets beslut om tillstånd för Frankrike att tillämpa en nedsatt sats för vissa indirekta skatter på ”traditionell” rom som framställs i Guadeloupe, Franska Guyana, Martinique och Réunion [COM(2020)0332 - C9-0217/2020- 2020/0150(CNS)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Younous Omarjee (A9-0156/2020);

—   AIEM-skatten på Kanarieöarna *
Betänkande om förslaget till rådets beslut om AIEM-skattens tillämpning på Kanarieöarna [COM(2020)0355 - C9-0280/2020 - 2020/0163(CNS)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Younous Omarjee (A9-0157/2020);

—   Förlängning av giltighetstiden för sjötullsystemet i de franska yttersta randområdena *
Betänkande om förslaget till rådets beslut om ändring av giltighetstiden för beslut nr 940/2014/EU om sjötullsystemet i de franska yttersta randområdena [COM(2020)0371 - C9-0281/2020 - 2020/0174(CNS)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Younous Omarjee (A9-0159/2020);

—   Förslag till ändringsbudget nr 7/2020: uppdaterade inkomster (egna medel)
Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 7/2020 för budgetåret 2020 – uppdatering av inkomster (egna medel) [10430/2020 - C9-0283/2020 - 2020/1999(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Monika Hohlmeier (A9-0163/2020).

Omröstningen skulle pågå fram till kl.20.30.

Omröstningen genomfördes.

Omröstningsresultaten skulle meddelas påföljande dag, tisdagen den 6 oktober 2020 09.00.

Senaste uppdatering: 19 augusti 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy