Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 2k
Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2020 - Βρυξέλλες

19. Το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα στη Βουλγαρία (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα στη Βουλγαρία (2020/2793(RSP))

Οι Michael Roth (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου), Věra Jourová (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) και Didier Reynders (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Manfred Weber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Juan Fernando López Aguilar, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ramona Strugariu, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, και Daniel Freund, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.

(Συνέχεια της συζήτησης:σημείο 21 των Συνοπτικών Πρακτικών της 5.10.2020)

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 20.06.)

Τελευταία ενημέρωση: 19 Αυγούστου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου