Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 4k
Понеделник, 5 октомври 2020 г. - Брюксел

23. Жените в процеса на вземане на решения в управителните съвети на дружествата, включително актуалното състояние на директивата за подобряване на баланса между половете сред директорите без изпълнителни функции на дружествата, допуснати до борсова търговия, и свързаните с това мерки (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Изявления на Съвета и на Комисията: Жените в процеса на вземане на решения в управителните съвети на дружествата, включително актуалното състояние на директивата за подобряване на баланса между половете сред директорите без изпълнителни функции на дружествата, допуснати до борсова търговия, и свързаните с това мерки (2020/2808(RSP))

Michael Roth (действащ председател на Съвета) и Helena Dalli (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се Angelika Niebler, от името на групата PPE, Evelyn Regner, от името на групата S&D, Samira Rafaela, от името на групата Renew, Christine Anderson, от името на групата ID, Ernest Urtasun, от името на групата Verts/ALE, Margarita de la Pisa Carrión, от името на групата ECR, Elena Kountoura, от името на групата GUE/NGL, Arba Kokalari, Lara Wolters, Monica Semedo, France Jamet, Heidi Hautala, Manon Aubry, Cindy Franssen, Maria Noichl, Rosa Estaràs Ferragut, Maria-Manuel Leitão-Marques, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Heléne Fritzon, Pernille Weiss и Marianne Vind.

Изказаха се Helena Dalli и Michael Roth.

Разискването приключи.

Последно осъвременяване: 19 август 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност