Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 3k
Pondelok, 5. októbra 2020 - Brusel

23. Účasť žien na rozhodovaní vo vrcholových orgánoch spoločností vrátane súčasného stavu smernice o zlepšení rodovej vyváženosti medzi nevýkonnými riadiacimi pracovníkmi spoločností kótovaných na burze a súvisiacich opatreniach (rozprava)
Doslovný zápis

Vyhlásenia Rady a Komisie: Účasť žien na rozhodovaní vo vrcholových orgánoch spoločností vrátane súčasného stavu smernice o zlepšení rodovej vyváženosti medzi nevýkonnými riadiacimi pracovníkmi spoločností kótovaných na burze a súvisiacich opatreniach (2020/2808(RSP))

Michael Roth (úradujúci predseda Rady) a Helena Dalli (členka Komisie) vystúpili s vyhláseniami.

Vystúpili títo poslanci: Angelika Niebler v mene skupiny PPE, Evelyn Regner v mene skupiny S&D, Samira Rafaela v mene skupiny Renew, Christine Anderson v mene skupiny ID, Ernest Urtasun v mene skupiny Verts/ALE, Margarita de la Pisa Carrión v mene skupiny ECR, Elena Kountoura v mene skupiny GUE/NGL, Arba Kokalari, Lara Wolters, Monica Semedo, France Jamet, Heidi Hautala, Manon Aubry, Cindy Franssen, Maria Noichl, Rosa Estaràs Ferragut, Maria-Manuel Leitão-Marques, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Heléne Fritzon, Pernille Weiss a Marianne Vind.

Vystúpili: Helena Dalli a Michael Roth.

Rozprava sa skončila.

Posledná úprava: 19. augusta 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia