Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 3k
Måndagen den 5 oktober 2020 - Bryssel

23. Kvinnor i beslutsfattande ställning i bolagsstyrelser och en lägesrapport om direktivet om en jämnare könsfördelning bland icke verkställande styrelseledamöter i börsnoterade företag och därmed sammanhängande åtgärder (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalanden av rådet och kommissionen: Kvinnor i beslutsfattande ställning i bolagsstyrelser och en lägesrapport om direktivet om en jämnare könsfördelning bland icke verkställande styrelseledamöter i börsnoterade företag och därmed sammanhängande åtgärder (2020/2808(RSP))

Michael Roth (rådets tjänstgörande ordförande) och Helena Dalli (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Angelika Niebler för PPE-gruppen, Evelyn Regner för S&D-gruppen, Samira Rafaela för Renew-gruppen, Christine Anderson för ID-gruppen, Ernest Urtasun för Verts/ALE-gruppen, Margarita de la Pisa Carrión för ECR-gruppen, Elena Kountoura för GUE/NGL-gruppen, Arba Kokalari, Lara Wolters, Monica Semedo, France Jamet, Heidi Hautala, Manon Aubry, Cindy Franssen, Maria Noichl, Rosa Estaràs Ferragut, Maria-Manuel Leitão-Marques, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Heléne Fritzon, Pernille Weiss och Marianne Vind.

Talare: Helena Dalli och Michael Roth.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Senaste uppdatering: 19 augusti 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy