Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2020 - Βρυξέλλες
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έναρξη της συνεδρίασης
 3.Δήλωση της Προεδρίας
 4.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών των προηγουμένων συνεδριάσεων
 5.Σύνθεση του Σώματος
 6.Σύνθεση των πολιτικών ομάδων
 7.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 8.Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (άρθρο 71 του Κανονισμού)
 9.Υπογραφή πράξεων που εκδίδονται σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 79 του Κανονισμού)
 10.Συνέχεια που δόθηκε στα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου
 11.Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας
 12.Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)
 13.Κατάθεση εγγράφων
 14.Διάταξη των εργασιών
 15.Θέσπιση μηχανισμού της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα (συζήτηση)
 16.Προϋπόθεση του κράτους δικαίου στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για το ΠΔΠ (συζήτηση)
 17.Ψηφοφορία
 18.Προϋπόθεση του κράτους δικαίου στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για το ΠΔΠ (συνέχεια της συζήτησης)
 19.Το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα στη Βουλγαρία (συζήτηση)
 20.Επανάληψη της συνεδρίασης
 21.Το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα στη Βουλγαρία (συνέχεια της συζήτησης)
 22.Παρουσίαση από το Συμβούλιο της θέσης του σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2021 (συζήτηση)
 23.Γυναίκες στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε εταιρικά συμβούλια, και μεταξύ άλλων πορεία των εργασιών όσον αφορά την οδηγία σχετικά με τη βελτίωση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων σε θέσεις μη εκτελεστικών διοικητικών στελεχών των εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών και συναφή μέτρα (συζήτηση)
 24.Ενίσχυση των Εγγυήσεων για τη Νεολαία (συζήτηση)
 25.Αιτιολογήσεις ψήφου
 26.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 27.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 28.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (157 kb) Κατάσταση παρόντων (46 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (442 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (521 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (157 kb) Κατάσταση παρόντων (46 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (442 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (521 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (82 kb) Κατάσταση παρόντων (13 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (109 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (34 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (280 kb) Κατάσταση παρόντων (88 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (293 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (164 kb) 
Τελευταία ενημέρωση: 19 Αυγούστου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου