Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Måndagen den 5 oktober 2020 - Bryssel
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Öppnande av sammanträdet
 3.Uttalande av talmannen
 4.Justering av protokoll från föregående sammanträden
 5.Parlamentets sammansättning
 6.De politiska gruppernas sammansättning
 7.Utskottens och delegationernas sammansättning
 8.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 71 i arbetsordningen)
 9.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 79 i arbetsordningen)
 10.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets resolutioner
 11.Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden
 12.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)
 13.Inkomna dokument
 14.Arbetsplan
 15.Inrättande av en EU-mekanism för demokrati, rättsstatlighet och grundläggande rättigheter (debatt)
 16.Rättsstatsvillkoret inom ramen för den fleråriga budgetramen 2021-2027 och Next Generation EU (debatt)
 17.Omröstning
 18.Rättsstatsvillkoret inom ramen för den fleråriga budgetramen 2021-2027 och Next Generation EU (fortsättning på debatten)
 19.Rättsstaten och de grundläggande rättigheterna i Bulgarien (debatt)
 20.Återupptagande av sammanträdet
 21.Rättsstaten och de grundläggande rättigheterna i Bulgarien (fortsättning på debatten)
 22.Presentation av rådets ståndpunkt om förslaget till den allmänna budgeten – budgetåret 2021 (debatt)
 23.Kvinnor i beslutsfattande ställning i bolagsstyrelser och en lägesrapport om direktivet om en jämnare könsfördelning bland icke verkställande styrelseledamöter i börsnoterade företag och därmed sammanhängande åtgärder (debatt)
 24.En förstärkt ungdomsgaranti (debatt)
 25.Röstförklaringar
 26.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 27.Föredragningslista för nästa sammanträde
 28.Avslutande av sammanträdet
 Närvarolista
Protokoll (137 kb) Närvarolista (46 kb) Omröstningsresultat (398 kb) Omröstningar med namnupprop (521 kb) 
 
Protokoll (137 kb) Närvarolista (46 kb) Omröstningsresultat (398 kb) Omröstningar med namnupprop (521 kb) 
 
Protokoll (73 kb) Närvarolista (12 kb) Omröstningsresultat (86 kb) Omröstningar med namnupprop (36 kb) 
 
Protokoll (262 kb) Närvarolista (77 kb) Omröstningsresultat (243 kb) Omröstningar med namnupprop (155 kb) 
Senaste uppdatering: 19 augusti 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy