Показалец 
Протокол
XML 155kPDF 291kWORD 78k
Понеделник, 5 октомври 2020 г. - Брюксел
1.Възобновяване на сесията
 2.Откриване на заседанието
 3.Изявление на председателството
 4.Одобряване на протоколите от предишни заседания
 5.Състав на Парламента
 6.Състав на политическите групи
 7.Състав на комисиите и делегациите
 8.Преговори преди първото четене в Парламента (член 71 от Правилника за дейността)
 9.Подписване на актове, приети в съответствие с обикновената законодателна процедура (член 79 от Правилника за дейността)
 10.Действия, предприети вследствие на резолюции на Парламента
 11.Решения за изготвяне на доклади по собствена инициатива
 12.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)
 13.Внесени документи
 14.Ред на работа
 15.Създаване на механизъм на ЕС за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права (разискване)
 16.Условия за зачитане на принципите на правовата държава в рамките на преговорите относно МФР за периода 2021 - 2027 г. и Инструмента на Европейския съюз за възстановяване (разискване)
 17.Сесия на гласуване
 18.Условия за зачитане на принципите на правовата държава в рамките на преговорите относно МФР за периода 2021 - 2027 г. и Инструмента на Европейския съюз за възстановяване (продължeние на разискването)
 19.Принципите на правовата държава и основните права в България (разискване)
 20.Възобновяване на заседанието
 21.Принципите на правовата държава и основните права в България (продължeние на разискването)
 22.Представяне от Съвета на неговата позиция по проекта на общ бюджет за финансовата 2021 година (разискване)
 23.Жените в процеса на вземане на решения в управителните съвети на дружествата, включително актуалното състояние на директивата за подобряване на баланса между половете сред директорите без изпълнителни функции на дружествата, допуснати до борсова търговия, и свързаните с това мерки (разискване)
 24.Засилване на схемата „Гаранция за младежта“ (разискване)
 25.Обяснения на вот
 26.Поправки на вот и намерения за гласуване
 27.Дневен ред на следващото заседание
 28.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David Maria SASSOLI
Председател

1. Възобновяване на сесията

Сесията, прекъсната в четвъртък, 17 септември 2020 г., беше възобновена.


2. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 17.00 ч.


3. Изявление на председателството

Председателят направи изявление, в което изрази съболезнованията на Парламента на семействата на жертвите на наводненията, които през последните дни опустошиха регионите Югоизточна Франция и Северозападна Италия. Той също така отдаде почит на усилията на службите, оказали помощ.


4. Одобряване на протоколите от предишни заседания

Протоколите от заседанията, проведени на 14 септември 2020 г., 15 септември 2020 г., 16 септември 2020 г. и 17 септември 2020 г., бяха одобрени.

Katalin Cseh уведоми, че е присъствала на заседанието, състояло се на 15 септември 2020 г., но нейното име не е отбелязано в присъствения списък.


5. Състав на Парламента

Petra de Sutter е назначена за заместник министър-председател и министър на публичната администрация и публичните дружества в белгийското правителство, считано от 1 октомври 2020 г.

Парламентът отбелязва, че съгласно член 7, параграф 1 от Акта за избиране на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори тази длъжност е несъвместима с длъжността на член на Европейския парламент и съгласно член 4, параграфи 1 и 4 от Правилника за дейността мястото се обявява за свободно, считано от 1 октомври 2020 г.


6. Състав на политическите групи

Sylwia Spurek вече не е член на групата S&D, а се присъедини към групата Verts/ALE, считано от 30 септември 2020 г.


7. Състав на комисиите и делегациите

Председателят получи от групите S&D, Verts/ALE и ECR следните решения за промяна на състава на комисиите и делегациите:

комисия LIBE: Łukasz Kohut

комисия FEMM: Sylwia Spurek на мястото на Gwendoline Delbos-Corfield

специална комисия по въпросите на външната намеса, включително дезинформацията, във всички демократични процеси в Европейския съюз: Dace Melbārde на мястото на Ryszard Czarnecki

Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия: Sylwia Spurek

Тези решения влизат в сила днес.


8. Преговори преди първото четене в Парламента (член 71 от Правилника за дейността)

Председателят обяви, в съответствие с член 71 от Правилника за дейността, решенията на комисиите INTA, BUDG/ECON и EMPL за започване на междуинституционални преговори въз основа на следните доклади:

—   комисия INTA: Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1215/2009 на Съвета за въвеждане на изключителни търговски мерки за страни и територии, участващи или свързани с процеса на стабилизиране и асоцииране, осъществяван от Европейския съюз (COM(2020)0135 – C9-0099/2020 – 2020/0051(COD)). Докладчик: Emmanuel Maurel (A9-0175/2020);

—   комисии BUDG/ECON: Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на инструмент за техническа подкрепа (COM(2020)0409 – C9-0148/2020 – 2020/0103(COD)). Докладчици: Alexandra Geese, Othmar Karas и Dragoș Pîslaru (A9-0173/2020);

—   комисия EMPL: Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 223/2014 във връзка с въвеждането на специални мерки за преодоляване на кризата, породена от COVID-19 (COM(2020)0223 – C9-0151/2020 – 2020/0105(COD)). Докладчик: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0174/2020).

В съответствие с член 71, параграф 2 от Правилника за дейността членове на ЕП или политическа(-и) група(-и), достигащи поне средния праг, могат да поискат в писмена форма преди полунощ утре, вторник, 6 октомври 2020 г., поставянето на гласуване на решенията за започване на преговори.

Преговорите могат да започнат по всяко време след изтичане на този срок, при условие че не е отправено искане за гласуване в Парламента относно решението за започване на преговори.


9. Подписване на актове, приети в съответствие с обикновената законодателна процедура (член 79 от Правилника за дейността)

Председателят уведоми, че съвместно с председателя на Съвета ще подпише в сряда, 7 октомври 2020 г., следните актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура:

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на мерки за устойчив железопътен пазар с оглед на избухването на COVID-19 (00030/2020/LEX - C9-0315/2020 - 2020/0127(COD));

- Регламент на Eвропейския парламент и на Съвета относно европейските доставчици на услуги за колективно финансиране на предприятията и за изменение на Регламент (ЕС) 2017/1129 и на Директива (EС) 2019/1937 (00037/2020/LEX - C9-0311/2020 - 2018/0048(COD));

- Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2014/65/ЕС οтносно пазарите на финансови инструменти (00036/2020/LEX - C9-0310/2020 - 2018/0047(COD)).


10. Действия, предприети вследствие на резолюции на Парламента

Съобщението на Комисията относно предприетите действия вследствие на резолюциите на Парламента, приети по време на месечната сесия през май 2020 г., се намира на сайта на Парламента.


11. Решения за изготвяне на доклади по собствена инициатива

Решения за изготвяне на доклади по собствена инициатива (членове 46 и 54 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 1 октомври 2020 г.)

комисия LIBE

- Създаване на механизъм на ЕС за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права [2020/2072(INI)]

(подпомагаща: JURI (член 57 от Правилника за дейността), AFCO)


12. Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)

Следните въпроси с искане за устен отговор, последван от разискване, бяха включени в дневния ред (член 136 от Правилника за дейността):

—    O-000058/2020, зададен от Lucia Ďuriš Nicholsonová, Cindy Franssen, Brando Benifei, Monica Semedo, Elena Lizzi, Kira Marie Peter-Hansen, Elżbieta Rafalska и Leila Chaibi, от името на комисията EMPL, към Съвета: Засилване на схемата „Гаранция за младежта“ (B9-0018/2020);

—    O-000059/2020, зададен от Lucia Ďuriš Nicholsonová, Cindy Franssen, Brando Benifei, Monica Semedo, Elena Lizzi, Kira Marie Peter-Hansen, Elżbieta Rafalska и Leila Chaibi, от името на комисията EMPL, към Комисията: Засилване на схемата „Гаранция за младежта“ (B9-0019/2020).


13. Внесени документи

Внесени са следните документи:

1) от други институции

- Изменено предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на рамката за постигане на неутралност по отношение на климата и за изменение на Регламент (ЕС) 2018/1999 (Европейски законодателен акт за климата) (COM(2020)0563 - C9-0299/2020 - 2020/0036(COD))
В съответствие с член 145, параграф 1 и член 146, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

ECON, EMPL, ITRE, TRAN, REGI, AGRI

- Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2004/37/ЕО относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа (COM(2020)0571 - C9-0301/2020 - 2020/0262(COD))
В съответствие с член 145, параграф 1 и член 146, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

подпомагаща :

ENVI, JURI

- Решение на Съвета за сключване от името на Европейския съюз и неговите държави членки на Протокол към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република Тунис, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз (12294/2018 - C9-0302/2020 - 2018/0310(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

подпомагаща :

INTA

- Проект за общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2021 година: Позиция на Съвета от 29 септември 2020 г. (11072/1/2020 - C9-0314/2020 - 2020/1998(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

AFET, DEVE, INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

2) от парламентарни комисии

2.1) доклади

- Доклад относно равенството между половете в рамките на външната политика и политиката на сигурност на ЕС (2019/2167(INI)) - FEMM - Докладчик: Ernest Urtasun (A9-0145/2020)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на многогодишен план за управление на червения тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море, за изменение на регламенти (ЕО) № 1936/2001, (ЕС) 2017/2107 и (ЕС) 2019/833 и за отмяна на Регламент (ЕС) 2016/1627 (COM(2019)0619 - C9-0188/2019 - 2019/0272(COD)) - PECH - Докладчик: Giuseppe Ferrandino (A9-0149/2020)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 по отношение на извънредните допълнителни средства и уредбата за изпълнението на цел „Инвестиции за растеж и работни места“ в подкрепа на преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката (REACT-EU) (COM(2020)0451 - C9-0149/2020 - 2020/0101(COD)) - REGI - Докладчици: Andrey Novakov, Constanze Krehl (A9-0150/2020)

- Доклад относно Европейската стратегия за горите – перспективи (2019/2157(INI)) - AGRI - Докладчик: Petri Sarvamaa (A9-0154/2020)

- Доклад относно допълнителното развитие на съюза на капиталовите пазари: подобряване на достъпа до финансиране на капиталовите пазари, по-специално от страна на МСП, и насърчаване на участието на непрофесионалните инвеститори (2020/2036(INI)) - ECON - Докладчик: Isabel Benjumea Benjumea (A9-0155/2020)

- * Доклад относно предложението за решение на Съвета за предоставяне на разрешение на Франция да прилага намалена ставка на някои косвени данъци върху „традиционния“ ром, произвеждан в Гваделупа, Френска Гвиана, Мартиника и Реюнион (COM(2020)0332 - C9-0217/2020 - 2020/0150(CNS)) - REGI - Докладчик: Younous Omarjee (A9-0156/2020)

- * Доклад относно предложението за решение на Съвета относно режима на данъка AIEM, прилаган на Канарските острови (COM(2020)0355 - C9-0280/2020 - 2020/0163(CNS)) - REGI - Докладчик: Younous Omarjee (A9-0157/2020)

- * Доклад относно предложението за решение на Съвета за изменение на Решение № 940/2014/ЕС относно режима за облагане с данък „octroi de mer“ в най-отдалечените френски региони по отношение на неговия срок на прилагане (COM(2020)0371 - C9-0281/2020 - 2020/0174(CNS)) - REGI - Докладчик: Younous Omarjee (A9-0159/2020)

- Доклад относно прилагането на общата търговска политика – годишен доклад за 2018 г. (2019/2197(INI)) - INTA - Докладчик: Jörgen Warborn (A9-0160/2020)

- Доклад съдържащ препоръки към Комисията относно цифровото финансиране: нововъзникващи рискове, свързани с криптоактивите – регулаторни и надзорни предизвикателства в областта на финансовите услуги, институции и пазари (2020/2034(INL)) - ECON - Докладчик: Ondřej Kovařík (A9-0161/2020)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на рамката за постигане на неутралност по отношение на климата и за изменение на Регламент (ЕС) 2018/1999 (Европейски законодателен акт за климата) (COM(2020)0080 - C9-0077/2020 - 2020/0036(COD)) - ENVI - Докладчик: Jytte Guteland (A9-0162/2020)

- Доклад относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 7/2020 на Европейския съюз за финансовата 2020 година – Актуализация на приходите (собствени ресурси) (10430/2020 - C9-0283/2020 - 2020/1999(BUD)) - BUDG - Докладчик: Monika Hohlmeier (A9-0163/2020)

- ***I Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение 2003/17/ЕО на Съвета по отношение на еквивалентността на извършените в Украйна полски инспекции на посеви за производство на семена от зърнени култури и по отношение на еквивалентността на семената от зърнени култури, произведени в Украйна (COM(2020)0137 - C9-0100/2020 - 2020/0053(COD)) - AGRI - Докладчик: Veronika Vrecionová (A9-0164/2020)

- Доклад относно създаването на механизъм на ЕС за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права (2020/2072(INI)) - LIBE - Докладчик: Michal Šimečka (A9-0170/2020)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 514/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на процедурата за отмяна на бюджетни кредити (COM(2020)0309 - C9-0202/2020 - 2020/0140(COD)) - LIBE - Докладчик: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0171/2020)

2.2) препоръки за второ четене

- ***II Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2014/65/ЕС относно пазарите на финансови инструменти (06799/1/2020 - C9-0291/2020 - 2018/0047(COD)) - ECON - Докладчик: Caroline Nagtegaal (A9-0169/2020)

- ***II Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейските доставчици на услуги за колективно финансиране за бизнеса и за изменение на Регламент (ЕС) 2017/1129 и Директива (ЕС) 2019/1937 (06800/1/2020 - C9-0292/2020 - 2018/0048(COD)) - ECON - Докладчик: Eugen Jurzyca (A9-0168/2020)


14. Ред на работа

Окончателният проект на дневен ред за пленарното заседание през първата октомврийска сесия на 2020 г. (PE 658.540/PDOJ) беше раздаден, като се предлагат следните промени в него (член 158 от Правилника за дейността):

Председателят съобщи, че е получил три искания за прилагане на неотложната процедура (член 163 от Правилника за дейността) за приемането на следните досиета на тази месечна сесия:

—   Прилагане на правилата за безопасността на железопътния транспорт и оперативната съвместимост на железопътната система за тунела под Ламанша [COM(2020)0623 - C9-0212/2020 - 2020/0161(COD)] - комисия TRAN (точка 78 от проекта на дневен ред);

—   Решение за оправомощаване на Франция да сключи международно споразумение за тунела под Ламанша [COM(2020)0622 - C9-0211/2020 - 2020/0160(COD)] - комисия TRAN (точка 79 от проекта на дневен ред);

—   Биологичното производство: датата на прилагането му и някои други дати [COM(2020)0483 - C9-0286/2020 - 2020/0231(COD)] - комисия AGRI (точка 80 от проекта на дневен ред).

Председателят съобщи също така, че тези искания ще бъдат подложени на гласуване на днешната сесия за гласуване.

Освен това председателят съобщи, че не е внесено никакво предложение за отхвърляне, нито изменение по членове 67 и 68 от Правилника за дейността във връзка с долупосочените позиции на Съвета на първо четене:

—   Европейски доставчици на услуги за колективно финансиране (ЕДУКФ) на бизнеса (точка 42 от проекта на дневен ред);

—   Пазари на финансови инструменти (точка 43 от проекта на дневен ред).

Следователно предложените актове се считат за приети (P9_TA(2020)0243 и P9_TA(2020)0242).

Накрая председателят съобщи, че гласуванията ще бъдат разпределени между различните сесии за гласуване, в зависимост от броя на измененията и броя на исканията за разделно гласуване и отделно гласуване. Информация за разпределението на гласуванията между различните сесии за гласуване ще бъде предоставена на уебсайта на Парламента в раздел „Приоритетна информация и документи“.

След консултация с политическите групи, председателят предложи следната промяна в окончателния проект на дневен ред:

Сряда

Заглавието на разискването относно възобновяването на военните действия между Армения и Азербайджан във връзка с анклава в Нагорни Карабах (точка 91 от проекта на дневен ред) ще бъде променено, както следва: Възобновяване на военните действия между Армения и Азербайджан във връзка с конфликта в Нагорни Карабах.

Парламентът изразява своето съгласие с това предложение.

С това редът на работа е определен.

Изказаха се Sylvia Limmer и Robert Roos (председателят направи уточнения).


15. Създаване на механизъм на ЕС за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права (разискване)

Доклад относно създаването на механизъм на ЕС за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права [2020/2072(INI)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Michal Šimečka (A9-0170/2020)

Michal Šimečka представи доклада.

Изказа се Tiemo Wölken (докладчик по становище на комисията JURI).

Изказаха се Věra Jourová (заместник-председател на Комисията) и Didier Reynders (член на Комисията).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Klára DOBREV
Заместник-председател

Изказа се Domènec Ruiz Devesa (заместващ докладчика по становище на комисията AFCO).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Dita CHARANZOVÁ
Заместник-председател

Изказаха се Vladimír Bilčík, от името на групата PPE, Katarina Barley, от името на групата S&D, Sophia in 't Veld, от името на групата Renew, Nicolaus Fest, от името на групата ID, Sergey Lagodinsky, от името на групата Verts/ALE, Beata Kempa, от името на групата ECR, Nikolaj Villumsen, от името на групата GUE/NGL, Laura Ferrara, независим член на ЕП, Esteban González Pons, Juan Fernando López Aguilar, Maite Pagazaurtundúa, Gilles Lebreton, Sylwia Spurek, Patryk Jaki, Milan Uhrík, Paulo Rangel, Evin Incir, Anna Júlia Donáth, Filip De Man, Assita Kanko, Dorien Rookmaker, Kris Peeters, Klára Dobrev, Ioannis Lagos и Емил Радев.

Изказаха се Věra Jourová, Didier Reynders и Michal Šimečka.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5 от протокола от 6.10.2020 г (изменения); точка 6 от протокола от 7.10.2020 г (окончателно гласуване).


16. Условия за зачитане на принципите на правовата държава в рамките на преговорите относно МФР за периода 2021 - 2027 г. и Инструмента на Европейския съюз за възстановяване (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Условия за зачитане на принципите на правовата държава в рамките на преговорите относно МФР за периода 2021 - 2027 г. и Инструмента на Европейския съюз за възстановяване (2020/2797(RSP))

Michael Roth (действащ председател на Съвета) направи изявление.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Nicola BEER
Заместник-председател

Didier Reynders (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се Petri Sarvamaa, от името на групата PPE, Iratxe García Pérez, от името на групата S&D, Moritz Körner, от името на групата Renew, Jérôme Rivière, от името на групата ID, Daniel Freund, от името на групата Verts/ALE, Bogdan Rzońca, от името на групата ECR, Silvia Modig, от името на групата GUE/NGL, Clara Ponsatí Obiols, независим член на ЕП, Siegfried Mureşan, Eider Gardiazabal Rubial, Valérie Hayer, Peter Kofod, Alexandra Geese, Zbigniew Kuźmiuk, Sira Rego, Dorien Rookmaker, José Manuel Fernandes, Margarida Marques, Sophia in 't Veld, Vincenzo Sofo, Terry Reintke, Cristian Terheş и Markus Pieper.

(Продължение на разискването: точка 18 от протокола от 5.10.2020 г)


17. Сесия на гласуване

Парламентът гласува по следните искания за прилагане на неотложната процедура (член 163 от Правилника за дейността):

—   Прилагане на правилата за безопасността на железопътния транспорт и оперативната съвместимост на железопътната система за тунела под Ламанша ***I
[COM(2020)0623 - C9-0212/2020 - 2020/0161(COD)] - комисия TRAN;

—   Решение за оправомощаване на Франция да сключи международно споразумение за тунела под Ламанша ***I
[COM(2020)0622 - C9-0211/2020 - 2020/0160(COD)] - комисия TRAN;

—   Биологичното производство: датата на прилагането му и някои други дати***I
[COM(2020)0483 - C9-0286/2020 - 2020/0231(COD)] - комисия AGRI.

Парламентът гласува с единно гласуване по:

—   Изменение на Регламент (ЕС) № 514/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на процедурата за отмяна на бюджетни кредити ***I
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 514/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на процедурата за отмяна на бюджетни кредити [COM(2020)0309 - C9-0202/2020 - 2020/0140(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0171/2020);

—   Косвени данъци върху „традиционния“ ром, произвеждан в Гваделупа, Френска Гвиана, Мартиника и Реюнион *
Доклад относно предложението за решение на Съвета за предоставяне на разрешение на Франция да прилага намалена ставка на някои косвени данъци върху „традиционния“ ром, произвеждан в Гваделупа, Френска Гвиана, Мартиника и Реюнион [COM(2020)0332 - C9-0217/2020- 2020/0150(CNS)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Younous Omarjee (A9-0156/2020);

—   Данъкът AIEM на Канарските острови *
Доклад относно предложението за решение на Съвета относно режима на данъка AIEM, прилаган на Канарските острови [COM(2020)0355 - C9-0280/2020 - 2020/0163(CNS)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Younous Omarjee (A9-0157/2020);

—   Удължаване на срока на прилагане на данъка „octroi de mer“ в най-отдалечените френски региони *
Доклад относно предложението за решение на Съвета за изменение на Решение № 940/2014/ЕС относно режима за облагане с данък „octroi de mer“ в най-отдалечените френски региони по отношение на неговия срок на прилагане [COM(2020)0371 - C9-0281/2020 - 2020/0174(CNS)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Younous Omarjee (A9-0159/2020);

—   Проект на коригиращ бюджет № 7: Актуализация на приходите (собствени ресурси)
Доклад относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 7/2020 на Европейския съюз за финансовата 2020 година – Актуализация на приходите (собствени ресурси) [10430/2020 - C9-0283/2020 - 2020/1999(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Monika Hohlmeier (A9-0163/2020).

Гласуването ще продължи до 20,30 ч.

Пристъпи се към гласуване.

Резултатите от гласуването ще бъдат обявени утре, вторник, 6 октомври 2020 г. в 9,00 ч.


18. Условия за зачитане на принципите на правовата държава в рамките на преговорите относно МФР за периода 2021 - 2027 г. и Инструмента на Европейския съюз за възстановяване (продължeние на разискването)

Изявления на Съвета и на Комисията: Условия за зачитане на принципите на правовата държава в рамките на преговорите относно МФР за периода 2021 - 2027 г. и Инструмента на Европейския съюз за възстановяване (2020/2797(RSP))

(Начало на разискването: точка 16 от протокола от 5.10.2020 г.)

Изказаха се Birgit Sippel, Sandro Gozi, Teuvo Hakkarainen, Gwendoline Delbos-Corfield, Jadwiga Wiśniewska, Tamás Deutsch, Brando Benifei, Katalin Cseh, Tineke Strik, Jörgen Warborn и Dragoş Tudorache.

Изказа се Johannes Hahn (член на Комисията).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Othmar KARAS
Заместник-председател

Изказа се Michael Roth (действащ председател на Съвета).

Разискването приключи.

Председателят съобщи, че с оглед на частичната наличност на устни преводачи от малтийски и ирландски език поради ограниченията във връзка с пътуванията, между 20 и 22,30 ч. ще бъде осигурен само пасивен превод от малтийски и ирландски език на други езици.


19. Принципите на правовата държава и основните права в България (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Принципите на правовата държава и основните права в България (2020/2793(RSP))

Michael Roth (действащ председател на Съвета), Věra Jourová (заместник-председател на Комисията) и Didier Reynders (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се Manfred Weber, от името на групата PPE, Juan Fernando López Aguilar, от името на групата S&D, Ramona Strugariu, от името на групата Renew, и Daniel Freund, от името на групата Verts/ALE.

(Продължение на разискването:точка 21 от протокола от 5.10.2020 г)

(Заседанието беше прекъснато в 20.06 ч.)


20. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 20.16 ч.


21. Принципите на правовата държава и основните права в България (продължeние на разискването)

Изявления на Съвета и на Комисията: Принципите на правовата държава и основните права в България (2020/2793(RSP))

(Начало на разискването: точка 19 от протокола от 5.10.2020 г)

Изказаха се Ангел Джамбазки, от името на групата ECR, Clare Daly, от името на групата GUE/NGL, Андрей Ковачев, Katarina Barley, Илхан Кючюк, Ангел Джамбазки, относно предходното изказване (председателят отбеляза неговото изказване), Gwendoline Delbos-Corfield, Roberta Metsola, Елена Йончева, François-Xavier Bellamy и Андрей Новаков.

Изказаха се Věra Jourová (заместник-председател на Комисията), Didier Reynders (член на Комисията) и Michael Roth (действащ председател на Съвета).

Предложение за резолюция, внесено на основание член 132, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Juan Fernando López Aguilar, от името на комисията LIBE, относно принципите на правовата държава и основните права в България (2020/2793(RSP)) (B9-0309/2020).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 17 от протокола от 7.10.2020 г (изменения); точка 12 от протокола от 8.10.2020 г (окончателно гласуване).


22. Представяне от Съвета на неговата позиция по проекта на общ бюджет за финансовата 2021 година (разискване)

Изявление на Съвета: Представяне от Съвета на неговата позиция по проекта на общ бюджет за финансовата 2021 година (2020/2697(RSP))

Bettina Hagedorn (действащ председател на Съвета) направи изявление.

Изказа се Johannes Hahn (член на Комисията).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Marcel KOLAJA
Заместник-председател

Изказаха се Pierre Larrouturou (докладчик) и Olivier Chastel (докладчик по становище на комисията BUDG).

Изказа се Bettina Hagedorn.

Разискването приключи.

Председателят припомни, че с оглед на частичната наличност на устни преводачи от малтийски и ирландски език поради ограниченията във връзка с пътуванията, между 20 и 22,30 ч. ще бъде осигурен само пасивен превод от малтийски и ирландски език на други езици.


23. Жените в процеса на вземане на решения в управителните съвети на дружествата, включително актуалното състояние на директивата за подобряване на баланса между половете сред директорите без изпълнителни функции на дружествата, допуснати до борсова търговия, и свързаните с това мерки (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Жените в процеса на вземане на решения в управителните съвети на дружествата, включително актуалното състояние на директивата за подобряване на баланса между половете сред директорите без изпълнителни функции на дружествата, допуснати до борсова търговия, и свързаните с това мерки (2020/2808(RSP))

Michael Roth (действащ председател на Съвета) и Helena Dalli (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се Angelika Niebler, от името на групата PPE, Evelyn Regner, от името на групата S&D, Samira Rafaela, от името на групата Renew, Christine Anderson, от името на групата ID, Ernest Urtasun, от името на групата Verts/ALE, Margarita de la Pisa Carrión, от името на групата ECR, Elena Kountoura, от името на групата GUE/NGL, Arba Kokalari, Lara Wolters, Monica Semedo, France Jamet, Heidi Hautala, Manon Aubry, Cindy Franssen, Maria Noichl, Rosa Estaràs Ferragut, Maria-Manuel Leitão-Marques, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Heléne Fritzon, Pernille Weiss и Marianne Vind.

Изказаха се Helena Dalli и Michael Roth.

Разискването приключи.


24. Засилване на схемата „Гаранция за младежта“ (разискване)

Въпрос с искане за устен отговор O-000058/2020, зададен от Ďuriš Nicholsonová, Cindy Franssen, Brando Benifei, Monica Semedo, Elena Lizzi, Kira Marie Peter-Hansen, Elżbieta Rafalska и Leila Chaibi, от името на комисията EMPL, към Съвета: Засилване на схемата „Гаранция за младежта“ (B9-0018/2020)

Въпрос с искане за устен отговор O-000059/2020, зададен от Lucia Ďuriš Nicholsonová, Cindy Franssen, Brando Benifei, Monica Semedo, Elena Lizzi, Kira Marie Peter-Hansen, Elżbieta Rafalska и Leila Chaibi, от името на комисията EMPL, към Комисията: Засилване на схемата „Гаранция за младежта“ (B9-0019/2020)

Lucia Ďuriš Nicholsonová разви въпросите.

Michael Roth (действащ председател на Съвета) и Nicolas Schmit (член на Комисията) отговориха на въпросите.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 136, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Lucia Ďuriš Nicholsonová, от името на комисията EMPL, относно гаранцията за младежта (2020/2764(RSP)) (B9-0310/2020).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10 от протокола от 8.10.2020 г.


25. Обяснения на вот

Писмени обяснения на вот:

Съгласно член 194 от Правилника за дейността писмените обяснения на вот се публикуват на страниците, запазени за членовете на ЕП на интернет сайта на Парламента.

По изключение ще се приемат обяснения на вот от максимум 400 думи.


26. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вот и намеренията за гласуване се включват в документа „Резултати от поименните гласувания“, който е приложен към протокола от заседанието и се намира на интернет сайта на Парламента. Те се публикуват единствено за сведение и с нищо не променят резултата от гласуването, обявен в пленарната зала.

Документът се актуализира редовно за максимален период от две седмици след месечната парламентарна сесия.

След изтичането на този срок достъпът до списъка с поправките на вот и намеренията за гласуване се преустановява с оглед на неговия превод и публикуване в Официален вестник на ЕС.


27. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание беше определен (документ „Дневен ред“ PE 658.540/OJMA).


28. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 22.30 ч.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Генерален секретар

Председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Адемов Асим, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Александров Йорданов Александър, Alfonsi François, Al-Sahlani Abir, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beigneux Aurélia, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Blaga Vasile, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botenga Marc, Boyer Gilles, Brglez Milan, Brudziński Joachim Stanisław, Brunet Sylvie, Buda Daniel, Burkhardt Delara, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Comín i Oliveres Antoni, Corrao Ignazio, Cseh Katalin, Dalli Miriam, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Man Filip, Demirel Özlem, Deutsch Tamás, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Джамбазки Ангел, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Evren Agnès, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Franssen Cindy, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Glavak Sunčana, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Gualmini Elisabetta, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hortefeux Brice, Христов Иво, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Járóka Lívia, Jarubas Adam, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Кънев Радан, Kanko Assita, Karas Othmar, Karlsbro Karin, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Ковачев Андрей, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Кючюк Илхан, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lange Bernd, de Lange Esther, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lizzi Elena, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Mavrides Costas, Майдел Ева, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Melbārde Dace, Mélin Joëlle, Metsola Roberta, Meuthen Jörg, Michels Martina, Михайлова Искра, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Modig Silvia, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Negrescu Victor, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Новаков Андрей, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pelletier Anne-Sophie, Пенкова Цветелина, Peter-Hansen Kira Marie, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pirbakas Maxette, de la Pisa Carrión Margarita, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Puigdemont i Casamajó Carles, Радев Емил, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Станишев Сергей, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szájer József, Tajani Antonio, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Terheş Cristian, Terras Riho, Tertsch Hermann, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Tomc Romana, Toom Yana, Tóth Edina, Tudorache Dragoş, Uhrík Milan, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verhofstadt Guy, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Витанов Петър, Vollath Bettina, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vuolo Lucia, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Йончева Елена, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Извинени:

Beňová Monika, Rougé André

Във връзка с пандемията от COVID-19 беше въведена система за дистанционно гласуване (вж. Решение на Бюрото от 20 март 2020 г. за допълнение на неговото решение от 3 май 2004 г. относно Правилника относно гласуването). Имената на участвалите в гласуването членове на ЕП са посочени в документа „Резултати от поименните гласувания“, приложен към настоящия протокол от заседанието и на разположение на интернет сайта на Парламента.

Последно осъвременяване: 19 август 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност