Seznam 
Zápis
XML 135kPDF 266kWORD 75k
Pondělí, 5. října 2020 - Brusel
1.Pokračování zasedání
 2.Zahájení denního zasedání
 3.Prohlášení předsednictví
 4.Schválení zápisů z předchozích denních zasedání
 5.Složení Parlamentu
 6.Členství v politických skupinách
 7.Členství ve výborech a v delegacích
 8.Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 71 jednacího řádu)
 9.Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 79 jednacího řádu)
 10.Další postup na základě usnesení Parlamentu
 11.Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu
 12.Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)
 13.Předložení dokumentů
 14.Plán práce
 15.Vytvoření mechanismu EU pro demokracii, právní stát a základní práva (rozprava)
 16.Podmínka dodržování zásad právního státu v rámci jednání o VFR na období 2021–2027 a nástroj Evropské unie na podporu oživení (rozprava)
 17.Hlasování
 18.Podmínka dodržování zásad právního státu v rámci jednání o VFR na období 2021–2027 a nástroj Evropské unie na podporu oživení (pokračování rozpravy)
 19.Právní stát a základní práva v Bulharsku (rozprava)
 20.Pokračování denního zasedání
 21.Právní stát a základní práva v Bulharsku (pokračování rozpravy)
 22.Prezentace postoje Rady k návrhu souhrnného rozpočtu – rozpočtový rok 2021 (rozprava)
 23.Účast žen na rozhodování v řídících a dozorčích orgánech včetně aktuálního stavu jednání o směrnici o zlepšení genderové vyváženosti mezi členy dozorčí rady / nevýkonnými členy správní rady společností kótovaných na burzách a o souvisejících opatřeních (rozprava)
 24.Posílení záruk pro mladé lidi (rozprava)
 25.Vysvětlení hlasování
 26.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 27.Pořad jednání příštího denního zasedání
 28.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: David Maria SASSOLI
předseda

1. Pokračování zasedání

Zasedání, které bylo přerušeno ve čtvrtek 17. září 2020, pokračuje.


2. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 17:00.


3. Prohlášení předsednictví

Předseda učinil prohlášení, ve kterém vyjádřil soustrast Parlamentu rodinám obětí záplav, které v uplynulých dnech postihly oblasti na jihovýchodu Francie a severozápadu Itálie. Vzdal rovněž čest úsilí, které vynaložily záchranné složky.


4. Schválení zápisů z předchozích denních zasedání

Zápisy z denních zasedání, která se konala ve dnech 14. září 2020, 15. září 2020, 16. září 2020 a 17. září 2020, byly schváleny.

Katalin Cseh oznámila, že byla přítomna na denním zasedání dne 15. září 2020, její jméno však není uvedeno na prezenční listině.


5. Složení Parlamentu

Petra de Sutter byla s platností od 1. října 2020 jmenována místopředsedkyní vlády a ministryní pro veřejnou službu a veřejné podniky v rámci belgické vlády.

Parlament vzal na vědomí, že v souladu s čl. 7 odst. 1 aktu o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách je tato funkce neslučitelná s funkcí poslankyně Evropského parlamentu, a v souladu s čl. 4 odst. 1 a 4 jednacího řádu oznámil uvolnění jejího mandátu s platností od 1. října 2020.


6. Členství v politických skupinách

Sylwia Spurek již není členkou skupiny S&D a s platností od 30. září 2020 se stala členkou skupiny Verts/ALE.


7. Členství ve výborech a v delegacích

Předseda obdržel od skupin S&D, Verts/ALE a ECR tato rozhodnutí, kterými se mění členství ve výborech a delegacích:

výbor LIBE: Łukasz Kohut

výbor FEMM: Sylwia Spurek, kterou je nahrazena Gwendoline Delbos-Corfield

zvláštní výbor pro zahraniční vměšování do všech demokratických procesů v Evropské unii, včetně dezinformací: Dace Melbārde, kterou je nahrazen Ryszard Czarnecki

delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Rusko: Sylwia Spurek

Tato rozhodnutí nabývají účinnosti dnešním dnem.


8. Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 71 jednacího řádu)

Předseda oznámil v souladu s článkem 71 jednacího řádu rozhodnutí výborů INTA, BUDG/ECON a EMPL zahájit interinstitucionální jednání na základě těchto zpráv:

—   výbor INTA: nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1215/2009, kterým se zavádějí mimořádná obchodní opatření pro země a území účastnící se procesu stabilizace a přidružení zavedeného Evropskou unií či s tímto procesem spjaté (COM(2020)0135 – C9-0099/2020 – 2020/0051(COD)). Zpravodaj: Emmanuel Maurel (A9-0175/2020);

—   výbory BUDG/ECON: nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje nástroj pro technickou podporu (COM(2020)0409 – C9-0148/2020 – 2020/0103(COD)). Zpravodajové: Alexandra Geese, Othmar Karas a Dragoș Pîslaru (A9-0173/2020);

—   výbor EMPL: nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 223/2014, pokud jde o zavedení zvláštních opatření reagujících na rozšíření onemocnění COVID-19 (COM(2020)0223 – C9-0151/2020 – 2020/0105(COD)). Zpravodajka: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0174/2020).

Poslanci nebo jedna či více politických skupin dosahující přinejmenším střední prahové hodnoty mohou v souladu s čl. 71 odst. 2 jednacího řádu písemně požádat do půlnoci nadcházejícího dne, úterý 6. října 2020, aby se o rozhodnutích zahájit jednání hlasovalo.

Jednání mohou být zahájena kdykoli po uplynutí stanovené lhůty, nebyla-li podána žádost, aby se o rozhodnutí zahájit jednání v Parlamentu hlasovalo.


9. Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 79 jednacího řádu)

Předseda oznámil, že spolu s předsedou Rady podepíše ve středu 7. října 2020 níže uvedené akty přijaté řádným legislativním postupem.

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví opatření pro udržitelný železniční trh s ohledem na rozšíření onemocnění COVID-19 (00030/2020/LEX - C9-0315/2020 - 2020/0127(COD));

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropských poskytovatelích služeb skupinového financování pro podniky a o změně nařízení (EU) 2017/1129 a směrnice (EU) 2019/1937 (00037/2020/LEX - C9-0311/2020 - 2018/0048(COD));

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů (00036/2020/LEX - C9-0310/2020 - 2018/0047(COD)).


10. Další postup na základě usnesení Parlamentu

Sdělení Komise o dalším postupu na základě usnesení přijatých Evropským parlamentem na letošním květnovém dílčím zasedání bylo zveřejněno na internetových stránkách Parlamentu.


11. Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu

Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu (články 46 a 54 jednacího řádu)

(V návaznosti na rozhodnutí Konference předsedů ze dne 1. října 2020)

výbor LIBE

- Vytvoření mechanismu EU pro demokracii, právní stát a základní práva [2020/2072(INI)]

(stanovisko: JURI (článek 57 jednacího řádu), AFCO)


12. Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)

Na pořad jednání byly zařazeny tyto otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (článek 136 jednacího řádu):

—    O-000058/2020, kterou pokládají Lucia Ďuriš Nicholsonová, Cindy Franssen, Brando Benifei, Monica Semedo, Elena Lizzi, Kira Marie Peter-Hansen, Elżbieta Rafalska a Leila Chaibi za výbor EMPL Radě: Posílení záruk pro mladé lidi (B9-0018/2020);

—    O-000059/2020, kterou pokládají Lucia Ďuriš Nicholsonová, Cindy Franssen, Brando Benifei, Monica Semedo, Elena Lizzi, Kira Marie Peter-Hansen, Elżbieta Rafalska a Leila Chaibi za výbor EMPL Komisi: Posílení záruk pro mladé lidi (B9-0019/2020).


13. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) jinými orgány

- Pozměněný návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví rámec pro dosažení klimatické neutrality a mění nařízení (EU) 2018/1999 (evropský právní rámec pro klima) (COM(2020)0563 - C9-0299/2020 - 2020/0036(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 145 odst. 1 a čl. 146 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

ECON, EMPL, ITRE, TRAN, REGI, AGRI

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci (COM(2020)0571 - C9-0301/2020 - 2020/0262(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 145 odst. 1 a čl. 146 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

EMPL

stanovisko :

ENVI, JURI

- Rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Tuniskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii jménem Evropské unie a jejích členských států (12294/2018 - C9-0302/2020 - 2018/0310(NLE))

předáno

příslušný výbor :

AFET

stanovisko :

INTA

- Návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2021: postoj Rady ze dne 29. září 2020 (11072/1/2020 - C9-0314/2020 - 2020/1998(BUD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

AFET, DEVE, INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

2) parlamentními výbory

2.1) zprávy

- Zpráva o rovnosti žen a mužů v zahraniční a bezpečnostní politice EU (2019/2167(INI)) - výbor FEMM - Zpravodaj: Ernest Urtasun (A9-0145/2020)

- ***I Zpráva k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí víceletý plán řízení populace tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři, mění nařízení (ES) č. 1936/2001, (EU) 2017/2107 a (EU) 2019/833 a zrušuje nařízení (EU) 2016/1627 (COM(2019)0619 - C9-0188/2019 - 2019/0272(COD)) - výbor PECH - Zpravodaj: Giuseppe Ferrandino (A9-0149/2020)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1303/2013, pokud jde o mimořádné dodatečné zdroje a prováděcí opatření v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost na pomoc při podpoře zotavení z krize v souvislosti s pandemií COVID-19 a přípravě ekologického, digitálního a odolného oživení hospodářství (REACT-EU) (COM(2020)0451 - C9-0149/2020 - 2020/0101(COD)) - výbor REGI - Zpravodajové: Andrey Novakov, Constanze Krehl (A9-0150/2020)

- Zpráva o Evropské strategii v oblasti lesnictví – dalším postupu (2019/2157(INI)) - výbor AGRI - Zpravodaj: Petri Sarvamaa (A9-0154/2020)

- Zpráva o dalším rozvoji unie kapitálových trhů (CMU): lepší přístup, zejména malých a středních podniků, k finančním prostředkům na kapitálovém trhu a další posílení účasti retailových investorů (2020/2036(INI)) - výbor ECON - Zpravodajka: Isabel Benjumea Benjumea (A9-0155/2020)

- * Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se povoluje Francii uplatňovat sníženou sazbu některých nepřímých daní na „tradiční“ rum vyrobený na Guadeloupu, ve Francouzské Guyaně, na Martiniku a Réunionu (COM(2020)0332 - C9-0217/2020 - 2020/0150(CNS)) - výbor REGI - Zpravodaj: Younous Omarjee (A9-0156/2020)

- * Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o dani AIEM uplatňované na Kanárských ostrovech (COM(2020)0355 - C9-0280/2020 - 2020/0163(CNS)) - výbor REGI - Zpravodaj: Younous Omarjee (A9-0157/2020)

- * Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí č. 940/2014/EU o režimu tzv. „octroi de mer“ (námořní daně) v nejvzdálenějších francouzských regionech, pokud jde o dobu jeho použitelnosti (COM(2020)0371 - C9-0281/2020 - 2020/0174(CNS)) - výbor REGI - Zpravodaj: Younous Omarjee (A9-0159/2020)

- Zpráva o provádění společné obchodní politiky – výroční zpráva za rok 2018 (2019/2197(INI)) - výbor INTA - Zpravodaj: Jörgen Warborn (A9-0160/2020)

- Zpráva obsahující doporučení Komisi o digitálním financování: nově vznikající rizika týkající se kryptoaktiv – výzvy v souvislosti s regulací a dohledem v oblasti finančních služeb, institucí a trhů (2020/2034(INL)) - výbor ECON - Zpravodaj: Ondřej Kovařík (A9-0161/2020)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví rámec pro dosažení klimatické neutrality a mění nařízení (EU) 2018/1999 (evropský právní rámec pro klima) (COM(2020)0080 - C9-0077/2020 - 2020/0036(COD)) - výbor ENVI - Zpravodajka: Jytte Guteland (A9-0162/2020)

- Zpráva o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 7/2020 na rozpočtový rok 2020 – aktualizace příjmů (vlastní zdroje) (10430/2020 - C9-0283/2020 - 2020/1999(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodajka: Monika Hohlmeier (A9-0163/2020)

- ***I Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí Rady 2003/17/ES, pokud jde o rovnocennost inspekcí v terénu prováděných na Ukrajině u množitelského porostu pro produkci osiva obilovin a o rovnocennost osiva obilovin vyprodukovaného na Ukrajině (COM(2020)0137 - C9-0100/2020 - 2020/0053(COD)) - výbor AGRI - Zpravodajka: Veronika Vrecionová (A9-0164/2020)

- Zpráva o vytvoření mechanismu EU pro demokracii, právní stát a základní práva (2020/2072(INI)) - výbor LIBE - Zpravodaj: Michal Šimečka (A9-0170/2020)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 514/2014, pokud jde o zrušení závazku (COM(2020)0309 - C9-0202/2020 - 2020/0140(COD)) - výbor LIBE - Zpravodaj: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0171/2020)

2.2) doporučení pro druhé čtení

- ***II Doporučení pro druhé čtení o postoji Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů (06799/1/2020 - C9-0291/2020 - 2018/0047(COD)) - výbor ECON - Zpravodajka: Caroline Nagtegaal (A9-0169/2020)

- ***II Návrh doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropských poskytovatelích služeb skupinového financování pro podniky a o změně nařízení (EU) 2017/1129 a směrnice (EU) 2019/1937 (06800/1/2020 - C9-0292/2020 - 2018/0048(COD)) - výbor ECON - Zpravodaj: Eugen Jurzyca (A9-0168/2020).


14. Plán práce

Byl rozdán konečný návrh pořadu jednání letošního prvního říjnového plenárního zasedání (PE 658.540/PDOJ), ke kterému byly navrženy tyto změny (článek 158 jednacího řádu):

Předseda oznámil, že obdržel tři žádosti o použití postupu pro naléhavé případy (článek 163 jednacího řádu), pokud jde o spisy, které mají být přijaty na tomto dílčím zasedání:

—   Uplatňování pravidel bezpečnosti a interoperability železnic v Lamanšském průlivu [COM(2020)0623 - C9-0212/2020 - 2020/0161(COD)] - výbor TRAN (bod 78 PDOJ);

—   Rozhodnutí, jímž se Francie zmocňuje k uzavření mezinárodní dohody týkající se tunelu pod Lamanšským průlivem [COM(2020)0622 - C9-0211/2020 - 2020/0160(COD)] - výbor TRAN (bod 79 PDOJ);

—   Ekologická produkce: datum použitelnosti a některá další data [COM(2020)0483 - C9-0286/2020 - 2020/0231(COD)] - výbor AGRI (bod 80 PDOJ).

Předseda rovněž oznámil, že o těchto žádostech se bude hlasovat během dnešního hlasování.

Předseda mimo jiné oznámil, že k těmto postojům Rady v prvním čtení nebyl v souladu s články 67 a 68 jednacího řádu předložen žádný návrh na zamítnutí ani žádné pozměňovací návrhy:

—   Evropští poskytovatelé služeb skupinového financování pro podniky (bod 42 PDOJ);

—   Trhy finančních nástrojů (bod 43 PDOJ).

Navržené akty jsou tudíž prohlášeny za přijaté (P9_TA(2020)0243 a P9_TA(2020)0242).

Předseda oznámil, že hlasování budou rozdělena do několika bloků v závislosti na počtu pozměňovacích návrhů a počtu žádostí o dílčí a oddělená hlasování. Informace o rozdělení hlasování do jednotlivých bloků budou zveřejněny na internetových stránkách Parlamentu v rubrice „Prioritní dokumenty a informace“.

Předseda po konzultaci s politickými skupinami navrhl tuto změnu konečného návrhu pořadu jednání:

středa

Název rozpravy o obnovení ozbrojených střetů mezi Arménií a Ázerbájdžánem v souvislosti s enklávou Náhorní Karabach (bod 91 PDOJ) je změněn takto: Obnovení ozbrojených střetů mezi Arménií a Ázerbájdžánem v souvislosti s konfliktem v Náhorním Karabachu.

Parlament s těmito návrhy vyslovil souhlas.

Plán práce byl tímto schválen.

Vystoupili: Sylvia Limmer a Robert Roos (předseda poskytl upřesnění).


15. Vytvoření mechanismu EU pro demokracii, právní stát a základní práva (rozprava)

Zpráva o vytvoření mechanismu EU pro demokracii, právní stát a základní práva [2020/2072(INI)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Michal Šimečka (A9-0170/2020)

Michal Šimečka uvedl zprávu.

Vystoupil Tiemo Wölken (zpravodaj výboru JURI).

Vystoupili: Věra Jourová (místopředsedkyně Komise) a Didier Reynders (člen Komise).

PŘEDSEDNICTVÍ: Klára DOBREV
místopředsedkyně

Vystoupil Domènec Ruiz Devesa (zastupující zpravodaje výboru AFCO).

PŘEDSEDNICTVÍ: Dita CHARANZOVÁ
místopředsedkyně

Vystoupili: Vladimír Bilčík za skupinu PPE, Katarina Barley za skupinu S&D, Sophia in 't Veld za skupinu Renew, Nicolaus Fest za skupinu ID, Sergey Lagodinsky za skupinu Verts/ALE, Beata Kempa za skupinu ECR, Nikolaj Villumsen za skupinu GUE/NGL, Laura Ferrara – nezařazená poslankyně, Esteban González Pons, Juan Fernando López Aguilar, Maite Pagazaurtundúa, Gilles Lebreton, Sylwia Spurek, Patryk Jaki, Milan Uhrík, Paulo Rangel, Evin Incir, Anna Júlia Donáth, Filip De Man, Assita Kanko, Dorien Rookmaker, Kris Peeters, Klára Dobrev, Ioannis Lagos a Emil Radev.

Vystoupili: Věra Jourová, Didier Reynders a Michal Šimečka.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 5 zápisu ze dne 6.10.2020 (pozměňovací návrhy); bod 6 zápisu ze dne 7.10.2020 (konečné hlasování).


16. Podmínka dodržování zásad právního státu v rámci jednání o VFR na období 2021–2027 a nástroj Evropské unie na podporu oživení (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Podmínka dodržování zásad právního státu v rámci jednání o VFR na období 2021–2027 a nástroj Evropské unie na podporu oživení (2020/2797(RSP))

Michael Roth (úřadující předseda Rady) učinil prohlášení.

PŘEDSEDNICTVÍ: Nicola BEER
místopředsedkyně

Didier Reynders (člen Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Petri Sarvamaa za skupinu PPE, Iratxe García Pérez za skupinu S&D, Moritz Körner za skupinu Renew, Jérôme Rivière za skupinu ID, Daniel Freund za skupinu Verts/ALE, Bogdan Rzońca za skupinu ECR, Silvia Modig za skupinu GUE/NGL, Clara Ponsatí Obiols – nezařazená poslankyně, Siegfried Mureşan, Eider Gardiazabal Rubial, Valérie Hayer, Peter Kofod, Alexandra Geese, Zbigniew Kuźmiuk, Sira Rego, Dorien Rookmaker, José Manuel Fernandes, Margarida Marques, Sophia in 't Veld, Vincenzo Sofo, Terry Reintke, Cristian Terheş a Markus Pieper.

(pokračování rozpravy: bod 18 zápisu ze dne 5.10.2020)


17. Hlasování

Parlament hlasuje o těchto žádostech o použití postupu pro naléhavé případy (článek 163 jednacího řádu):

—   Uplatňování pravidel bezpečnosti a interoperability železnic v Lamanšském průlivu ***I
[COM(2020)0623 - C9-0212/2020 - 2020/0161(COD)] - výbor TRAN;

—   Rozhodnutí, jímž se Francie zmocňuje k uzavření mezinárodní dohody týkající se Lamanšského průlivu ***I
[COM(2020)0622 - C9-0211/2020 - 2020/0160(COD)] - výbor TRAN;

—   Ekologická produkce: datum použitelnosti a některá další data***I
[COM(2020)0483 - C9-0286/2020 - 2020/0231(COD)] - výbor AGRI.

Parlament hlasuje jediným hlasováním:

—   Změna nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 514/2014, pokud jde o zrušení závazku ***I
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 514/2014, pokud jde o zrušení závazku [COM(2020)0309 - C9-0202/2020 - 2020/0140(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0171/2020);

—   Guadeloupe, Francouzská Guyana, Martinik a Réunion: nepřímé daně na „tradiční“ rum *
Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se povoluje Francii uplatňovat sníženou sazbu některých nepřímých daní na „tradiční“ rum vyrobený na Guadeloupu, ve Francouzské Guyaně, na Martiniku a Réunionu [COM(2020)0332 - C9-0217/2020- 2020/0150(CNS)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodaj: Younous Omarjee (A9-0156/2020);

—   Daň AIEM uplatňovaná na Kanárských ostrovech *
Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o dani AIEM uplatňované na Kanárských ostrovech [COM(2020)0355 - C9-0280/2020 - 2020/0163(CNS)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodaj: Younous Omarjee (A9-0157/2020);

—   Doba použitelnosti režimu tzv. „octroi de mer“ v nejvzdálenějších francouzských regionech *
Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí č. 940/2014/EU o režimu tzv. „octroi de mer“ (námořní daně) v nejvzdálenějších francouzských regionech, pokud jde o dobu jeho použitelnosti [COM(2020)0371 - C9-0281/2020 - 2020/0174(CNS)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodaj: Younous Omarjee (A9-0159/2020);

—   Návrh opravného rozpočtu č. 7/2020: aktualizace příjmů (vlastní zdroje)
Zpráva o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 7 k souhrnnému rozpočtu na rok 2020: aktualizace příjmů (vlastní zdroje) [10430/2020 - C9-0283/2020 - 2020/1999(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodajka: Monika Hohlmeier (A9-0163/2020).

Hlasovat je možné do 20:30.

Hlasování začalo.

Výsledky hlasování budou oznámeny zítra v úterý 6. října 2020 v 9:00.


18. Podmínka dodržování zásad právního státu v rámci jednání o VFR na období 2021–2027 a nástroj Evropské unie na podporu oživení (pokračování rozpravy)

Prohlášení Rady a Komise: Podmínka dodržování zásad právního státu v rámci jednání o VFR na období 2021–2027 a nástroj Evropské unie na podporu oživení (2020/2797(RSP))

(začátek rozpravy: bod 16 zápisu ze dne 5.10.2020)

Vystoupili: Birgit Sippel, Sandro Gozi, Teuvo Hakkarainen, Gwendoline Delbos-Corfield, Jadwiga Wiśniewska, Tamás Deutsch, Brando Benifei, Katalin Cseh, Tineke Strik, Jörgen Warborn a Dragoş Tudorache.

Vystoupil Johannes Hahn (člen Komise).

PŘEDSEDNICTVÍ: Othmar KARAS
místopředseda

Vystoupil Michael Roth (úřadující předseda Rady).

Rozprava skončila.

Předsedající oznámil, že s ohledem na omezenou disponibilitu tlumočníků z Malty a z Irska z důvodu omezení cest je mezi 20:00 a 22:30 zajištěno pouze pasivní tlumočení z maltštiny a z irštiny do ostatních jazyků.


19. Právní stát a základní práva v Bulharsku (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Právní stát a základní práva v Bulharsku (2020/2793(RSP))

Michael Roth (úřadující předseda Rady), Věra Jourová (místopředsedkyně Komise) a Didier Reynders (člen Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Manfred Weber za skupinu PPE, Juan Fernando López Aguilar za skupinu S&D, Ramona Strugariu za skupinu Renew, a Daniel Freund za skupinu Verts/ALE.

(pokračování rozpravy:bod 21 zápisu ze dne 5.10.2020)

(Denní zasedání bylo přerušeno v 20:06.)


20. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 20:16.


21. Právní stát a základní práva v Bulharsku (pokračování rozpravy)

Prohlášení Rady a Komise: Právní stát a základní práva v Bulharsku (2020/2793(RSP))

(začátek rozpravy: bod 19 zápisu ze dne 5.10.2020)

Vystoupili: Angel Dzhambazki za skupinu ECR, Clare Daly za skupinu GUE/NGL, Andrey Kovatchev, Katarina Barley, Ilhan Kyuchyuk, Angel Dzhambazki k předchozímu vystoupení (předsedající vzal poslancovo vystoupení na vědomí), Gwendoline Delbos-Corfield, Roberta Metsola, Elena Yoncheva, François-Xavier Bellamy a Andrey Novakov.

Vystoupili: Věra Jourová (místopředsedkyně Komise), Didier Reynders (člen Komise) a Michael Roth (úřadující předseda Rady).

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 132 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Juan Fernando López Aguilar za výbor LIBE o právním státu a základních právech v Bulharsku (2020/2793(RSP)) (B9-0309/2020).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 17 zápisu ze dne 7.10.2020 (pozměňovací návrhy); bod 12 zápisu ze dne 8.10.2020 (konečné hlasování).


22. Prezentace postoje Rady k návrhu souhrnného rozpočtu – rozpočtový rok 2021 (rozprava)

Prohlášení Rady: Prezentace postoje Rady k návrhu souhrnného rozpočtu – rozpočtový rok 2021 (2020/2697(RSP))

Bettina Hagedorn (úřadující předsedkyně Rady) učinila prohlášení.

Vystoupil Johannes Hahn (člen Komise).

PŘEDSEDNICTVÍ: Marcel KOLAJA
místopředseda

Vystoupili: Pierre Larrouturou (zpravodaj) a Olivier Chastel (zpravodaj výboru BUDG).

Vystoupila Bettina Hagedorn.

Rozprava skončila.

Předsedající oznámil, že s ohledem na omezenou disponibilitu tlumočníků z Malty a z Irska z důvodu omezení cest je mezi 20:00 a 22:30 zajištěno pouze pasivní tlumočení z maltštiny a z irštiny do ostatních jazyků.


23. Účast žen na rozhodování v řídících a dozorčích orgánech včetně aktuálního stavu jednání o směrnici o zlepšení genderové vyváženosti mezi členy dozorčí rady / nevýkonnými členy správní rady společností kótovaných na burzách a o souvisejících opatřeních (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Účast žen na rozhodování v řídících a dozorčích orgánech včetně aktuálního stavu jednání o směrnici o zlepšení genderové vyváženosti mezi členy dozorčí rady / nevýkonnými členy správní rady společností kótovaných na burzách a o souvisejících opatřeních (2020/2808(RSP))

Michael Roth (úřadující předseda Rady) a Helena Dalli (členka Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Angelika Niebler za skupinu PPE, Evelyn Regner za skupinu S&D, Samira Rafaela za skupinu Renew, Christine Anderson za skupinu ID, Ernest Urtasun za skupinu Verts/ALE, Margarita de la Pisa Carrión za skupinu ECR, Elena Kountoura za skupinu GUE/NGL, Arba Kokalari, Lara Wolters, Monica Semedo, France Jamet, Heidi Hautala, Manon Aubry, Cindy Franssen, Maria Noichl, Rosa Estaràs Ferragut, Maria-Manuel Leitão-Marques, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Heléne Fritzon, Pernille Weiss a Marianne Vind.

Vystoupili: Helena Dalli a Michael Roth.

Rozprava skončila.


24. Posílení záruk pro mladé lidi (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000058/2020, kterou pokládají Ďuriš Nicholsonová, Cindy Franssen, Brando Benifei, Monica Semedo, Elena Lizzi, Kira Marie Peter-Hansen, Elżbieta Rafalska a Leila Chaibi za výbor EMPL Radě: Posílení záruk pro mladé lidi (B9-0018/2020)

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000059/2020, kterou pokládají Lucia Ďuriš Nicholsonová, Cindy Franssen, Brando Benifei, Monica Semedo, Elena Lizzi, Kira Marie Peter-Hansen, Elżbieta Rafalska a Leila Chaibi za výbor EMPL Komisi: Posílení záruk pro mladé lidi (B9-0019/2020)

Lucia Ďuriš Nicholsonová rozvinula otázky.

Michael Roth (úřadující předseda Rady) a Nicolas Schmit (člen Komise) odpověděli na otázky.

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 136 odst. 5 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Lucia Ďuriš Nicholsonová za výbor EMPL o zárukách pro mladé lidi (2020/2764(RSP)) (B9-0310/2020).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 10 zápisu ze dne 8.10.2020.


25. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Písemná vysvětlení hlasování podaná podle článku 194 jednacího řádu se umístí na stránku daného poslance na internetových stránkách Parlamentu.

Výjimečně bude možno podat písemná vysvětlení hlasování obsahující nejvýše 400 slov.


26. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny v dokumentu „Výsledky jmenovitého hlasování“, který je přílohou zápisu z denního zasedání a který je zveřejněn na internetových stránkách Parlamentu. Zveřejňují se pouze pro informaci a v žádném případě nemění výsledek hlasování, který byl oznámen na plenárním zasedání.

Dokument se pravidelně aktualizuje po dobu nejvýše dvou týdnů od posledního dne dílčího zasedání.

Po uplynutí této lhůty je seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


27. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 658.540/OJMA).


28. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo v 22:30.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

generální tajemník

předseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Al-Sahlani Abir, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beigneux Aurélia, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Blaga Vasile, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botenga Marc, Boyer Gilles, Brglez Milan, Brudziński Joachim Stanisław, Brunet Sylvie, Buda Daniel, Burkhardt Delara, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Comín i Oliveres Antoni, Corrao Ignazio, Cseh Katalin, Dalli Miriam, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Man Filip, Demirel Özlem, Deutsch Tamás, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Evren Agnès, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Franssen Cindy, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Glavak Sunčana, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Gualmini Elisabetta, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Járóka Lívia, Jarubas Adam, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karlsbro Karin, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lange Bernd, de Lange Esther, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lizzi Elena, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Mavrides Costas, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Melbārde Dace, Mélin Joëlle, Metsola Roberta, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Modig Silvia, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Negrescu Victor, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Peter-Hansen Kira Marie, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pirbakas Maxette, de la Pisa Carrión Margarita, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Puigdemont i Casamajó Carles, Radev Emil, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szájer József, Tajani Antonio, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Terheş Cristian, Terras Riho, Tertsch Hermann, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Tomc Romana, Toom Yana, Tóth Edina, Tudorache Dragoş, Uhrík Milan, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verhofstadt Guy, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Vitanov Petar, Vollath Bettina, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vuolo Lucia, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Omluven/a:

Beňová Monika, Rougé André

S ohledem na důvody související s pandemií COVID-19 byl zaveden alternativní systém elektronického hlasování (viz rozhodnutí předsednictva ze dne 20. března 2020, kterým se doplňuje jeho rozhodnutí ze dne 3. května 2004 o pravidlech pro hlasování). Jména poslanců, kteří se účastnili hlasování, jsou uvedena v dokumentu „Výsledky jmenovitého hlasování“, který je přílohou zápisu z denního zasedání a který je zveřejněn na internetových stránkách Parlamentu.

Poslední aktualizace: 19. srpna 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí