Indeks 
Protokol
XML 133kPDF 268kWORD 73k
Mandag den 5. oktober 2020 - Bruxelles
1.Genoptagelse af sessionen
 2.Åbning af mødet
 3.Erklæring fra formanden
 4.Godkendelse af protokollerne fra de foregående møder
 5.Parlamentets sammensætning
 6.De politiske gruppers sammensætning
 7.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 8.Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (forretningsordenens artikel 71)
 9.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 79)
 10.Kommissionens reaktion på Parlamentets beslutninger
 11.Afgørelser om at udarbejde initiativbetænkninger
 12.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)
 13.Modtagne dokumenter
 14.Arbejdsplan
 15.Oprettelse af en EU-mekanisme for demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder (forhandling)
 16.Betingelsesklausuler vedrørende retsstatsprincippet i forbindelse med forhandlingerne om FFR 2021-2027 og Next Generation EU (forhandling)
 17.Afstemningsrunde
 18.Betingelsesklausuler vedrørende retsstatsprincippet i forbindelse med forhandlingerne om FFR 2021-2027 og Next Generation EU (fortsat forhandling)
 19.Retsstatsprincippet og de grundlæggende rettigheder i Bulgarien (forhandling)
 20.Genoptagelse af mødet
 21.Retsstatsprincippet og de grundlæggende rettigheder i Bulgarien (fortsat forhandling)
 22.Redegørelse ved Rådet om dets holdning til forslaget til det almindelige budget for regnskabsåret 2021 (forhandling)
 23.Kvinder i beslutningstagende positioner i virksomhedsbestyrelser, herunder status for direktivet om en mere ligelig kønsfordeling blandt menige bestyrelsesmedlemmer i børsnoterede selskaber og tilhørende foranstaltninger (forhandling)
 24.Styrkelse af ungdomsgarantien (forhandling)
 25.Stemmeforklaringer
 26.Stemmerettelser og -intentioner
 27.Dagsorden for næste møde
 28.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: David Maria SASSOLI
formand

1. Genoptagelse af sessionen

Formanden erklærede sessionen, som blev afbrudt torsdag den 17. september 2020, for genoptaget.


2. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 17.00.


3. Erklæring fra formanden

Formanden afgav en erklæring, hvori han på vegne af Parlamentet kondolerede familierne til ofrene for de oversvømmelser, der de seneste dage havde hærget områder i det sydøstlige Frankrig og i det nordøstlige Italien. Han hyldede endvidere redningsfolkene for deres arbejde.


4. Godkendelse af protokollerne fra de foregående møder

Protokollerne fra møderne den 14. september 2020, 15. september 2020, 16. september 2020 og 17. september 2020 godkendtes.

Katalin Cseh havde meddelt, at hun havde været til stede under mødet den 15. september 2020, men at hendes navn ikke fremgik af tilstedeværelseslisten.


5. Parlamentets sammensætning

Petra de Sutter var blevet udnævnt til vice-premierminister og minister for offentlig forvaltning og offentlige virksomheder i den belgiske regering med virkning fra den 1. oktober 2020.

Parlamentet konstaterede, jf. artikel 7, stk. 1, i akten om almindelige direkte valg af medlemmerne i Europa-Parlamentet, at dette hverv var uforeneligt med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet, og jf. forretningsordenens artikel 4, stk. 1 og 4, at hendes mandat var ledigt med virkning fra den 1. oktober 2020.


6. De politiske gruppers sammensætning

Sylwia Spurek var ikke længere medlem af S&D-Gruppen og var blevet medlem Verts/ALE-Gruppen med virkning fra den 30. september 2020.


7. Udvalgenes og delegationernes sammensætning

Formanden havde fra S&D-, Verts/ALE- og ECR-Gruppen modtaget følgende afgørelser om ændring af udvalgenes og delegationernes sammensætning:

LIBE: Łukasz Kohut

FEMM: Sylwia Spurek i stedet for Gwendoline Delbos-Corfield

Det Særlige Udvalg om Udenlandsk Indblanding, herunder Spredning af Desinformation, i alle Demokratiske Processer i Den Europæiske Union: Dace Melbārde i stedet for Ryszard Czarnecki

Delegationen til Det Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Rusland: Sylwia Spurek

Afgørelserne finder anvendelse fra dags dato.


8. Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (forretningsordenens artikel 71)

Formanden gav i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 71 meddelelse om afgørelser fra INTA, BUDG/ECON og EMPL om at indlede interinstitutionelle forhandlinger på grundlag af følgende betænkninger:

—   INTA: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1215/2009 om exceptionelle handelsforanstaltninger for lande og territorier, der deltager i eller er knyttet til Den Europæiske Unions stabiliserings- og associeringsproces (COM(2020)0135 – C9-0099/2020 – 2020/0051(COD)). Ordfører: Emmanuel Maurel (A9-0175/2020)

—   BUDG/ECON: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et instrument for teknisk støtte (COM(2020)0409 – C9-0148/2020 – 2020/0103(COD)). Ordførere Alexandra Geese, Othmar Karas og Dragoș Pîslaru (A9-0173/2020)

—   EMPL: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 223/2014 for så vidt angår indførelsen af specifikke foranstaltninger til imødegåelse af covid-19-krisen (COM(2020)0223 – C9-0151/2020 – 2020/0105(COD)). Ordfører Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0174/2020).

Jf. forretningsordenens artikel 71, stk. 2, kan medlemmer eller en politisk gruppe eller politiske grupper, der mindst når op på den middelhøje tærskel, inden midnat i morgen, tirsdag den 6. oktober 2020, skriftligt anmode om, at afgørelserne om at indlede forhandlinger sættes under afstemning.

Der kan indledes forhandlinger på ethvert tidspunkt efter udløbet af den fastsatte frist, såfremt der ikke er fremsat en anmodning om en afstemning i Parlamentet om afgørelsen om at indlede forhandlinger.


9. Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 79)

Formanden meddelte, at han onsdag den 7. oktober 2020 sammen med Rådets formand ville undertegne følgende retsakter, der var vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure:

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af foranstaltninger for at bidrage til et bæredygtigt jernbanemarked på baggrund af covid-19-udbruddet (00030/2020/LEX - C9-0315/2020 - 2020/0127(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæiske crowdfundingtjenesteudbydere for erhvervslivet og om ændring af forordning (EU) 2017/1129 og direktiv (EU) 2019/1937 (00037/2020/LEX - C9-0311/2020 - 2018/0048(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter (00036/2020/LEX - C9-0310/2020 - 2018/0047(COD)).


10. Kommissionens reaktion på Parlamentets beslutninger

Kommissionens meddelelse om dens reaktion på Parlamentets beslutninger fra mødeperioden i maj 2020 forelå på Parlamentets websted.


11. Afgørelser om at udarbejde initiativbetænkninger

Afgørelser om at udarbejde initiativbetænkninger (forretningsordenens artikel 46 og 54)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 1. oktober 2020)

LIBE

- Oprettelse af en EU-mekanisme for demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder [2020/2072(INI)]

(rådg.udv.: JURI (forretningsordenens artikel 57), AFCO)


12. Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)

Følgende forespørgsler til mundtlig besvarelse med forhandling var blevet opført på dagsordenen (forretningsordenens artikel 136):

—    O-000058/2020 indgivet af Lucia Ďuriš Nicholsonová, Cindy Franssen, Brando Benifei, Monica Semedo, Elena Lizzi, Kira Marie Peter-Hansen, Elżbieta Rafalska og Leila Chaibi, for EMPL, til Rådet: Styrkelse af ungdomsgarantien (B9-0018/2020)

—    O-000059/2020 indgivet af Lucia Ďuriš Nicholsonová, Cindy Franssen, Brando Benifei, Monica Semedo, Elena Lizzi, Kira Marie Peter-Hansen, Elżbieta Rafalska og Leila Chaibi, for EMPL, til Kommissionen: Styrkelse af ungdomsgarantien (B9-0019/2020).


13. Modtagne dokumenter

Der var modtaget følgende dokumenter:

1) fra andre institutioner

- Ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om rammerne for at opnå klimaneutralitet og om ændring af forordning (EU) 2018/1999 ("den europæiske klimalov") (COM(2020)0563 - C9-0299/2020 - 2020/0036(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 145, stk. 1, og artikel 146, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

ECON, EMPL, ITRE, TRAN, REGI, AGRI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2004/37/EF om beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer og mutagener (COM(2020)0571 - C9-0301/2020 - 2020/0262(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 145, stk. 1, og artikel 146, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

rådg.udv. :

ENVI, JURI

- Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Union og dens medlemsstaters vegne af en protokol til Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Tunesiske Republik på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union (12294/2018 - C9-0302/2020 - 2018/0310(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

AFET

rådg.udv. :

INTA

- Forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2021: Rådets holdning af 29. september 2020 (11072/1/2020 - C9-0314/2020 - 2020/1998(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

AFET, DEVE, INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

2) fra udvalgene

2.1) følgende betænkninger:

- Betænkning om ligestilling mellem kønnene i EU's udenrigs- og sikkerhedspolitik (2019/2167(INI)) - FEMM - Ordfører: Ernest Urtasun (A9-0145/2020)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentet og Rådets forordning om indførelse af en flerårig forvaltningsplan for almindelig tun i det østlige Atlanterhav og Middelhavet, om ændring af forordning (EF) nr. 1936/2001, forordning (EU) 2017/2107 og forordning (EU) 2019/833 og om ophævelse af forordning (EU) 2016/1627 (COM(2019)0619 - C9-0188/2019 - 2019/0272(COD)) - PECH - Ordfører: Giuseppe Ferrandino (A9-0149/2020)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1303/2013 for så vidt angår ekstraordinære supplerende midler og gennemførelsesordninger under målet om investeringer i vækst og beskæftigelse med henblik på at yde bistand til fremme af kriseafhjælpning i forbindelse med covid-19-pandemien og forberedelse af en grøn, digital og modstandsdygtig genopretning af økonomien (REACT-EU) (COM(2020)0451 - C9-0149/2020 - 2020/0101(COD)) - REGI - Ordførere: Andrey Novakov, Constanze Krehl (A9-0150/2020)

- Betænkning Den europæiske skovstrategi – vejen frem (2019/2157(INI)) - AGRI - Ordfører: Petri Sarvamaa (A9-0154/2020)

- Betænkning om den videre udvikling af kapitalmarkedsunionen: bedre adgang til kapitalmarkedsfinansiering, navnlig for SMV'er, og yderligere fremme af detailinvestorers deltagelse (2020/2036(INI)) - ECON - Ordfører: Isabel Benjumea Benjumea (A9-0155/2020)

- * Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om bemyndigelse af Frankrig til at anvende en reduceret sats for visse indirekte skatter på "traditionel" rom fremstillet i Guadeloupe, Fransk Guyana, Martinique eller Réunion (COM(2020)0332 - C9-0217/2020 - 2020/0150(CNS)) - REGI - Ordfører: Younous Omarjee (A9-0156/2020)

- * Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om AIEM-afgiftsordningen for De Kanariske Øer (COM(2020)0355 - C9-0280/2020 - 2020/0163(CNS)) - REGI - Ordfører: Younous Omarjee (A9-0157/2020)

- * Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om ændring af afgørelse nr. 940/2014/EU om særafgiften "octroi de mer" i de franske regioner i den yderste periferi for så vidt angår dens anvendelsesperiode (COM(2020)0371 - C9-0281/2020 - 2020/0174(CNS)) - REGI - Ordfører: Younous Omarjee (A9-0159/2020)

- Betænkning om gennemførelse af den fælles handelspolitik – årsberetning 2018 (2019/2197(INI)) - INTA - Ordfører: Jörgen Warborn (A9-0160/2020)

- Betænkning med henstillinger til Kommissionen om digital finansiering: nye risici forbundet med kryptoaktiver - regulerings- og tilsynsmæssige udfordringer på området finansielle tjenester, institutioner og markeder (2020/2034(INL)) - ECON - Ordfører: Ondřej Kovařík (A9-0161/2020)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om rammerne for at opnå klimaneutralitet og om ændring af forordning (EU) 2018/1999 ("den europæiske klimalov") (COM(2020)0080 - C9-0077/2020 - 2020/0036(COD)) - ENVI - Ordfører: Jytte Guteland (A9-0162/2020)

- Betænkning om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 7/2020 for regnskabsåret 2020 – Ajourføring af indtægterne (egne indtægter) (10430/2020 - C9-0283/2020 - 2020/1999(BUD)) - BUDG - Ordfører: Monika Hohlmeier (A9-0163/2020)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af Rådets beslutning 2003/17/EF for så vidt angår ligestilling af markinspektioner, der gennemføres i Ukraine, af afgrøder til formering af sædekorn og om ligestilling af sædekorn produceret i Ukraine (COM(2020)0137 - C9-0100/2020 - 2020/0053(COD)) - AGRI - Ordfører: Veronika Vrecionová (A9-0164/2020)

- Betænkning om oprettelse af en EU-mekanisme for demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder (2020/2072(INI)) - LIBE - Ordfører: Michal Šimečka (A9-0170/2020)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 514/2014 for så vidt angår frigørelsesproceduren (COM(2020)0309 - C9-0202/2020 - 2020/0140(COD)) - LIBE - Ordfører: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0171/2020)

2.2) følgende indstillinger ved andenbehandling:

- ***II Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter (06799/1/2020 - C9-0291/2020 - 2018/0047(COD)) - ECON - Ordfører: Caroline Nagtegaal (A9-0169/2020)

- ***II Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæiske crowdfundingtjenesteudbydere for erhvervslivet og om ændring af forordning (EU) 2017/1129 og direktiv (EU) 2019/1937 (06800/1/2020 - C9-0292/2020 - 2018/0048(COD)) - ECON - Ordfører: Eugen Jurzyca (A9-0168/2020)


14. Arbejdsplan

Det endelige forslag til dagsorden for mødeperioden oktober I 2020 (PE 658.540/PDOJ) var omdelt, og der var foreslået følgende ændringer (forretningsordenens artikel 158):

Formanden meddelte, at han havde modtaget tre anmodninger om uopsættelig forhandling (forretningsordenens artikel 163) vedrørende vedtagelsen af følgende dokumenter:

—   Anvendelsen af reglerne om jernbanesikkerhed og -interoperabilitet i forbindelse med den faste forbindelse under Den Engelske Kanal [COM(2020)0623 - C9-0212/2020 - 2020/0161(COD)] - TRAN (punkt 78 i PDOJ)

—   Afgørelse om bemyndigelse af Frankrig til at forhandle en international aftale på plads vedrørende Kanaltunnellen [COM(2020)0622 - C9-0211/2020 - 2020/0160(COD)] - TRAN (punkt 79 i PDOJ)

—   Økologisk produktion: anvendelsesdatoen og visse andre datoer [COM(2020)0483 - C9-0286/2020 - 2020/0231(COD)] - AGRI (punkt 80 i PDOJ).

Formanden meddelte endvidere, at disse anmodninger ville blive sat under afstemning i forbindelse med afstemningsrunden samme dag.

Formanden meddelte desuden, at der ikke var indgivet hverken forslag til forkastelse eller ændringsforslag, jf. forretningsordenens artikel 67 og 68, til Rådets førstebehandlingsholdning i følgende sager:

—   Europæiske crowdfundingtjenesteudbydere for erhvervslivet (punkt 42 i PDOJ);

—   Markeder for finansielle instrumenter (punkt 43 i PDOJ).

De foreslåede retsakter betragtedes således som vedtaget (P9_TA(2020)0243 og P9_TA(2020)0242).

Endelig meddelte formanden, at afstemningerne ville bliver fordelt på de forskellige afstemningsrunder under hensyntagen til antallet af ændringsforslag og antallet af delt eller særskilt afstemning. Oplysninger om fordelingen af afstemningerne på de forskellige afstemningsrunder var at finde på Parlamentets hjemmeside under ”Prioriterede oplysninger og dokumenter”.

Formanden foreslog efter høring af de politiske grupper følgende ændringer til det endelige forslag til dagsorden:

Onsdag

Titlen for forhandlingen om genoptagelse af fjendtlighederne mellem Armenien og Aserbajdsjan i relation til Nagorno-Karabakh-enklaven (punkt 91 i PDOJ) ville blive ændret som følger: Genoptagelse af ​​fjendtlighederne mellem Armenien og Aserbajdsjan i forbindelse med Nagorno-Karabakh-konflikten.

Parlamentet godkendte disse forslag.

Arbejdsplanen fastsattes således.

Talere: Sylvia Limmer og Robert Roos (Formanden gav præciserende oplysninger).


15. Oprettelse af en EU-mekanisme for demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder (forhandling)

Betænkning om oprettelse af en EU-mekanisme for demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder [2020/2072(INI)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Michal Šimečka (A9-0170/2020)

Michal Šimečka forelagde betænkningen.

Taler: Tiemo Wölken (ordfører for udtalelse fra JURI).

Talere: Věra Jourová (næstformand for Kommissionen) og Didier Reynders (medlem af Kommissionen).

FORSÆDE: Klára DOBREV
næstformand

Taler: Domènec Ruiz Devesa (stedfortræder for ordføreren for udtalelse fra AFCO).

FORSÆDE: Dita CHARANZOVÁ
næstformand

Talere: Vladimír Bilčík for PPE-Gruppen, Katarina Barley for S&D-Gruppen, Sophia in 't Veld for Renew-Gruppen, Nicolaus Fest for ID-Gruppen, Sergey Lagodinsky for Verts/ALE-Gruppen, Beata Kempa for ECR-Gruppen, Nikolaj Villumsen for GUE/NGL-Gruppen, Laura Ferrara, løsgænger, Esteban González Pons, Juan Fernando López Aguilar, Maite Pagazaurtundúa, Gilles Lebreton, Sylwia Spurek, Patryk Jaki, Milan Uhrík, Paulo Rangel, Evin Incir, Anna Júlia Donáth, Filip De Man, Assita Kanko, Dorien Rookmaker, Kris Peeters, Klára Dobrev, Ioannis Lagos og Emil Radev.

Talere: Věra Jourová, Didier Reynders og Michal Šimečka.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5 i protokollen af 6.10.2020 (ændringsforslag); punkt 6 i protokollen af 7.10.2020 (endelig afstemning).


16. Betingelsesklausuler vedrørende retsstatsprincippet i forbindelse med forhandlingerne om FFR 2021-2027 og Next Generation EU (forhandling)

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Betingelsesklausuler vedrørende retsstatsprincippet i forbindelse med forhandlingerne om FFR 2021-2027 og Next Generation EU (2020/2797(RSP))

Michael Roth (formand for Rådet) afgav redegørelsen.

FORSÆDE: Nicola BEER
næstformand

Didier Reynders (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Petri Sarvamaa for PPE-Gruppen, Iratxe García Pérez for S&D-Gruppen, Moritz Körner for Renew-Gruppen, Jérôme Rivière for ID-Gruppen, Daniel Freund for Verts/ALE-Gruppen, Bogdan Rzońca for ECR-Gruppen, Silvia Modig for GUE/NGL-Gruppen, Clara Ponsatí Obiols, løsgænger, Siegfried Mureşan, Eider Gardiazabal Rubial, Valérie Hayer, Peter Kofod, Alexandra Geese, Zbigniew Kuźmiuk, Sira Rego, Dorien Rookmaker, José Manuel Fernandes, Margarida Marques, Sophia in 't Veld, Vincenzo Sofo, Terry Reintke, Cristian Terheş og Markus Pieper.

(Fortsættelsen af forhandlingen: punkt 18 i protokollen af 5.10.2020)


17. Afstemningsrunde

Parlamentet gik over til afstemningen om følgende anmodninger om uopsættelig forhandling:

—   Anvendelsen af reglerne om jernbanesikkerhed og -interoperabilitet i forbindelse med den fast forbindelse under Den Engelske Kanal ***I
[COM(2020)0623 - C9-0212/2020 - 2020/0161(COD)] - TRAN

—   Afgørelse om bemyndigelse af Frankrig til at forhandle en international aftale vedrørende Kanaltunnelen på plads ***I
[COM(2020)0622 - C9-0211/2020 - 2020/0160(COD)] - TRAN

—   Økologisk produktion: anvendelsesdatoen og visse andre datoer***I
[COM(2020)0483 - C9-0286/2020 - 2020/0231(COD)] - AGRI.

Parlamentet gik over til afstemningen ved en enkelt afstemning om:

—   Ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 514/2014 for så vidt angår frigørelsesproceduren ***I
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 514/2014 for så vidt angår frigørelsesproceduren [COM(2020)0309 - C9-0202/2020 - 2020/0140(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0171/2020)

—   Guadeloupe, Fransk Guyana, Martinique og Réunion: indirekte skatter på "traditionel" rom *
Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om bemyndigelse af Frankrig til at anvende en reduceret sats for visse indirekte skatter på "traditionel" rom fremstillet i Guadeloupe, Fransk Guyana, Martinique eller Réunion [COM(2020)0332 - C9-0217/2020- 2020/0150(CNS)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Younous Omarjee (A9-0156/2020)

—   AIEM-afgiftsordningen for De Kanariske Øer *
Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om AIEM-afgiftsordningen for De Kanariske Øer [COM(2020)0355 - C9-0280/2020 - 2020/0163(CNS)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Younous Omarjee (A9-0157/2020)

—   Forlængelse af særafgiften "octroi de mer" i de franske regioner i den yderste periferi *
Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om ændring af afgørelse nr. 940/2014/EU om særafgiften "octroi de mer" i de franske regioner i den yderste periferi for så vidt angår dens anvendelsesperiode [COM(2020)0371 - C9-0281/2020 - 2020/0174(CNS)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Younous Omarjee (A9-0159/2020)

—   Forslag til ændringsbudget nr. 7/2020: Ajourføring af indtægter (egne indtægter)
Betænkning om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 7/2020 for regnskabsåret 2020 – Ajourføring af indtægterne (egne indtægter) [10430/2020 - C9-0283/2020 - 2020/1999(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Monika Hohlmeier (A9-0163/2020).

Afstemningen ville være åben til kl. 20.30.

Afstemningen gennemførtes.

Resultatet af afstemningerne ville blive bekendtgjort den efterfølgende dag, tirsdag den 6. oktober 2020 kl. 9.00.


18. Betingelsesklausuler vedrørende retsstatsprincippet i forbindelse med forhandlingerne om FFR 2021-2027 og Next Generation EU (fortsat forhandling)

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Betingelsesklausuler vedrørende retsstatsprincippet i forbindelse med forhandlingerne om FFR 2021-2027 og Next Generation EU (2020/2797(RSP))

(Begyndelsen af forhandlingen: punkt 16 i protokollen af 5.10.2020)

Talere: Birgit Sippel, Sandro Gozi, Teuvo Hakkarainen, Gwendoline Delbos-Corfield, Jadwiga Wiśniewska, Tamás Deutsch, Brando Benifei, Katalin Cseh, Tineke Strik, Jörgen Warborn og Dragoş Tudorache.

Taler: Johannes Hahn (medlem af Kommissionen).

FORSÆDE: Othmar KARAS
næstformand

Taler: Michael Roth (formand for Rådet).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Formanden meddelte, at der - da der på grund af rejserestriktioner ikke var rådighed over tilstrækkelig mange tolke fra Malta og Irland - kun ville blive leveret passiv tolkning fra maltesisk og irsk til de andre sprog mellem kl. 20 og kl. 22.30.


19. Retsstatsprincippet og de grundlæggende rettigheder i Bulgarien (forhandling)

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Retsstatsprincippet og de grundlæggende rettigheder i Bulgarien (2020/2793(RSP))

Michael Roth (formand for Rådet), Věra Jourová (næstformand for Kommissionen) og Didier Reynders (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Manfred Weber for PPE-Gruppen, Juan Fernando López Aguilar for S&D-Gruppen, Ramona Strugariu for Renew-Gruppen, og Daniel Freund for Verts/ALE-Gruppen.

(Fortsættelsen af forhandlingen: punkt 21 i protokollen af 5.10.2020)

(Mødet afbrudt kl. 20.06.)


20. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 20.16.


21. Retsstatsprincippet og de grundlæggende rettigheder i Bulgarien (fortsat forhandling)

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Retsstatsprincippet og de grundlæggende rettigheder i Bulgarien (2020/2793(RSP))

(Begyndelsen af forhandlingen: punkt 19 i protokollen af 5.10.2020)

Talere: Angel Dzhambazki for ECR-Gruppen, Clare Daly for GUE/NGL-Gruppen, Andrey Kovatchev, Katarina Barley, Ilhan Kyuchyuk, Angel Dzhambazki om det foregående indlæg, (formanden tog hans bemærkninger til efterretning), Gwendoline Delbos-Corfield, Roberta Metsola, Elena Yoncheva, François-Xavier Bellamy og Andrey Novakov.

Talere: Věra Jourová (næstformand for Kommissionen), Didier Reynders (medlem af Kommissionen) og Michael Roth (formand for Rådet).

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 132, stk. 2):

—   Juan Fernando López Aguilar, for LIBE, om retsstatsprincippet og de grundlæggende rettigheder i Bulgarien (2020/2793(RSP)) (B9-0309/2020).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 17 i protokollen af 7.10.2020 (ændringsforslag); punkt 12 i protokollen af 8.10.2020 (endelig afstemning).


22. Redegørelse ved Rådet om dets holdning til forslaget til det almindelige budget for regnskabsåret 2021 (forhandling)

Redegørelse ved Rådet: Redegørelse ved Rådet om dets holdning til forslaget til det almindelige budget for regnskabsåret 2021 (2020/2697(RSP))

Bettina Hagedorn (formand for Rådet) afgav redegørelsen.

Taler: Johannes Hahn (medlem af Kommissionen).

FORSÆDE: Marcel KOLAJA
næstformand

Talere: Pierre Larrouturou (ordfører) og Olivier Chastel (ordfører for udtalelse fra BUDG).

Taler: Bettina Hagedorn.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Formanden mindede om, at der - da der på grund af rejserestriktioner ikke var rådighed over tilstrækkelig mange tolke fra Malta og Irland - kun ville blive leveret passiv tolkning fra maltesisk og irsk til de andre sprog mellem kl. 20 og kl. 22.30.


23. Kvinder i beslutningstagende positioner i virksomhedsbestyrelser, herunder status for direktivet om en mere ligelig kønsfordeling blandt menige bestyrelsesmedlemmer i børsnoterede selskaber og tilhørende foranstaltninger (forhandling)

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Kvinder i beslutningstagende positioner i virksomhedsbestyrelser, herunder status for direktivet om en mere ligelig kønsfordeling blandt menige bestyrelsesmedlemmer i børsnoterede selskaber og tilhørende foranstaltninger (2020/2808(RSP))

Michael Roth (formand for Rådet) og Helena Dalli (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Angelika Niebler for PPE-Gruppen, Evelyn Regner for S&D-Gruppen, Samira Rafaela for Renew-Gruppen, Christine Anderson for ID-Gruppen, Ernest Urtasun for Verts/ALE-Gruppen, Margarita de la Pisa Carrión for ECR-Gruppen, Elena Kountoura for GUE/NGL-Gruppen, Arba Kokalari, Lara Wolters, Monica Semedo, France Jamet, Heidi Hautala, Manon Aubry, Cindy Franssen, Maria Noichl, Rosa Estaràs Ferragut, Maria-Manuel Leitão-Marques, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Heléne Fritzon, Pernille Weiss og Marianne Vind.

Talere: Helena Dalli og Michael Roth.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


24. Styrkelse af ungdomsgarantien (forhandling)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000058/2020 af Ďuriš Nicholsonová, Cindy Franssen, Brando Benifei, Monica Semedo, Elena Lizzi, Kira Marie Peter-Hansen, Elżbieta Rafalska og Leila Chaibi, for EMPL, til Rådet: Styrkelse af ungdomsgarantien (B9-0018/2020)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000059/2020 af Lucia Ďuriš Nicholsonová, Cindy Franssen, Brando Benifei, Monica Semedo, Elena Lizzi, Kira Marie Peter-Hansen, Elżbieta Rafalska og Leila Chaibi, for EMPL, til Kommissionen: Styrkelse af ungdomsgarantien (B9-0019/2020)

Lucia Ďuriš Nicholsonová begrundede forespørgslerne.

Michael Roth (formand for Rådet) og Nicolas Schmit (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålene.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 136, stk. 5):

—   Lucia Ďuriš Nicholsonová, for EMPL, om ungdomsgarantien (2020/2764(RSP)) (B9-0310/2020).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10 i protokollen af 8.10.2020.


25. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 194, var tilgængelige på medlemmernes sider på Parlamentets websted.

Undtagelsesvis ville stemmeforklaringer på højst 400 ord blive accepteret.


26. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser og -intentioner findes i dokumentet "Resultat af afstemningerne ved navneopråb", der er vedlagt protokollen for mødet og er tilgængelig på Parlamentets hjemmeside. De nævnes udelukkende til orientering og ændrer ikke på nogen måde resultatet af afstemningen som meddelt på plenarmødet.

Dokumentet bliver ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter mødeperioden.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.


27. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 658.540/OJMA).


28. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 22.30.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

generalsekretær

formand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Al-Sahlani Abir, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beigneux Aurélia, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Blaga Vasile, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botenga Marc, Boyer Gilles, Brglez Milan, Brudziński Joachim Stanisław, Brunet Sylvie, Buda Daniel, Burkhardt Delara, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Comín i Oliveres Antoni, Corrao Ignazio, Cseh Katalin, Dalli Miriam, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Man Filip, Demirel Özlem, Deutsch Tamás, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Evren Agnès, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Franssen Cindy, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Glavak Sunčana, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Gualmini Elisabetta, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Járóka Lívia, Jarubas Adam, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karlsbro Karin, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lange Bernd, de Lange Esther, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lizzi Elena, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Mavrides Costas, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Melbārde Dace, Mélin Joëlle, Metsola Roberta, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Modig Silvia, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Negrescu Victor, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Peter-Hansen Kira Marie, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pirbakas Maxette, de la Pisa Carrión Margarita, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Puigdemont i Casamajó Carles, Radev Emil, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szájer József, Tajani Antonio, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Terheş Cristian, Terras Riho, Tertsch Hermann, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Tomc Romana, Toom Yana, Tóth Edina, Tudorache Dragoş, Uhrík Milan, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verhofstadt Guy, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Vitanov Petar, Vollath Bettina, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vuolo Lucia, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Fritaget:

Beňová Monika, Rougé André

Der er på grund af covid-19-pandemien etableret et fjernafstemningssystem (jf. Præsidiets afgørelse af 20. marts 2020 om supplering af afgørelse af 3. maj 2004 om afstemningsregler). De medlemmer, der har deltaget i en afstemning, er opført i dokumentet "Resultat af afstemningerne ved navneopråb", der er vedlagt som bilag til protokollen fra mødet og er tilgængeligt på Parlamentets websted.

Seneste opdatering: 19. august 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik