Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 157kPDF 280kWORD 82k
Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2020 - Βρυξέλλες
1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έναρξη της συνεδρίασης
 3.Δήλωση της Προεδρίας
 4.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών των προηγουμένων συνεδριάσεων
 5.Σύνθεση του Σώματος
 6.Σύνθεση των πολιτικών ομάδων
 7.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 8.Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (άρθρο 71 του Κανονισμού)
 9.Υπογραφή πράξεων που εκδίδονται σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 79 του Κανονισμού)
 10.Συνέχεια που δόθηκε στα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου
 11.Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας
 12.Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)
 13.Κατάθεση εγγράφων
 14.Διάταξη των εργασιών
 15.Θέσπιση μηχανισμού της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα (συζήτηση)
 16.Προϋπόθεση του κράτους δικαίου στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για το ΠΔΠ (συζήτηση)
 17.Ψηφοφορία
 18.Προϋπόθεση του κράτους δικαίου στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για το ΠΔΠ (συνέχεια της συζήτησης)
 19.Το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα στη Βουλγαρία (συζήτηση)
 20.Επανάληψη της συνεδρίασης
 21.Το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα στη Βουλγαρία (συνέχεια της συζήτησης)
 22.Παρουσίαση από το Συμβούλιο της θέσης του σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2021 (συζήτηση)
 23.Γυναίκες στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε εταιρικά συμβούλια, και μεταξύ άλλων πορεία των εργασιών όσον αφορά την οδηγία σχετικά με τη βελτίωση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων σε θέσεις μη εκτελεστικών διοικητικών στελεχών των εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών και συναφή μέτρα (συζήτηση)
 24.Ενίσχυση των Εγγυήσεων για τη Νεολαία (συζήτηση)
 25.Αιτιολογήσεις ψήφου
 26.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 27.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 28.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: David Maria SASSOLI
Πρόεδρος

1. Επανάληψη της συνόδου

Η σύνοδος, που είχε διακοπεί την Πέμπη, 17 Σεπτεμβρίου 2020, επαναλαμβάνεται.


2. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 17.00.


3. Δήλωση της Προεδρίας

Ο Πρόεδρος προβαίνει σε δήλωση, κατά την οποία εκφράζει τα συλλυπητήρια του Κοινοβουλίου στις οικογένειες των θυμάτων των πλημμύρων που έπληξαν τις τελευταίες μέρες τη νοτιοανατολική Γαλλία και τη βορειοδυτική Ιταλία. Επίσης, αποτίει φόρο τιμής στα συνεργεία διάσωσης για τις προσπάθειές τους.


4. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών των προηγουμένων συνεδριάσεων

Τα Συνοπτικά Πρακτικά των συνεδριάσεων της 14ης Σεπτεμβρίου 2020, της 15ης Σεπτεμβρίου 2020, της 16ης Σεπτεμβρίου 2020 και της 17ης Σεπτεμβρίου 2020 εγκρίνονται.

Η Katalin Cseh γνωστοποιεί ότι ήταν παρούσα κατά τη συνεδρίαση της 15ης Σεπτεμβρίου 2020, αλλά το όνομά της δεν εμφαίνεται στην κατάσταση παρόντων.


5. Σύνθεση του Σώματος

Η Petra de Sutter διορίστηκε αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός δημόσιας διοίκησης και δημόσιων επιχειρήσεων της βελγικής κυβέρνησης και αναλαμβάνει καθήκοντα την 1η Οκτωβρίου 2020.

Το Κοινοβούλιο επισημαίνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 της Πράξης περί της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία, η εν λόγω θέση είναι ασυμβίβαστη με τη θέση του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφοι 1 και 4 του Κανονισμού, κηρύσσει τη χηρεία της έδρας της με ημερομηνία έναρξης την 1η Οκτωβρίου 2020.


6. Σύνθεση των πολιτικών ομάδων

Η Sylwia Spurek δεν είναι πλέον μέλος της Ομάδας S&D και προσχώρησε στην Ομάδα Verts/ALE από τις 30 Σεπτεμβρίου 2020.


7. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Ο Πρόεδρος έλαβε από τις Ομάδες S&D, Verts/ALE και ECR τις ακόλουθες αποφάσεις για την τροποποίηση της σύνθεσης των επιτροπών και των αντιπροσωπειών:

επιτροπή LIBE: Łukasz Kohut

επιτροπή FEMM: Sylwia Spurek αντί Gwendoline Delbos-Corfield

Ειδική Επιτροπή για τις εξωτερικές παρεμβάσεις, συμπεριλαμβανομένης της παραπληροφόρησης, σε όλες τις δημοκρατικές διαδικασίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Dace Melbārde αντί Ryszard Czarnecki

Αντιπροσωπεία στην Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας ΕΕ-Ρωσίας: Sylwia Spurek

Οι αποφάσεις αυτές αρχίζουν να ισχύουν από σήμερα.


8. Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (άρθρο 71 του Κανονισμού)

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 71 του Κανονισμού, τις αποφάσεις των επιτροπών INTA, BUDG/ECON και EMPL να ξεκινήσουν διοργανικές διαπραγματεύσεις με βάση τις εξής εκθέσεις:

—   επιτροπή INTA: Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1215/2009 του Συμβουλίου, για την εισαγωγή εκτάκτων εμπορικών μέτρων για χώρες και εδάφη που συμμετέχουν ή συνδέονται με τη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης τη Ευρωπαϊκής Ένωσης (COM(2020)0135 – C9-0099/2020 – 2020/0051(COD)). Εισηγητής: Emmanuel Maurel (A9-0175/2020

—   επιτροπές BUDG/ECON: Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης (COM(2020)0409 – C9-0148/2020 – 2020/0103(COD)). Εισηγητές: Alexandra Geese, Othmar Karas και Dragoș Pîslaru (A9-0173/2020

—   επιτροπή EMPL: Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕE) αριθ. 223/2014 όσον αφορά τη θέσπιση ειδικών μέτρων για την αντιμετώπιση της κρίσης λόγω της COVID-19 (COM(2020)0223 – C9-0151/2020 – 2020/0105(COD)). Εισηγήτρια: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0174/2020).

Σύμφωνα με το άρθρο 71 παράγραφος 2 του Κανονισμού, βουλευτές ή πολιτική ομάδα ή πολιτικές ομάδες που συμπληρώνουν τουλάχιστον το μέσο ελάχιστο όριο μπορούν να ζητήσουν γραπτώς, πριν τα μεσάνυχτα της επομένης, Τρίτης 6 Οκτωβρίου 2020, να τεθούν σε ψηφοφορία οι αποφάσεις για την έναρξη διαπραγματεύσεων.

Οι διαπραγματεύσεις μπορούν να ξεκινήσουν ανά πάσα στιγμή αφού εκπνεύσει η προθεσμία αυτή, εάν δεν έχει διατυπωθεί αίτημα για ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο σχετικά με την απόφαση για την έναρξη διαπραγματεύσεων.


9. Υπογραφή πράξεων που εκδίδονται σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 79 του Κανονισμού)

Ο Πρόεδρος γνωστοποιεί ότι, από κοινού με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, θα προβεί την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2020 στην υπογραφή των ακόλουθων πράξεων που εγκρίθηκαν κατά τη συνήθη νομοθετική διαδικασία:

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση μέτρων για μια βιώσιμη σιδηροδρομική αγορά στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19 (00030/2020/LEX - C9-0315/2020 - 2020/0127(COD)

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους ευρωπαίους παρόχους υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης για επιχειρήσεις και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 και της οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937 (00037/2020/LEX - C9-0311/2020 - 2018/0048(COD)

- Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (00036/2020/LEX - C9-0310/2020 - 2018/0047(COD)).


10. Συνέχεια που δόθηκε στα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου

Η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στα ψηφίσματα που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια της περιόδου συνόδου Μαΐου 2020 διατίθεται στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.


11. Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας

Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας (άρθρα 46 και 54 του Κανονισμού)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 1ης Οκτωβρίου 2020)

επιτροπή LIBE

- Θέσπιση μηχανισμού της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα [2020/2072(INI)]

(γνωμοδότηση: JURI (άρθρο 57 του Κανονισμού), AFCO)


12. Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)

Οι ακόλουθες ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης, ακολουθούμενης από συζήτηση, συμπεριλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη (άρθρο 136 του Κανονισμού):

—    O-000058/2020 που κατέθεσαν οι Lucia Ďuriš Nicholsonová, Cindy Franssen, Brando Benifei, Monica Semedo, Elena Lizzi, Kira Marie Peter-Hansen, Elżbieta Rafalska και Leila Chaibi, εξ ονόματος της Επιτροπής EMPL, προς το Συμβούλιο: Ενίσχυση των Εγγυήσεων για τη Νεολαία (B9-0018/2020)˙

—    O-000059/2020 που κατέθεσαν οι Lucia Ďuriš Nicholsonová, Cindy Franssen, Brando Benifei, Monica Semedo, Elena Lizzi, Kira Marie Peter-Hansen, Elżbieta Rafalska και Leila Chaibi, εξ ονόματος της Επιτροπής EMPL, προς την Επιτροπή: Ενίσχυση των Εγγυήσεων για τη Νεολαία (B9-0019/2020).


13. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από άλλα θεσμικά όργανα

- Τροποποιημένη πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου με στόχο την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999 (ευρωπαϊκός νόμος για το κλίμα) (COM(2020)0563 - C9-0299/2020 - 2020/0036(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 145 παράγραφος 1 και το άρθρο 146 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

ECON, EMPL, ITRE, TRAN, REGI, AGRI

- Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2004/37/ΕΚ σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες κατά την εργασία (COM(2020)0571 - C9-0301/2020 - 2020/0262(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 145 παράγραφος 1 και το άρθρο 146 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

γνωμοδότηση :

ENVI, JURI

- Απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, πρωτοκόλλου της ευρωμεσογειακής συμφωνίας περί συνδέσεως μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Τυνησίας, αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (12294/2018 - C9-0302/2020 - 2018/0310(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

γνωμοδότηση :

INTA

- Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2021: Θέση του Συμβουλίου της 29ης Σεπτεμβρίου 2020 (11072/1/2020 - C9-0314/2020 - 2020/1998(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

γνωμοδότηση :

AFET, DEVE, INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

2) από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές

2.1) εκθέσεις

- Εκθεση σχετικά με την ισότητα των φύλων στην εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας της ΕΕ (2019/2167(INI)) - επιτροπή FEMM - Εισηγητής: Ernest Urtasun (A9-0145/2020)

- ***I Εκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου διαχείρισης του ερυθρού τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1936/2001, (ΕΕ) 2017/2107, και (ΕΕ) 2019/833 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1627 (COM(2019)0619 - C9-0188/2019 - 2019/0272(COD)) - επιτροπή PECH - Εισηγητής: Giuseppe Ferrandino (A9-0149/2020)

- ***I Εκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 όσον αφορά τους έκτακτους πρόσθετους πόρους και τις ρυθμίσεις εφαρμογής στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» με σκοπό την παροχή βοήθειας για τη στήριξη της αποκατάστασης των συνεπειών της κρίσης λόγω της πανδημίας της COVID-19 και για την προετοιμασία μιας πράσινης, ψηφιακής και ανθεκτικής ανάκαμψης της οικονομίας (REACT-EU) (COM(2020)0451 - C9-0149/2020 - 2020/0101(COD)) - επιτροπή REGI - Εισηγήτριες: Andrey Novakov, Constanze Krehl (A9-0150/2020)

- Εκθεση σχετικά με την ευρωπαϊκή δασική στρατηγική – μελλοντική πορεία (2019/2157(INI)) - επιτροπή AGRI - Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A9-0154/2020)

- Εκθεση σχετικά με την περαιτέρω προώθηση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών (CMU): βελτίωση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση μέσω κεφαλαιαγορών, ιδίως για τις ΜΜΕ, και περαιτέρω διευκόλυνση της συμμετοχής ιδιωτών επενδυτών (2020/2036(INI)) - επιτροπή ECON - Εισηγήτρια: Isabel Benjumea Benjumea (A9-0155/2020)

- * Εκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου με την οποία επιτρέπεται στη Γαλλία να εφαρμόσει μειωμένο συντελεστή για ορισμένους έμμεσους φόρους στο «παραδοσιακό» ρούμι που παράγεται στη Γουαδελούπη, τη Γαλλική Γουιάνα, τη Μαρτινίκα και τη Ρεϊνιόν (COM(2020)0332 - C9-0217/2020 - 2020/0150(CNS)) - επιτροπή REGI - Εισηγητής: Younous Omarjee (A9-0156/2020)

- * Εκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τον φόρο AIEM που εφαρμόζεται στις Καναρίους Νήσους (COM(2020)0355 - C9-0280/2020 - 2020/0163(CNS)) - επιτροπή REGI - Εισηγητής: Younous Omarjee (A9-0157/2020)

- * Εκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 940/2014/ΕΕ σχετικά με το καθεστώς που διέπει την εισφορά θαλάσσης στις γαλλικές εξόχως απόκεντρες περιοχές όσον αφορά τη διάρκεια ισχύος της (COM(2020)0371 - C9-0281/2020 - 2020/0174(CNS)) - επιτροπή REGI - Εισηγητής: Younous Omarjee (A9-0159/2020)

- Εκθεση σχετικά με την εφαρμογή της κοινής εμπορικής πολιτικής - ετήσια έκθεση 2018 (2019/2197(INI)) - επιτροπή INTA - Εισηγητής: Jörgen Warborn (A9-0160/2020)

- Εκθεση που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την ψηφιακή χρηματοδότηση: αναδυόμενοι κίνδυνοι σε κρυπτο-στοιχεία του ενεργητικού - ρυθμιστικές και εποπτικές προκλήσεις στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, ιδρυμάτων και αγορών (2020/2034(INL)) - επιτροπή ECON - Εισηγητής: Ondřej Kovařík (A9-0161/2020)

- ***I Εκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου με στόχο την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999 (ευρωπαϊκός νόμος για το κλίμα) (COM(2020)0080 - C9-0077/2020 - 2020/0036(COD)) - επιτροπή ENVI - Εισηγήτρια: Jytte Guteland (A9-0162/2020)

- Εκθεση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 7/2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020 – Επικαιροποίηση των εσόδων (ίδιοι πόροι) (10430/2020 - C9-0283/2020 - 2020/1999(BUD)) - επιτροπή BUDG - Εισηγήτρια: Monika Hohlmeier (A9-0163/2020)

- ***I Εκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης 2003/17/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με την ισοδυναμία των καλλιεργητικών ελέγχων των σποροπαραγωγικών καλλιεργειών δημητριακών που διενεργούνται στην Ουκρανία και την ισοδυναμία των σπόρων δημητριακών προς σπορά που παράγονται στην Ουκρανία (COM(2020)0137 - C9-0100/2020 - 2020/0053(COD)) - επιτροπή AGRI - Εισηγήτρια: Veronika Vrecionová (A9-0164/2020)

- Εκθεση σχετικά με τη θέσπιση μηχανισμού της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα (2020/2072(INI)) - επιτροπή LIBE - Εισηγητής: Michal Šimečka (A9-0170/2020)

- ***I Εκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη διαδικασία αποδέσμευσης (COM(2020)0309 - C9-0202/2020 - 2020/0140(COD)) - επιτροπή LIBE - Εισηγητής: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0171/2020)

2.2) συστάσεις για τη δεύτερη ανάγνωση

- ***II Συσταση για τη δευτερη αναγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (06799/1/2020 - C9-0291/2020 - 2018/0047(COD)) - επιτροπή ECON - Εισηγήτρια: Caroline Nagtegaal (A9-0169/2020)

- ***II Συσταση για τη δευτερη αναγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους ευρωπαίους παρόχους υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης για επιχειρήσεις και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 και της οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937 (06800/1/2020 - C9-0292/2020 - 2018/0048(COD)) - επιτροπή ECON - Εισηγητής: Eugen Jurzyca (A9-0168/2020)


14. Διάταξη των εργασιών

Έχει διανεμηθεί το τελικό σχέδιο ημερήσιας διάταξης των συνεδρίασεων της Ολομέλειας του Οκτωβρίου I 2020 (PE 658.540/PDOJ), στο οποίο προτάθηκαν οι ακόλουθες τροποποιήσεις (άρθρο 158 του Κανονισμού):

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι έλαβε τρία αιτήματα για εφαρμογή της διαδικασίας του κατεπείγοντος (άρθρο 163 του Κανονισμού) για την έγκριση των ακόλουθων φακέλων κατά τη διάρκεια της παρούσας περιόδου συνόδου:

—   Εφαρμογή των κανόνων ασφάλειας και διαλειτουργικότητας των σιδηροδρόμων στη σήραγγα της Μάγχης [COM(2020)0623 - C9-0212/2020 - 2020/0161(COD)] - επιτροπή TRAN (σημείο 78 του ΤΣΗΔ

—   Απόφαση με την οποία εξουσιοδοτείται η Γαλλία να συνάψει διεθνή συμφωνία σχετικά με τη σήραγγα της Μάγχης [COM(2020)0622 - C9-0211/2020 - 2020/0160(COD)] - επιτροπή TRAN (σημείο 79 του ΤΣΗΔ

—   Βιολογική παραγωγή: ημερομηνία εφαρμογής του και ορισμένες άλλες ημερομηνίες [COM(2020)0483 - C9-0286/2020 - 2020/0231(COD)] - επιτροπή AGRI (σημείο 80 του ΤΣΗΔ).

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει επίσης ότι τα αιτήματα θα τεθούν σε ψηφοφορία κατά την ψηφοφορία που θα πραγματοποιηθεί σήμερα.

Επίσης, ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι δεν κατατέθηκαν προτάσεις απόρριψης ούτε τροπολογίες σύμφωνα με τα άρθρα 67 και 68 του Κανονισμού όσον αφορά τις θέσεις του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση σχετικά με τα εξής:

—   Ευρωπαίοι πάροχοι υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης για επιχειρήσεις (ECSP) (σημείο 42 του ΤΣΗΔ

—   Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (σημείο 43 του ΤΣΗΔ).

Οι προτεινόμενες πράξεις, επομένως, θεωρούνται εγκριθείσες (P9_TA(2020)0243 και P9_TA(2020)0242).

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει, τέλος, ότι οι ψηφοφορίες θα κατανεμηθούν σε διάφορες ώρες ανάλογα με τον αριθμό των τροπολογιών και με τον αριθμό των αιτημάτων για ψηφοφορίες κατά τμήματα και για χωριστές ψηφοφορίες. Οι πληροφορίες που αφορούν την κατανομή των ψηφοφοριών σε διάφορες ώρες θα είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου στη θέση "Σημαντικές πληροφορίες και έγγραφα".

Μετά από διαβούλευση με τις πολιτικές ομάδες, ο Πρόεδρος προτείνει την ακόλουθη τροποποίηση του τελικού σχεδίου ημερήσιας διάταξης:

Τετάρτη:

Ο τίτλος της συζήτησης σχετικά με την επανέναρξη των εχθροπραξιών μεταξύ της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν όσον αφορά τον θύλακα Ναγκόρνο Καραμπάχ (σημείο 91 του ΤΣΗΔ) τροποποιείται ως εξής: Επανέναρξη των εχθροπραξιών μεταξύ της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν όσον αφορά τη σύγκρουση για το Ναγκόρνο Καραμπάχ.

Το Σώμα εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη του στις προτάσεις αυτές.

Η διάταξη των εργασιών καθορίζεται κατ' αυτόν τον τρόπο.

Παρεμβαίνουν οι Sylvia Limmer και Robert Roos (Ο Πρόεδρος παρέχει διευκρινίσεις).


15. Θέσπιση μηχανισμού της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με τη θέσπιση μηχανισμού της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα [2020/2072(INI)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Michal Šimečka (A9-0170/2020)

Ο Michal Šimečka παρουσιάζει την έκθεση.

Παρεμβαίνει ο Tiemo Wölken (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής JURI).

Παρεμβαίνουν οι Věra Jourová (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) και Didier Reynders (Μέλος της Επιτροπής).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Klára DOBREV
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει ο Domènec Ruiz Devesa (αντικαθιστά τον συντάκτη της γνωμοδότησης της επιτροπής AFCO).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Dita CHARANZOVÁ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Vladimír Bilčík, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Katarina Barley, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Sophia in 't Veld, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Nicolaus Fest, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Sergey Lagodinsky, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Beata Kempa, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Nikolaj Villumsen, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Laura Ferrara, μη εγγεγραμμένη, Esteban González Pons, Juan Fernando López Aguilar, Maite Pagazaurtundúa, Gilles Lebreton, Sylwia Spurek, Patryk Jaki, Milan Uhrík, Paulo Rangel, Evin Incir, Anna Júlia Donáth, Filip De Man, Assita Kanko, Dorien Rookmaker, Kris Peeters, Klára Dobrev, Ιωάννης Λαγός και Emil Radev.

Παρεμβαίνουν οι Věra Jourová, Didier Reynders και Michal Šimečka.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.10.2020 (τροπολογίες); σημείο 6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.10.2020 (τελική ψηφοφορία).


16. Προϋπόθεση του κράτους δικαίου στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για το ΠΔΠ (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Προϋπόθεση του κράτους δικαίου στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για το ΠΔΠ (2020/2797(RSP))

Ο Michael Roth (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) προβαίνει στη δήλωση.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Nicola BEER
Αντιπρόεδρος

Ο Didier Reynders (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Petri Sarvamaa, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Iratxe García Pérez, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Moritz Körner, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Jérôme Rivière, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Daniel Freund, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Bogdan Rzońca, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Silvia Modig, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Clara Ponsatí Obiols, μη εγγεγραμμένη, Siegfried Mureşan, Eider Gardiazabal Rubial, Valérie Hayer, Peter Kofod, Alexandra Geese, Zbigniew Kuźmiuk, Sira Rego, Dorien Rookmaker, José Manuel Fernandes, Margarida Marques, Sophia in 't Veld, Vincenzo Sofo, Terry Reintke, Cristian Terheş και Markus Pieper.

(Συνέχεια της συζήτησης: σημείο 18 των Συνοπτικών Πρακτικών της 5.10.2020)


17. Ψηφοφορία

Το Σώμα προβαίνει σε ψηφοφορία επί των ακόλουθων αιτημάτων για κατεπείγουσα συζήτηση (άρθρο 163 του Κανονισμού)

—   Εφαρμογή των κανόνων ασφάλειας και διαλειτουργικότητας των σιδηροδρόμων στη σήραγγα της Μάγχης ***I
[COM(2020)0623 - C9-0212/2020 - 2020/0161(COD)] - επιτροπή TRAN˙

—   Απόφαση με την οποία εξουσιοδοτείται η Γαλλία να συνάψει διεθνή συμφωνία σχετικά με τη σήραγγα της Μάγχης ***I
[COM(2020)0622 - C9-0211/2020 - 2020/0160(COD)] - επιτροπή TRAN˙

—   Βιολογική παραγωγή: ημερομηνία εφαρμογής του και ορισμένες άλλες ημερομηνίες***I
[COM(2020)0483 - C9-0286/2020 - 2020/0231(COD)] - επιτροπή AGRI.

Το Σώμα προβαίνει σε μία και μοναδική ψηφοφορία επί των εξής:

—   Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη διαδικασία αποδέσμευσης ***I
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη διαδικασία αποδέσμευσης [COM(2020)0309 - C9-0202/2020 - 2020/0140(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0171/2020

—   Γουαδελούπη, Γαλλική Γουιάνα, Μαρτινίκα και Ρεϊνιόν: Έμμεσοι φόροι στο «παραδοσιακό» ρούμι *
Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου με την οποία επιτρέπεται στη Γαλλία να εφαρμόσει μειωμένο συντελεστή για ορισμένους έμμεσους φόρους στο «παραδοσιακό» ρούμι που παράγεται στη Γουαδελούπη, τη Γαλλική Γουιάνα, τη Μαρτινίκα και τη Ρεϊνιόν [COM(2020)0332 - C9-0217/2020- 2020/0150(CNS)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγητής: Younous Omarjee (A9-0156/2020

—   Φόρος AIEM που εφαρμόζεται στις Καναρίους Νήσους *
Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου όσον αφορά τον φόρο ΑΙΕΜ που εφαρμόζεται στις Καναρίους Νήσους [COM(2020)0355 - C9-0280/2020 - 2020/0163(CNS)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγητής: Younous Omarjee (A9-0157/2020

—   Παράταση της εισφοράς θαλάσσης στις γαλλικές εξόχως απόκεντρες περιοχές *
Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 940/2014/ΕΕ σχετικά με το καθεστώς που διέπει την εισφορά θαλάσσης στις γαλλικές εξόχως απόκεντρες περιοχές όσον αφορά τη διάρκεια ισχύος της [COM(2020)0371 - C9-0281/2020 - 2020/0174(CNS)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγητής: Younous Omarjee (A9-0159/2020)˙

—   Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 7 στον Γενικό Προϋπολογισμό του 2020 - Επικαιροποίηση των εσόδων (ίδιοι πόροι)
Έκθεση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 7/2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020 – Επικαιροποίηση των εσόδων (ίδιοι πόροι) [10430/2020 - C9-0283/2020 - 2020/1999(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγήτρια: Monika Hohlmeier (A9-0163/2020).

Η ψηφοφορία θα διαρκέσει μέχρι τις 20.30.

Διεξάγεται η ψηφοφορία.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας θα ανακοινωθούν αύριο Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2020 στις 9.00.


18. Προϋπόθεση του κράτους δικαίου στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για το ΠΔΠ (συνέχεια της συζήτησης)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Προϋπόθεση του κράτους δικαίου στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για το ΠΔΠ (2020/2797(RSP))

(Έναρξη της συζήτησης: σημείο 16 των Συνοπτικών Πρακτικών της 5.10.2020)

Παρεμβαίνουν οι Birgit Sippel, Sandro Gozi, Teuvo Hakkarainen, Gwendoline Delbos-Corfield, Jadwiga Wiśniewska, Tamás Deutsch, Brando Benifei, Katalin Cseh, Tineke Strik, Jörgen Warborn και Dragoş Tudorache.

Παρεμβαίνει ο Johannes Hahn (Μέλος της Επιτροπής).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Othmar KARAS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει ο Michael Roth (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι λόγω της μερικής διαθεσιμότητας των διερμηνέων από τη Μάλτα και την Ιρλανδία εξ αιτίας ταξιδιωτικών περιορισμών, μεταξύ 20.00 και 22.30 θα παρέχεται μόνον παθητική διερμηνεία από τα μαλτέζικα και τα ιρλανδικά προς τις άλλες γλώσσες.


19. Το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα στη Βουλγαρία (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα στη Βουλγαρία (2020/2793(RSP))

Οι Michael Roth (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου), Věra Jourová (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) και Didier Reynders (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Manfred Weber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Juan Fernando López Aguilar, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ramona Strugariu, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, και Daniel Freund, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.

(Συνέχεια της συζήτησης:σημείο 21 των Συνοπτικών Πρακτικών της 5.10.2020)

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 20.06.)


20. Επανάληψη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 20.16.


21. Το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα στη Βουλγαρία (συνέχεια της συζήτησης)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα στη Βουλγαρία (2020/2793(RSP))

(Έναρξη της συζήτησης: σημείο 19 των Συνοπτικών Πρακτικών της 5.10.2020)

Παρεμβαίνουν οι Angel Dzhambazki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Clare Daly, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Andrey Kovatchev, Katarina Barley, Ilhan Kyuchyuk, Angel Dzhambazki σχετικά με την προηγούμενη παρέμβαση (ο Πρόεδρος λαμβάνει υπό σημείωση τα σχόλιά του), Gwendoline Delbos-Corfield, Roberta Metsola, Elena Yoncheva, François-Xavier Bellamy και Andrey Novakov.

Παρεμβαίνουν οι Věra Jourová (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής), Didier Reynders (Μέλος της Επιτροπής) και Michael Roth (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου).

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Juan Fernando López Aguilar, εξ ονόματος της επιτροπής LIBE, σχετικά με το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα στη Βουλγαρία (2020/2793(RSP)) (B9-0309/2020).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 17 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.10.2020 (τροπολογίες); σημείο 12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 8.10.2020 (τελική ψηφοφορία).


22. Παρουσίαση από το Συμβούλιο της θέσης του σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2021 (συζήτηση)

Δήλωση του Συμβουλίου: Παρουσίαση από το Συμβούλιο της θέσης του σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2021 (2020/2697(RSP))

Η Bettina Hagedorn (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνει ο Johannes Hahn (Μέλος της Επιτροπής).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Marcel KOLAJA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Pierre Larrouturou (εισηγητής) και Olivier Chastel (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπήςBUDG).

Παρεμβαίνει η Bettina Hagedorn.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ο Πρόεδρος υπενθυμίζει ότι λόγω της μερικής διαθεσιμότητας των διερμηνέων από τη Μάλτα και την Ιρλανδία εξ αιτίας ταξιδιωτικών περιορισμών, μεταξύ 20.00 και 22.30 θα παρέχεται μόνον παθητική διερμηνεία από τα μαλτέζικα και τα ιρλανδικά προς τις άλλες γλώσσες.


23. Γυναίκες στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε εταιρικά συμβούλια, και μεταξύ άλλων πορεία των εργασιών όσον αφορά την οδηγία σχετικά με τη βελτίωση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων σε θέσεις μη εκτελεστικών διοικητικών στελεχών των εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών και συναφή μέτρα (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Γυναίκες στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε εταιρικά συμβούλια, και μεταξύ άλλων πορεία των εργασιών όσον αφορά την οδηγία σχετικά με τη βελτίωση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων σε θέσεις μη εκτελεστικών διοικητικών στελεχών των εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών και συναφή μέτρα (2020/2808(RSP))

Οι Michael Roth (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Helena Dalli (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Angelika Niebler, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Evelyn Regner, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Samira Rafaela, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Christine Anderson, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Ernest Urtasun, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Margarita de la Pisa Carrión, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Έλενα Κουντουρά, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Arba Kokalari, Lara Wolters, Monica Semedo, France Jamet, Heidi Hautala, Manon Aubry, Cindy Franssen, Maria Noichl, Rosa Estaràs Ferragut, Maria-Manuel Leitão-Marques, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Heléne Fritzon, Pernille Weiss και Marianne Vind.

Παρεμβαίνουν οι Helena Dalli και Michael Roth.

Η συζήτηση περατώνεται.


24. Ενίσχυση των Εγγυήσεων για τη Νεολαία (συζήτηση)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000058/2020 που κατέθεσαν οι Ďuriš Nicholsonová, Cindy Franssen, Brando Benifei, Monica Semedo, Elena Lizzi, Kira Marie Peter-Hansen, Elżbieta Rafalska και Leila Chaibi, εξ ονόματος της Επιτροπής EMPL, προς το Συμβούλιο: Ενίσχυση των Εγγυήσεων για τη Νεολαία (B9-0018/2020)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000059/2020 που κατέθεσαν οι Lucia Ďuriš Nicholsonová, Cindy Franssen, Brando Benifei, Monica Semedo, Elena Lizzi, Kira Marie Peter-Hansen, Elżbieta Rafalska και Leila Chaibi, εξ ονόματος της Επιτροπής EMPL, προς την Επιτροπή: Ενίσχυση των Εγγυήσεων για τη Νεολαία (B9-0019/2020)

Η Lucia Ďuriš Nicholsonová αναπτύσσει τις ερωτήσεις.

Οι Michael Roth (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Nicolas Schmit (Μέλος της Επιτροπής) απαντούν στις ερωτήσεις.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 136 παράγραφος 5 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Lucia Ďuriš Nicholsonová, εξ ονόματος της Επιτροπής EMPL, σχετικά με τις Εγγυήσεις για τη Νεολαία (2020/2764(RSP)) (B9-0310/2020).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 8.10.2020.


25. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι αιτιολογήσεις ψήφου που υποβάλλονται γραπτώς, κατά την έννοια του άρθρου 194 του Κανονισμού, εμφαίνονται στις σελίδες των βουλευτών στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

Κατ’ εξαίρεση, γίνονται δεκτές αιτιολογήσεις ψήφου 400 λέξεων κατ’ ανώτατο όριο.


26. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου περιλαμβάνονται στο έγγραφο «Αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση», το οποίο επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά της συνεδρίασης και είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου. Δημοσιεύονται μόνο για λόγους ενημέρωσης και δεν μεταβάλλουν επ’ ουδενί το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας όπως ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια.

Το έγγραφο ενημερώνεται τακτικά για μέγιστη περίοδο δύο εβδομάδων μετά την περίοδο συνόδου της Ολομέλειας.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας αυτής, ο κατάλογος με τις διορθώσεις και προθέσεις ψήφου κλείνει, προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


27. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγραφο «Ημερήσια Διάταξη» PE 658.540/OJMA).


28. Λήξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση λήγει στις 22.30.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Γενικός Γραμματέας

Πρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Al-Sahlani Abir, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androuët Mathilde, Ανδρουλάκης Νίκος, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Αρβανίτης Κωνσταντίνος, Ασημακοπούλου Άννα-Μισέλ, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beigneux Aurélia, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Blaga Vasile, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botenga Marc, Boyer Gilles, Brglez Milan, Brudziński Joachim Stanisław, Brunet Sylvie, Buda Daniel, Burkhardt Delara, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christensen Asger, Χριστοφόρου Λευτέρης, Comín i Oliveres Antoni, Corrao Ignazio, Cseh Katalin, Dalli Miriam, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Man Filip, Demirel Özlem, Deutsch Tamás, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Evren Agnès, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Flego Valter, Fotyga Anna, Φουρλάς Λουκάς, Φράγκος Εμμανουήλ, Franssen Cindy, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Gemma Chiara, Γεωργίου Γιώργος, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Glavak Sunčana, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Gualmini Elisabetta, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Járóka Lívia, Jarubas Adam, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Καϊλή Εύα, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karlsbro Karin, Karski Karol, Κεφαλογιάννης Μανώλης, Kelleher Billy, Kempa Beata, Κιζιλγιουρέκ Νιαζί, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Κωνσταντίνου Αθανάσιος, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Κουντουρά Έλενα, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Κυμπουρόπουλος Στέλιος, Κύρτσος Γεώργιος, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lange Bernd, de Lange Esther, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lizzi Elena, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Μαυρίδης Κώστας, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Melbārde Dace, Mélin Joëlle, Metsola Roberta, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Modig Silvia, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Negrescu Victor, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Παπαδάκης Δημήτρης, Παπαδάκης Κώστας, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Peter-Hansen Kira Marie, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pirbakas Maxette, de la Pisa Carrión Margarita, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Puigdemont i Casamajó Carles, Radev Emil, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Σπυράκη Μαρία, Stancanelli Raffaele, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szájer József, Tajani Antonio, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Terheş Cristian, Terras Riho, Tertsch Hermann, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Tomc Romana, Toom Yana, Tóth Edina, Tudorache Dragoş, Uhrík Milan, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verhofstadt Guy, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Vitanov Petar, Vollath Bettina, Voss Axel, Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη Ελισσάβετ, Vuolo Lucia, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Ζαγοράκης Θεόδωρος, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Δικαιολογημένα απόντες:

Beňová Monika, Rougé André

Για λόγους που συνδέονται με την πανδημία COVID-19, εφαρμόζεται σύστημα ψηφοφορίας εξ αποστάσεως (βλ. απόφαση του Προεδρείου της 20ής Μαρτίου 2020 που συμπληρώνει την απόφασή του της 3ης Μαΐου 2004 σχετικά με τους κανόνες που διέπουν τις ψηφοφορίες). Τα ονόματα των βουλευτών που έλαβαν μέρος στην ψηφοφορία παρατίθενται στο έγγραφο «Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση», το οποίο επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά της συνεδρίασης και είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

Τελευταία ενημέρωση: 19 Αυγούστου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου