Hakemisto 
Pöytäkirja
XML 134kPDF 259kWORD 74k
Maanantai 5. lokakuuta 2020 - Bryssel
1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Istunnon avaaminen
 3.Puhemiehen julkilausuma
 4.Edellisten istuntojen pöytäkirjojen hyväksyminen
 5.Parlamentin kokoonpano
 6.Poliittisten ryhmien kokoonpano
 7.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 8.Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 71 artikla)
 9.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 79 artikla)
 10.Parlamentin päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet
 11.Päätökset laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä
 12.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)
 13.Vastaanotetut asiakirjat
 14.Käsittelyjärjestys
 15.Demokratiaa, oikeusvaltiota ja perusoikeuksia koskevan EU:n järjestelmän perustaminen (keskustelu)
 16.Oikeusvaltioperiaatetta koskeva ehto monivuotisen rahoituskehyksen 2021–2027 ja Next Generation EU -välineen yhteydessä (keskustelu)
 17.Äänestykset
 18.Oikeusvaltioperiaatetta koskeva ehto monivuotisen rahoituskehyksen 2021–2027 ja Next Generation EU -välineen yhteydessä (jatkoa keskustelulle)
 19.Oikeusvaltioperiaate ja perusoikeudet Bulgariassa (keskustelu)
 20.Istunnon jatkaminen
 21.Oikeusvaltioperiaate ja perusoikeudet Bulgariassa (jatkoa keskustelulle)
 22.Neuvosto esittelee kantansa esitykseen yleiseksi talousarvioksi – varainhoitovuosi 2021 (keskustelu)
 23.Naiset yhtiöiden hallintoelinten päätöksenteossa, mukaan lukien julkisesti noteerattujen yhtiöiden toimivaan johtoon kuulumattomien johtokunnan jäsenten sukupuolijakauman tasapainottamista ja siihen liittyviä toimenpiteitä koskevan direktiivin tilanne (keskustelu)
 24.Nuorisotakuun vahvistaminen (keskustelu)
 25.Äänestysselitykset
 26.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 27.Seuraavan istunnon esityslista
 28.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
puhemies David Maria SASSOLI

1. Istuntokauden uudelleen avaaminen

Torstaina 17. syyskuuta 2020 keskeytetty istuntokausi avattiin uudelleen.


2. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 17.00.


3. Puhemiehen julkilausuma

Puhemies antoi julkilausuman, jossa hän esitti parlamentin surunvalittelut Kaakkois-Ranskaa ja Luoteis-Italiaa viime päivinä koetelleissa tulvissa menehtyneiden perheille. Hän myös kiitti pelastuspalveluhenkilöstöä näiden toiminnasta.


4. Edellisten istuntojen pöytäkirjojen hyväksyminen

14. syyskuuta 2020, 15. syyskuuta 2020, 16. syyskuuta 2020 ja 17. syyskuuta 2020 pidettyjen istuntojen pöytäkirjat hyväksyttiin.

Katalin Cseh on ilmoittanut olleensa läsnä 15. syyskuuta 2020 pidetyssä istunnossa, vaikka hänen nimensä ei ole läsnäololistassa.


5. Parlamentin kokoonpano

Petra de Sutter on nimitetty Belgian hallituksen varapääministeriksi ja julkishallinnon ja julkisten yritysten ministeriksi 1. lokakuuta 2020 alkaen.

Parlamentti pani merkille, että tämä tehtävä on Euroopan parlamentin jäsenten valitsemisesta yleisillä, välittömillä vaaleilla annetun säädöksen 7 artiklan 1 kohdan mukaisesti ristiriidassa Euroopan parlamentin jäsenen tehtävän kanssa, ja parlamentti totesi työjärjestyksen 4 artiklan 1 ja 4 kohdan mukaisesti edustajantoimen vapautuneen 1. lokakuuta 2020 alkaen.


6. Poliittisten ryhmien kokoonpano

Sylwia Spurek ei ole enää S&D-ryhmän jäsen. Hän liittyi Verts/ALE-ryhmään 30. syyskuuta 2020 alkaen.


7. Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Puhemies on vastaanottanut S&D-, Verts/ALE- ja ECR-ryhmiltä seuraavat päätökset valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpanon muuttamisesta:

LIBE-valiokunta: Łukasz Kohut

FEMM-valiokunta: Gwendoline Delbos-Corfieldin tilalle Sylwia Spurek

ulkomaista sekaantumista kaikkiin Euroopan unionin demokraattisiin prosesseihin ja siihen sisältyvää disinformaatiota käsittelevä erityisvaliokunta: Ryszard Czarneckin tilalle Dace Melbārde

valtuuskunta EU:n ja Venäjän välisessä parlamentaarisessa yhteistyövaliokunnassa: Sylwia Spurek

Päätökset tulevat voimaan tänään.


8. Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 71 artikla)

Puhemies ilmoitti työjärjestyksen 71 artiklan mukaisesti INTA-, BUDG/ECON- ja EMPL-valiokuntien päätöksistä aloittaa toimielinten väliset neuvottelut seuraavien mietintöjen pohjalta:

—   INTA-valiokunta: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi poikkeuksellisten kaupan toimenpiteiden käyttöönotosta Euroopan unionin vakautus- ja assosiaatioprosessiin osallistuville tai siihen yhteydessä oleville maille ja alueille annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1215/2009 muuttamisesta (COM(2020)0135 – C9-0099/2020 – 2020/0051(COD)). Esittelijä: Emmanuel Maurel (A9-0175/2020)

—   BUDG/ECON-valiokunnat: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi teknisen tuen välineen perustamisesta (COM(2020)0409 – C9-0148/2020 – 2020/0103(COD)). Esittelijät: Alexandra Geese, Othmar Karas ja Dragoș Pîslaru (A9-0173/2020)

—   EMPL-valiokunta: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 223/2014 muuttamisesta covid-19-kriisin torjumiseksi toteutettavien erityistoimenpiteiden osalta (COM(2020)0223 – C9-0151/2020 – 2020/0105(COD)). Esittelijä: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0174/2020).

Työjärjestyksen 71 artiklan 2 kohdan mukaisesti vähintään keskitason vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittava määrä jäseniä tai yksi tai useampi poliittinen ryhmä voi ennen keskiyötä huomenna tiistaina 6. lokakuuta 2020 esittää kirjallisen pyynnön siitä, että päätöksistä aloittaa neuvottelut äänestetään.

Neuvottelut voidaan aloittaa koska tahansa sen jälkeen, kun tämä määräaika on päättynyt eikä pyyntöä toimittaa parlamentissa äänestys neuvottelujen aloittamista koskevasta päätöksestä ole esitetty.


9. Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 79 artikla)

Puhemies ilmoitti, että hän allekirjoittaa keskiviikkona 7. lokakuuta 2020 yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa seuraavat tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annetut säädökset:

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus toimenpiteiden vahvistamisesta kestäviä rautatiemarkkinoita varten covid-19:n leviämisen johdosta (00030/2020/LEX - C9-0315/2020 - 2020/0127(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus yrityksille suunnatun joukkorahoituspalvelun eurooppalaisista tarjoajista sekä asetuksen (EU) 2017/1129 ja direktiivin (EU) 2019/1937 muuttamisesta (00037/2020/LEX - C9-0311/2020 - 2018/0048(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2014/65/EU muuttamisesta (00036/2020/LEX - C9-0310/2020 - 2018/0047(COD)).


10. Parlamentin päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet

Komission ilmoitus toimista, joihin on ryhdytty parlamentin toukokuun 2020 istuntojakson aikana hyväksymien päätöslauselmien johdosta, on saatavilla parlamentin verkkosivustolla.


11. Päätökset laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä

Päätökset laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 46 ja 54 artikla)

(puheenjohtajakokouksen päätös 1. lokakuuta 2020)

LIBE-valiokunta

- Demokratiaa, oikeusvaltiota ja perusoikeuksia koskevan EU:n järjestelmän perustaminen [2020/2072(INI)]

(lausuntoa varten: JURI (työjärjestyksen 57 artikla), AFCO)


12. Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)

Seuraavat suullisesti vastattavat kysymykset, joista keskustellaan, on otettu esityslistalle (työjärjestyksen 136 artikla):

—    O-000058/2020 Lucia Ďuriš Nicholsonová, Cindy Franssen, Brando Benifei, Monica Semedo, Elena Lizzi, Kira Marie Peter-Hansen, Elżbieta Rafalska ja Leila Chaibi EMPL-valiokunnan puolesta neuvostolle: Nuorisotakuun vahvistaminen (B9-0018/2020)

—    O-000059/2020 Lucia Ďuriš Nicholsonová, Cindy Franssen, Brando Benifei, Monica Semedo, Elena Lizzi, Kira Marie Peter-Hansen, Elżbieta Rafalska ja Leila Chaibi, EMPL-valiokunnan puolesta komissiolle: Nuorisotakuun vahvistaminen (B9-0019/2020).


13. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu

1) muilta toimielimiltä

- Muutettu ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi puitteiden vahvistamisesta ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi ja asetuksen (EU) 2018/1999 muuttamisesta (eurooppalainen ilmastolaki) (COM(2020)0563 - C9-0299/2020 - 2020/0036(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 145 artiklan 1 kohdan ja 146 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

ECON, EMPL, ITRE, TRAN, REGI, AGRI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi työntekijöiden suojelemisesta syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta annetun direktiivin 2004/37/EY muuttamisesta (COM(2020)0571 - C9-0301/2020 - 2020/0262(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 145 artiklan 1 kohdan ja 146 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

lausuntoa varten:

ENVI, JURI

- Neuvoston päätös Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Tunisian tasavallan välisestä assosioinnista tehtyyn Euro–Välimeri-sopimukseen Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi liitettävän pöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden puolesta (12294/2018 - C9-0302/2020 - 2018/0310(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

lausuntoa varten:

INTA

- Esitys Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2021: Neuvoston kanta 29. syyskuuta 2020 (11072/1/2020 - C9-0314/2020 - 2020/1998(BUD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

lausuntoa varten:

AFET, DEVE, INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

2) parlamentin valiokunnilta

2.1) mietinnöt:

- Mietintö sukupuolten tasa-arvosta EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikassa (2019/2167(INI)) - FEMM-valiokunta - Esittelijä: Ernest Urtasun (A9-0145/2020)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tonnikalan monivuotisen hoitosuunnitelman vahvistamisesta Itä-Atlantilla ja Välimerellä, asetusten (EY) N:o 1936/2001, (EU) 2017/2107 ja (EU) 2019/833 muuttamisesta sekä asetuksen (EU) 2016/1627 kumoamisesta (COM(2019)0619 - C9-0188/2019 - 2019/0272(COD)) - PECH-valiokunta - Esittelijä: Giuseppe Ferrandino (A9-0149/2020)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 1303/2013 muuttamisesta Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -tavoitteen mukaisten poikkeuksellisten lisämäärärahojen ja toteutusjärjestelyjen osalta avustuksen antamiseksi covid-19-pandemian aiheuttaman kriisin vahinkojen korjaamisen tukemiseen sekä pohjan luomiseen talouden vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä tukevalle elpymiselle (REACT-EU-väline) (COM(2020)0451 - C9-0149/2020 - 2020/0101(COD)) - REGI-valiokunta - Esittelijät: Andrey Novakov, Constanze Krehl (A9-0150/2020)

- Mietintö eurooppalaisesta metsästrategiasta – tie eteenpäin (2019/2157(INI)) - AGRI-valiokunta - Esittelijä: Petri Sarvamaa (A9-0154/2020)

- Mietintö pääomamarkkinaunionin kehittämisen jatkamisesta: erityisesti pk-yritysten pääomamarkkinarahoituksen saannin parantaminen ja vähittäissijoittajien osallistumisen entistä suurempi mahdollistaminen” (2020/2036(INI)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Isabel Benjumea Benjumea (A9-0155/2020)

- * Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi luvan antamisesta Ranskalle soveltaa Guadeloupessa, Ranskan Guayanassa, Martiniquessa ja Réunionissa tuotetusta ”perinteisestä” rommista kannettaviin tiettyihin välillisiin veroihin alennettua verokantaa (COM(2020)0332 - C9-0217/2020 - 2020/0150(CNS)) - REGI-valiokunta - Esittelijä: Younous Omarjee (A9-0156/2020)

- * Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Kanariansaarilla sovellettavasta AIEM-verosta (COM(2020)0355 - C9-0280/2020 - 2020/0163(CNS)) - REGI-valiokunta - Esittelijä: Younous Omarjee (A9-0157/2020)

- * Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi päätöksen N:o 940/2014/EU muuttamisesta Ranskan syrjäisimpien alueiden meriveron voimassaoloajan osalta (COM(2020)0371 - C9-0281/2020 - 2020/0174(CNS)) - REGI-valiokunta - Esittelijä: Younous Omarjee (A9-0159/2020)

- Mietintö yhteisen kauppapolitiikan täytäntöönpanosta – vuosikertomus 2018 (2019/2197(INI)) - INTA-valiokunta - Esittelijä: Jörgen Warborn (A9-0160/2020)

- Mietintö suosituksista komissiolle rahoitusalan digitalisaatioprosessista: kryptovarojen kehittymässä olevat riskit – rahoituspalveluihin, -laitoksiin ja -markkinoihin liittyvät sääntely- ja valvontahaasteet (2020/2034(INL)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Ondřej Kovařík (A9-0161/2020)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi puitteiden vahvistamisesta ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi ja asetuksen (EU) 2018/1999 muuttamisesta (eurooppalainen ilmastolaki) (COM(2020)0080 - C9-0077/2020 - 2020/0036(COD)) - ENVI-valiokunta - Esittelijä: Jytte Guteland (A9-0162/2020)

- Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 7/2020 varainhoitovuodeksi 2020: Tulojen tarkistaminen (omat varat) (10430/2020 - C9-0283/2020 - 2020/1999(BUD)) - BUDG-valiokunta - Esittelijä: Monika Hohlmeier (A9-0163/2020)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi neuvoston päätöksen 2003/17/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Ukrainassa viljakasvien siemenviljelmillä tehtyjen viljelystarkastusten vastaavuudesta ja Ukrainassa tuotettujen viljakasvien siementen vastaavuudesta (COM(2020)0137 - C9-0100/2020 - 2020/0053(COD)) - AGRI-valiokunta - Esittelijä: Veronika Vrecionová (A9-0164/2020)

- Mietintö demokratiaa, oikeusvaltiota ja perusoikeuksia koskevan EU:n järjestelmän perustamisesta (2020/2072(INI)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Michal Šimečka (A9-0170/2020)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 514/2014 muuttamisesta vapauttamismenettelyn osalta (COM(2020)0309 - C9-0202/2020 - 2020/0140(COD)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0171/2020)

2.2) suositukset toiseen käsittelyyn:

- ***II Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamasta kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2014/65/EU muuttamisesta (06799/1/2020 - C9-0291/2020 - 2018/0047(COD)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Caroline Nagtegaal (A9-0169/2020)

- ***II Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamasta kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi yrityksille suunnatun joukkorahoituspalvelun eurooppalaisista tarjoajista sekä asetuksen (EU) 2017/1129 ja direktiivin (EU) 2019/1937 muuttamisesta (06800/1/2020 - C9-0292/2020 - 2018/0048(COD)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Eugen Jurzyca (A9-0168/2020).


14. Käsittelyjärjestys

Lokakuun 2020 I istuntojakson lopullinen esityslistaluonnos (PE 658.540/PDOJ) on jaettu ja siihen on ehdotettu seuraavia muutoksia (työjärjestyksen 158 artikla):

Puhemies ilmoitti vastaanottaneensa kolme kiireellistä käsittelyä koskevaa pyyntöä (työjärjestyksen 163 artikla) seuraavien menettelyjen hyväksymiseksi tällä istuntojaksolla:

—   Rautateiden turvallisuus- ja yhteentoimivuussääntöjen soveltaminen kanaalin alittavaan kiinteään yhteyteen [COM(2020)0623 - C9-0212/2020 - 2020/0161(COD)] - TRAN-valiokunta (PDOJ:n 78 kohta)

—   Päätös Ranskan valtuuttamisesta neuvottelemaan sopimus, jolla täydennetään voimassa olevaa kahdenvälistä sopimusta kanaalin alittavan kiinteän yhteyden rakentamisesta ja käytöstä [COM(2020)0622 - C9-0211/2020 - 2020/0160(COD)] - TRAN-valiokunta (PDOJ:n 79 kohta)

—   Luonnonmukainen tuotanto: soveltamisen alkamispäivä ja tietyt muut päivämäärät [COM(2020)0483 - C9-0286/2020 - 2020/0231(COD)] - AGRI-valiokunta (PDOJ:n 80 kohta).

Puhemies ilmoitti myös, että näistä pyynnöistä äänestetään tämän päivän äänestyksissä.

Lisäksi puhemies ilmoitti, että käsiteltäväksi ei ollut jätetty työjärjestyksen 67 ja 68 artiklan nojalla yhtään seuraavia neuvoston ensimmäisen käsittelyn kantoja koskevaa hylkäämisehdotusta tai tarkistusta:

—   Yrityksille suunnatun joukkorahoituspalvelun eurooppalaiset tarjoajat (PDOJ:n 42 kohta)

—   Rahoitusvälineiden markkinat (PDOJ:n 43 kohta).

Ehdotetut säädökset katsotaan täten hyväksytyiksi (P9_TA(2020)0243 ja P9_TA(2020)0242).

Puhemies ilmoitti, että äänestykset jaetaan useampaan osaan tarkistusten määrän ja kohta kohdalta -äänestyksiä ja erillisiä äänestyksiä koskevien pyyntöjen määrän perusteella. Tiedot äänestysten jakautumisesta ovat saatavilla parlamentin verkkosivustolla kohdassa ”Ensisijaiset tiedot ja asiakirjat”.

Poliittisia ryhmiä kuultuaan puhemies ehdotti seuraavaa muutosta lopulliseen esityslistaluonnokseen:

Keskiviikko

Aiheesta ”Vuoristo-Karabahin alueeseen liittyvien vihamielisyyksien käynnistyminen uudelleen Armenian ja Azerbaidžanin välillä” käytävän keskustelun (PDOJ:n 91 kohta) otsikko muutetaan muotoon ”Vuoristo-Karabahin konfliktiin liittyvien vihamielisyyksien käynnistyminen uudelleen Armenian ja Azerbaidžanin välillä”.

Parlamentti hyväksyi nämä ehdotukset.

Käsittelyjärjestys vahvistettiin.

Puheenvuorot: Sylvia Limmer ja Robert Roos (puhemies selvensi asiaa).


15. Demokratiaa, oikeusvaltiota ja perusoikeuksia koskevan EU:n järjestelmän perustaminen (keskustelu)

Mietintö demokratiaa, oikeusvaltiota ja perusoikeuksia koskevan EU:n järjestelmän perustamisesta [2020/2072(INI)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Michal Šimečka (A9-0170/2020)

Michal Šimečka esitteli mietinnön.

Tiemo Wölken (JURI-valiokunnan lausunnon valmistelija) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Věra Jourová (komission varapuheenjohtaja) ja Didier Reynders (komission jäsen).

Puhetta johti
varapuhemies Klára DOBREV

Domènec Ruiz Devesa (AFCO-valiokunnan lausunnon valmistelijan sijainen) käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Dita CHARANZOVÁ

Puheenvuorot: Vladimír Bilčík PPE-ryhmän puolesta, Katarina Barley S&D-ryhmän puolesta, Sophia in 't Veld Renew-ryhmän puolesta, Nicolaus Fest ID-ryhmän puolesta, Sergey Lagodinsky Verts/ALE-ryhmän puolesta, Beata Kempa ECR-ryhmän puolesta, Nikolaj Villumsen GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Laura Ferrara, Esteban González Pons, Juan Fernando López Aguilar, Maite Pagazaurtundúa, Gilles Lebreton, Sylwia Spurek, Patryk Jaki, Milan Uhrík, Paulo Rangel, Evin Incir, Anna Júlia Donáth, Filip De Man, Assita Kanko, Dorien Rookmaker, Kris Peeters, Klára Dobrev, Ioannis Lagos ja Emil Radev.

Puheenvuorot: Věra Jourová, Didier Reynders ja Michal Šimečka.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 6.10.2020, kohta 5 (tarkistukset); istunnon pöytäkirja 7.10.2020, kohta 6 (lopullinen äänestys).


16. Oikeusvaltioperiaatetta koskeva ehto monivuotisen rahoituskehyksen 2021–2027 ja Next Generation EU -välineen yhteydessä (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Oikeusvaltioperiaatetta koskeva ehto monivuotisen rahoituskehyksen 2021–2027 ja Next Generation EU -välineen yhteydessä (2020/2797(RSP))

Michael Roth (neuvoston puheenjohtaja) antoi julkilausuman.

Puhetta johti
varapuhemies Nicola BEER

Didier Reynders (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Petri Sarvamaa PPE-ryhmän puolesta, Iratxe García Pérez S&D-ryhmän puolesta, Moritz Körner Renew-ryhmän puolesta, Jérôme Rivière ID-ryhmän puolesta, Daniel Freund Verts/ALE-ryhmän puolesta, Bogdan Rzońca ECR-ryhmän puolesta, Silvia Modig GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Clara Ponsatí Obiols, Siegfried Mureşan, Eider Gardiazabal Rubial, Valérie Hayer, Peter Kofod, Alexandra Geese, Zbigniew Kuźmiuk, Sira Rego, Dorien Rookmaker, José Manuel Fernandes, Margarida Marques, Sophia in 't Veld, Vincenzo Sofo, Terry Reintke, Cristian Terheş ja Markus Pieper.

(Keskustelun jatko: istunnon pöytäkirja 5.10.2020, kohta 18)


17. Äänestykset

Parlamentin äänestettäväksi annettiin seuraavat kiireellistä käsittelyä koskevat pyynnöt (työjärjestyksen 163 artikla):

—   Rautateiden turvallisuus- ja yhteentoimivuussäännöt kanaalin alittavaan kiinteään yhteyteen soveltamisen osalta ***I
[COM(2020)0623 - C9-0212/2020 - 2020/0161(COD)] - TRAN-valiokunta

—   Päätös Ranskan valtuuttamisesta neuvottelemaan sopimus, jolla täydennetään voimassa olevaa kahdenvälistä sopimusta kanaalin alittavan kiinteän yhteyden rakentamisesta ja käytöstä ***I
[COM(2020)0622 - C9-0211/2020 - 2020/0160(COD)] - TRAN-valiokunta

—   Luonnonmukainen tuotanto: soveltamisen alkamispäivä ja tietyt muut päivämäärät ***I
[COM(2020)0483 - C9-0286/2020 - 2020/0231(COD)] - AGRI-valiokunta.

Parlamentin äänestettäväksi kertaäänestyksenä annettiin seuraavat asiakirjat:

—   Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 514/2014 muuttaminen vapauttamismenettelyn osalta ***I
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 514/2014 muuttamisesta vapauttamismenettelyn osalta [COM(2020)0309 - C9-0202/2020 - 2020/0140(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0171/2020)

—   Guadeloupe, Ranskan Guayana, Martinique ja Réunion: ”perinteisen” rommin välilliset verot *
Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi luvan antamisesta Ranskalle soveltaa Guadeloupessa, Ranskan Guayanassa, Martiniquessa ja Réunionissa tuotetusta ”perinteisestä” rommista kannettaviin tiettyihin välillisiin veroihin alennettua verokantaa [COM(2020)0332 - C9-0217/2020- 2020/0150(CNS)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Younous Omarjee (A9-0156/2020)

—   Kanariansaarten AIEM-vero *
Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Kanariansaarilla sovellettavasta AIEM-verosta [COM(2020)0355 - C9-0280/2020 - 2020/0163(CNS)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Younous Omarjee (A9-0157/2020)

—   Ranskan syrjäisimpien alueiden meriveron voimassaolon jatkaminen *
Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi päätöksen N:o 940/2014/EU muuttamisesta Ranskan syrjäisimpien alueiden meriveron voimassaoloajan osalta [COM(2020)0371 - C9-0281/2020 - 2020/0174(CNS)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Younous Omarjee (A9-0159/2020)

—   Lisätalousarvioesitys nro 7/2020: Tulojen tarkistaminen (omat varat)
Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 7/2020 varainhoitovuodeksi 2020: Tulojen tarkistaminen (omat varat) [10430/2020 - C9-0283/2020 - 2020/1999(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Monika Hohlmeier (A9-0163/2020).

Äänestykset olivat avoinna klo 20.30 saakka.

Äänestykset toimitettiin.

Äänestystulokset ilmoitetaan huomenna tiistaina 6. lokakuuta 2020 klo 9.00.


18. Oikeusvaltioperiaatetta koskeva ehto monivuotisen rahoituskehyksen 2021–2027 ja Next Generation EU -välineen yhteydessä (jatkoa keskustelulle)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Oikeusvaltioperiaatetta koskeva ehto monivuotisen rahoituskehyksen 2021–2027 ja Next Generation EU -välineen yhteydessä (2020/2797(RSP))

(Keskustelun alku: istunnon pöytäkirja 5.10.2020, kohta 16)

Puheenvuorot: Birgit Sippel, Sandro Gozi, Teuvo Hakkarainen, Gwendoline Delbos-Corfield, Jadwiga Wiśniewska, Tamás Deutsch, Brando Benifei, Katalin Cseh, Tineke Strik, Jörgen Warborn ja Dragoş Tudorache.

Johannes Hahn (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Othmar KARAS

Michael Roth (neuvoston puheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Puhemies ilmoitti, että matkustusrajoitusten vuoksi vain osa maltan ja iirin tulkeista oli paikalla, ja että näin ollen maltan ja iirin tulkkaus oli saatavana vain passiivisena muihin kieliin klo 20 ja klo 22.30 välisenä aikana.


19. Oikeusvaltioperiaate ja perusoikeudet Bulgariassa (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Oikeusvaltioperiaate ja perusoikeudet Bulgariassa (2020/2793(RSP))

Michael Roth (neuvoston puheenjohtaja), Věra Jourová (komission varapuheenjohtaja) ja Didier Reynders (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Manfred Weber PPE-ryhmän puolesta, Juan Fernando López Aguilar S&D-ryhmän puolesta, Ramona Strugariu Renew-ryhmän puolesta ja Daniel Freund Verts/ALE-ryhmän puolesta.

(Keskustelun jatko: istunnon pöytäkirja 5.10.2020, kohta 21)

(Istunto keskeytettiin klo 20.06.)


20. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 20.16.


21. Oikeusvaltioperiaate ja perusoikeudet Bulgariassa (jatkoa keskustelulle)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Oikeusvaltioperiaate ja perusoikeudet Bulgariassa (2020/2793(RSP))

(Keskustelun alku: istunnon pöytäkirja 5.10.2020, kohta 19)

Puheenvuorot: Angel Dzhambazki ECR-ryhmän puolesta, Clare Daly GUE/NGL-ryhmän puolesta, Andrey Kovatchev, Katarina Barley, Ilhan Kyuchyuk, Angel Dzhambazki edellisestä puheenvuorosta (puhemies pani merkille hänen huomautuksensa), Gwendoline Delbos-Corfield, Roberta Metsola, Elena Yoncheva, François-Xavier Bellamy ja Andrey Novakov.

Puheenvuorot: Věra Jourová (komission varapuheenjohtaja), Didier Reynders (komission jäsen) ja Michael Roth (neuvoston puheenjohtaja).

Työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

—   Juan Fernando López Aguilar LIBE-valiokunnan puolesta oikeusvaltioperiaatteesta ja perusoikeuksista Bulgariassa (2020/2793(RSP)) (B9-0309/2020).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 7.10.2020, kohta 17 (tarkistukset); istunnon pöytäkirja 8.10.2020, kohta 12 (lopullinen äänestys)


22. Neuvosto esittelee kantansa esitykseen yleiseksi talousarvioksi – varainhoitovuosi 2021 (keskustelu)

Neuvoston julkilausuma: Neuvosto esittelee kantansa esitykseen yleiseksi talousarvioksi – varainhoitovuosi 2021 (2020/2697(RSP))

Bettina Hagedorn (neuvoston puheenjohtaja) antoi julkilausuman.

Johannes Hahn (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Marcel KOLAJA

Puheenvuorot: Pierre Larrouturou (esittelijä) ja Olivier Chastel (BUDG-valiokunnan lausunnon valmistelija).

Bettina Hagedorn käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Puhemies ilmoitti, että matkustusrajoitusten vuoksi vain osa maltan ja iirin tulkeista oli paikalla, ja että näin ollen maltan ja iirin tulkkaus oli saatavana vain passiivisena muihin kieliin klo 20 ja klo 22.30 välisenä aikana.


23. Naiset yhtiöiden hallintoelinten päätöksenteossa, mukaan lukien julkisesti noteerattujen yhtiöiden toimivaan johtoon kuulumattomien johtokunnan jäsenten sukupuolijakauman tasapainottamista ja siihen liittyviä toimenpiteitä koskevan direktiivin tilanne (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Naiset yhtiöiden hallintoelinten päätöksenteossa, mukaan lukien julkisesti noteerattujen yhtiöiden toimivaan johtoon kuulumattomien johtokunnan jäsenten sukupuolijakauman tasapainottamista ja siihen liittyviä toimenpiteitä koskevan direktiivin tilanne (2020/2808(RSP))

Michael Roth (neuvoston puheenjohtaja) ja Helena Dalli (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Angelika Niebler PPE-ryhmän puolesta, Evelyn Regner S&D-ryhmän puolesta, Samira Rafaela Renew-ryhmän puolesta, Christine Anderson ID-ryhmän puolesta, Ernest Urtasun Verts/ALE-ryhmän puolesta, Margarita de la Pisa Carrión ECR-ryhmän puolesta, Elena Kountoura GUE/NGL-ryhmän puolesta, Arba Kokalari, Lara Wolters, Monica Semedo, France Jamet, Heidi Hautala, Manon Aubry, Cindy Franssen, Maria Noichl, Rosa Estaràs Ferragut, Maria-Manuel Leitão-Marques, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Heléne Fritzon, Pernille Weiss ja Marianne Vind.

Puheenvuorot: Helena Dalli ja Michael Roth.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


24. Nuorisotakuun vahvistaminen (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys O-000058/2020 – Ďuriš Nicholsonová, Cindy Franssen, Brando Benifei, Monica Semedo, Elena Lizzi, Kira Marie Peter-Hansen, Elżbieta Rafalska ja Leila Chaibi EMPL-valiokunnan puolesta neuvostolle: Nuorisotakuun vahvistaminen (B9-0018/2020)

Suullisesti vastattava kysymys O-000059/2020 – Lucia Ďuriš Nicholsonová, Cindy Franssen, Brando Benifei, Monica Semedo, Elena Lizzi, Kira Marie Peter-Hansen, Elżbieta Rafalska ja Leila Chaibi EMPL-valiokunnan puolesta komissiolle: Nuorisotakuun vahvistaminen (B9-0019/2020)

Lucia Ďuriš Nicholsonová esitteli kysymykset.

Michael Roth (neuvoston puheenjohtaja) ja Nicolas Schmit (komission jäsen) vastasivat kysymyksiin.

Työjärjestyksen 136 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

—   Lucia Ďuriš Nicholsonová EMPL-valiokunnan puolesta nuorisotakuusta (2020/2764(RSP)) (B9-0310/2020).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 8.10.2020, kohta 10.


25. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 194 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset ovat saatavilla jäsenten sivuilla parlamentin verkkosivustolla.

Äänestysselitysten enimmäispituus voi poikkeuksellisesti olla 400 sanaa.


26. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset kirjataan asiakirjaan ”Nimenhuutoäänestysten tulokset”, joka on istunnon pöytäkirjan liitteenä ja saatavilla parlamentin verkkosivustolla. Ne mainitaan vain tiedoksi eivätkä ne muuta täysistunnossa ilmoitettua äänestystulosta.

Asiakirjaa päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan istuntojakson jälkeen.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


27. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista vahvistettiin (ks. Esityslista PE 658.540/OJMA).


28. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 22.30.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

pääsihteeri

puhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Al-Sahlani Abir, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beigneux Aurélia, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Blaga Vasile, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botenga Marc, Boyer Gilles, Brglez Milan, Brudziński Joachim Stanisław, Brunet Sylvie, Buda Daniel, Burkhardt Delara, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Comín i Oliveres Antoni, Corrao Ignazio, Cseh Katalin, Dalli Miriam, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Man Filip, Demirel Özlem, Deutsch Tamás, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Evren Agnès, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Franssen Cindy, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Glavak Sunčana, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Gualmini Elisabetta, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Járóka Lívia, Jarubas Adam, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karlsbro Karin, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lange Bernd, de Lange Esther, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lizzi Elena, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Mavrides Costas, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Melbārde Dace, Mélin Joëlle, Metsola Roberta, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Modig Silvia, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Negrescu Victor, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Peter-Hansen Kira Marie, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pirbakas Maxette, de la Pisa Carrión Margarita, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Puigdemont i Casamajó Carles, Radev Emil, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szájer József, Tajani Antonio, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Terheş Cristian, Terras Riho, Tertsch Hermann, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Tomc Romana, Toom Yana, Tóth Edina, Tudorache Dragoş, Uhrík Milan, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verhofstadt Guy, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Vitanov Petar, Vollath Bettina, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vuolo Lucia, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Estyneet:

Beňová Monika, Rougé André

Covid-19-pandemian vuoksi on otettu käyttöön etä-äänestysjärjestelmä (ks. 20. maaliskuuta 2020 tehty puhemiehistön päätös äänestysohjeista 3. toukokuuta 2004 tehdyn päätöksen täydentämisestä). Äänestykseen osallistuneiden jäsenten nimet ilmoitetaan asiakirjassa ”Nimenhuutoäänestysten tulokset”, joka liitetään istuntopöytäkirjaan ja on saatavilla parlamentin verkkosivustolla.

Päivitetty viimeksi: 19. elokuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö