Rodyklė 
Protokolas
XML 135kPDF 265kWORD 75k
Pirmadienis, 2020 m. spalio 5 d. - Briuselis
1.Sesijos atnaujinimas
 2.Posėdžio pradžia
 3.Pirmininko pareiškimas
 4.Ankstesnių posėdžių protokolų tvirtinimas
 5.Parlamento sudėtis
 6.Frakcijų sudėtis
 7.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 8.Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (Darbo tvarkos taisyklių 71 straipsnis)
 9.Teisės aktų, priimtų pagal įprastą teisėkūros procedūrą, pasirašymas (Darbo tvarkos taisyklių 79 straipsnis)
 10.Veiksmai, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento rezoliucijas
 11.Sprendimai rengti pranešimus savo iniciatyva
 12.Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (gauti klausimai)
 13.Gauti dokumentai
 14.Darbų programa
 15.ES demokratijos, teisinės valstybės ir pagrindinių teisių mechanizmo steigimas (diskusijos)
 16.Teisinės valstybės sąlyga derybose dėl 2021–2027 DFP ir priemonė „Next Generation EU“ (diskusijos)
 17.Balsavimas
 18.Teisinės valstybės sąlyga derybose dėl 2021–2027 DFP ir priemonė „Next Generation EU“ (diskusijų tęsinys)
 19.Teisinė valstybė ir pagrindinės teisės Bulgarijoje (diskusijos)
 20.Posėdžio atnaujinimas
 21.Teisinė valstybė ir pagrindinės teisės Bulgarijoje (diskusijų tęsinys)
 22.Tarybos pozicijos dėl 2021 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto pristatymas (diskusijos)
 23.Moterų dalyvavimas priimant sprendimus bendrovių valdybose, taip pat derybų dėl direktyvos dėl biržinių bendrovių nevykdomųjų direktorių pareigas einančių asmenų lyčių pusiausvyros gerinimo ir atitinkamų priemonių padėtis (diskusijos)
 24.Jaunimo garantijų iniciatyvos stiprinimas (diskusijos)
 25.Paaiškinimai dėl balsavimo
 26.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 27.Kito posėdžio darbotvarkė
 28.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: David Maria SASSOLI
Pirmininkas

1. Sesijos atnaujinimas

Atnaujinta 2020 m. rugsėjo 17 d., ketvirtadienį atidėta sesija.


2. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 17.00 val.


3. Pirmininko pareiškimas

Pirmininkas Padarė pareiškimą, kuriame išreiškė Parlamento užuojautą pietryčių Prancūzijos ir šiaurės vakarų Italijos regionuose siautėjusių potvynių aukų šeimoms. Jis taip pat padėkojo gelbėjimo personalui.


4. Ankstesnių posėdžių protokolų tvirtinimas

2020 m. rugsėjo 14 d., 15 d., 16 d. ir 17 d. posėdžių protokolai patvirtinti.

Katalin Cseh pranešė, kad ji dalyvavo 2020 m. rugsėjo 15 d. posėdyje, bet jos pavardė neįrašyta į dalyvių sąrašą.


5. Parlamento sudėtis

Petra de Sutter nuo 2020 m. spalio 1 d. paskirta ministro pirmininko pavaduotoja, valstybės tarnybos reikalų ir valstybės įstaigų ministre Belgijos vyriausybėje.

Parlamentas atsižvelgia į tai, kad pagal Akto dėl EP narių rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise 7 straipsnio 1 dalį šios pareigos nesuderinamos su Europos Parlamento nario mandatu, ir pagal Darbo tvarkos taisyklių 4, straipsnio 1 ir 4 dalis konstatuoja, kad nuo 2020 m. spalio 1 d. jos vieta laisva.


6. Frakcijų sudėtis

Sylwia Spurek nebepriklauso S&D frakcijai ir prisijungė prie Verts/ALE frakcijos nuo 2020 m. rugsėjo 30 d.


7. Komitetų ir delegacijų sudėtis

Pirmininkas gavo šiuos S&D, Verts/ALE ir ECR frakcijų sprendimus dėl komitetų ir delegacijų sudėties pakeitimo:

LIBE komitetas: Łukasz Kohut

FEMM komitetas: Sylwia Spurek vietoj Gwendoline Delbos-Corfield

Specialusis komitetas užsienio šalių kišimosi į visus demokratinius procesus Europos Sąjungoje, įskaitant dezinformaciją, klausimais: Dace Melbārde vietoj Ryszard Czarnecki

Delegacija ES ir Rusijos parlamentinio bendradarbiavimo komitete: Sylwia Spurek

Šie sprendimai įsigalioja šiandien.


8. Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (Darbo tvarkos taisyklių 71 straipsnis)

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 71 straipsnį Pirmininkas paskelbė INTA, BUDG/ECON ir EMPL komitetų sprendimus pradėti tarpinstitucines derybas remiantis šiais pranešimais:

—   INTA komitetas: Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1215/2009, nustatantis išskirtines prekybos priemones, skirtas Europos Sąjungos stabilizavimo ir asocijavimo procese dalyvaujančioms arba su juo susijusioms šalims ir teritorijoms (COM(2020)0135 – C9-0099/2020 – 2020/0051(COD)). Pranešėjas: Emmanuel Maurel (A9-0175/2020);

—   komitetai BUDG/ECON: Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma techninės paramos priemonė (COM(2020)0409 – C9-0148/2020 – 2020/0103(COD)). Pranešėjai: Alexandra Geese, Othmar Karas ir Dragoș Pîslaru (A9-0173/2020);

—   EMPL komitetas: Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo siekiant nustatyti konkrečias kovos su COVID-19 krize priemones, iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 223/2014 (COM(2020)0223 – C9-0151/2020 – 2020/0105(COD)). Pranešėja: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0174/2020).

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 71 straipsnio 2 dalį ne mažiau kaip vidutinę ribą siekiantis Parlamento narių skaičius arba frakcija ar frakcijos iki rytdienos, antradienio, 2020 m. spalio 6 d., vidurnakčio gali raštu paprašyti, kad dėl sprendimų pradėti derybas būtų balsuojama.

Derybos gali būti pradėtos bet kuriuo metu pasibaigus šiam terminui, jei nepateikiamas prašymas balsuoti Parlamente dėl sprendimo pradėti derybas.


9. Teisės aktų, priimtų pagal įprastą teisėkūros procedūrą, pasirašymas (Darbo tvarkos taisyklių 79 straipsnis)

Pirmininkas pranešė, kad kartu su Tarybos pirmininku 2020 m. spalio 7 d., trečiadienį pasirašys šiuos teisės aktus, priimtus pagal įprastą teisėkūros procedūrą:

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo, atsižvelgiant į COVID-19 protrūkį, nustatomos tvarios geležinkelių rinkos užtikrinimo priemonės (00030/2020/LEX - C9-0315/2020 - 2020/0127(COD));

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl Europos sutelktinio finansavimo paslaugų verslui teikėjų, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/1129 ir Direktyva (ES) 2019/1937 (00037/2020/LEX - C9-0311/2020 - 2018/0048(COD));

- Europos Parlamento ir Tarybos direktyva, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų (00036/2020/LEX - C9-0310/2020 - 2018/0047(COD)).


10. Veiksmai, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento rezoliucijas

Su Komisijos komunikatu dėl veiksmų, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento per 2020 m. gegužės mėn. sesiją priimtas rezoliucijas, galima susipažinti Parlamento interneto svetainėje.


11. Sprendimai rengti pranešimus savo iniciatyva

Sprendimai rengti pranešimus savo iniciatyva (Darbo tvarkos taisyklių 46 ir 54 straipsnis)

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2020 m. spalio 1 d.)

LIBE komitetas

- ES demokratijos, teisinės valstybės ir pagrindinių teisių mechanizmo steigimas [2020/2072(INI)]

(Nuomonė: JURI (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis), AFCO)


12. Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (gauti klausimai)

Į darbotvarkę įtraukti šie klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu ir dėl kurių diskutuojama (Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnis):

—    O-000058/2020, kurį pateikė Lucia Ďuriš Nicholsonová, Cindy Franssen, Brando Benifei, Monica Semedo, Elena Lizzi, Kira Marie Peter-Hansen, Elżbieta Rafalska ir Leila Chaibi EMPL komiteto vardu Tarybai: Jaunimo garantijų iniciatyvos stiprinimas (B9-0018/2020);

—    O-000059/2020, kurį pateikė Lucia Ďuriš Nicholsonová, Cindy Franssen, Brando Benifei, Monica Semedo, Elena Lizzi, Kira Marie Peter-Hansen, Elżbieta Rafalska ir Leila Chaibi EMPL komiteto vardu Komisijai: Jaunimo garantijų iniciatyvos stiprinimas (B9-0019/2020).


13. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) kitų institucijų

- Pakeistas pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma poveikio klimatui neutralizavimo sistema ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2018/1999 (Europos klimato teisės aktas) (COM(2020)0563 - C9-0299/2020 - 2020/0036(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 145 straipsnio 1 dalį ir 146 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

Nuomonė :

ECON, EMPL, ITRE, TRAN, REGI, AGRI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2004/37/EB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su kancerogenų arba mutagenų poveikiu darbe (COM(2020)0571 - C9-0301/2020 - 2020/0262(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 145 straipsnio 1 dalį ir 146 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

Nuomonė :

ENVI, JURI

- Tarybos sprendimas dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, įsteigiančio asociaciją tarp Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Tuniso Respublikos, protokolo, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, sudarymo Europos Sąjungos bei jos valstybių narių vardu (12294/2018 - C9-0302/2020 - 2018/0310(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

Nuomonė :

INTA

- 2021 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projektas. 2020 m. rugsėjo 29 d. Tarybos pozicija (11072/1/2020 - C9-0314/2020 - 2020/1998(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

Nuomonė :

AFET, DEVE, INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

2) Parlamento komitetų:

2.1) pranešimai:

- Pranešimas dėl lyčių lygybės ES užsienio ir saugumo politikoje (2019/2167(INI)) - FEMM komitetas - Pranešėjas: Ernest Urtasun (A9-0145/2020)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomas daugiametis rytų Atlanto ir Viduržemio jūros paprastųjų tunų išteklių valdymo planas, iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 1936/2001, (ES) 2017/2107 bei (ES) 2019/833 ir panaikinamas Reglamentas (ES) 2016/1627 (COM(2019)0619 - C9-0188/2019 - 2019/0272(COD)) - PECH komitetas - Pranešėjas: Giuseppe Ferrandino (A9-0149/2020)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl išskirtinių papildomų išteklių ir įgyvendinimo taisyklių pagal investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslą, siekiant suteikti paramą COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti skirtiems veiksmams skatinti ir pasirengti žaliajam, skaitmeniniam ir atspariam ekonomikos atgaivinimui (REACT-EU), iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013 (COM(2020)0451 - C9-0149/2020 - 2020/0101(COD)) - REGI komitetas - Pranešėjos: Andrey Novakov, Constanze Krehl (A9-0150/2020)

- Pranešimas Europos miškų strategija. Tolesni veiksmai (2019/2157(INI)) - AGRI komitetas - Pranešėjas: Petri Sarvamaa (A9-0154/2020)

- Pranešimas dėl tolesnio kapitalo rinkų sąjungos plėtojimo: galimybės gauti kapitalo rinkos finansavimą gerinimas, visų pirma MVĮ, ir tolesnis neprofesionalių investuotojų galimybių dalyvauti kūrimas (2020/2036(INI)) - ECON komitetas - Pranešėja: Isabel Benjumea Benjumea (A9-0155/2020)

- * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo Prancūzijai leidžiama Gvadelupoje, Prancūzijos Gvianoje, Martinikoje ir Reunjone gaminamam tradiciniam romui taikyti sumažintus tam tikrų netiesioginių mokesčių tarifus (COM(2020)0332 - C9-0217/2020 - 2020/0150(CNS)) - REGI komitetas - Pranešėjas: Younous Omarjee (A9-0156/2020)

- * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Kanarų salose taikomo AIEM mokesčio (COM(2020)0355 - C9-0280/2020 - 2020/0163(CNS)) - REGI komitetas - Pranešėjas: Younous Omarjee (A9-0157/2020)

- * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo keičiamas Tarybos sprendimo Nr. 940/2014/ES dėl doko mokesčio taikymo Prancūzijos atokiausiuose regionuose tvarkos taikymo laikotarpis (COM(2020)0371 - C9-0281/2020 - 2020/0174(CNS)) - REGI komitetas - Pranešėjas: Younous Omarjee (A9-0159/2020)

- Pranešimas Bendros prekybos politikos įgyvendinimas. 2018 m. metinė ataskaita (2019/2197(INI)) - INTA komitetas - Pranešėjas: Jörgen Warborn (A9-0160/2020)

- Pranešimas su rekomendacijomis Komisijai „Skaitmeniniai finansai: dėl kriptoturto kylanti rizika. Reguliavimo ir priežiūros iššūkiai finansinių paslaugų, įstaigų ir rinkų srityje (2020/2034(INL)) - ECON komitetas - Pranešėjas: Ondřej Kovařík (A9-0161/2020)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma poveikio klimatui neutralizavimo sistema ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2018/1999 (Europos klimato teisės aktas) (COM(2020)0080 - C9-0077/2020 - 2020/0036(COD)) - ENVI komitetas - Pranešėja: Jytte Guteland (A9-0162/2020)

- Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2020 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr. 7/2020 projekto. Pajamų (nuosavų išteklių) atnaujinimas (10430/2020 - C9-0283/2020 - 2020/1999(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėja: Monika Hohlmeier (A9-0163/2020)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo dėl Ukrainoje atliekamo javų sėklinių pasėlių aprobavimo lygiavertiškumo ir dėl Ukrainoje užaugintos javų sėklos lygiavertiškumo iš dalies keičiamas Tarybos sprendimas 2003/17/EB (COM(2020)0137 - C9-0100/2020 - 2020/0053(COD)) - AGRI komitetas - Pranešėja: Veronika Vrecionová (A9-0164/2020)

- Pranešimas dėl ES demokratijos, teisinės valstybės ir pagrindinių teisių mechanizmo sukūrimo (2020/2072(INI)) - LIBE komitetas - Pranešėjas: Michal Šimečka (A9-0170/2020)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) Nr. 514/2014 nuostatos, susijusios su įsipareigojimų panaikinimo procedūra (COM(2020)0309 - C9-0202/2020 - 2020/0140(COD)) - LIBE komitetas - Pranešėjas: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0171/2020)

2.2) rekomendacijos antrajam svarstymui:

- ***II Rekomendacijos antrajam svarstymui projektas dėl Tarybos pozicijos per pirmąjį svarstymą siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų (06799/1/2020 - C9-0291/2020 - 2018/0047(COD)) - ECON komitetas - Pranešėja: Caroline Nagtegaal (A9-0169/2020)

- ***II Rekomendacija antrajam svarstymui dėl Tarybos pozicijos per pirmąjį svarstymą siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl Europos sutelktinio finansavimo paslaugų verslui teikėjų, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/1129 ir Direktyva (ES) 2019/1937 (06800/1/2020 - C9-0292/2020 - 2018/0048(COD)) - ECON komitetas - Pranešėjas: Eugen Jurzyca (A9-0168/2020).


14. Darbų programa

Buvo išdalytas galutinis 2020 m. spalio mėn. I sesijos plenarinių posėdžių darbotvarkės projektas (PE 658.540/PDOJ) ir pasiūlyti šie jo pakeitimai (Darbo tvarkos taisyklių 158 straipsnis):

Pirmininkas pranešė, kad gavo tris prašymus dėl skubos tvarkos taikymo (Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnis) siekiant per šią sesiją patvirtinti šiuos dokumentus:

—   Geležinkelių saugos ir sąveikos taisyklių taikymas Lamanšo sąsiaurio tunelyje [COM(2020)0623 - C9-0212/2020 - 2020/0161(COD)] - TRAN komitetas (PDOJ 78 punktas);

—   Sprendimas, kuriuo Prancūzijai suteikiami įgaliojimai sudaryti tarptautinį susitarimą dėl Lamanšo sąsiaurio tunelio [COM(2020)0622 - C9-0211/2020 - 2020/0160(COD)] - TRAN komitetas (PDOJ 79 punktas);

—   Ekologinė gamyba: taikymo pradžios data ir tam tikros kitos datos [COM(2020)0483 - C9-0286/2020 - 2020/0231(COD)] - AGRI komitetas (PDOJ 80 punktas).

Pirmininkas taip pat pranešė, kad dėl šių prašymų bus balsuojama šiandien.

Be to, Pirmininkas pranešė, kad negavo jokių prašymų atmesti ir jokių pakeitimų pagal Darbo tvarkos taisyklių 67 ir 68 straipsnius dėl šių Tarybos pozicijų per pirmąjį svarstymą:

—   Europos sutelktinio finansavimo paslaugų verslui teikėjai (PDOJ 42 punktas);

—   Finansinių priemonių rinkos (PDOJ 43 punktas).

Siūlomi teisės aktai laikomi patvirtintais (P9_TA(2020)0243 ir P9_TA(2020)0242).

Galiausiai, Pirmininkas informavo, kad balsavimas vyks per kelis posėdžius atsižvelgiant į pakeitimų ir prašymų balsuoti dalimis ir balsuoti atskirai skaičių. Informacija apie balsavimo paskirstymą per skirtingus posėdžius bus pateikta Parlamento interneto svetainėje, rubrikoje „Svarbi informacija ir dokumentai“. ("Informations et documents prioritaires").

Pasikonsultavęs su frakcijomis, Pirmininkas pasiūlė šį galutinės darbotvarkės projekto pakeitimą:

Trečiadienis

Diskusijų tema „Su Kalnų Karabacho anklavu susijusių karo veiksmų atnaujinimas tarp Armėnijos ir Azerbaidžano“ (PDOJ 91 punktas) bus pakeista taip: „Su Kalnų Karabacho konfliktu susijusių karo veiksmų atnaujinimas tarp Armėnijos ir Azerbaidžano“.

Parlamentas pritarė šiems pasiūlymams.

Darbų programa patvirtinta.

Kalbėjo Sylvia Limmer ir Robert Roos (Pirmininkas pateikė papildomos informacijos).


15. ES demokratijos, teisinės valstybės ir pagrindinių teisių mechanizmo steigimas (diskusijos)

Pranešimas dėl ES demokratijos, teisinės valstybės ir pagrindinių teisių mechanizmo steigimo [2020/2072(INI)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Michal Šimečka (A9-0170/2020)

Michal Šimečka pristatė pranešimą.

Kalbėjo Tiemo Wölken (komiteto nuomonės referentas JURI).

Kalbėjo Věra Jourová (Komisijos pirmininkės pavaduotoja) ir Didier Reynders (Komisijos narys).

PIRMININKAVO: Klára DOBREV
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo Domènec Ruiz Devesa (pavaduojantis AFCO komiteto nuomonės referentą).

PIRMININKAVO: Dita CHARANZOVÁ
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo Vladimír Bilčík PPE frakcijos vardu, Katarina Barley S&D frakcijos vardu, Sophia in 't Veld Renew frakcijos vardu, Nicolaus Fest ID frakcijos vardu, Sergey Lagodinsky Verts/ALE frakcijos vardu, Beata Kempa ECR frakcijos vardu, Nikolaj Villumsen GUE/NGL frakcijos vardu, Laura Ferrara, nepriklausoma Parlamento narė, Esteban González Pons, Juan Fernando López Aguilar, Maite Pagazaurtundúa, Gilles Lebreton, Sylwia Spurek, Patryk Jaki, Milan Uhrík, Paulo Rangel, Evin Incir, Anna Júlia Donáth, Filip De Man, Assita Kanko, Dorien Rookmaker, Kris Peeters, Klára Dobrev, Ioannis Lagos ir Emil Radev.

Kalbėjo Věra Jourová, Didier Reynders ir Michal Šimečka.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2020 10 06 protokolo 5 punktas (pakeitimai); 2020 10 07 protokolo 6 punktas (galutinis balsavimas).


16. Teisinės valstybės sąlyga derybose dėl 2021–2027 DFP ir priemonė „Next Generation EU“ (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Teisinės valstybės sąlyga derybose dėl 2021–2027 DFP ir priemonė „Next Generation EU“ (2020/2797(RSP))

Michael Roth (einantis Tarybos pirmininko pareigas) padarė pareiškimą.

PIRMININKAVO: Nicola BEER
Pirmininko pavaduotoja

Didier Reynders (Komisijos narys) padarė pareiškimą.

Kalbėjo Petri Sarvamaa PPE frakcijos vardu, Iratxe García Pérez S&D frakcijos vardu, Moritz Körner Renew frakcijos vardu, Jérôme Rivière ID frakcijos vardu, Daniel Freund Verts/ALE frakcijos vardu, Bogdan Rzońca ECR frakcijos vardu, Silvia Modig GUE/NGL frakcijos vardu, Clara Ponsatí Obiols, nepriklausoma Parlamento narė, Siegfried Mureşan, Eider Gardiazabal Rubial, Valérie Hayer, Peter Kofod, Alexandra Geese, Zbigniew Kuźmiuk, Sira Rego, Dorien Rookmaker, José Manuel Fernandes, Margarida Marques, Sophia in 't Veld, Vincenzo Sofo, Terry Reintke, Cristian Terheş ir Markus Pieper.

(Diskusijų tęsinys:2020 10 05 protokolo 18 punktas).


17. Balsavimas

Parlamentas balsavo dėl šių prašymų taikyti skubos tvarką (Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnis):

—   Geležinkelių saugos ir sąveikos taisyklių taikymas Lamanšo sąsiaurio tunelyje ***I
[COM(2020)0623 - C9-0212/2020 - 2020/0161(COD)] - TRAN komitetas;

—   Sprendimas, kuriuo Prancūzijai suteikiami įgaliojimai sudaryti tarptautinį susitarimą dėl Lamanšo sąsiaurio tunelio ***I
[COM(2020)0622 - C9-0211/2020 - 2020/0160(COD)] - TRAN komitetas;

—   Ekologinė gamyba: taikymo pradžios data ir tam tikros kitos datos***I
[COM(2020)0483 - C9-0286/2020 - 2020/0231(COD)] - AGRI komitetas.

Vyko Parlamento vienas balsavimas dėl:

—   Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) Nr. 514/2014 dalinis keitimas kiek tai susiję su įsipareigojimų panaikinimo procedūra ***I
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) Nr. 514/2014 nuostatos, susijusios su įsipareigojimų panaikinimo procedūra [COM(2020)0309 - C9-0202/2020 - 2020/0140(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0171/2020);

—   Gvadelupoje, Prancūzijos Gvianoje, Martinikoje ir Reunjone gaminamam tradiciniam romui taikomi netiesioginių mokesčių tarifai *
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo Prancūzijai leidžiama Gvadelupoje, Prancūzijos Gvianoje, Martinikoje ir Reunjone gaminamam tradiciniam romui taikyti sumažintus tam tikrų netiesioginių mokesčių tarifus [COM(2020)0332 - C9-0217/2020- 2020/0150(CNS)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėjas: Younous Omarjee (A9-0156/2020);

—   AIEM mokestis Kanarų salose *
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Kanarų salose taikomo AIEM mokesčio [COM(2020)0355 - C9-0280/2020 - 2020/0163(CNS)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėjas: Younous Omarjee (A9-0157/2020);

—   Doko mokesčio taikymo Prancūzijos atokiausiuose regionuose tvarkos pratęsimas *
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo keičiamas Tarybos sprendimo Nr. 940/2014/ES dėl doko mokesčio taikymo Prancūzijos atokiausiuose regionuose tvarkos taikymo laikotarpis [COM(2020)0371 - C9-0281/2020 - 2020/0174(CNS)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėjas: Younous Omarjee (A9-0159/2020);

—   Taisomojo biudžeto Nr. 7/2020 projektas. Pajamų (nuosavų išteklių) atnaujinimas
Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2020 finansinių metų taisomojo biudžeto Nr. 7/2020 projekto. Pajamų (nuosavų išteklių) atnaujinimas [10430/2020 - C9-0283/2020 - 2020/1999(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėja: Monika Hohlmeier (A9-0163/2020).

Balsavimas bus tęsiamas iki 20.30 val.

Pradėta balsuoti.

Balsavimo rezultatai bus paskelbti rytoj, antradienio 2020 m. spalio 6 d. 09.00 val.


18. Teisinės valstybės sąlyga derybose dėl 2021–2027 DFP ir priemonė „Next Generation EU“ (diskusijų tęsinys)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Teisinės valstybės sąlyga derybose dėl 2021–2027 DFP ir priemonė „Next Generation EU“ (2020/2797(RSP))

(Diskusijų pradžia:2020 10 05 protokolo 16 punktas)

Kalbėjo Birgit Sippel, Sandro Gozi, Teuvo Hakkarainen, Gwendoline Delbos-Corfield, Jadwiga Wiśniewska, Tamás Deutsch, Brando Benifei, Katalin Cseh, Tineke Strik, Jörgen Warborn ir Dragoş Tudorache.

Kalbėjo Johannes Hahn (Komisijos narys).

PIRMININKAVO: Othmar KARAS
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Michael Roth (einantis Tarybos pirmininko pareigas).

Diskusijos baigtos.

Pirmininkas pranešė, kad dėl nepakankamo vertėjų žodžiu iš Maltos Airijos skaičiaus, kurį nulėmė kelionių apribojimai, bus užtikrintas tik pasyvus vertimas žodžiu iš maltiečių ir airių k. į kitas kalbas nuo 20 val. iki 22.30 val.


19. Teisinė valstybė ir pagrindinės teisės Bulgarijoje (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Teisinė valstybė ir pagrindinės teisės Bulgarijoje (2020/2793(RSP))

Michael Roth (einantis Tarybos pirmininko pareigas), Věra Jourová (Komisijos pirmininkės pavaduotoja) ir Didier Reynders (Komisijos narys) padarė pareiškimus.

Kalbėjo Manfred Weber PPE frakcijos vardu, Juan Fernando López Aguilar S&D frakcijos vardu, Ramona Strugariu Renew frakcijos vardu, ir Daniel Freund Verts/ALE frakcijos vardu.

(Diskusijų tęsinys:(Diskusijų tęsinys:2020 10 05 protokolo 21 punktas)

(Posėdis sustabdytas 20.06 val.)


20. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 20.16 val.


21. Teisinė valstybė ir pagrindinės teisės Bulgarijoje (diskusijų tęsinys)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Teisinė valstybė ir pagrindinės teisės Bulgarijoje (2020/2793(RSP))

(Diskusijų pradžia: 2020 10 05 protokolo 19 punktas)

Kalbėjo Angel Dzhambazki ECR frakcijos vardu, Clare Daly GUE/NGL frakcijos vardu, Andrey Kovatchev, Katarina Barley, Ilhan Kyuchyuk, Angel Dzhambazki dėl prieš tai pateiktų pastabų, (pirmininkas atsižvelgia į jo pasisakymą), Gwendoline Delbos-Corfield, Roberta Metsola, Elena Yoncheva, François-Xavier Bellamy ir Andrey Novakov.

Kalbėjo Věra Jourová (Komisijos pirmininkės pavaduotoja), Didier Reynders (Komisijos narys) ir Michael Roth (einantis Tarybos pirmininko pareigas).

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį.

—   Juan Fernando López Aguilar, LIBE komiteto vardu, dėl teisinės valstybės principo taikymo ir pagrindinių teisių padėties Bulgarijoje (2020/2793(RSP)) (B9-0309/2020).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2020 10 07 protokolo 17 punktas (pakeitimai); 2020 10 08 protokolo 12 punktas (galutinis balsavimas).


22. Tarybos pozicijos dėl 2021 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto pristatymas (diskusijos)

Tarybos pareiškimas: Tarybos pozicijos dėl 2021 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto pristatymas (2020/2697(RSP))

Bettina Hagedorn (einanti Tarybos pirmininko pareigas) padarė pareiškimą.

Kalbėjo Johannes Hahn (Komisijos narys).

PIRMININKAVO: Marcel KOLAJA
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Pierre Larrouturou (pranešėjas) ir Olivier Chastel (komiteto nuomonės referentasBUDG).

Kalbėjo Bettina Hagedorn.

Diskusijos baigtos.

Pirmininkas pranešė, kad dėl nepakankamo vertėjų žodžiu iš Maltos Airijos skaičiaus, kurį nulėmė kelionių apribojimai, bus užtikrintas tik pasyvus vertimas žodžiu iš maltiečių ir airių k. į kitas kalbas nuo 20 val. iki 22.30 val.


23. Moterų dalyvavimas priimant sprendimus bendrovių valdybose, taip pat derybų dėl direktyvos dėl biržinių bendrovių nevykdomųjų direktorių pareigas einančių asmenų lyčių pusiausvyros gerinimo ir atitinkamų priemonių padėtis (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Moterų dalyvavimas priimant sprendimus bendrovių valdybose, taip pat derybų dėl direktyvos dėl biržinių bendrovių nevykdomųjų direktorių pareigas einančių asmenų lyčių pusiausvyros gerinimo ir atitinkamų priemonių padėtis (2020/2808(RSP))

Michael Roth (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Helena Dalli (Komisijos narė) padarė pareiškimus.

Kalbėjo Angelika Niebler PPE frakcijos vardu, Evelyn Regner S&D frakcijos vardu, Samira Rafaela Renew frakcijos vardu, Christine Anderson ID frakcijos vardu, Ernest Urtasun Verts/ALE frakcijos vardu, Margarita de la Pisa Carrión ECR frakcijos vardu, Elena Kountoura GUE/NGL frakcijos vardu, Arba Kokalari, Lara Wolters, Monica Semedo, France Jamet, Heidi Hautala, Manon Aubry, Cindy Franssen, Maria Noichl, Rosa Estaràs Ferragut, Maria-Manuel Leitão-Marques, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Heléne Fritzon, Pernille Weiss ir Marianne Vind.

Kalbėjo Helena Dalli ir Michael Roth.

Diskusijos baigtos.


24. Jaunimo garantijų iniciatyvos stiprinimas (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu O-000058/2020 kurį pateikė Ďuriš Nicholsonová, Cindy Franssen, Brando Benifei, Monica Semedo, Elena Lizzi, Kira Marie Peter-Hansen, Elżbieta Rafalska ir Leila Chaibi EMPL komiteto vardu Tarybai: Jaunimo garantijų iniciatyvos stiprinimas (B9-0018/2020)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu O-000059/2020 kurį pateikė Lucia Ďuriš Nicholsonová, Cindy Franssen, Brando Benifei, Monica Semedo, Elena Lizzi, Kira Marie Peter-Hansen, Elżbieta Rafalska ir Leila Chaibi EMPL komiteto vardu Komisijai: Jaunimo garantijų iniciatyvos stiprinimas (B9-0019/2020)

Lucia Ďuriš Nicholsonová pateikė klausimus.

Michael Roth (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Nicolas Schmit (Komisijos narys) atsakė į klausimus.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnio 5 dalį.

—   Lucia Ďuriš Nicholsonová EMPL komiteto vardu dėl Jaunimo garantijų iniciatyvos (2020/2764(RSP)) (B9-0310/2020).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2020 10 08 protokolo 10 punktas


25. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 194 straipsnį pateiktus rašytinius paaiškinimus dėl balsavimo galima rasti Parlamento interneto svetainės nariams skirtuose tinklalapiuose.

Išimties tvarka bus priimami ne daugiau kaip 400 žodžių apimties paaiškinimai dėl balsavimo.


26. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami dokumente „Vardinio balsavimo rezultatai“, kuris pridedamas prie posėdžio protokolo ir skelbiamas Parlamento interneto svetainėje. Jie pateikiami tik susipažinti ir nekeičia plenariniame posėdyje paskelbtų balsavimo rezultatų.

Dokumentas bus nuolat atnaujinamas ne ilgiau kaip dvi savaites nuo plenarinės sesijos pabaigos.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


27. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 658.540/OJMA).


28. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 22.30 val.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Generalinis sekretorius

Pirmininkas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Al-Sahlani Abir, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beigneux Aurélia, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Blaga Vasile, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botenga Marc, Boyer Gilles, Brglez Milan, Brudziński Joachim Stanisław, Brunet Sylvie, Buda Daniel, Burkhardt Delara, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Comín i Oliveres Antoni, Corrao Ignazio, Cseh Katalin, Dalli Miriam, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Man Filip, Demirel Özlem, Deutsch Tamás, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Evren Agnès, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Franssen Cindy, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Glavak Sunčana, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Gualmini Elisabetta, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Járóka Lívia, Jarubas Adam, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karlsbro Karin, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lange Bernd, de Lange Esther, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lizzi Elena, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Mavrides Costas, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Melbārde Dace, Mélin Joëlle, Metsola Roberta, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Modig Silvia, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Negrescu Victor, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Peter-Hansen Kira Marie, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pirbakas Maxette, de la Pisa Carrión Margarita, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Puigdemont i Casamajó Carles, Radev Emil, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szájer József, Tajani Antonio, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Terheş Cristian, Terras Riho, Tertsch Hermann, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Tomc Romana, Toom Yana, Tóth Edina, Tudorache Dragoş, Uhrík Milan, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verhofstadt Guy, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Vitanov Petar, Vollath Bettina, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vuolo Lucia, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Leista nedalyvauti:

Beňová Monika, Rougé André

Dėl priežasčių, susijusių su COVID-19 pandemija, buvo įdiegta nuotolinio balsavimo sistema (žr. 2020 m. kovo 20 d. Biuro sprendimą, kuriuo papildomas 2004 m. gegužės 3 d. Biuro sprendimas dėl Balsavimo taisyklių). Balsavusių Parlamento narių pavardės nurodomos dokumente „Vardinio balsavimo rezultatai“, kuris pridedamas prie plenarinio posėdžio protokolo ir skelbiamas Parlamento interneto svetainėje.

Atnaujinta: 2021 m. rugpjūčio 19 d.Teisinė informacija - Privatumo politika