Indekss 
Protokols
XML 133kPDF 263kWORD 74k
Pirmdiena, 2020. gada 5. oktobris - Brisele
1.Sesijas atsākšana
 2.Sēdes atklāšana
 3.Priekšsēdētāja paziņojums
 4.Iepriekšējo sēžu protokolu apstiprināšana
 5.Parlamenta sastāvs
 6.Politisko grupu sastāvs
 7.Komiteju un delegāciju sastāvs
 8.Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (Reglamenta 71. pants)
 9.Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 79. pants)
 10.Saistībā ar Parlamenta rezolūcijām veiktie pasākumi
 11.Lēmums sagatavot patstāvīgus ziņojumus
 12.Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana)
 13.Dokumentu iesniegšana
 14.Darba kārtība
 15.ES demokrātijas, tiesiskuma un pamattiesību mehānisma izveide (debates)
 16.Tiesiskuma nosacījumi saistībā ar DFS 2021.–2027. gadam un "Next Generation EU" (debates)
 17.Balsošana
 18.Tiesiskuma nosacījumi saistībā ar DFS 2021.–2027. gadam un "Next Generation EU" (debašu turpinājums)
 19.Tiesiskums un pamattiesības Bulgārijā (debates)
 20.Sēdes atsākšana
 21.Tiesiskums un pamattiesības Bulgārijā (debašu turpinājums)
 22.Padomes veiktā iepazīstināšana ar tās nostāju attiecībā uz 2021. finanšu gada vispārējā budžeta projektu (debates)
 23.Sieviešu līdzdalība uzņēmumu valžu lēmumu pieņemšanā, tostarp stāvoklis attiecībā uz direktīvu par dzimumu līdzsvara uzlabošanu biržā kotēto uzņēmumu direktoru bez izpildpilnvarām vidū un saistītiem pasākumiem (debates)
 24.Garantijas jauniešiem stiprināšana (debates)
 25.Balsojumu skaidrojumi
 26.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 27.Nākamās sēdes darba kārtība
 28.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: David Maria SASSOLI
Priekšsēdētājs

1. Sesijas atsākšana

Tika atsākta ceturtdien, 2020. gada 17. septembrī, pārtrauktā sesija.


2. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 17.00.


3. Priekšsēdētāja paziņojums

Priekšsēdētājs sniedza paziņojumu, izsakot Parlamenta līdzjūtību to personu ģimenēm, kas gājušas bojā plūdos, kuri pēdējo dienu laikā bija postījuši Francijas dienvidaustrumu un Itālijas ziemeļrietumu reģionus. Viņš arī pauda atzinību par ārkārtas dienestu centieniem.


4. Iepriekšējo sēžu protokolu apstiprināšana

2020. gada 14. septembra, 2020. gada 15. septembra, 2020. gada 16. septembra un 2020. gada 17. septembra sēžu protokoli tika apstiprināti.

Katalin Cseh ir informējusi, ka viņa bija klāt 2020. gada 15. septembra sēdē, bet viņas vārda apmeklējumu reģistrā nav.


5. Parlamenta sastāvs

Petra de Sutter tika iecelta par Beļģijas valdības premjerministra vietnieci un civildienesta un valsts uzņēmumu ministri, sākot ar 2020. gada 1. oktobri.

Parlaments pieņēma zināšanai to, ka saskaņā ar 7. panta 1. punktu Aktā par Eiropas Parlamenta deputātu ievēlēšanu tiešās vispārējās vēlēšanās šis pienākums nav savienojams ar Eiropas Parlamenta deputāta amatu, un saskaņā ar Reglamenta 4. panta 1. un 4. punktu paziņoja, ka, sākot ar 2020. gada 1. oktobri, Parlamentā ir atbrīvojusies deputāta vieta.


6. Politisko grupu sastāvs

Sylwia Spurek no 2020. gada 30. septembra ir pievienojusies Verts/ALE grupai un vairs nav S&D grupas deputāte.


7. Komiteju un delegāciju sastāvs

Priekšsēdētājs ir saņēmis turpmāk minētos S&D, Verts/ALE un ECR grupas lēmumus, ar kuriem groza komiteju un delegāciju sastāvu.

LIBE komiteja: Łukasz Kohut.

FEMM komiteja: Sylwia Spurek - Gwendoline Delbos-Corfield vietā.

Īpašā komiteja attiecībā uz ārvalstu iejaukšanos visos demokrātiskajos procesos Eiropas Savienībā, tostarp dezinformāciju: Dace Melbārde - Ryszard Czarnecki vietā.

Delegācija ES un Krievijas parlamentārās sadarbības komitejā: Sylwia Spurek.

Šie lēmumi stājas spēkā šajā dienā.


8. Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (Reglamenta 71. pants)

Sēdes vadītājs saskaņā ar Reglamenta 71. pantu paziņoja par INTA, BUDG/ECON komitejas un EMPL komitejas lēmumiem sākt iestāžu sarunas, pamatojoties uz šādiem ziņojumiem:

—   INTA komiteja: Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1215/2009, ar ko ievieš ārkārtas tirdzniecības pasākumus tām valstīm un teritorijām, kas piedalās vai ir saistītas ar Eiropas Savienības asociācijas un stabilizācijas procesu (COM(2020)0135 – C9-0099/2020 – 2020/0051(COD)). Referents: Emmanuel Maurel (A9-0175/2020);

—   BUDG/ECON komitejas: Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido tehniskā atbalsta instrumentu (COM(2020)0409 – C9-0148/2020 – 2020/0103(COD)). Referenti: Alexandra Geese, Othmar Karas un Dragoș Pîslaru (A9-0173/2020);

—   EMPL komiteja: Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Regulu (ES) Nr. 223/2014 groza attiecībā uz īpašu pasākumu ieviešanu Covid-19 krīzes risināšanai (COM(2020)0223 – C9-0151/2020 – 2020/0105(COD)). Referente: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0174/2020).

Saskaņā ar Reglamenta 71. panta 2. punktu viena vai vairākas politiskās grupas vai deputāti, kuru skaits sasniedz vismaz vidējo obligāto minimumu, līdz nākamās dienas, proti, otrdienas, 2020. gada 6. oktobra, pusnaktij var rakstiski pieprasīt balsot par lēmumiem sākt sarunas.

Ja minētajā termiņā nav iesniegts neviens pieprasījums balsot Parlamentā par lēmumu sākt sarunas, tās var sākt jebkurā laikā pēc šā termiņa beigām.


9. Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 79. pants)

Priekšsēdētājs paziņoja, ka viņš kopā ar Padomes priekšsēdētāju trešdien, 2020. gada 7. oktobrī, parakstīs turpmāk minētos tiesību aktus, kas pieņemti saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru:

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko, ņemot vērā Covid-19 uzliesmojumu, nosaka pasākumus ilgtspējīgam dzelzceļa tirgum (00030/2020/LEX - C9-0315/2020 - 2020/0127(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par Eiropas kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem uzņēmējdarbībai un ar ko groza Regulu (ES) 2017/1129 un Direktīvu (ES) 2019/1937 (00037/2020/LEX - C9-0311/2020 - 2018/0048(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva, ar ko groza Direktīvu 2014/65/ES par finanšu instrumentu tirgiem (00036/2020/LEX - C9-0310/2020 - 2018/0047(COD)).


10. Saistībā ar Parlamenta rezolūcijām veiktie pasākumi

Komisijas paziņojums par pasākumiem, kas veikti saistībā ar Parlamenta 2020. gada maija sesijā pieņemtajām rezolūcijām, ir pieejams Parlamenta tīmekļa vietnē.


11. Lēmums sagatavot patstāvīgus ziņojumus

Lēmums sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 46. un 54. pants)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2020. gada 1. oktobra lēmumu)

LIBE komiteja

- ES demokrātijas, tiesiskuma un pamattiesību mehānisma izveide [2020/2072(INI)]

(atzinums: JURI (Reglamenta 57. pants), AFCO)


12. Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana)

Darba kārtībā tika iekļauti šādi jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski un kuriem seko debates (Reglamenta 136. pants):

—    O-000058/2020, kuru uzdeva Lucia Ďuriš Nicholsonová, Cindy Franssen, Brando Benifei, Monica Semedo, Elena Lizzi, Kira Marie Peter-Hansen, Elżbieta Rafalska un Leila Chaibi EMPL komitejas vārdā Padomei: Garantijas jauniešiem stiprināšana (B9-0018/2020);

—    O-000059/2020, kuru uzdeva Lucia Ďuriš Nicholsonová, Cindy Franssen, Brando Benifei, Monica Semedo, Elena Lizzi, Kira Marie Peter-Hansen, Elżbieta Rafalska un Leila Chaibi EMPL komitejas vārdā Komisijai: Garantijas jauniešiem stiprināšana (B9-0019/2020).


13. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Citas iestādes

- Grozīts priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par klimatneitralitātes panākšanas satvara izveidi un Regulas (ES) 2018/1999 grozīšanu (Eiropas Klimata akts) (COM(2020)0563 - C9-0299/2020 – 2020/0036(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 145. panta 1. punktam un 146. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

ECON, EMPL, ITRE, TRAN, REGI, AGRI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2004/37/EK par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā (COM(2020)0571 - C9-0301/2020 – 2020/0262(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 145. panta 1. punktam un 146. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

atzinums:

ENVI, JURI

- Padomes lēmums par to, lai Eiropas Savienības un tās dalībvalstu vārdā noslēgtu Protokolu Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Tunisijas Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai (12294/2018 - C9-0302/2020 – 2018/0310(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

atzinums:

INTA

- Eiropas Savienības 2021. finanšu gada vispārējā budžeta projekts: Padomes 2020. gada 29. septembra nostāja (11072/1/2020 - C9-0314/2020 – 2020/1998(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

atzinums:

AFET, DEVE, INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

2. Parlamenta komitejas

2.1. Ziņojumi

- Ziņojums par dzimumu līdztiesību ES ārpolitikā un drošības politikā (2019/2167(INI)) - FEMM komiteja - Referents: Ernest Urtasun (A9-0145/2020).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru izveido zilās tunzivs daudzgadu pārvaldības plānu, kas piemērojams Atlantijas okeāna austrumu daļā un Vidusjūrā, groza Regulas (EK) Nr. 1936/2001, (ES) 2017/2107 un (ES) 2019/833 un atceļ Regulu (ES) 2016/1627 (COM(2019)0619 - C9-0188/2019 - 2019/0272(COD)) - PECH komiteja - Referents: Giuseppe Ferrandino (A9-0149/2020).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Regulu (ES) Nr. 1303/2013 groza attiecībā uz ārkārtas papildu resursiem un īstenošanas kārtību mērķim “Investīcijas izaugsmei un nodarbinātībai”, lai palīdzētu veicināt ar Covid-19 pandēmiju saistītās krīzes seku pārvarēšanu un sagatavoties zaļai, digitālai un noturīgai ekonomikas atveseļošanai (REACT-EU) (COM(2020)0451 - C9-0149/2020 - 2020/0101(COD)) - REGI komiteja - Referenti: Andrey Novakov, Constanze Krehl (A9-0150/2020).

- Ziņojums par Eiropas mežu stratēģiju: turpmākā rīcība (2019/2157(INI)) - AGRI komiteja - Referents: Petri Sarvamaa (A9-0154/2020).

- Ziņojums par kapitāla tirgu savienības (KTS) turpmāko veidošanu: kapitāla tirgus finansējuma pieejamības uzlabošana, jo īpaši MVU, un mazo ieguldītāju dalības iespēju palielināšana (2020/2036(INI)) - ECON komiteja - Referente: Isabel Benjumea Benjumea (A9-0155/2020).

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar kuru Francijai atļauj piemērot samazinātu konkrētu netiešo nodokļu likmi Gvadelupā, Francijas Gviānā, Martinikā un Reinjonā ražotam “tradicionālajam” rumam (COM(2020)0332 - C9-0217/2020 - 2020/0150(CNS)) - REGI komiteja - Referents: Younous Omarjee (A9-0156/2020).

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam par Kanāriju salās piemērojamo AIEM nodokli (COM(2020)0355 - C9-0280/2020 - 2020/0163(CNS)) - REGI komiteja - Referents: Younous Omarjee (A9-0157/2020).

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko groza Lēmuma Nr. 940/2014/ES par ostu nodevu nodokļa režīma Francijas tālākajos reģionos piemērošanas termiņu (COM(2020)0371 - C9-0281/2020 - 2020/0174(CNS)) - REGI komiteja - Referents: Younous Omarjee (A9-0159/2020)

- Ziņojums par 2018. gada ziņojumu par kopējās tirdzniecības politikas īstenošanu (2019/2197(INI)) - INTA komiteja - Referents: Jörgen Warborn (A9-0160/2020).

- Ziņojums ar ieteikumiem Komisijai par digitālajām finansēm: jauni ar kriptoaktīviem saistīti riski — regulējuma un uzraudzības problēmas finanšu pakalpojumu, iestāžu un tirgu nozarē (2020/2034(INL)) - ECON komiteja - Referents: Ondřej Kovařík (A9-0161/2020)

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido klimatneitralitātes panākšanas satvaru un groza Regulu (ES) 2018/1999 (Eiropas Klimata akts) (COM(2020)0080 - C9-0077/2020 - 2020/0036(COD)) - ENVI komiteja - Referente: Jytte Guteland (A9-0162/2020)

- Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā 2020. finanšu gada vispārējā budžeta grozījuma Nr. 7 projektu „Ieņēmumu atjaunināšana (pašu resursi)“ (10430/2020 - C9-0283/2020 - 2020/1999(BUD)) - BUDG komiteja - Referente: Monika Hohlmeier (A9-0163/2020)

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko attiecībā uz tādu lauka apskašu atbilstību, kuras graudaugu sēklu ražošanai paredzētiem augiem veic Ukrainā, un attiecībā uz Ukrainā ražotu graudaugu sēklu līdzvērtīgumu groza Padomes Lēmumu 2003/17/EK (COM(2020)0137 - C9-0100/2020 - 2020/0053(COD)) - AGRI komiteja - Referente: Veronika Vrecionová (A9-0164/2020)

- Ziņojums par ES demokrātijas, tiesiskuma un pamattiesību mehānisma izveidi(2020/2072(INI)) - LIBE komiteja - Referents: Michal Šimečka (A9-0170/2020)

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz saistību atcelšanas procedūru groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 514/2014 (COM(2020)0309 - C9-0202/2020 - 2020/0140(COD)) - LIBE komiteja - Referents: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0171/2020)

2.2. Ieteikumi otrajam lasījumam

- ***II Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu, ar ko groza direktīvu 2014/65/ES par finanšu instrumentu tirgiem (06799/1/2020 - C9-0291/2020 - 2018/0047(COD)) - ECON komiteja - Referente: Caroline Nagtegaal (A9-0169/2020)

- ***II Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu par Eiropas kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem uzņēmējdarbībai un ar ko groza Regulu (ES) 2017/1129 un Direktīvu (ES) 2019/1937 (06800/1/2020 - C9-0292/2020 - 2018/0048(COD)) - ECON komiteja - Referents: Eugen Jurzyca (A9-0168/2020)


14. Darba kārtība

Bija izdalīts 2020. gada oktobra I sesijas plenārsēžu galīgais darba kārtības projekts (PE 658.540/PDOJ), kuram bija ierosināti turpmāk minētie grozījumi (Reglamenta 158. pants).

Sēdes vadītājs informēja, ka šajā sesijā ir saņemti trīs pieprasījumi piemērot steidzamības procedūru (Reglamenta 163. pants) šādu dokumentu pieņemšanai:

—   Dzelzceļa drošības un savstarpējas izmantojamības noteikumu piemērošana Lamanša tunelī [COM(2020)0623 - C9-0212/2020 - 2020/0161(COD)] - TRAN komiteja (GDKP 78. punkts);

—   Lēmums, ar ko Francijai piešķir pilnvaras slēgt starptautisku nolīgumu attiecībā uz Lamanša tuneli [COM(2020)0622 - C9-0211/2020 - 2020/0160(COD)] - TRAN komiteja (GDKP 79. punkts);

—   Bioloģiskā ražošana: piemērošanas sākumdiena un daži citi datumi [COM(2020)0483 - C9-0286/2020 - 2020/0231(COD)] - AGRI komiteja (GDKP 80. punkts).

Sēdes vadītājs arī norādīja, ka par šiem pieprasījumiem tiks balsots šīs dienas balsošanas laikā.

Turklāt sēdes vadītājs norādīja, ka nav iesniegts neviens priekšlikums noraidīt un neviens grozījums saskaņā ar Reglamenta 67. un 68. pantu attiecībā uz Padomes nostājām pirmajā lasījumā, kā minēts šeit turpmāk:

—   Eiropas kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēji (EKFPS) uzņēmumiem (GDKP 42. punkts);

—   Finanšu instrumentu tirgi (GDKP 43. punkts).

Tādējādi ierosinātos aktus uzskata par pieņemtiem (P9_TA(2020)0243 un P9_TA(2020)0242).

Sēdes vadītājs noslēgumā norādīja, ka balsošana tiks sadalīta pa dažādiem balsošanas laikiem atkarībā no grozījumu skaita un no pieprasījumu skaita balsot pa daļām vai atsevišķi. Informācija attiecībā uz balsošanas sadalījumu pa dažādiem balsošanas laikiem būs pieejama Parlamenta tīmekļa vietnē sadaļā "Informācija un prioritārie dokumenti".

Pēc apspriešanās ar politiskajām grupām sēdes vadītājs ierosināja šādu grozījumu galīgajā darba kārtības projektā.

Trešdiena

Debašu nosaukums “Karadarbības atsākšana starp Armēniju un Azerbaidžānu saistībā ar Kalnu Karabahas apgabalu“ (GDKP 91. punkts) tiks mainīts šādi: “Karadarbības atsākšana starp Armēniju un Azerbaidžānu saistībā ar konfliktu Kalnu Karabahā“.

Parlaments piekrita šiem ierosinājumiem.

Līdz ar to darba kārtība bija noteikta.

Uzstājās Sylvia Limmer un Robert Roos (sēdes vadītājs sniedza precizējumus).


15. ES demokrātijas, tiesiskuma un pamattiesību mehānisma izveide (debates)

Ziņojums par ES demokrātijas, tiesiskuma un pamattiesību mehānisma izveidi [2020/2072(INI)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Michal Šimečka (A9-0170/2020).

Michal Šimečka iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Tiemo Wölken (JURI komitejas atzinuma sagatavotājs).

Uzstājās Věra Jourová (Komisijas priekšsēdētājas vietniece) un Didier Reynders (Komisijas loceklis).

SĒDI VADA: Klára DOBREV
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Domènec Ruiz Devesa (aizstājot AFCO komitejas atzinuma sagatavotāju).

SĒDI VADA: Dita CHARANZOVÁ
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Vladimír Bilčík PPE grupas vārdā, Katarina Barley S&D grupas vārdā, Sophia in 't Veld grupas “Renew” vārdā, Nicolaus Fest ID grupas vārdā, Sergey Lagodinsky Verts/ALE grupas vārdā, Beata Kempa ECR grupas vārdā, Nikolaj Villumsen GUE/NGL grupas vārdā, Laura Ferrara, pie grupām nepiederoša deputāte, Esteban González Pons, Juan Fernando López Aguilar, Maite Pagazaurtundúa, Gilles Lebreton, Sylwia Spurek, Patryk Jaki, Milan Uhrík, Paulo Rangel, Evin Incir, Anna Júlia Donáth, Filip De Man, Assita Kanko, Dorien Rookmaker, Kris Peeters, Klára Dobrev, Ioannis Lagos un Emil Radev.

Uzstājās Věra Jourová, Didier Reynders un Michal Šimečka.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 6.10.2020. protokola 5. punkts (grozījumi); 7.10.2020. protokola 6. punkts (galīgais balsojums).


16. Tiesiskuma nosacījumi saistībā ar DFS 2021.–2027. gadam un "Next Generation EU" (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Tiesiskuma nosacījumi saistībā ar DFS 2021.–2027. gadam un "Next Generation EU" (2020/2797(RSP)).

Michael Roth (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) sniedza paziņojumu.

SĒDI VADA: Nicola BEER
Priekšsēdētāja vietniece

Didier Reynders (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Petri Sarvamaa PPE grupas vārdā, Iratxe García Pérez S&D grupas vārdā, Moritz Körner grupas “Renew” vārdā, Jérôme Rivière ID grupas vārdā, Daniel Freund Verts/ALE grupas vārdā, Bogdan Rzońca ECR grupas vārdā, Silvia Modig GUE/NGL grupas vārdā, Clara Ponsatí Obiols, pie grupām nepiederoša deputāte, Siegfried Mureşan, Eider Gardiazabal Rubial, Valérie Hayer, Peter Kofod, Alexandra Geese, Zbigniew Kuźmiuk, Sira Rego, Dorien Rookmaker, José Manuel Fernandes, Margarida Marques, Sophia in 't Veld, Vincenzo Sofo, Terry Reintke, Cristian Terheş un Markus Pieper.

(Debašu turpinājums: 5.10.2020. protokola 18. punkts)


17. Balsošana

Parlaments ir aicināts balsot par šādiem pieprasījumiem piemērot steidzamības procedūru (Reglamenta 163. pants):

—   Dzelzceļa drošības un savstarpējas izmantojamības noteikumu piemērošana Lamanša tunelī ***I
[COM(2020)0623 - C9-0212/2020 - 2020/0161(COD)] - TRAN komiteja;

—   Lēmums, ar ko Francijai piešķir pilnvaras slēgt starptautisku nolīgumu attiecībā uz Lamanša tuneli ***I
[COM(2020)0622 - C9-0211/2020 - 2020/0160(COD)] - TRAN komiteja;

—   Bioloģiskā ražošana: piemērošanas sākumdiena un daži citi datumi***I
[COM(2020)0483 - C9-0286/2020 - 2020/0231(COD)] - AGRI komiteja.

Parlaments ir aicināts ar vienu balsojumu balsot par turpmāk minēto:

—   Priekšlikums, ar ko attiecībā uz saistību atcelšanas procedūru groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 514/2014 ***I
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz saistību atcelšanas procedūru groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 514/2014 [COM(2020)0309 - C9-0202/2020 - 2020/0140(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0171/2020);

—   Gvadelupa, Francijas Gviāna, Martinika un Reinjona: netiešo nodokļu likme “tradicionālajam” rumam *
Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar kuru Francijai atļauj piemērot samazinātu konkrētu netiešo nodokļu likmi Gvadelupā, Francijas Gviānā, Martinikā un Reinjonā ražotam “tradicionālajam” rumam [COM(2020)0332 - C9-0217/2020- 2020/0150(CNS)] - Reģionālās attīstības komiteja. Referents: Younous Omarjee (A9-0156/2020);

—   Kanāriju salās piemērojamais AIEM nodoklis *
Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam par Kanāriju salās piemērojamo AIEM nodokli [COM(2020)0355 - C9-0280/2020 - 2020/0163(CNS)] - Reģionālās attīstības komiteja. Referents: Younous Omarjee (A9-0157/2020);

—   Ostu nodokļa režīma pagarināšana Francijas tālākajos reģionos *
Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko groza Lēmuma Nr. 940/2014/ES par ostu nodevu nodokļa režīma Francijas tālākajos reģionos piemērošanas termiņu [COM(2020)0371 - C9-0281/2020 - 2020/0174(CNS)] - Reģionālās attīstības komiteja. Referents: Younous Omarjee (A9-0159/2020);

—   Budžeta grozījuma Nr. 7/2020 projekts – Ieņēmumu atjaunināšana (pašu resursi)
Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā 2020. finanšu gada vispārējā budžeta grozījuma Nr. 7 projektu „Ieņēmumu atjaunināšana (pašu resursi)“ [10430/2020 - C9-0283/2020 - 2020/1999(BUD)] - Budžeta komiteja. Referente: Monika Hohlmeier (A9-0163/2020).

Balsot būs iespējams līdz plkst. 20.30.

Sākās balsošana.

Balsošanas rezultāti tiks paziņoti nākamajā dienā, proti, otrdien, 2020. gada 6. oktobrī, plkst. 9.00.


18. Tiesiskuma nosacījumi saistībā ar DFS 2021.–2027. gadam un "Next Generation EU" (debašu turpinājums)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Tiesiskuma nosacījumi saistībā ar DFS 2021.–2027. gadam un "Next Generation EU" (2020/2797(RSP)).

(Debašu sākums: 5.10.2020. protokola 16. punkts)

Uzstājās Birgit Sippel, Sandro Gozi, Teuvo Hakkarainen, Gwendoline Delbos-Corfield, Jadwiga Wiśniewska, Tamás Deutsch, Brando Benifei, Katalin Cseh, Tineke Strik, Jörgen Warborn un Dragoş Tudorache.

Uzstājās Johannes Hahn (Komisijas loceklis).

SĒDI VADA: Othmar KARAS
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Michael Roth (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs).

Debates tika slēgtas.

Sēdes vadītājs informēja, ka, ņemot vērā maltiešu un īru tulku daļēju pieejamību sakarā ar ceļojumu ierobežojumiem, laikā no plkst. 20.00 līdz plkst. 22.30 mutiskais tulkojums no maltiešu un īru valodas citās valodās tiks nodrošināts tikai pasīvajā režīmā.


19. Tiesiskums un pamattiesības Bulgārijā (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Tiesiskums un pamattiesības Bulgārijā (2020/2793(RSP)).

Michael Roth (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs), Věra Jourová (Komisijas priekšsēdētājas vietniece) un Didier Reynders (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Manfred Weber PPE grupas vārdā, Juan Fernando López Aguilar S&D grupas vārdā, Ramona Strugariu grupas “Renew” vārdā un Daniel Freund Verts/ALE grupas vārdā.

(Debašu turpinājums:5.10.2020. protokola 21. punkts)

(Sēde tika pārtraukta plkst. 20.06.)


20. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 20.16.


21. Tiesiskums un pamattiesības Bulgārijā (debašu turpinājums)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Tiesiskums un pamattiesības Bulgārijā (2020/2793(RSP)).

(Debašu sākums: 5.10.2020. protokola 19. punkts)

Uzstājās Angel Dzhambazki ECR grupas vārdā, Clare Daly GUE/NGL grupas vārdā, Andrey Kovatchev, Katarina Barley, Ilhan Kyuchyuk, Angel Dzhambazki saistībā ar iepriekšējā runātāja uzstāšanos (sēdes vadītājs pieņēma zināšanai viņa sacīto), Gwendoline Delbos-Corfield, Roberta Metsola, Elena Yoncheva, François-Xavier Bellamy un Andrey Novakov.

Uzstājās Věra Jourová (Komisijas priekšsēdētājas vietniece), Didier Reynders (Komisijas loceklis) un Michael Roth (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs).

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 132. panta 2. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā.

—   Juan Fernando López Aguilar LIBE komitejas vārdā - par tiesiskumu un pamattiesībām Bulgārijā (2020/2793(RSP)) (B9-0309/2020).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 7.10.2020. protokola 17. punkts (grozījumi); 8.10.2020. protokola 12. punkts (galīgais balsojums).


22. Padomes veiktā iepazīstināšana ar tās nostāju attiecībā uz 2021. finanšu gada vispārējā budžeta projektu (debates)

Padomes paziņojums: Padomes veiktā iepazīstināšana ar tās nostāju attiecībā uz 2021. finanšu gada vispārējā budžeta projektu (2020/2697(RSP)).

Bettina Hagedorn (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Johannes Hahn (Komisijas loceklis).

SĒDI VADA: Marcel KOLAJA
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Pierre Larrouturou (referents) un Olivier Chastel (BUDG komitejas atzinuma sagatavotājs).

Uzstājās Bettina Hagedorn.

Debates tika slēgtas.

Sēdes vadītājs atgādināja, ka, ņemot vērā maltiešu un īru tulku daļēju pieejamību sakarā ar ceļošanas ierobežojumiem, laikā no plkst. 20.00 līdz plkst. 22.30 mutiskais tulkojums no maltiešu un īru valodas citās valodās tiks nodrošināts tikai pasīvajā režīmā.


23. Sieviešu līdzdalība uzņēmumu valžu lēmumu pieņemšanā, tostarp stāvoklis attiecībā uz direktīvu par dzimumu līdzsvara uzlabošanu biržā kotēto uzņēmumu direktoru bez izpildpilnvarām vidū un saistītiem pasākumiem (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Sieviešu līdzdalība uzņēmumu valžu lēmumu pieņemšanā, tostarp stāvoklis attiecībā uz direktīvu par dzimumu līdzsvara uzlabošanu biržā kotēto uzņēmumu direktoru bez izpildpilnvarām vidū un saistītiem pasākumiem (2020/2808(RSP)).

Michael Roth (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) un Helena Dalli (Komisijas locekle) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Angelika Niebler PPE grupas vārdā, Evelyn Regner S&D grupas vārdā, Samira Rafaela grupas “Renew” vārdā, Christine Anderson ID grupas vārdā, Ernest Urtasun Verts/ALE grupas vārdā, Margarita de la Pisa Carrión ECR grupas vārdā, Elena Kountoura GUE/NGL grupas vārdā, Arba Kokalari, Lara Wolters, Monica Semedo, France Jamet, Heidi Hautala, Manon Aubry, Cindy Franssen, Maria Noichl, Rosa Estaràs Ferragut, Maria-Manuel Leitão-Marques, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Heléne Fritzon, Pernille Weiss un Marianne Vind.

Uzstājās Helena Dalli un Michael Roth.

Debates tika slēgtas.


24. Garantijas jauniešiem stiprināšana (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000058/2020) un kuru uzdeva Ďuriš Nicholsonová, Cindy Franssen, Brando Benifei, Monica Semedo, Elena Lizzi, Kira Marie Peter-Hansen, Elżbieta Rafalska un Leila Chaibi EMPL komitejas vārdā Padomei: Garantijas jauniešiem stiprināšana (B9-0018/2020).

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000059/2020) un kuru uzdeva Lucia Ďuriš Nicholsonová, Cindy Franssen, Brando Benifei, Monica Semedo, Elena Lizzi, Kira Marie Peter-Hansen, Elżbieta Rafalska un Leila Chaibi EMPL komitejas vārdā Komisijai: Garantijas jauniešiem stiprināšana (B9-0019/2020).

Lucia Ďuriš Nicholsonová izvērsa jautājumus.

Michael Roth (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) un Nicolas Schmit (Komisijas loceklis) atbildēja uz jautājumiem.

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 136. panta 5. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā.

—   Lucia Ďuriš Nicholsonová EMPL komitejas vārdā - par Jaunatnes garantiju (2020/2764(RSP)) (B9-0310/2020).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 8.10.2020. protokola 10. punkts.


25. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 194. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti Parlamenta tīmekļa vietnē deputātiem paredzētajās lapās.

Izņēmuma kārtā tiks pieņemti balsojumu skaidrojumi, kas nepārsniedz 400 vārdu.


26. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir iekļauti dokumentā “Rezultāti balsošanai pēc saraksta”, kas pievienots sēdes protokolam un pieejams Parlamenta tīmekļa vietnē. Tie ir publicēti tikai informatīvā nolūkā un nekādi nemaina plenārsēdē paziņoto balsošanas rezultātu.

Dokumentu pastāvīgi atjaunina ne ilgāk kā divu nedēļu laikā pēc sesijas.

Pēc tam sagatavo balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt Oficiālajā Vēstnesī.


27. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 658.540/OJMA).


28. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 22.30.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētājs


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Al-Sahlani Abir, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beigneux Aurélia, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Blaga Vasile, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botenga Marc, Boyer Gilles, Brglez Milan, Brudziński Joachim Stanisław, Brunet Sylvie, Buda Daniel, Burkhardt Delara, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Comín i Oliveres Antoni, Corrao Ignazio, Cseh Katalin, Dalli Miriam, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Man Filip, Demirel Özlem, Deutsch Tamás, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Evren Agnès, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Franssen Cindy, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Glavak Sunčana, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Gualmini Elisabetta, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Járóka Lívia, Jarubas Adam, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karlsbro Karin, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lange Bernd, de Lange Esther, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lizzi Elena, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Mavrides Costas, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Melbārde Dace, Mélin Joëlle, Metsola Roberta, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Modig Silvia, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Negrescu Victor, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Peter-Hansen Kira Marie, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pirbakas Maxette, de la Pisa Carrión Margarita, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Puigdemont i Casamajó Carles, Radev Emil, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szájer József, Tajani Antonio, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Terheş Cristian, Terras Riho, Tertsch Hermann, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Tomc Romana, Toom Yana, Tóth Edina, Tudorache Dragoş, Uhrík Milan, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verhofstadt Guy, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Vitanov Petar, Vollath Bettina, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vuolo Lucia, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Attaisnoti nepiedalās:

Beňová Monika, Rougé André

Ar Covid-19 pandēmiju saistītu iemeslu dēļ ir ieviesta attālinātās balsošanas sistēma (sk. Prezidija 2020. gada 20. marta lēmumu, ar ko papildina Prezidija 2004. gada 3. maija lēmumu par balsošanas noteikumiem). To deputātu uzvārdi, kuri piedalījušies balsošanā, ir norādīti dokumentā "Rezultāti balsošanai pēc saraksta", kas pievienots attiecīgās sēdes protokolam un pieejams Parlamenta tīmekļa vietnē.

Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 19. augustsJuridisks paziņojums - Privātuma politika