Index 
Notulen
XML 135kPDF 269kWORD 74k
Maandag 5 oktober 2020 - Brussel
1.Hervatting van de zitting
 2.Opening van de vergadering
 3.Verklaring van de Voorzitter
 4.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergaderingen
 5.Samenstelling Parlement
 6.Samenstelling fracties
 7.Samenstelling commissies en delegaties
 8.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing van het Parlement (artikel 71 van het Reglement)
 9.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 79 van het Reglement)
 10.Aan de resoluties van het Parlement gegeven uitvoering
 11.Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen
 12.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)
 13.Ingekomen stukken
 14.Regeling van de werkzaamheden
 15.Instelling van een EU-mechanisme voor democratie, de rechtsstaat en grondrechten (debat)
 16.Conditionaliteit met betrekking tot de rechtsstaat in het kader van het MFK 2021-2027 en Next Generation EU (debat)
 17.Stemming
 18.Conditionaliteit met betrekking tot de rechtsstaat in het kader van het MFK 2021-2027 en Next Generation EU (voortzetting van het debat)
 19.De rechtsstaat en de grondrechten in Bulgarije (debat)
 20.Hervatting van de vergadering
 21.De rechtsstaat en de grondrechten in Bulgarije (voortzetting van het debat)
 22.Presentatie door de Raad van zijn standpunt inzake het ontwerp van algemene begroting – begrotingsjaar 2021 (debat)
 23.Vrouwen in bestuursfuncties die zitting hebben in bestuursraden van ondernemingen, en de stand van zaken bij de richtlijn inzake de verbetering van de man-vrouwverhouding bij niet-uitvoerende bestuurders van beursgenoteerde ondernemingen en daarmee samenhangende maatregelen (debat)
 24.Versterking van de jongerengarantie (debat)
 25.Stemverklaringen
 26.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 27.Agenda van de volgende vergadering
 28.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: David Maria SASSOLI
Voorzitter

1. Hervatting van de zitting

De onderbroken zitting van donderdag 17 september 2020 wordt hervat.


2. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 17.00 uur geopend.


3. Verklaring van de Voorzitter

De Voorzitter legt een verklaring af waarin hij zijn medeleven betuigt aan de familie van de slachtoffers van de overstromingen die de afgelopen dagen vernielingen hebben aangericht in het zuidoosten van Frankrijk en het noordwesten van Italië. Hij brengt tevens hulde aan de reddingswerkers voor de inspanningen die zij hebben geleverd.


4. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergaderingen

De notulen van de vergaderingen van 14 september 2020, 15 september 2020, 16 september 2020 en 17 september 2020 worden goedgekeurd.

Katalin Cseh heeft laten weten dat zij tijdens de vergadering van 15 september 2020 weliswaar aanwezig was, maar dat haar naam niet op de presentielijst staat.


5. Samenstelling Parlement

Petra de Sutter is met ingang van 1 oktober 2020 benoemd tot vicepremier en minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven in de Belgische regering.

Het Parlement neemt ter kennis dat deze functie overeenkomstig artikel 7, lid 1, van de Akte betreffende de verkiezing van de leden van het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen onverenigbaar is met de hoedanigheid van lid van het Europees Parlement, en verklaart overeenkomstig artikel 4, leden 1 en 4, van het Reglement haar zetel vacant met ingang van 1 oktober 2020.


6. Samenstelling fracties

Sylwia Spurek is met ingang van 30 september 2020 geen lid meer van de S&D-Fractie en sluit zich aan bij de Verts/ALE-Fractie.


7. Samenstelling commissies en delegaties

De Voorzitter heeft van de S&D-Fractie, de Verts/ALE-Fractie en de ECR-Fractie de volgende besluiten tot wijziging van de samenstelling van commissies en delegaties ontvangen:

commissie LIBE: Łukasz Kohut

commissie FEMM: Sylwia Spurek in de plaats van Gwendoline Delbos-Corfield

Bijzondere Commissie buitenlandse inmenging in alle democratische processen in de Europese Unie, met inbegrip van desinformatie: Dace Melbārde in de plaats van Ryszard Czarnecki

Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissie EU-Rusland: Sylwia Spurek

Deze besluiten worden vandaag van kracht.


8. Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing van het Parlement (artikel 71 van het Reglement)

De Voorzitter deelt overeenkomstig artikel 71 van het Reglement de besluiten van de commissies INTA, BUDG/ECON en EMPL mee om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen op basis van de volgende verslagen:

—   commissie INTA: Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1215/2009 van de Raad tot vaststelling van uitzonderlijke handelsmaatregelen ten behoeve van de landen en gebieden die deelnemen aan of verbonden zijn met het stabilisatie- en associatieproces van de Europese Unie (COM(2020)0135 – C9-0099/2020 – 2020/0051(COD)). Rapporteur: Emmanuel Maurel (A9-0175/2020);

—   commissies BUDG/ECON: Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een instrument voor technische ondersteuning (COM(2020)0409 – C9-0148/2020 – 2020/0103(COD)). Rapporteurs: Alexandra Geese, Othmar Karas en Dragoș Pîslaru (A9-0173/2020);

—   commissie EMPL: Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 223/2014 wat de invoering van specifieke maatregelen voor de aanpak van de COVID-19-crisis betreft (COM(2020)0223 – C9-0151/2020 – 2020/0105(COD)). Rapporteur: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0174/2020).

Overeenkomstig artikel 71, lid 2, van het Reglement kunnen leden of fracties die ten minste de middelhoge drempel bereiken, tot uiterlijk morgen, dinsdag 6 oktober 2020, vóór middernacht, schriftelijk verzoeken dat de besluiten om onderhandelingen te beginnen in stemming worden gebracht.

De onderhandelingen kunnen van start gaan op elk tijdstip na het verstrijken van deze termijn indien er geen verzoek is ingediend om ter plenaire vergadering te stemmen over het besluit om onderhandelingen te beginnen.


9. Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 79 van het Reglement)

De Voorzitter deelt mee woensdag 7 oktober 2020, samen met de voorzitter van de Raad, onderstaande volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen te zullen ondertekenen:

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van maatregelen voor een duurzame spoorwegmarkt naar aanleiding van de COVID-19-uitbraak (00030/2020/LEX - C9-0315/2020 - 2020/0127(COD));

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende Europese crowdfundingdienstverleners voor bedrijven, en tot wijziging van Verordening (EU) 2017/1129 en Richtlijn (EU) 2019/1937 (00037/2020/LEX - C9-0311/2020 - 2018/0048(COD));

- Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2014/65/EU betreffende markten voor financiële instrumenten (00036/2020/LEX - C9-0310/2020 - 2018/0047(COD)).


10. Aan de resoluties van het Parlement gegeven uitvoering

De mededeling van de Commissie betreffende de door haar gegeven uitvoering aan de tijdens de vergaderperiode van mei 2020 door het Parlement aangenomen resoluties, staat op de website van het Parlement.


11. Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen

Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen (artikelen 46 en 54 van het Reglement)

(ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 1 oktober 2020)

commissie LIBE

- Instelling van een EU-mechanisme voor democratie, de rechtsstaat en grondrechten [2020/2072(INI)]

(advies: JURI (artikel 57 van het Reglement), AFCO)


12. Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)

De volgende vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat zijn ingeschreven op de agenda (artikel 136 van het Reglement):

—    O-000058/2020 posée par Lucia Ďuriš Nicholsonová, Cindy Franssen, Brando Benifei, Monica Semedo, Elena Lizzi, Kira Marie Peter-Hansen, Elżbieta Rafalska en Leila Chaibi, namens de commissie EMPL, aan de Raad: Versterking van de jongerengarantie (B9-0018/2020);

—    O-000059/2020 posée par Lucia Ďuriš Nicholsonová, Cindy Franssen, Brando Benifei, Monica Semedo, Elena Lizzi, Kira Marie Peter-Hansen, Elżbieta Rafalska en Leila Chaibi, namens de commissie EMPL, aan de Commissie: Versterking van de jongerengarantie (B9-0019/2020).


13. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van andere instellingen

- Gewijzigd voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor de totstandbrenging van klimaatneutraliteit en tot wijziging van Verordening (EU) 2018/1999 (Europese klimaatwet) (COM(2020)0563 - C9-0299/2020 - 2020/0036(COD))
Overeenkomstig artikel 145, lid 1, en artikel 146, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

ENVI

advies :

ECON, EMPL, ITRE, TRAN, REGI, AGRI

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2004/37/EG betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk (COM(2020)0571 - C9-0301/2020 - 2020/0262(COD))
Overeenkomstig artikel 145, lid 1, en artikel 146, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

EMPL

advies :

ENVI, JURI

- Besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie en haar lidstaten, van een protocol bij de Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Tunesië, anderzijds, in verband met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie (12294/2018 - C9-0302/2020 - 2018/0310(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

AFET

advies :

INTA

- Ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2021: standpunt van de Raad van 29 september 2020 (11072/1/2020 - C9-0314/2020 - 2020/1998(BUD))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

advies :

AFET, DEVE, INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

2) van de parlementaire commissies

2.1) verslagen

- Verslag over gendergelijkheid in het buitenlands en veiligheidsbeleid van de EU (2019/2167(INI)) - commissie FEMM - Rapporteur: Ernest Urtasun (A9-0145/2020)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een meerjarig beheersplan voor blauwvintonijn in het oostelijke deel van de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 1936/2001, (EU) 2017/2107 en (EU) 2019/833 en tot intrekking van Verordening (EU) 2016/1627 (COM(2019)0619 - C9-0188/2019 - 2019/0272(COD)) - commissie PECH - Rapporteur: Giuseppe Ferrandino (A9-0149/2020)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1303/2013 wat betreft uitzonderlijke extra middelen en uitvoeringsregelingen in het kader van de doelstelling “investeren in groei en werkgelegenheid” om bijstand te verlenen ter bevordering van het crisisherstel in de context van de COVID-19-pandemie en ter voorbereiding van een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de economie (React-EU) (COM(2020)0451 - C9-0149/2020 - 2020/0101(COD)) - commissie REGI - Rapporteurs: Andrey Novakov, Constanze Krehl (A9-0150/2020)

- Verslag over de Europese bosbouwstrategie – de weg vooruit (2019/2157(INI)) - commissie AGRI - Rapporteur: Petri Sarvamaa (A9-0154/2020)

- Verslag over de verdere ontwikkeling van de kapitaalmarktenunie (KMU): de toegang tot kapitaalmarktfinanciering verbeteren, met name voor kmo’s, en de deelname van kleine beleggers bevorderen (2020/2036(INI)) - commissie ECON - Rapporteur: Isabel Benjumea Benjumea (A9-0155/2020)

- * Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad waarbij Frankrijk wordt gemachtigd een verlaagd tarief van bepaalde indirecte belastingen toe te passen op in Guadeloupe, Frans Guyana, Martinique en Réunion vervaardigde “traditionele” rum (COM(2020)0332 - C9-0217/2020 - 2020/0150(CNS)) - commissie REGI - Rapporteur: Younous Omarjee (A9-0156/2020)

- * Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de AIEM-belastingregeling die van toepassing is op de Canarische Eilanden (COM(2020)0355 - C9-0280/2020 - 2020/0163(CNS)) - commissie REGI - Rapporteur: Younous Omarjee (A9-0157/2020)

- * Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad tot wijziging van Besluit nr. 940/2014/EU betreffende de “octroi de mer”-belastingregeling in de Franse ultraperifere gebieden, wat de toepassingsduur betreft (COM(2020)0371 - C9-0281/2020 - 2020/0174(CNS)) - commissie REGI - Rapporteur: Younous Omarjee (A9-0159/2020)

- Verslag over de tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk handelsbeleid – jaarverslag 2018 (2019/2197(INI)) - commissie INTA - Rapporteur: Jörgen Warborn (A9-0160/2020)

- Verslag met aanbevelingen aan de Commissie over het digitaal geldwezen: opkomende risico's in verband met cryptovaluta - uitdagingen inzake regelgeving en toezicht op het gebied van financiële diensten, instellingen en markten (2020/2034(INL)) - commissie ECON - Rapporteur: Ondřej Kovařík (A9-0161/2020)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor de totstandbrenging van klimaatneutraliteit en tot wijziging van Verordening (EU) 2018/1999 (Europese klimaatwet) (COM(2020)0080 - C9-0077/2020 - 2020/0036(COD)) - commissie ENVI - Rapporteur: Jytte Guteland (A9-0162/2020)

- Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 7/2020 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020 – Actualisering van de ontvangsten (eigen middelen) (10430/2020 - C9-0283/2020 - 2020/1999(BUD)) - commissie BUDG - Rapporteur: Monika Hohlmeier (A9-0163/2020)

- ***I Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Beschikking 2003/17/EG van de Raad wat betreft de gelijkwaardigheid van in Oekraïne verrichte veldkeuringen van gewassen voor de teelt van zaaigranen en de gelijkwaardigheid van in Oekraïne voortgebrachte zaaigranen (COM(2020)0137 - C9-0100/2020 - 2020/0053(COD)) - commissie AGRI - Rapporteur: Veronika Vrecionová (A9-0164/2020)

- Verslag over de instelling van een EU-mechanisme voor democratie, de rechtsstaat en grondrechten (2020/2072(INI)) - commissie LIBE - Rapporteur: Michal Šimečka (A9-0170/2020)

- ***I Ontwerpverslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 514/2014 van het Europees Parlement en de Raad wat de vrijmakingsprocedure betreft (COM(2020)0309 - C9-0202/2020 - 2020/0140(COD)) - commissie LIBE - Rapporteur: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0171/2020)

2.2) aanbevelingen voor de tweede lezing

- ***II Ontwerpaanbeveling voor de tweede lezing over het standpunt van de Raad in eerste lezing over de vaststelling van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2014/65/EU betreffende markten voor financiële instrumenten (06799/1/2020 - C9-0291/2020 - 2018/0047(COD)) - commissie ECON - Rapporteur: Caroline Nagtegaal (A9-0169/2020)

- ***II Ontwerpaanbeveling voor de tweede lezing over het standpunt van de Raad in eerste lezing over de vaststelling van een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende Europese crowdfundingdienstverleners voor bedrijven, en tot wijziging van Verordening (EU) 2017/1129 en Richtlijn (EU) 2019/1937 (06800/1/2020 - C9-0292/2020 - 2018/0048(COD)) - commissie ECON - Rapporteur: Eugen Jurzyca (A9-0168/2020)


14. Regeling van de werkzaamheden

De definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergaderingen van oktober I 2020 (PE 658.540/PDOJ) is rondgedeeld; hierop worden de volgende wijzigingen voorgesteld (artikel 158 van het Reglement):

De Voorzitter deelt mee dat hij drie verzoeken om toepassing van de urgentieprocedure heeft ontvangen (artikel 163 van het Reglement) om tijdens deze vergaderperiode de volgende dossiers goed te keuren:

—   Toepassing van de regels inzake spoorwegveiligheid en -interoperabiliteit in de Kanaaltunnel [COM(2020)0623 - C9-0212/2020 - 2020/0161(COD)] - commissie TRAN (punt 78 PDOJ);

—   Besluit tot machtiging van Frankrijk om een internationale overeenkomst te sluiten over de Kanaaltunnel [COM(2020)0622 - C9-0211/2020 - 2020/0160(COD)] - commissie TRAN (punt 79 PDOJ);

—   Biologische productie: datum van toepassing en een aantal andere data [COM(2020)0483 - C9-0286/2020 - 2020/0231(COD)] - commissie AGRI (punt 80 PDOJ).

De Voorzitter deelt eveneens mee dat deze verzoeken tijdens de stemming van vandaag in stemming worden gebracht.

De Voorzitter deelt voorts mee dat er geen voorstellen tot verwerping of amendementen overeenkomstig de artikelen 67 en 68 van het Reglement zijn ingediend met betrekking tot de volgende standpunten van de Raad in eerste lezing:

—   Europese aanbieders van crowdfundingdiensten voor ondernemingen (ECSP) (punt 42 PDOJ);

—   Markten voor financiële instrumenten (punt 43 PDOJ).

De voorgestelde handelingen worden bijgevolg geacht te zijn aangenomen (P9_TA(2020)0243 en P9_TA(2020)0242).

De Voorzitter deelt tot slot mee dat de stemmingen afhankelijk van het aantal amendementen en het aantal verzoeken om stemming in onderdelen en aparte stemming worden verdeeld over verschillende stemrondes. De informatie met betrekking tot de verdeling van de stemmingen over de verschillende stemrondes is beschikbaar op de website van het Parlement in de rubriek “Prioritaire informatie en documenten”.

Na overleg met de fracties stelt de Voorzitter de volgende wijziging van de definitieve ontwerpagenda voor:

Woensdag

De titel van het debat over De hervatting van de vijandelijkheden tussen Armenië en Azerbeidzjan in verband met de enclave Nagorno-Karabach (punt 91 PDOJ) wordt als volgt gewijzigd: De hervatting van de vijandelijkheden tussen Armenië en Azerbeidzjan in verband met het conflict over Nagorno-Karabach.

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan deze voorstellen.

De agenda wordt aldus vastgesteld.

Het woord wordt gevoerd door Sylvia Limmer en Robert Roos (de Voorzitter geeft een toelichting).


15. Instelling van een EU-mechanisme voor democratie, de rechtsstaat en grondrechten (debat)

Verslag over de instelling van een EU-mechanisme voor democratie, de rechtsstaat en grondrechten [2020/2072(INI)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Michal Šimečka (A9-0170/2020)

Michal Šimečka leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Tiemo Wölken (rapporteur voor advies van de commissie JURI).

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová (vicevoorzitter van de Commissie) en Didier Reynders (lid van de Commissie).

VOORZITTER: Klára DOBREV
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Domènec Ruiz Devesa (ter vervanging van de rapporteur voor advies van de commissie AFCO).

VOORZITTER: Dita CHARANZOVÁ
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Vladimír Bilčík, namens de PPE-Fractie, Katarina Barley, namens de S&D-Fractie, Sophia in 't Veld, namens de Renew-Fractie, Nicolaus Fest, namens de ID-Fractie, Sergey Lagodinsky, namens de Verts/ALE-Fractie, Beata Kempa, namens de ECR-Fractie, Nikolaj Villumsen, namens de GUE/NGL-Fractie, Laura Ferrara, niet-fractiegebonden lid, Esteban González Pons, Juan Fernando López Aguilar, Maite Pagazaurtundúa, Gilles Lebreton, Sylwia Spurek, Patryk Jaki, Milan Uhrík, Paulo Rangel, Evin Incir, Anna Júlia Donáth, Filip De Man, Assita Kanko, Dorien Rookmaker, Kris Peeters, Klára Dobrev, Ioannis Lagos en Emil Radev.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová, Didier Reynders en Michal Šimečka.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5 van de notulen van 6.10.2020 (amendementen); punt 6 van de notulen van 7.10.2020 (eindstemming).


16. Conditionaliteit met betrekking tot de rechtsstaat in het kader van het MFK 2021-2027 en Next Generation EU (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Conditionaliteit met betrekking tot de rechtsstaat in het kader van het MFK 2021-2027 en Next Generation EU (2020/2797(RSP))

Michael Roth (fungerend voorzitter van de Raad) legt de verklaring af.

VOORZITTER: Nicola BEER
Ondervoorzitter

Didier Reynders (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Petri Sarvamaa, namens de PPE-Fractie, Iratxe García Pérez, namens de S&D-Fractie, Moritz Körner, namens de Renew-Fractie, Jérôme Rivière, namens de ID-Fractie, Daniel Freund, namens de Verts/ALE-Fractie, Bogdan Rzońca, namens de ECR-Fractie, Silvia Modig, namens de GUE/NGL-Fractie, Clara Ponsatí Obiols, niet-fractiegebonden lid, Siegfried Mureşan, Eider Gardiazabal Rubial, Valérie Hayer, Peter Kofod, Alexandra Geese, Zbigniew Kuźmiuk, Sira Rego, Dorien Rookmaker, José Manuel Fernandes, Margarida Marques, Sophia in 't Veld, Vincenzo Sofo, Terry Reintke, Cristian Terheş en Markus Pieper.

(Voortzetting van het debat: punt 18 van de notulen van 5.10.2020)


17. Stemming

Het Parlement stemt over de volgende verzoeken om toepassing van de urgentieprocedure (artikel 163 van het Reglement):

—   Toepassing van de regels inzake spoorwegveiligheid en -interoperabiliteit in de Kanaaltunnel ***I
[COM(2020)0623 - C9-0212/2020 - 2020/0161(COD)] - commissie TRAN;

—   Besluit tot machtiging van Frankrijk om een internationale overeenkomst te sluiten over de Kanaaltunnel ***I
[COM(2020)0622 - C9-0211/2020 - 2020/0160(COD)] - commissie TRAN;

—   Biologische productie: datum van toepassing en een aantal andere data ***I
[COM(2020)0483 - C9-0286/2020 - 2020/0231(COD)] - commissie AGRI.

Het Parlement houdt een enkele stemming over:

—   Wijziging van Verordening (EU) nr. 514/2014 van het Europees Parlement en de Raad wat de vrijmakingsprocedure betreft ***I
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 514/2014 van het Europees Parlement en de Raad wat de vrijmakingsprocedure betreft [COM(2020)0309 - C9-0202/2020 - 2020/0140(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0171/2020);

—   Guadeloupe, Frans Guyana, Martinique en Réunion: indirecte belastingen op "traditionele" rum *
Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad waarbij Frankrijk wordt gemachtigd een verlaagd tarief van bepaalde indirecte belastingen toe te passen op in Guadeloupe, Frans Guyana, Martinique en Réunion vervaardigde “traditionele” rum [COM(2020)0332 - C9-0217/2020- 2020/0150(CNS)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Younous Omarjee (A9-0156/2020);

—   AIEM-belastingregeling op de Canarische Eilanden *
Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de AIEM-belastingregeling die van toepassing is op de Canarische Eilanden [COM(2020)0355 - C9-0280/2020 - 2020/0163(CNS)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Younous Omarjee (A9-0157/2020);

—   Verlenging van de “octroi de mer”-regeling in de Franse ultraperifere gebieden *
Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad tot wijziging van Besluit nr. 940/2014/EU betreffende de “octroi de mer”-belastingregeling in de Franse ultraperifere gebieden, wat de toepassingsduur betreft [COM(2020)0371 - C9-0281/2020 - 2020/0174(CNS)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Younous Omarjee (A9-0159/2020);

—   Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 7: Actualisering van de ontvangsten (eigen middelen)
Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 7/2020 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020 – Actualisering van de ontvangsten (eigen middelen) [10430/2020 - C9-0283/2020 - 2020/1999(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Monika Hohlmeier (A9-0163/2020).

Er kan worden gestemd tot 20.30 uur.

Vervolgens wordt tot stemming overgegaan.

De uitslag van de stemming wordt morgen dinsdag 6 oktober 2020 om 9.00 uur bekendgemaakt.


18. Conditionaliteit met betrekking tot de rechtsstaat in het kader van het MFK 2021-2027 en Next Generation EU (voortzetting van het debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Conditionaliteit met betrekking tot de rechtsstaat in het kader van het MFK 2021-2027 en Next Generation EU (2020/2797(RSP))

(Begin van het debat: punt 16 van de notulen van 5.10.2020)

Het woord wordt gevoerd door Birgit Sippel, Sandro Gozi, Teuvo Hakkarainen, Gwendoline Delbos-Corfield, Jadwiga Wiśniewska, Tamás Deutsch, Brando Benifei, Katalin Cseh, Tineke Strik, Jörgen Warborn en Dragoş Tudorache.

Het woord wordt gevoerd door Johannes Hahn (lid van de Commissie).

VOORZITTER: Othmar KARAS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Michael Roth (fungerend voorzitter van de Raad).

Het debat wordt gesloten.

De Voorzitter deelt mee dat er vanwege de gedeeltelijke afwezigheid van de Maltese en Ierse tolken als gevolg van reisbeperkingen alleen passieve vertolking uit het Maltees en Iers beschikbaar is tussen 20.00 en 22.30 uur.


19. De rechtsstaat en de grondrechten in Bulgarije (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: De rechtsstaat en de grondrechten in Bulgarije (2020/2793(RSP))

Michael Roth (fungerend voorzitter van de Raad), Věra Jourová (vicevoorzitter van de Commissie) en Didier Reynders (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Manfred Weber, namens de PPE-Fractie, Juan Fernando López Aguilar, namens de S&D-Fractie, Ramona Strugariu, namens de Renew-Fractie, en Daniel Freund, namens de Verts/ALE-Fractie.

(Voortzetting van het debat: punt 21 van de notulen van 5.10.2020)

(De vergadering wordt om 20.06 uur geschorst.)


20. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 20.16 uur hervat.


21. De rechtsstaat en de grondrechten in Bulgarije (voortzetting van het debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: De rechtsstaat en de grondrechten in Bulgarije (2020/2793(RSP))

(Begin van het debat: punt 19 van de notulen van 5.10.2020)

Het woord wordt gevoerd door Angel Dzhambazki, namens de ECR-Fractie, Clare Daly, namens de GUE/NGL-Fractie, Andrey Kovatchev, Katarina Barley, Ilhan Kyuchyuk, Angel Dzhambazki, over de woorden van de vorige spreker (de Voorzitter neemt nota van diens uitlatingen), Gwendoline Delbos-Corfield, Roberta Metsola, Elena Yoncheva, François-Xavier Bellamy en Andrey Novakov.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová (vicevoorzitter van de Commissie), Didier Reynders (lid van de Commissie) en Michael Roth (fungerend voorzitter van de Raad).

Ontwerpresolutie tot afsluiting van het debat, ingediend op grond van artikel 132, lid 2, van het Reglement:

—   Juan Fernando López Aguilar, namens de commissie LIBE, over de rechtsstaat en de grondrechten in Bulgarije (2020/2793(RSP)) (B9-0309/2020).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 17 van de notulen van 7.10.2020 (amendementen); punt 12 van de notulen van 8.10.2020 (eindstemming).


22. Presentatie door de Raad van zijn standpunt inzake het ontwerp van algemene begroting – begrotingsjaar 2021 (debat)

Verklaring van de Raad: Presentatie door de Raad van zijn standpunt inzake het ontwerp van algemene begroting – begrotingsjaar 2021 (2020/2697(RSP))

Bettina Hagedorn (fungerend voorzitter van de Raad) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Johannes Hahn (lid van de Commissie).

VOORZITTER: Marcel KOLAJA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Pierre Larrouturou (rapporteur) en Olivier Chastel (rapporteur voor advies van de commissie BUDG).

Het woord wordt gevoerd door Bettina Hagedorn.

Het debat wordt gesloten.

De Voorzitter herinnert eraan dat er vanwege de gedeeltelijke afwezigheid van de Maltese en Ierse tolken als gevolg van reisbeperkingen alleen passieve vertolking uit het Maltees en Iers beschikbaar is tussen 20.00 en 22.30 uur.


23. Vrouwen in bestuursfuncties die zitting hebben in bestuursraden van ondernemingen, en de stand van zaken bij de richtlijn inzake de verbetering van de man-vrouwverhouding bij niet-uitvoerende bestuurders van beursgenoteerde ondernemingen en daarmee samenhangende maatregelen (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Vrouwen in bestuursfuncties die zitting hebben in bestuursraden van ondernemingen, en de stand van zaken bij de richtlijn inzake de verbetering van de man-vrouwverhouding bij niet-uitvoerende bestuurders van beursgenoteerde ondernemingen en daarmee samenhangende maatregelen (2020/2808(RSP))

Michael Roth (fungerend voorzitter van de Raad) en Helena Dalli (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Angelika Niebler, namens de PPE-Fractie, Evelyn Regner, namens de S&D-Fractie, Samira Rafaela, namens de Renew-Fractie, Christine Anderson, namens de ID-Fractie, Ernest Urtasun, namens de Verts/ALE-Fractie, Margarita de la Pisa Carrión, namens de ECR-Fractie, Elena Kountoura, namens de GUE/NGL-Fractie, Arba Kokalari, Lara Wolters, Monica Semedo, France Jamet, Heidi Hautala, Manon Aubry, Cindy Franssen, Maria Noichl, Rosa Estaràs Ferragut, Maria-Manuel Leitão-Marques, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Heléne Fritzon, Pernille Weiss en Marianne Vind.

Het woord wordt gevoerd door Helena Dalli en Michael Roth.

Het debat wordt gesloten.


24. Versterking van de jongerengarantie (debat)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000058/2020 van Ďuriš Nicholsonová, Cindy Franssen, Brando Benifei, Monica Semedo, Elena Lizzi, Kira Marie Peter-Hansen, Elżbieta Rafalska en Leila Chaibi, namens de commissie EMPL, aan de Raad: Versterking van de jongerengarantie (B9-0018/2020)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000059/2020 van Lucia Ďuriš Nicholsonová, Cindy Franssen, Brando Benifei, Monica Semedo, Elena Lizzi, Kira Marie Peter-Hansen, Elżbieta Rafalska en Leila Chaibi, namens de commissie EMPL, aan de Commissie: Versterking van de jongerengarantie (B9-0019/2020)

Lucia Ďuriš Nicholsonová licht de vragen toe.

Michael Roth (fungerend voorzitter van de Raad) en Nicolas Schmit (lid van de Commissie) beantwoorden de vragen.

Ontwerpresolutie tot afsluiting van het debat, ingediend op grond van artikel 136, lid 5, van het Reglement:

—   Lucia Ďuriš Nicholsonová, namens de commissie EMPL, over de jongerengarantie (2020/2764(RSP)) (B9-0310/2020).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10 van de notulen van 8.10.2020.


25. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 194 van het Reglement staan op de webpagina’s van de leden op de website van het Parlement.

Bij wijze van uitzondering worden er stemverklaringen van maximaal 400 woorden aanvaard.


26. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan in het document “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”, dat als bijlage bij de notulen van de vergadering wordt gevoegd en beschikbaar is op de website van het Parlement. Zij worden alleen ter informatie vermeld en veranderen niets aan de uitslag van de stemming zoals die in de plenaire vergadering is bekendgemaakt.

Het document wordt regelmatig tot uiterlijk twee weken na de vergaderperiode bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn wordt de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag afgesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.


27. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 658.540/OJMA).


28. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 22.30 uur gesloten.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Secretaris-generaal

Voorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Al-Sahlani Abir, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beigneux Aurélia, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Blaga Vasile, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botenga Marc, Boyer Gilles, Brglez Milan, Brudziński Joachim Stanisław, Brunet Sylvie, Buda Daniel, Burkhardt Delara, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Comín i Oliveres Antoni, Corrao Ignazio, Cseh Katalin, Dalli Miriam, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Man Filip, Demirel Özlem, Deutsch Tamás, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Evren Agnès, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Franssen Cindy, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Glavak Sunčana, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Gualmini Elisabetta, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Járóka Lívia, Jarubas Adam, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karlsbro Karin, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lange Bernd, de Lange Esther, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lizzi Elena, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Mavrides Costas, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Melbārde Dace, Mélin Joëlle, Metsola Roberta, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Modig Silvia, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Negrescu Victor, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Peter-Hansen Kira Marie, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pirbakas Maxette, de la Pisa Carrión Margarita, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Puigdemont i Casamajó Carles, Radev Emil, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szájer József, Tajani Antonio, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Terheş Cristian, Terras Riho, Tertsch Hermann, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Tomc Romana, Toom Yana, Tóth Edina, Tudorache Dragoş, Uhrík Milan, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verhofstadt Guy, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Vitanov Petar, Vollath Bettina, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vuolo Lucia, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Verontschuldigd:

Beňová Monika, Rougé André

Naar aanleiding van de COVID-19-pandemie is er een systeem ingevoerd voor stemming op afstand (zie het besluit van het Bureau van 20 maart 2020 tot aanvulling van zijn besluit van 3 mei 2004 over instructies voor de stemmingen). De namen van de leden die hebben deelgenomen aan de stemming staan in het document “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”, dat als bijlage gaat bij de notulen van de vergadering en beschikbaar is op de website van het Parlement.

Laatst bijgewerkt op: 19 augustus 2021Juridische mededeling - Privacybeleid