Indeks 
Protokół
XML 135kPDF 272kWORD 74k
Poniedziałek, 5 października 2020 r. - Bruksela
1.Wznowienie sesji
 2.Otwarcie posiedzenia
 3.Oświadczenie Przewodniczącego
 4.Zatwierdzenie protokołów poprzednich posiedzeń
 5.Skład Parlamentu
 6.Skład grup politycznych
 7.Skład komisji i delegacji
 8.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 71 Regulaminu)
 9.Podpisanie aktów przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 79 Regulaminu)
 10.Działania podjęte w związku z rezolucjami Parlamentu
 11.Decyzje w sprawie sporządzenia sprawozdań z własnej inicjatywy
 12.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)
 13.Składanie dokumentów
 14.Porządek obrad
 15.Ustanowienie unijnego mechanizmu na rzecz demokracji, praworządności i praw podstawowych (debata)
 16.Warunek dotyczący praworządności w WRF na lata 2021-2027 i Next Generation EU (debata)
 17.Głosowanie
 18.Warunek dotyczący praworządności w WRF na lata 2021-2027 i Next Generation EU (ciąg dalszy debaty)
 19.Praworządność i prawa podstawowe w Bułgarii (debata)
 20.Wznowienie posiedzenia
 21.Praworządność i prawa podstawowe w Bułgarii (ciąg dalszy debaty)
 22.Przedstawienie przez Radę stanowiska w sprawie projektu budżetu ogólnego na rok budżetowy 2021 (debata)
 23.Kobiety w procesie decyzyjnym w zarządach spółek, w tym stan prac nad dyrektywą w sprawie poprawy równowagi płci wśród dyrektorów niewykonawczych spółek, których akcje są notowane na giełdzie, i odnośnych środków (debata)
 24.Wzmocnienie gwarancji dla młodzieży (debata)
 25.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu
 26.Korekty i zamiary głosowania
 27.Porządek obrad następnego posiedzenia
 28.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: David Maria SASSOLI
Przewodniczący

1. Wznowienie sesji

Sesja zawieszona w czwartek 17 września 2020 r. została wznowiona.


2. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 17.00.


3. Oświadczenie Przewodniczącego

Przewodniczący wygłosił oświadczenie; w imieniu Parlamentu złożył wyrazy współczucia rodzinom ofiar niszczycielskich powodzi, do których doszło w ostatnich dniach w południowo-wschodniej Francji i północno-zachodnich Włoszech. Wyraził również uznanie dla pracy ratowników.


4. Zatwierdzenie protokołów poprzednich posiedzeń

Protokoły posiedzeń z dni 14 września 2020 r., 15 września 2020 r., 16 września 2020 r. i 17 września 2020 r. zostały zatwierdzone.

Katalin Cseh poinformowała, że była obecna na posiedzeniu w dniu 15 września 2020 r., ale jej nazwisko nie figuruje na liście obecności.


5. Skład Parlamentu

Petra de Sutter została powołana na stanowisko wicepremiera oraz ministra służby publicznej i przedsiębiorstw publicznych w rządzie belgijskim ze skutkiem od 1 października 2020 r.

Parlament odnotował fakt, że zgodnie z art. 7 ust. 1 Aktu dotyczącego wyborów przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich funkcja ta jest niepołączalna z mandatem posła do Parlamentu Europejskiego, i zgodnie z art. 4 ust. 1 i 4 Regulaminu stwierdził wakat ze skutkiem od 1 października 2020 r.


6. Skład grup politycznych

Sylwia Spurek przestała być członkinią grupy S&D. Przystąpiła do grupy Verts/ALE ze skutkiem od dnia 30 września 2020 r.


7. Skład komisji i delegacji

Przewodniczący otrzymał od grup S&D, Verts/ALE i ECR następujące decyzje o zmianie składu komisji i delegacji:

komisja LIBE: Łukasz Kohut

komisja FEMM: Sylwia Spurek w miejsce Gwendoline Delbos-Corfield

Komisja Specjalna ds. Obcych Ingerencji we Wszystkie Procesy Demokratyczne w Unii Europejskiej, w tym Dezinformacji: Dace Melbārde w miejsce Ryszarda Czarneckiego

Delegacja do Komisji Współpracy Parlamentarnej UE-Rosja: Sylwia Spurek

Decyzje te wchodzą w życie z dniem dzisiejszym.


8. Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 71 Regulaminu)

Zgodnie z art. 71 Regulaminu Przewodniczący ogłosił decyzje komisji INTA, BUDG/ECON i EMPL o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych na podstawie następujących sprawozdań:

—   komisja INTA: Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1215/2009 wprowadzające nadzwyczajne środki handlowe dla krajów i terytoriów uczestniczących lub powiązanych z procesem stabilizacji i stowarzyszania Unii Europejskiej (COM(2020)0135 – C9-0099/2020 – 2020/0051(COD)). Sprawozdawca: Emmanuel Maurel (A9-0175/2020);

—   komisje BUDG/ECON: Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Instrument Wsparcia Technicznego (COM(2020)0409 – C9-0148/2020 – 2020/0103(COD)). Sprawozdawcy: Alexandra Geese, Othmar Karas i Dragoș Pîslaru (A9-0173/2020);

—   komisja EMPL: Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 223/2014 w odniesieniu do wprowadzenia szczególnych środków reagowania na kryzys związany z COVID-19 (COM(2020)0223 – C9-0151/2020 – 2020/0105(COD)). Sprawozdawczyni: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0174/2020).

Zgodnie z art. 71 ust. 2 Regulaminu posłowie lub grupa polityczna (grupy polityczne) w liczbie stanowiącej co najmniej średni próg mogą złożyć do północy kolejnego dnia, tj. wtorku 6 października 2020 r., pisemny wniosek o poddanie pod głosowanie decyzji o przystąpieniu do negocjacji.

Negocjacje można rozpocząć w dowolnym momencie po upływie tego terminu, jeżeli nie wpłynął żaden wniosek o głosowanie w Parlamencie nad decyzją o przystąpieniu do negocjacji.


9. Podpisanie aktów przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 79 Regulaminu)

Przewodniczący poinformował, że wraz z przewodniczącym Rady przystąpi w środę 7 października 2020 r. do podpisania następujących aktów przyjętych w zwykłej procedurze ustawodawczej:

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające środki na rzecz zrównoważonego rynku kolejowego w związku z epidemią COVID-19 (00030/2020/LEX - C9-0315/2020 - 2020/0127(COD));

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskich dostawców usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/1129 i dyrektywę (UE) 2019/1937 (00037/2020/LEX - C9-0311/2020 - 2018/0048(COD));

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywę 2014/65/UE w sprawie rynków instrumentów finansowych (00036/2020/LEX - C9-0310/2020 - 2018/0047(COD)).


10. Działania podjęte w związku z rezolucjami Parlamentu

Komunikat Komisji w sprawie działań podjętych w związku z rezolucjami przyjętymi przez Parlament podczas sesji w maju 2020 r. jest dostępny na stronie internetowej Parlamentu.


11. Decyzje w sprawie sporządzenia sprawozdań z własnej inicjatywy

Decyzje w sprawie sporządzenia sprawozdań z własnej inicjatywy (art. 46 i 54 Regulaminu)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 1 października 2020 r.)

komisja LIBE

- Ustanowienie unijnego mechanizmu na rzecz demokracji, praworządności i praw podstawowych [2020/2072(INI)]

(opinia: JURI (art. 57 Regulaminu), AFCO)


12. Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)

Do porządku obrad wpisano następujące pytania wymagające odpowiedzi ustnej i debaty (art. 136 Regulaminu):

—    O-000058/2020, które złożyli: Lucia Ďuriš Nicholsonová, Cindy Franssen, Brando Benifei, Monica Semedo, Elena Lizzi, Kira Marie Peter-Hansen, Elżbieta Rafalska i Leila Chaibi, w imieniu komisji EMPL, do Rady: Wzmocnienie gwarancji dla młodzieży (B9-0018/2020);

—    O-000059/2020, które złożyli: Lucia Ďuriš Nicholsonová, Cindy Franssen, Brando Benifei, Monica Semedo, Elena Lizzi, Kira Marie Peter-Hansen, Elżbieta Rafalska i Leila Chaibi, w imieniu komisji EMPL, do Komisji: Wzmocnienie gwarancji dla młodzieży (B9-0019/2020).


13. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez inne instytucje

- Zmieniony wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia ram na potrzeby osiągnięcia neutralności klimatycznej i zmiany rozporządzenia (UE) 2018/1999 (Europejskie prawo o klimacie) (COM(2020)0563 - C9-0299/2020 - 2020/0036(COD))
Zgodnie z art. 145 ust. 1 i art. 146 ust. 1 Regulaminu Przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

opinia :

ECON, EMPL, ITRE, TRAN, REGI, AGRI

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy (COM(2020)0571 - C9-0301/2020 - 2020/0262(COD))
Zgodnie z art. 145 ust. 1 i art. 146 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

opinia :

ENVI, JURI

- Decyzja Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tunezyjską, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej (12294/2018 - C9-0302/2020 - 2018/0310(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET

opinia :

INTA

- Projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2021: stanowisko Rady z dnia 29 września 2020 r. (11072/1/2020 - C9-0314/2020 - 2020/1998(BUD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

opinia :

AFET, DEVE, INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

2) przez komisje parlamentarne

2.1) sprawozdania

- Sprawozdanie w sprawie równouprawnienia płci w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa UE (2019/2167(INI)) - komisja FEMM - Sprawozdawca: Ernest Urtasun (A9-0145/2020)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wieloletni plan zarządzania zasobami tuńczyka błękitnopłetwego we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym oraz zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1936/2001, (UE) 2017/2107 i (UE) 2019/833 oraz uchylające rozporządzenie (UE) 2016/1627 (COM(2019)0619 - C9-0188/2019 - 2019/0272(COD)) - komisja PECH - Sprawozdawca: Giuseppe Ferrandino (A9-0149/2020)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do nadzwyczajnych zasobów dodatkowych i przepisów wykonawczych w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia”, aby zapewnić pomoc na wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i przygotowania do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność (REACT-EU) (COM(2020)0451 - C9-0149/2020 - 2020/0101(COD)) - komisja REGI - Sprawozdawcy: Andrey Novakov, Constanze Krehl (A9-0150/2020)

- Sprawozdanie w sprawie europejskiej strategii leśnej – dalsze działania (2019/2157(INI)) - komisja AGRI - Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A9-0154/2020)

- Sprawozdanie w sprawie dalszego rozwoju unii rynków kapitałowych: poprawa dostępu do finansowania z rynków kapitałowych, w szczególności dla MŚP, oraz zwiększenie możliwości udziału inwestorów detalicznych (2020/2036(INI)) - komisja ECON - Sprawozdawczyni: Isabel Benjumea Benjumea (A9-0155/2020)

- * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady upoważniającej Francję do stosowania obniżonej stawki niektórych podatków pośrednich na rum „tradycyjny” produkowany na Gwadelupie, w Gujanie Francuskiej, na Martynice i na Reunionie (COM(2020)0332 - C9-0217/2020 - 2020/0150(CNS)) - komisja REGI - Sprawozdawca: Younous Omarjee (A9-0156/2020)

- * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie stosowania podatku AIEM na Wyspach Kanaryjskich (COM(2020)0355 - C9-0280/2020 - 2020/0163(CNS)) - komisja REGI - Sprawozdawca: Younous Omarjee (A9-0157/2020)

- * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady zmieniającej decyzję nr 940/2014/UE dotyczącą systemu podatku od dokowania we francuskich regionach najbardziej oddalonych w odniesieniu do okresu jej stosowania (COM(2020)0371 - C9-0281/2020 - 2020/0174(CNS)) - komisja REGI - Sprawozdawca: Younous Omarjee (A9-0159/2020)

- Sprawozdanie w sprawie realizacji wspólnej polityki handlowej – roczne sprawozdanie za 2018 r. (2019/2197(INI)) - komisja INTA - Sprawozdawca: Jörgen Warborn (A9-0160/2020)

- Sprawozdanie zawierające zalecenia dla Komisji w sprawie finansów cyfrowych: pojawiające się zagrożenia w zakresie kryptoaktywów – wyzwania regulacyjne i nadzorcze w obszarze usług, instytucji i rynków finansowych (2020/2034(INL)) - komisja ECON - Sprawozdawca: Ondřej Kovařík (A9-0161/2020)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego ramy na potrzeby osiągnięcia neutralności klimatycznej i zmieniającego rozporządzenie (UE) 2018/1999 (Europejskie prawo o klimacie) (COM(2020)0080 - C9-0077/2020 - 2020/0036(COD)) - komisja ENVI - Sprawozdawczyni: Jytte Guteland (A9-0162/2020)

- Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 7/2020 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020 – aktualizacja dochodów (zasoby własne) (10430/2020 - C9-0283/2020 - 2020/1999(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawczyni: Monika Hohlmeier (A9-0163/2020)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję Rady 2003/17/WE w odniesieniu do równoważności przeprowadzanych na Ukrainie inspekcji polowych upraw nasiennych zbożowych roślin uprawnych i w sprawie równoważności materiału siewnego roślin zbożowych wyprodukowanego na Ukrainie (COM(2020)0137 - C9-0100/2020 - 2020/0053(COD)) - komisja AGRI - Sprawozdawczyni: Veronika Vrecionová (A9-0164/2020)

- Sprawozdanie w sprawie ustanowienia unijnego mechanizmu na rzecz demokracji, praworządności i praw podstawowych (2020/2072(INI)) - komisja LIBE - Sprawozdawca: Michal Šimečka (A9-0170/2020)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 514/2014 w odniesieniu do procedury umorzenia (COM(2020)0309 - C9-0202/2020 - 2020/0140(COD)) - komisja LIBE - Sprawozdawca: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0171/2020)

2.2) zalecenia do drugiego czytania

- ***II Zalecenie do drugiego czytania w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2014/65/UE w sprawie rynków instrumentów finansowych (06799/1/2020 - C9-0291/2020 - 2018/0047(COD)) - komisja ECON - Sprawozdawczyni: Caroline Nagtegaal (A9-0169/2020)

- ***II Zalecenie do drugiego czytania w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskich dostawców usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) 2017/1129 i dyrektywę (UE) 2019/1937 (06800/1/2020 - C9-0292/2020 - 2018/0048(COD)) - komisja ECON - Sprawozdawca: Eugen Jurzyca (A9-0168/2020)


14. Porządek obrad

Rozdano końcowy projekt porządku obrad posiedzeń plenarnych pierwszej sesji październikowej w 2020 r. (PE 658.540/PDOJ), do którego zaproponowano następujące zmiany (art. 158 Regulaminu):

Przewodniczący poinformował, że otrzymał trzy wnioski o zastosowanie trybu pilnego (art. 163 Regulaminu) dotyczące przyjęcia następujących dokumentów w czasie tej sesji miesięcznej:

—   Stosowanie przepisów bezpieczeństwa i interoperacyjności kolei w tunelu pod kanałem La Manche [COM(2020)0623 - C9-0212/2020 - 2020/0161(COD)] - komisja TRAN (pkt 78 PDOJ);

—   Decyzja o upoważnieniu Francji do zawarcia umowy międzynarodowej dotyczącej tunelu pod kanałem La Manche [COM(2020)0622 - C9-0211/2020 - 2020/0160(COD)] - komisja TRAN (pkt 79 PDOJ);

—   Produkcja ekologiczna: data rozpoczęcia stosowania oraz niektóre inne daty [COM(2020)0483 - C9-0286/2020 - 2020/0231(COD)] - komisja AGRI (pkt 80 PDOJ).

Przewodniczący poinformował również, że wnioski te zostaną poddane pod głosowanie w czasie dzisiejszego głosowania.

Ponadto Przewodniczący poinformował, że nie złożono żadnej propozycji odrzucenia ani żadnej poprawki zgodnie z art. 67 i 68 Regulaminu w odniesieniu do następujących stanowisk Rady w pierwszym czytaniu:

—   Europejscy dostawcy usług w zakresie finansowania społecznościowego dla przedsiębiorstw (pkt 42 PDOJ);

—   Rynki instrumentów finansowych (pkt 43 PDOJ).

Te projekty aktów uznano zatem za przyjęte (P9_TA(2020)0243 i P9_TA(2020)0242).

Przewodniczący poinformował ponadto, że głosowania zostaną rozłożone na poszczególne części stosownie do liczby wniosków o głosowanie podzielone i odrębne. Informacje o rozłożeniu głosowań na poszczególne części będą dostępne na stronie internetowej Parlamentu w zakładce „Informacje i dokumenty o charakterze priorytetowym”.

Po konsultacji z grupami politycznymi Przewodniczący zaproponował następującą zmianę w końcowym projekcie porządku obrad:

Środa

Tytuł debaty w sprawie wznowienia działań wojennych między Armenią a Azerbejdżanem w enklawie Górskiego Karabachu (pkt 91 PDOJ) zostanie zmieniony na: Wznowienie działań wojennych między Armenią a Azerbejdżanem w związku z konfliktem w Górskim Karabachu.

Parlament wyraził zgodę co do tej propozycji.

Niniejszym ustalono porządek obrad.

Głos zabrali Sylvia Limmer i Robert Roos (Przewodniczący udzielił wyjaśnień).


15. Ustanowienie unijnego mechanizmu na rzecz demokracji, praworządności i praw podstawowych (debata)

Sprawozdanie w sprawie ustanowienia unijnego mechanizmu na rzecz demokracji, praworządności i praw podstawowych [2020/2072(INI)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Michal Šimečka (A9-0170/2020)

Michal Šimečka przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Tiemo Wölken (sprawozdawca komisji opiniodawczej JURI).

Głos zabrali Věra Jourová (wiceprzewodnicząca Komisji) i Didier Reynders (członek Komisji).

PRZEWODNICTWO: Klára DOBREV
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrał Domènec Ruiz Devesa (zastępca sprawozdawcy komisji opiniodawczej AFCO).

PRZEWODNICTWO: Dita CHARANZOVÁ
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali Vladimír Bilčík w imieniu grupy PPE, Katarina Barley w imieniu grupy S&D, Sophia in 't Veld w imieniu grupy Renew, Nicolaus Fest w imieniu grupy ID, Sergey Lagodinsky w imieniu grupy Verts/ALE, Beata Kempa w imieniu grupy ECR, Nikolaj Villumsen w imieniu grupy GUE/NGL, Laura Ferrara niezrzeszona, Esteban González Pons, Juan Fernando López Aguilar, Maite Pagazaurtundúa, Gilles Lebreton, Sylwia Spurek, Patryk Jaki, Milan Uhrík, Paulo Rangel, Evin Incir, Anna Júlia Donáth, Filip De Man, Assita Kanko, Dorien Rookmaker, Kris Peeters, Klára Dobrev, Ioannis Lagos i Emil Radev.

Głos zabrali Věra Jourová, Didier Reynders i Michal Šimečka.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5 protokołu z dnia 6.10.2020 (poprawki); pkt 6 protokołu z dnia 7.10.2020. (głosowanie końcowe).


16. Warunek dotyczący praworządności w WRF na lata 2021-2027 i Next Generation EU (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Warunek dotyczący praworządności w WRF na lata 2021-2027 i Next Generation EU (2020/2797(RSP))

Michael Roth (urzędujący przewodniczący Rady) wygłosił oświadczenie.

PRZEWODNICTWO: Nicola BEER
Wiceprzewodnicząca

Didier Reynders (członek Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali Petri Sarvamaa w imieniu grupy PPE, Iratxe García Pérez w imieniu grupy S&D, Moritz Körner w imieniu grupy Renew, Jérôme Rivière w imieniu grupy ID, Daniel Freund w imieniu grupy Verts/ALE, Bogdan Rzońca w imieniu grupy ECR, Silvia Modig w imieniu grupy GUE/NGL, Clara Ponsatí Obiols niezrzeszona, Siegfried Mureşan, Eider Gardiazabal Rubial, Valérie Hayer, Peter Kofod, Alexandra Geese, Zbigniew Kuźmiuk, Sira Rego, Dorien Rookmaker, José Manuel Fernandes, Margarida Marques, Sophia in 't Veld, Vincenzo Sofo, Terry Reintke, Cristian Terheş i Markus Pieper.

(Ciąg dalszy debaty: pkt 18 protokołu z dnia 5.10.2020)


17. Głosowanie

Parlament przystąpi do głosowania nad następującymi wnioskami o zastosowanie trybu pilnego (art. 163 Regulaminu):

—   Stosowanie przepisów bezpieczeństwa i interoperacyjności kolei w tunelu pod kanałem La Manche ***I
[COM(2020)0623 - C9-0212/2020 - 2020/0161(COD)] - komisja TRAN;

—   Decyzja o upoważnieniu Francji do zawarcia umowy międzynarodowej dotyczącej tunelu pod kanałem La Manche ***I
[COM(2020)0622 - C9-0211/2020 - 2020/0160(COD)] - komisja TRAN;

—   Produkcja ekologiczna: data rozpoczęcia stosowania oraz niektóre inne daty***I
[COM(2020)0483 - C9-0286/2020 - 2020/0231(COD)] - komisja AGRI.

Parlament przystąpi do jednego głosowania nad następującymi tekstami:

—   Zmiana rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 514/2014 w odniesieniu do procedury umorzenia ***I
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 514/2014 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do procedury umorzenia [COM(2020)0309 - C9-0202/2020 - 2020/0140(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0171/2020);

—   Gwadelupa, Gujana Francuska, Martynika i Reunion: podatki pośrednie na rum „tradycyjny” *
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady upoważniającej Francję do stosowania obniżonej stawki niektórych podatków pośrednich na rum „tradycyjny” produkowany na Gwadelupie, w Gujanie Francuskiej, na Martynice i na Reunionie [COM(2020)0332 - C9-0217/2020- 2020/0150(CNS)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Younous Omarjee (A9-0156/2020);

—   Podatek AIEM na Wyspach Kanaryjskich *
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie podatku AIEM na Wyspach Kanaryjskich [COM(2020)0355 - C9-0280/2020 - 2020/0163(CNS)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Younous Omarjee (A9-0157/2020);

—   Przedłużenie okresu obowiązywania systemu podatku od dokowania we francuskich regionach najbardziej oddalonych *
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady zmieniającej okres obowiązywania decyzji nr 940/2014/UE w sprawie systemu podatku od dokowania we francuskich regionach najbardziej oddalonych [COM(2020)0371 - C9-0281/2020 - 2020/0174(CNS)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Younous Omarjee (A9-0159/2020);

—   Projekt budżetu korygującego nr 7/2020: Aktualizacja dochodów (zasoby własne)
Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady w sprawie projektu budżetu korygującego nr 7/2020 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020 - Aktualizacja dochodów (zasoby własne) [10430/2020 - C9-0283/2020 - 2020/1999(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawczyni: Monika Hohlmeier (A9-0163/2020).

Głosowanie będzie otwarte do godz. 20.30.

Przystąpiono do głosowania.

Wyniki głosowania zostaną ogłoszone jutro, we wtorek 6 października 2020 r., o godz. 9.00.


18. Warunek dotyczący praworządności w WRF na lata 2021-2027 i Next Generation EU (ciąg dalszy debaty)

Oświadczenia Rady i Komisji: Warunek dotyczący praworządności w WRF na lata 2021-2027 i Next Generation EU (2020/2797(RSP))

(Początek debaty: pkt 16 protokołu z dnia 5.10.2020)

Głos zabrali: Birgit Sippel, Sandro Gozi, Teuvo Hakkarainen, Gwendoline Delbos-Corfield, Jadwiga Wiśniewska, Tamás Deutsch, Brando Benifei, Katalin Cseh, Tineke Strik, Jörgen Warborn i Dragoş Tudorache.

Głos zabrał Johannes Hahn (członek Komisji).

PRZEWODNICTWO: Othmar KARAS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrał Michael Roth (urzędujący przewodniczący Rady).

Debata została zamknięta.

Przewodniczący poinformował, że z powodu tylko częściowej dyspozycyjności tłumaczy ustnych z Malty i Irlandii, wynikającej z ograniczeń w podróżowaniu, w godz. 20.00–22.30 dostępne będzie jedynie tłumaczenie pasywne z języków maltańskiego i irlandzkiego.


19. Praworządność i prawa podstawowe w Bułgarii (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Praworządność i prawa podstawowe w Bułgarii (2020/2793(RSP))

Michael Roth (urzędujący przewodniczący Rady), Věra Jourová (wiceprzewodnicząca Komisji) i Didier Reynders (członek Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Manfred Weber w imieniu grupy PPE, Juan Fernando López Aguilar w imieniu grupy S&D, Ramona Strugariu w imieniu grupy Renew i Daniel Freund w imieniu grupy Verts/ALE.

(Ciąg dalszy debaty: pkt 21 protokołu z dnia 5.10.2020)

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 20.06.)


20. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 20.16.


21. Praworządność i prawa podstawowe w Bułgarii (ciąg dalszy debaty)

Oświadczenia Rady i Komisji: Praworządność i prawa podstawowe w Bułgarii (2020/2793(RSP))

(Początek debaty: pkt 19 protokołu z dnia 5.10.2020)

Głos zabrali Angel Dzhambazki w imieniu grupy ECR, Clare Daly w imieniu grupy GUE/NGL, Andrey Kovatchev, Katarina Barley, Ilhan Kyuchyuk, Angel Dzhambazki w związku z poprzednim wystąpieniem (Przewodniczący przyjął do wiadomości jego uwagi), Gwendoline Delbos-Corfield, Roberta Metsola, Elena Yoncheva, François-Xavier Bellamy i Andrey Novakov.

Głos zabrali Věra Jourová (wiceprzewodnicząca Komisji), Didier Reynders (członek Komisji) i Michael Roth (urzędujący przewodniczący Rady).

Projekt rezolucji składanej zgodnie z art. 132 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Juan Fernando López Aguilar, w imieniu komisji LIBE, w sprawie praworządności i praw podstawowych w Bułgarii (2020/2793(RSP)) (B9-0309/2020).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 17 protokołu z dnia 7.10.2020 (poprawki); pkt 12 protokołu z dnia 8.10.2020 (głosowanie końcowe)


22. Przedstawienie przez Radę stanowiska w sprawie projektu budżetu ogólnego na rok budżetowy 2021 (debata)

Oświadczenie Rady: Przedstawienie przez Radę stanowiska w sprawie projektu budżetu ogólnego na rok budżetowy 2021 (2020/2697(RSP))

Bettina Hagedorn (urzędująca przewodnicząca Rady) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrał Johannes Hahn (członek Komisji).

PRZEWODNICTWO: Marcel KOLAJA
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali Pierre Larrouturou (sprawozdawca) i Olivier Chastel (sprawozdawca komisji opiniodawczej BUDG).

Głos zabrała Bettina Hagedorn.

Debata została zamknięta.

Przewodniczący przypomniał, że z powodu tylko częściowej dyspozycyjności tłumaczy ustnych z Malty i Irlandii, wynikającej z ograniczeń w podróżowaniu, w godz. 20.00–22.30 dostępne będzie jedynie tłumaczenie pasywne z języków maltańskiego i irlandzkiego.


23. Kobiety w procesie decyzyjnym w zarządach spółek, w tym stan prac nad dyrektywą w sprawie poprawy równowagi płci wśród dyrektorów niewykonawczych spółek, których akcje są notowane na giełdzie, i odnośnych środków (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Kobiety w procesie decyzyjnym w zarządach spółek, w tym stan prac nad dyrektywą w sprawie poprawy równowagi płci wśród dyrektorów niewykonawczych spółek, których akcje są notowane na giełdzie, i odnośnych środków (2020/2808(RSP))

Michael Roth (urzędujący przewodniczący Rady) i Helena Dalli (członkini Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali Angelika Niebler w imieniu grupy PPE, Evelyn Regner w imieniu grupy S&D, Samira Rafaela w imieniu grupy Renew, Christine Anderson w imieniu grupy ID, Ernest Urtasun w imieniu grupy Verts/ALE, Margarita de la Pisa Carrión w imieniu grupy ECR, Elena Kountoura w imieniu grupy GUE/NGL, Arba Kokalari, Lara Wolters, Monica Semedo, France Jamet, Heidi Hautala, Manon Aubry, Cindy Franssen, Maria Noichl, Rosa Estaràs Ferragut, Maria-Manuel Leitão-Marques, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Heléne Fritzon, Pernille Weiss i Marianne Vind.

Głos zabrali Helena Dalli i Michael Roth.

Debata została zamknięta.


24. Wzmocnienie gwarancji dla młodzieży (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000058/2020, które skierowali Lucia Ďuriš Nicholsonová, Cindy Franssen, Brando Benifei, Monica Semedo, Elena Lizzi, Kira Marie Peter-Hansen, Elżbieta Rafalska i Leila Chaibi, w imieniu komisji EMPL, do Rady: Wzmocnienie gwarancji dla młodzieży (B9-0018/2020)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000059/2020, które skierowali Lucia Ďuriš Nicholsonová, Cindy Franssen, Brando Benifei, Monica Semedo, Elena Lizzi, Kira Marie Peter-Hansen, Elżbieta Rafalska i Leila Chaibi, w imieniu komisji EMPL, do Komisji: Wzmocnienie gwarancji dla młodzieży (B9-0019/2020)

Lucia Ďuriš Nicholsonová rozwinęła pytania.

Michael Roth (urzędujący przewodniczący Rady) i Nicolas Schmit (członek Komisji) odpowiedzieli na pytania.

Projekt rezolucji składanej zgodnie z art. 136 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Lucia Ďuriš Nicholsonová, w imieniu komisji EMPL, w sprawie gwarancji dla młodzieży (2020/2764(RSP)) (B9-0310/2020).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10 protokołu z dnia 8.10.2020.


25. Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu w rozumieniu art. 194 Regulaminu figurują na stronach zarezerwowanych dla posłów na stronie internetowej Parlamentu.

W drodze wyjątku przyjmuje się wyjaśnienia o długości do 400 słów.


26. Korekty i zamiary głosowania

Korekty głosowania i zamiary głosowania są zawarte w dokumencie „Wyniki głosowań imiennych” załączonym do protokołu posiedzenia i dostępnym na stronie internetowej Parlamentu. Są one publikowane jedynie tytułem informacji i nie wpływają na wynik głosowania ogłoszony na posiedzeniu plenarnym.

Dokument ten jest regularnie aktualizowany przez maksymalnie dwa tygodnie po zakończeniu sesji miesięcznej.

Po upływie tego terminu lista korekt i zamiarów głosowania zostaje zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.


27. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 658.540/OJMA).


28. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 22.30.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Sekretarz generalny

Przewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Al-Sahlani Abir, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beigneux Aurélia, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Blaga Vasile, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botenga Marc, Boyer Gilles, Brglez Milan, Brudziński Joachim Stanisław, Brunet Sylvie, Buda Daniel, Burkhardt Delara, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Comín i Oliveres Antoni, Corrao Ignazio, Cseh Katalin, Dalli Miriam, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Man Filip, Demirel Özlem, Deutsch Tamás, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Evren Agnès, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Franssen Cindy, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Glavak Sunčana, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Gualmini Elisabetta, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Járóka Lívia, Jarubas Adam, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karlsbro Karin, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lange Bernd, de Lange Esther, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lizzi Elena, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Mavrides Costas, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Melbārde Dace, Mélin Joëlle, Metsola Roberta, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Modig Silvia, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Negrescu Victor, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Peter-Hansen Kira Marie, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pirbakas Maxette, de la Pisa Carrión Margarita, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Puigdemont i Casamajó Carles, Radev Emil, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szájer József, Tajani Antonio, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Terheş Cristian, Terras Riho, Tertsch Hermann, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Tomc Romana, Toom Yana, Tóth Edina, Tudorache Dragoş, Uhrík Milan, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verhofstadt Guy, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Vitanov Petar, Vollath Bettina, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vuolo Lucia, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Nieobecność usprawiedliwiona:

Beňová Monika, Rougé André

W związku z pandemią COVID-19 wprowadzono zdalny system głosowania (zob. Decyzja Prezydium z dnia 20 marca 2020 r. uzupełniająca decyzję z dnia 3 maja 2004 r. w sprawie zasad głosowania). Nazwiska posłów, którzy wzięli udział w głosowaniu, zapisano w dokumencie „Wyniki głosowania imiennego” załączonym do protokołu posiedzenia i dostępnym na stronie internetowej Parlamentu.

Ostatnia aktualizacja: 19 sierpnia 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności