Zoznam 
Zápisnica
XML 134kPDF 270kWORD 75k
Pondelok, 5. októbra 2020 - Brusel
1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Otvorenie rokovania
 3.Vyhlásenie Predsedníctva
 4.Schválenie zápisníc z predchádzajúcich rokovaní
 5.Zloženie Parlamentu
 6.Zloženie politických skupín
 7.Zloženie výborov a delegácií
 8.Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 71 rokovacieho poriadku)
 9.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 79 rokovacieho poriadku)
 10.Ďalší postup na základe uznesení Parlamentu
 11.Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ
 12.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)
 13.Predloženie dokumentov
 14.Program práce
 15.Zriadenie mechanizmu EÚ pre demokraciu, právny štát a základné práva (rozprava)
 16.Podmienenosť dodržiavaním zásad právneho štátu v rámci rokovaní o VFR 2021 – 2027 a Next Generation EU (rozprava)
 17.Hlasovanie
 18.Podmienenosť dodržiavaním zásad právneho štátu v rámci rokovaní o VFR 2021 – 2027 a Next Generation EU (pokračovanie rozpravy)
 19.Právny štát a základné práva v Bulharsku (rozprava)
 20.Pokračovanie rokovania
 21.Právny štát a základné práva v Bulharsku (pokračovanie rozpravy)
 22.Výklad Rady o jej pozícii k návrhu všeobecného rozpočtu – rozpočtový rok 2021 (rozprava)
 23.Účasť žien na rozhodovaní vo vrcholových orgánoch spoločností vrátane súčasného stavu smernice o zlepšení rodovej vyváženosti medzi nevýkonnými riadiacimi pracovníkmi spoločností kótovaných na burze a súvisiacich opatreniach (rozprava)
 24.Posilnenie záruky pre mladých ľudí (rozprava)
 25.Vysvetlenia hlasovania
 26.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 27.Program rokovania na nasledujúci deň
 28.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: David Maria SASSOLI
predseda

1. Pokračovanie prerušeného zasadania

Zasadanie prerušené vo štvrtok 17. septembra 2020 pokračuje.


2. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 17.00 h.


3. Vyhlásenie Predsedníctva

Predseda vystúpil s vyhlásením, v ktorom v mene Parlamentu vyslovil úprimnú sústrasť rodinám obetí ničivých záplav, ktoré v týchto dňoch postihli regióny na juhovýchode Francúzska a na severozápade Talianska. Vyjadril aj uznanie úsiliu pracovníkov záchrannej služby.


4. Schválenie zápisníc z predchádzajúcich rokovaní

Zápisnice z rokovaní 14. septembra 2020, 15. septembra 2020, 16. septembra 2020 a 17. septembra 2020 boli schválené.

Katalin Cseh informovala predsedníctvo, že sa zúčastnila rokovania dňa 15. septembra 2020, ale jej meno nebolo uvedené na prezenčnej listine.


5. Zloženie Parlamentu

Petra de Sutter bola vymenovaná za podpredsedníčku vlády a ministerku pre verejnú službu a verejné podniky ako členka belgickej vlády s účinnosťou od 1. októbra 2020.

Parlament to vzal na vedomie a v súlade s článkom 7 ods. 1 Aktu o všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu oznámil, že táto funkcia je nezlučiteľná s funkciou poslanca Európskeho parlamentu, a v súlade s článkom 4 ods. 1 a 4 rokovacieho poriadku potvrdil uvoľnenie jej mandátu s účinnosťou od 1. októbra 2020.


6. Zloženie politických skupín

Sylwia Spurek už nie je členkou skupiny S&D a stala sa členkou skupiny Verts/ALE s účinnosťou od 30. septembra 2020.


7. Zloženie výborov a delegácií

Predseda dostal od skupín S&D, Verts/ALE a ECR tieto rozhodnutia, ktorými sa mení zloženie výborov a delegácií:

LIBE: Łukasz Kohut

výbor FEMM: Sylwia Spurek, ktorou je nahradená Gwendoline Delbos-Corfield

Osobitný výbor pre zahraničné zasahovanie do všetkých demokratických procesov v Európskej únii vrátane dezinformácií: Dace Melbārde, ktorou je nahradený Ryszard Czarnecki

Delegácia pri Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ-Rusko: Sylwia Spurek

Tieto rozhodnutia nadobúdajú účinnosť dnešným dňom.


8. Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 71 rokovacieho poriadku)

Predseda oznámil v súlade s článkom 71 rokovacieho poriadku rozhodnutie výborov INTA, BUDG/ECON a EMPL začať medziinštitucionálne rokovania na základe týchto správ:

—   výbor INTA: návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 1215/2009, ktorým sa zavádzajú výnimočné obchodné opatrenia pre krajiny a územia zúčastňujúce sa na procese stabilizácie a pristúpenia k Európskej únii (COM(2020)0135 – C9-0099/2020 – 2020/0051(COD)). Spravodajca: Emmanuel Maurel (A9-0175/2020);

—   výbory BUDG/ECON: Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Nástroj technickej pomoci (COM(2020)0409 – C9-0148/2020 – 2020/0103(COD)). Spravodajcovia: Alexandra Geese, Othmar Karas a Dragoș Pîslaru (A9-0173/2020);

—   výbor EMPL: Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 223/2014, pokiaľ ide o zavedenie osobitných opatrení na riešenie krízy spôsobenej ochorením COVID-19 (COM(2020)0223 – C9-0151/2020 – 2020/0105(COD)). spravodajkyňa: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0174/2020).

Poslanci alebo politická skupina či politické skupiny, ktorí dosiahli aspoň strednú prahovú hodnotu, môžu v súlade s článkom 71 ods. 2 rokovacieho poriadku písomne požiadať do polnoci nadchádzajúceho dňa, utorok 6. októbra 2020, aby sa hlasovalo o rozhodnutiach začať rokovania.

Rokovania sa môžu začať kedykoľvek po uplynutí tejto lehoty, ak nebola podaná žiadosť o hlasovanie v Parlamente o rozhodnutí začať rokovania.


9. Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 79 rokovacieho poriadku)

Predseda oznámil, že spolu s predsedom Rady v stredu 7. októbra 2020 podpíše tieto akty prijaté v súlade s riadnym legislatívnym postupom:

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú opatrenia pre udržateľný trh železničnej dopravy vzhľadom na výskyt ochorenia COVID-19 (00030/2020/LEX - C9-0315/2020 - 2020/0127(COD));

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o európskych poskytovateľoch služieb kolektívneho financovania pre podnikanie a o zmene nariadenia (EÚ) 2017/1129 a smernice (EÚ) 2019/1937 (00037/2020/LEX - C9-0311/2020 - 2018/0048(COD));

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2014/65/EÚ o trhoch s finančnými nástrojmi (00036/2020/LEX - C9-0310/2020 - 2018/0047(COD)).


10. Ďalší postup na základe uznesení Parlamentu

Oznámenie Komisie o ďalšom postupe na základe uznesení prijatých Parlamentom na májovej schôdzi 2020 sa nachádza na internetovej stránke Parlamentu.


11. Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ

Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ (články 46 a 54 rokovacieho poriadku)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 1. októbra 2020)

LIBE

- Zriadenie mechanizmu EÚ pre demokraciu, právny štát a základné práva [2020/2072(INI)]

(stanovisko: JURI (článok 57 rokovacieho poriadku), AFCO)


12. Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)

Do programu boli zaradené tieto otázky na ústne zodpovedanie s rozpravou (článok 136 rokovacieho poriadku):

—    O-000058/2020, ktorú položili Lucia Ďuriš Nicholsonová, Cindy Franssen, Brando Benifei, Monica Semedo, Elena Lizzi, Kira Marie Peter-Hansen, Elżbieta Rafalska a Leila Chaibi, v mene výboru EMPL, pre Radu: Posilnenie záruky pre mladých ľudí (B9-0018/2020);

—    O-000059/2020, ktorú položili Lucia Ďuriš Nicholsonová, Cindy Franssen, Brando Benifei, Monica Semedo, Elena Lizzi, Kira Marie Peter-Hansen, Elżbieta Rafalska a Leila Chaibi, v mene výboru EMPL, pre Komisiu: Posilnenie záruky pre mladých ľudí (B9-0019/2020).


13. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) iných inštitúcií

– Zmenený návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje rámec na dosiahnutie klimatickej neutrality a mení nariadenie (EÚ) 2018/1999 (európsky klimatický predpis) (COM(2020)0563 – C9-0299/2020 – 2020/0036(COD))
V súlade s článkom 145 ods. 1 a článkom 146 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

stanovisko:

ECON, EMPL, ITRE, TRAN, REGI, AGRI

– Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2004/37/ES o ochrane pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénom alebo mutagénom pri práci (COM(2020)0571 – C9-0301/2020 – 2020/0262(COD))
V súlade s článkom 145 ods. 1 a článkom 146 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor:

EMPL

stanovisko:

ENVI, JURI

– Rozhodnutie Rady o uzavretí v mene Európskej únie a jej členských štátov Protokolu k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Tuniskou republikou na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii (12294/2018 – C9-0302/2020 – 2018/0310(NLE))

pridelené:

gestorský výbor:

AFET

stanovisko:

INTA

– Návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2021: pozícia Rady z 29. septembra 2020 (11072/1/2020 – C9-0314/2020 – 2020/1998(BUD))

pridelené:

gestorský výbor:

BUDG

stanovisko:

AFET, DEVE, INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

2) parlamentných výborov

2.1) správy:

– Správa o rodovej rovnosti v zahraničnej a bezpečnostnej politike EÚ (2019/2167(INI)) – výbor FEMM – Spravodajca: Ernest Urtasun (A9-0145/2020)

– ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje viacročný plán riadenia populácie tuniaka modroplutvého vo východnej časti Atlantického oceánu a v Stredozemnom mori a ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 1936/2001, (EÚ) 2017/2107 a (EÚ) 2019/833 a zrušuje nariadenie (EÚ) 2016/1627 (COM(2019)0619 – C9-0188/2019 – 2019/0272(COD)) – výbor PECH – Spravodajca: Giuseppe Ferrandino (A9-0149/2020)

– ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o mimoriadne dodatočné zdroje a vykonávacie opatrenia v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti na poskytovanie pomoci na podporu nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a na prípravu zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva (REACT-EU) (COM(2020)0451 – C9-0149/2020 – 2020/0101(COD)) – výbor REGI – Spravodajcovia: Andrey Novakov, Constanze Krehl (A9-0150/2020)

– Správa o európskej stratégii lesného hospodárstva – ďalší postup (2019/2157(INI)) – výbor AGRI – Spravodajca: Petri Sarvamaa (A9-0154/2020)

– Správa o ďalšom budovaní únie kapitálových trhov (ÚKT): zlepšenie prístupu k financovaniu na kapitálovom trhu, najmä pre MSP, a ďalšia podpora účasti retailových investorov (2020/2036(INI)) – výbor ECON – Spravodajkyňa: Isabel Benjumea Benjumea (A9-0155/2020)

– * Správa o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa Francúzsku povoľuje uplatňovať zníženú sadzbu určitých nepriamych daní z „tradičného“ rumu vyrobeného v departmánoch Guadeloupe, Francúzska Guyana, Martinik a Réunion (COM(2020)0332 – C9-0217/2020 – 2020/0150(CNS)) – výbor REGI – Spravodajca: Younous Omarjee (A9-0156/2020)

– * Správa o návrhu rozhodnutia Rady o dani AIEM uplatniteľnej na Kanárskych ostrovoch (COM(2020)0355 – C9-0280/2020 – 2020/0163(CNS)) – výbor REGI – Spravodajca: Younous Omarjee (A9-0157/2020)

– * Správa o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa mení rozhodnutie č. 940/2014/EÚ o systéme tzv. octroi de mer (námornej dane) vo francúzskych najvzdialenejších regiónoch, pokiaľ ide o obdobie jeho uplatňovania (COM(2020)0371 – C9-0281/2020 – 2020/0174(CNS)) – výbor REGI – Spravodajca: Younous Omarjee (A9-0159/2020)

– Správa o vykonávaní spoločnej obchodnej politiky – výročná správa za rok 2018 (2019/2197(INI)) – výbor INTA – Spravodajca: Jörgen Warborn (A9-0160/2020)

– Správa s odporúčaniami pre Komisiu, pokiaľ ide o digitálne financie: vznikajúce riziká kryptoaktív – výzvy regulácie a dohľadu v oblasti finančných služieb, inštitúcií a trhov (2020/2034(INL)) – výbor ECON – Spravodajca: Ondřej Kovařík (A9-0161/2020)

– ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje rámec na dosiahnutie klimatickej neutrality a mení nariadenie (EÚ) 2018/1999 (európsky právny predpis v oblasti klímy) (COM(2020)0080 – C9-0077/2020 – 2020/0036(COD)) – výbor ENVI – Spravodajkyňa: Jytte Guteland (A9-0162/2020)

– Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 7/2020 na rozpočtový rok 2020 – aktualizácia príjmov (vlastné zdroje) (10430/2020 – C9-0283/2020 – 2020/1999(BUD)) – výbor BUDG – Spravodajkyňa: Monika Hohlmeier (A9-0163/2020)

– ***I Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení rozhodnutie Rady 2003/17/ES, pokiaľ ide o rovnocennosť inšpekcií v teréne uskutočňovaných na Ukrajine na množiteľskom poraste pre produkciu osiva a o rovnocennosť osiva obilnín vyprodukovaného na Ukrajine (COM(2020)0137 – C9-0100/2020 – 2020/0053(COD)) – výbor AGRI – Spravodajkyňa: Veronika Vrecionová (A9-0164/2020)

– Správa k zriadeniu mechanizmu EÚ pre demokraciu, právny štát a základné práva (2020/2072(INI)) – výbor LIBE – Spravodajca: Michal Šimečka (A9-0170/2020)

– ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 514/2014, pokiaľ ide o postup zrušenia viazanosti (COM(2020)0309 – C9-0202/2020 – 2020/0140(COD)) – výbor LIBE – Spravodajca: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0171/2020)

2.2) odporúčania do druhého čítania

– ***II Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2014/65/EÚ o trhoch s finančnými nástrojmi (06799/1/2020 – C9-0291/2020 – 2018/0047(COD)) – výbor ECON – Spravodajkyňa: Caroline Nagtegaal (A9-0169/2020)

– ***II Odporúčanie do druhého čítania o pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskych poskytovateľoch služieb kolektívneho financovania pre podnikanie a o zmene nariadenia (EÚ) 2017/1129 a smernice (EÚ) 2019/1937 (06800/1/2020 – C9-0292/2020 – 2018/0048(COD)) – výbor ECON – Spravodajca: Eugen Jurzyca (A9-0168/2020).


14. Program práce

Bol rozdaný konečný návrh programu prvej októbrovej plenárnej schôdze 2020 (PE 658.540/PDOJ), ku ktorému boli navrhnuté tieto zmeny (článok 158 rokovacieho poriadku):

Predseda oznámil, že mu boli doručené tri žiadosti o uplatnenie naliehavého postupu (článok 163 rokovacieho poriadku) na prijatie týchto spisov počas tejto plenárnej schôdze:

—   Uplatňovanie pravidiel v oblasti bezpečnosti a interoperability železníc v rámci tunela pod Lamanšským prielivom [COM(2020)0623 - C9-0212/2020 - 2020/0161(COD)] - výbor TRAN (bod 78 konečného návrhu programu schôdze);

—   Rozhodnutie, ktorým sa Francúzsko splnomocňuje uzavrieť medzinárodnú dohodu týkajúcu sa tunela pod Lamanšským prielivom [COM(2020)0622 - C9-0211/2020 - 2020/0160(COD)] - výbor TRAN (bod 79 konečného návrhu programu schôdze);

—   Ekologická výroba: dátum začatia uplatňovania a určité ďalšie dátumy [COM(2020)0483 - C9-0286/2020 - 2020/0231(COD)] - výbor AGRI (bod 80 konečného návrhu programu schôdze).

Predseda takisto oznámil, že o týchto žiadostiach sa bude hlasovať v tento deň.

Predseda okrem toho oznámil, že nebol predložený žiadny návrh na zamietnutie ani žiadny pozmeňujúci návrh podľa článkov 67 a 68 rokovacieho poriadku v súvislosti s pozíciami Rady v prvom čítaní:

—   Európski poskytovatelia služieb kolektívneho financovania (ECSP) pre podnikanie (bod 42 konečného návrhu programu schôdze);

—   Trhy s finančnými nástrojmi (bod 43 konečného návrhu programu schôdze).

Navrhnuté akty sa preto považujú za prijaté (P9_TA(2020)0243 a P9_TA(2020)0242).

Predseda napokon oznámil, že hlasovania budú prebiehať v niekoľkých kolách v závislosti od počtu pozmeňujúcich návrhov a počtu žiadostí o hlasovanie po častiach a oddelené hlasovanie. Informácie o rozvhrnutí týchto kôl hlasovaní sú k dispozícii na internetovej stránke Parlamentu v rubrike Informácie a prioritné dokumenty.

Po konzultácii s politickými skupinami predseda navrhol túto zmenu konečného návrhu programu schôdze:

Streda

Názov rozpravy na tému Obnovenie nepriateľských akcií medzi Arménskom a Azerbajdžanom v súvislosti s enklávou Náhorný Karabach (bod 91 konečného návrhu programu schôdze) sa zmení takto: Obnovenie nepriateľských akcií medzi Arménskom a Azerbajdžanom v súvislosti s konfliktom v Náhornom Karabachu.

Parlament vyjadril súhlas s týmto návrhom.

Týmto bol stanovený program práce.

Vystúpili títo poslanci: Sylvia Limmer a Robert Roos (Predseda poskytol spresnenia).


15. Zriadenie mechanizmu EÚ pre demokraciu, právny štát a základné práva (rozprava)

Správa o zriadení mechanizmu EÚ pre demokraciu, právny štát a základné práva [2020/2072(INI)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Michal Šimečka (A9-0170/2020)

Michal Šimečka uviedol správu.

V rozprave vystúpil Tiemo Wölken (spravodajca výboru požiadaného o stanovisko JURI).

Vystúpili: Věra Jourová (podpredsedníčka Komisie) a Didier Reynders (člen Komisie).

PREDSEDNÍCTVO: Klára DOBREV
podpredsedníčka

V rozprave vystúpil Domènec Ruiz Devesa (zástupca spravodajcu výboru požiadaného o stanovisko AFCO).

PREDSEDNÍCTVO: Dita CHARANZOVÁ
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Vladimír Bilčík v mene skupiny PPE, Katarina Barley v mene skupiny S&D, Sophia in 't Veld v mene skupiny Renew, Nicolaus Fest v mene skupiny ID, Sergey Lagodinsky v mene skupiny Verts/ALE, Beata Kempa v mene skupiny ECR, Nikolaj Villumsen v mene skupiny GUE/NGL, Laura Ferrara – nezaradená poslankyňa, Esteban González Pons, Juan Fernando López Aguilar, Maite Pagazaurtundúa, Gilles Lebreton, Sylwia Spurek, Patryk Jaki, Milan Uhrík, Paulo Rangel, Evin Incir, Anna Júlia Donáth, Filip De Man, Assita Kanko, Dorien Rookmaker, Kris Peeters, Klára Dobrev, Ioannis Lagos a Emil Radev.

Vystúpili: Věra Jourová, Didier Reynders a Michal Šimečka.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5 zápisnice zo dňa 6.10.2020 (pozmeňujúce návrhy); bod 6 zápisnice zo dňa 7.10.2020 (záverečné hlasovanie).


16. Podmienenosť dodržiavaním zásad právneho štátu v rámci rokovaní o VFR 2021 – 2027 a Next Generation EU (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Podmienenosť dodržiavaním zásad právneho štátu v rámci rokovaní o VFR 2021 – 2027 a Next Generation EU (2020/2797(RSP))

Michael Roth (úradujúci predseda Rady) vystúpil s vyhlásením.

PREDSEDNÍCTVO: Nicola BEER
podpredsedníčka

Didier Reynders (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Petri Sarvamaa v mene skupiny PPE, Iratxe García Pérez v mene skupiny S&D, Moritz Körner v mene skupiny Renew, Jérôme Rivière v mene skupiny ID, Daniel Freund v mene skupiny Verts/ALE, Bogdan Rzońca v mene skupiny ECR, Silvia Modig v mene skupiny GUE/NGL, Clara Ponsatí Obiols – nezaradená poslankyňa, Siegfried Mureşan, Eider Gardiazabal Rubial, Valérie Hayer, Peter Kofod, Alexandra Geese, Zbigniew Kuźmiuk, Sira Rego, Dorien Rookmaker, José Manuel Fernandes, Margarida Marques, Sophia in 't Veld, Vincenzo Sofo, Terry Reintke, Cristian Terheş a Markus Pieper.

(pokračovanie rozpravy: bod 18 zápisnice zo dňa 5.10.2020)


17. Hlasovanie

Parlament hlasuje o týchto žiadostiach o použití naliehavého postupu (článok 163 rokovacieho poriadku):

—   Uplatňovanie pravidiel v oblasti bezpečnosti a interoperability železníc v rámci pevného spojenia cez Lamanšský prieliv ***I
[COM(2020)0623 – C9-0212/2020 – 2020/0161(COD)] – výbor TRAN;

—   Rozhodnutie, ktorým sa Francúzsko splnomocňuje dohodu týkajúcu sa pevného spojenia cez Lamanšský prieliv ***I
[COM(2020)0622 – C9-0211/2020 – 2020/0160(COD)] výbor TRAN;

—   Ekologická výroba: dátum začatia uplatňovania a určité ďalšie dátumy***I
[COM(2020)0483 – C9-0286/2020 – 2020/0231(COD)] – výbor AGRI.

Parlament hlasuje v jedinom hlasovaní o:

—   Zmena nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 514/2014, pokiaľ ide o postup zrušenia viazanosti ***I
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 514/2014, pokiaľ ide o postup zrušenia viazanosti [COM(2020)0309 - C9-0202/2020 - 2020/0140(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0171/2020);

—   Guadeloupe, Francúzska Guyana, Martinik a Réunion: nepriame dane z „tradičného“ rumu *
Správa o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa Francúzsku povoľuje uplatňovať zníženú sadzbu určitých nepriamych daní z „tradičného“ rumu vyrobeného v departmánoch Guadeloupe, Francúzska Guyana, Martinik a Réunion [COM(2020)0332 - C9-0217/2020- 2020/0150(CNS)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajca: Younous Omarjee (A9-0156/2020);

—   Daň AIEM na Kanárskych ostrovoch *
Správa o návrhu rozhodnutia Rady o dani AIEM uplatniteľnej na Kanárskych ostrovoch [COM(2020)0355 - C9-0280/2020 - 2020/0163(CNS)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajca: Younous Omarjee (A9-0157/2020);

—   Predĺženie systému tzv. octroi de mer (námornej dane) vo francúzskych najvzdialenejších regiónoch *
Správa o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa mení rozhodnutie č. 940/2014/EÚ o systéme tzv. octroi de mer (námornej dane) vo francúzskych najvzdialenejších regiónoch, pokiaľ ide o obdobie jeho uplatňovania [COM(2020)0371 - C9-0281/2020 - 2020/0174(CNS)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajca: Younous Omarjee (A9-0159/2020);

—   Návrh opravného rozpočtu č. 7/2020: Aktualizácia príjmov (vlastné zdroje)
Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 7/2020 na rozpočtový rok 2020 – aktualizácia príjmov (vlastné zdroje) [10430/2020 - C9-0283/2020 - 2020/1999(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajkyňa: Monika Hohlmeier (A9-0163/2020).

Hlasovať je možné do 20.30 h.

Hlasovanie sa začalo.

Výsledky hlasovania budú oznámené zajtra utorok 6. októbra 2020 o 09.00.


18. Podmienenosť dodržiavaním zásad právneho štátu v rámci rokovaní o VFR 2021 – 2027 a Next Generation EU (pokračovanie rozpravy)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Podmienenosť dodržiavaním zásad právneho štátu v rámci rokovaní o VFR 2021 – 2027 a Next Generation EU (2020/2797(RSP))

(začiatok rozpravy: bod 16 zápisnice zo dňa 5.10.2020)

Vystúpili títo poslanci: Birgit Sippel, Sandro Gozi, Teuvo Hakkarainen, Gwendoline Delbos-Corfield, Jadwiga Wiśniewska, Tamás Deutsch, Brando Benifei, Katalin Cseh, Tineke Strik, Jörgen Warborn a Dragoş Tudorache.

V rozprave vystúpil Johannes Hahn (člen Komisie).

PREDSEDNÍCTVO: Othmar KARAS
podpredseda

V rozprave vystúpil Michael Roth (úradujúci predseda Rady).

Rozprava sa skončila.

Predseda oznámil, že vzhľadom na čiastočnú disponibilitu maltských a írskych tlmočníkov v dôsledku cestovných obmedzení bude v čase od 20.00 do 22.30 h možné len pasívne tlmočenie z maltského a írskeho jazyka do iných jazykov.


19. Právny štát a základné práva v Bulharsku (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Právny štát a základné práva v Bulharsku (2020/2793(RSP))

Michael Roth (úradujúci predseda Rady), Věra Jourová (podpredsedníčka Komisie) a Didier Reynders (člen Komisie) vystúpili s vyhláseniami.

Vystúpili títo poslanci: Manfred Weber v mene skupiny PPE, Juan Fernando López Aguilar v mene skupiny S&D, Ramona Strugariu v mene skupiny Renew a Daniel Freund v mene skupiny Verts/ALE.

(pokračovanie rozpravy: bod 21 zápisnice zo dňa 5.10.2020)

(Rokovanie bolo prerušené o 20.06 h.)


20. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 20.16 h.


21. Právny štát a základné práva v Bulharsku (pokračovanie rozpravy)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Právny štát a základné práva v Bulharsku (2020/2793(RSP))

(začiatok rozpravy: bod 19 zápisnice zo dňa 5.10.2020)

Vystúpili títo poslanci: Angel Dzhambazki v mene skupiny ECR, Clare Daly v mene skupiny GUE/NGL, Andrey Kovatchev, Katarina Barley a Ilhan Kyuchyuk, Angel Dzhambazki v nadväznosti na vystúpenie predchádzajúceho rečníka (predseda to vzal na vedomie), Gwendoline Delbos-Corfield, Roberta Metsola, Elena Yoncheva, François-Xavier Bellamy a Andrey Novakov.

Vystúpili: Věra Jourová (podpredsedníčka Komisie), Didier Reynders (člen Komisie) a Michael Roth (úradujúci predseda Rady).

Návrh uznesenia predložený na základe článku 132 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Juan Fernando López Aguilar, v mene výboru LIBE, o právnom štáte a základných právach v Bulharsku (2020/2793(RSP)) (B9-0309/2020).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 17 zápisnice zo dňa 7.10.2020 (pozmeňujúce návrhy); bod 12 zápisnice zo dňa 8.10.2020 (záverečné hlasovanie).


22. Výklad Rady o jej pozícii k návrhu všeobecného rozpočtu – rozpočtový rok 2021 (rozprava)

Vyhlásenie Rady: Výklad Rady o jej pozícii k návrhu všeobecného rozpočtu – rozpočtový rok 2021 (2020/2697(RSP))

Bettina Hagedorn (úradujúca predsedníčka Rady) vystúpila s vyhlásením.

V rozprave vystúpil Johannes Hahn (člen Komisie).

PREDSEDNÍCTVO: Marcel KOLAJA
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Pierre Larrouturou (spravodajca) a Olivier Chastel (spravodajca výboru požiadaného o stanovisko BUDG).

V rozprave vystúpila Bettina Hagedorn.

Rozprava sa skončila.

Predseda pripomenul, že vzhľadom na čiastočnú disponibilitu maltských a írskych tlmočníkov v dôsledku cestovných obmedzení bude v čase od 20.00 do 22.30 h možné len pasívne tlmočenie maltského a írskeho jazyka do iných jazykov.


23. Účasť žien na rozhodovaní vo vrcholových orgánoch spoločností vrátane súčasného stavu smernice o zlepšení rodovej vyváženosti medzi nevýkonnými riadiacimi pracovníkmi spoločností kótovaných na burze a súvisiacich opatreniach (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Účasť žien na rozhodovaní vo vrcholových orgánoch spoločností vrátane súčasného stavu smernice o zlepšení rodovej vyváženosti medzi nevýkonnými riadiacimi pracovníkmi spoločností kótovaných na burze a súvisiacich opatreniach (2020/2808(RSP))

Michael Roth (úradujúci predseda Rady) a Helena Dalli (členka Komisie) vystúpili s vyhláseniami.

Vystúpili títo poslanci: Angelika Niebler v mene skupiny PPE, Evelyn Regner v mene skupiny S&D, Samira Rafaela v mene skupiny Renew, Christine Anderson v mene skupiny ID, Ernest Urtasun v mene skupiny Verts/ALE, Margarita de la Pisa Carrión v mene skupiny ECR, Elena Kountoura v mene skupiny GUE/NGL, Arba Kokalari, Lara Wolters, Monica Semedo, France Jamet, Heidi Hautala, Manon Aubry, Cindy Franssen, Maria Noichl, Rosa Estaràs Ferragut, Maria-Manuel Leitão-Marques, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Heléne Fritzon, Pernille Weiss a Marianne Vind.

Vystúpili: Helena Dalli a Michael Roth.

Rozprava sa skončila.


24. Posilnenie záruky pre mladých ľudí (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie O-000058/2020, ktorú položili Ďuriš Nicholsonová, Cindy Franssen, Brando Benifei, Monica Semedo, Elena Lizzi, Kira Marie Peter-Hansen, Elżbieta Rafalska a Leila Chaibi, v mene výboru EMPL, pre Radu: Posilnenie záruky pre mladých ľudí (B9-0018/2020).

Otázka na ústne zodpovedanie O-000059/2020, ktorú položili Lucia Ďuriš Nicholsonová, Cindy Franssen, Brando Benifei, Monica Semedo, Elena Lizzi, Kira Marie Peter-Hansen, Elżbieta Rafalska a Leila Chaibi, v mene výboru EMPL, pre Komisiu: Posilnenie záruky pre mladých ľudí (B9-0019/2020).

Lucia Ďuriš Nicholsonová rozvinula otázky.

Michael Roth (úradujúci predseda Rady) a Nicolas Schmit (člen Komisie) odpovedali na otázky.

Návrh uznesenia predložený na základe článku 136 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Lucia Ďuriš Nicholsonová, v mene výboru EMPL, o záruke pre mladých ľudí (2020/2764(RSP)) (B9-0310/2020).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10 zápisnice zo dňa 8.10.2020.


25. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenie hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania v zmysle článku 194 rokovacieho poriadku sa nachádzajú na stránkach vyhradených pre poslancov na webovom sídle Parlamentu.

Výnimočne bude možné podať vysvetlenia hlasovania obsahujúce najviac 400 slov.


26. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery pri hlasovaní sú uvedené v dokumente „Výsledky hlasovania podľa mien“, ktorý je prílohou k zápisnici z rokovania a je k dispozícii na webovom sídle Parlamentu. Uvádzajú sa len na informačné účely a nemajú vplyv na výsledok hlasovania oznámený v pléne.

Tento dokument sa pravidelne aktualizuje najviac počas dvoch týždňov po schôdzi.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov pri hlasovaní uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


27. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument „Program rokovania“ PE 658.540/OJMA).


28. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 22.30 h.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

generálny tajomník

predseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Al-Sahlani Abir, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beigneux Aurélia, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Blaga Vasile, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botenga Marc, Boyer Gilles, Brglez Milan, Brudziński Joachim Stanisław, Brunet Sylvie, Buda Daniel, Burkhardt Delara, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Comín i Oliveres Antoni, Corrao Ignazio, Cseh Katalin, Dalli Miriam, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Man Filip, Demirel Özlem, Deutsch Tamás, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Evren Agnès, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Franssen Cindy, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Glavak Sunčana, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Gualmini Elisabetta, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Járóka Lívia, Jarubas Adam, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karlsbro Karin, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lange Bernd, de Lange Esther, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lizzi Elena, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Mavrides Costas, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Melbārde Dace, Mélin Joëlle, Metsola Roberta, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Modig Silvia, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Negrescu Victor, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Peter-Hansen Kira Marie, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pirbakas Maxette, de la Pisa Carrión Margarita, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Puigdemont i Casamajó Carles, Radev Emil, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szájer József, Tajani Antonio, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Terheş Cristian, Terras Riho, Tertsch Hermann, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Tomc Romana, Toom Yana, Tóth Edina, Tudorache Dragoş, Uhrík Milan, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verhofstadt Guy, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Vitanov Petar, Vollath Bettina, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vuolo Lucia, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Ospravedlnení:

Beňová Monika, Rougé André

Z dôvodov súvisiacich s pandémiou Covid-19 sa zaviedol systém hlasovania na diaľku (pozri rozhodnutie Predsedníctva z 20. marca 2020, ktorým sa dopĺňa jeho rozhodnutie z 3. mája 2004 o pokynoch k hlasovaniu). Mená poslancov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní, sú uvedené v dokumente „Výsledky hlasovaní podľa mien“, ktorý je pripojený k zápisnici z rokovania a dostupný na webovom sídle Parlamentu.

Posledná úprava: 19. augusta 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia