Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2020/0150(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0156/2020

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 06/10/2020 - 2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2020)0245

Συνοπτικά πρακτικά
XML 18k
Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2020 - Βρυξέλλες

2. Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας
CRE

Η Πρόεδρος προβαίνει σε ανάγνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας επί του αιτήματος για εφαρμογή της διαδικασίας κατεπείγοντος:

Εφαρμογή των κανόνων ασφάλειας και διαλειτουργικότητας των σιδηροδρόμων στη σήραγγα της Μάγχης ***I
[COM(2020)0623 - C9-0212/2020 - 2020/0161(COD)] - επιτροπή TRAN

Με ΟΚ (685 υπέρ, 1 κατά, 3 αποχές), το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.

Το κατεπείγον εγκρίνεται.

Απόφαση με την οποία εξουσιοδοτείται η Γαλλία να συνάψει διεθνή συμφωνία σχετικά με τη σήραγγα της Μάγχης ***I
[COM(2020)0622 - C9-0211/2020 - 2020/0160(COD)] - επιτροπή TRAN

Με ΟΚ (684 υπέρ, 2 κατά, 3 αποχές), το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.

Το κατεπείγον εγκρίνεται.

Βιολογική παραγωγή: ημερομηνία εφαρμογής του και ορισμένες άλλες ημερομηνίες***I
[COM(2020)0483 - C9-0286/2020 - 2020/0231(COD)] - επιτροπή AGRI

Με ΟΚ (670 υπέρ, 14 κατά, 5 αποχές), το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.

Το κατεπείγον εγκρίνεται.

Η Πρόεδρος προβαίνει σε ανάγνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας:

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη διαδικασία αποδέσμευσης ***I
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη διαδικασία αποδέσμευσης [COM(2020)0309 - C9-0202/2020 - 2020/0140(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0171/2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P9_TA(2020)0244)
(Ανάλυση της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα των ψηφοφοριών» της 5ης, 6ης, 7ης και 8ης Οκτωβρίου 2020, σημείο 3)

Κατόπιν τούτου περατώνεται η πρώτη ανάγνωση.

Γουαδελούπη, Γαλλική Γουιάνα, Μαρτινίκα και Ρεϊνιόν: Έμμεσοι φόροι στο «παραδοσιακό» ρούμι *
Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου με την οποία επιτρέπεται στη Γαλλία να εφαρμόσει μειωμένο συντελεστή για ορισμένους έμμεσους φόρους στο «παραδοσιακό» ρούμι που παράγεται στη Γουαδελούπη, τη Γαλλική Γουιάνα, τη Μαρτινίκα και τη Ρεϊνιόν [COM(2020)0332 - C9-0217/2020- 2020/0150(CNS)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγητής: Younous Omarjee (A9-0156/2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P9_TA(2020)0245)
(Ανάλυση της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα των ψηφοφοριών» της 5ης, 6ης, 7ης και 8ης Οκτωβρίου 2020, σημείο 4)

Φόρος AIEM που εφαρμόζεται στις Καναρίους Νήσους *
Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου όσον αφορά τον φόρο ΑΙΕΜ που εφαρμόζεται στις Καναρίους Νήσους [COM(2020)0355 - C9-0280/2020 - 2020/0163(CNS)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγητής: Younous Omarjee (A9-0157/2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P9_TA(2020)0246)
(Ανάλυση της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα των ψηφοφοριών» της 5ης, 6ης, 7ης και 8ης Οκτωβρίου 2020, σημείο 5)

Παράταση της εισφοράς θαλάσσης στις γαλλικές εξόχως απόκεντρες περιοχές *
Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 940/2014/ΕΕ σχετικά με το καθεστώς που διέπει την εισφορά θαλάσσης στις γαλλικές εξόχως απόκεντρες περιοχές όσον αφορά τη διάρκεια ισχύος της [COM(2020)0371 - C9-0281/2020 - 2020/0174(CNS)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγητής: Younous Omarjee (A9-0159/2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P9_TA(2020)0247)
(Ανάλυση της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα των ψηφοφοριών» της 5ης, 6ης, 7ης και 8ης Οκτωβρίου 2020, σημείο 6)

Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 7 στον Γενικό Προϋπολογισμό του 2020 - Επικαιροποίηση των εσόδων (ίδιοι πόροι)
Έκθεση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 7/2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020 – Επικαιροποίηση των εσόδων (ίδιοι πόροι) [10430/2020 - C9-0283/2020 - 2020/1999(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγήτρια: Monika Hohlmeier (A9-0163/2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P9_TA(2020)0248)
(Ανάλυση της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα των ψηφοφοριών» της 5ης, 6ης, 7ης και 8ης Οκτωβρίου 2020, σημείο 7)

Παρεμβαίνει ο Jörgen Warborn (εισηγητής) για να προβεί σε δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 159 παράγραφος 4 του Κανονισμού πριν από την ψηφοφορία επί της έκθεσής του: Εφαρμογή της κοινής εμπορικής πολιτικής - ετήσια έκθεση 2018 (A9-0160/2020) (Βλέπε σημείο 5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.10.2020).

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 9.05.)

Τελευταία ενημέρωση: 19 Αυγούστου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου