Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2020/0036(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0162/2020

Внесени текстове :

A9-0162/2020

Разисквания :

PV 06/10/2020 - 11
CRE 06/10/2020 - 11
PV 24/06/2021 - 2
PV 24/06/2021 - 4
CRE 24/06/2021 - 2
CRE 24/06/2021 - 4

Гласувания :

PV 07/10/2020 - 2
PV 07/10/2020 - 11
PV 08/10/2020 - 2
PV 24/06/2021 - 11

Приети текстове :

P9_TA(2020)0253
P9_TA(2021)0309

Протокол
XML 9k
Вторник, 6 октомври 2020 г. - Брюксел

11. Европейски законодателен акт за климата ***I (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на рамката за постигане на неутралност по отношение на климата и за изменение на Регламент (ЕС) 2018/1999 (Европейски законодателен акт за климата) [COM(2020)0080 – C9-0077/2020 – 2020/0036(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Jytte Guteland (A9-0162/2020)

Jytte Guteland представи доклада.

Изказа се Zdzisław Krasnodębski (докладчик по становището на комисията ITRE).

Изказа се Frans Timmermans (изпълнителен заместник-председател на Комисията).

Изказаха се Tilly Metz (докладчик по становището на комисията TRAN), Caroline Roose (докладчик по становището на комисията REGI), Asger Christensen (докладчик по становището на комисията AGRI), Peter Liese, от името на групата PPE, Nicolás González Casares, от името на групата S&D, Pascal Canfin, от името на групата Renew, Sylvia Limmer, от името на групата ID, Michael Bloss, от името на групата Verts/ALE, Anna Zalewska, от името на групата ECR, Silvia Modig, от името на групата GUE/NGL, Eleonora Evi, независим член на ЕП, Adam Jarubas, Alessandra Moretti, María Soraya Rodríguez Ramos, Silvia Sardone, Marie Toussaint, Grzegorz Tobiszowski, Cornelia Ernst, Antoni Comín i Oliveres, Dolors Montserrat и Miriam Dalli.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Dita CHARANZOVÁ
Заместник-председател

Изказаха се Frédérique Ries, Catherine Griset, Bas Eickhout, Robert Roos, Manuel Bompard, Edina Tóth и Delara Burkhardt.

Председателят съобщи, че с оглед на частичната наличност на устни преводачи от ирландски език поради ограниченията във връзка с пътуванията, в периода между 16,15 и 17,15 ч. ще бъде осигурен само пасивен превод от ирландски език на други езици.

Изказаха се Claudia Gamon, Laura Huhtasaari, Pär Holmgren, Hermann Tertsch, Mick Wallace, Markus Pieper, Mohammed Chahim, Karin Karlsbro, Roman Haider, Grace O'Sullivan, Izabela-Helena Kloc, Agnès Evren, Christel Schaldemose, Ulrike Müller, Gianantonio Da Re, Jutta Paulus, Johan Van Overtveldt, Alexander Bernhuber, Simona Bonafè, Barry Andrews, Jordan Bardella, Thomas Waitz, Jessica Polfjärd, Javi López, Ondřej Knotek, Franc Bogovič, Sándor Rónai, Valter Flego, Maria Spyraki, Krzysztof Hetman и Pernille Weiss.

Изказаха се Frans Timmermans и Jytte Guteland.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 13 от протокола от 6.10.2020 г (изменения); точка 17 от протокола от 7.10.2020 г (окончателно гласуване).

(Заседанието е прекъснато в 17.08 ч.)

Последно осъвременяване: 19 август 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност