Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2020/0036(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0162/2020

Ingivna texter :

A9-0162/2020

Debatter :

PV 06/10/2020 - 11
CRE 06/10/2020 - 11
PV 24/06/2021 - 2
PV 24/06/2021 - 4
CRE 24/06/2021 - 2
CRE 24/06/2021 - 4

Omröstningar :

PV 07/10/2020 - 2
PV 07/10/2020 - 11
PV 08/10/2020 - 2
PV 24/06/2021 - 11

Antagna texter :

P9_TA(2020)0253
P9_TA(2021)0309

Protokoll
XML 8k
Tisdagen den 6 oktober 2020 - Bryssel

11. Europeisk klimatlag ***I (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en ram för att uppnå klimatneutralitet och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1999 (Europeisk klimatlag) [COM(2020)0080 – C9-0077/2020 – 2020/0036(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Jytte Guteland (A9-0162/2020)

Jytte Guteland redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Zdzisław Krasnodębski (föredragande av yttrande från utskottet ITRE).

Talare: Frans Timmermans (verkställande vice ordförande för kommissionen).

Talare: Tilly Metz (föredragande av yttrande från utskottet TRAN), Caroline Roose (föredragande av yttrande från utskottet REGI), Asger Christensen (föredragande av yttrande från utskottet AGRI), Peter Liese för PPE-gruppen, Nicolás González Casares för S&D-gruppen, Pascal Canfin för Renew-gruppen, Sylvia Limmer för ID-gruppen, Michael Bloss för Verts/ALE-gruppen, Anna Zalewska för ECR-gruppen, Silvia Modig för GUE/NGL-gruppen, Eleonora Evi, grupplös, Adam Jarubas, Alessandra Moretti, María Soraya Rodríguez Ramos, Silvia Sardone, Marie Toussaint, Grzegorz Tobiszowski, Cornelia Ernst, Antoni Comín i Oliveres, Dolors Montserrat och Miriam Dalli.

ORDFÖRANDESKAP: Dita CHARANZOVÁ
Vice talman

Talare: Frédérique Ries, Catherine Griset, Bas Eickhout, Robert Roos, Manuel Bompard, Edina Tóth och Delara Burkhardt.

Talmannen meddelade att det på grund av reserestriktioner inte fanns tillräckligt med tolkar från Irland. Därför skulle enbart passiv tolkning från iriska till övriga språk göras mellan 16.15 och 17.15.

Talare: Claudia Gamon, Laura Huhtasaari, Pär Holmgren, Hermann Tertsch, Mick Wallace, Markus Pieper, Mohammed Chahim, Karin Karlsbro, Roman Haider, Grace O'Sullivan, Izabela-Helena Kloc, Agnès Evren, Christel Schaldemose, Ulrike Müller, Gianantonio Da Re, Jutta Paulus, Johan Van Overtveldt, Alexander Bernhuber, Simona Bonafè, Barry Andrews, Jordan Bardella, Thomas Waitz, Jessica Polfjärd, Javi López, Ondřej Knotek, Franc Bogovič, Sándor Rónai, Valter Flego, Maria Spyraki, Krzysztof Hetman och Pernille Weiss.

Talare: Frans Timmermans och Jytte Guteland.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 13 i protokollet av den 6.10.2020 (ändringsförslag); punkt 17 i protokollet av den 7.10.2020 (slutomröstning).

(Sammanträdet avbröts kl. 17.08.)

Senaste uppdatering: 19 augusti 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy