Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 5k
Вторник, 6 октомври 2020 г. - Брюксел

13. Второ гласуване
Пълни стенографски протоколи

Парламентът пристъпва към гласуване на измененията по:

—   Европейски законодателен акт за климата ***I
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на рамката за постигане на неутралност по отношение на климата и за изменение на Регламент (ЕС) 2018/1999 (Европейски законодателен акт за климата) [COM(2020)0080 – C9-0077/2020 – 2020/0036(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Jytte Guteland (A9-0162/2020);

—   Еквивалентност на извършените полски инспекции на посеви за производство на семена от зърнени култури и еквивалентност на семената от зърнени култури, произведени в Украйна ***I
Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение 2003/17/ЕО на Съвета по отношение на еквивалентността на извършените в Украйна полски инспекции на посеви за производство на семена от зърнени култури и по отношение на еквивалентността на семената от зърнени култури, произведени в Украйна [COM(2020)0137 - C9-0100/2020 - 2020/0053(COD)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Veronika Vrecionová (A9-0164/2020);

—   Европейската стратегия за горите - перспективи
Доклад относно Европейската стратегия за горите - перспективи [2019/2157(INI)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Petri Sarvamaa (A9-0154/2020).

Гласуването ще продължи до 19 ч.

Пристъпи се към гласуване.

Резултатите от гласуването ще бъдат обявени утре, сряда, 7 октомври 2020 г. в 9.00 ч.

Последно осъвременяване: 19 август 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност