Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 4k
Utorok, 6. októbra 2020 - Brusel

13. Druhé hlasovanie
Doslovný zápis

Parlament hlasuje o pozmeňujúcich návrhoch:

—   Európsky právny predpis v oblasti klímy ***I
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje rámec na dosiahnutie klimatickej neutrality a mení nariadenie (EÚ) 2018/1999 (európsky právny predpis v oblasti klímy) [COM(2020)0080 – C9-0077/2020 – 2020/0036(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Jytte Guteland (A9-0162/2020);

—   Rovnocennosť inšpekcií v teréne uskutočňovaných na Ukrajine na množiteľskom poraste pre produkciu osiva a rovnocennosť osiva obilnín vyprodukovaného na Ukrajine ***I
Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení rozhodnutie Rady 2003/17/ES, pokiaľ ide o rovnocennosť inšpekcií v teréne uskutočňovaných na Ukrajine na množiteľskom poraste pre produkciu osiva a o rovnocennosť osiva obilnín vyprodukovaného na Ukrajine [COM(2020)0137 - C9-0100/2020 - 2020/0053(COD)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajkyňa: Veronika Vrecionová (A9-0164/2020);

—   Európska stratégia lesného hospodárstva – ďalší postup
Správa o európskej stratégii lesného hospodárstva – ďalší postup [2019/2157(INI)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajca: Petri Sarvamaa (A9-0154/2020).

Hlasovať je možné do 19.00 h.

Hlasovanie sa začalo.

Výsledky hlasovania budú oznámené zajtra v stredu 7. októbra 2020 o 9.00 h.

Posledná úprava: 19. augusta 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia