Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2020 - Βρυξέλλες
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας
 3.Επανάληψη της συνεδρίασης
 4.Συμπεράσματα της έκτακτης συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 1-2 Οκτωβρίου 2020 - Προετοιμασία της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 15-16 Οκτωρίου 2020 (συζήτηση)
 5.Πρώτη ψηφοφορία
 6.Συμπεράσματα της έκτακτης συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 1-2 Οκτωβρίου 2020 - Προετοιμασία της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 15-16 Οκτωρίου 2020 (συνέχεια της συζήτησης)
 7.Η ευρωπαϊκή δασική στρατηγική - μελλοντική πορεία (συζήτηση)
 8.Επανάληψη της συνεδρίασης
 9.Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας
 10.Επανάληψη της συνεδρίασης
 11.Ευρωπαϊκός νόμος για το κλίμα ***I (συζήτηση)
 12.Επανάληψη της συνεδρίασης
 13.Δεύτερη ψηφοφορία
 14.Αιτιολογήσεις ψήφου
 15.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 16.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 17.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (127 kb) Κατάσταση παρόντων (49 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (442 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (7005 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (127 kb) Κατάσταση παρόντων (49 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (442 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (7005 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (77 kb) Κατάσταση παρόντων (13 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (109 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (216 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (256 kb) Κατάσταση παρόντων (89 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (293 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (1989 kb) 
Τελευταία ενημέρωση: 19 Αυγούστου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου