Märksõnaregister 
Protokoll
XML 112kPDF 238kWORD 71k
Teisipäev, 6. oktoober 2020 - Brüssel
1.Istungi algus
 2.Hääletustulemuste teatavaks tegemine
 3.Istungi jätkamine
 4.Euroopa Ülemkogu 1.–2. oktoobri 2020. aasta erakorralise kohtumise järeldused – Euroopa Ülemkogu 15.–16. oktoobri 2020. aasta erakorralise kohtumise ettevalmistamine (arutelu)
 5.Esimene hääletusvoor
 6.Euroopa Ülemkogu 1.–2. oktoobri 2020. aasta erakorralise kohtumise järeldused – Euroopa Ülemkogu 15.–16. oktoobri 2020. aasta erakorralise kohtumise ettevalmistamine (arutelu jätkamine)
 7.Euroopa metsastrateegia – edasised sammud (arutelu)
 8.Istungi jätkamine
 9.Hääletustulemuste teatavaks tegemine
 10.Istungi jätkamine
 11.Euroopa kliimaseadus ***I (arutelu)
 12.Istungi jätkamine
 13.Teine hääletusvoor
 14.Selgitused hääletuse kohta
 15.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 16.Järgmise istungi päevakord
 17.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Katarina BARLEY
asepresident

1. Istungi algus

Istung algas kell 9.00.


2. Hääletustulemuste teatavaks tegemine

Juhataja luges ette kiirmenetluse taotlust puudutavad hääletustulemused.

Raudtee ohutus- ja koostalitluseeskirjade kohaldamine La Manche’i väina tunnelis ***I
[COM(2020)0623 - C9-0212/2020 - 2020/0161(COD)] - TRAN-komisjon

Euroopa Parlament kiitis taotluse nimelisel hääletusel heaks (685 poolt, 1 vastu, erapooletuid 3).

Kiirmenetluse taotlus kiideti heaks.

Otsus, millega Prantsusmaale antakse luba sõlmida La Manche’i väina tunnelit käsitlev rahvusvaheline leping ***I
[COM(2020)0622 - C9-0211/2020 - 2020/0160(COD)] - TRAN-komisjon

Euroopa Parlament kiitis taotluse nimelisel hääletusel heaks (684 poolt, 2 vastu, erapooletuid 3).

Kiirmenetluse taotlus kiideti heaks.

Mahepõllumajandusliku tootmise määrus: kohaldamiskuupäev ja teatavad muud kuupäevad***I
[COM(2020)0483 - C9-0286/2020 - 2020/0231(COD)] - AGRI-komisjon

Euroopa Parlament kiitis taotluse nimelisel hääletusel heaks (670 poolt, 14 vastu, erapooletuid 5).

Kiirmenetluse taotlus kiideti heaks.

Istungi juhataja luges ette hääletustulemused järgmiste dokumentide kohta:

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 514/2014 muutmine seoses kulukohustustest vabastamise menetlusega ***I
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 514/2014 seoses kulukohustustest vabastamise menetlusega [COM(2020)0309 - C9-0202/2020 - 2020/0140(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0171/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P9_TA(2020)0244)
(Hääletustulemused: 5., 6., 7. ja 8. oktoobri 2020. aasta hääletusi käsitleva dokumendi „Hääletuste tulemused“ punkt 3)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.

Guadeloupe’il, Prantsuse Guajaanas, Martinique’il ja Réunionil toodetud traditsioonilisele rummile kehtestatud kaudsed maksud *
Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega lubatakse Prantsusmaal kohaldada Guadeloupe’il, Prantsuse Guajaanas, Martinique’il ja Réunionil toodetud traditsioonilise rummi suhtes teatavate kaudsete maksude vähendatud määra [COM(2020)0332 - C9-0217/2020- 2020/0150(CNS)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Younous Omarjee (A9-0156/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P9_TA(2020)0245)
(Hääletustulemused: 5., 6., 7. ja 8. oktoobri 2020. aasta hääletusi käsitleva dokumendi „Hääletuste tulemused“ punkt 4)

Kanaari saartel kehtiv AIEM-maks *
Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Kanaari saartel kohaldatava AIEM- maksu kohta [COM(2020)0355 - C9-0280/2020 - 2020/0163(CNS)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Younous Omarjee (A9-0157/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P9_TA(2020)0246)
(Hääletustulemused: 5., 6., 7. ja 8. oktoobri 2020. aasta hääletusi käsitleva dokumendi „Hääletuste tulemused“ punkt 5)

Dokimaksusüsteemi pikendamine Prantsusmaa äärepoolseimates piirkondades *
Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega muudetakse otsuse nr 940/2014/EL (dokimaksu kohaldamise kohta Prantsusmaa äärepoolseimates piirkondades) kohaldamisaega [COM(2020)0371 - C9-0281/2020 - 2020/0174(CNS)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Younous Omarjee (A9-0159/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P9_TA(2020)0247)
(Hääletustulemused: 5., 6., 7. ja 8. oktoobri 2020. aasta hääletusi käsitleva dokumendi „Hääletuste tulemused“ punkt 6)

Paranduseelarve projekt nr 7/2020 – ajakohastatud tulud (omavahendid)
Raport, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2020. aasta paranduseelarve projekti nr 7/2020 kohta – tulu ajakohastamine (omavahendid) [10430/2020 - C9-0283/2020 - 2020/1999(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Monika Hohlmeier (A9-0163/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P9_TA(2020)0248)
(Hääletustulemused: 5., 6., 7. ja 8. oktoobri 2020. aasta hääletusi käsitleva dokumendi „Hääletuste tulemused“ punkt 7).

Sõna võttis Jörgen Warborn (raportöör), kes esines enne oma raporti üle peetavat hääletust kodukorra artikli 159 lõike 4 kohase avaldusega: Ühise kaubanduspoliitika rakendamine – 2018. aasta aruanne (A9-0160/2020) (6.10.2020 protokollipunkt 5).

(Istung katkestati kell 9.05.)


ISTUNGI JUHATAJA: David Maria SASSOLI
president

3. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 9.27.


4. Euroopa Ülemkogu 1.–2. oktoobri 2020. aasta erakorralise kohtumise järeldused – Euroopa Ülemkogu 15.–16. oktoobri 2020. aasta erakorralise kohtumise ettevalmistamine (arutelu)

Euroopa Ülemkogu ja komisjoni avaldused: Euroopa Ülemkogu 1.–2. oktoobri 2020. aasta erakorralise kohtumise järeldused (2020/2787(RSP))

Euroopa Ülemkogu ja komisjoni avaldused: Euroopa Ülemkogu 15.–16. oktoobri 2020. aasta erakorralise kohtumise ettevalmistamine (2020/2788(RSP))

Charles Michel (Euroopa Ülemkogu eesistuja) ja Maroš Šefčovič (komisjoni asepresident) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Manfred Weber fraktsiooni PPE nimel, Iratxe García Pérez fraktsiooni S&D nimel, Dacian Cioloş fraktsiooni Renew nimel, Marco Zanni fraktsiooni ID nimel, Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel, Derk Jan Eppink fraktsiooni ECR nimel, Giorgos Georgiou fraktsiooni GUE/NGL nimel ja Mario Furore (fraktsioonilise kuuluvuseta).

Sõna võttis Charles Michel.

Sõna võttis Daniel Caspary.

ISTUNGI JUHATAJA: Katarina BARLEY
asepresident

Sõna võtsid Ismail Ertug, Luis Garicano, Nicolas Bay, Diana Riba i Giner, Johan Van Overtveldt, Idoia Villanueva Ruiz, Kostas Papadakis, Tamás Deutsch ja Eric Andrieu.

(Arutelu jätk: 6.10.2020 protokollipunkt 6)


5. Esimene hääletusvoor

Hääletusele pandi järgmiste dokumentide kohta esitatud muudatusettepanekud.

—   ELi demokraatia, õigusriigi ja põhiõiguste mehhanismi loomine
Raport ELi demokraatia, õigusriigi ja põhiõiguste mehhanismi loomise kohta [2020/2072(INI)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Michal Šimečka (A9-0170/2020);

—   Ühise kaubanduspoliitika rakendamine – 2018. aasta aruanne
Raport ühise kaubanduspoliitika rakendamise 2018. aasta aruande kohta [2019/2197(INI)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Jörgen Warborn (A9-0160/2020).

Hääletuse lõpp kell 11.45.

Toimus hääletus.

Hääletuse tulemused tehakse teatavaks kell 14.15.


6. Euroopa Ülemkogu 1.–2. oktoobri 2020. aasta erakorralise kohtumise järeldused – Euroopa Ülemkogu 15.–16. oktoobri 2020. aasta erakorralise kohtumise ettevalmistamine (arutelu jätkamine)

Euroopa Ülemkogu ja komisjoni avaldused: Euroopa Ülemkogu 1.–2. oktoobri 2020. aasta erakorralise kohtumise järeldused (2020/2787(RSP))

Euroopa Ülemkogu ja komisjoni avaldused: Euroopa Ülemkogu 15.–16. oktoobri 2020. aasta erakorralise kohtumise ettevalmistamine (2020/2788(RSP))

(Arutelu algus: 6.10.2020 protokollipunkt 4)

Sõna võtsid Dita Charanzová, Jörg Meuthen, Alexandra Geese, Eugen Jurzyca, Chris MacManus, Carles Puigdemont i Casamajó, Esteban González Pons, Pedro Silva Pereira, Hilde Vautmans, Gerolf Annemans, Tineke Strik, Kosma Złotowski, Özlem Demirel, François-Xavier Bellamy, Tonino Picula, Nathalie Loiseau, Jaak Madison, Jorge Buxadé Villalba, Sira Rego, Elissavet Vozemberg-Vrionidi ja Margarida Marques.

ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident

Sõna võtsid Nicola Danti, Emmanouil Fragkos, Siegfried Mureşan, Javier Moreno Sánchez, Claudia Gamon, Geert Bourgeois, Agnes Jongerius, Leszek Miller, Elisabetta Gualmini ja Robert Biedroń.

Sõna võttis Maroš Šefčovič (komisjoni asepresident).

Arutelu lõpetati.

Istungi juhataja andis teada, et kuna reisipiirangute tõttu ei ole malta keele tõlke kohal piisavalt, on selle päeva hommikusel istungil malta keelest võimalik ainult passiivne tõlge.


7. Euroopa metsastrateegia – edasised sammud (arutelu)

Raport Euroopa metsastrateegia ja edasiste sammude kohta [2019/2157(INI)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A9-0154/2020)

Petri Sarvamaa tutvustas raportit.

Sõna võttis Jessica Polfjärd (ENVI-komisjoni arvamuse koostaja).

Sõna võttis Janusz Wojciechowski (komisjoni liige).

Sõna võtsid Fredrick Federley (ITRE-komisjoni arvamuse koostaja), Herbert Dorfmann fraktsiooni PPE nimel, Carmen Avram fraktsiooni S&D nimel, Ulrike Müller fraktsiooni Renew nimel, Teuvo Hakkarainen fraktsiooni ID nimel, Anna Deparnay-Grunenberg fraktsiooni Verts/ALE nimel, Mazaly Aguilar fraktsiooni ECR nimel, Manuel Bompard fraktsiooni GUE/NGL nimel ja Dino Giarrusso (fraktsioonilise kuuluvuseta), Marlene Mortler, Paolo De Castro, Nicolae Ştefănuță, Gilles Lebreton, Marie Toussaint, Krzysztof Jurgiel, Marisa Matias, Ivan Vilibor Sinčić, Daniel Buda, Isabel Carvalhais, Cristian Ghinea, Thomas Waitz, Beata Mazurek, Daniela Rondinelli, Simone Schmiedtbauer, Jytte Guteland, Irène Tolleret, Jutta Paulus, Francisco José Millán Mon, Eric Andrieu, Karin Karlsbro, Martin Häusling, Michaela Šojdrová, Clara Aguilera, Franc Bogovič, Pina Picierno, Balázs Hidvéghi, Delara Burkhardt, Asim Ademov, Benoît Lutgen ja Michal Wiezik.

Sõna võtsid Janusz Wojciechowski ja Petri Sarvamaa.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 6.10.2020 protokollipunkt 13 (muudatusettepanekud); 7.10.2020 protokollipunkt 17 (lõpphääletus).

(Istung katkestati kell 13.00.)


ISTUNGI JUHATAJA: Katarina BARLEY
asepresident

8. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 14.16.


9. Hääletustulemuste teatavaks tegemine

Juhataja luges ette järgmiste dokumentide kohta esitatud muudatusettepanekute hääletustulemused.

ELi demokraatia, õigusriigi ja põhiõiguste mehhanismi loomine
Raport ELi demokraatia, õigusriigi ja põhiõiguste mehhanismi loomise kohta [2020/2072(INI)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Michal Šimečka (A9-0170/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2020)0251)
(Hääletustulemused: 5., 6., 7. ja 8. oktoobri 2020. aasta hääletusi käsitleva dokumendi „Hääletuste tulemused“ punkt 10)

Ühise kaubanduspoliitika rakendamine – 2018. aasta aruanne
Raport ühise kaubanduspoliitika rakendamise 2018. aasta aruande kohta [2019/2197(INI)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Jörgen Warborn (A9-0160/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2020)0252)
(Hääletustulemused: 5., 6., 7. ja 8. oktoobri 2020. aasta hääletusi käsitleva dokumendi „Hääletuste tulemused“ punkt 11)

(Istung katkestati kell 14.20.)


ISTUNGI JUHATAJA: Klára DOBREV
asepresident

10. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 15.07.

Juhataja andis teada, et kuna malta keele suulisi tõlke ei ole reisipiirangute tõttu kohal piisavalt, on sellel istungil malta keelest teistesse keeltesse võimalik ainult passiivne tõlge.


11. Euroopa kliimaseadus ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse kliimaneutraalsuse saavutamise raamistik ja muudetakse määrust (EL) 2018/1999 (Euroopa kliimaseadus) [COM(2020)0080 – C9-0077/2020 – 2020/0036(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Jytte Guteland (A9-0162/2020)

Jytte Guteland tutvustas raportit.

Sõna võttis Zdzisław Krasnodębski (ITRE-komisjoni arvamuse koostaja).

Sõna võttis Frans Timmermans (juhtiv asepresident).

Sõna võtsid Tilly Metz (TRAN-komisjoni arvamuse koostaja), Caroline Roose (REGI-komisjoni arvamuse koostaja), Asger Christensen (AGRI-komisjoni arvamuse koostaja), Peter Liese fraktsiooni PPE nimel, Nicolás González Casares fraktsiooni S&D nimel, Pascal Canfin fraktsiooni Renew nimel, Sylvia Limmer fraktsiooni ID nimel, Michael Bloss fraktsiooni Verts/ALE nimel, Anna Zalewska fraktsiooni ECR nimel, Silvia Modig fraktsiooni GUE/NGL nimel, Eleonora Evi (fraktsioonilise kuuluvuseta), Adam Jarubas, Alessandra Moretti, María Soraya Rodríguez Ramos, Silvia Sardone, Marie Toussaint, Grzegorz Tobiszowski, Cornelia Ernst, Antoni Comín i Oliveres, Dolors Montserrat ja Miriam Dalli.

ISTUNGI JUHATAJA: Dita CHARANZOVÁ
asepresident

Sõna võtsid Frédérique Ries, Catherine Griset, Bas Eickhout, Robert Roos, Manuel Bompard, Edina Tóth ja Delara Burkhardt.

Juhataja andis teada, et kuna iiri keele suulisi tõlke ei ole reisipiirangute tõttu kohal piisavalt, on iiri keelest teistesse keeltesse võimalik ainult passiivne tõlge vahemikus kell 16.15–17.15.

Sõna võtsid Claudia Gamon, Laura Huhtasaari, Pär Holmgren, Hermann Tertsch, Mick Wallace, Markus Pieper, Mohammed Chahim, Karin Karlsbro, Roman Haider, Grace O'Sullivan, Izabela-Helena Kloc, Agnès Evren, Christel Schaldemose, Ulrike Müller, Gianantonio Da Re, Jutta Paulus, Johan Van Overtveldt, Alexander Bernhuber, Simona Bonafè, Barry Andrews, Jordan Bardella, Thomas Waitz, Jessica Polfjärd, Javi López, Ondřej Knotek, Franc Bogovič, Sándor Rónai, Valter Flego, Maria Spyraki, Krzysztof Hetman ja Pernille Weiss.

Sõna võtsid Frans Timmermans ja Jytte Guteland.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 6.10.2020 protokollipunkt 13 (muudatusettepanekud); 7.10.2020 protokollipunkt 17 (lõpphääletus).

(Istung katkestati kell 17.08.)


ISTUNGI JUHATAJA: Fabio Massimo CASTALDO
asepresident

12. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 17.49.


13. Teine hääletusvoor

Hääletusele pandi järgmiste dokumentide kohta esitatud muudatusettepanekud.

—   Euroopa kliimaseadus ***I
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse kliimaneutraalsuse saavutamise raamistik ja muudetakse määrust (EL) 2018/1999 (Euroopa kliimaseadus) [COM(2020)0080 – C9-0077/2020 – 2020/0036(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Jytte Guteland (A9-0162/2020);

—   Ukrainas teraviljaseemne tootmiseks kasvatatavate seemnekultuuride põldtunnustamiste samaväärsus ning Ukrainas kasvatatud teraviljaseemne samaväärsus ***I
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse nõukogu otsust 2003/17/EÜ Ukrainas teraviljaseemne tootmiseks kasvatatavate seemnekultuuride põldtunnustamiste samaväärsuse ning Ukrainas kasvatatud teraviljaseemne samaväärsuse osas [COM(2020)0137 - C9-0100/2020 - 2020/0053(COD)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Veronika Vrecionová (A9-0164/2020);

—   Euroopa metsastrateegia – edasised sammud
Raport Euroopa metsastrateegia ja edasiste sammude kohta [2019/2157(INI)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A9-0154/2020).

Hääletuse lõpp kell 19.00.

Toimus hääletus.

Hääletuse tulemused tehakse teatavaks järgmisel päeval (kolmapäeval, 7. oktoobril 2020 kell 09.00).


14. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud hääletuse selgitused:

Kodukorra artikli 194 kohased kirjalikud hääletuse selgitused avaldatakse parlamendiliikme lehel Euroopa Parlamendi veebisaidil.

Erandkorras võib esitada kuni 400 sõna pikkuse hääletuse selgituse.


15. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused esitatakse istungi protokollile lisatud dokumendis „Nimeliste hääletuste tulemused“, mis on kättesaadav Euroopa Parlamendi veebisaidil. Need avaldatakse üksnes teavitamise eesmärgil ning need ei muuda täiskogu istungil teatatud hääletustulemusi.

Dokumenti ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast osaistungjärgu lõppu.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste ja hääletuskavatsuste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.


16. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord PE 658.540/OJME).


17. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 19.00.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

peasekretär

president


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Al-Sahlani Abir, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Asimakopoulou Anna-Michelle, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Blaga Vasile, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Brglez Milan, Brudziński Joachim Stanisław, Brunet Sylvie, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Czarnecki Ryszard, Dalli Miriam, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Deli Andor, De Man Filip, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, Deutsch Tamás, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eickhout Bas, Eppink Derk Jan, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Evren Agnès, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Goerens Charles, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Gualmini Elisabetta, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Járóka Lívia, Jarubas Adam, Jongerius Agnes, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lange Bernd, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mariani Thierry, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Mavrides Costas, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Melbārde Dace, Mélin Joëlle, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Modig Silvia, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Negrescu Victor, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Paulus Jutta, Peeters Kris, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Peter-Hansen Kira Marie, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, de la Pisa Carrión Margarita, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Puigdemont i Casamajó Carles, Radev Emil, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Sinčić Ivan Vilibor, Skyttedal Sara, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szájer József, Tajani Antonio, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Terheş Cristian, Terras Riho, Tertsch Hermann, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomc Romana, Toom Yana, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Uhrík Milan, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verhofstadt Guy, Villanueva Ruiz Idoia, Vincze Loránt, Vind Marianne, Vitanov Petar, Vollath Bettina, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vuolo Lucia, Vázquez Lázara Adrián, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Vabandataval põhjusel puudujad:

Beňová Monika, Rougé André

COVID-19 pandeemiast tingitud põhjustel võeti kasutusele kaughääletussüsteem (juhatuse 20. märtsi 2020. aasta otsus, millega täiendatakse juhatuse 3. mai 2004. aasta otsust hääletuseeskirja kohta). Hääletusel osalenud parlamendiliikmete nimekiri on esitatud istungi päevakorrale lisatud dokumendis "Nimelise hääletuse tulemused", millega on võimalik tutvuda parlamendi internetisaidil.

Viimane päevakajastamine: 19. august 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika