Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2197(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0160/2020

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 06/10/2020 - 2
PV 06/10/2020 - 9
PV 07/10/2020 - 11

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2020)0252

Συνοπτικά πρακτικά
XML 11k
Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2020 - Βρυξέλλες

11. Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας

Ο Πρόεδρος προβαίνει στην ανάγνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας :

Έγκριση της ανάθεσης νέων αρμοδιοτήτων του εκτελεστικού αντιπροέδρου Valdis Dombrovskis της Επιτροπής

ΕΓΚΡΙΣΗ

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Μυστική ψηφοφορία (άρθρο 191 του Κανονισμού))

Εγκρίνεται (P9_TA(2020)0249)
(Ανάλυση της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα των ψηφοφοριών» της 5ης, 6ης, 7ης και 8ης Οκτωβρίου 2020, σημείο 8)
Ο κατάλογος των συμμετεχόντων στην ψηφοφορία επισυνάπτεται στα παρόντα Συνοπτικά Πρακτικά (Παράρτημα 1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.10.2020)

Έγκριση του διορισμού της Mairead McGUINNESS ως μέλους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

ΕΓΚΡΙΣΗ

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Μυστική ψηφοφορία (άρθρο 10 του παραρτήματος VII και άρθρο 191 του Κανονισμού))

Εγκρίνεται (P9_TA(2020)0250)
(Ανάλυση της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα των ψηφοφοριών» της 5ης, 6ης, 7ης και 8ης Οκτωβρίου 2020, σημείο 9)
Ο κατάλογος των συμμετεχόντων στην ψηφοφορία επισυνάπτεται στα παρόντα Συνοπτικά Πρακτικά (Παράρτημα 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.10.2020)

Ο Πρόεδρος προβαίνει στην ανάγνωση των τελικών αποτελεσμάτων επί των εξής:

Θέσπιση μηχανισμού της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα
Έκθεση σχετικά με τη θέσπιση μηχανισμού της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα [2020/2072(INI)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Michal Šimečka (A9-0170/2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2020)0251)
(Ανάλυση της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα των ψηφοφοριών» της 5ης, 6ης, 7ης και 8ης Οκτωβρίου 2020, σημείο 10)

Εφαρμογή της κοινής εμπορικής πολιτικής - ετήσια έκθεση 2018
Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της κοινής εμπορικής πολιτικής - ετήσια έκθεση 2018 [2019/2197(INI)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Jörgen Warborn (A9-0160/2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2020)0252)
(Ανάλυση της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα των ψηφοφοριών» της 5ης, 6ης, 7ης και 8ης Οκτωβρίου 2020, σημείο 11)

Ο Πρόεδρος προβαίνει σε ανάγνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας επί των τροπολογιών που αφορο

Ευρωπαϊκός νόμος για το κλίμα ***I
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου με στόχο την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999 (ευρωπαϊκός νόμος για το κλίμα) [COM(2020)0080 – C9-0077/2020 – 2020/0036(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Jytte Guteland (A9-0162/2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

Deuxième série d'ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2020)0253)
(Ανάλυση της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα των ψηφοφοριών» της 5ης, 6ης, 7ης και 8ης Οκτωβρίου 2020, σημείο 12)

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 14.25.)

Τελευταία ενημέρωση: 19 Αυγούστου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου