Indeks 
Protokół
XML 162kPDF 313kWORD 84k
Środa, 7 października 2020 r. - Bruksela
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Ogłoszenie wyników głosowania
 3.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 71 Regulaminu) (działania następcze)
 4.Wznowienie posiedzenia
 5.Wznowienie działań wojennych między Armenią a Azerbejdżanem w związku z konfliktem w Górskim Karabachu (debata)
 6.Pierwsza część głosowania
 7.Wznowienie działań wojennych między Armenią a Azerbejdżanem w związku z konfliktem w Górskim Karabachu (ciąg dalszy debaty)
 8.Misja dyplomatyczna UE w Wenezueli w związku z ewentualnymi wyborami (debata)
 9.Sytuacja w Iranie (debata)
 10.Wznowienie posiedzenia
 11.Ogłoszenie wyników głosowania
 12.Wznowienie posiedzenia
 13.Rola europejskich urzędów nadzoru w skandalu Wirecard (debata)
 14.Skład grup politycznych
 15.Finanse cyfrowe: pojawiające się zagrożenia w zakresie kryptoaktywów – wyzwania regulacyjne i nadzorcze w obszarze usług, instytucji i rynków finansowych - Dalszy rozwój unii rynków kapitałowych: poprawa dostępu do finansowania z rynków kapitałowych, w szczególności dla MŚP, oraz zwiększenie możliwości udziału inwestorów detalicznych (debata)
 16.Wznowienie posiedzenia
 17.Druga część głosowania
 18.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu
 19.Korekty i zamiary głosowania
 20.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie złożonych projektów rezolucji)
 21.Akty delegowane (art. 111 ust. 2 Regulaminu)
 22.Petycje
 23.Przesunięcia środków i decyzje budżetowe
 24.Składanie dokumentów
 25.Porządek obrad następnego posiedzenia
 26.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
 Załącznik 1 - Zatwierdzenie powierzenia Valdisowi Dombrovskisowi nowych obowiązków wiceprzewodniczącego wykonawczego Komisji
 Załącznik 2 - Zatwierdzenie powołania Mairead McGUINNESS na członkinię Komisji Europejskiej


PRZEWODNICTWO: Othmar KARAS
Wiceprzewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 9.01.


2. Ogłoszenie wyników głosowania

Przewodniczący odczytał wyniki głosowania nad poprawkami do następujących dokumentów:

Europejskie prawo o klimacie ***I
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego ramy na potrzeby osiągnięcia neutralności klimatycznej i zmieniającego rozporządzenie (UE) 2018/1999 (Europejskie prawo o klimacie) [COM(2020)0080 – C9-0077/2020 – 2020/0036(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Jytte Guteland (A9-0162/2020)

(Wymagana zwykła większość)

Pierwsza seria POPRAWEK

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2020)0253)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 5, 6, 7 i 8 października 2020 r., pkt 12)

Równoważność przeprowadzanych na Ukrainie inspekcji polowych upraw nasiennych zbożowych roślin uprawnych i równoważność materiału siewnego roślin zbożowych wyprodukowanego na Ukrainie ***I
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję Rady 2003/17/WE w odniesieniu do równoważności przeprowadzanych na Ukrainie inspekcji polowych upraw nasiennych zbożowych roślin uprawnych i w sprawie równoważności materiału siewnego roślin zbożowych wyprodukowanego na Ukrainie [COM(2020)0137 - C9-0100/2020 - 2020/0053(COD)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawczyni: Veronika Vrecionová (A9-0164/2020)

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2020)0254)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 5, 6, 7 i 8 października 2020 r., pkt 13)

Europejska strategia leśna – dalsze działania
Sprawozdanie w sprawie europejskiej strategii leśnej – Dalsze działania [2019/2157(INI)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A9-0154/2020)

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2020)0257)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 5, 6, 7 i 8 października 2020 r., pkt 16)


3. Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 71 Regulaminu) (działania następcze)

Przewodniczący ogłosił, że nie otrzymał od grupy posłów ani od grupy politycznej lub grup politycznych w liczbie odpowiadającej przynajmniej średniemu progowi wniosku w sprawie decyzji o podjęciu negocjacji międzyinstytucjonalnych zapowiedzianych w protokole z poniedziałku 5 października 2020 r. (pkt 8 protokołu z dnia 5.10.2020).

Komisje INTA, BUDG/ECON i EMPL mogły zatem podjąć negocjacje po upływie terminu, o którym mowa w art. 71 ust. 2 Regulaminu.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 9.10.)


4. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 9.16.

Przewodniczący ogłosił, że z uwagi na częściową dostępność tłumaczy ustnych z Irlandii spowodowaną ograniczeniami podróży w godz. 9.00-10.30 nie zostanie zapewnione tłumaczenie ustne na język irlandzki.

Głos zabrał Lefteris Christoforou.


5. Wznowienie działań wojennych między Armenią a Azerbejdżanem w związku z konfliktem w Górskim Karabachu (debata)

Oświadczenie wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Wznowienie działań wojennych między Armenią a Azerbejdżanem w związku z konfliktem w Górskim Karabachu (2020/2809(RSP))

Josep Borrell Fontelles (wiceprzewodniczący Komisji / wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali Andrey Kovatchev w imieniu grupy PPE, Tonino Picula w imieniu grupy S&D, Urmas Paet w imieniu grupy Renew, Jérôme Rivière w imieniu grupy ID, Viola Von Cramon-Taubadel w imieniu grupy Verts/ALE, Anna Fotyga w imieniu grupy ECR, Idoia Villanueva Ruiz w imieniu grupy GUE/NGL, Kostas Papadakis niezrzeszony, Željana Zovko, Marina Kaljurand, Hilde Vautmans, Lars Patrick Berg, Markéta Gregorová, Kosma Złotowski, Emmanuel Maurel, Márton Gyöngyösi, David McAllister, Isabel Santos, Ilhan Kyuchyuk, Roman Haider, Jordi Solé, Charlie Weimers, Martina Michels, Fabio Massimo Castaldo, Andrius Kubilius, Robert Hajšel, Nathalie Loiseau, Alessandro Panza, Reinhard Bütikofer, Assita Kanko, Martin Sonneborn, Michael Gahler, Nacho Sánchez Amor, Malik Azmani, Jordan Bardella, François Alfonsi, Angel Dzhambazki, Clara Ponsatí Obiols, Traian Băsescu, Nikos Androulakis, Klemen Grošelj, Marco Dreosto i Zdzisław Krasnodębski.

(Ciąg dalszy debaty: pkt 7 protokołu z dnia 7.10.2020)


6. Pierwsza część głosowania

Parlament przystąpi do głosowania nad następującymi tekstami:

—   Zatwierdzenie nowego przydziału zakresu obowiązków wiceprzewodniczącego wykonawczego Komisji Valdisowi Dombrovskisowi;

—   Zatwierdzenie powołania Mairead McGUINNESS na członkinię Komisji Europejskiej.

Parlament przystąpi do głosowań końcowych nad następującymi tekstami:

—   Ustanowienie unijnego mechanizmu na rzecz demokracji, praworządności i praw podstawowych
Sprawozdanie w sprawie ustanowienia unijnego mechanizmu na rzecz demokracji, praworządności i praw podstawowych [2020/2072(INI)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Michal Šimečka (A9-0170/2020);

—   Realizacja wspólnej polityki handlowej – sprawozdanie roczne za rok 2018
Sprawozdanie w sprawie realizacji wspólnej polityki handlowej – Sprawozdanie roczne za rok 2018 [2019/2197(INI)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Jörgen Warborn (A9-0160/2020).

Parlament przystąpi do głosowania nad poprawkami do następujących dokumentów:

—   Europejskie prawo o klimacie ***I
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego ramy na potrzeby osiągnięcia neutralności klimatycznej i zmieniającego rozporządzenie (UE) 2018/1999 (Europejskie prawo o klimacie) [COM(2020)0080 – C9-0077/2020 – 2020/0036(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Jytte Guteland (A9-0162/2020).

Głosowanie będzie otwarte do godz. 11.45.

Przystąpiono do głosowania.

Wyniki głosowania zostaną ogłoszone o godz. 14.15.


7. Wznowienie działań wojennych między Armenią a Azerbejdżanem w związku z konfliktem w Górskim Karabachu (ciąg dalszy debaty)

Oświadczenie wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Wznowienie działań wojennych między Armenią a Azerbejdżanem w związku z konfliktem w Górskim Karabachu (2020/2809(RSP))

(Początek debaty: pkt 5 protokołu z dnia 7.10.2020)

Głos zabrali Ioannis Lagos, Rasa Juknevičienė, Andreas Schieder, Bernard Guetta, Ryszard Czarnecki, Peter van Dalen, Evin Incir, Carlo Fidanza, Vladimír Bilčík, Demetris Papadakis, Paulo Rangel i Petar Vitanov.

PRZEWODNICTWO: Fabio Massimo CASTALDO
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali Loucas Fourlas i Sylvie Guillaume.

PRZEWODNICTWO: Othmar KARAS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali Geoffroy Didier, Georgios Kyrtsos, Lefteris Christoforou, Anna-Michelle Asimakopoulou i Maria Spyraki.

Głos zabrał Josep Borrell Fontelles (wiceprzewodniczący Komisji / wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa).

Debata została zamknięta.


8. Misja dyplomatyczna UE w Wenezueli w związku z ewentualnymi wyborami (debata)

Oświadczenie wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Misja dyplomatyczna UE w Wenezueli w związku z ewentualnymi wyborami (2020/2810(RSP))

Josep Borrell Fontelles (wiceprzewodniczący Komisji / wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) wygłosił oświadczenie.

PRZEWODNICTWO: Pedro SILVA PEREIRA
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali Dolors Montserrat w imieniu grupy PPE, Javi López w imieniu grupy S&D, Jordi Cañas w imieniu grupy Renew, Thierry Mariani w imieniu grupy ID, Ernest Urtasun w imieniu grupy Verts/ALE, Hermann Tertsch w imieniu grupy ECR, Manu Pineda w imieniu grupy GUE/NGL, Hermann Tertsch w sprawie osobistej w związku z poprzednią wypowiedzią, Antonio Tajani, Maria-Manuel Leitão-Marques, Dita Charanzová, Paolo Borchia, Jordi Solé, Carlo Fidanza, Sandra Pereira, Paulo Rangel, Nacho Sánchez Amor, Izaskun Bilbao Barandica, Esther de Lange, Sara Cerdas, Javier Nart, Leopoldo López Gil, Antonio López-Istúriz White i Francisco José Millán Mon.

Głos zabrał Josep Borrell Fontelles.

PRZEWODNICTWO: Heidi HAUTALA
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrał Jordi Cañas w sprawie przebiegu debaty.

Debata została zamknięta.


9. Sytuacja w Iranie (debata)

Oświadczenie wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Sytuacja w Iranie (2020/2811(RSP))

Josep Borrell Fontelles (wiceprzewodniczący Komisji / wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali David McAllister w imieniu grupy PPE, Tonino Picula w imieniu grupy S&D, Bart Groothuis w imieniu grupy Renew, Thierry Mariani w imieniu grupy ID, Ernest Urtasun w imieniu grupy Verts/ALE, Witold Jan Waszczykowski w imieniu grupy ECR, Cornelia Ernst w imieniu grupy GUE/NGL, Seán Kelly, Jytte Guteland, Nicola Beer, Marco Campomenosi, Reinhard Bütikofer, Anna Fotyga, Mick Wallace, Maria Arena, María Soraya Rodríguez Ramos, Lars Patrick Berg, Salima Yenbou, Juan Fernando López Aguilar, Jean-Lin Lacapelle, Hannah Neumann, Evin Incir, Bernhard Zimniok, Robert Hajšel, Domènec Ruiz Devesa, Michael Gahler i Fabio Massimo Castaldo.

Głos zabrał Josep Borrell Fontelles.

Debata została zamknięta.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 13.13.)


PRZEWODNICTWO: David Maria SASSOLI
Przewodniczący

10. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 14.20.


11. Ogłoszenie wyników głosowania

Przewodniczący odczytał wyniki głosowania:

Zatwierdzenie nowego przydziału zakresu obowiązków wiceprzewodniczącego wykonawczego Komisji Valdisowi Dombrovskisowi

ZATWIERDZENIE

(Wymagana zwykła większość)
(Głosowanie tajne (art. 191 Regulaminu))

Zatwierdzono (P9_TA(2020)0249)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 5, 6, 7 i 8 października 2020 r., pkt 8)
Lista uczestników załączona do protokołu z posiedzenia (załącznik 1 protokołu z dnia 7.10.2020)

Zatwierdzenie powołania Mairead McGUINNESS na członkinię Komisji Europejskiej

ZATWIERDZENIE

(Wymagana zwykła większość)
(Głosowanie tajne (załącznik VII art. 10 i art. 191 Regulaminu))

Zatwierdzono (P9_TA(2020)0250)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 5, 6, 7 i 8 października 2020 r., pkt 9)
Lista uczestników załączona do protokołu z posiedzenia (załącznik 2 protokołu z dnia 7.10.2020)

Przewodniczący odczytał wyniki głosowań końcowych nad następującymi dokumentami:

Ustanowienie unijnego mechanizmu na rzecz demokracji, praworządności i praw podstawowych
Sprawozdanie w sprawie ustanowienia unijnego mechanizmu na rzecz demokracji, praworządności i praw podstawowych [2020/2072(INI)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Michal Šimečka (A9-0170/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0251)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 5, 6, 7 i 8 października 2020 r., pkt 10)

Realizacja wspólnej polityki handlowej – sprawozdanie roczne za rok 2018
Sprawozdanie w sprawie realizacji wspólnej polityki handlowej – Sprawozdanie roczne za rok 2018 [2019/2197(INI)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Jörgen Warborn (A9-0160/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0252)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 5, 6, 7 i 8 października 2020 r., pkt 11)

Przewodniczący odczytał wyniki głosowania nad poprawkami do następujących dokumentów:

Europejskie prawo o klimacie ***I
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego ramy na potrzeby osiągnięcia neutralności klimatycznej i zmieniającego rozporządzenie (UE) 2018/1999 (Europejskie prawo o klimacie) [COM(2020)0080 – C9-0077/2020 – 2020/0036(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Jytte Guteland (A9-0162/2020)

(Wymagana zwykła większość)

Deuxième série d'POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2020)0253)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 5, 6, 7 i 8 października 2020 r., pkt 12)

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 14.25.)


PRZEWODNICTWO: Heidi HAUTALA
Wiceprzewodnicząca

12. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 15.00.


13. Rola europejskich urzędów nadzoru w skandalu Wirecard (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Rola europejskich urzędów nadzoru w skandalu Wirecard (2020/2701(RSP))

Michael Roth (urzędujący przewodniczący Rady) i Valdis Dombrovskis (wiceprzewodniczący wykonawczy Komisji) (wiceprzewodniczący wykonawczy Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali Markus Ferber w imieniu grupy PPE, Jonás Fernández w imieniu grupy S&D, Luis Garicano w imieniu grupy Renew, Gunnar Beck w imieniu grupy ID, Sven Giegold w imieniu grupy Verts/ALE, Martin Schirdewan w imieniu grupy GUE/NGL, Piernicola Pedicini niezrzeszony, Evelyn Regner, Engin Eroglu, Antonio Maria Rinaldi, Henrike Hahn, Miguel Urbán Crespo, Fabio Massimo Castaldo, Eero Heinäluoma, Stéphanie Yon-Courtin, Dorien Rookmaker i Paul Tang.

Głos zabrali Valdis Dombrovskis i Michael Roth.

Debata została zamknięta.


14. Skład grup politycznych

Andrea Caroppo przestał być członkiem grupy ID ze skutkiem od dnia 7 października 2020 r. Dołączył on do posłów niezrzeszonych.


15. Finanse cyfrowe: pojawiające się zagrożenia w zakresie kryptoaktywów – wyzwania regulacyjne i nadzorcze w obszarze usług, instytucji i rynków finansowych - Dalszy rozwój unii rynków kapitałowych: poprawa dostępu do finansowania z rynków kapitałowych, w szczególności dla MŚP, oraz zwiększenie możliwości udziału inwestorów detalicznych (debata)

Sprawozdanie zawierające zalecenia dla Komisji w sprawie finansów cyfrowych: pojawiające się zagrożenia w zakresie kryptoaktywów – wyzwania regulacyjne i nadzorcze w obszarze usług, instytucji i rynków finansowych [2020/2034(INL)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Ondřej Kovařík (A9-0161/2020)

Sprawozdanie w sprawie dalszego rozwoju unii rynków kapitałowych: poprawa dostępu do finansowania z rynków kapitałowych, w szczególności dla MŚP, oraz zwiększenie możliwości udziału inwestorów detalicznych [2020/2036(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawczyni: Isabel Benjumea Benjumea (A9-0155/2020)

Ondřej Kovařík i Isabel Benjumea Benjumea przedstawili swoje sprawozdania.

PRZEWODNICTWO: Ewa KOPACZ
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrał Valdis Dombrovskis (wiceprzewodniczący wykonawczy Komisji).

Głos zabrali Stefan Berger w imieniu grupy PPE, Eero Heinäluoma w imieniu grupy S&D, Stéphanie Yon-Courtin w imieniu grupy Renew, Gunnar Beck w imieniu grupy ID, Kira Marie Peter-Hansen w imieniu grupy Verts/ALE, Eugen Jurzyca w imieniu grupy ECR, José Gusmão w imieniu grupy GUE/NGL, Piernicola Pedicini niezrzeszony, Markus Ferber, Jonás Fernández, Billy Kelleher, Thierry Mariani, Stasys Jakeliūnas, Elżbieta Kruk, Enikő Győri, Eva Kaili, Sven Giegold, Helmut Geuking, Georgios Kyrtsos, Pedro Marques, Othmar Karas, Evelyn Regner, Christophe Hansen, Paul Tang, Ivan Štefanec i Seán Kelly.

Głos zabrali Valdis Dombrovskis, Ondřej Kovařík i Isabel Benjumea Benjumea.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 17 protokołu z dnia 7.10.2020. (poprawki); pkt 12 protokołu z dnia 8.10.2020 (głosowanie końcowe)

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 16.58.)


16. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 17.15.


17. Druga część głosowania

Głos zabrała Jytte Guteland (sprawozdawczyni) z wnioskiem o odesłanie pytania do właściwej komisji, zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu, w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych lub, jeżeli projekt aktu ustawodawczego nie uzyska większości głosów, do ponownego rozpatrzenia: Europejskie prawo o klimacie (A9-0162/2020).

Wniosek ten zostanie poddany pod głosowanie po głosowaniu końcowym nad wnioskiem Komisji.

Parlament przystąpi do głosowań końcowych nad następującymi tekstami:

—   Europejskie prawo o klimacie ***I
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego ramy na potrzeby osiągnięcia neutralności klimatycznej i zmieniającego rozporządzenie (UE) 2018/1999 (Europejskie prawo o klimacie) [COM(2020)0080 – C9-0077/2020 – 2020/0036(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Jytte Guteland (A9-0162/2020);

—   Równoważność przeprowadzanych na Ukrainie inspekcji polowych upraw nasiennych zbożowych roślin uprawnych i równoważność materiału siewnego roślin zbożowych wyprodukowanego na Ukrainie ***I
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję Rady 2003/17/WE w odniesieniu do równoważności przeprowadzanych na Ukrainie inspekcji polowych upraw nasiennych zbożowych roślin uprawnych i w sprawie równoważności materiału siewnego roślin zbożowych wyprodukowanego na Ukrainie [COM(2020)0137 - C9-0100/2020 - 2020/0053(COD)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawczyni: Veronika Vrecionová (A9-0164/2020);

—   Sprzeciw na podstawie art. 112 ust. 2, 3 i 4 lit. c): specyfikacje dla ditlenku tytanu (E 171)
Projekt rezolucji, złożony zgodnie z art. 112 ust. 2 i 3 oraz art.112 ust. 4 lit. c) Regulaminu, w sprawie projektu rozporządzenia Komisji zmieniającego załącznik do rozporządzenia (UE) nr 231/2012 ustanawiającego specyfikacje dla dodatków do żywności wymienionych w załącznikach II i III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do specyfikacji dla ditlenku tytanu (E 171) (D066794/04 - 2020/2795(RPS)) (B9-0308/2020) - komisja ENVI. Posłowie odpowiedzialni: Michèle Rivasi, Eric Andrieu, Eleonora Evi, Joëlle Mélin, Ljudmila Novak i Mick Wallace;

—   Sprzeciw na podstawie art. 112 ust. 2, 3 i 4 lit. c): najwyższe dopuszczalne poziomy akryloamidu w niektórych środkach spożywczych dla niemowląt i małych dzieci
Projekt rezolucji, złożony zgodnie z art. 112 ust. 2 i 3 oraz art.112 ust. 4 lit. c) Regulaminu, w sprawie projektu rozporządzenia Komisji zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów akryloamidu w niektórych środkach spożywczych dla niemowląt i małych dzieci (D067815/03 - 2020/2735(RPS)) (B9-0311/2020) - komisja ENVI. Posłowie odpowiedzialni: Jutta Paulus, Christel Schaldemose, Martin Hojsík, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen i Mick Wallace;

—   Europejska strategia leśna – dalsze działania
Sprawozdanie w sprawie europejskiej strategii leśnej – Dalsze działania [2019/2157(INI)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A9-0154/2020).

Parlament przystąpi do głosowania nad poprawkami do następujących dokumentów:

—   Stosowanie przepisów bezpieczeństwa i interoperacyjności kolei w tunelu pod kanałem La Manche ***I
[COM(2020)0623 - C9-0212/2020 - 2020/0161(COD)] - komisja TRAN;

—   Decyzja o upoważnieniu Francji do zawarcia umowy międzynarodowej dotyczącej tunelu pod kanałem La Manche ***I
[COM(2020)0622 - C9-0211/2020 - 2020/0160(COD)] - komisja TRAN;

—   Praworządność i prawa podstawowe w Bułgarii
Projekt rezolucji B9-0309/2020;

—   Finanse cyfrowe: pojawiające się zagrożenia w zakresie kryptoaktywów – wyzwania regulacyjne i nadzorcze w obszarze usług, instytucji i rynków finansowych
Sprawozdanie zawierające zalecenia dla Komisji w sprawie finansów cyfrowych: pojawiające się zagrożenia w zakresie kryptoaktywów – wyzwania regulacyjne i nadzorcze w obszarze usług, instytucji i rynków finansowych [2020/2034(INL)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Ondřej Kovařík (A9-0161/2020);

—   Dalszy rozwój unii rynków kapitałowych: poprawa dostępu do finansowania z rynków kapitałowych, w szczególności dla MŚP, oraz zwiększenie możliwości udziału inwestorów detalicznych
Sprawozdanie w sprawie dalszego rozwoju unii rynków kapitałowych: poprawa dostępu do finansowania z rynków kapitałowych, w szczególności dla MŚP, oraz zwiększenie możliwości udziału inwestorów detalicznych [2020/2036(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawczyni: Isabel Benjumea Benjumea (A9-0155/2020).

Głosowanie będzie otwarte do godz.18.30.

Przystąpiono do głosowania.

Wyniki głosowania zostaną ogłoszone jutro w czwartek 8 października 2020 r. o godz. 8.30.


18. Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu w rozumieniu art. 194 Regulaminu figurują na stronach zarezerwowanych dla posłów na stronie internetowej Parlamentu.

W drodze wyjątku przyjmuje się wyjaśnienia o długości do 400 słów.


19. Korekty i zamiary głosowania

Korekty głosowania i zamiary głosowania są zawarte w dokumencie „Wyniki głosowań imiennych” załączonym do protokołu posiedzenia i dostępnym na stronie internetowej Parlamentu. Są one publikowane jedynie tytułem informacji i nie wpływają na wynik głosowania ogłoszony na posiedzeniu plenarnym.

Dokument ten jest regularnie aktualizowany przez maksymalnie dwa tygodnie po zakończeniu sesji miesięcznej.

Po upływie tego terminu lista korekt i zamiarów głosowania zostaje zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.


20. Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie złożonych projektów rezolucji)

Następujący posłowie lub następujące grupy polityczne złożyli zgodnie z art. 144 Regulaminu wnioski o przeprowadzenie debaty nad następującymi projektami rezolucji:

I.   Erytrea, sprawa Dawita Isaaka (2020/2813(RSP))

—   Malin Björk i Marisa Matias, w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie Erytrei, sprawy Dawita Isaaka (B9-0312/2020);

—   Lars Patrick Berg, Dominique Bilde, Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi, Jaak Madison i Harald Vilimsky, w imieniu grupy ID, w sprawie Erytrei, sprawy Dawita Isaaka (B9-0313/2020);

—   Michèle Rivasi, Francisco Guerreiro, Katrin Langensiepen, Jordi Solé, Alice Kuhnke, Bronis Ropė i Hannah Neumann, w imieniu grupy Verts/ALE, i Fabio Massimo Castaldo w sprawie Erytrei, sprawy Dawita Isaaka (B9-0314/2020);

—   Kati Piri i Evin Incir, w imieniu grupy S&D, w sprawie Erytrei, sprawy Dawita Isaaka (B9-0315/2020);

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Witold Jan Waszczykowski, Jadwiga Wiśniewska, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Valdemar Tomaševski, Elżbieta Kruk, Ruža Tomašić, Adam Bielan, Assita Kanko, Joanna Kopcińska, Jan Zahradil, Veronika Vrecionová, Emmanouil Fragkos, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca i Andrey Slabakov, w imieniu grupy ECR, w sprawie Erytrei, sprawy Dawita Isaaka (B9-0322/2020);

—   Michael Gahler, David Lega, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko, Lefteris Christoforou, Loukas Fourlas, Lóránt Vincze, Tomáš Zdechovský, David McAllister, Leopoldo López Gil, Inese Vaidere, Vangelis Meimarakis, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Peter Pollák, Maria Walsh, György Hölvényi, Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Benoit Lutgen, Sandra Kalniete, Francisco Millan Mon, Gabriel Mato, Eva Maydell, Janina Ochojska, Ludek Niedermayer, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos i Antonio López-Istúriz White, w imieniu grupy PPE, w sprawie Erytrei, sprawy Dawita Isaaka (B9-0331/2020);

—   Karin Karlsbro, Abir Al-Sahlani, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Irena Joveva, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuţă, Ramona Victoria Strugariu i Hilde Vautmans, w imieniu grupy Renew, w sprawie Erytrei, sprawy Dawita Isaaka (B9-0332/2020).

II.   Nikaraguańska ustawa o obcych agentach (2020/2814(RSP))

—   Tilly Metz, Francisco Guerreiro, Anna Cavazzini, Jordi Solé, Hannah Neumann, Diana Riba i Giner i Bronis Ropė, w imieniu grupy Verts/ALE, i Fabio Massimo Castaldo, w sprawie nikaraguańakiej ustawy o obcych agentach (B9-0317/2020);

—   Kati Piri i Alicia Homs Ginel, w imieniu grupy S&D, w sprawie nikaraguańakiej ustawy o obcych agentach (B9-0318/2020);

—   José Ramón Bauzá Díaz, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans i Adrián Vázquez Lázara, w imieniu grupy Renew, w sprawie nikaraguańakiej ustawy o obcych agentach (B9-0319/2020);

—   Michael Gahler, Leopoldo López Gil, Isabel Wiseler Lima, Željana Zovko, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Loránt Vincze, Tomáš Zdechovský, David McAllister, David Lega, Inese Vaidere, Vangelis Meimarakis, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Peter Pollák, Maria Walsh, Vladimír Bilčík, Isabel Benjumea Benjumea, Sandra Kalniete, Gabriel Mato, Eva Maydell, Janina Ochojska, Jens Gieseke, Luděk Niedermayer, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák i Stelios Kympouropoulos, w imieniu grupy PPE, w sprawie nikaraguańakiej ustawy o obcych agentach (B9-0320/2020);

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Witold Jan Waszczykowski, Jadwiga Wiśniewska, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Valdemar Tomaševski, Elżbieta Kruk, Ruža Tomašić, Adam Bielan, Assita Kanko, Joanna Kopcińska, Jan Zahradil, Veronika Vrecionová, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Hermann Tertsch i Andrey Slabakov, w imieniu grupy ECR, w sprawie nikaraguańakiej ustawy o obcych agentach (B9-0321/2020).

III.    Sytuacja migrantów z Etiopii w ośrodkach detencyjnych w Arabii Saudyjskiej (2020/2815(RSP))

—   Miguel Urbán Crespo, w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie sytuacji migrantów z Etiopii w ośrodkach detencyjnych w Arabii Saudyjskiej (B9-0324/2020);

—   Ernest Urtasun, Heidi Hautala, Francisco Guerreiro, Sven Giegold, Hannah Neumann, Mounir Satouri, Jordi Solé, Monika Vana, Tineke Strik i Bronis Ropė, w imieniu grupy Verts/ALE, i Fabio Massimo Castaldo w sprawie sytuacji migrantów z Etiopii w ośrodkach detencyjnych w Arabii Saudyjskiej (B9-0325/2020);

—   Kati Piri i Isabel Santos, w imieniu grupy S&D, w sprawie sytuacji migrantów z Etiopii w ośrodkach detencyjnych w Arabii Saudyjskiej (B9-0326/2020);

—   Urmas Paet, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Klemen Groselj, Irina Joveva, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Nicolae Ştefănuţă, Ramona Victoria Strugariu i Hilde Vautmans, w imieniu grupy Renew, w sprawie sytuacji migrantów z Etiopii w ośrodkach detencyjnych w Arabii Saudyjskiej (B9-0327/2020);

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Witold Waszczykowski, Jadwiga Wisniewska, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Valdemar Tomasevski, Elzbieta Kruk, Ruza Tomasic, Adam Bielan, Assita Kanko, Joanna Kopcinska, Jan Zahradil, Veronika Vrecionova, Emmanouil Fragkos i Andrey Slabakov, w imieniu grupy ECR, w sprawie sytuacji migrantów z Etiopii w ośrodkach detencyjnych w Arabii Saudyjskiej (B9-0329/2020);

—   Michael Gahler, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko, Lefteris Christoforou, Loukas Fourlas, Lóránt Vincze, Tomáš Zdechovský, David McAllister, Leopoldo López Gil, David Lega, Vangelis Meimarakis, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Peter Pollák, Maria Walsh, Benoit Lutgen, Sandra Kalniete, Eva Maydell, Janina Ochojska, Ludek Niedermayer, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák i Stelios Kympouropoulos, w imieniu grupy PPE, w sprawie sytuacji migrantów z Etiopii w ośrodkach detencyjnych w Arabii Saudyjskiej (B9-0330/2020).

Czas wystąpień zostanie przydzielony zgodnie z art. 171 Regulaminu.


21. Akty delegowane (art. 111 ust. 2 Regulaminu)

Projekty aktów delegowanych przekazane Parlamentowi:

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 w odniesieniu do wyjątkowych zasad produkcji w przypadku produkcji ekologicznej (C(2020)02990 - 2020/2804(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 24 września 2020 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: AGRI

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające część I załącznika II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 w odniesieniu do stosowania materiału rozmnożeniowego roślin w okresie konwersji i nieekologicznego materiału rozmnożeniowego roślin (C(2020)06224 - 2020/2800(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 16 września 2020 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: AGRI

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2402 w odniesieniu do opłat pobieranych przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych od repozytoriów sekurytyzacji (C(2020)06281 - 2020/2803(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 18 września 2020 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 978/2012 w odniesieniu do Armenii i Wietnamu (C(2020)06474 - 2020/2806(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 25 września 2020 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: INTA

- Dyrektywa delegowana Komisji zmieniająca załączniki do dyrektywy 2008/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie dostosowania do postępu naukowo-technicznego (C(2020)06661 - 2020/2816(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 2 października 2020 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: TRAN

Projekty aktów delegowanych, w przypadku których przedłużono termin zgłoszenia sprzeciwu:

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie (WE) nr 273/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie Rady (WE) nr 111/2005 w odniesieniu do włączenia niektórych prekursorów narkotyków do wykazu substancji sklasyfikowanych (C(2020)04691 – 2020/2728(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 14 lipca 2020 r.

Przedłużenie terminu zgłoszenia sprzeciwu: 2 dodatkowe miesiące na wniosek Parlamentu

odesłano do komisji przedm. właśc.: LIBE


22. Petycje

Petycje nr 0957-20 – 1030-20 zostały wpisane do rejestru ogólnego dnia 7 października 2020 r. i przekazane komisji przedmiotowo właściwej zgodnie z art. 226 ust. 9 i 10 Regulaminu.


23. Przesunięcia środków i decyzje budżetowe

Zgodnie z art. 29 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa postanowiła zatwierdzić przesunięcie środków C6/2020 – Sekcja I - Parlament Europejski.

Zgdonie z art. 29 ust. 3 i art. 31 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa postanowiła zatwierdzić przesunięcie środków nr 2/2020 – Sekcja VIII – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich.


24. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 16/2020 – Sekcja III – Komisja (N9-0048/2020 - C9-0316/2020 - 2020/2204(GBD))
odesłano do komisji przedm. właśc.: BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 17/2020 – Sekcja III – Komisja (N9-0049/2020 - C9-0317/2020 - 2020/2205(GBD))
odesłano do komisji przedm. właśc.: BUDG


25. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 658.540/OJJE).


26. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 18.30.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Sekretarz generalny

Przewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Al-Sahlani Abir, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Blaga Vasile, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brglez Milan, Brudziński Joachim Stanisław, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christoforou Lefteris, Cicurel Ilana, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Cormand David, Corrao Ignazio, Cseh Katalin, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, Deutsch Tamás, Didier Geoffroy, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Eppink Derk Jan, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Falcă Gheorghe, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Giegold Sven, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Goerens Charles, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Gualmini Elisabetta, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herzberger-Fofana Pierrette, Hidvéghi Balázs, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hortefeux Brice, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jalkh Jean-François, Jamet France, Járóka Lívia, Jarubas Adam, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lange Bernd, de Lange Esther, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Melbārde Dace, Mélin Joëlle, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Negrescu Victor, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Peter-Hansen Kira Marie, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, de la Pisa Carrión Margarita, Pisapia Giuliano, Pizarro Manuel, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Puigdemont i Casamajó Carles, Radev Emil, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strugariu Ramona, Szájer József, Tajani Antonio, Tang Paul, Tarabella Marc, Terras Riho, Tertsch Hermann, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tomc Romana, Toom Yana, Tóth Edina, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Uhrík Milan, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Vitanov Petar, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vuolo Lucia, Vázquez Lázara Adrián, Wallace Mick, Walsh Maria, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Nieobecność usprawiedliwiona:

Beňová Monika, Rougé André

W związku z pandemią COVID-19 wprowadzono zdalny system głosowania (zob. Decyzja Prezydium z dnia 20 marca 2020 r. uzupełniająca decyzję z dnia 3 maja 2004 r. w sprawie zasad głosowania). Nazwiska posłów, którzy wzięli udział w głosowaniu, zapisano w dokumencie „Wyniki głosowania imiennego” załączonym do protokołu posiedzenia i dostępnym na stronie internetowej Parlamentu.


Załącznik 1 - Zatwierdzenie powierzenia Valdisowi Dombrovskisowi nowych obowiązków wiceprzewodniczącego wykonawczego Komisji

LISTA POSŁÓW, KTÓRZY WZIĘLI UDZIAŁ W GŁOSOWANIU

ECR:
Aguilar, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Geuking, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tarczyński, Terheş, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

GUE/NGL:
Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson Christine, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Caroppo, Casanova, Ceccardi, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Pirbakas, Regimenti, Reil, Rinaldi, Rivière, Sardone, Sofo, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Castaldo, Comín i Oliveres, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Kolakušić, Konstantinou, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pedicini, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Rookmaker, Sinčić, Sonneborn, Uhrík, Zullo

PPE:
Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Berlusconi, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Clune, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, De Meo, Deli, Deutsch, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, Glavak, González Pons, Győri, Gyürk, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Járóka, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, McGuinness, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Ochojska, Olbrycht, Patriciello, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Szájer, Tajani, Terras, Thaler, Thun und Hohenstein, Tobé, Tomac, Tomc, Tóth, Trócsányi, Vaidere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Armand, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brunet, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Cseh, Danti, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Ghinea, Glück, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Müller, Nagtegaal, Nart, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Cozzolino, Crețu, Cutajar, Dalli, Danielsson, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jerković, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE:
Alametsä, Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Cuffe, Dalunde, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Franz, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Ripa, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Toussaint, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Yenbou, Ždanoka.


Załącznik 2 - Zatwierdzenie powołania Mairead McGUINNESS na członkinię Komisji Europejskiej

LISTA POSŁÓW, KTÓRZY WZIĘLI UDZIAŁ W GŁOSOWANIU

ECR:
Aguilar, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Geuking, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tarczyński, Terheş, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

GUE/NGL:
Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson Christine, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Caroppo, Casanova, Ceccardi, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Pirbakas, Regimenti, Reil, Rinaldi, Rivière, Sardone, Sofo, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Castaldo, Comín i Oliveres, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Kolakušić, Konstantinou, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pedicini, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Rookmaker, Sinčić, Sonneborn, Uhrík, Zullo

PPE:
Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Berlusconi, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Clune, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, De Meo, Deli, Deutsch, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, Glavak, González Pons, Győri, Gyürk, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Járóka, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, McGuinness, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Ochojska, Olbrycht, Patriciello, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Szájer, Tajani, Terras, Thaler, Thun und Hohenstein, Tobé, Tomac, Tomc, Tóth, Trócsányi, Vaidere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Armand, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brunet, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Cseh, Danti, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Ghinea, Glück, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Müller, Nagtegaal, Nart, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Cozzolino, Crețu, Cutajar, Dalli, Danielsson, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jerković, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE:
Alametsä, Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Cuffe, Dalunde, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Franz, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Ripa, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Toussaint, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Yenbou, Ždanoka.

Ostatnia aktualizacja: 19 sierpnia 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności