Index 
Protokoll
XML 162kPDF 302kWORD 83k
Onsdagen den 7 oktober 2020 - Bryssel
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Tillkännagivande av omröstningsresultat
 3.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 71 i arbetsordningen) (vidtagna åtgärder)
 4.Återupptagande av sammanträdet
 5.Återupptagna strider mellan Armenien och Azerbajdzjan beträffande konflikten om Nagorno-Karabach (debatt)
 6.Första omröstningsomgången
 7.Återupptagna strider mellan Armenien och Azerbajdzjan beträffande konflikten om Nagorno-Karabach (fortsättning på debatten)
 8.EU:s diplomatiska representation i Venezuela med tanke på ett eventuellt val (debatt)
 9.Situationen i Iran (debatt)
 10.Återupptagande av sammanträdet
 11.Tillkännagivande av omröstningsresultat
 12.Återupptagande av sammanträdet
 13.De europeiska tillsynsmyndigheternas roll i Wirecard-skandalen (debatt)
 14.De politiska gruppernas sammansättning
 15.Digitala finanser: nya risker med kryptotillgångar – reglerings- och tillsynsutmaningar när det gäller finansiella tjänster, institut och marknader - Vidareutveckling av kapitalmarknadsunionen: bättre tillgång till kapitalmarknadsfinansiering, särskilt för små och medelstora företag, och större möjligheter för icke-professionella investerare att delta (debatt)
 16.Återupptagande av sammanträdet
 17.Andra omröstningsomgången
 18.Röstförklaringar
 19.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 20.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)
 21.Delegerade akter (artikel 111.2 i arbetsordningen)
 22.Framställningar
 23.Anslagsöverföringar och budgetbeslut
 24.Inkomna dokument
 25.Föredragningslista för nästa sammanträde
 26.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
 Bilaga 1 - Godkännande av tilldelningen av nya ansvarsområden till kommissionens verkställande vice ordförande, Valdis Dombrovskis
 Bilaga 2 - Godkännande av utnämningen av en kommissionsledamot - Mairead McGuinness


ORDFÖRANDESKAP: Othmar KARAS
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.01.


2. Tillkännagivande av omröstningsresultat

Talmannen läste upp resultaten av omröstningen om ändringsförslagen till

Europeisk klimatlag ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en ram för att uppnå klimatneutralitet och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1999 (Europeisk klimatlag) [COM(2020)0080 – C9-0077/2020 – 2020/0036(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Jytte Guteland (A9-0162/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

Första omgången ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna Texter (P9_TA(2020)0253)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 5, 6, 7 och 8 oktober 2020, punkt 12

Likvärdighet av fältbesiktningar i Ukraina av utsäde av stråsäd och likvärdighet av stråsäd som produceras i Ukraina ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av rådets beslut 2003/17/EG vad gäller likvärdighet av fältbesiktningar i Ukraina av utsäde av stråsäd och om likvärdighet av stråsäd som produceras i Ukraina [COM(2020)0137 - C9-0100/2020 - 2020/0053(COD)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Veronika Vrecionová (A9-0164/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna Texter (P9_TA(2020)0254)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 5, 6, 7 och 8 oktober 2020, punkt 13

Den europeiska skogsstrategin – vägen framåt
Betänkande om den europeiska skogsstrategin – vägen framåt [2019/2157(INI)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Petri Sarvamaa (A9-0154/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna Texter (P9_TA(2020)0257)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 5, 6, 7 och 8 oktober 2020, punkt 16


3. Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 71 i arbetsordningen) (vidtagna åtgärder)

Talmannen meddelade att han inte hade mottagit någon begäran från ledamöter eller en eller flera politiska grupper som uppnår minst det medelhöga tröskelvärdet rörande de beslut om att inleda interinstitutionella förhandlingar som tillkännagetts i protokollet måndagen den 5 oktober 2020 (punkt 8 i protokollet av den 5.10.2020).

Utskotten INTA, BUDG/ECON och EMPL hade således kunnat inleda förhandlingarna efter det att den tidsfrist som avses i artikel 71.2 i arbetsordningen hade löpt ut.

(Sammanträdet avbröts kl. 09.10.)


4. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 09.16.

Talmannen meddelade att det på grund av reserestriktioner inte fanns tillräckligt med tolkar från Irland. Därför kunde ingen tolkning från och till iriska göras mellan 9.00 och 10.30.

Talare: Lefteris Christoforou.


5. Återupptagna strider mellan Armenien och Azerbajdzjan beträffande konflikten om Nagorno-Karabach (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Återupptagna strider mellan Armenien och Azerbajdzjan beträffande konflikten om Nagorno-Karabach (2020/2809(RSP))

Josep Borrell Fontelles (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde ett uttalande.

Talare: Andrey Kovatchev för PPE-gruppen, Tonino Picula för S&D-gruppen, Urmas Paet för Renew-gruppen, Jérôme Rivière för ID-gruppen, Viola Von Cramon-Taubadel för Verts/ALE-gruppen, Anna Fotyga för ECR-gruppen, Idoia Villanueva Ruiz för GUE/NGL-gruppen, Kostas Papadakis, grupplös, Željana Zovko, Marina Kaljurand, Hilde Vautmans, Lars Patrick Berg, Markéta Gregorová, Kosma Złotowski, Emmanuel Maurel, Márton Gyöngyösi, David McAllister, Isabel Santos, Ilhan Kyuchyuk, Roman Haider, Jordi Solé, Charlie Weimers, Martina Michels, Fabio Massimo Castaldo, Andrius Kubilius, Robert Hajšel, Nathalie Loiseau, Alessandro Panza, Reinhard Bütikofer, Assita Kanko, Martin Sonneborn, Michael Gahler, Nacho Sánchez Amor, Malik Azmani, Jordan Bardella, François Alfonsi, Angel Dzhambazki, Clara Ponsatí Obiols, Traian Băsescu, Nikos Androulakis, Klemen Grošelj, Marco Dreosto och Zdzisław Krasnodębski.

(Fortsättning på debatten: punkt 7 i protokollet av den 7.10.2020)


6. Första omröstningsomgången

Parlamentet röstade om följande:

—   Godkännande av tilldelningen av nya ansvarsområden till kommissionens verkställande vice ordförande Valdis Dombrovskis;

—   Godkännande av utnämningen av en kommissionsledamot - Mairead McGuinness.

Parlamentet genomförde slutomröstning om följande:

—   Inrättande av en EU-mekanism för demokrati, rättsstatlighet och grundläggande rättigheter
Betänkande om inrättande av en EU-mekanism för demokrati, rättsstatlighet och grundläggande rättigheter [2020/2072(INI)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Michal Šimečka (A9-0170/2020);

—   Genomförandet av den gemensamma handelspolitiken – årsrapport 2018
Betänkande om genomförandet av den gemensamma handelspolitiken – årsrapport 2018 [2019/2197(INI)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Jörgen Warborn (A9-0160/2020).

Parlamentet röstade om ändringsförslagen till:

—   Europeisk klimatlag ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en ram för att uppnå klimatneutralitet och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1999 (Europeisk klimatlag) [COM(2020)0080 – C9-0077/2020 – 2020/0036(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Jytte Guteland (A9-0162/2020).

Omröstningen skulle pågå fram till kl.11.45.

Omröstningen genomfördes.

Omröstningsresultaten skulle tillkännages kl. 14.15.


7. Återupptagna strider mellan Armenien och Azerbajdzjan beträffande konflikten om Nagorno-Karabach (fortsättning på debatten)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Återupptagna strider mellan Armenien och Azerbajdzjan beträffande konflikten om Nagorno-Karabach (2020/2809(RSP))

(Början på debatten: punkt 5 i protokollet av den 7.10.2020)

Talare: Ioannis Lagos, Rasa Juknevičienė, Andreas Schieder, Bernard Guetta, Ryszard Czarnecki, Peter van Dalen, Evin Incir, Carlo Fidanza, Vladimír Bilčík, Demetris Papadakis, Paulo Rangel och Petar Vitanov.

ORDFÖRANDESKAP: Fabio Massimo CASTALDO
Vice talman

Talare: Loucas Fourlas och Sylvie Guillaume.

ORDFÖRANDESKAP: Othmar KARAS
Vice talman

Talare: Geoffroy Didier, Georgios Kyrtsos, Lefteris Christoforou, Anna-Michelle Asimakopoulou och Maria Spyraki.

Talare: Josep Borrell Fontelles (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik).

Talmannen förklarade debatten avslutad.


8. EU:s diplomatiska representation i Venezuela med tanke på ett eventuellt val (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: EU:s diplomatiska representation i Venezuela med tanke på ett eventuellt val (2020/2810(RSP))

Josep Borrell Fontelles (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde ett uttalande.

ORDFÖRANDESKAP: Pedro SILVA PEREIRA
Vice talman

Talare: Dolors Montserrat för PPE-gruppen, Javi López för S&D-gruppen, Jordi Cañas för Renew-gruppen, Thierry Mariani för ID-gruppen, Ernest Urtasun för Verts/ALE-gruppen, Hermann Tertsch för ECR-gruppen, Manu Pineda för GUE/NGL-gruppen, Hermann Tertsch, gjorde ett personligt uttalande om föregående inlägg, Antonio Tajani, Maria-Manuel Leitão-Marques, Dita Charanzová, Paolo Borchia, Jordi Solé, Carlo Fidanza, Sandra Pereira, Paulo Rangel, Nacho Sánchez Amor, Izaskun Bilbao Barandica, Esther de Lange, Sara Cerdas, Javier Nart, Leopoldo López Gil, Antonio López-Istúriz White och Francisco José Millán Mon.

Talare: Josep Borrell Fontelles.

ORDFÖRANDESKAP: Heidi HAUTALA
Vice talman

Talare: Jordi Cañas, om debattens förlopp.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


9. Situationen i Iran (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Iran (2020/2811(RSP))

Josep Borrell Fontelles (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde ett uttalande.

Talare: David McAllister för PPE-gruppen, Tonino Picula för S&D-gruppen, Bart Groothuis för Renew-gruppen, Thierry Mariani för ID-gruppen, Ernest Urtasun för Verts/ALE-gruppen, Witold Jan Waszczykowski för ECR-gruppen, Cornelia Ernst för GUE/NGL-gruppen, Seán Kelly, Jytte Guteland, Nicola Beer, Marco Campomenosi, Reinhard Bütikofer, Anna Fotyga, Mick Wallace, Maria Arena, María Soraya Rodríguez Ramos, Lars Patrick Berg, Salima Yenbou, Juan Fernando López Aguilar, Jean-Lin Lacapelle, Hannah Neumann, Evin Incir, Bernhard Zimniok, Robert Hajšel, Domènec Ruiz Devesa, Michael Gahler och Fabio Massimo Castaldo.

Talare: Josep Borrell Fontelles.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

(Sammanträdet avbröts kl. 13.13.)


ORDFÖRANDESKAP: David Maria SASSOLI
Talman

10. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 14.20.


11. Tillkännagivande av omröstningsresultat

Talmannen läste upp omröstningsresultaten:

Godkännande av tilldelningen av nya ansvarsområden till kommissionens verkställande vice ordförande Valdis Dombrovskis

GODKÄNNANDE

(enkel majoritet erfordrades)
(Sluten omröstning (artikel 191 i arbetsordningen))

Godkändes (P9_TA(2020)0249)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 5, 6, 7 och 8 oktober 2020, punkt 8)
Förteckningen över ledamöter som deltog i omröstningen bifogas detta sammanträdesprotokoll (bilaga 1 i protokollet av den 7.10.2020)

Godkännande av utnämningen av en kommissionsledamot - Mairead McGuinness

GODKÄNNANDE

(enkel majoritet erfordrades)
(Sluten omröstning (artikel 10 i bilaga VII och artikel 191 i arbetsordningen))

Godkändes (P9_TA(2020)0250)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 5, 6, 7 och 8 oktober 2020, punkt 9)
Förteckningen över ledamöter som deltog i omröstningen bifogas detta sammanträdesprotokoll (bilaga 2 i protokollet av den 7.10.2020)

Talmannen läste upp resultaten av slutomröstningarna om

Inrättande av en EU-mekanism för demokrati, rättsstatlighet och grundläggande rättigheter
Betänkande om inrättande av en EU-mekanism för demokrati, rättsstatlighet och grundläggande rättigheter [2020/2072(INI)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Michal Šimečka (A9-0170/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0251)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 5, 6, 7 och 8 oktober 2020, punkt 10)

Genomförandet av den gemensamma handelspolitiken – årsrapport 2018
Betänkande om genomförandet av den gemensamma handelspolitiken – årsrapport 2018 [2019/2197(INI)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Jörgen Warborn (A9-0160/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0252)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 5, 6, 7 och 8 oktober 2020, punkt 11)

Talmannen läste upp resultaten av omröstningen om ändringsförslagen till

Europeisk klimatlag ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en ram för att uppnå klimatneutralitet och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1999 (Europeisk klimatlag) [COM(2020)0080 – C9-0077/2020 – 2020/0036(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Jytte Guteland (A9-0162/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

Andra omgången ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna Texter (P9_TA(2020)0253)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 5, 6, 7 och 8 oktober 2020, punkt 12)

(Sammanträdet avbröts kl. 14.25.)


ORDFÖRANDESKAP: Heidi HAUTALA
Vice talman

12. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 15.00.


13. De europeiska tillsynsmyndigheternas roll i Wirecard-skandalen (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: De europeiska tillsynsmyndigheternas roll i Wirecard-skandalen (2020/2701(RSP))

Michael Roth (rådets tjänstgörande ordförande) och Valdis Dombrovskis (verkställande vice ordförande för kommissionen) (verkställande vice ordförande för kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Markus Ferber för PPE-gruppen, Jonás Fernández för S&D-gruppen, Luis Garicano för Renew-gruppen, Gunnar Beck för ID-gruppen, Sven Giegold för Verts/ALE-gruppen, Martin Schirdewan för GUE/NGL-gruppen, Piernicola Pedicini, grupplös, Evelyn Regner, Engin Eroglu, Antonio Maria Rinaldi, Henrike Hahn, Miguel Urbán Crespo, Fabio Massimo Castaldo, Eero Heinäluoma, Stéphanie Yon-Courtin, Dorien Rookmaker och Paul Tang.

Talare: Valdis Dombrovskis och Michael Roth.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


14. De politiska gruppernas sammansättning

Andrea Caroppo hade lämnat ID-gruppen med verkan från och med den 7 oktober 2020. Han var nu grupplös ledamot.


15. Digitala finanser: nya risker med kryptotillgångar – reglerings- och tillsynsutmaningar när det gäller finansiella tjänster, institut och marknader - Vidareutveckling av kapitalmarknadsunionen: bättre tillgång till kapitalmarknadsfinansiering, särskilt för små och medelstora företag, och större möjligheter för icke-professionella investerare att delta (debatt)

Betänkande med rekommendationer till kommissionen om digitala finanser: nya risker med kryptotillgångar – reglerings- och tillsynsutmaningar när det gäller finansiella tjänster, institut och marknader [2020/2034(INL)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Ondřej Kovařík (A9-0161/2020)

Betänkande om vidareutveckling av kapitalmarknadsunionen: bättre tillgång till kapitalmarknadsfinansiering, särskilt för små och medelstora företag, och större möjligheter för icke-professionella investerare att delta [2020/2036(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Isabel Benjumea Benjumea (A9-0155/2020)

Ondřej Kovařík och Isabel Benjumea Benjumea redogjorde för betänkandena.

ORDFÖRANDESKAP: Ewa KOPACZ
Vice talman

Talare: Valdis Dombrovskis (verkställande vice ordförande för kommissionen).

Talare: Stefan Berger för PPE-gruppen, Eero Heinäluoma för S&D-gruppen, Stéphanie Yon-Courtin för Renew-gruppen, Gunnar Beck för ID-gruppen, Kira Marie Peter-Hansen för Verts/ALE-gruppen, Eugen Jurzyca för ECR-gruppen, José Gusmão för GUE/NGL-gruppen, Piernicola Pedicini, grupplös, Markus Ferber, Jonás Fernández, Billy Kelleher, Thierry Mariani, Stasys Jakeliūnas, Elżbieta Kruk, Enikő Győri, Eva Kaili, Sven Giegold, Helmut Geuking, Georgios Kyrtsos, Pedro Marques, Othmar Karas, Evelyn Regner, Christophe Hansen, Paul Tang, Ivan Štefanec och Seán Kelly.

Talare: Valdis Dombrovskis, Ondřej Kovařík och Isabel Benjumea Benjumea.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 17 i protokollet av den 7.10.2020 (ändringsförslag); punkt 12 i protokollet av den 8.10.2020 (slutomröstning)

(Sammanträdet avbröts kl. 16.58.)


16. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 17.15.


17. Andra omröstningsomgången

Talare: Jytte Guteland (föredragande), som i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen begärde att ärendet skulle återförvisas till det ansvariga utskottet i syfte att inleda interinstitutionella förhandlingar eller, om förslaget till lagstiftningsakt inte fick stöd av majoriteten av de avgivna rösterna, för ny behandling: Europeisk klimatlag (A9-0162/2020).

Omröstning om denna begäran skulle hållas efter slutomröstningen om kommissionens förslag.

Parlamentet genomförde slutomröstning om följande:

—   Europeisk klimatlag ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en ram för att uppnå klimatneutralitet och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1999 (Europeisk klimatlag) [COM(2020)0080 – C9-0077/2020 – 2020/0036(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Jytte Guteland (A9-0162/2020);

—   Likvärdighet av fältbesiktningar i Ukraina av utsäde av stråsäd och likvärdighet av stråsäd som produceras i Ukraina ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av rådets beslut 2003/17/EG vad gäller likvärdighet av fältbesiktningar i Ukraina av utsäde av stråsäd och om likvärdighet av stråsäd som produceras i Ukraina [COM(2020)0137 - C9-0100/2020 - 2020/0053(COD)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Veronika Vrecionová (A9-0164/2020);

—   Invändning enligt artikel 112.2, 112.3 och 112.4 c: specifikationer för titandioxid (E 171)
Resolutionsförslag i enlighet med artikel 112.2, 112.3 och 112.4 c i arbetsordningen om utkastet till kommissionens förordning om ändring av bilagan till förordning (EU) nr 231/2012 om fastställande av specifikationer för de livsmedelstillsatser som förtecknas i bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller specifikationerna för titandioxid (E 171) (D066794/04 - 2020/2795(RPS)) (B9-0308/2020) - ENVI-utskottet. Ansvariga ledamöter: Michèle Rivasi, Eric Andrieu, Eleonora Evi, Joëlle Mélin, Ljudmila Novak och Mick Wallace;

—   Invändning enligt artikel 112.2, 112.3 och 112.4 c: gränsvärden för akrylamid i vissa livsmedel för spädbarn och småbarn
Resolutionsförslag i enlighet med artikel 112.2, 112.3 och 112.4 c i arbetsordningen om utkastet till kommissionens förordning om ändring av förordning (EG) nr 1881/2006 vad gäller fastställande av gränsvärden för akrylamid i vissa livsmedel för spädbarn och småbarn (D067815/03 - 2020/2735(RPS)) (B9-0311/2020) - ENVI-utskottet. Ansvariga ledamöter: Jutta Paulus, Christel Schaldemose, Martin Hojsík, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen och Mick Wallace;

—   Den europeiska skogsstrategin – vägen framåt
Betänkande om den europeiska skogsstrategin – vägen framåt [2019/2157(INI)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Petri Sarvamaa (A9-0154/2020).

Parlamentet röstade om ändringsförslagen till:

—   Tillämpningen av reglerna för järnvägssäkerhet och driftskompatibilitet på förbindelsen under Engelska kanalen ***I
[COM(2020)0623 - C9-0212/2020 - 2020/0161(COD)] - TRAN-utskottet;

—   Beslut om bemyndigande för Frankrike att förhandla fram ett internationellt avtal avseende Engelska kanalen ***I
[COM(2020)0622 - C9-0211/2020 - 2020/0160(COD)] - TRAN-utskottet;

—   Rättsstaten och de grundläggande rättigheterna i Bulgarien
Resolutionsförslag B9-0309/2020;

—   Digitala finanser: nya risker med kryptotillgångar – reglerings- och tillsynsutmaningar när det gäller finansiella tjänster, institut och marknader
Betänkande med rekommendationer till kommissionen om digitala finanser: nya risker med kryptotillgångar – reglerings- och tillsynsutmaningar när det gäller finansiella tjänster, institut och marknader [2020/2034(INL)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Ondřej Kovařík (A9-0161/2020);

—   Vidareutveckling av kapitalmarknadsunionen: bättre tillgång till kapitalmarknadsfinansiering, särskilt för små och medelstora företag, och större möjligheter för icke-professionella investerare att delta
Betänkande om vidareutveckling av kapitalmarknadsunionen: bättre tillgång till kapitalmarknadsfinansiering, särskilt för små och medelstora företag, och större möjligheter för icke-professionella investerare att delta [2020/2036(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Isabel Benjumea Benjumea (A9-0155/2020).

Omröstningen skulle pågå fram till kl.18.30.

Omröstningen genomfördes.

Omröstningsresultaten skulle meddelas påföljande dag, torsdagen den 8 oktober 2020 08.30.


18. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 194 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Undantagsvis accepteras skriftliga röstförklaringar på högst 400 ord.


19. Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns i dokumentet ”Resultat av omröstningar med namnupprop”, som bifogas sammanträdesprotokollet och finns på parlamentets webbplats. De anges endast i informationssyfte och påverkar inte det omröstningsresultat som tillkännagivits i kammaren.

Dokumentet uppdateras regelbundet under högst två veckor efter sammanträdesperioden.

Därefter slutförs förteckningen över rättelser och avsiktsförklaringar för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


20. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)

Nedanstående ledamöter eller politiska grupper hade, i enlighet med artikel 144 i arbetsordningen, begärt en debatt om följande resolutionsförslag:

I.   Eritrea, fallet Dawit Isaak (2020/2813(RSP))

—   Malin Björk och Marisa Matias, för GUE/NGL-gruppen, om Eritrea, fallet Dawit Isaak (B9-0312/2020);

—   Lars Patrick Berg, Dominique Bilde, Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi, Jaak Madison och Harald Vilimsky, för ID-gruppen, om Eritrea, fallet Dawit Isaak (B9-0313/2020);

—   Michèle Rivasi, Francisco Guerreiro, Katrin Langensiepen, Jordi Solé, Alice Kuhnke, Bronis Ropė och Hannah Neumann, för Verts/ALE-gruppen, och Fabio Massimo Castaldo om Eritrea, fallet Dawit Isaak (B9-0314/2020);

—   Kati Piri och Evin Incir, för S&D-gruppen, om Eritrea, fallet Dawit Isaak (B9-0315/2020);

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Witold Jan Waszczykowski, Jadwiga Wiśniewska, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Valdemar Tomaševski, Elżbieta Kruk, Ruža Tomašić, Adam Bielan, Assita Kanko, Joanna Kopcińska, Jan Zahradil, Veronika Vrecionová, Emmanouil Fragkos, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca och Andrey Slabakov, för ECR-gruppen, om Eritrea, fallet Dawit Isaak (B9-0322/2020);

—   Michael Gahler, David Lega, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko, Lefteris Christoforou, Loukas Fourlas, Lóránt Vincze, Tomáš Zdechovský, David McAllister, Leopoldo López Gil, Inese Vaidere, Vangelis Meimarakis, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Peter Pollák, Maria Walsh, György Hölvényi, Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Benoit Lutgen, Sandra Kalniete, Francisco Millan Mon, Gabriel Mato, Eva Maydell, Janina Ochojska, Ludek Niedermayer, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos och Antonio López-Istúriz White, för PPE-gruppen, om Eritrea, fallet Dawit Isaak (B9-0331/2020);

—   Karin Karlsbro, Abir Al-Sahlani, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Irena Joveva, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuţă, Ramona Victoria Strugariu och Hilde Vautmans, för Renew-gruppen, om Eritrea, fallet Dawit Isaak (B9-0332/2020).

II.   Lagen om ”utländska agenter” i Nicaragua (2020/2814(RSP))

—   Tilly Metz, Francisco Guerreiro, Anna Cavazzini, Jordi Solé, Hannah Neumann, Diana Riba i Giner och Bronis Ropė, för Verts/ALE-gruppen, och Fabio Massimo Castaldo, om lagen om ”utländska agenter” i Nicaragua (B9-0317/2020);

—   Kati Piri och Alicia Homs Ginel, för S&D-gruppen, om lagen om ”utländska agenter” i Nicaragua (B9-0318/2020);

—   José Ramón Bauzá Díaz, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans och Adrián Vázquez Lázara, för Renew-gruppen, om lagen om ”utländska agenter” i Nicaragua (B9-0319/2020);

—   Michael Gahler, Leopoldo López Gil, Isabel Wiseler Lima, Željana Zovko, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Loránt Vincze, Tomáš Zdechovský, David McAllister, David Lega, Inese Vaidere, Vangelis Meimarakis, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Peter Pollák, Maria Walsh, Vladimír Bilčík, Isabel Benjumea Benjumea, Sandra Kalniete, Gabriel Mato, Eva Maydell, Janina Ochojska, Jens Gieseke, Luděk Niedermayer, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák och Stelios Kympouropoulos, för PPE-gruppen, om lagen om ”utländska agenter” i Nicaragua B9-0320/2020);

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Witold Jan Waszczykowski, Jadwiga Wiśniewska, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Valdemar Tomaševski, Elżbieta Kruk, Ruža Tomašić, Adam Bielan, Assita Kanko, Joanna Kopcińska, Jan Zahradil, Veronika Vrecionová, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Hermann Tertsch och Andrey Slabakov, för ECR-gruppen, om lagen om ”utländska agenter” i Nicaragua (B9-0321/2020).

III.    Situationen för etiopiska migranter i interneringscenter i Saudiarabien (2020/2815(RSP))

—   Miguel Urbán Crespo, för GUE/NGL-gruppen, om situationen för etiopiska migranter i interneringscenter i Saudiarabien (B9-0324/2020);

—   Ernest Urtasun, Heidi Hautala, Francisco Guerreiro, Sven Giegold, Hannah Neumann, Mounir Satouri, Jordi Solé, Monika Vana, Tineke Strik och Bronis Ropė, för Verts/ALE-gruppen, och Fabio Massimo Castaldo om situationen för etiopiska migranter i interneringscenter i Saudiarabien (B9-0325/2020);

—   Kati Piri och Isabel Santos, för S&D-gruppen, om situationen för etiopiska migranter i interneringscenter i Saudiarabien (B9-0326/2020);

—   Urmas Paet, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Klemen Groselj, Irina Joveva, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Nicolae Ştefănuţă, Ramona Victoria Strugariu och Hilde Vautmans, för Renew-gruppen, om situationen för etiopiska migranter i interneringscenter i Saudiarabien (B9-0327/2020);

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Witold Waszczykowski, Jadwiga Wisniewska, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Valdemar Tomasevski, Elzbieta Kruk, Ruza Tomasic, Adam Bielan, Assita Kanko, Joanna Kopcinska, Jan Zahradil, Veronika Vrecionova, Emmanouil Fragkos och Andrey Slabakov, för ECR-gruppen, om situationen för etiopiska migranter i interneringscenter i Saudiarabien (B9-0329/2020);

—   Michael Gahler, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko, Lefteris Christoforou, Loukas Fourlas, Lóránt Vincze, Tomáš Zdechovský, David McAllister, Leopoldo López Gil, David Lega, Vangelis Meimarakis, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Peter Pollák, Maria Walsh, Benoit Lutgen, Sandra Kalniete, Eva Maydell, Janina Ochojska, Ludek Niedermayer, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák och Stelios Kympouropoulos, för PPE-gruppen, om situationen för etiopiska migranter i interneringscenter i Saudiarabien (B9-0330/2020).

Talartiden fördelas i enlighet med artikel 171 i arbetsordningen.


21. Delegerade akter (artikel 111.2 i arbetsordningen)

Följande förslag till delegerade akter hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848 vad gäller produktionsregler vid exceptionella omständigheter i ekologisk produktion (C(2020)02990 - 2020/2804(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 24 september 2020

hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av del I i bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848 vad gäller användningen av växtförökningsmaterial under omställning och icke-ekologiskt växtförökningsmaterial (C(2020)06224 - 2020/2800(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 16 september 2020

hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2402 vad gäller de avgifter som Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten tar ut av värdepapperiseringsregister (C(2020)06281 - 2020/2803(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 18 september 2020

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 978/2012 vad gäller Armenien och Vietnam (C(2020)06474 - 2020/2806(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 25 september 2020

hänvisat till ansvarigt utskott: INTA

- Kommissionens delegerade direktiv om ändring av bilagorna till Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/68/EG vad gäller anpassning till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen (C(2020)06661 - 2020/2816(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 2 oktober 2020

hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

Förslag till delegerade akter för vilka tidsfristen för invändningar har förlängts:

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 273/2004 och rådets förordning (EG) nr 111/2005 vad gäller införande av vissa narkotikaprekursorer i förteckningen över förtecknade ämnen (C(2020)04691 – 2020/2728(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 14 juli 2020

Förlängning av tidsfristen för invändningar: ytterligare 2 månader på parlamentets begäran

hänvisat till ansvarigt utskott: LIBE


22. Framställningar

Framställningarna nr 0957-20–1030-20 hade upptagits i registret den 7 oktober 2020 och hänvisats till det behöriga utskottet i enlighet med artikel 226.9 och 226.10 i arbetsordningen.


23. Anslagsöverföringar och budgetbeslut

Budgetutskottet hade i enlighet med artikel 29 i budgetförordningen beslutat att godkänna anslagsöverföring C6/2020 – Avsnitt I – Europaparlamentet.

Budgetutskottet hade i enlighet med artiklarna 29.3 och 31 i budgetförordningen beslutat att godkänna anslagsöverföring nr 2/2020 – Avsnitt VIII – Europeiska ombudsmannen.


24. Inkomna dokument

Följande dokument hade inkommit:

- Förslag till anslagsöverföring DEC 16/2020 - Avsnitt III – Kommissionen (N9-0048/2020 - C9-0316/2020 - 2020/2204(GBD))
hänvisat till ansvarigt utskott: BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 17/2020 - Avsnitt III – Kommissionen (N9-0049/2020 - C9-0317/2020 - 2020/2205(GBD))
hänvisat till ansvarigt utskott: BUDG


25. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 658.540/OJJE).


26. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 18.30.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Al-Sahlani Abir, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Blaga Vasile, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brglez Milan, Brudziński Joachim Stanisław, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christoforou Lefteris, Cicurel Ilana, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Cormand David, Corrao Ignazio, Cseh Katalin, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, Deutsch Tamás, Didier Geoffroy, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Eppink Derk Jan, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Falcă Gheorghe, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Giegold Sven, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Goerens Charles, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Gualmini Elisabetta, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herzberger-Fofana Pierrette, Hidvéghi Balázs, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hortefeux Brice, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jalkh Jean-François, Jamet France, Járóka Lívia, Jarubas Adam, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lange Bernd, de Lange Esther, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Melbārde Dace, Mélin Joëlle, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Negrescu Victor, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Peter-Hansen Kira Marie, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, de la Pisa Carrión Margarita, Pisapia Giuliano, Pizarro Manuel, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Puigdemont i Casamajó Carles, Radev Emil, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strugariu Ramona, Szájer József, Tajani Antonio, Tang Paul, Tarabella Marc, Terras Riho, Tertsch Hermann, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tomc Romana, Toom Yana, Tóth Edina, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Uhrík Milan, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Vitanov Petar, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vuolo Lucia, Vázquez Lázara Adrián, Wallace Mick, Walsh Maria, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Befriade från närvaro:

Beňová Monika, Rougé André

På grund av covid-19-pandemin hade det inrättats ett system för distansomröstning (se presidiets beslut av den 20 mars 2020 om komplettering av presidiets beslut av den 3 maj 2004 om anvisningar för omröstningar). Namnen på de ledamöter som deltog i omröstningen finns i sammanträdesprotokollets bilaga ”Resultat av omröstningar med namnupprop” på parlamentets webbplats.


Bilaga 1 - Godkännande av tilldelningen av nya ansvarsområden till kommissionens verkställande vice ordförande, Valdis Dombrovskis

FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER SOM DELTOG I OMRÖSTNINGEN

ECR:
Aguilar, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Geuking, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tarczyński, Terheş, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

GUE/NGL:
Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson Christine, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Caroppo, Casanova, Ceccardi, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Pirbakas, Regimenti, Reil, Rinaldi, Rivière, Sardone, Sofo, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Castaldo, Comín i Oliveres, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Kolakušić, Konstantinou, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pedicini, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Rookmaker, Sinčić, Sonneborn, Uhrík, Zullo

PPE:
Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Berlusconi, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Clune, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, De Meo, Deli, Deutsch, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, Glavak, González Pons, Győri, Gyürk, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Járóka, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, McGuinness, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Ochojska, Olbrycht, Patriciello, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Szájer, Tajani, Terras, Thaler, Thun und Hohenstein, Tobé, Tomac, Tomc, Tóth, Trócsányi, Vaidere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Armand, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brunet, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Cseh, Danti, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Ghinea, Glück, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Müller, Nagtegaal, Nart, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Cozzolino, Crețu, Cutajar, Dalli, Danielsson, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jerković, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE:
Alametsä, Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Cuffe, Dalunde, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Franz, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Ripa, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Toussaint, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Yenbou, Ždanoka.


Bilaga 2 - Godkännande av utnämningen av en kommissionsledamot - Mairead McGuinness

FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER SOM DELTOG I OMRÖSTNINGEN

ECR:
Aguilar, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Geuking, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tarczyński, Terheş, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

GUE/NGL:
Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson Christine, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Caroppo, Casanova, Ceccardi, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Pirbakas, Regimenti, Reil, Rinaldi, Rivière, Sardone, Sofo, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Castaldo, Comín i Oliveres, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Kolakušić, Konstantinou, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pedicini, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Rookmaker, Sinčić, Sonneborn, Uhrík, Zullo

PPE:
Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Berlusconi, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Clune, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, De Meo, Deli, Deutsch, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, Glavak, González Pons, Győri, Gyürk, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Járóka, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, McGuinness, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Ochojska, Olbrycht, Patriciello, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Szájer, Tajani, Terras, Thaler, Thun und Hohenstein, Tobé, Tomac, Tomc, Tóth, Trócsányi, Vaidere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Armand, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brunet, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Cseh, Danti, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Ghinea, Glück, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Müller, Nagtegaal, Nart, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Cozzolino, Crețu, Cutajar, Dalli, Danielsson, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jerković, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE:
Alametsä, Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Cuffe, Dalunde, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Franz, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Ripa, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Toussaint, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Yenbou, Ždanoka.

Senaste uppdatering: 19 augusti 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy