Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 3k
Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2020 - Βρυξέλλες

4. Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σε συνέχεια των αποκαλύψεων που σχετίζονται με τους φακέλους FinCEN (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δήλωση της Επιτροπής: Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σε συνέχεια των αποκαλύψεων που σχετίζονται με τους φακέλους FinCEN (2020/2812(RSP))

Η Dubravka Šuica (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Markus Ferber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Eero Heinäluoma, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ramona Strugariu, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Joachim Kuhs, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Sven Giegold, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jorge Buxadé Villalba, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Manon Aubry, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Laura Ferrara, μη εγγεγραμμένη, Othmar Karas, Paul Tang, Gilles Boyer, Jaak Madison, Saskia Bricmont, Beata Kempa, José Gusmão, Ivan Vilibor Sinčić, David Casa, Jonás Fernández, Ondřej Kovařík, Peter Kofod, Claude Gruffat, Nikolaj Villumsen και Pedro Marques.

(Συνέχεια της συζήτησης: σημείο 6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 8.10.2020)

Τελευταία ενημέρωση: 19 Αυγούστου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου