Indekss 
Protokols
XML 156kPDF 265kWORD 76k
Ceturtdiena, 2020. gada 8. oktobris - Brisele
1.Sēdes atklāšana
 2.Balsošanas rezultātu paziņošana
 3.Sēdes atsākšana
 4.Cīņa pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu pēc FinCEN lietu nonākšanas atklātībā (debates)
 5.Pirmā balsošana
 6.Cīņa pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu pēc FinCEN lietu nonākšanas atklātībā (debašu turpinājums)
 7.Covid-19 pandēmijas ietekme uz ilgtermiņa aprūpes iestādēm (debates)
 8.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)
  8.1.Eritreja, Dawit Isaak lieta
  8.2.Likums par ārvalstu aģentiem Nikaragvā
  8.3.Etiopijas migrantu stāvoklis aizturēšanas centros Saūda Arābijā
 9.Sēdes atsākšana
 10.Balsošanas rezultātu paziņošana
 11.Sēdes atsākšana
 12.Otrā balsošana
 13.Sēdes atsākšana
 14.Balsošanas rezultātu paziņošana
 15.Balsojumu skaidrojumi
 16.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 17.Nodošana citām komitejām (Reglamenta 56. pants)
 18.Iesaistītās komitejas (Reglamenta 57. pants)
 19.Lēmums sagatavot patstāvīgus ziņojumus
 20.Dokumentu iesniegšana
 21.Šīs sesijas protokolu apstiprināšana un pieņemto tekstu nosūtīšana
 22.Nākamo sēžu datumi
 23.Sēdes slēgšana
 24.Sesijas pārtraukšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Nicola BEER
Priekšsēdētāja vietniece

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 8.30.


2. Balsošanas rezultātu paziņošana

Sēdes vadītāja nolasīja galīgā balsojuma rezultātus balsošanai par zemāk minētajiem priekšlikumiem.

Eiropas Klimata akts ***I
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido klimatneitralitātes panākšanas satvaru un groza Regulu (ES) 2018/1999 (Eiropas Klimata akts) [COM(2020)0080 – C9-0077/2020 – 2020/0036(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Jytte Guteland (A9-0162/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar grozījumiem (P9_TA(2020)0253).
(Sīkāks balsošanas rezultātu izklāsts: 2020. gada 5., 6., 7. un 8. oktobra pielikuma "Balsošanas rezultāti" 12. punkts.)

PIEPRASĪJUMS PAR NODOŠANU ATPAKAĻ KOMITEJAI

Apstiprināts balsošanā pēc saraksta (523 par, 151 pret, 21 atturas).

Tādu lauka apskašu atbilstība, kuras graudaugu sēklu ražošanai paredzētiem augiem veic Ukrainā un Ukrainā ražotu graudaugu sēklu līdzvērtīgums ***I
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko attiecībā uz tādu lauka apskašu atbilstību, kuras graudaugu sēklu ražošanai paredzētiem augiem veic Ukrainā, un attiecībā uz Ukrainā ražotu graudaugu sēklu līdzvērtīgumu groza Padomes Lēmumu 2003/17/EK [COM(2020)0137 - C9-0100/2020 - 2020/0053(COD)] - Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Referente: Veronika Vrecionová (A9-0164/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2020)0254).
(Sīkāks balsošanas rezultātu izklāsts: 2020. gada 5., 6., 7. un 8. oktobra pielikuma "Balsošanas rezultāti" 13. punkts.)

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.

Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. panta 2. un 3. punktu un 4. punkta c) apakšpunktu: titāna dioksīda (E 171) specifikācijas
Rezolūcijas priekšlikums B9-0308/2020.

(Vajadzīgs Parlamenta deputātu vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2020)0255).
(Sīkāks balsošanas rezultātu izklāsts: 2020. gada 5., 6., 7. un 8. oktobra pielikuma "Balsošanas rezultāti" 14. punkts.)

Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. panta 2. un 3. punktu un 4. punkta c) apakšpunktu: maksimāli pieļaujamā akrilamīda koncentrācija konkrētos pārtikas produktos zīdaiņiem un maziem bērniem
Rezolūcijas priekšlikums B9-0311/2020.

(Vajadzīgs Parlamenta deputātu vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2020)0256).
(Sīkāks balsošanas rezultātu izklāsts: 2020. gada 5., 6., 7. un 8. oktobra pielikuma "Balsošanas rezultāti" 15. punkts.)

Eiropas mežu stratēģija: turpmākā rīcība
Ziņojums par Eiropas mežu stratēģiju: turpmākā rīcība [2019/2157(INI)] - Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Referents: Petri Sarvamaa (A9-0154/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2020)0257).
(Sīkāks balsošanas rezultātu izklāsts: 2020. gada 5., 6., 7. un 8. oktobra pielikuma "Balsošanas rezultāti" 16. punkts.).

Sēdes vadītāja nolasīja balsošanas rezultātus par šādiem grozījumiem:

Dzelzceļa drošības un savstarpējas izmantojamības noteikumu piemērošana Lamanša tunelī ***I
[COM(2020)0623 - C9-0212/2020 - 2020/0161(COD)] - TRAN komiteja

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

GROZĪJUMI

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2020)0261).
(Sīkāks balsošanas rezultātu izklāsts: 2020. gada 5., 6., 7. un 8. oktobra pielikuma "Balsošanas rezultāti" 20. punkts.)

Lēmums, ar ko Francijai piešķir pilnvaras slēgt starptautisku nolīgumu attiecībā uz Lamanša tuneli ***I
[COM(2020)0622 - C9-0211/2020 - 2020/0160(COD)] - TRAN komiteja

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

GROZĪJUMI

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2020)0262).
(Sīkāks balsošanas rezultātu izklāsts: 2020. gada 5., 6., 7. un 8. oktobra pielikuma "Balsošanas rezultāti" 21. punkts.)

Tiesiskums un pamattiesības Bulgārijā
Rezolūcijas priekšlikums B9-0309/2020.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

GROZĪJUMI

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2020)0264).
(Sīkāks balsošanas rezultātu izklāsts: 2020. gada 5., 6., 7. un 8. oktobra pielikuma "Balsošanas rezultāti" 23. punkts.)

Digitālās finanses: jauni ar kriptoaktīviem saistīti riski — regulējuma un uzraudzības problēmas finanšu pakalpojumu, iestāžu un tirgu nozarē
Ziņojums ar ieteikumiem Komisijai par digitālajām finansēm: jauni ar kriptoaktīviem saistīti riski — regulējuma un uzraudzības problēmas finanšu pakalpojumu, iestāžu un tirgu nozarē [2020/2034(INL)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Ondřej Kovařík (A9-0161/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

GROZĪJUMI

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2020)0265).
(Sīkāks balsošanas rezultātu izklāsts: 2020. gada 5., 6., 7. un 8. oktobra pielikuma "Balsošanas rezultāti" 24. punkts.)

Kapitāla tirgu savienības (KTS) turpmāka veidošana: kapitāla tirgus finansējuma pieejamības uzlabošana, jo īpaši MVU, un mazo ieguldītāju dalības iespēju palielināšana
Ziņojums par kapitāla tirgu savienības (KTS) turpmāko veidošanu: kapitāla tirgus finansējuma pieejamības uzlabošana, jo īpaši MVU, un mazo ieguldītāju dalības iespēju palielināšana [2020/2036(INI)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referente: Isabel Benjumea Benjumea (A9-0155/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

GROZĪJUMI

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2020)0266).
(Sīkāks balsošanas rezultātu izklāsts: 2020. gada 5., 6., 7. un 8. oktobra pielikuma "Balsošanas rezultāti" 25. punkts.)

Dubravka Šuica (Komisijas priekšsēdētājas vietniece) sniedza trīs paziņojumus par balsošanas rezultātiem.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 8.39.)


3. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 8.45.


4. Cīņa pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu pēc FinCEN lietu nonākšanas atklātībā (debates)

Komisijas paziņojums: Cīņa pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu pēc FinCEN lietu nonākšanas atklātībā (2020/2812(RSP)).

Dubravka Šuica (Komisijas priekšsēdētājas vietniece) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Markus Ferber PPE grupas vārdā, Eero Heinäluoma S&D grupas vārdā, Ramona Strugariu grupas “Renew” vārdā, Joachim Kuhs ID grupas vārdā, Sven Giegold Verts/ALE grupas vārdā, Jorge Buxadé Villalba ECR grupas vārdā, Manon Aubry GUE/NGL grupas vārdā, Laura Ferrara, pie grupām nepiederoša deputāte, Othmar Karas, Paul Tang, Gilles Boyer, Jaak Madison, Saskia Bricmont, Beata Kempa, José Gusmão, Ivan Vilibor Sinčić, David Casa, Jonás Fernández, Ondřej Kovařík, Peter Kofod, Claude Gruffat, Nikolaj Villumsen un Pedro Marques.

(Debašu turpinājums: 8.10.2020. protokola 6. punkts)


5. Pirmā balsošana

Parlaments ir aicināts balsot par grozījumiem:

—   Eritreja, Dawit Isaak lieta
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums, kas iesniegts saskaņā ar Reglamenta 144. panta 5. punktu un 132. panta 4. punktu nolūkā aizstāt rezolūcijas B9-0312/2020, B9-0314/2020, B9-0315/2020, B9-0322/2020, B9-0331/2020 un B9-0332/2020, kuras iesniedza Michael Gahler, David Lega, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Loránt Vincze, Tomáš Zdechovský, David McAllister, Leopoldo López Gil, Inese Vaidere, Vangelis Meimarakis, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Peter Pollák, Maria Walsh, György Hölvényi, Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Benoît Lutgen, Sandra Kalniete, Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Eva Maydell, Janina Ochojska, Luděk Niedermayer, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, Antonio López-Istúriz White un Ioan-Rareş Bogdan PPE grupas vārdā, Kati Piri un Evin Incir S&D grupas vārdā, Karin Karlsbro, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu un Hilde Vautmans grupas “Renew” vārdā, Michèle Rivasi un Hannah Neumann Verts/ALE grupas vārdā, Anna Fotyga, Karol Karski, Assita Kanko, Raffaele Fitto, Ryszard Czarnecki, Elżbieta Rafalska, Adam Bielan un Jadwiga Wiśniewska ECR grupas vārdā, Malin Björk GUE/NGL grupas vārdā un Fabio Massimo Castaldo – par Eritreju, Dawit Isaak lietu (2020/2813(RSP)) (RC-B9-0312/2020);

—   Likums par ārvalstu aģentiem Nikaragvā
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums, kas iesniegts saskaņā ar Reglamenta 144. panta 5. punktu un 132. panta 4. punktu nolūkā aizstāt rezolūcijas B9-0317/2020, B9-0318/2020, B9-0319/2020, B9-0320/2020 un B9-0321/2020, kuras iesniedza Michael Gahler, Leopoldo López Gil, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Loránt Vincze, Tomáš Zdechovský, David McAllister, David Lega, Inese Vaidere, Vangelis Meimarakis, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Peter Pollák, Maria Walsh, Vladimír Bilčík, Isabel Benjumea Benjumea, Sandra Kalniete, Gabriel Mato, Eva Maydell, Janina Ochojska, Jens Gieseke, Luděk Niedermayer, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák un Stelios Kympouropoulos PPE grupas vārdā, Kati Piri un Alicia Homs Ginel S&D grupas vārdā, José Ramón Bauzá Díaz, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu un Hilde Vautmans grupas “Renew” vārdā, Tilly Metz Verts/ALE grupas vārdā, Anna Fotyga, Karol Karski, Assita Kanko, Raffaele Fitto, Ryszard Czarnecki, Elżbieta Rafalska, Adam Bielan, Jadwiga Wiśniewska un Hermann Tertsch ECR grupas vārdā un Fabio Massimo Castaldo – par likumu par ārvalstu aģentiem Nikaragvā (2020/2814(RSP)) (RC-B9-0317/2020).

Parlaments ir aicināts balsot par turpmāk minēto:

—   Etiopijas migrantu stāvokli aizturēšanas centros Saūda Arābijā
GUE/NGL grupas rezolūcijas priekšlikums B9-0324/2020.

Parlaments ir aicināts balsot par grozījumiem:

—   Etiopijas migrantu stāvoklis aizturēšanas centros Saūda Arābijā
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums, kas iesniegts saskaņā ar Reglamenta 144. panta 5. punktu un 132. panta 4. punktu nolūkā aizstāt rezolūcijas B9-0325/2020, B9-0326/2020 un B9-0327/2020, kuras iesniedza Kati Piri un Isabel Santos S&D grupas vārdā, Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu un Hilde Vautmans grupas “Renew” vārdā, Ernest Urtasun un Hannah Neumann Verts/ALE grupas vārdā un Fabio Massimo Castaldo – par Etiopijas migrantu stāvokli aizturēšanas centros Saūda Arābijā (2020/2815(RSP)) (RC-B9-0325/2020).

—   Garantijas jauniešiem stiprināšana
Rezolūcijas priekšlikums B9-0310/2020.

Balsot būs iespējams līdz plkst.10.45.

Sākās balsošana.

Balsošanas rezultāti tiks paziņoti plkst.12.30.


6. Cīņa pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu pēc FinCEN lietu nonākšanas atklātībā (debašu turpinājums)

Komisijas paziņojums: Cīņa pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu pēc FinCEN lietu nonākšanas atklātībā (2020/2812(RSP)).

(Debašu sākums: 8.10.2020. protokola 4. punkts)

Uzstājās Billy Kelleher, Maximilian Krah, Kira Marie Peter-Hansen, Emmanuel Maurel, Evelyn Regner, Luis Garicano, Ernest Urtasun, Franco Roberti un Henrike Hahn.

Uzstājās Dubravka Šuica (Komisijas priekšsēdētājas vietniece).

Uzstājās Sven Giegold.

Debates tika slēgtas.


7. Covid-19 pandēmijas ietekme uz ilgtermiņa aprūpes iestādēm (debates)

Komisijas paziņojums: Covid-19 pandēmijas ietekme uz ilgtermiņa aprūpes iestādēm (2020/2794(RSP)).

Dubravka Šuica (Komisijas priekšsēdētājas vietniece) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Cindy Franssen PPE grupas vārdā.

SĒDI VADA: Marcel KOLAJA
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Pierfrancesco Majorino S&D grupas vārdā, Dragoș Pîslaru grupas “Renew” vārdā, Guido Reil ID grupas vārdā, Tilly Metz Verts/ALE grupas vārdā, Elżbieta Rafalska ECR grupas vārdā, Kateřina Konečná GUE/NGL grupas vārdā, Antoni Comín i Oliveres, pie grupām nepiederošs deputāts, Ádám Kósa, Milan Brglez, Véronique Trillet-Lenoir, Hélène Laporte, Sylwia Spurek, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Anne-Sophie Pelletier, Kostas Papadakis, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Agnes Jongerius, Jordi Cañas, Isabella Tovaglieri, Helmut Geuking, Eugenia Rodríguez Palop, Mislav Kolakušić, David Casa, Heléne Fritzon, Barry Andrews, Jean-Lin Lacapelle, Margarita de la Pisa Carrión, Chris MacManus, Pernille Weiss, Marc Angel, Eugen Jurzyca, Krzysztof Hetman, Sara Cerdas, Patryk Jaki, Miriam Lexmann, Ryszard Czarnecki, José Manuel Fernandes, Sunčana Glavak, Benoît Lutgen, Tomislav Sokol, Salvatore De Meo un Antonius Manders.

Uzstājās Dubravka Šuica.

Debates tika slēgtas.


8. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)

(Rezolūciju priekšlikumu virsraksti un autori — 7.10.2020. protokola 20. punkts.)


8.1. Eritreja, Dawit Isaak lieta

Rezolūciju priekšlikumi B9-0312/2020, B9-0313/2020, B9-0314/2020, B9-0315/2020, B9-0322/2020, B9-0031/2020 un B9-0332/2020 (2020/2813(RSP)).

Uzstājās Marisa Matias par debašu organizāciju (sēdes vadītājs sniedza precizējumus).

Marisa Matias, Lars Patrick Berg, Evin Incir, Ryszard Czarnecki, Arba Kokalari un Karin Karlsbro iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem B9-0312/2020, B9-0313/2020, B9-0315/2020, B9-0322/2020, B9-0031/2020 un B9-0332/2020.

Uzstājās Krzysztof Hetman PPE grupas vārdā un Maria Arena S&D grupas vārdā.

SĒDI VADA: Klára DOBREV
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Abir Al-Sahlani grupas “Renew” vārdā, Alice Kuhnke Verts/ALE grupas vārdā, Patryk Jaki ECR grupas vārdā un Jytte Guteland.

Michèle Rivasi iepazīstināja ar rezolūcijas priekšlikumu B9-0314/2020.

Uzstājās Dubravka Šuica (Komisijas priekšsēdētājas vietniece).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 8.10.2020. protokola 10. punkts (grozījumi); 8.10.2020. protokola 14. punkts (galīgais balsojums).


8.2. Likums par ārvalstu aģentiem Nikaragvā

Rezolūciju priekšlikumi B9-0317/2020, B9-0318/2020, B9-0319/2020, B9-0320/2020 un B9-0321/2020 (2020/2814(RSP)).

Tilly Metz, Alicia Homs Ginel, José Ramón Bauzá Díaz, Leopoldo López Gil un Hermann Tertsch iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Isabel Benjumea Benjumea PPE grupas vārdā, Maria-Manuel Leitão-Marques S&D grupas vārdā, Izaskun Bilbao Barandica grupas “Renew” vārdā, Dominique Bilde ID grupas vārdā, Ryszard Czarnecki ECR grupas vārdā un Javi López.

Uzstājās Dubravka Šuica (Komisijas priekšsēdētājas vietniece).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 8.10.2020. protokola 10. punkts (grozījumi); 8.10.2020. protokola 14. punkts (galīgais balsojums).


8.3. Etiopijas migrantu stāvoklis aizturēšanas centros Saūda Arābijā

Rezolūciju priekšlikumi B9-0324/2020, B9-0325/2020, B9-0326/2020, B9-0327/2020, B9-0329/2020 un B9-0330/2020 (2020/2815(RSP)).

Miguel Urbán Crespo, Ernest Urtasun, Isabel Santos, Urmas Paet un Isabel Wiseler-Lima iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem B9-0324/2020, B9-0325/2020, B9-0326/2020, B9-0327/2020 un B9-0330/2020.

Uzstājās Seán Kelly PPE grupas vārdā, Maria Arena S&D grupas vārdā, Samira Rafaela grupas “Renew” vārdā, Dominique Bilde ID grupas vārdā un Marc Tarabella.

Uzstājās Dubravka Šuica (Komisijas priekšsēdētājas vietniece).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 8.10.2020. protokola 10. punkts (grozījumi); 8.10.2020. protokola 14. punkts (galīgais balsojums).

(Sēde tika pārtraukta plkst. 12.29.)


9. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 12.30.


10. Balsošanas rezultātu paziņošana

Sēdes vadītāja nolasīja balsošanas rezultātus par šādiem grozījumiem:

Eritreja, Dawit Isaak lieta
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B9-0312/2020.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

GROZĪJUMI

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2020)0258).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 5., 6., 7. un 8. oktobra pielikuma "Balsošanas rezultāti" 17. punkts.)

Likums par ārvalstu aģentiem Nikaragvā
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B9-0317/2020.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

GROZĪJUMI

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2020)0259).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 5., 6., 7. un 8. oktobra pielikuma "Balsošanas rezultāti" 18. punkts.)

Sēdes vadītāja nolasīja rezultātus balsošanai par:

Etiopijas migrantu stāvokli aizturēšanas centros Saūda Arābijā
Rezolūcijas priekšlikums B9-0324/2020.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Noraidīts.

(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 5., 6., 7. un 8. oktobra pielikuma "Balsošanas rezultāti" 19. punkts.)

Sēdes vadītāja nolasīja balsošanas rezultātus par šādiem grozījumiem:

Etiopijas migrantu stāvoklis aizturēšanas centros Saūda Arābijā
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B9-0325/2020.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

GROZĪJUMI

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2020)0260).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 5., 6., 7. un 8. oktobra pielikuma "Balsošanas rezultāti" 19. punkts.)

Garantijas jauniešiem stiprināšana
Rezolūcijas priekšlikums B9-0310/2020.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

GROZĪJUMI

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2020)0267).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 5., 6., 7. un 8. oktobra pielikuma "Balsošanas rezultāti" 26. punkts.)

(Sēde tika pārtraukta plkst. 12.35.)


11. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 13.00.


12. Otrā balsošana

Parlaments ir aicināts sākt galīgo balsošanu par turpmāk minēto:

—   Eritreja, Dawit Isaak lieta
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B9-0312/2020;

—   Likums par ārvalstu aģentiem Nikaragvā
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B9-0317/2020;

—   Etiopijas migrantu stāvoklis aizturēšanas centros Saūda Arābijā
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B9-0325/2020;

—   Dzelzceļa drošības un savstarpējas izmantojamības noteikumu piemērošana Lamanša tunelī ***I
[COM(2020)0623 - C9-0212/2020 - 2020/0161(COD)] - TRAN komiteja;

—    Lēmums, ar ko Francijai piešķir pilnvaras slēgt starptautisku nolīgumu attiecībā uz Lamanša tuneli ***I
[COM(2020)0622 - C9-0211/2020 - 2020/0160(COD)] - TRAN komiteja;

—   Bioloģiskā ražošana: piemērošanas sākumdiena un daži citi datumi ***I
[COM(2020)0483 - C9-0286/2020 - 2020/0231(COD)] - AGRI komiteja;

—   Tiesiskums un pamattiesības Bulgārijā
Rezolūcijas priekšlikums B9-0309/2020;

—   Digitālās finanses: jauni ar kriptoaktīviem saistīti riski — regulējuma un uzraudzības problēmas finanšu pakalpojumu, iestāžu un tirgu nozarē
Ziņojums ar ieteikumiem Komisijai par digitālajām finansēm: jauni ar kriptoaktīviem saistīti riski — regulējuma un uzraudzības problēmas finanšu pakalpojumu, iestāžu un tirgu nozarē [2020/2034(INL)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Ondřej Kovařík (A9-0161/2020);

—   Kapitāla tirgu savienības (KTS) turpmāka veidošana: kapitāla tirgus finansējuma pieejamības uzlabošana, jo īpaši MVU, un mazo ieguldītāju dalības iespēju palielināšana
Ziņojums par kapitāla tirgu savienības (KTS) turpmāko veidošanu: kapitāla tirgus finansējuma pieejamības uzlabošana, jo īpaši MVU, un mazo ieguldītāju dalības iespēju palielināšana [2020/2036(INI)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referente: Isabel Benjumea Benjumea (A9-0155/2020);

—   Garantijas jauniešiem stiprināšana
Rezolūcijas priekšlikums B9-0310/2020.

Balsot būs iespējams līdz plkst.14.15.

Sākās balsošana.

Balsošanas rezultāti tiks paziņoti plkst.16.30.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 13.01.)


SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks

13. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 16.33.


14. Balsošanas rezultātu paziņošana

Sēdes vadītājs nolasīja galīgā balsojuma rezultātus balsošanai par turpmāk minēto.

Eritreja, Dawit Isaak lieta
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B9-0312/2020.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2020)0258).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 5., 6., 7. un 8. oktobra pielikuma "Balsošanas rezultāti" 17. punkts.)

(Rezolūcijas priekšlikums B9-0313/2020 vairs nav spēkā.)

Likums par ārvalstu aģentiem Nikaragvā
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B9-0317/2020.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2020)0259).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 5., 6., 7. un 8. oktobra pielikuma "Balsošanas rezultāti" 18. punkts.)

Etiopijas migrantu stāvoklis aizturēšanas centros Saūda Arābijā
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B9-0325/2020.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2020)0260).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 5., 6., 7. un 8. oktobra pielikuma "Balsošanas rezultāti" 19. punkts.)

(Rezolūciju priekšlikumi B9-0324/2020, B9-03292020 un B9-0330/2020 vairs nav spēkā.)

Dzelzceļa drošības un savstarpējas izmantojamības noteikumu piemērošana Lamanša tunelī ***I
[COM(2020)0623 - C9-0212/2020 - 2020/0161(COD)] - TRAN komiteja

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar grozījumiem (P9_TA(2020)0261).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 5., 6., 7. un 8. oktobra pielikuma "Balsošanas rezultāti" 20. punkts.)

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.

Lēmums, ar ko Francijai piešķir pilnvaras slēgt starptautisku nolīgumu attiecībā uz Lamanša tuneli ***I
[COM(2020)0622 - C9-0211/2020 - 2020/0160(COD)] - TRAN komiteja

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar grozījumiem (P9_TA(2020)0262).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 5., 6., 7. un 8. oktobra pielikuma "Balsošanas rezultāti" 21. punkts.)

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.

Bioloģiskā ražošana: piemērošanas sākumdiena un daži citi datumi ***I
[COM(2020)0483 - C9-0286/2020 - 2020/0231(COD)] - AGRI komiteja

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2020)0263).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 5., 6., 7. un 8. oktobra pielikuma "Balsošanas rezultāti" 22. punkts.)

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.

Tiesiskums un pamattiesības Bulgārijā
Rezolūcijas priekšlikums B9-0309/2020.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2020)0264).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 5., 6., 7. un 8. oktobra pielikuma "Balsošanas rezultāti" 23. punkts.)

Digitālās finanses: jauni ar kriptoaktīviem saistīti riski — regulējuma un uzraudzības problēmas finanšu pakalpojumu, iestāžu un tirgu nozarē
Ziņojums ar ieteikumiem Komisijai par digitālajām finansēm: jauni ar kriptoaktīviem saistīti riski — regulējuma un uzraudzības problēmas finanšu pakalpojumu, iestāžu un tirgu nozarē [2020/2034(INL)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Ondřej Kovařík (A9-0161/2020).

(Rezolūcijas priekšlikuma pieņemšanai vajadzīgs Parlamenta deputātu vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2020)0265).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 5., 6., 7. un 8. oktobra pielikuma "Balsošanas rezultāti" 24. punkts.)

Kapitāla tirgu savienības (KTS) turpmāka veidošana: kapitāla tirgus finansējuma pieejamības uzlabošana, jo īpaši MVU, un mazo ieguldītāju dalības iespēju palielināšana
Ziņojums par kapitāla tirgu savienības (KTS) turpmāko veidošanu: kapitāla tirgus finansējuma pieejamības uzlabošana, jo īpaši MVU, un mazo ieguldītāju dalības iespēju palielināšana [2020/2036(INI)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referente: Isabel Benjumea Benjumea (A9-0155/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2020)0266).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 5., 6., 7. un 8. oktobra pielikuma "Balsošanas rezultāti" 25. punkts.)

Garantijas jauniešiem stiprināšana
Rezolūcijas priekšlikums B9-0310/2020.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2020)0267).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 5., 6., 7. un 8. oktobra pielikuma "Balsošanas rezultāti" 26. punkts.)


15. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 194. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti Parlamenta tīmekļa vietnē deputātiem paredzētajās lapās.

Izņēmuma kārtā tiks pieņemti balsojumu skaidrojumi, kas nepārsniedz 400 vārdu.


16. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir iekļauti dokumentā “Rezultāti balsošanai pēc saraksta”, kas pievienots sēdes protokolam un pieejams Parlamenta tīmekļa vietnē. Tie ir publicēti tikai informatīvā nolūkā un nekādi nemaina plenārsēdē paziņoto balsošanas rezultātu.

Dokumentu pastāvīgi atjaunina ne ilgāk kā divu nedēļu laikā pēc sesijas.

Pēc tam sagatavo balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt Oficiālajā Vēstnesī.


17. Nodošana citām komitejām (Reglamenta 56. pants)

- Parlamenta tiesības nākt klajā ar iniciatīvām (2020/2132(INI))
nodots atbildīgajai komitejai: AFCO
atzinums: JURI (Reglamenta 57. pants), LIBE

- Priekšlikums, ar ko izveido Atveseļošanas un noturības mehānismu (COM(2020)0408 - C9-0150/2020 - 2020/0104(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: BUDG, ECON
atzinums: CONT, EMPL (Reglamenta 57. pants), ENVI (Reglamenta 57. pants), ITRE (Reglamenta 57. pants), IMCO, TRAN (Reglamenta 57. pants), REGI, AFCO, FEMM


18. Iesaistītās komitejas (Reglamenta 57. pants)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2020. gada 1. oktobra lēmumu)

AFCO komiteja

- Īstenošanas ziņojums par līgumu par Apvienotās Karalistes izstāšanos no ES (2020/2202(INI))
(atzinums: AFET (Reglamenta 57. pants), INTA (Reglamenta 57. pants), BUDG, EMPL, TRAN, LIBE (Reglamenta 57. pants), PETI)

- Pilsoņdialogi un pilsoņu līdzdalība ES lēmumu pieņemšanas procesā (2020/2201(INI))
(atzinums: CULT, LIBE, PETI (Reglamenta 57. pants))


19. Lēmums sagatavot patstāvīgus ziņojumus

Lēmums sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 54. pants)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2020. gada 1. oktobra lēmumu)

AFCO komiteja

- Īstenošanas ziņojums par līgumu par Apvienotās Karalistes izstāšanos no ES (2020/2202(INI))
(atzinums: AFET (Reglamenta 57. pants), INTA (Reglamenta 57. pants), BUDG, EMPL, TRAN, LIBE (Reglamenta 57. pants), PETI)

- Pilsoņdialogi un pilsoņu līdzdalība ES lēmumu pieņemšanas procesā (2020/2201(INI))
(atzinums: CULT, LIBE, PETI (Reglamenta 57. pants))


20. Dokumentu iesniegšana

Deputāti bija iesnieguši turpmāk minētos dokumentus.

- Gerolf Annemans, Filip De Man, Derk Jan Eppink, Rob Rooken, Robert Roos, Tom Vandendriessche un Marcel de Graaff. Rezolūcijas priekšlikums par Melnā Pētera folkloras tradīcijas korporatīvo aizliegumu (B9-0241/2020)
nodots atbildīgajai komitejai: LIBE

- Annika Bruna un Jean-Paul Garraud. Rezolūcijas priekšlikums par nevainību apliecinošām izziņām reliģiskās laulībās Eiropas Savienībā (B9-0255/2020)
nodots atbildīgajai komitejai: FEMM
atzinums: LIBE

- Christine Anderson, Jorge Buxadé Villalba, Laura Huhtasaari, Joachim Kuhs, Jaak Madison, Jörg Meuthen un Bernhard Zimniok. Rezolūcijas priekšlikums par ierosinājumu ASV prezidentam Donaldam Trampam piešķirt Nobela Miera prēmiju (B9-0256/2020)
nodots atbildīgajai komitejai: AFET

- Gianantonio Da Re. Rezolūcijas priekšlikums par pasākumu īstenošanu bērnu datu sociālajos plašsaziņas līdzekļos aizsardzībai un ieguldījumu digitālajā pilsoniskajā izglītībā atbalstam (B9-0305/2020)
nodots atbildīgajai komitejai: LIBE
atzinums: CULT

- Catherine Griset. Rezolūcijas priekšlikums par muzeju Eiropu (B9-0306/2020)
nodots atbildīgajai komitejai: CULT


21. Šīs sesijas protokolu apstiprināšana un pieņemto tekstu nosūtīšana

Šīs sēdes protokolu un 2020. gada 5. oktobra, 2020. gada 6. oktobra un 2020. gada 7. oktobra sēžu protokolus iesniegs Parlamentam apstiprināšanai nākamās sēdes sākumā.

Parlaments ir piekritis, ka šajā sesijā pieņemtos tekstus no šī brīža nosūtīs tajos minētajiem adresātiem.


22. Nākamo sēžu datumi

Nākamās sēdes notiks no 2020. gada 19. oktobra līdz 2020. gada 23. oktobrim.


23. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 16.35.


24. Sesijas pārtraukšana

Eiropas Parlamenta sesija tika pārtraukta.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētājs


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Al-Sahlani Abir, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bentele Hildegard, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Blaga Vasile, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogovič Franc, Borchia Paolo, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brudziński Joachim Stanisław, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carvalhais Isabel, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Christoforou Lefteris, Cicurel Ilana, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Cseh Katalin, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danielsson Johan, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Man Filip, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, Dobrev Klára, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Evi Eleonora, Falcă Gheorghe, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Giegold Sven, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Járóka Lívia, Jarubas Adam, Jongerius Agnes, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Kósa Ádám, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagos Ioannis, Lange Bernd, de Lange Esther, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lutgen Benoît, McAllister David, MacManus Chris, Madison Jaak, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Maurel Emmanuel, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Mélin Joëlle, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Oetjen Jan-Christoph, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Peter-Hansen Kira Marie, Picierno Pina, Picula Tonino, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, de la Pisa Carrión Margarita, Pîslaru Dragoș, Polfjärd Jessica, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Puigdemont i Casamajó Carles, Radev Emil, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Roberti Franco, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Sinčić Ivan Vilibor, Skyttedal Sara, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strugariu Ramona, Szájer József, Tang Paul, Tarabella Marc, Terheş Cristian, Terras Riho, Tertsch Hermann, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tomc Romana, Toom Yana, Tóth Edina, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Trócsányi László, Uhrík Milan, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Vitanov Petar, Vollath Bettina, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vuolo Lucia, Vázquez Lázara Adrián, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Attaisnoti nepiedalās:

Beňová Monika

Ar Covid-19 pandēmiju saistītu iemeslu dēļ ir ieviesta attālinātās balsošanas sistēma (sk. Prezidija 2020. gada 20. marta lēmumu, ar ko papildina Prezidija 2004. gada 3. maija lēmumu par balsošanas noteikumiem). To deputātu uzvārdi, kuri piedalījušies balsošanā, ir norādīti dokumentā "Rezultāti balsošanai pēc saraksta", kas pievienots attiecīgās sēdes protokolam un pieejams Parlamenta tīmekļa vietnē.

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 16. novembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika