Index 
Notulen
XML 158kPDF 265kWORD 76k
Donderdag 8 oktober 2020 - Brussel
1.Opening van de vergadering
 2.Bekendmaking van de uitslag van de stemming
 3.Hervatting van de vergadering
 4.De strijd tegen witwassen, na de FinCEN-dossiers (debat)
 5.Eerste stemming
 6.De strijd tegen witwassen, na de FinCEN-dossiers (voortzetting van het debat)
 7.De impact van de COVID-19-uitbraak op faciliteiten voor langdurige zorg (debat)
 8.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  
8.1.Eritrea, de zaak Dawit Isaak
  
8.2.De wet inzake "buitenlandse agenten" in Nicaragua
  
8.3.De situatie van Ethiopische migranten in detentiecentra in Saudi-Arabië
 9.Hervatting van de vergadering
 10.Bekendmaking van de uitslag van de stemming
 11.Hervatting van de vergadering
 12.Tweede stemming
 13.Hervatting van de vergadering
 14.Bekendmaking van de uitslag van de stemming
 15.Stemverklaringen
 16.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 17.Wijzigingen aanwijzing commissies (artikel 56 van het Reglement)
 18.Medeverantwoordelijke commissies (artikel 57 van het Reglement)
 19.Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen
 20.Ingekomen stukken
 21.Goedkeuring van de notulen van deze vergaderperiode en verzending van de aangenomen teksten
 22.Rooster van de volgende vergaderingen
 23.Sluiting van de vergadering
 24.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Nicola BEER
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 8.30 uur geopend.


2. Bekendmaking van de uitslag van de stemming

De Voorzitter leest de uitslag voor van de eindstemming over:

Europese klimaatwet ***I
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor de totstandbrenging van klimaatneutraliteit en tot wijziging van Verordening (EU) 2018/1999 (Europese klimaatwet) [COM(2020)0080 – C9-0077/2020 – 2020/0036(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Jytte Guteland (A9-0162/2020)

(Gewone meerderheid)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Aangenomen in gewijzigde vorm (P9_TA(2020)0253)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 5, 6, 7 en 8 oktober 2020, punt 12)

VERZOEK OM TERUGVERWIJZING NAAR DE COMMISSIE

Goedgekeurd bij HS (523 voor, 151 tegen, 21 onthoudingen)

Gelijkwaardigheid van in Oekraïne verrichte veldkeuringen van gewassen voor de teelt van zaaigranen en de gelijkwaardigheid van in Oekraïne voortgebrachte zaaigranen ***I
Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Beschikking 2003/17/EG van de Raad wat betreft de gelijkwaardigheid van in Oekraïne verrichte veldkeuringen van gewassen voor de teelt van zaaigranen en de gelijkwaardigheid van in Oekraïne voortgebrachte zaaigranen [COM(2020)0137 - C9-0100/2020 - 2020/0053(COD)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Veronika Vrecionová (A9-0164/2020)

(Gewone meerderheid)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0254)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 5, 6, 7 en 8 oktober 2020, punt 13)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.

Bezwaar op grond van artikel 112, leden 2 en 3, en lid 4, onder c), van het Reglement: Specificaties van titaandioxide (E 171)
Ontwerpresolutie B9-0308/2020

(Meerderheid van de leden van het Parlement)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0255)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 5, 6, 7 en 8 oktober 2020, punt 14)

Bezwaar op grond van artikel 112, leden 2 en 3, en lid 4, onder c), van het Reglement: Maximumgehalten voor acrylamide in bepaalde levensmiddelen voor zuigelingen en peuters
Ontwerpresolutie B9-0311/2020

(Meerderheid van de leden van het Parlement)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0256)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 5, 6, 7 en 8 oktober 2020, punt 15)

De Europese bosbouwstrategie - De weg vooruit
Verslag over de Europese bosbouwstrategie - De weg vooruit [2019/2157(INI)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A9-0154/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0257)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 5, 6, 7 en 8 oktober 2020, punt 16).

De Voorzitter leest de uitslag voor van de stemming over de amendementen op:

Toepassing van de regels inzake spoorwegveiligheid en -interoperabiliteit in de Kanaaltunnel ***I
[COM(2020)0623 - C9-0212/2020 - 2020/0161(COD)] - commissie TRAN

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2020)0261)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 5, 6, 7 en 8 oktober 2020, punt 20)

Besluit tot machtiging van Frankrijk om een internationale overeenkomst te sluiten over de Kanaaltunnel ***I
[COM(2020)0622 - C9-0211/2020 - 2020/0160(COD)] - commissie TRAN

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2020)0262)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 5, 6, 7 en 8 oktober 2020, punt 21)

De rechtsstaat en de grondrechten in Bulgarije
Ontwerpresolutie B9-0309/2020

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2020)0264)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 5, 6, 7 en 8 oktober 2020, punt 23)

Digitaal geldwezen: opkomende risico's in verband met cryptovaluta - uitdagingen inzake regelgeving en toezicht op het gebied van financiële diensten, instellingen en markten
Verslag met aanbevelingen aan de Commissie betreffende digitaal geldwezen: opkomende risico's in verband met cryptovaluta - uitdagingen inzake regelgeving en toezicht op het gebied van financiële diensten, instellingen en markten [2020/2034(INL)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Ondřej Kovařík (A9-0161/2020)

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2020)0265)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 5, 6, 7 en 8 oktober 2020, punt 24)

Verdere ontwikkeling van de kapitaalmarktenunie (KMU): de toegang tot kapitaalmarktfinanciering verbeteren, met name voor kmo's, en de deelname van kleine beleggers bevorderen
Verslag over de verdere ontwikkeling van de kapitaalmarktenunie (KMU): de toegang tot kapitaalmarktfinanciering verbeteren, met name voor kmo's, en de deelname van kleine beleggers bevorderen [2020/2036(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Isabel Benjumea Benjumea (A9-0155/2020)

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2020)0266)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 5, 6, 7 en 8 oktober 2020, punt 25).

Dubravka Šuica (vicevoorzitter van de Commissie) legt drie verklaringen af over de uitslag van de stemming.

(De vergadering wordt om 8.39 uur geschorst.)


3. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 8.45 uur hervat.


4. De strijd tegen witwassen, na de FinCEN-dossiers (debat)

Verklaring van de Commissie: De strijd tegen witwassen, na de FinCEN-dossiers (2020/2812(RSP))

Dubravka Šuica (vicevoorzitter van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Markus Ferber, namens de PPE-Fractie, Eero Heinäluoma, namens de S&D-Fractie, Ramona Strugariu, namens de Renew-Fractie, Joachim Kuhs, namens de ID-Fractie, Sven Giegold, namens de Verts/ALE-Fractie, Jorge Buxadé Villalba, namens de ECR-Fractie, Manon Aubry, namens de GUE/NGL-Fractie, Laura Ferrara, niet-fractiegebonden lid, Othmar Karas, Paul Tang, Gilles Boyer, Jaak Madison, Saskia Bricmont, Beata Kempa, José Gusmão, Ivan Vilibor Sinčić, David Casa, Jonás Fernández, Ondřej Kovařík, Peter Kofod, Claude Gruffat, Nikolaj Villumsen en Pedro Marques.

(Voortzetting van het debat: punt 6 van de notulen van 8.10.2020)


5. Eerste stemming

Het Parlement stemt over de amendementen op:

—   Eritrea, de zaak Dawit Isaak
Gezamenlijke ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 144, lid 5, en artikel 132, lid 4, van het Reglement, ter vervanging van de ontwerpresoluties B9-0312/2020, B9-0314/2020, B9-0315/2020, B9-0322/2020, B9-0331/2020 en B9-0332/2020, door Michael Gahler, David Lega, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Loránt Vincze, Tomáš Zdechovský, David McAllister, Leopoldo López Gil, Inese Vaidere, Vangelis Meimarakis, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Peter Pollák, Maria Walsh, György Hölvényi, Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Benoît Lutgen, Sandra Kalniete, Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Eva Maydell, Janina Ochojska, Luděk Niedermayer, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, Antonio López-Istúriz White en Ioan-Rareş Bogdan, namens de PPE-Fractie, Kati Piri en Evin Incir, namens de S&D-Fractie, Karin Karlsbro, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu en Hilde Vautmans, namens de Renew-Fractie, Michèle Rivasi en Hannah Neumann, namens de Verts/ALE-Fractie, Anna Fotyga, Karol Karski, Assita Kanko, Raffaele Fitto, Ryszard Czarnecki, Elżbieta Rafalska, Adam Bielan en Jadwiga Wiśniewska, namens de ECR-Fractie, Malin Björk, namens de GUE/NGL-Fractie, en Fabio Massimo Castaldo, over Eritrea, en met name de zaak van Dawit Isaak (2020/2813(RSP)) (RC-B9-0312/2020);

—   De wet inzake "buitenlandse agenten" in Nicaragua
Gezamenlijke ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 144, lid 5, en artikel 132, lid 4, van het Reglement, ter vervanging van de ontwerpresoluties B9-0317/2020, B9-0318/2020, B9-0319/2020, B9-0320/2020 en B9-0321/2020 door Michael Gahler, Leopoldo López Gil, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Loránt Vincze, Tomáš Zdechovský, David McAllister, David Lega, Inese Vaidere, Vangelis Meimarakis, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Peter Pollák, Maria Walsh, Vladimír Bilčík, Isabel Benjumea Benjumea, Sandra Kalniete, Gabriel Mato, Eva Maydell, Janina Ochojska, Jens Gieseke, Luděk Niedermayer, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák en Stelios Kympouropoulos, namens de PPE-Fractie, Kati Piri en Alicia Homs Ginel, namens de S&D-Fractie, José Ramón Bauzá Díaz, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu en Hilde Vautmans, namens de Renew-Fractie, Tilly Metz, namens de Verts/ALE-Fractie, Anna Fotyga, Karol Karski, Assita Kanko, Raffaele Fitto, Ryszard Czarnecki, Elżbieta Rafalska, Adam Bielan, Jadwiga Wiśniewska en Hermann Tertsch, namens de ECR-Fractie, en Fabio Massimo Castaldo, over de wet “buitenlandse agenten” in Nicaragua (2020/2814(RSP)) (RC-B9-0317/2020).

Het Parlement stemt over:

—   De situatie van Ethiopische migranten in detentiecentra in Saudi-Arabië
Ontwerpresolutie B9-0324/2020 van de GUE/NGL-Fractie

Het Parlement stemt over de amendementen op:

—   De situatie van Ethiopische migranten in detentiecentra in Saudi-Arabië
Gezamenlijke ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 144, lid 5, en artikel 132, lid 4, van het Reglement, ter vervanging van de ontwerpresoluties B9-0325/2020, B9-0326/2020 en B9-0327/2020, door Kati Piri en Isabel Santos, namens de S&D-Fractie, Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu en Hilde Vautmans, namens de Renew-Fractie, Ernest Urtasun en Hannah Neumann, namens de Verts/ALE-Fractie, en Fabio Massimo Castaldo, over de situatie van Ethiopische migranten in detentiecentra in Saudi-Arabië (2020/2815(RSP)) (RC-B9-0325/2020).

—   Versterking van de jongerengarantie
Ontwerpresolutie B9-0310/2020

Er kan worden gestemd tot 10.45 uur.

Vervolgens wordt tot stemming overgegaan.

De uitslag van de stemming wordt bekendgemaakt om 12.30 uur.


6. De strijd tegen witwassen, na de FinCEN-dossiers (voortzetting van het debat)

Verklaring van de Commissie: De strijd tegen witwassen, na de FinCEN-dossiers (2020/2812(RSP))

(Begin van het debat: punt 4 van de notulen van 8.10.2020)

Het woord wordt gevoerd door Billy Kelleher, Maximilian Krah, Kira Marie Peter-Hansen, Emmanuel Maurel, Evelyn Regner, Luis Garicano, Ernest Urtasun, Franco Roberti en Henrike Hahn.

Het woord wordt gevoerd door Dubravka Šuica (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Sven Giegold.

Het debat wordt gesloten.


7. De impact van de COVID-19-uitbraak op faciliteiten voor langdurige zorg (debat)

Verklaring van de Commissie: De impact van de COVID-19-uitbraak op faciliteiten voor langdurige zorg (2020/2794(RSP))

Dubravka Šuica (vicevoorzitter van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Cindy Franssen, namens de PPE-Fractie.

VOORZITTER: Marcel KOLAJA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Pierfrancesco Majorino, namens de S&D-Fractie, Dragoş Pîslaru, namens de Renew-Fractie, Guido Reil, namens de ID-Fractie, Tilly Metz, namens de Verts/ALE-Fractie, Elżbieta Rafalska, namens de ECR-Fractie, Kateřina Konečná, namens de GUE/NGL-Fractie, Antoni Comín i Oliveres, niet-fractiegebonden lid, Ádám Kósa, Milan Brglez, Véronique Trillet-Lenoir, Hélène Laporte, Sylwia Spurek, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Anne-Sophie Pelletier, Kostas Papadakis, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Agnes Jongerius, Jordi Cañas, Isabella Tovaglieri, Helmut Geuking, Eugenia Rodríguez Palop, Mislav Kolakušić, David Casa, Heléne Fritzon, Barry Andrews, Jean-Lin Lacapelle, Margarita de la Pisa Carrión, Chris MacManus, Pernille Weiss, Marc Angel, Eugen Jurzyca, Krzysztof Hetman, Sara Cerdas, Patryk Jaki, Miriam Lexmann, Ryszard Czarnecki, José Manuel Fernandes, Sunčana Glavak, Benoît Lutgen, Tomislav Sokol, Salvatore De Meo en Antonius Manders.

Het woord wordt gevoerd door Dubravka Šuica.

Het debat wordt gesloten.


8. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)

(Zie punt 20 van de notulen van 7.10.2020 voor de titels en indieners van de ontwerpresoluties.)


8.1. Eritrea, de zaak Dawit Isaak

Ontwerpresoluties B9-0312/2020, B9-0313/2020, B9-0314/2020, B9-0315/2020, B9-0322/2020, B9-0031/2020 en B9-0332/2020 (2020/2813(RSP))

Het woord wordt gevoerd door Marisa Matias over de organisatie van het debat (de Voorzitter geeft een toelichting).

Marisa Matias, Lars Patrick Berg, Evin Incir, Ryszard Czarnecki, Arba Kokalari en Karin Karlsbro lichten de ontwerpresoluties B9-0312/2020, B9-0313/2020, B9-0315/2020, B9-0322/2020, B9-0031/2020 en B9-0332/2020 toe.

Het woord wordt gevoerd door Krzysztof Hetman, namens de PPE-Fractie, en Maria Arena, namens de S&D-Fractie.

VOORZITTER: Klára DOBREV
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Abir Al-Sahlani, namens de Renew-Fractie, Alice Kuhnke, namens de Verts/ALE-Fractie, Patryk Jaki, namens de ECR-Fractie, en Jytte Guteland.

Michèle Rivasi licht de ontwerpresolutie B9-0314/2020 toe.

Het woord wordt gevoerd door Dubravka Šuica (vicevoorzitter van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10 van de notulen van 8.10.2020 (amendementen); punt 14 van de notulen van 8.10.2020 (eindstemming).


8.2. De wet inzake "buitenlandse agenten" in Nicaragua

Ontwerpresoluties B9-0317/2020, B9-0318/2020, B9-0319/2020, B9-0320/2020 en B9-0321/2020 (2020/2814(RSP))

Tilly Metz, Alicia Homs Ginel, José Ramón Bauzá Díaz, Leopoldo López Gil en Hermann Tertsch lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Isabel Benjumea Benjumea, namens de PPE-Fractie, Maria-Manuel Leitão-Marques, namens de S&D-Fractie, Izaskun Bilbao Barandica, namens de Renew-Fractie, Dominique Bilde, namens de ID-Fractie, Ryszard Czarnecki, namens de ECR-Fractie, en Javi López.

Het woord wordt gevoerd door Dubravka Šuica (vicevoorzitter van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10 van de notulen van 8.10.2020 (amendementen); punt 14 van de notulen van 8.10.2020 (eindstemming).


8.3. De situatie van Ethiopische migranten in detentiecentra in Saudi-Arabië

Ontwerpresoluties B9-0324/2020, B9-0325/2020, B9-0326/2020, B9-0327/2020, B9-0329/2020 en B9-0330/2020 (2020/2815(RSP))

Miguel Urbán Crespo, Ernest Urtasun, Isabel Santos, Umas Paet en Isabel Wiseler-Lima lichten de ontwerpresoluties B9-0324/2020, B9-0325/2020, B9-0326/2020, B9-0327/2020 en B9-0330/2020 toe.

Het woord wordt gevoerd door Seán Kelly, namens de PPE-Fractie, Maria Arena, namens de S&D-Fractie, Samira Rafaela, namens de Renew-Fractie, Dominique Bilde, namens de ID-Fractie, en Marc Tarabella.

Het woord wordt gevoerd door Dubravka Šuica (vicevoorzitter van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10 van de notulen van 8.10.2020 (amendementen); punt 14 van de notulen van 8.10.2020 (eindstemming).

(De vergadering wordt om 12.29 uur geschorst.)


9. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 12.30 uur hervat.


10. Bekendmaking van de uitslag van de stemming

De Voorzitter leest de uitslag voor van de stemming over de amendementen op:

Eritrea, de zaak Dawit Isaak
Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0312/2020

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2020)0258)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 5, 6, 7 en 8 oktober 2020, punt 17)

De wet inzake "buitenlandse agenten" in Nicaragua
Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0317/2020

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2020)0259)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 5, 6, 7 en 8 oktober 2020, punt 18)

De Voorzitter leest de uitslag voor van de stemming over:

De situatie van Ethiopische migranten in detentiecentra in Saudi-Arabië
Ontwerpresolutie B9-0324/2020

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Verworpen

(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 5, 6, 7 en 8 oktober 2020, punt 19)

De Voorzitter leest de uitslag voor van de stemming over de amendementen op:

De situatie van Ethiopische migranten in detentiecentra in Saudi-Arabië
Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0325/2020

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2020)0260)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 5, 6, 7 en 8 oktober 2020, punt 19)

Versterking van de jongerengarantie
Ontwerpresolutie B9-0310/2020

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2020)0267)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 5, 6, 7 en 8 oktober 2020, punt 26)

(De vergadering wordt om 12.35 uur geschorst.)


11. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 13.00 uur hervat.


12. Tweede stemming

Het Parlement houdt een eindstemming over:

—   Eritrea, de zaak Dawit Isaak
Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0312/2020;

—   De wet inzake "buitenlandse agenten" in Nicaragua
Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0317/2020;

—   De situatie van Ethiopische migranten in detentiecentra in Saudi-Arabië
Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0325/2020;

—   Toepassing van de regels inzake spoorwegveiligheid en -interoperabiliteit in de Kanaaltunnel ***I
[COM(2020)0623 - C9-0212/2020 - 2020/0161(COD)] - commissie TRAN;

—   Besluit tot machtiging van Frankrijk om een internationale overeenkomst te sluiten over de Kanaaltunnel ***I
[COM(2020)0622 - C9-0211/2020 - 2020/0160(COD)] - commissie TRAN;

—   Biologische productie: datum van toepassing en een aantal andere data ***I
[COM(2020)0483 - C9-0286/2020 - 2020/0231(COD)] - commissie AGRI;

—   De rechtsstaat en de grondrechten in Bulgarije
Ontwerpresolutie B9-0309/2020;

—   Digitaal geldwezen: opkomende risico's in verband met cryptovaluta - uitdagingen inzake regelgeving en toezicht op het gebied van financiële diensten, instellingen en markten
Verslag met aanbevelingen aan de Commissie betreffende digitaal geldwezen: opkomende risico's in verband met cryptovaluta - uitdagingen inzake regelgeving en toezicht op het gebied van financiële diensten, instellingen en markten [2020/2034(INL)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Ondřej Kovařík (A9-0161/2020);

—   Verdere ontwikkeling van de kapitaalmarktenunie (KMU): de toegang tot kapitaalmarktfinanciering verbeteren, met name voor kmo's, en de deelname van kleine beleggers bevorderen
Verslag over de verdere ontwikkeling van de kapitaalmarktenunie (KMU): de toegang tot kapitaalmarktfinanciering verbeteren, met name voor kmo's, en de deelname van kleine beleggers bevorderen [2020/2036(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Isabel Benjumea Benjumea (A9-0155/2020);

—   Versterking van de jongerengarantie
Ontwerpresolutie B9-0310/2020.

Er kan worden gestemd tot 14.15 uur.

Vervolgens wordt tot stemming overgegaan.

De uitslag van de stemming wordt bekendgemaakt om 16.30 uur.

(De vergadering wordt om 13.01 uur geschorst.)


VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

13. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 16.33 uur hervat.


14. Bekendmaking van de uitslag van de stemming

De Voorzitter leest de uitslag voor van de eindstemming over:

Eritrea, de zaak Dawit Isaak
Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0312/2020

(Gewone meerderheid)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0258)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 5, 6, 7 en 8 oktober 2020, punt 17)

(Ontwerpresolutie B9-0313/2020 komt te vervallen.)

De wet inzake "buitenlandse agenten" in Nicaragua
Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0317/2020

(Gewone meerderheid)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0259)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 5, 6, 7 en 8 oktober 2020, punt 18)

De situatie van Ethiopische migranten in detentiecentra in Saudi-Arabië
Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0325/2020

(Gewone meerderheid)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0260)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 5, 6, 7 en 8 oktober 2020, punt 19)

(Ontwerpresoluties B9-0324/2020, B9-03292020 en B9-0330/2020 komen te vervallen.)

Toepassing van de regels inzake spoorwegveiligheid en -interoperabiliteit in de Kanaaltunnel ***I
[COM(2020)0623 - C9-0212/2020 - 2020/0161(COD)] - commissie TRAN

(Gewone meerderheid)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Aangenomen in gewijzigde vorm (P9_TA(2020)0261)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 5, 6, 7 en 8 oktober 2020, punt 20)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.

Besluit tot machtiging van Frankrijk om een internationale overeenkomst te sluiten over de Kanaaltunnel ***I
[COM(2020)0622 - C9-0211/2020 - 2020/0160(COD)] - commissie TRAN

(Gewone meerderheid)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Aangenomen in gewijzigde vorm (P9_TA(2020)0262)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 5, 6, 7 en 8 oktober 2020, punt 21)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.

Biologische productie: datum van toepassing en een aantal andere data ***I
[COM(2020)0483 - C9-0286/2020 - 2020/0231(COD)] - commissie AGRI

(Gewone meerderheid)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0263)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 5, 6, 7 en 8 oktober 2020, punt 22)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.

De rechtsstaat en de grondrechten in Bulgarije
Ontwerpresolutie B9-0309/2020

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0264)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 5, 6, 7 en 8 oktober 2020, punt 23)

Digitaal geldwezen: opkomende risico's in verband met cryptovaluta - uitdagingen inzake regelgeving en toezicht op het gebied van financiële diensten, instellingen en markten
Verslag met aanbevelingen aan de Commissie betreffende digitaal geldwezen: opkomende risico's in verband met cryptovaluta - uitdagingen inzake regelgeving en toezicht op het gebied van financiële diensten, instellingen en markten [2020/2034(INL)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Ondřej Kovařík (A9-0161/2020)

(Gekwalificeerde meerderheid voor aanneming van de ontwerpresolutie)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0265)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 5, 6, 7 en 8 oktober 2020, punt 24)

Verdere ontwikkeling van de kapitaalmarktenunie (KMU): de toegang tot kapitaalmarktfinanciering verbeteren, met name voor kmo's, en de deelname van kleine beleggers bevorderen
Verslag over de verdere ontwikkeling van de kapitaalmarktenunie (KMU): de toegang tot kapitaalmarktfinanciering verbeteren, met name voor kmo's, en de deelname van kleine beleggers bevorderen [2020/2036(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Isabel Benjumea Benjumea (A9-0155/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0266)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 5, 6, 7 en 8 oktober 2020, punt 25)

Versterking van de jongerengarantie
Ontwerpresolutie B9-0310/2020

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0267)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 5, 6, 7 en 8 oktober 2020, punt 26)


15. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 194 van het Reglement staan op de webpagina’s van de leden op de website van het Parlement.

Bij wijze van uitzondering worden er stemverklaringen van maximaal 400 woorden aanvaard.


16. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan in het document “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”, dat als bijlage bij de notulen van de vergadering wordt gevoegd en beschikbaar is op de website van het Parlement. Zij worden alleen ter informatie vermeld en veranderen niets aan de uitslag van de stemming zoals die in de plenaire vergadering is bekendgemaakt.

Het document wordt regelmatig tot uiterlijk twee weken na de vergaderperiode bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn wordt de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag afgesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.


17. Wijzigingen aanwijzing commissies (artikel 56 van het Reglement)

- Initiatiefrecht van het Parlement (2020/2132(INI))
verwezen naar de bevoegde commissie: AFCO
advies: JURI (artikel 57 van het Reglement), LIBE

- Instelling van een faciliteit voor herstel en veerkracht (COM(2020)0408 - C9-0150/2020 - 2020/0104(COD))
verwezen naar de bevoegde commissie: BUDG, ECON
advies: CONT, EMPL (artikel 57 van het Reglement), ENVI (artikel 57 van het Reglement), ITRE (artikel 57 van het Reglement), IMCO, TRAN (artikel 57 van het Reglement),REGI, AFCO, FEMM


18. Medeverantwoordelijke commissies (artikel 57 van het Reglement)

(ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 1 oktober 2020)

commissie AFCO

- Uitvoeringsverslag over het akkoord over de terugtrekking van het VK uit de EU (2020/2202(INI))
(advies: AFET (artikel 57 van het Reglement), INTA (artikel 57 van het Reglement), BUDG, EMPL, TRAN, LIBE (artikel 57 van het Reglement), PETI)

- Burgerdialogen en burgerparticipatie in de besluitvorming van de EU (2020/2201(INI))
(advies: CULT, LIBE, PETI (artikel 57 van het Reglement))


19. Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen

Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 54 van het Reglement)

(ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 1 oktober 2020)

commissie AFCO

- Uitvoeringsverslag over het akkoord over de terugtrekking van het VK uit de EU (2020/2202(INI))
(advies: AFET (artikel 57 van het Reglement), INTA (artikel 57 van het Reglement), BUDG, EMPL, TRAN, LIBE (artikel 57 van het Reglement), PETI)

- Burgerdialogen en burgerparticipatie in de besluitvorming van de EU (2020/2201(INI))
(advies: CULT, LIBE, PETI (artikel 57 van het Reglement))


20. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen van de leden:

- Gerolf Annemans, Filip De Man, Derk Jan Eppink, Rob Rooken, Robert Roos, Tom Vandendriessche en Marcel de Graaff. Ontwerpresolutie over het door bedrijven ingestelde verbod op de folkloristische traditie van Zwarte Piet (B9-0241/2020)
verwezen naar de bevoegde commissie: LIBE

- Annika Bruna en Jean-Paul Garraud. Ontwerpresolutie over maagdelijkheidsattesten voor religieuze huwelijken in de Europese Unie (B9-0255/2020)
verwezen naar de bevoegde commissie: FEMM
advies: LIBE

- Christine Anderson, Jorge Buxadé Villalba, Laura Huhtasaari, Joachim Kuhs, Jaak Madison, Jörg Meuthen en Bernhard Zimniok. Ontwerpresolutie over het voorstel om de Nobelprijs voor de vrede toe te kennen aan Donald Trump, de president van de VS (B9-0256/2020)
verwezen naar de bevoegde commissie: AFET

- Gianantonio Da Re. Ontwerpresolutie over maatregelen ter bescherming van de gegevens van kinderen op sociale media en ter ondersteuning van investeringen in digitale burgerschapsvorming (B9-0305/2020)
verwezen naar de bevoegde commissie: LIBE
advies: CULT

- Catherine Griset. Ontwerpresolutie over het Europa van musea (B9-0306/2020)
verwezen naar de bevoegde commissie: CULT


21. Goedkeuring van de notulen van deze vergaderperiode en verzending van de aangenomen teksten

De notulen van deze vergadering en de notulen van de vergaderingen van 5 oktober 2020, 6 oktober 2020 en 7 oktober 2020 worden ter goedkeuring voorgelegd aan het Parlement bij de hervatting van de volgende vergadering.

Met instemming van het Parlement worden de tijdens deze vergaderperiode aangenomen teksten nu aan de ontvangers toegezonden.


22. Rooster van de volgende vergaderingen

De volgende vergaderingen vinden plaats van 19 oktober 2020 t/m 23 oktober 2020.


23. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 16.35 uur gesloten.


24. Onderbreking van de zitting

De zitting van het Europees Parlement wordt onderbroken.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Secretaris-generaal

Voorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Al-Sahlani Abir, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bentele Hildegard, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Blaga Vasile, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogovič Franc, Borchia Paolo, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brudziński Joachim Stanisław, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carvalhais Isabel, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Christoforou Lefteris, Cicurel Ilana, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Cseh Katalin, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danielsson Johan, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Man Filip, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, Dobrev Klára, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Evi Eleonora, Falcă Gheorghe, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Giegold Sven, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Járóka Lívia, Jarubas Adam, Jongerius Agnes, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Kósa Ádám, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagos Ioannis, Lange Bernd, de Lange Esther, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lutgen Benoît, McAllister David, MacManus Chris, Madison Jaak, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Maurel Emmanuel, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Mélin Joëlle, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Oetjen Jan-Christoph, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Peter-Hansen Kira Marie, Picierno Pina, Picula Tonino, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, de la Pisa Carrión Margarita, Pîslaru Dragoş, Polfjärd Jessica, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Puigdemont i Casamajó Carles, Radev Emil, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Roberti Franco, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Sinčić Ivan Vilibor, Skyttedal Sara, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strugariu Ramona, Szájer József, Tang Paul, Tarabella Marc, Terheş Cristian, Terras Riho, Tertsch Hermann, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tomc Romana, Toom Yana, Tóth Edina, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Trócsányi László, Uhrík Milan, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Vitanov Petar, Vollath Bettina, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vuolo Lucia, Vázquez Lázara Adrián, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Verontschuldigd:

Beňová Monika, Rougé André

Naar aanleiding van de COVID-19-pandemie is er een systeem ingevoerd voor stemming op afstand (zie het besluit van het Bureau van 20 maart 2020 tot aanvulling van zijn besluit van 3 mei 2004 over instructies voor de stemmingen). De namen van de leden die hebben deelgenomen aan de stemming staan in het document “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”, dat als bijlage gaat bij de notulen van de vergadering en beschikbaar is op de website van het Parlement.

Laatst bijgewerkt op: 19 augustus 2021Juridische mededeling - Privacybeleid