Indeks 
Protokół
XML 158kPDF 270kWORD 76k
Czwartek, 8 października 2020 r. - Bruksela
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Ogłoszenie wyników głosowania
 3.Wznowienie posiedzenia
 4.Walka z praniem pieniędzy w związku z ujawnieniem informacji przez FinCEN (debata)
 5.Pierwsza część głosowania
 6.Walka z praniem pieniędzy w związku z ujawnieniem informacji przez FinCEN (ciąg dalszy debaty)
 7.Wpływ pandemii Covid-19 na placówki opieki długoterminowej (debata)
 8.Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)
  
8.1.Erytrea, sprawa Dawita Isaaka
  
8.2.Nikaraguańska ustawa o obcych agentach
  
8.3.Sytuacja migrantów z Etiopii w ośrodkach detencyjnych w Arabii Saudyjskiej
 9.Wznowienie posiedzenia
 10.Ogłoszenie wyników głosowania
 11.Wznowienie posiedzenia
 12.Druga część głosowania
 13.Wznowienie posiedzenia
 14.Ogłoszenie wyników głosowania
 15.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu
 16.Korekty i zamiary głosowania
 17.Zmiany w przekazaniu spraw komisjom (art. 56 Regulaminu)
 18.Zaangażowane komisje (art. 57 Regulaminu)
 19.Decyzje w sprawie sporządzenia sprawozdań z własnej inicjatywy
 20.Składanie dokumentów
 21.Zatwierdzenie protokołów posiedzeń bieżącej sesji i przekazanie przyjętych tekstów
 22.Kalendarz następnych posiedzeń
 23.Zamknięcie posiedzenia
 24.Przerwa w obradach
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Nicola BEER
Wiceprzewodnicząca

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 8.30.


2. Ogłoszenie wyników głosowania

Przewodnicząca odczytała wyniki głosowań końcowych nad następującymi dokumentami:

Europejskie prawo o klimacie ***I
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego ramy na potrzeby osiągnięcia neutralności klimatycznej i zmieniającego rozporządzenie (UE) 2018/1999 (Europejskie prawo o klimacie) [COM(2020)0080 – C9-0077/2020 – 2020/0036(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Jytte Guteland (A9-0162/2020)

(Wymagana zwykła większość)

WNIOSEK KOMISJI

Przyjęto ze zmianami (P9_TA(2020)0253)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 5, 6, 7 i 8 października 2020 r., pkt 12)

WNIOSEK O ODESŁANIE DO KOMISJI

Zatwierdzono w głosowaniu imiennym (523 za, 151 przeciw, 21 wstrzymało się)

Równoważność przeprowadzanych na Ukrainie inspekcji polowych upraw nasiennych zbożowych roślin uprawnych i równoważność materiału siewnego roślin zbożowych wyprodukowanego na Ukrainie ***I
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję Rady 2003/17/WE w odniesieniu do równoważności przeprowadzanych na Ukrainie inspekcji polowych upraw nasiennych zbożowych roślin uprawnych i w sprawie równoważności materiału siewnego roślin zbożowych wyprodukowanego na Ukrainie [COM(2020)0137 - C9-0100/2020- 2020/0053(COD)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawczyni: Veronika Vrecionová (A9-0164/2020)

(Wymagana zwykła większość)

WNIOSEK KOMISJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0254)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 5, 6, 7 i 8 października 2020 r., pkt 13)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.

Sprzeciw na podstawie art. 112 ust. 2, 3 i 4 lit. c): specyfikacje dla ditlenku tytanu (E 171)
Projekt rezolucji B9-0308/2020

(Wymagana większość głosów posłów do Parlamentu)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0255)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 5, 6, 7 i 8 października 2020 r., pkt 14)

Sprzeciw na podstawie art. 112 ust. 2, 3 i 4 lit. c): najwyższe dopuszczalne poziomy akryloamidu w niektórych środkach spożywczych dla niemowląt i małych dzieci
Projekt rezolucji B9-0311/2020

(Wymagana większość głosów posłów do Parlamentu)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0256)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 5, 6, 7 i 8 października 2020 r., pkt 15)

Europejska strategia leśna – dalsze działania
Sprawozdanie w sprawie europejskiej strategii leśnej – Dalsze działania [2019/2157(INI)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A9-0154/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0257)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 5, 6, 7 i 8 października 2020 r., pkt 16).

Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania nad poprawkami do następujących dokumentów:

Stosowanie przepisów bezpieczeństwa i interoperacyjności kolei w tunelu pod kanałem La Manche ***I
[COM(2020)0623 - C9-0212/2020 - 2020/0161(COD)] - komisja TRAN

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2020)0261)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 5, 6, 7 i 8 października 2020 r., pkt 20)

Decyzja o upoważnieniu Francji do zawarcia umowy międzynarodowej dotyczącej tunelu pod kanałem La Manche ***I
[COM(2020)0622 - C9-0211/2020 - 2020/0160(COD)] - komisja TRAN

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2020)0262)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 5, 6, 7 i 8 października 2020 r., pkt 21)

Praworządność i prawa podstawowe w Bułgarii
Projekt rezolucji B9-0309/2020

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2020)0264)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 5, 6, 7 i 8 października 2020 r., pkt 23)

Finanse cyfrowe: pojawiające się zagrożenia w zakresie kryptoaktywów – wyzwania regulacyjne i nadzorcze w obszarze usług, instytucji i rynków finansowych
Sprawozdanie zawierające zalecenia dla Komisji w sprawie finansów cyfrowych: pojawiające się zagrożenia w zakresie kryptoaktywów – wyzwania regulacyjne i nadzorcze w obszarze usług, instytucji i rynków finansowych [2020/2034(INL)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Ondřej Kovařík (A9-0161/2020)

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2020)0265)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 5, 6, 7 i 8 października 2020 r., pkt 24)

Dalszy rozwój unii rynków kapitałowych: poprawa dostępu do finansowania z rynków kapitałowych, w szczególności dla MŚP, oraz zwiększenie możliwości udziału inwestorów detalicznych
Sprawozdanie w sprawie dalszego rozwoju unii rynków kapitałowych: poprawa dostępu do finansowania z rynków kapitałowych, w szczególności dla MŚP, oraz zwiększenie możliwości udziału inwestorów detalicznych [2020/2036(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawczyni: Isabel Benjumea Benjumea (A9-0155/2020)

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2020)0266)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 5, 6, 7 i 8 października 2020 r., pkt 25).

Dubravka Šuica (wiceprzewodnicząca Komisji) wydała trzy oświadczenia w sprawie wyników głosowania.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 8.39.)


3. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 8.45.


4. Walka z praniem pieniędzy w związku z ujawnieniem informacji przez FinCEN (debata)

Oświadczenie Komisji: Walka z praniem pieniędzy w związku z ujawnieniem informacji przez FinCEN (2020/2812(RSP))

Dubravka Šuica (wiceprzewodnicząca Komisji) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali Markus Ferber w imieniu grupy PPE, Eero Heinäluoma w imieniu grupy S&D, Ramona Strugariu w imieniu grupy Renew, Joachim Kuhs w imieniu grupy ID, Sven Giegold w imieniu grupy Verts/ALE, Jorge Buxadé Villalba w imieniu grupy ECR, Manon Aubry w imieniu grupy GUE/NGL, Laura Ferrara niezrzeszona, Othmar Karas, Paul Tang, Gilles Boyer, Jaak Madison, Saskia Bricmont, Beata Kempa, José Gusmão, Ivan Vilibor Sinčić, David Casa, Jonás Fernández, Ondřej Kovařík, Peter Kofod, Claude Gruffat, Nikolaj Villumsen i Pedro Marques.

(Ciąg dalszy debaty: pkt 6 protokołu z dnia 8.10.2020)


5. Pierwsza część głosowania

Parlament przystąpi do głosowania nad poprawkami do następujących dokumentów:

—   Erytrea, sprawa Dawita Isaaka
Wspólny projekt rezolucji złożony zgodnie z art. 144 ust. 5 i art. 132 ust. 4 Regulaminu, zastępujący projekty rezolucji B9-0312/2020, B9-0314/2020, B9-0315/2020, B9-0322/2020, B9-0331/2020 i B9-0332/2020, które złożyli Michael Gahler, David Lega, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Loránt Vincze, Tomáš Zdechovský, David McAllister, Leopoldo López Gil, Inese Vaidere, Vangelis Meimarakis, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Peter Pollák, Maria Walsh, György Hölvényi, Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Benoît Lutgen, Sandra Kalniete, Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Eva Maydell, Janina Ochojska, Luděk Niedermayer, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, Antonio López-Istúriz White i Ioan-Rareş Bogdan, w imieniu grupy PPE, Kati Piri i Evin Incir, w imieniu grupy S&D, Karin Karlsbro, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu i Hilde Vautmans, w imieniu grupy Renew, Michèle Rivasi i Hannah Neumann, w imieniu grupy Verts/ALE, Anna Fotyga, Karol Karski, Assita Kanko, Raffaele Fitto, Ryszard Czarnecki, Elżbieta Rafalska, Adam Bielan i Jadwiga Wiśniewska, w imieniu grupy ECR, Malin Björk, w imieniu grupy GUE/NGL, i Fabio Massimo Castaldo, w sprawie Erytrei, w szczególności sprawy Dawita Isaaka (2020/2813(RSP)) (RC-B9-0312/2020);

—   Nikaraguańska ustawa o obcych agentach
Wspólny projekt rezolucji złożony zgodnie z art. 144 ust. 5 i art. 132 ust. 4 Regulaminu, zastępujący projekty rezolucji B9-0317/2020, B9-0318/2020, B9-0319/2020, B9-0320/2020 i B9-0321/2020 które złożyli Michael Gahler, Leopoldo López Gil, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Loránt Vincze, Tomáš Zdechovský, David McAllister, David Lega, Inese Vaidere, Vangelis Meimarakis, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Peter Pollák, Maria Walsh, Vladimír Bilčík, Isabel Benjumea Benjumea, Sandra Kalniete, Gabriel Mato, Eva Maydell, Janina Ochojska, Jens Gieseke, Luděk Niedermayer, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák i Stelios Kympouropoulos, w imieniu grupy PPE, Kati Piri i Alicia Homs Ginel, w imieniu grupy S&D, José Ramón Bauzá Díaz, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu i Hilde Vautmans, w imieniu grupy Renew, Tilly Metz, w imieniu grupy Verts/ALE, Anna Fotyga, Karol Karski, Assita Kanko, Raffaele Fitto, Ryszard Czarnecki, Elżbieta Rafalska, Adam Bielan, Jadwiga Wiśniewska i Hermann Tertsch, w imieniu grupy ECR, i Fabio Massimo Castaldo, w sprawie nikaraguańskiej ustawy o obcych agentach (2020/2814(RSP)) (RC-B9-0317/2020).

Parlament przystąpi do głosowania nad następującymi tekstami:

—   Sytuacja migrantów z Etiopii w ośrodkach detencyjnych w Arabii Saudyjskiej
Projekt rezolucji B9-0324/2020 grupy GUE/NGL

Parlament przystąpi do głosowania nad poprawkami do następujących dokumentów:

—   Sytuacja migrantów z Etiopii w ośrodkach detencyjnych w Arabii Saudyjskiej
Wspólny projekt rezolucji złożony zgodnie z art. 144 ust. 5 i art. 132 ust. 4 Regulaminu, zastępujący projekty rezolucji B9-0325/2020, B9-0326/2020 i B9-0327/2020, które złożyli Kati Piri i Isabel Santos, w imieniu grupy S&D, Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu i Hilde Vautmans, w imieniu grupy Renew, Ernest Urtasun i Hannah Neumann, w imieniu grupy Verts/ALE, i Fabio Massimo Castaldo, w sprawie sytuacji migrantów z Etiopii w ośrodkach detencyjnych w Arabii Saudyjskiej (2020/2815(RSP)) (RC-B9-0325/2020).

—   Wzmocnienie gwarancji dla młodzieży
Projekt rezolucji B9-0310/2020

Głosowanie będzie otwarte do godz. 10.45.

Przystąpiono do głosowania.

Wyniki głosowania zostaną ogłoszone o godz. 12.30.


6. Walka z praniem pieniędzy w związku z ujawnieniem informacji przez FinCEN (ciąg dalszy debaty)

Oświadczenie Komisji: Walka z praniem pieniędzy w związku z ujawnieniem informacji przez FinCEN (2020/2812(RSP))

(Początek debaty: pkt 4 protokołu z dnia 8.10.2020)

Głos zabrali Billy Kelleher, Maximilian Krah, Kira Marie Peter-Hansen, Emmanuel Maurel, Evelyn Regner, Luis Garicano, Ernest Urtasun, Franco Roberti i Henrike Hahn.

Głos zabrała Dubravka Šuica (wiceprzewodnicząca Komisji).

Głos zabrał Sven Giegold.

Debata została zamknięta.


7. Wpływ pandemii Covid-19 na placówki opieki długoterminowej (debata)

Oświadczenie Komisji: Wpływ pandemii Covid-19 na placówki opieki długoterminowej (2020/2794(RSP))

Dubravka Šuica (wiceprzewodnicząca Komisji) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrała Cindy Franssen w imieniu grupy PPE.

PRZEWODNICTWO: Marcel KOLAJA
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali Pierfrancesco Majorino w imieniu grupy S&D, Dragoş Pîslaru w imieniu grupy Renew, Guido Reil w imieniu grupy ID, Tilly Metz w imieniu grupy Verts/ALE, Elżbieta Rafalska w imieniu grupy ECR, Kateřina Konečná w imieniu grupy GUE/NGL, Antoni Comín i Oliveres niezrzeszony, Ádám Kósa, Milan Brglez, Véronique Trillet-Lenoir, Hélène Laporte, Sylwia Spurek, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Anne-Sophie Pelletier, Kostas Papadakis, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Agnes Jongerius, Jordi Cañas, Isabella Tovaglieri, Helmut Geuking, Eugenia Rodríguez Palop, Mislav Kolakušić, David Casa, Heléne Fritzon, Barry Andrews, Jean-Lin Lacapelle, Margarita de la Pisa Carrión, Chris MacManus, Pernille Weiss, Marc Angel, Eugen Jurzyca, Krzysztof Hetman, Sara Cerdas, Patryk Jaki, Miriam Lexmann, Ryszard Czarnecki, José Manuel Fernandes, Sunčana Glavak, Benoît Lutgen, Tomislav Sokol, Salvatore De Meo i Antonius Manders.

Głos zabrała Dubravka Šuica.

Debata została zamknięta.


8. Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)

(Tytuły i autorzy projektów rezolucji figurują w pkt 20 protokołu z dnia 7.10.2020)


8.1. Erytrea, sprawa Dawita Isaaka

Projekty rezolucji B9-0312/2020, B9-0313/2020, B9-0314/2020, B9-0315/2020, B9-0322/2020, B9-0031/2020 i B9-0332/2020 (2020/2813(RSP))

Głos zabrała Marisa Matias w sprawie organizacji debaty (Przewodniczący udzielił wyjaśnień).

Marisa Matias, Lars Patrick Berg, Evin Incir, Ryszard Czarnecki, Arba Kokalari i Karin Karlsbro przedstawili projekty rezolucji B9-0312/2020, B9-0313/2020, B9-0315/2020, B9-0322/2020, B9-0031/2020 i B9-0332/2020.

Głos zabrali Krzysztof Hetman w imieniu grupy PPE, i Maria Arena w imieniu grupy S&D.

PRZEWODNICTWO: Klára DOBREV
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali Abir Al-Sahlani w imieniu grupy Renew, Alice Kuhnke w imieniu grupy Verts/ALE, Patryk Jaki w imieniu grupy ECR i Jytte Guteland.

Michèle Rivasi przedstawiła projekt rezolucji B9-0314/2020.

Głos zabrała Dubravka Šuica (wiceprzewodnicząca Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10 protokołu z dnia 8.10.2020 (poprawki); pkt 14 protokołu z dnia 8.10.2020 (głosowanie końcowe).


8.2. Nikaraguańska ustawa o obcych agentach

Projekty rezolucji B9-0317/2020, B9-0318/2020, B9-0319/2020, B9-0320/2020 i B9-0321/2020 (2020/2814(RSP))

Tilly Metz, Alicia Homs Ginel, José Ramón Bauzá Díaz, Leopoldo López Gil i Hermann Tertsch przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali Isabel Benjumea Benjumea w imieniu grupy PPE, Maria-Manuel Leitão-Marques w imieniu grupy S&D, Izaskun Bilbao Barandica w imieniu grupy Renew, Dominique Bilde w imieniu grupy ID, Ryszard Czarnecki w imieniu grupy ECR, i Javi López.

Głos zabrała Dubravka Šuica (wiceprzewodnicząca Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10 protokołu z dnia 8.10.2020 (poprawki); pkt 14 protokołu z dnia 8.10.2020 (głosowanie końcowe).


8.3. Sytuacja migrantów z Etiopii w ośrodkach detencyjnych w Arabii Saudyjskiej

Projekty rezolucji B9-0324/2020, B9-0325/2020, B9-0326/2020, B9-0327/2020, B9-0329/2020 i B9-0330/2020 (2020/2815(RSP))

Miguel Urbán Crespo, Ernest Urtasun, Isabel Santos, Urmas Paet i Isabel Wiseler-Lima przedstawili projekty rezolucji B9-0324/2020, B9-0325/2020, B9-0326/2020, B9-0327/2020 i B9-0330/2020.

Głos zabrali Seán Kelly w imieniu grupy PPE, Maria Arena w imieniu grupy S&D, Samira Rafaela w imieniu grupy Renew, Dominique Bilde w imieniu grupy ID i Marc Tarabella.

Głos zabrała Dubravka Šuica (wiceprzewodnicząca Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10 protokołu z dnia 8.10.2020 (poprawki); pkt 14 protokołu z dnia 8.10.2020 (głosowanie końcowe).

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 12.29.)


9. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 12.30.


10. Ogłoszenie wyników głosowania

Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania nad poprawkami do następujących dokumentów:

Erytrea, sprawa Dawita Isaaka
Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0312/2020

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2020)0258)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 5, 6, 7 i 8 października 2020 r., pkt 17)

Nikaraguańska ustawa o obcych agentach
Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0317/2020

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2020)0259)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 5, 6, 7 i 8 października 2020 r., pkt 18)

Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania nad następującymi dokumentami::

Sytuacja migrantów z Etiopii w ośrodkach detencyjnych w Arabii Saudyjskiej
Projekt rezolucji B9-0324/2020

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Odrzucono

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 5, 6, 7 i 8 października 2020 r., pkt 19)

Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania nad poprawkami do następujących dokumentów:

Sytuacja migrantów z Etiopii w ośrodkach detencyjnych w Arabii Saudyjskiej
Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0325/2020

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2020)0260)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 5, 6, 7 i 8 października 2020 r., pkt 19)

Wzmocnienie gwarancji dla młodzieży
Projekt rezolucji B9-0310/2020

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2020)0267)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 5, 6, 7 i 8 października 2020 r., pkt 26)

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 12.35.)


11. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 13.00.


12. Druga część głosowania

Parlament przystąpi do głosowań końcowych nad następującymi tekstami:

—   Erytrea, sprawa Dawita Isaaka
Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0312/2020;

—   Nikaraguańska ustawa o obcych agentach
Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0317/2020;

—   Sytuacja migrantów z Etiopii w ośrodkach detencyjnych w Arabii Saudyjskiej
Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0325/2020;

—   Stosowanie przepisów bezpieczeństwa i interoperacyjności kolei w tunelu pod kanałem La Manche ***I
[COM(2020)0623 - C9-0212/2020 - 2020/0161(COD)] - komisja TRAN;

—    Decyzja o upoważnieniu Francji do zawarcia umowy międzynarodowej dotyczącej tunelu pod kanałem La Manche ***I
[COM(2020)0622 - C9-0211/2020 - 2020/0160(COD)] - komisja TRAN;

—   Produkcja ekologiczna: data rozpoczęcia stosowania oraz niektóre inne daty ***I
[COM(2020)0483 - C9-0286/2020 - 2020/0231(COD)] - komisja AGRI;

—   Praworządność i prawa podstawowe w Bułgarii
Projekt rezolucji B9-0309/2020;

—   Finanse cyfrowe: pojawiające się zagrożenia w zakresie kryptoaktywów – wyzwania regulacyjne i nadzorcze w obszarze usług, instytucji i rynków finansowych
Sprawozdanie zawierające zalecenia dla Komisji w sprawie finansów cyfrowych: pojawiające się zagrożenia w zakresie kryptoaktywów – wyzwania regulacyjne i nadzorcze w obszarze usług, instytucji i rynków finansowych [2020/2034(INL)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Ondřej Kovařík (A9-0161/2020);

—   Dalszy rozwój unii rynków kapitałowych: poprawa dostępu do finansowania z rynków kapitałowych, w szczególności dla MŚP, oraz zwiększenie możliwości udziału inwestorów detalicznych
Sprawozdanie w sprawie dalszego rozwoju unii rynków kapitałowych: poprawa dostępu do finansowania z rynków kapitałowych, w szczególności dla MŚP, oraz zwiększenie możliwości udziału inwestorów detalicznych [2020/2036(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawczyni: Isabel Benjumea Benjumea (A9-0155/2020);

—   Wzmocnienie gwarancji dla młodzieży
Projekt rezolucji B9-0310/2020.

Głosowanie będzie otwarte do godz.14.15.

Przystąpiono do głosowania.

Wyniki głosowania zostaną ogłoszone o godz.16.30.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 13.01.)


PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

13. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 16.33.


14. Ogłoszenie wyników głosowania

Przewodniczący odczytał wyniki głosowań końcowych nad następującymi dokumentami:

Erytrea, sprawa Dawita Isaaka
Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0312/2020

(Wymagana zwykła większość)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0258)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 5, 6, 7 i 8 października 2020 r., pkt 17)

(Projekt rezolucji B9-0313/2020 stał się bezprzedmiotowy.)

Nikaraguańska ustawa o obcych agentach
Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0317/2020

(Wymagana zwykła większość)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0259)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 5, 6, 7 i 8 października 2020 r., pkt 18)

Sytuacja migrantów z Etiopii w ośrodkach detencyjnych w Arabii Saudyjskiej
Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0325/2020

(Wymagana zwykła większość)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0260)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 5, 6, 7 i 8 października 2020 r., pkt 19)

(Projekty rezolucji B9-0324/2020, B9-03292020 i B9-0330/2020 stały się bezprzedmiotowe.)

Stosowanie przepisów bezpieczeństwa i interoperacyjności kolei w tunelu pod kanałem La Manche ***I
[COM(2020)0623 - C9-0212/2020 - 2020/0161(COD)] - komisja TRAN

(Wymagana zwykła większość)

WNIOSEK KOMISJI

Przyjęto ze zmianami (P9_TA(2020)0261)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 5, 6, 7 i 8 października 2020 r., pkt 20)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.

Decyzja o upoważnieniu Francji do zawarcia umowy międzynarodowej dotyczącej tunelu pod kanałem La Manche ***I
[COM(2020)0622 - C9-0211/2020 - 2020/0160(COD)] - komisja TRAN

(Wymagana zwykła większość)

WNIOSEK KOMISJI

Przyjęto ze zmianami (P9_TA(2020)0262)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 5, 6, 7 i 8 października 2020 r., pkt 21)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.

Produkcja ekologiczna: data rozpoczęcia stosowania oraz niektóre inne daty ***I
[COM(2020)0483 - C9-0286/2020 - 2020/0231(COD)] - komisja AGRI

(Wymagana zwykła większość)

WNIOSEK KOMISJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0263)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 5, 6, 7 i 8 października 2020 r., pkt 22)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.

Praworządność i prawa podstawowe w Bułgarii
Projekt rezolucji B9-0309/2020

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0264)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 5, 6, 7 i 8 października 2020 r., pkt 23)

Finanse cyfrowe: pojawiające się zagrożenia w zakresie kryptoaktywów – wyzwania regulacyjne i nadzorcze w obszarze usług, instytucji i rynków finansowych
Sprawozdanie zawierające zalecenia dla Komisji w sprawie finansów cyfrowych: pojawiające się zagrożenia w zakresie kryptoaktywów – wyzwania regulacyjne i nadzorcze w obszarze usług, instytucji i rynków finansowych [2020/2034(INL)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Ondřej Kovařík (A9-0161/2020)

(Do przyjęcia projektu rezolucji wymagana jest większość kwalifikowana)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0265)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 5, 6, 7 i 8 października 2020 r., pkt 24)

Dalszy rozwój unii rynków kapitałowych: poprawa dostępu do finansowania z rynków kapitałowych, w szczególności dla MŚP, oraz zwiększenie możliwości udziału inwestorów detalicznych
Sprawozdanie w sprawie dalszego rozwoju unii rynków kapitałowych: poprawa dostępu do finansowania z rynków kapitałowych, w szczególności dla MŚP, oraz zwiększenie możliwości udziału inwestorów detalicznych [2020/2036(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawczyni: Isabel Benjumea Benjumea (A9-0155/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0266)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 5, 6, 7 i 8 października 2020 r., pkt 25)

Wzmocnienie gwarancji dla młodzieży
Projekt rezolucji B9-0310/2020

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0267)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 5, 6, 7 i 8 października 2020 r., pkt 26)


15. Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu w rozumieniu art. 194 Regulaminu figurują na stronach zarezerwowanych dla posłów na stronie internetowej Parlamentu.

W drodze wyjątku przyjmuje się wyjaśnienia o długości do 400 słów.


16. Korekty i zamiary głosowania

Korekty głosowania i zamiary głosowania są zawarte w dokumencie „Wyniki głosowań imiennych” załączonym do protokołu posiedzenia i dostępnym na stronie internetowej Parlamentu. Są one publikowane jedynie tytułem informacji i nie wpływają na wynik głosowania ogłoszony na posiedzeniu plenarnym.

Dokument ten jest regularnie aktualizowany przez maksymalnie dwa tygodnie po zakończeniu sesji miesięcznej.

Po upływie tego terminu lista korekt i zamiarów głosowania zostaje zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.


17. Zmiany w przekazaniu spraw komisjom (art. 56 Regulaminu)

- Parlamentarne prawo inicjatywy (2020/2132(INI))
odesłano do komisji przedm. właśc.: AFCO
opinia: LIBE, JURI (art. 57 Regulaminu)

- Ustanowienie Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (COM(2020)0408 - C9-0150/2020 - 2020/0104(COD))
odesłano do komisji przedm. właśc.: BUDG, ECON
opinia: CONT, IMCO, REGI, FEMM, EMPL (art. 57 Regulaminu), ENVI (art. 57 Regulaminu), ITRE (art. 57 Regulaminu), TRAN (art. 57 Regulaminu)


18. Zaangażowane komisje (art. 57 Regulaminu)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 1 października 2020 r.)

komisja AFCO

- Sprawozdanie z wdrażania umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z UE (2020/2202(INI))
(opinia: AFET (art. 57 Regulaminu), INTA (art. 57 Regulaminu), BUDG, EMPL, TRAN, LIBE (art. 57 Regulaminu), PETI)

- Dialog obywatelski i uczestnictwo obywateli w procesie decyzyjnym UE (2020/2201(INI))
(opinia: CULT, LIBE, PETI (art. 57 Regulaminu))


19. Decyzje w sprawie sporządzenia sprawozdań z własnej inicjatywy

Decyzje w sprawie sporządzenia sprawozdań z własnej inicjatywy (art. 54 Regulaminu)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 1 października 2020 r.)

komisja AFCO

- Sprawozdanie z wdrażania umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z UE (2020/2202(INI))
(opinia: AFET (art. 57 Regulaminu), INTA (art. 57 Regulaminu), BUDG, EMPL, TRAN, LIBE (art. 57 Regulaminu), PETI)

- Dialog obywatelski i uczestnictwo obywateli w procesie decyzyjnym UE (2020/2201(INI))
(opinia: CULT, LIBE, PETI (art. 57 Regulaminu))


20. Składanie dokumentów

Posłowie złożyli następujące dokumenty:

- Gerolf Annemans, Filip De Man, Derk Jan Eppink, Rob Rooken, Robert Roos, Tom Vandendriessche i Marcel de Graaff. Projekt rezolucji w sprawie zakazu wprowadzonego przez korporacje w odniesieniu do tradycji ludowej Zwarte Piet (B9-0241/2020)
odesłano do komisji przedm. właśc.: LIBE

- Annika Bruna i Jean-Paul Garraud. Projekt rezolucji w sprawie zaświadczeń o dziewictwie wydawanych na potrzeby zawierania wyznaniowych związków małżeńskich w Unii Europejskiej (B9-0255/2020)
odesłano do komisji przedm. właśc.: FEMM
opinia: LIBE

- Christine Anderson, Jorge Buxadé Villalba, Laura Huhtasaari, Joachim Kuhs, Jaak Madison, Jörg Meuthen i Bernhard Zimniok. Projekt rezolucji w sprawie propozycji przyznania Pokojowej Nagrody Nobla prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi (B9-0256/2020)
odesłano do komisji przedm. właśc.: AFET

- Gianantonio Da Re. Projekt rezolucji w sprawie środków mających na celu ochronę danych dzieci w mediach społecznościowych oraz wspieranie inwestycji w cyfrową edukację obywatelską (B9-0305/2020)
odesłano do komisji przedm. właśc.: LIBE
opinia: CULT

- Catherine Griset. Projekt rezolucji w sprawie Europy muzeów (B9-0306/2020)
odesłano do komisji przedm. właśc.: CULT


21. Zatwierdzenie protokołów posiedzeń bieżącej sesji i przekazanie przyjętych tekstów

Protokół bieżącego posiedzenia oraz protokoły posiedzeń z dni 5 października 2020 r., 6 października 2020 r. i 7 października 2020 r. zostaną przedłożone Parlamentowi do zatwierdzenia na początku następnego posiedzenia.

Za zgodą Parlamentu teksty przyjęte podczas bieżącej sesji zostaną niezwłocznie przekazane ich adresatom.


22. Kalendarz następnych posiedzeń

Następne posiedzenia odbędą się w dniach od 19 października 2020 r. do 23 października 2020 r.


23. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 16.35.


24. Przerwa w obradach

Nastąpiła przerwa w obradach Parlamentu Europejskiego.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Sekretarz generalny

Przewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Al-Sahlani Abir, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bentele Hildegard, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Blaga Vasile, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogovič Franc, Borchia Paolo, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brudziński Joachim Stanisław, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carvalhais Isabel, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Christoforou Lefteris, Cicurel Ilana, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Cseh Katalin, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danielsson Johan, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Man Filip, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, Dobrev Klára, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Evi Eleonora, Falcă Gheorghe, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Giegold Sven, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Járóka Lívia, Jarubas Adam, Jongerius Agnes, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Kósa Ádám, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagos Ioannis, Lange Bernd, de Lange Esther, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lutgen Benoît, McAllister David, MacManus Chris, Madison Jaak, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Maurel Emmanuel, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Mélin Joëlle, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Oetjen Jan-Christoph, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Peter-Hansen Kira Marie, Picierno Pina, Picula Tonino, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, de la Pisa Carrión Margarita, Pîslaru Dragoş, Polfjärd Jessica, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Puigdemont i Casamajó Carles, Radev Emil, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Roberti Franco, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Sinčić Ivan Vilibor, Skyttedal Sara, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strugariu Ramona, Szájer József, Tang Paul, Tarabella Marc, Terheş Cristian, Terras Riho, Tertsch Hermann, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tomc Romana, Toom Yana, Tóth Edina, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Trócsányi László, Uhrík Milan, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Vitanov Petar, Vollath Bettina, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vuolo Lucia, Vázquez Lázara Adrián, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Nieobecność usprawiedliwiona:

Beňová Monika, Rougé André

W związku z pandemią COVID-19 wprowadzono zdalny system głosowania (zob. Decyzja Prezydium z dnia 20 marca 2020 r. uzupełniająca decyzję z dnia 3 maja 2004 r. w sprawie zasad głosowania). Nazwiska posłów, którzy wzięli udział w głosowaniu, zapisano w dokumencie „Wyniki głosowania imiennego” załączonym do protokołu posiedzenia i dostępnym na stronie internetowej Parlamentu.

Ostatnia aktualizacja: 19 sierpnia 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności