Zoznam 
Zápisnica
XML 156kPDF 269kWORD 77k
Štvrtok, 8. októbra 2020 - Brusel
1.Otvorenie rokovania
 2.Oznámenie výsledkov hlasovania
 3.Pokračovanie rokovania
 4.Boj proti praniu špinavých peňazí v nadväznosti na spisy FinCEN (rozprava)
 5.Prvé hlasovanie
 6.Boj proti praniu špinavých peňazí v nadväznosti na spisy FinCEN (pokračovanie rozpravy)
 7.Vplyv pandémie COVID-19 na zariadenia dlhodobej starostlivosti (rozprava)
 8.Rozpravy o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  
8.1.Eritrea, prípad Dawitta Isaaka
  
8.2.Zákon o tzv. zahraničných agentoch v Nikarague
  
8.3.Situácia etiópskych migrantov v zariadeniach určených na zaistenie v Saudskej Arábii
 9.Pokračovanie rokovania
 10.Oznámenie výsledkov hlasovania
 11.Pokračovanie rokovania
 12.Druhé hlasovanie
 13.Pokračovanie rokovania
 14.Oznámenie výsledkov hlasovania
 15.Vysvetlenia hlasovania
 16.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 17.Zmeny v pridelení výborom (článok 56 rokovacieho poriadku)
 18.Pridružené výbory (článok 57 rokovacieho poriadku)
 19.Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ
 20.Predložené dokumenty
 21.Schválenie zápisníc z dnešného rokovania a zaslanie prijatých textov
 22.Termíny nasledujúcich rokovaní
 23.Skončenie rokovania
 24.Prerušenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Nicola BEER
podpredsedníčka

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 08.30 h.


2. Oznámenie výsledkov hlasovania

Predsedajúca oznámila výsledky konečných hlasovaní:

Európsky právny predpis v oblasti klímy ***I
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje rámec na dosiahnutie klimatickej neutrality a mení nariadenie (EÚ) 2018/1999 (európsky právny predpis v oblasti klímy) [COM(2020)0080 – C9-0077/2020 – 2020/0036(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Jytte Guteland (A9-0162/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH KOMISIE

Prijatý v znení zmien (P9_TA(2020)0253)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 5.,6., 7. a 8. októbra 2020, bod 12)

ŽIADOSŤ O VRÁTENIE VÝBORU

Schválené v hlasovaní podľa mien (523 za, 151 proti, 21 sa zdržali)

Rovnocennosť inšpekcií v teréne uskutočňovaných na Ukrajine na množiteľskom poraste pre produkciu osiva a rovnocennosť osiva obilnín vyprodukovaného na Ukrajine ***I
Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení rozhodnutie Rady 2003/17/ES, pokiaľ ide o rovnocennosť inšpekcií v teréne uskutočňovaných na Ukrajine na množiteľskom poraste pre produkciu osiva a o rovnocennosť osiva obilnín vyprodukovaného na Ukrajine [COM(2020)0137 - C9-0100/2020 - 2020/0053(COD)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajkyňa: Veronika Vrecionová (A9-0164/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH KOMISIE

Prijatý (P9_TA(2020)0254)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 5.,6., 7. a 8. októbra 2020, bod 13)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.

Námietka podľa článku 112 ods. 2 a 3 a ods. 4 písm. c): Špecifikácie oxidu titaničitého (E 171)
Návrh uznesenia B9-0308/2020

(väčšina hlasov všetkých poslancov Parlamentu)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2020)0255)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 5.,6., 7. a 8. októbra 2020, bod 14)

Námietka podľa článku 112 ods. 2 a 3 a ods. 4 písm. c): Maximálne hodnoty obsahu akrylamidu v určitých potravinách pre dojčatá a malé deti
Návrh uznesenia B9-0311/2020

(väčšina hlasov všetkých poslancov Parlamentu)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2020)0256)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 5.,6., 7. a 8. októbra 2020, bod 15)

Európska stratégia lesného hospodárstva – ďalší postup
Správa o európskej stratégii lesného hospodárstva – ďalší postup [2019/2157(INI)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajca: Petri Sarvamaa (A9-0154/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2020)0257)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 5.,6., 7. a 8. októbra 2020, bod 16).

Predsedajúca oznámila výsledky hlasovania o pozmeňujúcich návrhoch

Uplatňovanie pravidiel v oblasti bezpečnosti a interoperability železníc v rámci tunela pod Lamanšským prielivom ***I
[COM(2020)0623 - C9-0212/2020 - 2020/0161(COD)] – výbor TRAN

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2020)0261)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 5.,6., 7. a 8. októbra 2020, bod 20)

Rozhodnutie, ktorým sa Francúzsko splnomocňuje uzavrieť medzinárodnú dohodu týkajúcu sa tunela pod Lamanšským prielivom ***I
[COM(2020)0622 - C9-0211/2020 - 2020/0160(COD)] – výbor TRAN

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2020)0262)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 5.,6., 7. a 8. októbra 2020, bod 21)

Právny štát a základné práva v Bulharsku
Návrh uznesenia B9-0309/2020

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2020)0264)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 5.,6., 7. a 8. októbra 2020, bod 23)

Digitálne financie: vznikajúce riziká kryptoaktív - výzvy regulácie a dohľadu v oblasti finančných služieb, inštitúcií a trhov
Správa s odporúčaniami pre Komisiu, pokiaľ ide o digitálne financie: vznikajúce riziká kryptoaktív – výzvy regulácie a dohľadu v oblasti finančných služieb, inštitúcií a trhov [2020/2034(INL)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Ondřej Kovařík (A9-0161/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2020)0265)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 5.,6., 7. a 8. októbra 2020, bod 24)

Ďalší rozvoj únie kapitálových trhov: zlepšenie prístupu k financovaniu na kapitálovom trhu, najmä pre MSP, a ďalšia podpora účasti retailových investorov
Správa o ďalšom rozvoji únie kapitálových trhov: zlepšenie prístupu k financovaniu na kapitálovom trhu, najmä pre MSP, a ďalšia podpora účasti retailových investorov [2020/2036(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajkyňa: Isabel Benjumea Benjumea (A9-0155/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2020)0266)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 5.,6., 7. a 8. októbra 2020, bod 25).

Dubravka Šuica (podpredsedníčka Komisie) vystúpila s tromi vyhláseniami k výsledkom hlasovania.

(Rokovanie bolo prerušené o 08.39 h.)


3. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 08.45 h.


4. Boj proti praniu špinavých peňazí v nadväznosti na spisy FinCEN (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Boj proti praniu špinavých peňazí v nadväznosti na spisy FinCEN (2020/2812(RSP))

Dubravka Šuica (podpredsedníčka Komisie) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Markus Ferber v mene skupiny PPE, Eero Heinäluoma v mene skupiny S&D, Ramona Strugariu v mene skupiny Renew, Joachim Kuhs v mene skupiny ID, Sven Giegold v mene skupiny Verts/ALE, Jorge Buxadé Villalba v mene skupiny ECR, Manon Aubry v mene skupiny GUE/NGL, Laura Ferrara – nezaradená poslankyňa, Othmar Karas, Paul Tang, Gilles Boyer, Jaak Madison, Saskia Bricmont, Beata Kempa, José Gusmão, Ivan Vilibor Sinčić, David Casa, Jonás Fernández, Ondřej Kovařík, Peter Kofod, Claude Gruffat, Nikolaj Villumsen a Pedro Marques.

(pokračovanie rozpravy: bod 6 zápisnice zo dňa 8.10.2020)


5. Prvé hlasovanie

Parlament hlasuje o pozmeňujúcich návrhoch:

—   Eritrea, prípad Dawitta Isaaka
Návrh spoločného uznesenia, predložený v súlade s článkom 144 ods. 5 a článkom 132 ods. 4 rokovacieho poriadku a nahrádzajúci návrhy uznesenia B9-0312/2020, B9-0314/2020, B9-0315/2020, B9-0322/2020, B9-0331/2020 a B9-0332/2020 poslancov: Michael Gahler, David Lega, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Loránt Vincze, Tomáš Zdechovský, David McAllister, Leopoldo López Gil, Inese Vaidere, Vangelis Meimarakis, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Peter Pollák, Maria Walsh, György Hölvényi, Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Benoît Lutgen, Sandra Kalniete, Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Eva Maydell, Janina Ochojska, Luděk Niedermayer, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, Antonio López-Istúriz White a Ioan-Rareş Bogdan, v mene skupiny PPE, Kati Piri a Evin Incir, v mene skupiny S&D, Karin Karlsbro, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu a Hilde Vautmans, v mene skupiny Renew, Michèle Rivasi a Hannah Neumann, v mene skupiny Verts/ALE, Anna Fotyga, Karol Karski, Assita Kanko, Raffaele Fitto, Ryszard Czarnecki, Elżbieta Rafalska, Adam Bielan a Jadwiga Wiśniewska, v mene skupiny ECR, Malin Björk, v mene skupiny GUE/NGL, a Fabio Massimo Castaldo, o Eritrei, a najmä prípade Dawita Isaaka (2020/2813(RSP)) (RC-B9-0312/2020);

—   Zákon o tzv. zahraničných agentoch v Nikarague
Návrh spoločného uznesenia, predložený v súlade s článkom 144 ods. 5 a článkom 132 ods. 4 rokovacieho poriadku a nahrádzajúci návrhy uznesenia B9-0317/2020, B9-0318/2020, B9-0319/2020, B9-0320/2020 a B9-0321/2020 poslancov: Michael Gahler, Leopoldo López Gil, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Loránt Vincze, Tomáš Zdechovský, David McAllister, David Lega, Inese Vaidere, Vangelis Meimarakis, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Peter Pollák, Maria Walsh, Vladimír Bilčík, Isabel Benjumea Benjumea, Sandra Kalniete, Gabriel Mato, Eva Maydell, Janina Ochojska, Jens Gieseke, Luděk Niedermayer, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák a Stelios Kympouropoulos, v mene skupiny PPE, Kati Piri a Alicia Homs Ginel, v mene skupiny S&D, José Ramón Bauzá Díaz, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu a Hilde Vautmans, v mene skupiny Renew, Tilly Metz, v mene skupiny Verts/ALE, Anna Fotyga, Karol Karski, Assita Kanko, Raffaele Fitto, Ryszard Czarnecki, Elżbieta Rafalska, Adam Bielan, Jadwiga Wiśniewska a Hermann Tertsch, v mene skupiny ECR, a Fabio Massimo Castaldo, o zákone o tzv. Zahraničných agentoch v Nikarague (2020/2814(RSP)) (RC-B9-0317/2020).

Parlament hlasuje o:

—   Situácia etiópskych migrantov v zariadeniach určených na zaistenie v Saudskej Arábii
Návrh uznesenia B9-0324/2020 skupiny GUE/NGL

Parlament hlasuje o pozmeňujúcich návrhoch:

—   Situácia etiópskych migrantov v zariadeniach určených na zaistenie v Saudskej Arábii
Návrh spoločného uznesenia predložený v súlade s článkom 144 ods. 5 a článkom 132 ods. 4 rokovacieho poriadku a nahrádzajúci návrhy uznesenia B9-0325/2020, B9-0326/2020 a B9-0327/2020 poslancov: Kati Piri a Isabel Santos, v mene skupiny S&D, Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu a Hilde Vautmans, v mene skupiny Renew, Ernest Urtasun a Hannah Neumann, v mene skupiny Verts/ALE, a Fabio Massimo Castaldo, o situácii etiópskych migrantov v zariadeniach určených na zaistenie v Saudskej Arábii (2020/2815(RSP)) (RC-B9-0325/2020).

—   Posilnenie záruky pre mladých ľudí
Návrh uznesenia B9-0310/2020

Hlasovať je možné do 10.45 h.

Hlasovanie sa začalo.

Výsledky hlasovania budú oznámené: o12.30 h.


6. Boj proti praniu špinavých peňazí v nadväznosti na spisy FinCEN (pokračovanie rozpravy)

Vyhlásenie Komisie: Boj proti praniu špinavých peňazí v nadväznosti na spisy FinCEN (2020/2812(RSP))

(začiatok rozpravy: bod 4 zápisnice zo dňa 8.10.2020)

Vystúpili títo poslanci: Billy Kelleher, Maximilian Krah, Kira Marie Peter-Hansen, Emmanuel Maurel, Evelyn Regner, Luis Garicano, Ernest Urtasun, Franco Roberti a Henrike Hahn.

V rozprave vystúpila Dubravka Šuica (podpredsedníčka Komisie).

V rozprave vystúpil Sven Giegold.

Rozprava sa skončila.


7. Vplyv pandémie COVID-19 na zariadenia dlhodobej starostlivosti (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Vplyv pandémie COVID-19 na zariadenia dlhodobej starostlivosti (2020/2794(RSP))

Dubravka Šuica (podpredsedníčka Komisie) vystúpila s vyhlásením.

V rozprave vystúpila Cindy Franssen v mene skupiny PPE.

PREDSEDNÍCTVO: Marcel KOLAJA
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Pierfrancesco Majorino v mene skupiny S&D, Dragoş Pîslaru v mene skupiny Renew, Guido Reil v mene skupiny ID, Tilly Metz v mene skupiny Verts/ALE, Elżbieta Rafalska v mene skupiny ECR, Kateřina Konečná v mene skupiny GUE/NGL, Antoni Comín i Oliveres – nezaradený poslanec, Ádám Kósa, Milan Brglez, Véronique Trillet-Lenoir, Hélène Laporte, Sylwia Spurek, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Anne-Sophie Pelletier, Kostas Papadakis, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Agnes Jongerius, Jordi Cañas, Isabella Tovaglieri, Helmut Geuking, Eugenia Rodríguez Palop, Mislav Kolakušić, David Casa, Heléne Fritzon, Barry Andrews, Jean-Lin Lacapelle, Margarita de la Pisa Carrión, Chris MacManus, Pernille Weiss, Marc Angel, Eugen Jurzyca, Krzysztof Hetman, Sara Cerdas, Patryk Jaki, Miriam Lexmann, Ryszard Czarnecki, José Manuel Fernandes, Sunčana Glavak, Benoît Lutgen, Tomislav Sokol, Salvatore De Meo a Antonius Manders.

V rozprave vystúpila Dubravka Šuica.

Rozprava sa skončila.


8. Rozpravy o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)

(Pokiaľ ide o názvy a autorov návrhov uznesení, pozri bod 20 zápisnice zo dňa 7.10.2020 .)


8.1. Eritrea, prípad Dawitta Isaaka

Návrhy uznesenia B9-0312/2020, B9-0313/2020, B9-0314/2020, B9-0315/2020, B9-0322/2020, B9-0031/2020 a B9-0332/2020 (2020/2813(RSP))

V rozprave vystúpil Marisa Matias k organizácii rozpravy (predseda poskytol spresnenia).

Marisa Matias, Lars Patrick Berg, Evin Incir, Ryszard Czarnecki, Arba Kokalari a Karin Karlsbro uviedli návrhy uznesenia B9-0312/2020, B9-0313/2020, B9-0315/2020, B9-0322/2020, B9-0031/2020 a B9-0332/2020.

Vystúpili títo poslanci: Krzysztof Hetman v mene skupiny PPE a Maria Arena v mene skupiny S&D.

PREDSEDNÍCTVO: Klára DOBREV
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Abir Al-Sahlani v mene skupiny Renew, Alice Kuhnke v mene skupiny Verts/ALE, Patryk Jaki v mene skupiny ECR a Jytte Guteland.

Michèle Rivasi uviedla návrh uznesenia B9-0314/2020.

V rozprave vystúpila Dubravka Šuica (podpredsedníčka Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10 zápisnice zo dňa 8.10.2020 (pozmeňujúce návrhy); bod 14 zápisnice zo dňa 8.10.2020 (záverečné hlasovanie).


8.2. Zákon o tzv. zahraničných agentoch v Nikarague

Návrhy uznesenia B9-0317/2020, B9-0318/2020, B9-0319/2020, B9-0320/2020 a B9-0321/2020 (2020/2814(RSP))

Tilly Metz, Alicia Homs Ginel, José Ramón Bauzá Díaz, Leopoldo López Gil a Hermann Tertsch uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Isabel Benjumea Benjumea v mene skupiny PPE, Maria-Manuel Leitão-Marques v mene skupiny S&D, Izaskun Bilbao Barandica v mene skupiny Renew, Dominique Bilde v mene skupiny ID, Ryszard Czarnecki v mene skupiny ECR a Javi López.

V rozprave vystúpila Dubravka Šuica (podpredsedníčka Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10 zápisnice zo dňa 8.10.2020 (pozmeňujúce návrhy); bod 14 zápisnice zo dňa 8.10.2020 (záverečné hlasovanie).


8.3. Situácia etiópskych migrantov v zariadeniach určených na zaistenie v Saudskej Arábii

Návrhy uznesenia B9-0324/2020, B9-0325/2020, B9-0326/2020, B9-0327/2020, B9-0329/2020 a B9-0330/2020 (2020/2815(RSP))

Miguel Urbán Crespo, Ernest Urtasun, Isabel Santos, Urmas Paet a Isabel Wiseler-Lima uviedli návrhy uznesenia B9-0324/2020, B9-0325/2020, B9-0326/2020, B9-0327/2020 a B9-0330/2020.

Vystúpili títo poslanci: Seán Kelly v mene skupiny PPE, Maria Arena v mene skupiny S&D, Samira Rafaela v mene skupiny Renew, Dominique Bilde v mene skupiny ID a Marc Tarabella.

V rozprave vystúpila Dubravka Šuica (podpredsedníčka Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10 zápisnice zo dňa 8.10.2020 (pozmeňujúce návrhy); bod 14 zápisnice zo dňa 8.10.2020 (záverečné hlasovanie).

(Rokovanie bolo prerušené o 12.29 h.)


9. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 12.30 h.


10. Oznámenie výsledkov hlasovania

Predsedajúca oznámila výsledky hlasovania o pozmeňujúcich návrhoch

Eritrea, prípad Dawitta Isaaka
Návrh spoločného uznesenia RC-B9-0312/2020

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2020)0258)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 5.,6., 7. a 8. októbra 2020, bod 17)

Zákon o tzv. zahraničných agentoch v Nikarague
Návrh spoločného uznesenia RC-B9-0317/2020

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2020)0259)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 5.,6., 7. a 8. októbra 2020, bod 18)

Predsedajúca oznámila výsledky hlasovania o:

Situácia etiópskych migrantov v zariadeniach určených na zaistenie v Saudskej Arábii
Návrh uznesenia B9-0324/2020

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Zamietnutý

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 5.,6., 7. a 8. októbra 2020, bod 19)

Predsedajúca oznámila výsledky hlasovania o pozmeňujúcich návrhoch:

Situácia etiópskych migrantov v zariadeniach určených na zaistenie v Saudskej Arábii
Návrh spoločného uznesenia RC-B9-0325/2020

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2020)0260)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 5.,6., 7. a 8. októbra 2020, bod 19)

Posilnenie záruky pre mladých ľudí
Návrh uznesenia B9-0310/2020

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2020)0267)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 5.,6., 7. a 8. októbra 2020, bod 26)

(Rokovanie bolo prerušené o 12.35 h.)


11. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 13.00 h.


12. Druhé hlasovanie

Parlament hlasuje v záverečnom hlasovaní o:

—   Eritrea, prípad Dawitta Isaaka
Návrh spoločného uznesenia RC-B9-0312/2020;

—   Zákon o tzv. zahraničných agentoch v Nikarague
Návrh spoločného uznesenia RC-B9-0317/2020;

—   Situácia etiópskych migrantov v zariadeniach určených na zaistenie v Saudskej Arábii
Návrh spoločného uznesenia RC-B9-0325/2020;

—   Uplatňovanie pravidiel v oblasti bezpečnosti a interoperability železníc v rámci tunela pod Lamanšským prielivom ***I
[COM(2020)0623 - C9-0212/2020 - 2020/0161(COD)] - výbor TRAN;

—    Rozhodnutie, ktorým sa Francúzsko splnomocňuje uzavrieť medzinárodnú dohodu týkajúcu sa tunela pod Lamanšským prielivom ***I
[COM(2020)0622 - C9-0211/2020 - 2020/0160(COD)] - výbor TRAN;

—   Ekologická výroba: dátum začatia uplatňovania a určité ďalšie dátumy ***I
[COM(2020)0483 - C9-0286/2020 - 2020/0231(COD)] - výbor AGRI;

—   Právny štát a základné práva v Bulharsku
Návrh uznesenia B9-0309/2020;

—   Digitálne financie: vznikajúce riziká kryptoaktív - výzvy regulácie a dohľadu v oblasti finančných služieb, inštitúcií a trhov
Správa s odporúčaniami pre Komisiu, pokiaľ ide o digitálne financie: vznikajúce riziká kryptoaktív – výzvy regulácie a dohľadu v oblasti finančných služieb, inštitúcií a trhov [2020/2034(INL)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Ondřej Kovařík (A9-0161/2020);

—   Ďalší rozvoj únie kapitálových trhov: zlepšenie prístupu k financovaniu na kapitálovom trhu, najmä pre MSP, a ďalšia podpora účasti retailových investorov
Správa o ďalšom rozvoji únie kapitálových trhov: zlepšenie prístupu k financovaniu na kapitálovom trhu, najmä pre MSP, a ďalšia podpora účasti retailových investorov [2020/2036(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajkyňa: Isabel Benjumea Benjumea (A9-0155/2020);

—   Posilnenie záruky pre mladých ľudí
Návrh uznesenia B9-0310/2020.

Hlasovať je možné do 14.15 h.

Hlasovanie sa začalo.

Výsledky hlasovania budú oznámené:16.30 h.

(Rokovanie bolo prerušené o 13.01 h.)


PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

13. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 16.33 h.


14. Oznámenie výsledkov hlasovania

Predseda oznámil výsledky záverečného hlasovania o

Eritrea, prípad Dawitta Isaaka
Návrh spoločného uznesenia RC-B9-0312/2020

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2020)0258)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 5.,6., 7. a 8. októbra 2020, bod 17)

(Návrh uznesenia B9-0313/2020 sa stal bezpredmetným.)

Zákon o tzv. zahraničných agentoch v Nikarague
Návrh spoločného uznesenia RC-B9-0317/2020

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2020)0259)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 5.,6., 7. a 8. októbra 2020, bod 18)

Situácia etiópskych migrantov v zariadeniach určených na zaistenie v Saudskej Arábii
Návrh spoločného uznesenia RC-B9-0325/2020

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2020)0260)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 5.,6., 7. a 8. októbra 2020, bod 19)

(Návrhy uznesenia B9-0324/2020, B9-03292020 a B9-0330/2020 sa stali bezpredmetnými.)

Uplatňovanie pravidiel v oblasti bezpečnosti a interoperability železníc v rámci tunela pod Lamanšským prielivom ***I
[COM(2020)0623 - C9-0212/2020 - 2020/0161(COD)] – výbor TRAN

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH KOMISIE

Prijatý v znení zmien (P9_TA(2020)0261)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 5.,6., 7. a 8. októbra 2020, bod 20)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.

Rozhodnutie, ktorým sa Francúzsko splnomocňuje uzavrieť medzinárodnú dohodu týkajúcu sa tunela pod Lamanšským prielivom ***I
[COM(2020)0622 - C9-0211/2020 - 2020/0160(COD)] – výbor TRAN

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH KOMISIE

Prijatý v znení zmien (P9_TA(2020)0262)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 5.,6., 7. a 8. októbra 2020, bod 21)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.

Ekologická výroba: dátum začatia uplatňovania a určité ďalšie dátumy ***I
[COM(2020)0483 - C9-0286/2020 - 2020/0231(COD)] – výbor AGRI

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH KOMISIE

Prijatý (P9_TA(2020)0263)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 5.,6., 7. a 8. októbra 2020, bod 22)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.

Právny štát a základné práva v Bulharsku
Návrh uznesenia B9-0309/2020

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2020)0264)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 5.,6., 7. a 8. októbra 2020, bod 23)

Digitálne financie: vznikajúce riziká kryptoaktív - výzvy regulácie a dohľadu v oblasti finančných služieb, inštitúcií a trhov
Správa s odporúčaniami pre Komisiu, pokiaľ ide o digitálne financie: vznikajúce riziká kryptoaktív – výzvy regulácie a dohľadu v oblasti finančných služieb, inštitúcií a trhov [2020/2034(INL)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Ondřej Kovařík (A9-0161/2020)

(na prijatie návrhu uznesenia potrebná väčšina hlasov všetkých poslancov Parlamentu)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2020)0265)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 5.,6., 7. a 8. októbra 2020, bod 24)

Ďalší rozvoj únie kapitálových trhov: zlepšenie prístupu k financovaniu na kapitálovom trhu, najmä pre MSP, a ďalšia podpora účasti retailových investorov
Správa o ďalšom rozvoji únie kapitálových trhov: zlepšenie prístupu k financovaniu na kapitálovom trhu, najmä pre MSP, a ďalšia podpora účasti retailových investorov [2020/2036(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajkyňa: Isabel Benjumea Benjumea (A9-0155/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2020)0266)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 5.,6., 7. a 8. októbra 2020, bod 25)

Posilnenie záruky pre mladých ľudí
Návrh uznesenia B9-0310/2020

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2020)0267)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 5.,6., 7. a 8. októbra 2020, bod 26)


15. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenie hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania v zmysle článku 194 rokovacieho poriadku sa nachádzajú na stránkach vyhradených pre poslancov na webovom sídle Parlamentu.

Výnimočne bude možné podať vysvetlenia hlasovania obsahujúce najviac 400 slov.


16. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené v dokumente „Výsledky hlasovania podľa mien“, ktorý je prílohou k zápisnici z rokovania a je k dispozícii na webovom sídle Parlamentu. Uvádzajú sa len na informačné účely a nemajú vplyv na výsledok hlasovania oznámený v pléne.

Tento dokument sa pravidelne aktualizuje najviac počas dvoch týždňov po schôdzi.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


17. Zmeny v pridelení výborom (článok 56 rokovacieho poriadku)

- Právo iniciatívy Parlamentu (2020/2132(INI))
predložené gestorskému výboru: AFCO
stanovisko: JURI (článok 57 rokovacieho poriadku), LIBE

- Zriadenie Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (COM(2020)0408 - C9-0150/2020 - 2020/0104(COD))
predložené gestorskému výboru: BUDG, ECON
stanovisko: CONT, EMPL (článok 57 rokovacieho poriadku), ENVI (článok 57 rokovacieho poriadku), ITRE (článok 57 rokovacieho poriadku), TRAN (článok 57 rokovacieho poriadku), REGI, AFCO, FEMM


18. Pridružené výbory (článok 57 rokovacieho poriadku)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 1. októbra 2020)

výbor AFCO

- Správa o vykonávaní dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ (2020/2202(INI))
(stanovisko: AFET (článok 57 rokovacieho poriadku), INTA (článok 57 rokovacieho poriadku), BUDG, EMPL, TRAN, LIBE (článok 57 rokovacieho poriadku), PETI)

- Dialógy s občanmi a účasť občanov na rozhodovaní EÚ (2020/2201(INI))
(stanovisko: CULT, LIBE, PETI (článok 57 rokovacieho poriadku))


19. Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ

Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ (článok 54 rokovacieho poriadku)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 1. októbra 2020)

výbor AFCO

- Správa o vykonávaní dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ (2020/2202(INI))
(stanovisko: AFET (článok 57 rokovacieho poriadku), INTA (článok 57 rokovacieho poriadku), BUDG, EMPL, TRAN, LIBE (článok 57 rokovacieho poriadku), PETI)

- Dialógy s občanmi a účasť občanov na rozhodovaní EÚ (2020/2201(INI))
(stanovisko: CULT, LIBE, PETI (článok 57 rokovacieho poriadku))


20. Predložené dokumenty

Boli predložené tieto dokumenty poslancov:

- Gerolf Annemans, Filip De Man, Derk Jan Eppink, Rob Rooken, Robert Roos, Tom Vandendriessche a Marcel de Graaff. Návrh uznesenia o zákaze folklórnej tradície „Zwarte Piet“ niektorými korporáciami (B9-0241/2020)
predložené gestorskému výboru: LIBE

- Annika Bruna a Jean-Paul Garraud. Návrh uznesenia o osvedčeniach panenstva vydávaných pri cirkevných sobášoch v Európskej únii (B9-0255/2020)
predložené gestorskému výboru: FEMM
stanovisko: LIBE

- Christine Anderson, Jorge Buxadé Villalba, Laura Huhtasaari, Joachim Kuhs, Jaak Madison, Jörg Meuthen a Bernhard Zimniok. Návrh uznesenia o návrhu udeliť prezidentovi USA Donaldovi Trumpovi Nobelovu cenu za mier (B9-0256/2020)
predložené gestorskému výboru: AFET

- Gianantonio Da Re. Návrh uznesenia o zavedení opatrení na ochranu údajov detí v rámci sociálnych médií a na podporu investícií do občianskej výchovy zameranej na digitálnu gramotnosť (B9-0305/2020)
predložené gestorskému výboru: LIBE
stanovisko: CULT

- Catherine Griset. Návrh uznesenia o Európe múzeí (B9-0306/2020)
predložené gestorskému výboru: CULT


21. Schválenie zápisníc z dnešného rokovania a zaslanie prijatých textov

Zápisnica z dnešného rokovania a zápisnice z rokovaní z 5. októbra 2020, zo 6. októbra 2020 a zo 7. októbra 2020 budú predložené Parlamentu na schválenie na začiatku nasledujúceho rokovania.

So súhlasom Parlamentu budú texty prijaté na dnešnej schôdzi ihneď zaslané ich príjemcom.


22. Termíny nasledujúcich rokovaní

Nasledujúce rokovania sa budú konať od 19. októbra 2020. do 23. októbra 2020.


23. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 16.35 h.


24. Prerušenie zasadania

Zasadanie Európskeho parlamentu bolo prerušené.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

generálny tajomník

predseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Al-Sahlani Abir, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bentele Hildegard, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Blaga Vasile, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogovič Franc, Borchia Paolo, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brudziński Joachim Stanisław, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carvalhais Isabel, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Christoforou Lefteris, Cicurel Ilana, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Cseh Katalin, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danielsson Johan, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Man Filip, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, Dobrev Klára, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Evi Eleonora, Falcă Gheorghe, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Giegold Sven, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Járóka Lívia, Jarubas Adam, Jongerius Agnes, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Kósa Ádám, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagos Ioannis, Lange Bernd, de Lange Esther, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lutgen Benoît, McAllister David, MacManus Chris, Madison Jaak, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Maurel Emmanuel, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Mélin Joëlle, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Oetjen Jan-Christoph, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Peter-Hansen Kira Marie, Picierno Pina, Picula Tonino, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, de la Pisa Carrión Margarita, Pîslaru Dragoş, Polfjärd Jessica, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Puigdemont i Casamajó Carles, Radev Emil, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Roberti Franco, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Sinčić Ivan Vilibor, Skyttedal Sara, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strugariu Ramona, Szájer József, Tang Paul, Tarabella Marc, Terheş Cristian, Terras Riho, Tertsch Hermann, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tomc Romana, Toom Yana, Tóth Edina, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Trócsányi László, Uhrík Milan, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Vitanov Petar, Vollath Bettina, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vuolo Lucia, Vázquez Lázara Adrián, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Ospravedlnení:

Beňová Monika, Rougé André

Z dôvodov súvisiacich s pandémiou Covid-19 sa zaviedol systém hlasovania na diaľku (pozri rozhodnutie Predsedníctva z 20. marca 2020, ktorým sa dopĺňa jeho rozhodnutie z 3. mája 2004 o pokynoch k hlasovaniu). Mená poslancov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní, sú uvedené v dokumente „Výsledky hlasovaní podľa mien“, ktorý je pripojený k zápisnici z rokovania a dostupný na webovom sídle Parlamentu.

Posledná úprava: 19. augusta 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia