Index 
Protokoll
XML 158kPDF 262kWORD 75k
Torsdagen den 8 oktober 2020 - Bryssel
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Tillkännagivande av omröstningsresultat
 3.Återupptagande av sammanträdet
 4.Bekämpning av penningtvätt till följd av FinCEN-filerna (debatt)
 5.Första omröstningsomgången
 6.Bekämpning av penningtvätt till följd av FinCEN-filerna (fortsättning på debatten)
 7.Konsekvenserna av covid-19-utbrottet på inrättningar för långtidsvård (debatt)
 8.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  
8.1.Eritrea, fallet Dawit Isaak
  
8.2.Lagen om ”utländska agenter” i Nicaragua
  
8.3.Situationen för etiopiska migranter i interneringscenter i Saudiarabien
 9.Återupptagande av sammanträdet
 10.Tillkännagivande av omröstningsresultat
 11.Återupptagande av sammanträdet
 12.Andra omröstningsomgången
 13.Återupptagande av sammanträdet
 14.Tillkännagivande av omröstningsresultat
 15.Röstförklaringar
 16.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 17.Ändrade hänvisningar till utskott (artikel 56 i arbetsordningen)
 18.Associerade utskott (artikel 57 i arbetsordningen)
 19.Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden
 20.Inkomna dokument
 21.Justering av protokoll från denna sammanträdesperiod och översändande av antagna texter
 22.Datum för nästa sammanträdesperiod
 23.Avslutande av sammanträdet
 24.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Nicola BEER
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 08.30.


2. Tillkännagivande av omröstningsresultat

Talmannen läste upp resultaten av slutomröstningarna om

Europeisk klimatlag ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en ram för att uppnå klimatneutralitet och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1999 (Europeisk klimatlag) [COM(2020)0080 – C9-0077/2020 – 2020/0036(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Jytte Guteland (A9-0162/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Antogs i dess ändrade form (P9_TA(2020)0253)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 5, 6, 7 och 8 oktober 2020, punkt 12)

BEGÄRAN OM ÅTERFÖRVISANDE TILL UTSKOTT

Godkändes genom omröstning med namnupprop (523 röster för, 151 röster emot, 21 nedlagda röster)

Likvärdighet av fältbesiktningar i Ukraina av utsäde av stråsäd och likvärdighet av stråsäd som produceras i Ukraina ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av rådets beslut 2003/17/EG vad gäller likvärdighet av fältbesiktningar i Ukraina av utsäde av stråsäd och om likvärdighet av stråsäd som produceras i Ukraina [COM(2020)0137 - C9-0100/2020 - 2020/0053(COD)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Veronika Vrecionová (A9-0164/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0254)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 5, 6, 7 och 8 oktober 2020, punkt 13)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

Invändning enligt artikel 112.2, 112.3 och 112.4 c: specifikationer för titandioxid (E 171)
Resolutionsförslag B9-0308/2020

(en majoritet av parlamentets ledamöter erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0255)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 5, 6, 7 och 8 oktober 2020, punkt 14)

Invändning enligt artikel 112.2, 112.3 och 112.4 c: gränsvärden för akrylamid i vissa livsmedel för spädbarn och småbarn
Resolutionsförslag B9-0311/2020

(en majoritet av parlamentets ledamöter erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0256)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 5, 6, 7 och 8 oktober 2020, punkt 15)

Den europeiska skogsstrategin – vägen framåt
Betänkande om den europeiska skogsstrategin – vägen framåt [2019/2157(INI)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Petri Sarvamaa (A9-0154/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0257)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 5, 6, 7 och 8 oktober 2020, punkt 16).

Talmannen läste upp resultaten av omröstningarna om ändringsförslagen till

Tillämpningen av reglerna för järnvägssäkerhet och driftskompatibilitet på förbindelsen under Engelska kanalen ***I
[COM(2020)0623 - C9-0212/2020 - 2020/0161(COD)] - TRAN-utskottet

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna Texter (P9_TA(2020)0261)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 5, 6, 7 och 8 oktober 2020, punkt 20)

Beslut om bemyndigande för Frankrike att förhandla fram ett internationellt avtal avseende Engelska kanalen ***I
[COM(2020)0622 - C9-0211/2020 - 2020/0160(COD)] - TRAN-utskottet

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna Texter (P9_TA(2020)0262)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 5, 6, 7 och 8 oktober 2020, punkt 21)

Rättsstaten och de grundläggande rättigheterna i Bulgarien
Resolutionsförslag B9-0309/2020

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna Texter (P9_TA(2020)0264)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 5, 6, 7 och 8 oktober 2020, punkt 23)

Digitala finanser: nya risker med kryptotillgångar – reglerings- och tillsynsutmaningar när det gäller finansiella tjänster, institut och marknader
Betänkande med rekommendationer till kommissionen om digitala finanser: nya risker med kryptotillgångar – reglerings- och tillsynsutmaningar när det gäller finansiella tjänster, institut och marknader [2020/2034(INL)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Ondřej Kovařík (A9-0161/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna Texter (P9_TA(2020)0265)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 5, 6, 7 och 8 oktober 2020, punkt 24)

Vidareutveckling av kapitalmarknadsunionen: bättre tillgång till kapitalmarknadsfinansiering, särskilt för små och medelstora företag, och större möjligheter för icke-professionella investerare att delta
Betänkande om vidareutveckling av kapitalmarknadsunionen: bättre tillgång till kapitalmarknadsfinansiering, särskilt för små och medelstora företag, och större möjligheter för icke-professionella investerare att delta [2020/2036(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Isabel Benjumea Benjumea (A9-0155/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna Texter (P9_TA(2020)0266)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 5, 6, 7 och 8 oktober 2020, punkt 25).

Dubravka Šuica (vice ordförande för kommissionen) gjorde tre uttalanden om omröstningsresultaten.

(Sammanträdet avbröts kl. 08.39.)


3. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 08.45.


4. Bekämpning av penningtvätt till följd av FinCEN-filerna (debatt)

Uttalande av kommissionen: Bekämpning av penningtvätt till följd av FinCEN-filerna (2020/2812(RSP))

Dubravka Šuica (vice ordförande för kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Markus Ferber för PPE-gruppen, Eero Heinäluoma för S&D-gruppen, Ramona Strugariu för Renew-gruppen, Joachim Kuhs för ID-gruppen, Sven Giegold för Verts/ALE-gruppen, Jorge Buxadé Villalba för ECR-gruppen, Manon Aubry för GUE/NGL-gruppen, Laura Ferrara, grupplös, Othmar Karas, Paul Tang, Gilles Boyer, Jaak Madison, Saskia Bricmont, Beata Kempa, José Gusmão, Ivan Vilibor Sinčić, David Casa, Jonás Fernández, Ondřej Kovařík, Peter Kofod, Claude Gruffat, Nikolaj Villumsen och Pedro Marques.

(Fortsättning på debatten: punkt 6 i protokollet av den 8.10.2020)


5. Första omröstningsomgången

Parlamentet röstade om ändringsförslagen till:

—   Eritrea, fallet Dawit Isaak
Gemensamt förslag till resolution i enlighet med artiklarna 144.5 och 132.4 i arbetsordningen, ersätter resolutionsförslagen B9-0312/2020, B9-0314/2020, B9-0315/2020, B9-0322/2020, B9-0331/2020 och B9-0332/2020, från Michael Gahler, David Lega, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Loránt Vincze, Tomáš Zdechovský, David McAllister, Leopoldo López Gil, Inese Vaidere, Vangelis Meimarakis, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Peter Pollák, Maria Walsh, György Hölvényi, Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Benoît Lutgen, Sandra Kalniete, Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Eva Maydell, Janina Ochojska, Luděk Niedermayer, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, Antonio López-Istúriz White och Ioan-Rareş Bogdan, för PPE-gruppen, Kati Piri och Evin Incir, för S&D-gruppen, Karin Karlsbro, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu och Hilde Vautmans, för Renew-gruppen, Michèle Rivasi och Hannah Neumann, för Verts/ALE-gruppen, Anna Fotyga, Karol Karski, Assita Kanko, Raffaele Fitto, Ryszard Czarnecki, Elżbieta Rafalska, Adam Bielan och Jadwiga Wiśniewska, för ECR-gruppen, Malin Björk, för GUE/NGL-gruppen, och Fabio Massimo Castaldo, om Eritrea, särskilt fallet Dawit Isaak (2020/2813(RSP)) (RC-B9-0312/2020);

—   Lagen om ”utländska agenter” i Nicaragua
Gemensamt förslag till resolution i enlighet med artiklarna 144.5 och 132.4 i arbetsordningen, ersätter resolutionsförslagen B9-0317/2020, B9-0318/2020, B9-0319/2020, B9-0320/2020 och B9-0321/2020 från Michael Gahler, Leopoldo López Gil, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Loránt Vincze, Tomáš Zdechovský, David McAllister, David Lega, Inese Vaidere, Vangelis Meimarakis, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Peter Pollák, Maria Walsh, Vladimír Bilčík, Isabel Benjumea Benjumea, Sandra Kalniete, Gabriel Mato, Eva Maydell, Janina Ochojska, Jens Gieseke, Luděk Niedermayer, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák och Stelios Kympouropoulos, för PPE-gruppen, Kati Piri och Alicia Homs Ginel, för S&D-gruppen, José Ramón Bauzá Díaz, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu och Hilde Vautmans, för Renew-gruppen, Tilly Metz, för Verts/ALE-gruppen, Anna Fotyga, Karol Karski, Assita Kanko, Raffaele Fitto, Ryszard Czarnecki, Elżbieta Rafalska, Adam Bielan, Jadwiga Wiśniewska och Hermann Tertsch, för ECR-gruppen, och Fabio Massimo Castaldo, om lagen om ”utländska agenter” i Nicaragua (2020/2814(RSP)) (RC-B9-0317/2020).

Parlamentet röstade om följande:

—   Situationen för etiopiska migranter i interneringscenter i Saudiarabien
Resolutionsförslag B9-0324/2020 från GUE/NGL-gruppen

Parlamentet röstade om ändringsförslagen till:

—   Situationen för etiopiska migranter i interneringscenter i Saudiarabien
Gemensamt förslag till resolution i enlighet med artiklarna 144.5 och 132.4 i arbetsordningen, ersätter resolutionsförslagen B9-0325/2020, B9-0326/2020 och B9-0327/2020, från Kati Piri och Isabel Santos, för S&D-gruppen, Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu och Hilde Vautmans, för Renew-gruppen, Ernest Urtasun och Hannah Neumann, för Verts/ALE-gruppen, och Fabio Massimo Castaldo, om situationen för etiopiska migranter i interneringscenter i Saudiarabien (2020/2815(RSP)) (RC-B9-0325/2020).

—   En förstärkt ungdomsgaranti
Resolutionsförslag B9-0310/2020

Omröstningen skulle pågå fram till kl.10.45.

Omröstningen genomfördes.

Omröstningsresultaten skulle tillkännages kl. 12.30.


6. Bekämpning av penningtvätt till följd av FinCEN-filerna (fortsättning på debatten)

Uttalande av kommissionen: Bekämpning av penningtvätt till följd av FinCEN-filerna (2020/2812(RSP))

(Början på debatten: punkt 4 i protokollet av den 8.10.2020)

Talare: Billy Kelleher, Maximilian Krah, Kira Marie Peter-Hansen, Emmanuel Maurel, Evelyn Regner, Luis Garicano, Ernest Urtasun, Franco Roberti och Henrike Hahn.

Talare: Dubravka Šuica (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Sven Giegold.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


7. Konsekvenserna av covid-19-utbrottet på inrättningar för långtidsvård (debatt)

Uttalande av kommissionen: Konsekvenserna av covid-19-utbrottet på inrättningar för långtidsvård (2020/2794(RSP))

Dubravka Šuica (vice ordförande för kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Cindy Franssen för PPE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Marcel KOLAJA
Vice talman

Talare: Pierfrancesco Majorino för S&D-gruppen, Dragoş Pîslaru för Renew-gruppen, Guido Reil för ID-gruppen, Tilly Metz för Verts/ALE-gruppen, Elżbieta Rafalska för ECR-gruppen, Kateřina Konečná för GUE/NGL-gruppen, Antoni Comín i Oliveres, grupplös, Ádám Kósa, Milan Brglez, Véronique Trillet-Lenoir, Hélène Laporte, Sylwia Spurek, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Anne-Sophie Pelletier, Kostas Papadakis, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Agnes Jongerius, Jordi Cañas, Isabella Tovaglieri, Helmut Geuking, Eugenia Rodríguez Palop, Mislav Kolakušić, David Casa, Heléne Fritzon, Barry Andrews, Jean-Lin Lacapelle, Margarita de la Pisa Carrión, Chris MacManus, Pernille Weiss, Marc Angel, Eugen Jurzyca, Krzysztof Hetman, Sara Cerdas, Patryk Jaki, Miriam Lexmann, Ryszard Czarnecki, José Manuel Fernandes, Sunčana Glavak, Benoît Lutgen, Tomislav Sokol, Salvatore De Meo och Antonius Manders.

Talare: Dubravka Šuica.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


8. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)

(För resolutionsförslagens titlar och författare, se punkt 20 i protokollet av den 7.10.2020.)


8.1. Eritrea, fallet Dawit Isaak

Resolutionsförslag B9-0312/2020, B9-0313/2020, B9-0314/2020, B9-0315/2020, B9-0322/2020, B9-0031/2020 och B9-0332/2020 (2020/2813(RSP))

Talare: Marisa Matias om debattens upplägg (talmannen gjorde förtydliganden).

Marisa Matias, Lars Patrick Berg, Evin Incir, Ryszard Czarnecki, Arba Kokalari och Karin Karlsbro redogjorde för resolutionsförslagen B9-0312/2020, B9-0313/2020, B9-0315/2020, B9-0322/2020, B9-0031/2020 och B9-0332/2020.

Talare: Krzysztof Hetman för PPE-gruppen, och Maria Arena för S&D-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Klára DOBREV
Vice talman

Talare: Abir Al-Sahlani för Renew-gruppen, Alice Kuhnke för Verts/ALE-gruppen, Patryk Jaki för ECR-gruppen, och Jytte Guteland.

Michèle Rivasi redogjorde för resolutinonsförslaget B9-0314/2020.

Talare: Dubravka Šuica (vice ordförande för kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10 i protokollet av den 8.10.2020 (ändringsförslag), punkt 14 i protokollet av den 8.10.2020 (slutomröstning).


8.2. Lagen om ”utländska agenter” i Nicaragua

Resolutionsförslag B9-0317/2020, B9-0318/2020, B9-0319/2020, B9-0320/2020 och B9-0321/2020 (2020/2814(RSP))

Tilly Metz, Alicia Homs Ginel, José Ramón Bauzá Díaz, Leopoldo López Gil och Hermann Tertsch redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Isabel Benjumea Benjumea för PPE-gruppen, Maria-Manuel Leitão-Marques för S&D-gruppen, Izaskun Bilbao Barandica för Renew-gruppen, Dominique Bilde för ID-gruppen, Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen, och Javi López.

Talare: Dubravka Šuica (vice ordförande för kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10 i protokollet av den 8.10.2020 (ändringsförslag), punkt 14 i protokollet av den 8.10.2020 (slutomröstning)


8.3. Situationen för etiopiska migranter i interneringscenter i Saudiarabien

Resolutionsförslag B9-0324/2020, B9-0325/2020, B9-0326/2020, B9-0327/2020, B9-0329/2020 och B9-0330/2020 (2020/2815(RSP))

Miguel Urbán Crespo, Ernest Urtasun, Isabel Santos, Urmas Paet och Isabel Wiseler-Lima redogjorde för resolutionsförslagen B9-0324/2020, B9-0325/2020, B9-0326/2020, B9-0327/2020 och B9-0330/2020.

Talare: Seán Kelly för PPE-gruppen, Maria Arena för S&D-gruppen, Samira Rafaela för Renew-gruppen, Dominique Bilde för ID-gruppen, och Marc Tarabella.

Talare: Dubravka Šuica (vice ordförande för kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10 i protokollet av den 8.10.2020 (ändringsförslag), punkt 14 i protokollet av den 8.10.2020 (slutomröstning).

(Sammanträdet avbröts kl. 12.29.)


9. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 12.30.


10. Tillkännagivande av omröstningsresultat

Talmannen läste upp resultaten av omröstningen om ändringsförslagen till

Eritrea, fallet Dawit Isaak
Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0312/2020

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna Texter (P9_TA(2020)0258)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 5, 6, 7 och 8 oktober 2020, punkt 17)

Lagen om ”utländska agenter” i Nicaragua
Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0317/2020

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna Texter (P9_TA(2020)0259)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 5, 6, 7 och 8 oktober 2020, punkt 18)

Talmannen läste upp resultaten av omröstningen om:

Situationen för etiopiska migranter i interneringscenter i Saudiarabien
Resolutionsförslag B9-0324/2020

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Förkastades

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 5, 6, 7 och 8 oktober 2020, punkt 19)

Talmannen läste upp resultaten av omröstningen om ändringsförslagen till

Situationen för etiopiska migranter i interneringscenter i Saudiarabien
Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0325/2020

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna Texter (P9_TA(2020)0260)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 5, 6, 7 och 8 oktober 2020, punkt 19)

En förstärkt ungdomsgaranti
Resolutionsförslag B9-0310/2020

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna Texter (P9_TA(2020)0267)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 5, 6, 7 och 8 oktober 2020, punkt 26)

(Sammanträdet avbröts kl. 12.35.)


11. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 13.00.


12. Andra omröstningsomgången

Parlamentet genomförde slutomröstning om följande:

—   Eritrea, fallet Dawit Isaak
Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0312/2020;

—   Lagen om ”utländska agenter” i Nicaragua
Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0317/2020;

—   Situationen för etiopiska migranter i interneringscenter i Saudiarabien
Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0325/2020;

—   Tillämpningen av reglerna för järnvägssäkerhet och driftskompatibilitet på förbindelsen under Engelska kanalen ***I
[COM(2020)0623 - C9-0212/2020 - 2020/0161(COD)] - TRAN-utskottet;

—    Beslut om bemyndigande för Frankrike att förhandla fram ett internationellt avtal avseende Engelska kanalen ***I
[COM(2020)0622 - C9-0211/2020 - 2020/0160(COD)] - TRAN-utskottet;

—   Ekologisk produktion: datum för tillämpning och vissa andra datum ***I
[COM(2020)0483 - C9-0286/2020 - 2020/0231(COD)] - AGRI-utskottet;

—   Rättsstaten och de grundläggande rättigheterna i Bulgarien
Resolutionsförslag B9-0309/2020;

—   Digitala finanser: nya risker med kryptotillgångar – reglerings- och tillsynsutmaningar när det gäller finansiella tjänster, institut och marknader
Betänkande med rekommendationer till kommissionen om digitala finanser: nya risker med kryptotillgångar – reglerings- och tillsynsutmaningar när det gäller finansiella tjänster, institut och marknader [2020/2034(INL)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Ondřej Kovařík (A9-0161/2020);

—   Vidareutveckling av kapitalmarknadsunionen: bättre tillgång till kapitalmarknadsfinansiering, särskilt för små och medelstora företag, och större möjligheter för icke-professionella investerare att delta
Betänkande om vidareutveckling av kapitalmarknadsunionen: bättre tillgång till kapitalmarknadsfinansiering, särskilt för små och medelstora företag, och större möjligheter för icke-professionella investerare att delta [2020/2036(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Isabel Benjumea Benjumea (A9-0155/2020);

—   En förstärkt ungdomsgaranti
Resolutionsförslag B9-0310/2020.

Omröstningen skulle pågå fram till kl.14.15.

Omröstningen genomfördes.

Omröstningsresultaten skulle tillkännages kl. 16.30.

(Sammanträdet avbröts kl. 13.01.)


ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

13. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 16.33.


14. Tillkännagivande av omröstningsresultat

Talmannen läste upp resultaten av slutomröstningarna om

Eritrea, fallet Dawit Isaak
Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0312/2020

(enkel majoritet erfordrades)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION

Antogs (P9_TA(2020)0258)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 5, 6, 7 och 8 oktober 2020, punkt 17)

(Resolutionsförslag B9-0313/2020 bortföll.)

Lagen om ”utländska agenter” i Nicaragua
Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0317/2020

(enkel majoritet erfordrades)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION

Antogs (P9_TA(2020)0259)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 5, 6, 7 och 8 oktober 2020, punkt 18)

Situationen för etiopiska migranter i interneringscenter i Saudiarabien
Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0325/2020

(enkel majoritet erfordrades)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION

Antogs (P9_TA(2020)0260)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 5, 6, 7 och 8 oktober 2020, punkt 19)

(Resolutionsförslagen B9-0324/2020, B9-03292020 och B9-0330/2020 bortföll.)

Tillämpningen av reglerna för järnvägssäkerhet och driftskompatibilitet på förbindelsen under Engelska kanalen ***I
[COM(2020)0623 - C9-0212/2020 - 2020/0161(COD)] - TRAN-utskottet

(enkel majoritet erfordrades)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Antogs i dess ändrade form (P9_TA(2020)0261)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 5, 6, 7 och 8 oktober 2020, punkt 20)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

Beslut om bemyndigande för Frankrike att förhandla fram ett internationellt avtal avseende Engelska kanalen ***I
[COM(2020)0622 - C9-0211/2020 - 2020/0160(COD)] - TRAN-utskottet

(enkel majoritet erfordrades)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Antogs i dess ändrade form (P9_TA(2020)0262)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 5, 6, 7 och 8 oktober 2020, punkt 21)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

Ekologisk produktion: datum för tillämpning och vissa andra datum ***I
[COM(2020)0483 - C9-0286/2020 - 2020/0231(COD)] - AGRI-utskottet

(enkel majoritet erfordrades)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0263)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 5, 6, 7 och 8 oktober 2020, punkt 22)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

Rättsstaten och de grundläggande rättigheterna i Bulgarien
Resolutionsförslag B9-0309/2020

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0264)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 5, 6, 7 och 8 oktober 2020, punkt 23)

Digitala finanser: nya risker med kryptotillgångar – reglerings- och tillsynsutmaningar när det gäller finansiella tjänster, institut och marknader
Betänkande med rekommendationer till kommissionen om digitala finanser: nya risker med kryptotillgångar – reglerings- och tillsynsutmaningar när det gäller finansiella tjänster, institut och marknader [2020/2034(INL)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Ondřej Kovařík (A9-0161/2020)

(en majoritet av parlamentets ledamöter erfordrades för antagande av resolutionsförslaget)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0265)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 5, 6, 7 och 8 oktober 2020, punkt 24)

Vidareutveckling av kapitalmarknadsunionen: bättre tillgång till kapitalmarknadsfinansiering, särskilt för små och medelstora företag, och större möjligheter för icke-professionella investerare att delta
Betänkande om vidareutveckling av kapitalmarknadsunionen: bättre tillgång till kapitalmarknadsfinansiering, särskilt för små och medelstora företag, och större möjligheter för icke-professionella investerare att delta [2020/2036(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Isabel Benjumea Benjumea (A9-0155/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0266)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 5, 6, 7 och 8 oktober 2020, punkt 25)

En förstärkt ungdomsgaranti
Resolutionsförslag B9-0310/2020

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0267)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 5, 6, 7 och 8 oktober 2020, punkt 26)


15. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 194 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Undantagsvis accepteras skriftliga röstförklaringar på högst 400 ord.


16. Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns i dokumentet ”Resultat av omröstningar med namnupprop”, som bifogas sammanträdesprotokollet och finns på parlamentets webbplats. De anges endast i informationssyfte och påverkar inte det omröstningsresultat som tillkännagivits i kammaren.

Dokumentet uppdateras regelbundet under högst två veckor efter sammanträdesperioden.

Därefter slutförs förteckningen över rättelser och avsiktsförklaringar för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


17. Ändrade hänvisningar till utskott (artikel 56 i arbetsordningen)

- Parlamentets initiativrätt (2020/2132(INI))
hänvisat till ansvarigt utskott: AFCO
rådgivande utskott: JURI (artikel 57 i arbetsordningen), LIBE

- Inrättande av en facilitet för återhämtning och resiliens (COM(2020)0408 - C9-0150/2020 - 2020/0104(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: BUDG, ECON
rådgivande utskott: CONT, EMPL (artikel 57 i arbetsordningen), ITRE (artikel 57 i arbetsordningen), IMCO, TRAN (artikel 57 i arbetsordningen), REGI, AFCO, FEMM


18. Associerade utskott (artikel 57 i arbetsordningen)

(Talmanskonferensens beslut av den 1 oktober 2020)

AFCO-utskottet

- Genomföranderapporten om avtalet om Förenade kungarikets utträde ur EU (2020/2202(INI))
(rådgivande utskott: AFET (artikel 57 i arbetsordningen), INTA (artikel 57 i arbetsordningen), BUDG, EMPL, TRAN, LIBE (artikel 57 i arbetsordningen), PETI)

- Medborgardialoger och medborgarnas deltagande i EU:s beslutsfattande (2020/2201(INI))
(rådgivande utskott: CULT, LIBE, PETI (artikel 57 i arbetsordningen))


19. Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 54 i arbetsordningen)

(Talmanskonferensens beslut av den 1 oktober 2020)

AFCO-utskottet

- Genomföranderapporten om avtalet om Förenade kungarikets utträde ur EU (2020/2202(INI))
(rådgivande utskott: AFET (artikel 57 i arbetsordningen), INTA (artikel 57 i arbetsordningen), BUDG, EMPL, TRAN, LIBE (artikel 57 i arbetsordningen), PETI)

- Medborgardialoger och medborgarnas deltagande i EU:s beslutsfattande (2020/2201(INI))
(rådgivande utskott: CULT, LIBE, PETI (artikel 57 i arbetsordningen))


20. Inkomna dokument

Följande dokument hade inkommit från ledamöterna:

- Gerolf Annemans, Filip De Man, Derk Jan Eppink, Rob Rooken, Robert Roos, Tom Vandendriessche och Marcel de Graaff. Förslag till resolution om företags förbud mot den folkloristiska traditionen Svarte Petter (B9-0241/2020)
hänvisat till ansvarigt utskott: LIBE

- Annika Bruna och Jean-Paul Garraud. Förslag till resolution om intyg om oskuld utfärdade för religiösa äktenskap i Europeiska unionen (B9-0255/2020)
hänvisat till ansvarigt utskott: FEMM
rådgivande utskott: LIBE

- Christine Anderson, Jorge Buxadé Villalba, Laura Huhtasaari, Joachim Kuhs, Jaak Madison, Jörg Meuthen och Bernhard Zimniok. Förslag till resolution om förslaget att tilldela Förenta staternas president Donald Trump Nobels fredspris (B9-0256/2020)
hänvisat till ansvarigt utskott: AFET

- Gianantonio Da Re. Förslag till resolution om genomförande av åtgärder för att skydda barns uppgifter på sociala medier och stödja investeringar i digital medborgarutbildning (B9-0305/2020)
hänvisat till ansvarigt utskott: LIBE
rådgivande utskott: CULT

- Catherine Griset. Förslag till resolution om museernas Europa (B9-0306/2020)
hänvisat till ansvarigt utskott: CULT


21. Justering av protokoll från denna sammanträdesperiod och översändande av antagna texter

Protokollen från detta sammanträde och sammanträdena den 5 oktober 2020, 6 oktober 2020 och 7 oktober 2020 kommer att föreläggas kammaren för justering vid inledningen av nästföljande sammanträdesdag.

Med parlamentets godkännande ska de texter som antagits under denna sammanträdesperiod nu översändas till mottagarna.


22. Datum för nästa sammanträdesperiod

Nästa sammanträdesperiod: 19 oktober 2020–23 oktober 2020.


23. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 16.35.


24. Avbrytande av sessionen

Europaparlamentets session avbröts.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Al-Sahlani Abir, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bentele Hildegard, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Blaga Vasile, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogovič Franc, Borchia Paolo, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brudziński Joachim Stanisław, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carvalhais Isabel, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Christoforou Lefteris, Cicurel Ilana, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Cseh Katalin, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danielsson Johan, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Man Filip, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, Dobrev Klára, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Evi Eleonora, Falcă Gheorghe, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Giegold Sven, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Járóka Lívia, Jarubas Adam, Jongerius Agnes, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Kósa Ádám, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagos Ioannis, Lange Bernd, de Lange Esther, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lutgen Benoît, McAllister David, MacManus Chris, Madison Jaak, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Maurel Emmanuel, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Mélin Joëlle, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Oetjen Jan-Christoph, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Peter-Hansen Kira Marie, Picierno Pina, Picula Tonino, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, de la Pisa Carrión Margarita, Pîslaru Dragoş, Polfjärd Jessica, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Puigdemont i Casamajó Carles, Radev Emil, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Roberti Franco, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Sinčić Ivan Vilibor, Skyttedal Sara, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strugariu Ramona, Szájer József, Tang Paul, Tarabella Marc, Terheş Cristian, Terras Riho, Tertsch Hermann, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tomc Romana, Toom Yana, Tóth Edina, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Trócsányi László, Uhrík Milan, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Vitanov Petar, Vollath Bettina, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vuolo Lucia, Vázquez Lázara Adrián, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Befriade från närvaro:

Beňová Monika, Rougé André

På grund av covid-19-pandemin hade det inrättats ett system för distansomröstning (se presidiets beslut av den 20 mars 2020 om komplettering av presidiets beslut av den 3 maj 2004 om anvisningar för omröstningar). Namnen på de ledamöter som deltog i omröstningen finns i sammanträdesprotokollets bilaga ”Resultat av omröstningar med namnupprop” på parlamentets webbplats.

Senaste uppdatering: 19 augusti 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy