Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 6k
Måndagen den 19 oktober 2020 - Bryssel

16. Omröstning
Fullständigt förhandlingsreferat

Parlamentet röstade genom en enda omröstning per ärende om följande:

—   Ändring av förordning (EU) nr 168/2013 vad gäller särskilda åtgärder för fordon i slutserier i kategori L till följd av covid-19-utbrottet ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 168/2013 vad gäller särskilda åtgärder för fordon i slutserier i kategori L till följd av covid-19-utbrottet [COM(2020)0491 - C9-0285/2020 - 2020/0251(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Maria Grapini (A9-0190/2020);

—   Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter – EGF/2020/001 ES/Stödsektorer till Galiciens varvsindustri
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter – EGF/2020/001 ES/Stödsektorer till Galiciens varvsindustri [COM(2020)0485 - C9-0294/2020 - 2020/1996(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Valérie Hayer (A9-0192/2020).

Parlamentet röstade om besluten om ansvarsfrihet för år 2018:

—   Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget - Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
Betänkande 2 om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018, avsnitt VI – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén [2019/2060(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Tomáš Zdechovský (A9-0188/2020)
Omröstningen om det första betänkandet (A9-0078/2020) hade hållits den 13 maj 2020 (punkt 20 i protokollet av den 13.5.2020);

—   Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget – Europeiska rådet och rådet
Betänkande 2 om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018, avsnitt II – Europeiska rådet och rådet [2019/2057(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Tomáš Zdechovský (A9-0189/2020)
Omröstningen om det första betänkandet (A9-0038/2020) hade hållits den 13 maj 2020 (punkt 20 i protokollet av den 13.5.2020).

Omröstningen skulle pågå fram till kl. 20.30.

Omröstningen genomfördes.

Omröstningsresultaten skulle meddelas påföljande dag, tisdagen den 20 oktober 2020 kl. 09.00.

Senaste uppdatering: 19 augusti 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy