Показалец 
Протокол
XML 134kPDF 282kWORD 75k
Понеделник, 19 октомври 2020 г. - Брюксел
1.Възобновяване на сесията
 2.Откриване на заседанието
 3.Изявление на председателството
 4.Одобряване на протоколите от предишни заседания
 5.Състав на Парламента
 6.Искане за снемане на имунитет
 7.Състав на комисиите и делегациите
 8.Преговори преди първото четене в Парламента (член 71 от Правилника за дейността)
 9.Подписване на актове, приети в съответствие с обикновената законодателна процедура (член 79 от Правилника за дейността)
 10.График на месечните сесии
 11.Действия, предприети вследствие на позиции и резолюции на Парламента
 12.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)
 13.Внесени документи
 14.Ред на работа
 15.Законодателен акт за цифровите услуги: подобряване на функционирането на единния пазар - Законодателен акт за цифровите услуги: адаптиране на правилата в областта на търговското и гражданското право за търговските субекти, които извършват дейността си онлайн - Законодателният акт за цифровите услуги и въпросите, които възникват във връзка с основните права - Рамка от етични аспекти на изкуствения интелект, роботиката и свързаните с тях технологии - Режим на гражданска отговорност във връзка с изкуствения интелект - Права върху интелектуалната собственост при разработването на технологии за изкуствен интелект (разискване)
 16.Сесия на гласуване
 17.Състав на Парламента
 18.Законодателен акт за цифровите услуги: подобряване на функционирането на единния пазар - Законодателен акт за цифровите услуги: адаптиране на правилата в областта на търговското и гражданското право за търговските субекти, които извършват дейността си онлайн - Законодателният акт за цифровите услуги и въпросите, които възникват във връзка с основните права - Рамка от етични аспекти на изкуствения интелект, роботиката и свързаните с тях технологии - Режим на гражданска отговорност за изкуствения интелект - Права върху интелектуалната собственост при разработването на технологии за изкуствен интелект (продължeние на разискването)
 19.Бъдещето на европейското образование в контекста на COVID-19 (разискване)
 20.Задължения на Комисията в областта на визовата реципрочност в съответствие с член 7 от Регламент (ЕС) 2018/1806 (разискване)
 21.Препоръка до Съвета и до заместник-председателя на Комисията/върховен представител относно прилагането и управлението на постоянното структурирано сътрудничество (ПСС) (кратко представяне)
 22.Доклад за изпълнението на споразумението за асоцииране между ЕС и Република Молдова (кратко представяне)
 23.Обяснения на вот
 24.Поправки на вот и намерения за гласуване
 25.Дневен ред на следващото заседание
 26.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David Maria SASSOLI
Председател

1. Възобновяване на сесията

Сесията, прекъсната в четвъртък, 8 октомври 2020 г., беше възобновена.


2. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 17.02 ч.


3. Изявление на председателството

Председателят направи изявление във връзка с убийството на учителя по история и география Самюел Пати от ислямски терорист на 16 октомври 2020 г. в Конфлан-Сент-Онорин (Франция).

Той подчерта важната роля на образованието в борбата с терора и се обърна към семейството и близките на Самюел Пати и всички учители във Франция и по света.

С минута мълчание Парламентът отдаде почит на Самюел Пати и всички жертви на тероризма и на всички, които се борят с тероризма всеки ден с работата си, със своята ангажираност и със своя пример.


4. Одобряване на протоколите от предишни заседания

Протоколите от заседанията на 5 октомври 2020 г., 6 октомври 2020 г., 7 октомври 2020 г. и 8 октомври 2020 г. бяха одобрени.


5. Състав на Парламента

Mairead McGuinness е назначена за член на Европейска комисия, считано от 12 октомври 2020 г.

Парламентът отбеляза, че съгласно член 7, параграф 1 от Акта за избиране на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори тази длъжност е несъвместима с длъжността на член на Европейския парламент и съгласно член 4, параграфи 1 и 4 от Правилника за дейността мястото се обявява за свободно, считано от 12 октомври 2020 г.

Белгийските компетентни органи са уведомили за избирането на Sara Matthieu за член на Европейския парламент на мястото на Petra de Sutter, считано от 8 октомври 2020 г.

Парламентът отбеляза нейното избиране.

В съответствие с член 3, параграф 2 от Правилника за дейността, до проверката на нейните пълномощия или до произнасянето на решение по евентуален спор, Sara Matthieu участва в заседанията на Парламента и неговите органи и се ползва с всички произтичащи от това права, при условие че е направила декларация, че не упражнява длъжност, несъвместима с положението на член на Европейския парламент.


6. Искане за снемане на имунитет

Гръцките компетентни органи са изпратили искане за снемане на имунитета на Ioannis Lagos с цел започване на наказателно производство срещу него.

В съответствие с член 9, параграф 1 от Правилника за дейността, искането се отнася до компетентната комисия, в случая комисията JURI.


7. Състав на комисиите и делегациите

Председателят получи от групата Verts/ALE следните решения за промяна на състава на комисиите и делегациите:

комисия INTA: Sara Matthieu на мястото на Anna Cavazzini

комисия IMCO: Anna Cavazzini

специална комисия за борба с рака: Manuela Ripa

Делегация за връзки с държавите от Южна Азия: Sara Matthieu

Тези решения влизат в сила днес.


8. Преговори преди първото четене в Парламента (член 71 от Правилника за дейността)

Председателят обяви, в съответствие с член 71 от Правилника за дейността, решенията на комисиите TRAN и BUDG/ECON за започване на междуинституционални преговори въз основа на следните доклади:

—   комисия TRAN: Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета относно Европейска година на железопътния транспорт (2021 г.) (COM(2020)0078 – C9-0076/2020 – 2020/0035(COD)). Докладчик: Anna Deparnay-Grunenberg (A9-0191/2020);

—   комисия BUDG/ECON: Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно механизма за отпускане на заеми в публичния сектор в рамките на Механизма за справедлив преход (COM(2020)0453 – C9-0153/2020 – 2020/0100(COD)). Докладчици: Henrike Hahn и Johan Van Overtveldt (A9-0195/2020).

В съответствие с член 71, параграф 2 от Правилника за дейността членове на ЕП или политическа(-и) група(-и), достигащи поне средния праг, могат да поискат в писмена форма преди полунощ днес, вторник, 20 октомври 2020 г., поставянето на гласуване на решенията за започване на преговори.

Преговорите могат да започнат по всяко време след изтичане на този срок, при условие че не е отправено искане за гласуване в Парламента относно решението за започване на преговори.


9. Подписване на актове, приети в съответствие с обикновената законодателна процедура (член 79 от Правилника за дейността)

Председателят уведоми, че съвместно с председателя на Съвета ще подпише в сряда, 21 октомври 2020 г., следните актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура:

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 за адаптиране на равнището на годишното предварително финансиране за периода 2021—2023 г. (00033/2020/LEX - C9-0328/2020 - 2018/0322(COD));

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива (ЕС) 2016/798 по отношение на прилагането на правилата за безопасността на железопътния транспорт и оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на фиксираната транспортна връзка през Ламанша (00032/2020/LEX - C9-0325/2020 - 2020/0161(COD));

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 514/2014 по отношение на процедурата за отменяне на бюджетни кредити (00035/2020/LEX - C9-0324/2020 - 2020/0140(COD));

- Решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение 2003/17/ЕО на Съвета по отношение на еквивалентността на извършените в Украйна полски инспекции на посеви за производство на семена от зърнени култури и по отношение на еквивалентността на семената от зърнени култури, произведени в Украйна (00038/2020/LEX - C9-0323/2020 - 2020/0053(COD));

- Решение на Европейския парламент и на Съвета за оправомощаване на Франция да договори, подпише и сключи международно споразумение за допълнение на договора между Франция и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия относно изграждането и експлоатацията от частни концесионери на фиксирана транспортна връзка през Ламанша (00031/2020/LEX - C9-0322/2020 - 2020/0160(COD));


10. График на месечните сесии

Председателят съобщи, че на заседанията на Председателския съвет на 6 и 15 октомври 2020 г., с оглед на положението във връзка с COVID-19 и за да може Парламентът да изпълнява основните си функции и да гласува по важни досиета, със съгласието на председателите на политическите групи е взето решение:

—   настоящата месечна сесия да се удължи до петък 23 октомври 2020 г.;

—   първата месечна сесия през ноември да се удължи до петък, 13 ноември 2020 г.

Преразгледаният предварителен годишен график за 2020 г. е на разположение на интернет сайта на Парламента.


11. Действия, предприети вследствие на позиции и резолюции на Парламента

Съобщенията на Комисията относно предприетите действия вследствие на позициите и резолюциите, приети от Парламента по време на месечната сесия през юни 2020 г. и първата месечна сесия през юли 2020 г., се намират на сайта на Парламента.


12. Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)

Следните въпроси с искане за устен отговор, последван от разискване, бяха включени в дневния ред (член 136 от Правилника за дейността):

—   O-000049/2020, зададен от Juan Fernando López Aguilar, от името на комисията LIBE, към Комисията: Задължения в областта на визовата реципрочност в съответствие с член 7 от Регламент (ЕС) 2018/1806 (B9-0022/2020);

—   O-000052/2020, зададен от Sabine Verheyen, от името на комисията CULT, към Съвета: Бъдещето на европейското образование в контекста на COVID-19 (B9-0020/2020);

—   O-000053/2020, зададен от Sabine Verheyen, от името на комисията CULT, към Комисията: Бъдещето на европейското образование в контекста на COVID-19 (B9-0021/2020).


13. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от други институции

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1367/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 6 септември 2006 г. относно прилагането на разпоредбите на Орхуската конвенция за достъп до информация, публично участие в процеса на вземане на решения и достъп до правосъдие по въпроси на околната среда към институциите и органите на Общността (COM(2020)0642 - C9-0321/2020 - 2020/0289(COD))
В съответствие с член 145, параграф 1 и член 146, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагащи :

JURI, LIBE

- Назначаване на член на изпълнителния съвет на Европейската централна банка (N9-0055/2020 - C9-0331/2020 - 2020/0805(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

2) от парламентарни комисии

- Доклад относно препоръка на Европейския парламент до Съвета и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно прилагането и управлението на постоянното структурирано сътрудничество (ПСС) (2020/2080(INI)) - AFET - Докладчик: Radosław Sikorski (A9-0165/2020)

- Доклад за изпълнението на споразумението за асоцииране между ЕС и Република Молдова (2019/2201(INI)) - AFET - Докладчик: Dragoş Tudorache (A9-0166/2020)

- Доклад относно препоръка на Европейския парламент до Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно отношенията с Беларус (2020/2081(INI)) - AFET - Докладчик: Petras Auštrevičius (A9-0167/2020)

- Доклад относно законодателния акт за цифровите услуги и въпросите, които възникват във връзка с основните права (2020/2022(INI)) - LIBE - Докладчик: Kris Peeters (A9-0172/2020)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 223/2014 във връзка с въвеждането на специални мерки за преодоляване на кризата, породена от COVID-19 (COM(2020)0223 - C9-0151/2020 - 2020/0105(COD)) - EMPL - Докладчик: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0174/2020)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1215/2009 на Съвета за въвеждане на изключителни търговски мерки за страни и територии, участващи или свързани с процеса на стабилизиране и асоцииране, осъществяван от Европейския съюз (COM(2020)0135 - C9-0099/2020 - 2020/0051(COD)) - INTA - Докладчик: Emmanuel Maurel (A9-0175/2020)

- Доклад относно правата върху интелектуалната собственост за разработването на технологии за изкуствен интелект (2020/2015(INI)) - JURI - Докладчик: Stéphane Séjourné (A9-0176/2020)

- Доклад с препоръки към Комисията относно Законодателния акт за цифровите услуги: адаптиране на правилата в областта на търговското и гражданското право за търговските субекти, които извършват дейността си онлайн (2020/2019(INL)) - JURI - Докладчик: Tiemo Wölken (A9-0177/2020)

- Доклад с препоръки към Комисията относно режим на гражданска отговорност за изкуствения интелект (2020/2014(INL)) - JURI - Докладчик: Axel Voss (A9-0178/2020)

- Доклад съдържащ препоръки към Комисията относно законодателната рамка на ЕС за прекратяване и след това обратно развитие на причинения от ЕС процес на глобално обезлесяване (2020/2006(INL)) - ENVI - Докладчик: Delara Burkhardt (A9-0179/2020)

- Доклад с препоръки към Комисията относно Законодателния акт за цифровите услуги: подобряване на функционирането на единния пазар (2020/2018(INL)) - IMCO - Докладчик: Alex Agius Saliba (A9-0181/2020)

- Доклад относно политиките в областта на заетостта и социалните политики на еврозоната за 2020 г. (2020/2079(INI)) - EMPL - Докладчик: Klára Dobrev (A9-0183/2020)

- Доклад с препоръки към Комисията относно рамка за етичните аспекти на изкуствения интелект, роботиката и свързаните с тях технологии (2020/2012(INL)) - JURI - Докладчик: Ibán García Del Blanco (A9-0186/2020)

- Втори доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година, раздел VI ‒ Европейски икономически и социален комитет (2019/2060(DEC)) - CONT - Докладчик: Tomáš Zdechovský (A9-0188/2020)

- Втори доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година, раздел II – Европейски съвет и Съвет (2019/2057(DEC)) - CONT - Докладчик: Tomáš Zdechovský (A9-0189/2020)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 168/2013 по отношение на специалните мерки за превозните средства от категория L, последни от дадена серия, в отговор на пандемията от COVID-19 (COM(2020)0491 - C9-0285/2020 - 2020/0251(COD)) - IMCO - Докладчик: Maria Grapini (A9-0190/2020)

- Доклад относно предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление от Испания — EGF/2020/001 ES/Galicia shipbuilding ancillary sectors (COM(2020)0485 - C9-0294/2020 - 2020/1996(BUD)) - BUDG - Докладчик: Valérie Hayer (A9-0192/2020)

- Доклад относно икономическите политики на еврозоната за 2020 г. (2020/2078(INI) - ECON - Докладчик: Joachim Schuster (A9-0193/2020)


14. Ред на работа

Окончателният проект на дневен ред на пленарните заседания през втората октомврийска сесия през 2020 г. (PE 659.661/PDOJ) беше раздаден, като се предлагат следните изменения в него (член 158 от Правилника за дейността):

След консултации с политическите групи председателят предложи следните изменения в окончателния проект на дневен ред:

Петък

Втората сесия на гласуване ще се проведе от 13.15 ч. до 14.30 ч.

Резултатите от втората сесия на гласуване ще бъдат обявени в 17.00 ч.

Ще бъде добавена трета сесия на гласуване, която ще се проведе от 18.00 ч. до 19.15 ч.

Резултатите от третата сесия на гласуване ще бъдат обявени в 21.30 ч.

Председателят съобщи след това, че гласуванията са били разпределени по отделните сесии в зависимост от броя на измененията. Информация относно разпределението на гласуванията по сесии може да бъде намерена на интернет сайта на Парламента под рубриката „Приоритетни информация и документи“. В това разпределение може отново да настъпят промени в зависимост от окончателния брой изменения и броя на искания за разделно или отделно гласуване.

Парламентът изрази съгласието си с направените предложения.

С това редът на работа е определен.

Председателят припомни, че във връзка с пандемията са предприети нови мерки с цел ограничаване на риска от заразяване и същевременно продължаване на работата на Парламента. Председателят изрази съжаление, че Парламентът отново не е могъл да се върне в Страсбург и че е бил принуден да ограничи присъствието на членовете на ЕП в пленарната зала поради влошаване на епидемиологичната обстановка и в Белгия. Във връзка с това членовете на ЕП, които се намират в държавите членки, могат да участват дистанционно от бюрата за връзка в тези държави членки. Председателят благодари на всички политически групи за подкрепата на тези мерки, които позволяват на Парламента да поддържа европейската демокрация жива.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Klára DOBREV
Заместник-председател


15. Законодателен акт за цифровите услуги: подобряване на функционирането на единния пазар - Законодателен акт за цифровите услуги: адаптиране на правилата в областта на търговското и гражданското право за търговските субекти, които извършват дейността си онлайн - Законодателният акт за цифровите услуги и въпросите, които възникват във връзка с основните права - Рамка от етични аспекти на изкуствения интелект, роботиката и свързаните с тях технологии - Режим на гражданска отговорност във връзка с изкуствения интелект - Права върху интелектуалната собственост при разработването на технологии за изкуствен интелект (разискване)

Доклад с препоръки към Комисията относно законодателния акт за цифровите услуги: подобряване на функционирането на единния пазар [2020/2018(INL)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Alex Agius Saliba (A9-0181/2020)

Доклад с препоръки към Комисията относно законодателния акт за цифровите услуги: адаптиране на правилата в областта на търговското и гражданското право за търговските субекти, които извършват дейността си онлайн [2020/2019(INL)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Tiemo Wölken (A9-0177/2020)

Доклад относно законодателния акт за цифровите услуги и въпросите, които възникват във връзка с основните права [2020/2022(INI)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Kris Peeters (A9-0172/2020)

Доклад с препоръки към Комисията относно рамка от етични аспекти на изкуствения интелект, роботиката и свързаните с тях технологии [2020/2012(INL)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Ibán García Del Blanco (A9-0186/2020)

Доклад с препоръки към Комисията относно режим на гражданска отговорност за изкуствения интелект [2020/2014(INL)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Axel Voss (A9-0178/2020)

Доклад относно правата върху интелектуалната собственост при разработването на технологии за изкуствен интелект [2020/2015(INI)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Stéphane Séjourné (A9-0176/2020)

Alex Agius Saliba, Tiemo Wölken, Kris Peeters, Marcos Ros Sempere (в качеството на заместник на докладчика Ibán García Del Blanco), Stéphane Séjourné и Axel Voss представиха докладите.

Изказаха се Dita Charanzová (докладчик по становището на комисията IMCO), Alexandra Geese (докладчик по становището на комисията IMCO), Josianne Cutajar (докладчик по становището на комисията TRAN), Izaskun Bilbao Barandica (докладчик по становището на комисията TRAN), Petra Kammerevert (докладчик по становището на комисията CULT), Patrick Breyer (докладчик по становището на комисията JURI), Assita Kanko (докладчик по становището на комисията LIBE) и Marina Kaljurand (докладчик по становището на комисията LIBE).

Изказа се Margrethe Vestager (изпълнителен заместник-председател на Комисията).

Изказаха се Lina Gálvez Muñoz (докладчик по становището на комисията EMPL), Adam Bielan (докладчик по становището на комисията IMCO), Svenja Hahn (докладчик по становището на комисията IMCO), Cláudia Monteiro de Aguiar (докладчик по становището на комисията TRAN), Andor Deli (докладчик по становището на комисията TRAN), Łukasz Kohut (докладчик по становището на комисията CULT), Pablo Arias Echeverría, от името на групата PPE, Christel Schaldemose, от името на групата S&D, Karen Melchior, от името на групата Renew, Gilles Lebreton, от името на групата ID, Sergey Lagodinsky, от името на групата Verts/ALE, и Kosma Złotowski, от името на групата ECR.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Pedro SILVA PEREIRA
Заместник-председател

Изказаха се Emmanuel Maurel, от името на групата GUE/NGL, Sabrina Pignedoli, независим член на ЕП, Geoffroy Didier, Sylvie Guillaume, Liesje Schreinemacher, Alessandra Basso, Marcel Kolaja, Eugen Jurzyca, Kateřina Konečná, Clara Ponsatí Obiols, Andreas Schwab, Maria-Manuel Leitão-Marques, Moritz Körner, Christine Anderson, Kim Van Sparrentak, Geert Bourgeois, Sandra Pereira и Lefteris Nikolaou-Alavanos.

(Продължение на разискването: точка 18 от протокола от 19.10.2020 г.)


16. Сесия на гласуване

Парламентът гласува с единно гласуване по:

—   Изменение на Регламент (ЕС) № 168/2013 по отношение на специалните мерки за превозните средства от категория L, последни от дадена серия, в отговор на пандемията от COVID-19 ***I
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 168/2013 по отношение на специалните мерки за превозните средства от категория L, последни от дадена серия, в отговор на пандемията от COVID-19 [COM(2020)0491 - C9-0285/2020 - 2020/0251(COD)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Maria Grapini (A9-0190/2020);

—   Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията - заявление EGF/2020/001 ES/Galicia shipbuilding ancillary sectors
Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление от Испания - EGF/2020/001 ES/Galicia shipbuilding ancillary sectors [COM(2020)0485 - C9-0294/2020 - 2020/1996(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Valérie Hayer (A9-0192/2020).

Парламентът гласува решенията относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.:

—   Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейски икономически и социален комитет
Втори доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година, раздел VI – Европейски икономически и социален комитет [2019/2060(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Tomáš Zdechovský (A9-0188/2020)
Гласуването по първия доклад (A9-0078/2020) се проведе на 13 май 2020 г. (точка 20 от протокола от 13.5.2020 г.);

—   Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейски съвет и Съвет
Втори доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година, раздел II – Европейски съвет и Съвет [2019/2057(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Tomáš Zdechovský (A9-0189/2020)
Гласуването по първия доклад (A9-0038/2020) се проведе на 13 май 2020 г. (точка 20 от протокола от 13.5.2020 г.).

Гласуването ще продължи до 20.30 ч.

Пристъпи се към гласуване.

Резултатите от гласуването ще бъдат обявени утре, вторник, 20 октомври 2020 г. в 9.00 ч.


17. Състав на Парламента

Miriam Dalli съобщи за назначаването си за член на националния парламент, считано от 19 октомври 2020 г.

Парламентът прие това за сведение и обяви мястото за свободно, считано от 19 октомври 2020 г., в съответствие с член 7, параграф 2 от Акта за избиране на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори, и член 4, параграфи 1 и 4 от Правилника за дейността.


18. Законодателен акт за цифровите услуги: подобряване на функционирането на единния пазар - Законодателен акт за цифровите услуги: адаптиране на правилата в областта на търговското и гражданското право за търговските субекти, които извършват дейността си онлайн - Законодателният акт за цифровите услуги и въпросите, които възникват във връзка с основните права - Рамка от етични аспекти на изкуствения интелект, роботиката и свързаните с тях технологии - Режим на гражданска отговорност за изкуствения интелект - Права върху интелектуалната собственост при разработването на технологии за изкуствен интелект (продължeние на разискването)

Доклад с препоръки към Комисията относно законодателния акт за цифровите услуги: подобряване на функционирането на единния пазар [2020/2018(INL)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Alex Agius Saliba (A9-0181/2020)

Доклад с препоръки към Комисията относно законодателния акт за цифровите услуги: адаптиране на правилата в областта на търговското и гражданското право за търговските субекти, които извършват дейността си онлайн [2020/2019(INL)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Tiemo Wölken (A9-0177/2020)

Доклад основно законодателния акт за цифровите услуги и въпросите, които възникват във връзка с основните права [2020/2022(INI)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Kris Peeters (A9-0172/2020)

Доклад с препоръки към Комисията относно рамка от етични аспекти на изкуствения интелект, роботиката и свързаните с тях технологии [2020/2012(INL)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Ibán García Del Blanco (A9-0186/2020)

Доклад с препоръки към Комисията относно режим на гражданска отговорност във връзка с изкуствения интелект [2020/2014(INL)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Axel Voss (A9-0178/2020)

Доклад относно правата върху интелектуалната собственост при разработването на технологии за изкуствен интелект [2020/2015(INI)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Stéphane Séjourné (A9-0176/2020)

(Начало на разискването: точка 15 от протокола от 19.10.2020 г.)

Изказаха се Edina Tóth, Eva Kaili, Irena Joveva, Jean-Lin Lacapelle, Gwendoline Delbos-Corfield, Joachim Stanisław Brudziński, Tomasz Frankowski, Evelyne Gebhardt, Sandro Gozi, Gunnar Beck, Dace Melbārde, Pilar del Castillo Vera, Adriana Maldonado López, Maximilian Krah, Robert Roos и Henna Virkkunen.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Marcel KOLAJA
Заместник-председател

Изказаха се Brando Benifei, Jadwiga Wiśniewska, Ivan Štefanec, Javier Zarzalejos, Arba Kokalari, Antonius Manders и Tomislav Sokol.

Изказаха се Alex Agius Saliba, Tiemo Wölken, Kris Peeters, Axel Voss и Margrethe Vestager (изпълнителен заместник-председател на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 17 от протокола от 20.10.2020 г. (A9-0181/2020, A9-0177/2020, A9-0186/2020 и A9-0176/2020) (изменения); точка 21 от протокола от 20.10.2020 г. (окончателно гласуване).


19. Бъдещето на европейското образование в контекста на COVID-19 (разискване)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000052/2020), зададен от Sabine Verheyen, от името на комисията CULT, към Съвета: Бъдещето на европейското образование в контекста на COVID-19 (B9-0020/2020)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000053/2020), зададен от Sabine Verheyen, от името на комисията CULT, към Комисията: Бъдещето на европейското образование в контекста на COVID-19 (B9-0021/2020)

Victor Negrescu (в качеството на заместник на автора) разви въпросите.

Michael Roth (действащ председател на Съвета) и Ylva Johansson (член на Комисията) отговориха на въпросите.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 136, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Sabine Verheyen, от името на комисията CULT, относно бъдещето на европейското образование в контекста на COVID-19 (2020/2760(RSP)) (B9-0338/2020).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9 от протокола от 21.10.2020 г. (изменения); точка 2 от протокола от 22.10.2020 г.(окончателно гласуване).


20. Задължения на Комисията в областта на визовата реципрочност в съответствие с член 7 от Регламент (ЕС) 2018/1806 (разискване)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000049/2020), зададен от Juan Fernando López Aguilar, от името на комисията LIBE, към Комисията: Задължения в областта на визовата реципрочност в съответствие с член 7 от Регламент (ЕС) 2018/1806 (B9-0022/2020)

Juan Fernando López Aguilar разви въпроса.

Ylva Johansson (член на Комисията) отговори на въпроса.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 136, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Juan Fernando López Aguilar, от името на комисията LIBE, относно задълженията на Комисията в областта на визовата реципрочност в съответствие с член 7 от Регламент (ЕС) 2018/1806 (2020/2605(RSP)) (B9-0339/2020).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 2 от протокола от 22.10.2020 г.


21. Препоръка до Съвета и до заместник-председателя на Комисията/върховен представител относно прилагането и управлението на постоянното структурирано сътрудничество (ПСС) (кратко представяне)

Доклад относно препоръка на Европейския парламент до Съвета и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно прилагането и управлението на постоянното структурирано сътрудничество (ПСС) [2020/2080(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Radosław Sikorski (A9-0165/2020)

Radosław Sikorski направи представянето.

Изказа се Josep Borrell Fontelles (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност).

Точката беше приключена.

Гласуване: точка 8 от протокола от 20.10.2020 г. (изменения); точка 21 от протокола от 20.10.2020 г. (окончателно гласуване).


22. Доклад за изпълнението на споразумението за асоцииране между ЕС и Република Молдова (кратко представяне)

Доклад за изпълнението на споразумението за асоцииране между ЕС и Република Молдова [2019/2201(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Dragoş Tudorache (A9-0166/2020)

Dragoş Tudorache направи представянето.

Изказа се Josep Borrell Fontelles (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност).

Точката беше приключена.

Гласуване: точка 8 от протокола от 20.10.2020 г. (изменения); точка 21 от протокола от 20.10.2020 г. (окончателно гласуване).


23. Обяснения на вот

Писмени обяснения на вот:

Съгласно член 194 от Правилника за дейността писмените обяснения на вот се публикуват на страниците, запазени за членовете на ЕП на интернет сайта на Парламента.

По изключение ще се приемат обяснения на вот от максимум 400 думи.


24. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вот и намеренията за гласуване се включват в документа „Резултати от поименните гласувания“, който е приложен към протокола от заседанието и се намира на интернет сайта на Парламента. Те се публикуват единствено за сведение и с нищо не променят резултата от гласуването, обявен в пленарната зала.

Документът се актуализира редовно за максимален период от две седмици след месечната парламентарна сесия.

След изтичането на този срок достъпът до списъка с поправките на вот и намеренията за гласуване се преустановява с оглед на неговия превод и публикуване в Официален вестник на ЕС.


25. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание беше определен (документ „Дневен ред“ PE 659.661/OJMA).


26. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 21.09 ч.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Генерален секретар

Председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Адемов Асим, Adinolfi Isabella, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Александров Йорданов Александър, Алиева-Вели Атидже, Anderson Christine, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Arvanitis Konstantinos, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Balt Marek Paweł, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Belka Marek, Benifei Brando, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Biteau Benoît, Blaga Vasile, Bocskor Andrea, Bogovič Franc, Borchia Paolo, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Brudziński Joachim Stanisław, Buchheit Markus, Buda Daniel, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Casa David, Castaldo Fabio Massimo, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Crețu Corina, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Man Filip, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, Didier Geoffroy, Dobrev Klára, Dorfmann Herbert, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Джамбазки Ангел, Eroglu Engin, Falcă Gheorghe, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Geese Alexandra, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grapini Maria, Griset Catherine, Gruffat Claude, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Halicki Andrzej, Häusling Martin, Hautala Heidi, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jamet France, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kaili Eva, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanko Assita, Karas Othmar, Karski Karol, Kelleher Billy, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kountoura Elena, Ковачев Андрей, Krah Maximilian, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kyrtsos Georgios, Кючюк Илхан, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, de Lange Esther, Laporte Hélène, Lebreton Gilles, Liberadzki Bogusław, Limmer Sylvia, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López-Istúriz White Antonio, Luena César, MacManus Chris, Madison Jaak, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Mavrides Costas, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Melbārde Dace, Mikser Sven, Miller Leszek, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niinistö Ville, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Papadakis Demetris, Papadimoulis Dimitrios, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pelletier Anne-Sophie, Пенкова Цветелина, Pereira Sandra, Pignedoli Sabrina, Pirbakas Maxette, Pîslaru Dragoş, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Puigdemont i Casamajó Carles, Rafalska Elżbieta, Regner Evelyn, Reil Guido, Ries Frédérique, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rivière Jérôme, Rodríguez Palop Eugenia, Rónai Sándor, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ros Sempere Marcos, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schreinemacher Liesje, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Semedo Monica, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Štefanec Ivan, Szydło Beata, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Terras Riho, Tinagli Irene, Tobiszowski Grzegorz, Toom Yana, Tóth Edina, Tovaglieri Isabella, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Vincze Loránt, Voss Axel, Vuolo Lucia, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Извинени:

Beňová Monika, Майдел Ева, Ochojska Janina, Rougé André

Във връзка с пандемията от COVID-19 беше въведена система за дистанционно гласуване (вж. Решение на Бюрото от 20 март 2020 г. за допълнение на неговото решение от 3 май 2004 г. относно Правилника относно гласуването). Имената на участвалите в гласуването членове на ЕП са посочени в документа „Резултати от поименните гласувания“, приложен към настоящия протокол от заседанието и на разположение на интернет сайта на Парламента.

Последно осъвременяване: 19 август 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност