Seznam 
Zápis
XML 115kPDF 257kWORD 72k
Pondělí, 19. října 2020 - Brusel
1.Pokračování zasedání
 2.Zahájení denního zasedání
 3.Prohlášení předsednictví
 4.Schválení zápisů z předchozích denních zasedání
 5.Složení Parlamentu
 6.Žádost o zbavení imunity
 7.Členství ve výborech a v delegacích
 8.Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 71 jednacího řádu)
 9.Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 79 jednacího řádu)
 10.Harmonogram dílčích zasedání
 11.Další postup na základě postojů a usnesení Parlamentu
 12.Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)
 13.Předložení dokumentů
 14.Plán práce
 15.Akt o digitálních službách: zdokonalit fungování jednotného trhu – Akt o digitálních službách: přizpůsobení pravidel občanského a obchodního práva pro obchodní subjekty působící online – Akt o digitálních službách a otázky týkající se základních práv – Rámec pro etické aspekty umělé inteligence, robotiky a souvisejících technologií – Režim občanskoprávní odpovědnosti za umělou inteligenci – Práva duševního vlastnictví při vývoji technologií umělé inteligence (rozprava)
 16.Hlasování
 17.Složení Parlamentu
 18.Akt o digitálních službách: zdokonalit fungování jednotného trhu – Akt o digitálních službách: přizpůsobení pravidel občanského a obchodního práva pro obchodní subjekty působící online – Akt o digitálních službách a otázky týkající se základních práv – Rámec pro etické aspekty umělé inteligence, robotiky a souvisejících technologií – Režim občanskoprávní odpovědnosti za umělou inteligenci – Práva duševního vlastnictví při vývoji technologií umělé inteligence (pokračování rozpravy)
 19.Budoucnost evropského vzdělávání s ohledem na onemocnění COVID-19 (rozprava)
 20.Povinnosti v oblasti vízové vzájemnosti podle článku 7 nařízení (EU) 2018/1806 (rozprava)
 21.Doporučení Radě a VPC/HR ohledně provádění a řízení stálé strukturované spolupráce (PESCO) (krátké přednesení)
 22.Provádění dohody o přidružení mezi EU a Moldavskou republikou (krátké přednesení)
 23.Vysvětlení hlasování
 24.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 25.Pořad jednání příštího denního zasedání
 26.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: David Maria SASSOLI
předseda

1. Pokračování zasedání

Zasedání, které bylo přerušeno ve čtvrtek 8. října 2020, pokračuje.


2. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 17:02.


3. Prohlášení předsednictví

Předseda učinil prohlášení k vraždě učitele dějepisu a zeměpisu Samuela Patyho, kterou dne 16. října 2020 spáchal ve městě Conflans-Sainte-Honorine (Francie) islámský terorista.

Zdůraznil zásadní úlohu vzdělávání v boji proti teroru a vzdal čest rodině a blízkým Samuela Patyho a pedagogickým pracovníkům ve Francii i mimo ni.

Parlament uctil minutou ticha památku Samuela Patyho, všech obětí terorismu a všech osob, které proti němu každodenně bojují v rámci svých zaměstnání, svou angažovaností a svým příkladem.


4. Schválení zápisů z předchozích denních zasedání

Zápisy z denních zasedání, která se konala ve dnech 5., 6., 7. a 8. října 2020, byly schváleny.


5. Složení Parlamentu

Mairead McGuinness byla jmenována členkou Evropské komise s platností od 12. října 2020.

Parlament vzal na vědomí, že v souladu s čl. 7 odst. 1 aktu o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách je tato funkce neslučitelná s funkcí poslankyně Evropského parlamentu, a v souladu s čl. 4 odst. 1 a 4 jednacího řádu oznámil uvolnění jejího mandátu s platností od 12. října 2020.

Příslušné belgické orgány oznámily Evropskému parlamentu, že Sara Matthieu, kterou je nahrazena Petra de Sutter, byla s platností od 8. října 2020 zvolena poslankyní Parlamentu.

Parlament vzal zvolení na vědomí.

Dokud nejsou ověřeny její pověřovací listiny nebo není rozhodnuto o jakémkoli sporu podle čl. 3 odst. 2 jednacího řádu, zasedá Sara Matthieu v Parlamentu a jeho orgánech a požívá všech práv, která jsou s tím spojena, pod podmínkou, že předtím učinila prohlášení, že nezastává funkci neslučitelnou s výkonem mandátu poslankyně Evropského parlamentu.


6. Žádost o zbavení imunity

Příslušné řecké orgány předaly žádost, aby byl Ioannis Lagos zbaven imunity, s cílem zahájit proti němu trestní řízení.

Podle čl. 9 odst. 1 jednacího řádu byla žádost postoupena výboru JURI jako příslušnému výboru.


7. Členství ve výborech a v delegacích

Předseda obdržel od skupiny Verts/ALE tato rozhodnutí, kterými se mění členství ve výborech a delegacích:

výbor INTA: Sara Matthieu, kterou je nahrazena Anna Cavazzini

výbor IMCO: Anna Cavazzini

zvláštní výbor pro boj proti rakovině: Manuela Ripa

delegace pro vztahy se zeměmi jižní Asie: Sara Matthieu

Tato rozhodnutí nabývají účinnosti dnešním dnem.


8. Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 71 jednacího řádu)

Předseda oznámil v souladu s článkem 71 jednacího řádu rozhodnutí výborů TRAN a BUDG/ECON zahájit interinstitucionální jednání na základě těchto zpráv:

—   výbor TRAN: Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o Evropském roku železnice (2021) (COM(2020)0078 – C9-0076/2020 – 2020/0035(COD)). Zpravodajka: Anna Deparnay-Grunenberg (A9-0191/2020);

—   výbory BUDG/ECON: Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o úvěrovém nástroji pro veřejný sektor v rámci mechanismu pro spravedlivou transformaci (COM(2020)0453 – C9-0153/2020 – 2020/0100(COD)). Zpravodajové: Henrike Hahn a Johan Van Overtveldt (A9-0195/2020).

Poslanci nebo jedna či více politických skupin dosahující přinejmenším střední prahové hodnoty mohou v souladu s čl. 71 odst. 2 jednacího řádu písemně požádat do půlnoci nadcházejícího dne, úterý 20. října 2020, aby se o rozhodnutích zahájit jednání hlasovalo.

Jednání mohou být zahájena kdykoli po uplynutí stanovené lhůty, nebyla-li podána žádost, aby se o rozhodnutí zahájit jednání v Parlamentu hlasovalo.


9. Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 79 jednacího řádu)

Předseda oznámil, že spolu s předsedou Rady podepíše ve středu 21. října 2020 níže uvedené akty přijaté řádným legislativním postupem.

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1303/2013, pokud jde o úpravu ročního předběžného financování na období 2021 až 2023 (00033/2020/LEX - C9-0328/2020 - 2018/0322(COD));

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění směrnice (EU) 2016/798, pokud jde o uplatňování pravidel bezpečnosti a interoperability železnic na pevné spojení v Lamanšském průlivu (00032/2020/LEX - C9-0325/2020 - 2020/0161(COD));

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 514/2014, pokud jde o zrušení závazku (00035/2020/LEX - C9-0324/2020 - 2020/0140(COD));

- Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí Rady 2003/17/ES, pokud jde o rovnocennost přehlídek porostu prováděných na Ukrajině u množitelského porostu pro produkci osiva obilovin a o rovnocennost osiva obilovin vyprodukovaného na Ukrajině (00038/2020/LEX - C9-0323/2020 - 2020/0053(COD));

- Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, jímž se Francie zmocňuje sjednat, podepsat a uzavřít mezinárodní dohodu, kterou se doplňuje smlouva mezi Francií a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska o výstavbě a provozu pevného spojení v Lamanšském průlivu soukromými koncesionáři (00031/2020/LEX - C9-0322/2020 - 2020/0160(COD)).


10. Harmonogram dílčích zasedání

Předseda oznámil, že po dohodě s předsedy politických skupin a s ohledem na situaci týkající se COVID-19 a s cílem umožnit Parlamentu vykonávat své základní funkce a hlasovat o důležitých dokumentech rozhodl na schůzích Konference předsedů, které se konaly dne 6. a 15. října 2020, že:

—   toto dílčí zasedání se bude konat až do pátku 23. října 2020;

—   první listopadové dílčí zasedání se bude konat až do pátku 13. listopadu 2020.

Revidovaný předběžný harmonogram na rok 2020 je k dispozici na internetových stránkách Parlamentu.


11. Další postup na základě postojů a usnesení Parlamentu

Sdělení Komise o dalším postupu na základě postojů a usnesení přijatých Evropským parlamentem na letošním červnovém a prvním červencovém dílčím zasedání byla zveřejněna na internetových stránkách Parlamentu.


12. Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)

Na pořad jednání byly zařazeny tyto otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (článek 136 jednacího řádu):

—   O-000049/2020, kterou pokládá Juan Fernando López Aguilar za výbor LIBE Komisi: Povinnosti v oblasti vízové vzájemnosti podle článku 7 nařízení (EU) 2018/1806 (B9-0022/2020);

—   O-000052/2020, kterou pokládá Sabine Verheyen za výbor CULT Radě: Budoucnost evropského vzdělávání s ohledem na onemocnění COVID-19 (B9-0020/2020);

—   O-000053/2020, kterou pokládá Sabine Verheyen za výbor CULT Komisi: Budoucnost evropského vzdělávání s ohledem na onemocnění COVID-19 (B9-0021/2020).


13. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) jinými orgány

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1367/2006 ze dne 6. září 2006 o použití ustanovení Aarhuské úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí na orgány a subjekty Společenství (COM(2020)0642 - C9-0321/2020 - 2020/0289(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 145 odst. 1 a čl. 146 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

JURI, LIBE

- Jmenování člena výkonné rady Evropské centrální banky (N9-0055/2020 - C9-0331/2020 - 2020/0805(NLE))

předáno

příslušný výbor :

ECON

2) parlamentními výbory

- Zpráva o doporučení Evropského parlamentu Radě a vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, místopředsedovi Komise, ohledně provádění a řízení stálé strukturované spolupráce (PESCO) (2020/2080(INI)) - výbor AFET - Zpravodaj: Radosław Sikorski (A9-0165/2020)

- Zpráva o provádění dohody o přidružení mezi EU a Moldavskou republikou (2019/2201(INI)) - výbor AFET - Zpravodaj: Dragoş Tudorache (A9-0166/2020)

- Zpráva o doporučení Evropského parlamentu Radě, Komisi a místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku o vztazích s Běloruskem (2020/2081(INI)) - výbor AFET - Zpravodaj: Petras Auštrevičius (A9-0167/2020)

- Zpráva o aktu o digitálních službách a otázkách týkajících se základních práv (2020/2022(INI)) - výbor LIBE - Zpravodaj: Kris Peeters (A9-0172/2020)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 223/2014, pokud jde o zavedení zvláštních opatření reagujících na rozšíření onemocnění COVID-19 (COM(2020)0223 - C9-0151/2020 - 2020/0105(COD)) - výbor EMPL - Zpravodajka: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0174/2020)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1215/2009, kterým se zavádějí mimořádná obchodní opatření pro země a území účastnící se procesu stabilizace a přidružení zavedeného Evropskou unií či s tímto procesem spjaté (COM(2020)0135 - C9-0099/2020 - 2020/0051(COD)) - výbor INTA - Zpravodaj: Emmanuel Maurel (A9-0175/2020)

- Zpráva o právech duševního vlastnictví při vývoji technologií umělé inteligence (2020/2015(INI)) - výbor JURI - Zpravodaj: Stéphane Séjourné (A9-0176/2020)

- Zpráva obsahující doporučení Komisi k Aktu o digitálních službách: přizpůsobení pravidel občanského a obchodního práva pro obchodní subjekty působící online (2020/2019(INL)) - výbor JURI - Zpravodaj: Tiemo Wölken (A9-0177/2020)

- Zpráva obsahující doporučení Komisi k režimu občanskoprávní odpovědnosti za umělou inteligenci (2020/2014(INL)) - výbor JURI - Zpravodaj: Axel Voss (A9-0178/2020)

- Zpráva k doporučení Komise k právnímu rámci EU pro zastavení a odvrácení globálního odlesňování na úrovni EU (2020/2006(INL)) - výbor ENVI - Zpravodajka: Delara Burkhardt (A9-0179/2020)

- Zpráva obsahující doporučení Komisi k aktu o digitálních službách: zdokonalit fungování jednotného trhu (2020/2018(INL)) - výbor IMCO - Zpravodaj: Alex Agius Saliba (A9-0181/2020)

- Zpráva o politice zaměstnanosti a sociální politice eurozóny v roce 2020 (2020/2079(INI)) - výbor EMPL - Zpravodajka: Klára Dobrev (A9-0183/2020)

- Zpráva obsahující doporučení Komisi k rámci pro etické aspekty umělé inteligence, robotiky a souvisejících technologií (2020/2012(INL)) - výbor JURI - Zpravodaj: Ibán García Del Blanco (A9-0186/2020)

- Druhá zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018, oddíl VI – Evropský hospodářský a sociální výbor (2019/2060(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Tomáš Zdechovský (A9-0188/2020)

- Druhá zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018, oddíl II – Evropská rada a Rada (2019/2057(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Tomáš Zdechovský (A9-0189/2020)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 168/2013, pokud jde o zvláštní opatření pro vozidla kategorie L z výběhu série v reakci na rozšíření onemocnění COVID-19 (COM(2020)0491 - C9-0285/2020 - 2020/0251(COD)) - výbor IMCO - Zpravodajka: Maria Grapini (A9-0190/2020)

- Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (žádost Španělsko – EGF/2020/001 ES/Galicia shipbuilding ancillary sectors) (COM(2020)0485 - C9-0294/2020 - 2020/1996(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodajka: Valérie Hayer (A9-0192/2020)

- Zpráva o hospodářských politikách eurozóny v roce 2020 (2020/2078(INI)) - výbor ECON - Zpravodaj: Joachim Schuster (A9-0193/2020).


14. Plán práce

Byl rozdán konečný návrh pořadu jednání letošního druhého říjnového plenárního zasedání (PE 659.661/PDOJ), ke kterému byly navrženy tyto změny (článek 158 jednacího řádu):

Předseda po konzultaci s politickými skupinami navrhl tyto změny konečného návrhu pořadu jednání:

Pátek

Druhé hlasování proběhne od 13:15 do 14:30.

Oznámení výsledků druhého hlasování je stanoveno na 17:00.

Od 18:00 do 19:15 proběhne třetí dodatečné hlasování.

Oznámení výsledků třetího hlasování je stanoveno na 21:30.

Předseda oznámil, že hlasování byla rozdělena do několika bloků v závislosti na počtu pozměňovacích návrhů a počtu žádostí o dílčí a oddělená hlasování. Informace o rozdělení hlasování do jednotlivých bloků byly zveřejněny na internetových stránkách Parlamentu v rubrice „Prioritní dokumenty a informace“. Toto rozdělení hlasování se ještě může změnit v závislosti na konečném počtu pozměňovacích návrhů a počtu žádostí o dílčí a oddělená hlasování.

Parlament s těmito návrhy vyslovil souhlas.

Plán práce byl tímto schválen.

Předseda připomněl, že s ohledem na šíření onemocnění COVID-19 byla přijata nová opatření, která by měla minimalizovat další nákazu a zároveň umožnit, aby Parlament pokračoval ve své činnosti. Předseda vyjádřil politování nad skutečností, že Parlament stále nemůže zasedat ve Štrasburku a že byl přinucen omezit účast poslanců na plenárním zasedání z důvodu zhoršující se sanitární situace v Belgii. Z tohoto důvodu se poslanci, kteří pobývají v členských státech, mohou zúčastnit rozprav distančně z kontaktních kanceláří v těchto státech. Předseda poděkoval všem politickým skupinám za to, že přijaly tato opatření, díky kterým může Parlament udržet evropskou demokracii při životě.

PŘEDSEDNICTVÍ: Klára DOBREV
místopředsedkyně


15. Akt o digitálních službách: zdokonalit fungování jednotného trhu Akt o digitálních službách: přizpůsobení pravidel občanského a obchodního práva pro obchodní subjekty působící online Akt o digitálních službách a otázky týkající se základních práv Rámec pro etické aspekty umělé inteligence, robotiky a souvisejících technologií Režim občanskoprávní odpovědnosti za umělou inteligenci Práva duševního vlastnictví při vývoji technologií umělé inteligence (rozprava)

Zpráva obsahující doporučení Komisi k aktu o digitálních službách: zdokonalit fungování jednotného trhu [2020/2018(INL)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodaj: Alex Agius Saliba (A9-0181/2020)

Zpráva obsahující doporučení Komisi k aktu o digitálních službách: přizpůsobení pravidel občanského a obchodního práva pro obchodní subjekty působící online [2020/2019(INL)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Tiemo Wölken (A9-0177/2020)

Zpráva o aktu o digitálních službách a otázkách týkajících se základních práv [2020/2022(INI)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Kris Peeters (A9-0172/2020)

Zpráva obsahující doporučení Komisi k rámci pro etické aspekty umělé inteligence, robotiky a souvisejících technologií [2020/2012(INL)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Ibán García Del Blanco (A9-0186/2020)

Zpráva obsahující doporučení Komisi k režimu občanskoprávní odpovědnosti za umělou inteligenci [2020/2014(INL)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Axel Voss (A9-0178/2020)

Zpráva o právech duševního vlastnictví při vývoji technologií umělé inteligence [2020/2015(INI)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Stéphane Séjourné (A9-0176/2020)

Alex Agius Saliba, Tiemo Wölken, Kris Peeters, Marcos Ros Sempere (zastupující zpravodaje Ibána Garcíu Del Blanco), Stéphane Séjourné a Axel Voss uvedli zprávy.

Vystoupili Dita Charanzová (zpravodajka výboru IMCO), Alexandra Geese (zpravodajka výboru IMCO), Josianne Cutajar (zpravodajka výboru TRAN), Izaskun Bilbao Barandica (zpravodajka výboru TRAN), Petra Kammerevert (zpravodajka výboru CULT), Patrick Breyer (zpravodaj výboru JURI), Assita Kanko (zpravodajka výboru LIBE) a Marina Kaljurand (zpravodajka výboru LIBE).

Vystoupila Margrethe Vestager (výkonná místopředsedkyně Komise).

Vystoupili: Lina Gálvez Muñoz (zpravodajka výboru EMPL), Adam Bielan (zpravodaj výboru IMCO), Svenja Hahn (zpravodajka výboru IMCO), Cláudia Monteiro de Aguiar (zpravodajka výboru TRAN), Andor Deli (zpravodaj výboru TRAN), Łukasz Kohut (zpravodaj výboru CULT), Pablo Arias Echeverría za skupinu PPE, Christel Schaldemose za skupinu S&D, Karen Melchior za skupinu Renew, Gilles Lebreton za skupinu ID, Sergey Lagodinsky za skupinu Verts/ALE, a Kosma Złotowski za skupinu ECR.

PŘEDSEDNICTVÍ: Pedro SILVA PEREIRA
místopředseda

Vystoupili: Emmanuel Maurel za skupinu GUE/NGL, Sabrina Pignedoli – nezařazená poslankyně, Geoffroy Didier, Sylvie Guillaume, Liesje Schreinemacher, Alessandra Basso, Marcel Kolaja, Eugen Jurzyca, Kateřina Konečná, Clara Ponsatí Obiols, Andreas Schwab, Maria-Manuel Leitão-Marques, Moritz Körner, Christine Anderson, Kim Van Sparrentak, Geert Bourgeois, Sandra Pereira a Lefteris Nikolaou-Alavanos.

(pokračování rozpravy: bod 18 zápisu ze dne 19.10.2020)


16. Hlasování

Parlament hlasoval jediným hlasováním:

—   Změna nařízení (EU) č. 168/2013, pokud jde o zvláštní opatření pro vozidla kategorie L z výběhu série v reakci na rozšíření onemocnění COVID-19 ***I
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 168/2013, pokud jde o zvláštní opatření pro vozidla kategorie L z výběhu série v reakci na rozšíření onemocnění COVID-19 [COM(2020)0491 - C9-0285/2020 - 2020/0251(COD)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodajka: Maria Grapini (A9-0190/2020);

—   Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2020/001 ES/Galicia shipbuilding ancillary sectors
Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci a základě žádosti Španělska – EGF/2020/001 ES/Galicia shipbuilding ancillary sectors [COM(2020)0485 - C9-0294/2020 - 2020/1996(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodajka: Valérie Hayer (A9-0192/2020).

Parlament hlasoval o rozhodnutích o udělení absolutoria za rok 2018:

—   Udělení absolutoria za rok 2018: souhrnný rozpočet EU – Evropský hospodářský a sociální výbor
Druhá zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018, oddíl VI – Evropský hospodářský a sociální výbor [2019/2060(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Tomáš Zdechovský (A9-0188/2020)
Hlasování o první zprávě (A9-0078/2020) se konalo dne 13. května 2020 (bod 20 zápisu ze dne 13.5.2020);

—   Udělení absolutoria za rok 2018: souhrnný rozpočet EU – Evropská rada a Rada
Druhá zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018, oddíl II – Evropská rada a Rada [2019/2057(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Tomáš Zdechovský (A9-0189/2020)
Hlasování o první zprávě (A9-0038/2020) se konalo dne 13. května 2020 (bod 20 zápisu ze dne 13.5.2020).

Hlasovat bylo možné do 20:30.

Hlasování začalo.

Oznámení výsledků hlasování bylo stanoveno na nadcházející den, úterý 20. října 2020, v 9:00.


17. Složení Parlamentu

Miriam Dalli oznámila své jmenování poslankyní vnitrostátního parlamentu s platností od 19. října 2020.

Parlament vzal tuto skutečnost na vědomí a oznámil uvolnění mandátu s platností od 19. října 2020 v souladu s čl. 7 odst. 2 aktu o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách a čl. 4 odst. 1 a 4 jednacího řádu.


18. Akt o digitálních službách: zdokonalit fungování jednotného trhu Akt o digitálních službách: přizpůsobení pravidel občanského a obchodního práva pro obchodní subjekty působící online Akt o digitálních službách a otázky týkající se základních práv Rámec pro etické aspekty umělé inteligence, robotiky a souvisejících technologií Režim občanskoprávní odpovědnosti za umělou inteligenci Práva duševního vlastnictví při vývoji technologií umělé inteligence (pokračování rozpravy)

Zpráva obsahující doporučení Komisi k aktu o digitálních službách: zdokonalit fungování jednotného trhu [2020/2018(INL)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodaj: Alex Agius Saliba (A9-0181/2020)

Zpráva obsahující doporučení Komisi k aktu o digitálních službách: přizpůsobení pravidel občanského a obchodního práva pro obchodní subjekty působící online [2020/2019(INL)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Tiemo Wölken (A9-0177/2020)

Zpráva o aktu o digitálních službách a otázkách týkajících se základních práv [2020/2022(INI)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Kris Peeters (A9-0172/2020)

Zpráva obsahující doporučení Komisi k rámci pro etické aspekty umělé inteligence, robotiky a souvisejících technologií [2020/2012(INL)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Ibán García Del Blanco (A9-0186/2020)

Zpráva obsahující doporučení Komisi k režimu občanskoprávní odpovědnosti za umělou inteligenci [2020/2014(INL)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Axel Voss (A9-0178/2020)

Zpráva o právech duševního vlastnictví při vývoji technologií umělé inteligence [2020/2015(INI)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Stéphane Séjourné (A9-0176/2020)

(začátek rozpravy: bod 15 zápisu ze dne 19.10.2020)

Vystoupili: Edina Tóth, Eva Kaili, Irena Joveva, Jean-Lin Lacapelle, Gwendoline Delbos-Corfield, Joachim Stanisław Brudziński, Tomasz Frankowski, Evelyne Gebhardt, Sandro Gozi, Gunnar Beck, Dace Melbārde, Pilar del Castillo Vera, Adriana Maldonado López, Maximilian Krah, Robert Roos a Henna Virkkunen.

PŘEDSEDNICTVÍ: Marcel KOLAJA
místopředseda

Vystoupili: Brando Benifei, Jadwiga Wiśniewska, Ivan Štefanec, Javier Zarzalejos, Arba Kokalari, Antonius Manders a Tomislav Sokol.

Vystoupili: Alex Agius Saliba, Tiemo Wölken, Kris Peeters, Axel Voss a Margrethe Vestager (výkonná místopředsedkyně Komise).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 17 zápisu ze dne 20.10.2020 (A9-0181/2020, A9-0177/2020, A9-0186/2020 a A9-0176/2020 (pozměňovací návrhy); bod 21 zápisu ze dne 20.10.2020 (konečné hlasování).


19. Budoucnost evropského vzdělávání s ohledem na onemocnění COVID-19 (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou (O-000052/2020), kterou pokládá Sabine Verheyen za výbor CULT Radě: Budoucnost evropského vzdělávání s ohledem na onemocnění COVID-19 (B9-0020/2020)

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou (O-000053/2020), kterou pokládá Sabine Verheyen za výbor CULT Komisi: Budoucnost evropského vzdělávání s ohledem na onemocnění COVID-19 (B9-0021/2020)

Victor Negrescu (zastupující autorku) rozvinul otázky.

Michael Roth (úřadující předseda Rady) a Ylva Johansson (členka Komise) odpověděli na otázky.

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 136 odst. 5 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Sabine Verheyen za výbor CULT o budoucnosti evropského vzdělávání v souvislosti s pandemií COVID-19 (2020/2760(RSP)) (B9-0338/2020).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 9 zápisu ze dne 21.10.2020 (pozměňovací návrhy); bod 2 zápisu ze dne 22.10.2020 (konečné hlasování).


20. Povinnosti v oblasti vízové vzájemnosti podle článku 7 nařízení (EU) 2018/1806 (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou (O-000049/2020), kterou pokládá Juan Fernando López Aguilar za výbor LIBE Komisi: Povinnosti v oblasti vízové vzájemnosti podle článku 7 nařízení (EU) 2018/1806 (B9-0022/2020)

Juan Fernando López Aguilar rozvinul otázku.

Ylva Johansson (členka Komise) odpověděla na otázku.

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 136 odst. 5 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Juan Fernando López Aguilar za výbor LIBE o povinnostech Komise v oblasti vízové vzájemnosti podle článku 7 nařízení (ES) 2018/1806 (2020/2605(RSP)) (B9-0339/2020).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 2 zápisu ze dne 22.10.2020.


21. Doporučení Radě a VPC/HR ohledně provádění a řízení stálé strukturované spolupráce (PESCO) (krátké přednesení)

Zpráva o doporučení Evropského parlamentu Radě a místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ohledně provádění a řízení stálé strukturované spolupráce (PESCO) [2020/2080(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Radosław Sikorski (A9-0165/2020)

Radosław Sikorski uvedl zprávu.

Vystoupil Josep Borrell Fontelles (místopředseda Komise, vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku).

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 8 zápisu ze dne 20.10.2020 (pozměňovací návrhy); bod 21 zápisu ze dne 20.10.2020 (konečné hlasování).


22. Provádění dohody o přidružení mezi EU a Moldavskou republikou (krátké přednesení)

Zpráva o provádění dohody o přidružení mezi EU a Moldavskou republikou [2019/2201(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Dragoş Tudorache (A9-0166/2020)

Dragoş Tudorache uvedl zprávu.

Vystoupil Josep Borrell Fontelles (místopředseda Komise, vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku).

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 8 zápisu ze dne 20.10.2020 (pozměňovací návrhy); bod 21 zápisu ze dne 20.10.2020 (konečné hlasování).


23. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Písemná vysvětlení hlasování podaná podle článku 194 jednacího řádu se umístí na stránku daného poslance na internetových stránkách Parlamentu.

Výjimečně bude možno podat písemná vysvětlení hlasování obsahující nejvýše 400 slov.


24. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny v dokumentu „Výsledky jmenovitého hlasování“, který je přílohou zápisu a který je zveřejněn na internetových stránkách Parlamentu. Zveřejňují se pouze pro informaci a v žádném případě nemění výsledek hlasování, který byl oznámen na plenárním zasedání.

Dokument se pravidelně aktualizuje po dobu nejvýše dvou týdnů od posledního dne dílčího zasedání.

Po uplynutí této lhůty je seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


25. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 659.661/OJMA).


26. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo v 21:09.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

generální tajemník

předseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Alieva-Veli Atidzhe, Anderson Christine, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Arvanitis Konstantinos, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Balt Marek Paweł, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Belka Marek, Benifei Brando, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Biteau Benoît, Blaga Vasile, Bocskor Andrea, Bogovič Franc, Borchia Paolo, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Brudziński Joachim Stanisław, Buchheit Markus, Buda Daniel, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Casa David, Castaldo Fabio Massimo, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Crețu Corina, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Man Filip, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, Didier Geoffroy, Dobrev Klára, Dorfmann Herbert, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eroglu Engin, Falcă Gheorghe, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Geese Alexandra, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grapini Maria, Griset Catherine, Gruffat Claude, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Halicki Andrzej, Häusling Martin, Hautala Heidi, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jamet France, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kaili Eva, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanko Assita, Karas Othmar, Karski Karol, Kelleher Billy, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kountoura Elena, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, de Lange Esther, Laporte Hélène, Lebreton Gilles, Liberadzki Bogusław, Limmer Sylvia, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López-Istúriz White Antonio, Luena César, MacManus Chris, Madison Jaak, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Mavrides Costas, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Melbārde Dace, Mikser Sven, Miller Leszek, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niinistö Ville, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Papadakis Demetris, Papadimoulis Dimitrios, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pignedoli Sabrina, Pirbakas Maxette, Pîslaru Dragoş, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Puigdemont i Casamajó Carles, Rafalska Elżbieta, Regner Evelyn, Reil Guido, Ries Frédérique, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rivière Jérôme, Rodríguez Palop Eugenia, Rónai Sándor, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ros Sempere Marcos, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schreinemacher Liesje, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Semedo Monica, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Štefanec Ivan, Szydło Beata, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Terras Riho, Tinagli Irene, Tobiszowski Grzegorz, Toom Yana, Tóth Edina, Tovaglieri Isabella, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Vincze Loránt, Voss Axel, Vuolo Lucia, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Omluven/a:

Beňová Monika, Maydell Eva, Ochojska Janina, Rougé André

S ohledem na důvody související s pandemií COVID-19 byl zaveden alternativní systém elektronického hlasování (viz rozhodnutí předsednictva ze dne 20. března 2020, kterým se doplňuje jeho rozhodnutí ze dne 3. května 2004 o pravidlech pro hlasování). Jména poslanců, kteří se účastnili hlasování, jsou uvedena v dokumentu „Výsledky jmenovitého hlasování“, který je přílohou zápisu z denního zasedání a který je zveřejněn na internetových stránkách Parlamentu.

Poslední aktualizace: 19. srpna 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí