Indeks 
Protokol
XML 114kPDF 260kWORD 71k
Mandag den 19. oktober 2020 - Bruxelles
1.Genoptagelse af sessionen
 2.Åbning af mødet
 3.Erklæring fra formanden
 4.Godkendelse af protokollerne fra de foregående møder
 5.Parlamentets sammensætning
 6.Anmodning om ophævelse af immunitet
 7.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 8.Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (forretningsordenens artikel 71)
 9.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 79)
 10.Kalender over mødeperioder
 11.Kommissionens reaktion på Parlamentets holdninger og beslutninger
 12.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)
 13.Modtagne dokumenter
 14.Arbejdsplan
 15.Retsakt om digitale tjenester: forbedring af det indre markeds funktionsmåde - Retsakt om digitale tjenester: tilpasning af handels- og civilretlige regler til kommercielle enheder, der opererer online - Retsakt om digitale tjenester og de dermed forbundne spørgsmål om grundlæggende rettigheder - Ramme for etiske aspekter af kunstig intelligens, robotteknologi og relaterede teknologier - Civilretlig erstatningsansvarsordning for kunstig intelligens - Intellektuel ejendomsret i forbindelse med udvikling af teknologier vedrørende kunstig intelligens (forhandling)
 16.Afstemningsrunde
 17.Parlamentets sammensætning
 18.Retsakt om digitale tjenester: forbedring af det indre markeds funktionsmåde - Retsakt om digitale tjenester: tilpasning af handels- og civilretlige regler til kommercielle enheder, der opererer online - Retsakt om digitale tjenester og de dermed forbundne spørgsmål om grundlæggende rettigheder - Ramme for etiske aspekter af kunstig intelligens, robotteknologi og relaterede teknologier - Civilretlig erstatningsansvarsordning for kunstig intelligens - Intellektuel ejendomsret i forbindelse med udvikling af teknologier vedrørende kunstig intelligens (fortsat forhandling)
 19.Fremtiden for uddannelse i Europa i forbindelse med covid-19 (forhandling)
 20.Kommissionens forpligtelser for så vidt angår visumgensidighed i henhold til artikel 7 i forordning (EU) 2018/1806 (forhandling)
 21.Henstilling til Rådet og HR/NF om gennemførelsen og forvaltningen af det permanente strukturerede samarbejde (PESCO) (kortfattet forelæggelse)
 22.Betænkning om gennemførelsen af EU's associeringsaftale med Republikken Moldova (kortfattet forelæggelse)
 23.Stemmeforklaringer
 24.Stemmerettelser og -intentioner
 25.Dagsorden for næste møde
 26.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: David Maria SASSOLI
formand

1. Genoptagelse af sessionen

Formanden erklærede sessionen, som blev afbrudt torsdag den 8. oktober 2020, for genoptaget.


2. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 17.02.


3. Erklæring fra formanden

Formanden afgav en erklæring om mordet på Samuel Paty, lærer i historie og geografi, der var blevet begået den 16. oktober 2020 i Conflans Sainte-Honorine (Frankrig) af en islamistisk terrorist.

Han insiterede på den vigtige rolle, som uddannelse spiller for bekæmpelsen af terror, og sendte hilsener til Samuel Patys familie og kære og hele lærerstanden i Frankrig og andre steder.

Parlamentet iagttog et minuts stilhed som en hyldest til Samuel Paty, til alle ofre for terrorisme og alle dem, som bekæmper den til daglig gennem deres arbejde, deres engagement og deres eksempel.


4. Godkendelse af protokollerne fra de foregående møder

Protokollerne fra møderne den 5. oktober 2020, 6. oktober 2020, 7. oktober 2020 og 8. oktober 2020 godkendtes.


5. Parlamentets sammensætning

Mairead McGuinness var blevet valgt til medlem af Europa-Kommissionen med virkning fra den 12. oktober 2020.

Parlamentet konstaterede, at dette hverv, jf. artikel 7, stk. 1, i akt om almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet, var uforeneligt med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet, og at hendes mandat var ledigt med virkning fra den 12. oktober 2020 jf. forretningsordenens artikel 4, stk. 1 og 4.

De kompetente belgiske myndigheder havde meddelt, at Sara Matthieu var blevet medlem af Europa-Parlamentet i stedet for Petra de Sutter med virkning fra den 8. oktober 2020.

Parlamentet tog valget af hende til efterretning.

Sara Matthieu deltager i Parlamentets og dets organers møder med fulde rettigheder, jf. forretningsordenens artikel 3, stk. 2, så længe hendes mandat endnu ikke er prøvet, eller der ikke er truffet afgørelse om en eventuel indsigelse, såfremt hun forudgående skriftligt har afgivet en erklæring om, at hun ikke bestrider et hverv, der er uforeneligt med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet.


6. Anmodning om ophævelse af immunitet

De kompetente græske myndigheder havde fremsendt en anmodning om ophævelse af Ioannis Lagos' immunitet med henblik på at indlede strafferetlig forfølgning af ham.

Denne anmodning var i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 9, stk. 1, blevet henvist til det kompetente udvalg, JURI.


7. Udvalgenes og delegationernes sammensætning

Formanden havde fra Verts/ALE-Gruppen modtaget følgende afgørelser om ændring af udvalgenes og delegationernes sammensætning:

INTA: Sara Matthieu i stedet for Anna Cavazzini

IMCO: Anna Cavazzini

Det Særlige Udvalg om Kræftbekæmpelse: Manuela Ripa

Delegationen for Forbindelserne med Landene i Sydasien: Sara Matthieu

Afgørelserne finder anvendelse fra dags dato.


8. Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (forretningsordenens artikel 71)

Formanden gav i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 71 meddelelse om afgørelser fra TRAN og BUDG/ECON om at indlede interinstitutionelle forhandlinger på grundlag af følgende betænkninger:

—   TRAN: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om et europæisk år for jernbanetransport (2021) (COM(2020)0078 – C9-0076/2020 – 2020/0035(COD)). Ordfører: Anna Deparnay-Grunenberg (A9-0191/2020);

—   BUDG/ECON: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om lånefaciliteten for den offentlige sektor under mekanismen for retfærdig omstilling (COM(2020)0453 – C9-0153/2020 – 2020/0100(COD)). Ordførere: Henrike Hahn og Johan Van Overtveldt (A9-0195/2020).

Jf. forretningsordenens artikel 71, stk. 2, kan medlemmer eller en politisk gruppe eller politiske grupper, der mindst når op på den middelhøje tærskel, inden midnat i morgen, tirsdag den 20. oktober 2020, skriftligt anmode om, at afgørelserne om at indlede forhandlinger sættes under afstemning.

Der kan indledes forhandlinger på ethvert tidspunkt efter udløbet af den fastsatte frist, såfremt der ikke er fremsat en anmodning om en afstemning i Parlamentet om afgørelsen om at indlede forhandlinger.


9. Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 79)

Formanden meddelte, at han den onsdag den 21. oktober 2020 sammen med Rådets formand ville undertegne følgende retsakter, der var vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure:

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1303/2013, for så vidt angår justering af den årlige forfinansiering for årene 2021 til 2023 (00033/2020/LEX - C9-0328/2020 - 2018/0322(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af direktiv (EU) 2016/798, for så vidt angår anvendelsen af reglerne om jernbanesikkerhed og -interoperabilitet i forbindelse med den faste forbindelse under Den Engelske Kanal (00032/2020/LEX - C9-0325/2020 - 2020/0161(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 514/2014 for så vidt angår frigørelsesproceduren (00035/2020/LEX - C9-0324/2020 - 2020/0140(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af Rådets beslutning 2003/17/EF, for så vidt angår ligestilling af markinspektioner, der gennemføres i Ukraine, af afgrøder til formering af sædekorn og om ligestilling af sædekorn produceret i Ukraine (00038/2020/LEX - C9-0323/2020 - 2020/0053(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om bemyndigelse af Frankrig til at forhandle, undertegne og indgå en international tillægsaftale til traktaten mellem Frankrig og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland om private koncessionshaveres bygning og drift af en fast forbindelse under Den Engelske Kanal (00031/2020/LEX - C9-0322/2020 - 2020/0160(COD)).


10. Kalender over mødeperioder

Formanden meddelte, at han på møderne i Formandskonferencen den 6. og 15. oktober 2020, i overensstemmelse med formændene for de politiske grupper, på baggrund af covid-19-situationen og med henblik på at sætte Parlamentet i stand til at udøve dets centrale funktioner og afholde afstemning om vigtige sager havde besluttet:

—   at forlænge indeværende mødeperiode til fredag den 23. oktober 2020

—   at forlænge november I-mødeperioden til fredag den 13. november 2020.

Den foreløbige reviderede kalender for 2020 er tilgængeligt på Parlamentets websted.


11. Kommissionens reaktion på Parlamentets holdninger og beslutninger

Kommissionens meddelelser om dens reaktion på Parlamentets holdninger og beslutninger fra mødeperioderne i juni 2020 og juli I 2020 forelå på Parlamentets websted.


12. Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)

Følgende forespørgsler til mundtlig besvarelse med forhandling var blevet opført på dagsordenen (forretningsordenens artikel 136):

—   O-000049/2020 af Juan Fernando López Aguilar, for LIBE, til Kommissionen: Forpligtelser for så vidt angår visumgensidighed i henhold til artikel 7 i forordning (EU) 2018/1806 (B9-0022/2020);

—   O-000052/2020 af Sabine Verheyen, for CULT, til Rådet: Fremtiden for uddannelserne i Europa på baggrund af covid-19 (B9-0020/2020);

—   O-000053/2020 af Sabine Verheyen, for CULT, til Kommissionen: Fremtiden for uddannelserne i Europa på baggrund af covid-19 (B9-0021/2020).


13. Modtagne dokumenter

Der var modtaget følgende dokumenter:

1) fra andre institutioner

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1367/2006 af 6. september 2006 om anvendelse af Århuskonventionens bestemmelser om adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet på Fællesskabets institutioner og organer (COM(2020)0642 - C9-0321/2020 - 2020/0289(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 145, stk. 1, og artikel 146, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

JURI, LIBE

- Udnævnelse af et medlem af Den Europæiske Centralbanks direktion (N9-0055/2020 - C9-0331/2020 - 2020/0805(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

ECON

2) fra udvalgene

- Betænkning om Europa-Parlamentets henstilling til Rådet og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om gennemførelsen og forvaltningen af det permanente strukturerede samarbejde (PESCO) (2020/2080(INI)) - AFET - Ordfører: Radosław Sikorski (A9-0165/2020)

- Betænkning om gennemførelsen af EU's associeringsaftale med Republikken Moldova (2019/2201(INI)) - AFET - Ordfører: Dragoş Tudorache (A9-0166/2020)

- Betænkning om Europa-Parlamentets henstilling til Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om forbindelserne med Hviderusland (2020/2081(INI)) - AFET - Ordfører: Petras Auštrevičius (A9-0167/2020)

- Betænkning om retsakten om digitale tjenester og de dermed forbundne spørgsmål om grundlæggende rettigheder (2020/2022(INI)) - LIBE - Ordfører: Kris Peeters (A9-0172/2020)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 223/2014 for så vidt angår indførelsen af specifikke foranstaltninger til imødegåelse af covid-19-krisen (COM(2020)0223 - C9-0151/2020 - 2020/0105(COD)) - EMPL - Ordfører: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0174/2020)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1215/2009 om exceptionelle handelsforanstaltninger for lande og territorier, der deltager i eller er knyttet til Den Europæiske Unions stabiliserings- og associeringsproces (COM(2020)0135 - C9-0099/2020 - 2020/0051(COD)) - INTA - Ordfører: Emmanuel Maurel (A9-0175/2020)

- Betænkning om intellektuel ejendomsret i forbindelse med udvikling af teknologier vedrørende kunstig intelligens (2020/2015(INI)) - JURI - Ordfører: Stéphane Séjourné (A9-0176/2020)

- Betænkning med henstillinger til Kommissionen om en retsakt om digitale tjenester: tilpasning af handels- og civilretlige regler til kommercielle enheder, der opererer online (2020/2019(INL)) - JURI - Ordfører: Tiemo Wölken (A9-0177/2020)

- Betænkning med henstillinger til Kommissionen om en civilretlig erstatningsansvarsordning for kunstig intelligens (2020/2014(INL)) - JURI - Ordfører: Axel Voss (A9-0178/2020)

- Betænkning med henstillinger til Kommissionen om en EU-retlig ramme for at standse og vende den EU-anførte globale skovrydning (2020/2006(INL)) - ENVI - Ordfører: Delara Burkhardt (A9-0179/2020)

- Betænkning med henstillinger til Kommissionen om retsakten om digitale tjenester: forbedring af det indre markeds funktionsmåde (2020/2018(INL)) - IMCO - Ordfører: Alex Agius Saliba (A9-0181/2020)

- Betænkning om beskæftigelses- og socialpolitik i euroområdet 2020 (2020/2079(INI)) - EMPL - Ordfører: Klára Dobrev (A9-0183/2020)

- Betænkning med henstillinger til Kommissionen om en ramme for etiske aspekter af kunstig intelligens, robotteknologi og relaterede teknologier (2020/2012(INL)) - JURI - Ordfører: Ibán García Del Blanco (A9-0186/2020)

- Anden betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018, Sektion VI – Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (2019/2060(DEC)) - CONT - Ordfører: Tomáš Zdechovský (A9-0188/2020)

- Anden betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018, Sektion II – Det Europæiske Råd og Rådet (2019/2057(DEC)) - CONT - Ordfører: Tomáš Zdechovský (A9-0189/2020)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 168/2013 for så vidt angår særlige foranstaltninger for restkøretøjer i klasse L som følge af covid-19-udbruddet (COM(2020)0491 - C9-0285/2020 - 2020/0251(COD)) - IMCO - Ordfører: Maria Grapini (A9-0190/2020)

- Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen på baggrund af en ansøgning fra Spanien – EGF/2020/001 ES/Galicia shipbuilding ancillary sectors (COM(2020)0485 - C9-0294/2020 - 2020/1996(BUD)) - BUDG - Ordfører: Valérie Hayer (A9-0192/2020)

- Betænkning om den økonomiske politik i euroområdet 2020 (2020/2078(INI)) - ECON - Ordfører: Joachim Schuster (A9-0193/2020).


14. Arbejdsplan

Det endelige forslag til dagsorden for mødeperioden oktober II 2020 (PE 659.661/PDOJ) var omdelt, og der var foreslået følgende ændringer (forretningsordenens artikel 158):

Efter høring af de politiske grupper foreslog formanden følgende ændringer til det endelige forslag til dagsorden:

Fredag

Den anden afstemningsrunde ville være åben fra kl. 13.15 til 14.30.

Resultaterne af den anden afstemningsrunde ville blive bekendtgjort kl. 17.

En tredje afstemningsrunde ville blive tilføjet og ville være åben fra kl. 18.00 til 19.15.

Resultaterne af den anden afstemningsrunde ville blive bekendtgjort kl. 21.30.

Formanden meddelte endvidere, at afstemningerne var blevet fordelt på de forskellige afstemningsrunder under hensyn til antallet af ændringsforslag. Oplysningerne vedrørende fordelingen af afstemninger på de forskellige afstemningsrunder ville være tilgængelige på Parlamentets hjemmeside under rubrikken "Prioriterede oplysninger og dokumenter". Der kunne endnu foretages ændringer i denne fordeling af afstemninger afhængigt at det endelige antal ændringsforslag og antallet af anmodninger om opdelt afstemning og særskilt afstemning.

Parlamentet godkendte disse forslag.

Arbejdsplanen fastsattes således.

Formanden mindede om, at der i lyset af situationen med pandemien var blevet truffet nye foranstaltninger for at begrænse smitten og samtidig fortsætte Parlamentets arbejde. Formanden udtrykte sin beklagelse over, at Parlamentet endnu ikke havde kunnet vende tilbage til Strasbourg, og at han havde været nødt til at begrænse medlemmernes tilstedeværelse i plenarsalen på grund af forværringen af sundhedskrisen, der ligeledes havde ramt Belgien. De medlemmer, der befandt sig i medlemsstaterne, ville således kunne deltage i forhandlingerne fra forbindelseskontorerne i disse lande. Formanden takkede alle de politiske grupper for at have vedtaget disse foranstaltninger, der gav Parlamentet mulighed for at holde liv i det europæiske demokrati.

FORSÆDE: Klára DOBREV
næstformand


15. Retsakt om digitale tjenester: forbedring af det indre markeds funktionsmåde - Retsakt om digitale tjenester: tilpasning af handels- og civilretlige regler til kommercielle enheder, der opererer online - Retsakt om digitale tjenester og de dermed forbundne spørgsmål om grundlæggende rettigheder - Ramme for etiske aspekter af kunstig intelligens, robotteknologi og relaterede teknologier - Civilretlig erstatningsansvarsordning for kunstig intelligens - Intellektuel ejendomsret i forbindelse med udvikling af teknologier vedrørende kunstig intelligens (forhandling)

Betænkning med henstillinger til Kommissionen om retsakten om digitale tjenester: forbedring af det indre markeds funktionsmåde [2020/2018(INL)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Alex Agius Saliba (A9-0181/2020)

Betænkning med henstillinger til Kommissionen om en retsakt om digitale tjenester: tilpasning af handels- og civilretlige regler til kommercielle enheder, der opererer online [2020/2019(INL)] - Retsudvalget. Ordfører: Tiemo Wölken (A9-0177/2020)

Betænkning om retsakten om digitale tjenester og de dermed forbundne spørgsmål om grundlæggende rettigheder [2020/2022(INI)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Kris Peeters (A9-0172/2020)

Betænkning med henstillinger til Kommissionen om en ramme for etiske aspekter af kunstig intelligens, robotteknologi og relaterede teknologier [2020/2012(INL)] - Retsudvalget. Ordfører: Ibán García Del Blanco (A9-0186/2020)

Betænkning med henstillinger til Kommissionen om en civilretlig erstatningsansvarsordning for kunstig intelligens [2020/2014(INL)] - Retsudvalget. Ordfører: Axel Voss (A9-0178/2020)

Betænkning om intellektuel ejendomsret i forbindelse med udvikling af teknologier vedrørende kunstig intelligens [2020/2015(INI)] - Retsudvalget. Ordfører: Stéphane Séjourné (A9-0176/2020)

Alex Agius Saliba, Tiemo Wölken, Kris Peeters, Marcos Ros Sempere (stedfortræder for ordføreren Ibán García Del Blanco), Stéphane Séjourné og Axel Voss forelagde betænkningerne.

Talere: Dita Charanzová (ordfører for udtalelse fra IMCO), Alexandra Geese (ordfører for udtalelse fra IMCO), Josianne Cutajar (ordfører for udtalelse fra TRAN), Izaskun Bilbao Barandica (ordfører for udtalelse fra TRAN), Petra Kammerevert (ordfører for udtalelse fra CULT), Patrick Breyer (ordfører for udtalelse fra JURI), Assita Kanko (ordfører for udtalelse fra LIBE) og Marina Kaljurand (ordfører for udtalelse fra LIBE).

Taler: Margrethe Vestager (ledende næstformand for Kommissionen).

Talere: Lina Gálvez Muñoz (ordfører for udtalelse fra EMPL), Adam Bielan (ordfører for udtalelse fra IMCO), Svenja Hahn (ordfører for udtalelse fra IMCO), Cláudia Monteiro de Aguiar (ordfører for udtalelse fra TRAN), Andor Deli (ordfører for udtalelse fra TRAN), Łukasz Kohut (ordfører for udtalelse fra CULT), Pablo Arias Echeverría for PPE-Gruppen, Christel Schaldemose for S&D-Gruppen, Karen Melchior for Renew-Gruppen, Gilles Lebreton for ID-Gruppen, Sergey Lagodinsky for Verts/ALE-Gruppen, og Kosma Złotowski for ECR-Gruppen

FORSÆDE: Pedro SILVA PEREIRA
næstformand

Talere: Emmanuel Maurel for GUE/NGL-Gruppen, Sabrina Pignedoli, løsgænger, Geoffroy Didier, Sylvie Guillaume, Liesje Schreinemacher, Alessandra Basso, Marcel Kolaja, Eugen Jurzyca, Kateřina Konečná, Clara Ponsatí Obiols, Andreas Schwab, Maria-Manuel Leitão-Marques, Moritz Körner, Christine Anderson, Kim Van Sparrentak, Geert Bourgeois, Sandra Pereira og Lefteris Nikolaou-Alavanos.

(Fortsættelsen af forhandlingen: punkt 18 i protokollen af 19.10.2020)


16. Afstemningsrunde

Parlamentet gik over til afstemningen ved en enkelt afstemning om:

—   Ændring af forordning (EU) nr. 168/2013 for så vidt angår særlige foranstaltninger for restkøretøjer i klasse L som følge af covid-19-udbruddet ***I
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 168/2013 for så vidt angår særlige foranstaltninger for restkøretøjer i klasse L som følge af covid-19-udbruddet [COM(2020)0491 - C9-0285/2020 - 2020/0251(COD)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Maria Grapini (A9-0190/2020);

—   Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2020/001 ES/Galicia shipbuilding ancillary sectors
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen på baggrund af en ansøgning fra Spanien – EGF/2020/001 ES/Galicia shipbuilding ancillary sectors [COM(2020)0485 - C9-0294/2020 - 2020/1996(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Valérie Hayer (A9-0192/2020).

Parlamentet gik over til afstemningen om afgørelserne om decharge for 2018:

—   Decharge 2018: Unionens almindelige budget – Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
Anden betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018, Sektion VI – Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg [2019/2060(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Tomáš Zdechovský (A9-0188/2020)
Afstemningen om den første betænkning (A9-0078/2020) fandt sted den 13. maj 2020 (punkt 20 i protokollen af 13.5.2020);

—   Decharge 2018: Unionens almindelige budget - Det Europæiske Råd og Rådet
Anden betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018, Sektion II – Det Europæiske Råd og Rådet [2019/2057(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Tomáš Zdechovský (A9-0189/2020)
Afstemningen om den første betænkning (A9-0038/2020) fandt sted den 13. maj 2020 (punkt 20 i protokollen af 13.5.2020).

Afstemningen ville være åben til kl. 20.30.

Afstemningen gennemførtes.

Resultatet af afstemningerne ville blive bekendtgjort den efterfølgende dag, tirsdag den 20. oktober 2020 kl. 09.00.


17. Parlamentets sammensætning

Miriam Dalli havde meddelt, at hun var blevet valgt til medlem af det nationale parlament med virkning fra den 19. oktober 2020.

Parlamentet tog dette til efterretning og konstaterede, at mandatet var ledigt med virkning fra den 19. oktober 2020, jf. artikel 7, stk. 2, i akten om almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet og artikel 4, stk. 1 og 4, i forretningsordenen.


18. Retsakt om digitale tjenester: forbedring af det indre markeds funktionsmåde - Retsakt om digitale tjenester: tilpasning af handels- og civilretlige regler til kommercielle enheder, der opererer online - Retsakt om digitale tjenester og de dermed forbundne spørgsmål om grundlæggende rettigheder - Ramme for etiske aspekter af kunstig intelligens, robotteknologi og relaterede teknologier - Civilretlig erstatningsansvarsordning for kunstig intelligens - Intellektuel ejendomsret i forbindelse med udvikling af teknologier vedrørende kunstig intelligens (fortsat forhandling)

Betænkning med henstillinger til Kommissionen om retsakten om digitale tjenester: forbedring af det indre markeds funktionsmåde [2020/2018(INL)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Alex Agius Saliba (A9-0181/2020)

Betænkning med henstillinger til Kommissionen om en retsakt om digitale tjenester: tilpasning af handels- og civilretlige regler til kommercielle enheder, der opererer online [2020/2019(INL)] - Retsudvalget. Ordfører: Tiemo Wölken (A9-0177/2020)

Betænkning om retsakten om digitale tjenester og de dermed forbundne spørgsmål om grundlæggende rettigheder [2020/2022(INI)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Kris Peeters (A9-0172/2020)

Betænkning med henstillinger til Kommissionen om en ramme for etiske aspekter af kunstig intelligens, robotteknologi og relaterede teknologier [2020/2012(INL)] - Retsudvalget. Ordfører: Ibán García Del Blanco (A9-0186/2020)

Betænkning med henstillinger til Kommissionen om en civilretlig erstatningsansvarsordning for kunstig intelligens [2020/2014(INL)] - Retsudvalget. Ordfører: Axel Voss (A9-0178/2020)

Betænkning om intellektuel ejendomsret i forbindelse med udvikling af teknologier vedrørende kunstig intelligens [2020/2015(INI)] - Retsudvalget. Ordfører: Stéphane Séjourné (A9-0176/2020)

(Begyndelsen af forhandlingen: punkt 15 i protokollen af 19.10.2020)

Talere: Edina Tóth, Eva Kaili, Irena Joveva, Jean-Lin Lacapelle, Gwendoline Delbos-Corfield, Joachim Stanisław Brudziński, Tomasz Frankowski, Evelyne Gebhardt, Sandro Gozi, Gunnar Beck, Dace Melbārde, Pilar del Castillo Vera, Adriana Maldonado López, Maximilian Krah, Robert Roos og Henna Virkkunen.

FORSÆDE: Marcel KOLAJA
næstformand

Talere: Brando Benifei, Jadwiga Wiśniewska, Ivan Štefanec, Javier Zarzalejos, Arba Kokalari, Antonius Manders og Tomislav Sokol.

Talere: Alex Agius Saliba, Tiemo Wölken, Kris Peeters, Axel Voss og Margrethe Vestager (ledende næstformand for Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 17 i protokollen af 20.10.2020 (A9-0181/2020, A9-0177/2020, A9-0186/2020 og A9-0176/2020) (ændringsforslag); punkt 21 i protokollen af 20.10.2020 (endelig afstemning).


19. Fremtiden for uddannelse i Europa i forbindelse med covid-19 (forhandling)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000052/2020) af Sabine Verheyen, for CULT, til Rådet: Fremtiden for uddannelserne i Europa på baggrund af covid-19 (B9-0020/2020)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000053/2020) af Sabine Verheyen, for CULT, til Kommissionen: Fremtiden for uddannelserne i Europa på baggrund af covid-19 (B9-0021/2020)

Victor Negrescu (for stilleren) begrundede forespørgslerne.

Michael Roth (formand for Rådet) og Ylva Johansson (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålene.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 136, stk. 5):

—   Sabine Verheyen, for CULT, om fremtiden for uddannelserne i Europa på baggrund af covid-19 (2020/2760(RSP)) (B9-0338/2020).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9 i protokollen af 21.10.2020 (ændringsforslag); punkt 2 i protokollen af 22.10.2020 (endelig afstemning).


20. Kommissionens forpligtelser for så vidt angår visumgensidighed i henhold til artikel 7 i forordning (EU) 2018/1806 (forhandling)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000049/2020) af Juan Fernando López Aguilar, for LIBE, til Kommissionen: Forpligtelser for så vidt angår visumgensidighed i henhold til artikel 7 i forordning (EU) 2018/1806 (B9-0022/2020)

Juan Fernando López Aguilar begrundede spørgsmålet.

Ylva Johansson (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 136, stk. 5):

—   Juan Fernando López Aguilar, for LIBE, om Kommissionens forpligtelser for så vidt angår visumgensidighed i henhold til artikel 7 i forordning (EU) 2018/1806 (2020/2605(RSP)) (B9-0339/2020).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 2 i protokollen af 22.10.2020.


21. Henstilling til Rådet og HR/NF om gennemførelsen og forvaltningen af det permanente strukturerede samarbejde (PESCO) (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om Europa-Parlamentets henstilling til Rådet og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om gennemførelsen og forvaltningen af det permanente strukturerede samarbejde (PESCO) [2020/2080(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Radosław Sikorski (A9-0165/2020)

Radosław Sikorski foretog forelæggelsen.

Taler: Josep Borrell Fontelles (næstformand for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik).

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 8 i protokollen af 20.10.2020 (ændringsforslag); punkt 21 i protokollen af 20.10.2020 (endelig afstemning).


22. Betænkning om gennemførelsen af EU's associeringsaftale med Republikken Moldova (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om gennemførelsen af EU's associeringsaftale med Republikken Moldova [2019/2201(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Dragoş Tudorache (A9-0166/2020)

Dragoş Tudorache foretog forelæggelsen.

Taler: Josep Borrell Fontelles (næstformand for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik).

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 8 i protokollen af 20.10.2020 (ændringsforslag); punkt 21 i protokollen af 20.10.2020 (endelig afstemning).


23. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 194, var tilgængelige på medlemmernes sider på Parlamentets websted.

Undtagelsesvis ville stemmeforklaringer på højst 400 ord blive accepteret.


24. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser og -intentioner findes i dokumentet "Resultat af afstemningerne ved navneopråb", der er vedlagt protokollen for mødet og er tilgængelig på Parlamentets hjemmeside. De nævnes udelukkende til orientering og ændrer ikke på nogen måde resultatet af afstemningen som meddelt på plenarmødet.

Dokumentet bliver ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter mødeperioden.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.


25. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 659.661/OJMA).


26. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 21.09.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

generalsekretær

formand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Alieva-Veli Atidzhe, Anderson Christine, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Arvanitis Konstantinos, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Balt Marek Paweł, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Belka Marek, Benifei Brando, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Biteau Benoît, Blaga Vasile, Bocskor Andrea, Bogovič Franc, Borchia Paolo, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Brudziński Joachim Stanisław, Buchheit Markus, Buda Daniel, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Casa David, Castaldo Fabio Massimo, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Crețu Corina, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Man Filip, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, Didier Geoffroy, Dobrev Klára, Dorfmann Herbert, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eroglu Engin, Falcă Gheorghe, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Geese Alexandra, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grapini Maria, Griset Catherine, Gruffat Claude, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Halicki Andrzej, Häusling Martin, Hautala Heidi, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jamet France, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kaili Eva, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanko Assita, Karas Othmar, Karski Karol, Kelleher Billy, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kountoura Elena, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, de Lange Esther, Laporte Hélène, Lebreton Gilles, Liberadzki Bogusław, Limmer Sylvia, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López-Istúriz White Antonio, Luena César, MacManus Chris, Madison Jaak, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Mavrides Costas, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Melbārde Dace, Mikser Sven, Miller Leszek, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niinistö Ville, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Papadakis Demetris, Papadimoulis Dimitrios, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pignedoli Sabrina, Pirbakas Maxette, Pîslaru Dragoş, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Puigdemont i Casamajó Carles, Rafalska Elżbieta, Regner Evelyn, Reil Guido, Ries Frédérique, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rivière Jérôme, Rodríguez Palop Eugenia, Rónai Sándor, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ros Sempere Marcos, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schreinemacher Liesje, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Semedo Monica, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Štefanec Ivan, Szydło Beata, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Terras Riho, Tinagli Irene, Tobiszowski Grzegorz, Toom Yana, Tóth Edina, Tovaglieri Isabella, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Vincze Loránt, Voss Axel, Vuolo Lucia, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Fritaget:

Beňová Monika, Maydell Eva, Ochojska Janina, Rougé André

Der er på grund af covid-19-pandemien etableret et fjernafstemningssystem (jf. Præsidiets afgørelse af 20. marts 2020 om supplering af afgørelse af 3. maj 2004 om afstemningsregler). De medlemmer, der har deltaget i en afstemning, er opført i dokumentet "Resultat af afstemningerne ved navneopråb", der er vedlagt som bilag til protokollen fra mødet og er tilgængeligt på Parlamentets websted.

Seneste opdatering: 19. august 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik