Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 139kPDF 276kWORD 79k
Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2020 - Βρυξέλλες
1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έναρξη της συνεδρίασης
 3.Δήλωση της Προεδρίας
 4.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών των προηγουμένων συνεδριάσεων
 5.Σύνθεση του Σώματος
 6.Αίτημα για άρση της ασυλίας
 7.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 8.Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (άρθρο 71 του Κανονισμού)
 9.Υπογραφή πράξεων που εκδίδονται σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 79 του Κανονισμού)
 10.Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου
 11.Συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου
 12.Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)
 13.Κατάθεση εγγράφων
 14.Διάταξη των εργασιών
 15.Νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες: βελτίωση της λειτουργίας της ενιαίας αγοράς - Νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες: προσαρμογή των κανόνων εμπορικού και αστικού δικαίου σε εμπορικές οντότητες που δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο - Νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες και τα σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα ζητήματα - Πλαίσιο για τις δεοντολογικές πτυχές της τεχνητής νοημοσύνης, της ρομποτικής και συναφών τεχνολογιών - Καθεστώς αστικής ευθύνης για την τεχνητή νοημοσύνη - Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας για την ανάπτυξη τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης (συζήτηση)
 16.Ψηφοφορία
 17.Σύνθεση του Σώματος
 18.Νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες: βελτίωση της λειτουργίας της ενιαίας αγοράς - Νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες: προσαρμογή των κανόνων εμπορικού και αστικού δικαίου σε εμπορικές οντότητες που δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο - Νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες και τα σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα ζητήματα - Πλαίσιο για τις δεοντολογικές πτυχές της τεχνητής νοημοσύνης, της ρομποτικής και συναφών τεχνολογιών - Καθεστώς αστικής ευθύνης για την τεχνητή νοημοσύνη - Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας για την ανάπτυξη τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης (συνέχεια της συζήτησης)
 19.Το μέλλον της ευρωπαϊκής εκπαίδευσης στο πλαίσιο της COVID-19 (συζήτηση)
 20.Υποχρεώσεις της Επιτροπής στον τομέα της αμοιβαιότητας των θεωρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1806 (συζήτηση)
 21.Σύσταση προς το Συμβούλιο και τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας σχετικά με την εφαρμογή και τη διακυβέρνηση της μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας (PESCO) (σύντομη παρουσίαση)
 22.Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας σύνδεσης της ΕΕ με τη Δημοκρατία της Μολδαβίας (σύντομη παρουσίαση)
 23.Αιτιολογήσεις ψήφου
 24.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 25.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 26.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: David Maria SASSOLI
Πρόεδρος

1. Επανάληψη της συνόδου

Η σύνοδος, που είχε διακοπεί την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2020, επαναλαμβάνεται.


2. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 17.02.


3. Δήλωση της Προεδρίας

Ο Πρόεδρος προβαίνει σε δήλωση σχετικά με τη δολοφονία, στις 16 Οκτωβρίου 2020 στην Conflans Sainte-Honorine (Γαλλία), του Samuel Paty, καθηγητή Ιστοριογεωγραφίας, από ισλαμιστή τρομοκράτη.

Τονίζει τον καίριο ρόλο της εκπαίδευσης για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και εκφράζει τη συμπαράστασή του προς την οικογένεια και τους οικείους του Samuel Paty, καθώς και προς όλους τους εκπαιδευτικούς, στη Γαλλία και αλλού.

Το Σώμα τηρεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Samuel Paty και ως φόρο τιμής σε όλα τα θύματα της τρομοκρατίας και σε όσους αγωνίζονται καθημερινά για την καταπολέμησή της με το έργο τους, την αφοσίωσή τους και το παράδειγμά τους.


4. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών των προηγουμένων συνεδριάσεων

Τα Συνοπτικά Πρακτικά των συνεδριάσεων της 5ης Οκτωβρίου 2020, 6ης Οκτωβρίου 2020, 7ης Οκτωβρίου 2020 και 8ης Οκτωβρίου 2020 εγκρίνονται.


5. Σύνθεση του Σώματος

Η Mairead McGuinness ορίζεται μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με ισχύ από 12ης Οκτωβρίου 2020.

Το Σώμα σημειώνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 της Πράξης περί της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία, η θέση αυτή είναι ασυμβίβαστη με το βουλευτικό αξίωμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφοι 1 και 4 του Κανονισμού, διαπιστώνει τη χηρεία της έδρας της με ισχύ από 12ης Οκτωβρίου 2020.

Οι αρμόδιες βελγικές αρχές ανακοίνωσαν την εκλογή της Sara Matthieu ως μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη θέση της Petra de Sutter, με ισχύ από 8ης Οκτωβρίου 2020.

Το Σώμα λαμβάνει γνώση της εκλογής της.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 του Κανονισμού, έως ότου ελεγχθεί η εντολή της ή εκδοθεί απόφαση σε περίπτωση διαφοράς, η Sara Matthieu καταλαμβάνει την έδρα της στο Κοινοβούλιο και συμμετέχει στα όργανά του με πλήρη δικαιώματα, υπό τον όρο ότι έχει προηγουμένως υπογράψει δήλωση ότι δεν κατέχει οιοδήποτε αξίωμα ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.


6. Αίτημα για άρση της ασυλίας

Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές διαβίβασαν αίτηση για άρση της ασυλίας του Ιωάννη Λαγού προκειμένου να ασκηθεί ποινική δίωξη εις βάρος του.

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 του Κανονισμού, το αίτημα αυτό παραπέμπεται στην αρμόδια επιτροπή JURI.


7. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Ο Πρόεδρος έλαβε από την Ομάδα Verts/ALE τις ακόλουθες αποφάσεις για την τροποποίηση της σύνθεσης των επιτροπών και των αντιπροσωπειών:

επιτροπή INTA: Sara Matthieu αντί της Anna Cavazzini

επιτροπή IMCO: Anna Cavazzini

Ειδική επιτροπή για την καταπολέμηση του καρκίνου: Manuela Ripa

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες της Νότιας Ασίας: Sara Matthieu

Οι αποφάσεις αυτές αρχίζουν να ισχύουν από σήμερα.


8. Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (άρθρο 71 του Κανονισμού)

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 71 του Κανονισμού, τις αποφάσεις των επιτροπών TRAN και BUDG/ECON να ξεκινήσουν διοργανικές διαπραγματεύσεις με βάση τις εξής εκθέσεις:

—   επιτροπή TRAN: Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το Ευρωπαϊκό Έτος Σιδηροδρόμων (2021) (COM(2020)0078 – C9-0076/2020 – 2020/0035(COD)). Εισηγήτρια: Anna Deparnay-Grunenberg (A9-0191/2020

—   επιτροπή BUDG/ECON: Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη δανειακή διευκόλυνση του δημόσιου τομέα στο πλαίσιο του Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης (COM(2020)0453 – C9-0153/2020 – 2020/0100(COD)). Εισηγητές: Henrike Hahn και Johan Van Overtveldt (A9-0195/2020).

Σύμφωνα με το άρθρο 71 παράγραφος 2 του Κανονισμού, βουλευτές ή πολιτική ομάδα ή πολιτικές ομάδες που συμπληρώνουν τουλάχιστον το μέσο ελάχιστο όριο μπορούν να ζητήσουν γραπτώς, πριν τα μεσάνυχτα της επομένης, Τρίτης 20 Οκτωβρίου 2020, να τεθούν σε ψηφοφορία οι αποφάσεις για την έναρξη διαπραγματεύσεων.

Οι διαπραγματεύσεις μπορούν να ξεκινήσουν ανά πάσα στιγμή αφού εκπνεύσει η προθεσμία αυτή, εάν δεν έχει διατυπωθεί αίτημα για ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο σχετικά με την απόφαση για την έναρξη διαπραγματεύσεων.


9. Υπογραφή πράξεων που εκδίδονται σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 79 του Κανονισμού)

Ο Πρόεδρος γνωστοποιεί ότι, από κοινού με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, θα προβεί την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2020 στην υπογραφή των ακόλουθων πράξεων που εγκρίθηκαν κατά τη συνήθη νομοθετική διαδικασία:

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 όσον αφορά την προσαρμογή της ετήσιας προχρηματοδότησης για τα έτη 2021 έως 2023 (00033/2020/LEX - C9-0328/2020 - 2018/0322(COD)

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2016/798, όσον αφορά την εφαρμογή των κανόνων ασφάλειας και διαλειτουργικότητας των σιδηροδρόμων στη σταθερή σύνδεση της Μάγχης (00032/2020/LEX - C9-0325/2020 - 2020/0161(COD)

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014 όσον αφορά τη διαδικασία αποδέσμευσης (00035/2020/LEX - C9-0324/2020 - 2020/0140(COD)

- Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης 2003/17/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με την ισοδυναμία των καλλιεργητικών ελέγχων των σποροπαραγωγικών καλλιεργειών δημητριακών που διενεργούνται στην Ουκρανία και την ισοδυναμία των σπόρων δημητριακών προς σπορά που παράγονται στην Ουκρανία (00038/2020/LEX - C9-0323/2020 - 2020/0053(COD)

- Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με την οποία εξουσιοδοτείται η Γαλλία να διαπραγματευθεί, να υπογράψει και να συνάψει διεθνή συμφωνία για τη συμπλήρωση της συνθήκης μεταξύ της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας σχετικά με την κατασκευή και λειτουργία από ιδιώτες παραχωρησιούχους της σταθερής σύνδεσης της Μάγχης (00031/2020/LEX - C9-0322/2020 - 2020/0160(COD)).


10. Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι, κατά τις συνεδριάσεις της Διάσκεψης των Προέδρων της 6ης και της 15ης Οκτωβρίου 2020, αποφάσισε, σε συμφωνία με τους προέδρους των πολιτικών ομάδων, δεδομένης της κατάστασης σε σχέση με τη νόσο COVID-19 και προκειμένου να έχει τη δυνατότητα το Σώμα να ασκεί τα βασικά του καθήκοντα και να προβεί σε ψηφοφορία επί σημαντικών φακέλων:

—   να παρατείνει την παρούσα περίοδο συνόδου μέχρι την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2020·

—   να παρατείνει την περίοδο συνόδου του Νοεμβρίου I μέχρι την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2020.

Το αναθεωρημένο προσωρινό χρονοδιάγραμμα για το 2020 διατίθεται στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.


11. Συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου

Οι ανακοινώσεις της Επιτροπής σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια των περιόδων συνόδου του Ιουνίου 2020 και του Ιουλίου I 2020 διατίθενται στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.


12. Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)

Οι ακόλουθες ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης, ακολουθούμενης από συζήτηση, συμπεριλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη (άρθρο 136 του Κανονισμού):

—   O-000049/2020 που κατέθεσε ο Juan Fernando López Aguilar, εξ ονόματος της επιτροπής LIBE, προς την Επιτροπή: Υποχρεώσεις στον τομέα της αμοιβαιότητας των θεωρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1806 (B9-0022/2020)·

—   O-000052/2020 που κατέθεσε η Sabine Verheyen, εξ ονόματος της επιτροπής CULT, προς το Συμβούλιο: Το μέλλον της ευρωπαϊκής εκπαίδευσης στο πλαίσιο της Covid-19 (B9-0020/2020)·

—   O-000053/2020 που κατέθεσε η Sabine Verheyen, εξ ονόματος της επιτροπής CULT, προς την Επιτροπή: Το μέλλον της ευρωπαϊκής εκπαίδευσης στο πλαίσιο της Covid-19 (B9-0021/2020).


13. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από άλλα θεσμικά όργανα

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1367/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Σεπτεμβρίου 2006, για την εφαρμογή στα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας των διατάξεων της σύμβασης του Århus σχετικά με την πρόσβαση στις πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα (COM(2020)0642 - C9-0321/2020 - 2020/0289(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 145 παράγραφος 1 και το άρθρο 146 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

JURI, LIBE

- Διορισμός μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (N9-0055/2020 - C9-0331/2020 - 2020/0805(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

2) από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές

- Έκθεση σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο και τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/ Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας σχετικά με την εφαρμογή και τη διακυβέρνηση της μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας (PESCO) (2020/2080(INI)) - επιτροπή AFET - Εισηγητής: Radosław Sikorski (A9-0165/2020)

- Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας σύνδεσης της ΕΕ με τη Δημοκρατία της Μολδαβίας (2019/2201(INI)) - επιτροπή AFET - Εισηγητής: Dragoş Tudorache (A9-0166/2020)

- Έκθεση σχετικά με σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας σχετικά με τις σχέσεις με τη Λευκορωσία (2020/2081(INI)) - επιτροπή AFET - Εισηγητής: Petras Auštrevičius (A9-0167/2020)

- Έκθεση σχετικά με τον νόμο για τις ψηφιακές υπηρεσίες και τα σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα ζητήματα (2020/2022(INI)) - επιτροπή LIBE - Εισηγητής: Kris Peeters (A9-0172/2020)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 223/2014 όσον αφορά τη θέσπιση ειδικών μέτρων για την αντιμετώπιση της κρίσης λόγω της COVID-19 (COM(2020)0223 - C9-0151/2020 - 2020/0105(COD)) - επιτροπή EMPL - Εισηγήτρια: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0174/2020)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1215/2009 του Συμβουλίου, για την εισαγωγή εκτάκτων εμπορικών μέτρων για χώρες και εδάφη που συμμετέχουν ή συνδέονται με τη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COM(2020)0135 - C9-0099/2020 - 2020/0051(COD)) - επιτροπή INTA - Εισηγητής: Emmanuel Maurel (A9-0175/2020)

- Έκθεση σχετικά με τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας για την ανάπτυξη τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης (2020/2015(INI)) - επιτροπή JURI - Εισηγητής: Stéphane Séjourné (A9-0176/2020)

- Έκθεση που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με τον νόμο για τις ψηφιακές υπηρεσίες: προσαρμογή των κανόνων εμπορικού και αστικού δικαίου για τις εμπορικές οντότητες που δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο (2020/2019(INL)) - επιτροπή JURI - Εισηγητής: Tiemo Wölken (A9-0177/2020)

- Έκθεση με συστάσεις προς την Επιτροπή όσον αφορά το καθεστώς αστικής ευθύνης για την τεχνητή νοημοσύνη (2020/2014(INL)) - επιτροπή JURI - Εισηγητής: Axel Voss (A9-0178/2020)

- Έκθεση με συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με ένα νομικό πλαίσιο της ΕΕ για την ανάσχεση και την αντιστροφή της αποψίλωσης των δασών για την οποία φέρει ευθύνη η ΕΕ σε παγκόσμια κλίμακα (2020/2006(INL)) - επιτροπή ENVI - Εισηγήτρια: Delara Burkhardt (A9-0179/2020)

- Έκθεση που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με τον νόμο για τις ψηφιακές υπηρεσίες: βελτίωση της λειτουργίας της ενιαίας αγοράς (2020/2018(INL)) - επιτροπή IMCO - Εισηγητής: Alex Agius Saliba (A9-0181/2020)

- Έκθεση σχετικά με την απασχόληση και τις κοινωνικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ το 2020 (2020/2079(INI)) - επιτροπή EMPL - Εισηγήτρια: Klára Dobrev (A9-0183/2020)

- Έκθεση που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με ένα πλαίσιο για τις δεοντολογικές πτυχές της τεχνητής νοημοσύνης, της ρομποτικής και των συναφών τεχνολογιών (2020/2012(INL)) - επιτροπή JURI - Εισηγητής: Ibán García Del Blanco (A9-0186/2020)

- Δεύτερη έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018, τμήμα VI – Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (2019/2060(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Tomáš Zdechovský (A9-0188/2020)

- Δεύτερη έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018, τμήμα II – Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο (2019/2057(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Tomáš Zdechovský (A9-0189/2020)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 168/2013 όσον αφορά ειδικά μέτρα για τα οχήματα τέλους σειράς κατηγορίας L ως απάντηση στην έξαρση της νόσου COVID-19 (COM(2020)0491 - C9-0285/2020 - 2020/0251(COD)) - επιτροπή IMCO - Εισηγήτρια: Maria Grapini (A9-0190/2020)

- Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση ύστερα από αίτηση της Ισπανίας - EGF/2020/001 ES/Γαλικία βοηθητικές βιομηχανίες του ναυπηγικού κλάδου (COM(2020)0485 - C9-0294/2020 - 2020/1996(BUD)) - επιτροπή BUDG - Εισηγήτρια: Valérie Hayer (A9-0192/2020)

- Έκθεση σχετικά με τις οικονομικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ για το 2020 (2020/2078(INI)) - επιτροπή ECON - Εισηγητής: Joachim Schuster (A9-0193/2020).


14. Διάταξη των εργασιών

Έχει διανεμηθεί το τελικό σχέδιο ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων της Ολομέλειας του Οκτωβρίου II 2020 (PE 659.661/PDOJ), στο οποίο προτάθηκαν οι ακόλουθες τροποποιήσεις (άρθρο 158 του Κανονισμού):

Κατόπιν διαβούλευσης με τις πολιτικές ομάδες, ο Πρόεδρος προτείνει τις εξής τροποποιήσεις στο τελικό σχέδιο ημερήσιας διάταξης:

Παρασκευή

Η δεύτερη ψηφοφορία θα διαρκέσει από τις 13.15 έως τις 14.30.

Τα αποτελέσματα της δεύτερης ψηφοφορίας θα ανακοινωθούν στις 17.00.

Προστίθεται μια τρίτη ψηφοφορία που θα διαρκέσει από τις 18.00 έως τις 19.15.

Τα αποτελέσματα της τρίτης ψηφοφορίας θα ανακοινωθούν στις 21.30.

Ο Πρόεδρος ενημερώνει, τέλος, ότι οι ψηφοφορίες επιμερίστηκαν σε διάφορες ώρες ψηφοφοριών λόγω του αριθμού των τροπολογιών. Οι πληροφορίες που αφορούν τον επιμερισμό των ψηφοφοριών στις διάφορες ώρες ψηφοφοριών είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου υπό τον τίτλο "Σημαντικές πληροφορίες και έγγραφα". Αυτός ο επιμερισμός των ψηφοφοριών μπορεί ακόμα να υποστεί τροποποιήσεις σε συνάρτηση με τον τελικό αριθμό τροπολογιών και τον αριθμό αιτημάτων για ψηφοφορίες κατά τμήματα και χωριστές ψηφοφορίες.

Το Σώμα συμφωνεί με τις προτάσεις αυτές.

Η διάταξη των εργασιών καθορίζεται κατ' αυτόν τον τρόπο.

Ο Πρόεδρος υπενθυμίζει ότι, δεδομένης της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί λόγω της πανδημίας, έχουν ληφθεί νέα μέτρα για τον περιορισμό της εξάπλωσης χωρίς να εμποδίζονται οι εργασίες του Σώματος. Ο Πρόεδρος εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το Σώμα δεν έχει μπορέσει ακόμα να επιστρέψει στο Στρασβούργο και διότι αναγκάστηκε να περιορίσει την παρουσία των βουλευτών στην ολομέλεια λόγω της επιδείνωσης της υγειονομικής κρίσης που έχει πλήξει και το Βέλγιο. Ως εκ τούτου, οι βουλευτές που βρίσκονται στα κράτη μέλη μπορούν να συμμετέχουν στις συζητήσεις από τα Γραφεία Συνδέσμου των αντίστοιχων χωρών. Ο Πρόεδρος εκφράζει τις ευχαριστίες του προς όλες τις πολιτικές ομάδες για την έγκριση των μέτρων τα οποία δίνουν τη δυνατότητα στο Σώμα να διατηρήσει ζωντανή την ευρωπαϊκή δημοκρατία.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Klára DOBREV
Αντιπρόεδρος


15. Νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες: βελτίωση της λειτουργίας της ενιαίας αγοράς - Νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες: προσαρμογή των κανόνων εμπορικού και αστικού δικαίου σε εμπορικές οντότητες που δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο - Νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες και τα σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα ζητήματα - Πλαίσιο για τις δεοντολογικές πτυχές της τεχνητής νοημοσύνης, της ρομποτικής και συναφών τεχνολογιών - Καθεστώς αστικής ευθύνης για την τεχνητή νοημοσύνη - Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας για την ανάπτυξη τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης (συζήτηση)

Έκθεση που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με τον νόμο για τις ψηφιακές υπηρεσίες: βελτίωση της λειτουργίας της ενιαίας αγοράς [2020/2018(INL)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγητής: Alex Agius Saliba (A9-0181/2020)

Έκθεση που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με τον νόμο για τις ψηφιακές υπηρεσίες: προσαρμογή των κανόνων εμπορικού και αστικού δικαίου για τις εμπορικές οντότητες που δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο [2020/2019(INL)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Tiemo Wölken (A9-0177/2020)

Έκθεση σχετικά με τον νόμο για τις ψηφιακές υπηρεσίες και τα σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα ζητήματα [2020/2022(INI)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Kris Peeters (A9-0172/2020)

Έκθεση που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με ένα πλαίσιο για τις δεοντολογικές πτυχές της τεχνητής νοημοσύνης, της ρομποτικής και των συναφών τεχνολογιών [2020/2012(INL)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Ibán García Del Blanco (A9-0186/2020)

Έκθεση με συστάσεις προς την Επιτροπή όσον αφορά το καθεστώς αστικής ευθύνης για την τεχνητή νοημοσύνη [2020/2014(INL)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Axel Voss (A9-0178/2020)

Έκθεση σχετικά με τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας για την ανάπτυξη τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης [2020/2015(INI)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Stéphane Séjourné (A9-0176/2020)

Οι Alex Agius Saliba, Tiemo Wölken, Kris Peeters, Marcos Ros Sempere (αναπληρωτής εισηγητής στη θέση του Ibán García Del Blanco), Stéphane Séjourné και Axel Voss παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Παρεμβαίνουν οι Dita Charanzová (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής IMCO), Alexandra Geese (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής IMCO), Josianne Cutajar (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής TRAN), Izaskun Bilbao Barandica (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής TRAN), Petra Kammerevert (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής CULT), Patrick Breyer (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής JURI), Assita Kanko (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής LIBE) και Marina Kaljurand (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής LIBE).

Παρεμβαίνει η Margrethe Vestager (Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Lina Gálvez Muñoz (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής EMPL), Adam Bielan (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής IMCO), Svenja Hahn (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής IMCO), Cláudia Monteiro de Aguiar (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής TRAN), Andor Deli (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής TRAN), Łukasz Kohut (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής CULT), Pablo Arias Echeverría, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Christel Schaldemose, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Karen Melchior, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Gilles Lebreton, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Sergey Lagodinsky, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, και Kosma Złotowski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Pedro SILVA PEREIRA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Emmanuel Maurel, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Sabrina Pignedoli, μη εγγεγραμμένη, Geoffroy Didier, Sylvie Guillaume, Liesje Schreinemacher, Alessandra Basso, Marcel Kolaja, Eugen Jurzyca, Kateřina Konečná, Clara Ponsatí Obiols, Andreas Schwab, Maria-Manuel Leitão-Marques, Moritz Körner, Christine Anderson, Kim Van Sparrentak, Geert Bourgeois, Sandra Pereira και Λευτέρης Νικολάου-Αλαβάνος.

(Συνέχεια της συζήτησης: σημείο 18 των Συνοπτικών Πρακτικών της 19.10.2020)


16. Ψηφοφορία

Το Σώμα προβαίνει σε μία και μοναδική ψηφοφορία επί των εξής:

—   Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 168/2013 όσον αφορά ειδικά μέτρα για τα οχήματα τέλους σειράς κατηγορίας L ως απάντηση στην έξαρση της νόσου COVID-19 ***I
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 168/2013 όσον αφορά ειδικά μέτρα για τα οχήματα τέλους σειράς κατηγορίας L ως απάντηση στην έξαρση της νόσου COVID-19 [COM(2020)0491 - C9-0285/2020 - 2020/0251(COD)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγήτρια: Maria Grapini (A9-0190/2020

—   Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2020/001 ES/Γαλικία βοηθητικές βιομηχανίες του ναυπηγικού κλάδου
Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση ύστερα από αίτηση της Ισπανίας (EGF/2020/001 ES/Γαλικία βοηθητικές βιομηχανίες του ναυπηγικού κλάδου) [COM(2020)0485 - C9-0294/2020 - 2020/1996(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγήτρια: Valérie Hayer (A9-0192/2020).

Το Σώμα προβαίνει σε ψηφοφορία επί των αποφάσεων σχετικά με την απαλλαγή για το έτος 2018:

—   Απαλλαγή 2018: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
Δεύτερη έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018, τμήμα VI – Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή [2019/2060(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Tomáš Zdechovský (A9-0188/2020)
Η ψηφοφορία επί της πρώτης έκθεσης (A9-0078/2020) διεξήχθη στις 13 Μαΐου 2020 (σημείο 20 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.5.2020

—   Απαλλαγή 2018: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο
Δεύτερη έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018, τμήμα II – Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο [2019/2057(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Tomáš Zdechovský (A9-0189/2020)
Η ψηφοφορία επί της πρώτης έκθεσης (A9-0038/2020) διεξήχθη στις 13 Μαΐου 2020 (σημείο 20 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.5.2020).

Η ψηφοφορία θα διαρκέσει μέχρι τις 20.30.

Διεξάγεται η ψηφοφορία.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας θα ανακοινωθούν αύριο Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2020 στις 9.00.


17. Σύνθεση του Σώματος

Η Miriam Dalli ανακοινώνει τον ορισμό της ως μέλους του εθνικού κοινοβουλίου με ισχύ από τις 19 Οκτωβρίου 2020.

Το Σώμα λαμβάνει γνώση αυτού και διαπιστώνει τη χηρεία της έδρας από τις 19 Οκτωβρίου 2020, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2 της Πράξης περί της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία και σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφοι 1 και 4 του Κανονισμού.


18. Νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες: βελτίωση της λειτουργίας της ενιαίας αγοράς - Νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες: προσαρμογή των κανόνων εμπορικού και αστικού δικαίου σε εμπορικές οντότητες που δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο - Νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες και τα σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα ζητήματα - Πλαίσιο για τις δεοντολογικές πτυχές της τεχνητής νοημοσύνης, της ρομποτικής και συναφών τεχνολογιών - Καθεστώς αστικής ευθύνης για την τεχνητή νοημοσύνη - Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας για την ανάπτυξη τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης (συνέχεια της συζήτησης)

Έκθεση που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με τον νόμο για τις ψηφιακές υπηρεσίες: βελτίωση της λειτουργίας της ενιαίας αγοράς [2020/2018(INL)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγητής: Alex Agius Saliba (A9-0181/2020)

Έκθεση που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με τον νόμο για τις ψηφιακές υπηρεσίες: προσαρμογή των κανόνων εμπορικού και αστικού δικαίου για τις εμπορικές οντότητες που δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο [2020/2019(INL)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Tiemo Wölken (A9-0177/2020)

Έκθεση σχετικά με τον νόμο για τις ψηφιακές υπηρεσίες και τα σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα ζητήματα [2020/2022(INI)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Kris Peeters (A9-0172/2020)

Έκθεση που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με ένα πλαίσιο για τις δεοντολογικές πτυχές της τεχνητής νοημοσύνης, της ρομποτικής και των συναφών τεχνολογιών [2020/2012(INL)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Ibán García Del Blanco (A9-0186/2020)

Έκθεση με συστάσεις προς την Επιτροπή όσον αφορά το καθεστώς αστικής ευθύνης για την τεχνητή νοημοσύνη [2020/2014(INL)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Axel Voss (A9-0178/2020)

Έκθεση σχετικά με τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας για την ανάπτυξη τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης [2020/2015(INI)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Stéphane Séjourné (A9-0176/2020)

(Έναρξη της συζήτησης: σημείο 15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 19.10.2020)

Παρεμβαίνουν οι Edina Tóth, Εύα Καϊλή, Irena Joveva, Jean-Lin Lacapelle, Gwendoline Delbos-Corfield, Joachim Stanisław Brudziński, Tomasz Frankowski, Evelyne Gebhardt, Sandro Gozi, Gunnar Beck, Dace Melbārde, Pilar del Castillo Vera, Adriana Maldonado López, Maximilian Krah, Robert Roos και Henna Virkkunen.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Marcel KOLAJA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Brando Benifei, Jadwiga Wiśniewska, Ivan Štefanec, Javier Zarzalejos, Arba Kokalari, Antonius Manders και Tomislav Sokol.

Παρεμβαίνουν οι Alex Agius Saliba, Tiemo Wölken, Kris Peeters, Axel Voss και η Margrethe Vestager (Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 17 των Συνοπτικών Πρακτικών της 20.10.2020 (A9-0181/2020, A9-0177/2020, A9-0186/2020 και A9-0176/2020) (τροπολογίες)· σημείο 21 των Συνοπτικών Πρακτικών της 20.10.2020 (τελική ψηφοφορία).


19. Το μέλλον της ευρωπαϊκής εκπαίδευσης στο πλαίσιο της COVID-19 (συζήτηση)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000052/2020) που κατέθεσε η Sabine Verheyen, εξ ονόματος της Επιτροπής CULT, προς το Συμβούλιο: Το μέλλον της ευρωπαϊκής εκπαίδευσης στο πλαίσιο της COVID-19 (B9-0020/2020)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000053/2020) που κατέθεσε η Sabine Verheyen, εξ ονόματος της Επιτροπής CULT, προς την Επιτροπή: Το μέλλον της ευρωπαϊκής εκπαίδευσης στο πλαίσιο της COVID-19 (B9-0021/2020)

Ο Victor Negrescu (αναπλ. συντάκτριας) αναπτύσσει τις ερωτήσεις.

Οι Michael Roth (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Ylva Johansson (Μέλος της Επιτροπής) απαντούν στις ερωτήσεις.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 136 παράγραφος 5 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Sabine Verheyen, εξ ονόματος της Επιτροπής CULT, σχετικά με το μέλλον της ευρωπαϊκής εκπαίδευσης στο πλαίσιο της COVID-19 (2020/2760(RSP)) (B9-0338/2020).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 21.10.2020 (τροπολογίες)˙ σημείο 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 22.10.2020 (τελική ψηφοφορία).


20. Υποχρεώσεις της Επιτροπής στον τομέα της αμοιβαιότητας των θεωρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1806 (συζήτηση)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000049/2020) που κατέθεσε ο Juan Fernando López Aguilar, εξ ονόματος της Επιτροπής LIBE, προς την Επιτροπή: Υποχρεώσεις στον τομέα της αμοιβαιότητας των θεωρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1806 (B9-0022/2020)

Ο Juan Fernando López Aguilar αναπτύσσει την ερώτηση.

Η Ylva Johansson (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 136 παράγραφος 5 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Juan Fernando López Aguilar, εξ ονόματος της Επιτροπής LIBE, σχετικά με τις υποχρεώσεις της Επιτροπής στον τομέα της αμοιβαιότητας των θεωρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1806 (2020/2605(RSP)) (B9-0339/2020).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 22.10.2020.


21. Σύσταση προς το Συμβούλιο και τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας σχετικά με την εφαρμογή και τη διακυβέρνηση της μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας (PESCO) (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο και τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας σχετικά με την εφαρμογή και τη διακυβέρνηση της μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας (PESCO) [2020/2080(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Radosław Sikorski (A9-0165/2020)

Ο Radosław Sikorski προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνει ο Josep Borrell Fontelles (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 20.10.2020 (τροπολογίες)˙ σημείο 21 των Συνοπτικών Πρακτικών της 20.10.2020 (τελική ψηφοφορία).


22. Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας σύνδεσης της ΕΕ με τη Δημοκρατία της Μολδαβίας (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας σύνδεσης της ΕΕ με τη Δημοκρατία της Μολδαβίας [2019/2201(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Dragoş Tudorache (A9-0166/2020)

Ο Dragoş Tudorache προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνει ο Josep Borrell Fontelles (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 20.10.2020 (τροπολογίες)˙ σημείο 21 των Συνοπτικών Πρακτικών της 20.10.2020 (τελική ψηφοφορία).


23. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι αιτιολογήσεις ψήφου που υποβάλλονται γραπτώς, κατά την έννοια του άρθρου 194 του Κανονισμού, εμφαίνονται στις σελίδες των βουλευτών στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

Κατ’ εξαίρεση, γίνονται δεκτές αιτιολογήσεις ψήφου 400 λέξεων κατ’ ανώτατο όριο.


24. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου περιλαμβάνονται στο έγγραφο «Αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση», το οποίο επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά της συνεδρίασης και είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου. Δημοσιεύονται μόνο για λόγους ενημέρωσης και δεν μεταβάλλουν επ’ ουδενί το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας όπως ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια.

Το έγγραφο ενημερώνεται τακτικά για μέγιστη περίοδο δύο εβδομάδων μετά την περίοδο συνόδου της Ολομέλειας.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας αυτής, ο κατάλογος με τις διορθώσεις και προθέσεις ψήφου κλείνει, προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


25. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγραφο «Ημερήσια Διάταξη» PE 659.661/OJMA).


26. Λήξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση λήγει στις 21.09.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Γενικός Γραμματέας

Πρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Alieva-Veli Atidzhe, Anderson Christine, Andrews Barry, Andrieu Eric, Ανδρουλάκης Νίκος, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Αρβανίτης Κωνσταντίνος, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Balt Marek Paweł, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Belka Marek, Benifei Brando, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Biteau Benoît, Blaga Vasile, Bocskor Andrea, Bogovič Franc, Borchia Paolo, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Brudziński Joachim Stanisław, Buchheit Markus, Buda Daniel, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Casa David, Castaldo Fabio Massimo, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Christensen Asger, Χριστοφόρου Λευτέρης, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Crețu Corina, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Man Filip, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, Didier Geoffroy, Dobrev Klára, Dorfmann Herbert, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eroglu Engin, Falcă Gheorghe, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Flego Valter, Fotyga Anna, Φουρλάς Λουκάς, Φράγκος Εμμανουήλ, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Geese Alexandra, Γεωργίου Γιώργος, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grapini Maria, Griset Catherine, Gruffat Claude, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Halicki Andrzej, Häusling Martin, Hautala Heidi, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jamet France, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Καϊλή Εύα, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanko Assita, Karas Othmar, Karski Karol, Kelleher Billy, Kelly Seán, Kempa Beata, Κιζιλγιουρέκ Νιαζί, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Κωνσταντίνου Αθανάσιος, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Κουντουρά Έλενα, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Κύρτσος Γεώργιος, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, de Lange Esther, Laporte Hélène, Lebreton Gilles, Liberadzki Bogusław, Limmer Sylvia, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López-Istúriz White Antonio, Luena César, MacManus Chris, Madison Jaak, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Μαυρίδης Κώστας, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Melbārde Dace, Mikser Sven, Miller Leszek, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niinistö Ville, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Παπαδάκης Δημήτρης, Παπαδημούλης Δημήτριος, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pignedoli Sabrina, Pirbakas Maxette, Pîslaru Dragoş, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Puigdemont i Casamajó Carles, Rafalska Elżbieta, Regner Evelyn, Reil Guido, Ries Frédérique, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rivière Jérôme, Rodríguez Palop Eugenia, Rónai Sándor, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ros Sempere Marcos, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schreinemacher Liesje, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Semedo Monica, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Σπυράκη Μαρία, Štefanec Ivan, Szydło Beata, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Terras Riho, Tinagli Irene, Tobiszowski Grzegorz, Toom Yana, Tóth Edina, Tovaglieri Isabella, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Vincze Loránt, Voss Axel, Vuolo Lucia, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Zacharopoulou Chrysoula, Ζαγοράκης Θεόδωρος, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Δικαιολογημένα απόντες:

Beňová Monika, Maydell Eva, Ochojska Janina, Rougé André

Για λόγους που συνδέονται με την πανδημία COVID-19, εφαρμόζεται σύστημα ψηφοφορίας εξ αποστάσεως (βλ. απόφαση του Προεδρείου της 20ής Μαρτίου 2020 που συμπληρώνει την απόφασή του της 3ης Μαΐου 2004 σχετικά με τους κανόνες που διέπουν τις ψηφοφορίες). Τα ονόματα των βουλευτών που έλαβαν μέρος στην ψηφοφορία παρατίθενται στο έγγραφο «Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση», το οποίο επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά της συνεδρίασης και είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

Τελευταία ενημέρωση: 19 Αυγούστου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου